Mcczmüagcàm @
@©[mfñgu1raçã© @E
@uma püacsa @cê
Reach WÊ[F@U@§§
í]@ Pà1§§©
Mmnüagcêm @fla @Hama @kg [F@©Í]@ na §U©ü IP©U

. í ' Ari-J»
j_ f? ??
. .. Ali
. _, g_ 
 . x
 '_. -: 'Ã
_QQ
 ...
2© Paga)

@©U©©a[r a @nítcàma wñlfcêüCêââ [meu [rceâpmüñva püacga

7.. .., 

u
UÍTFIE$1Q~IITÍHTNQ> @gw @likes úímksüaüangâlncg> @Lig @Wim/ às da
rgaxsipxeacitüíx/ /a pilaxgzta @ie FÉAÓÊ
!Lrán aptairceaç-rgr' ©> U1'1@mlLLJL dia ümkãüâüãkglã© die)
§«@›1°ítwta1®ã, cam quê i_ à §t®l©§ItCrãÍlLôLmta1If“ @>
urga$...
_9_. '.'¡! MIEr II›: §t. '.I-¡g_. ~'. '¡¡. n,- -r

. ' . vuM-u I Iunul'. Iq. »aA"c-, gu. ›¡, 
.

ÍL, SHCWPCII a um MbptWn...
âxgibaçükmmLe» : at @1pLg; -tãlx@> llmksàtâaülll Irükxc/ @r/ @Imnbg/ A,

@ranma ÍTFISIÊLÍÊLFW _cw LFr'@vk$I1@k%üÍFl/ /©$ ...
H

3

u)
@z

@J

Aàçjuâwdaur' @MQ : a: ímsitaütangiêãw Awmkêüluiíai

a-x 1 um

d. '.t'. '.'rl~^-'lztir ÍÍIÍLHÍÍL» 'Ill-df-...
© Pêlââíc)

@Uñqucà @mm [Nagib, para ©©W©UEJJÊW a ñlfüâüãüêlçã©

~ '. *.(_'<. *.'l'f| T (3 108 Mhps ". '.'1v~! r.-<. :.Pf...
®@ Pêlââíc)

Abra @â üñgãçõCêâ cd]@ TCêítílCê

g , .. .
u. . é r -_n¡ u¡ hu
u. ..,  _. 
1' v

 

; i ('*Ú". f*f“"^›' :...
í]@@ Pêlââí)

Abra @â PW©[; ®Ê@CÉ]ÉJCÉ]@§ cd]@ Lñgaçãcc» @ka Rcàcíkà
Sam IFñ©§

'Ííhm anulan-

twin-H. ” 'u ¡Qmkja

F Pr c...
í]@ Paâw

©Hñqu@ m §@[Ç)ââü'@©]©[í' Ram @Cêm FÊ©§

Propnvd : dr: dv LlgdL-IO da r-gdr: sem Im', Z

õ

É
Gamma; @m1 AQÊEÍEJLTQQLFW

PH-¡uvIu-O-_nnry -(-. -nd¡4.-. ._¡. :› u: narlrâüv¡ ¡Y-t '. 7' É "Í

_ Í
Iivml nC"-Í"'E'Í'“'...
133GB Pêlââí)

Eâcczmva co) tm©m@ @Ja [FCàdCê (à @Hít@rr@ @â
cdkaífñrmñçõgâ @E Auítcamítñcêãaçãaa) (à
ãtrn<çrñpüaçã©

Má* ...
14'” Pêlââíí)

[N]© âCâpãFââCcíbF Áwíkàmüñ©ãçã© âlüüCêfCâ ©
Tñp© cd]@ EAF; @ @Hüquca @m @k

í': (›plí-. -<íatl›. -'. de ...
15© P㧧@

@Uüqw@ @m P[F@[@TÊ@@@@]@§

= m1»
11?: 
gn. . f_
, a . ..
L2?
í]@@ P@@§@

Rcàüñrcà ea @comífñrmêaçãccz @kg VêàUÊdãçã@ @Cê
(Cãàrüüífñcêadca) @]© $@WÊCÉ]@U'

À
¡Hnpnednnlñu de [AP proteg...
o¡

tv'

F

' l Configurar | 
 -------1 


À r!
TL 

. Rieitkkga LFFIKQW/ @uñlâimitíâ : a1 @Qrnnfrilrrwmaxgãncag @s

Campana @im uk

'*t-. I!¡*T'~"I?9I¡Íi W'- IFJ? .V. ...
,ík . lJ/ 

; sia ardwñgnmtanda : a1 kgadkes

Hades pnreferidas. :

Ligegr automaticamente às redes disponíveis p
aban-: c...
2@@ Pê1§§@

@Uñqucà @mm Lñgaçãc) @ke [rcâcdlcà @mm íFñ©§ 2

1 p. .u  ; (54 4g". fumê" É ñmÇ'. 
W* i$-ka; .-›: a-x-¡¡ :...
Insira @rxexdLexmxc-ahkssê, @ @lüguea @HK

luu-a-l›nl~ -u u! num'. 

! rx
Lãpr/ vxg) U3 ; m aq. ,
 r

EÉSÍÉÉÊJ mnmxcalluíüa a ümkãtalaxggacãl© @à
@~L<; >1;rrnfiÍLgMkaL<§-Eã@› da LFEJQÉ
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Montagem e configuração de uma placa de rede

4.860 visualizações

Publicada em

Agrupamento de Escolas de Azambuja

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
4.860
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
27
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
37
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Montagem e configuração de uma placa de rede

 1. 1. Mcczmüagcàm @ @©[mfñgu1raçã© @E @uma püacsa @cê Reach WÊ[F@U@§§
 2. 2. í]@ Pà1§§© Mmnüagcêm @fla @Hama @kg [F@©Í]@ na §U©ü IP©U . í ' Ari-J» j_ f? ?? . .. Ali . _, g_ . x '_. -: 'à _QQ : :ÇJJJ 'm' . › , . . - - ' " . . _ _ , . . - a n'
 3. 3. 2© Paga) @©U©©a[r a @nítcàma wñlfcêüCêââ [meu [rceâpmüñva püacga 7.. .., u
 4. 4. UÍTFIE$1Q~IITÍHTNQ> @gw @likes úímksüaüangâlncg> @Lig @Wim/ às da rgaxsipxeacitüíx/ /a pilaxgzta @ie FÉAÓÊ
 5. 5. !Lrán aptairceaç-rgr' ©> U1'1@mlLLJL dia ümkãüâüãkglã© die) §«@›1°ítwta1®ã, cam quê i_ à §t®l©§ItCrãÍlLôLmta1If“ @> urga$1p@@tüFv/ @› @isikcàma @1pI@4_râÉ›Í: /©> @w/ ümdbxwás , . -z . 1 ? .._. _›. __. .AJ - 'wma ›I 07k: Cy n-z-. wrc n; nunxwp» PCI axu-Í' ! Ting | l ' Inn níuuon (of Vúndowa XP I ? OC-U [num-tam ! ol Mnóvwa 97555 l M. Run-d Un. f: Gundr' lnnLN Auobsn! Rr . d. -' IrmLAI M-oncl Soimauu
 6. 6. _9_. '.'¡! MIEr II›: §t. '.I-¡g_. ~'. '¡¡. n,- -r . ' . vuM-u I Iunul'. Iq. »aA"c-, gu. ›¡, . ÍL, SHCWPCII a um MbptWnu-Iy-x: PCI Atlanta¡ *- lmhNuhon Pmqnun 7h. : pçry. : mu 'Q t! , . Jw-. m np ¡u! u' >_. ›4_. ,.» 5p. g¡"«, x,¡ H 4, Ifhmnç» : why f" lag ; rc-- _hwFw
 7. 7. âxgibaçükmmLe» : at @1pLg; -tãlx@> llmksàtâaülll Irükxc/ @r/ @Imnbg/ A, @ranma ÍTFISIÊLÍÊLFW _cw LFr'@vk$I1@k%üÍFl/ /©$ dhwíixc/ @reskwy ea dita : stesxgwlíáa @üFiLquuLea @axar Nkesxgê: : '_"<'. 'ri-1Ir~r | 'I~v. '.| ~¡-; van. : . ... -m. ._¡. y.. .. t l«-rII1'H_1-¡. ._-n«: u tn .
 8. 8. H 3 u) @z @J Aàçjuâwdaur' @MQ : a: ímsitaütangiêãw Awmkêüluiíai a-x 1 um d. '.t'. '.'rl~^-'lztir ÍÍIÍLHÍÍL» 'Ill-df-1v! ¡'¡b'. -r›u)| › Inubllhnii-n: Nu-yum _ _ . . í. 'u ' _ N e Setup Slalu: à. w . Í il' um = .,››«›. ,xl 4; nham. ;- Nm. . r pq, ¡,~. ,q, ¡.-». :a v«'. Y1_j4¡l›'r¡)<)4-'I¡¡ cnmpnrnpu um.
 9. 9. © Pêlââíc) @Uñqucà @mm [Nagib, para ©©W©UEJJÊW a ñlfüâüãüêlçã© ~ '. *.(_'<. *.'l'f| T (3 108 Mhps ". '.'1v~! r.-<. :.Pf. lAdapter Installuhon Ptoxgmnm lj um. d>: -'. n-, ~r. ... .u. lí_-- -y-, qrnf-. ,-. .gírwtçgg,1g. ›,l; ~'= lnlía-. g.r¡, ... .Jiu, _; '; ›4_. »n.4, ¡'r. '_í-_, r. gj. "4T. ":¡I7-. _.__ q_ . l'_'I›(. __(-
 10. 10. ®@ Pêlââíc) Abra @â üñgãçõCêâ cd]@ TCêítílCê g , .. . u. . é r -_n¡ u¡ hu u. .., _. 1' v ; i ('*Ú". f*f“"^›' : x-ii. .. , ' 2-, Most: :' todas a5 &gsçães k 13|. .. m4 5413m- " Ú”- "uniu": n' 11 ; p f» IHTE' : :$552 iõjirnevrv "wcíâf
 11. 11. í]@@ Pêlââí) Abra @â PW©[; ®Ê@CÉ]ÉJCÉ]@§ cd]@ Lñgaçãcc» @ka Rcàcíkà Sam IFñ©§ 'Ííhm anulan- twin-H. ” 'u ¡Qmkja F Pr cup: 'sidades | *x
 12. 12. í]@ Paâw ©Hñqu@ m §@[Ç)ââü'@©]©[í' Ram @Cêm FÊ©§ Propnvd : dr: dv LlgdL-IO da r-gdr: sem Im', Z õ É
 13. 13. Gamma; @m1 AQÊEÍEJLTQQLFW PH-¡uvIu-O-_nnry -(-. -nd¡4.-. ._¡. :› u: narlrâüv¡ ¡Y-t '. 7' É "Í _ Í Iivml nC"-Í"'E'Í'“'h'3' Amwrugvarli l Lg U' '. ' 1 u Wnícura : um nrorduyuu¡ o. Mhrn-ç-Ín- d» m. : : Em Ívj: 171m: : * jnmxr' P m * ; a . ç de *um x1»- eu mu; mb' de m: : 547.711). 3 rar_ 316., rh m:
 14. 14. 133GB Pêlââí) Eâcczmva co) tm©m@ @Ja [FCàdCê (à @Hít@rr@ @â cdkaífñrmñçõgâ @E Auítcamítñcêãaçãaa) (à ãtrn<çrñpüaçã© Má* 3 L m ~ ' W'
 15. 15. 14'” Pêlââíí) [N]© âCâpãFââCcíbF Áwíkàmüñ©ãçã© âlüüCêfCâ © Tñp© cd]@ EAF; @ @Hüquca @m @k í': (›plí-. -<íatl›. -'. de vwdvi. awn¡ ho*- '57 3)(
 16. 16. 15© P㧧@ @Uüqw@ @m P[F@[@TÊ@@@@]@§ = m1» 11?: gn. . f_ , a . .. L2?
 17. 17. í]@@ P@@§@ Rcàüñrcà ea @comífñrmêaçãccz @kg VêàUÊdãçã@ @Cê (Cãàrüüífñcêadca) @]© $@WÊCÉ]@U' À ¡Hnpnednnlñu de [AP protegido
 18. 18. o¡ tv' F ' l Configurar | -------1 À r!
 19. 19. TL . Rieitkkga LFFIKQW/ @uñlâimitíâ : a1 @Qrnnfrilrrwmaxgãncag @s Campana @im uk '*t-. I!¡*T'~"I?9I¡Íi W'- IFJ? .V. L1'Í: I:. 'I'-r. . (2.0 r: -'sl. :›b›: -1›: c-: -z a 'wg.3ç.3_, .;. ; Uffuzí' au? ::xrnah-: arruercte 0 name d: : nrn-: io dr; - * : c r: a palavra-paste do “xI-. Íxndowí. [e dcrminua j I : z _Bngru - Autcnrujauje ¡Íertmcadcnra › ACC uamçwzr¡ - Autc-H-iade IZert«F¡cc-: I«: ›r. a - A424 z' Certa-jun Austen : dade «Íertzficazjcnxa Arílb -u- "c-rln-twnr- iu -Wz : fi-dê V-*r Wu' *r4151-51 ÍU: 3:.
 20. 20. ,ík . lJ/ ; sia ardwñgnmtanda : a1 kgadkes Hades pnreferidas. : Ligegr automaticamente às redes disponíveis p aban-: cu: ? nairaedn. : [Alstcurnáticn] k ¡z- ¡-. -.. -.3¡ l 'PÍÚDTÍEÓBIÊ f _u_d| ›_, |1_Il"ldÍ. .. 'enL' »í . ._ -- V' z. ' "t 'i1' fl-ÍTÍÍ. _üprrf-rnjer CtIÉIrI uu Liu? I¡ '. '3.'; JÍ'-. -.I_I
 21. 21. 2@@ Pê1§§@ @Uñqucà @mm Lñgaçãc) @ke [rcâcdlcà @mm íFñ©§ 2 1 p. .u ; (54 4g". fumê" É ñmÇ'. W* i$-ka; .-›: a-x-¡¡ : mk: níií-. t-. ií-f-Ãí › *É* mÍ"-'“"l". àé5'ü3* "'V7Í-'. 'T-'W'°""'“Í; ”l“§' 1 §§r; .-. g.; -t5-i_›qn'›. ':›. iõr~
 22. 22. Insira @rxexdLexmxc-ahkssê, @ @lüguea @HK luu-a-l›nl~ -u u! num'. ! rx
 23. 23. Lãpr/ vxg) U3 ; m aq. , r EÉSÍÉÉÊJ mnmxcalluíüa a ümkãtalaxggacãl© @à @~L<; >1;rrnfiÍLgMkaL<§-Eã@› da LFEJQÉ

×