Briefing for fad

 1. Oberstløjtnant Vagn Søgaard Petersen Chef for Forretningsområde KAMPSTØTTE Briefing for FAD (Autobranchen) Forsvarets Materieltjeneste
 2. Agenda for gennemførelse af briefing  Forsvarets Materieltjenestes organisation.  Kapacitetsansvarlig Lands organisation med vægt på Hjulkøretøjssektionen.  KCM funktionen og kapacitetsansvar.  Anskaffelsesprocessens delfaser inkl. ”120-punkts- listen”.  Brugerspecifikation kontra Kravspecifikation i forbind- else med anskaffelse af pansret hjulbjærgningskøretøj.  Overordnet indhold i Beslutningsbriefing 1  Overordnet indhold i Beslutningsbriefing 2, herunder fokus på skalering.  Forestående væsentlige anskaffelser – VAPH uden økonomi og mængde.  Oversigt over rammeaftaler ved Projekt Hjulkøretøjer.  Projektplan for indgåelse af rammeaftale for taktiske lastvogne.  Nuværende samarbejdsaftaler med civile virksomheder.
 3. NIVII Chef for Forsvarets Materieltjeneste Stabschef for Forsvarets Materieltjeneste Juridisk Afdeling Kapacitets- ansvarlig LAND Kapacitets- ansvarlig MARITIM Kapacitets- ansvarlig LUFT Økonomidivision Indkøbsdivision Planlægnings- og Koordinations- division Chefen for Planlægnings- og Koordinationsdivisionen refererer i rollerne som Forsvarets Materiel-inspektør og Stedfortrædende Materieldirektør direkte til Chefen for Forsvarets Materieltjeneste. Forsvarets Materieltjeneste fremtidige NIV II STAB NIVIII Forsvarets Hovedværksted er Forsvarets Forsyning, Depot og Distribution
 4. Indkøbsdivision Indkøbs- division Operationel Indkøbsafdeling Indkøbssektion LAND Indkøbssektion MARITIM Indkøbssektion LUFT Strategisk Indkøbsafdeling Analyse- og Supply Chain sektion Strategisk Indkøbssektion Rammeaftale- administrations- sektion Kontrakt- administrations- sektion Indkøbsdivisionens Koordinationselement
 5. FMT
 6. Værkstedsniveau I (VN I) VN I HOK VEDLBTN VEDLKMP Øst VEDLKMP Vest Vordingborg Slagelse Høvelte Rønne Aalborg Fredericia Oksbøl Holstebro Skive Varde
 7. KALA Kapacitets- ansvarlig LAND Forretnings- område Soldaten Drifts- og Støttesektion KC Våben og Ammunition KC Udrustning Forretnings- område Køretøjer Drifts- og Støttesektion KC Pansrede Køretøjer KC Hjul- køretøjer Projekt-kontor PMV-E Forretnings- område Kampstøtte Drifts- og Støttesektion KC Ingeniør og CBRN KC Lejr og Sanitet KC Ildstøtte og Sensorer Forretnings- område Føringsstøtte KC Tekno/ Netværk og Simulation KC C-IED og EW KC Kom- munikation KC Geospatial Projekt-kontor HTK Forretnings- område Rammeaftaler Projekt-kontor Hjulkøretøjer Task Force Rammeaftaler Koordinations- afdeling LAND Midlertidig Projekt- organisation
 8. KCM-funktionen KCM Projektleder Stamdata (kodificering materielintroduktion og NATO stock numre) Materielstruktur (materielnormering og sætstyklister) VEDL AFD (vedligeholdelsesdi- rektiv og teknisk uddannelse) FSAFD (Forsynings- direktiv) Konfiguration og standardiseringssektion (dokumentation og bruger uddannelse) Økonomistab (Budget og Disponering Demars) DATA AFD – DeMars SEK (Normnummer) Juridisk afdeling (Merkantile og juridiske forhold) KA (Økonomi og prioritering) Ref. Logistiske standardkrav Chefvirke (personaleledelse)
 9. KAPACITETSANSVARET  Materielkapaciteter fra vugge til grav:  Nyanskaffelser, herunder typevalg.  Modifikationer,  Genforsyning,  Vedligeholdelse og  Bortskaffelse.  Budgettering og økonomistyring,  Teknisk sagsbehandling,  Lagerstyring,  Samarbejde med leverandører og industri.  Studie- og udviklingsvirksomhed på eksisterende materielsystemer.
 10. FMT – KC HJUL  PLS-HKCH - Chef for hjulkøretøjssektion, ansvarlig for indkøb og drift af alle kapaciteter.  HK02 - NK ansvarlig for drift af alle kapaciteter.  HK03 - Ansvarlig for rammeaftaler og udbud.  HK04 - Teknisk sagsbehandler, MC, ATV, snescooter, heste.  HK05 - Teknisk sagsbehandler, personvogne (terræn).  HK06 - Teknisk sagsbehandler, lastvogne, påhængsvogne.  HK07 - Teknisk sagsbehandler, bjærgningsvogn, kroghejs.  HK08 - Teknisk sagsbehandler, busser, tankvogne, slamsuger.  HK09 - Teknisk sagsbehandler, personvogne (vej)  HK10 - Driftsassistent, driftsopgaver, kassationer.
 11. Delfaser i en materielanskaffelse
 12. 120-punktslisten Idéfase Markeds- undersøgelse Plan- lægning Kontrakt- indgåelse Afslutning Implemen- tering og aflevering FMT- beslutnings- briefing 1 FMT- beslutnings- briefing 2 Tilbuds- evaluering Udbud Planlægning Analyse af muligheder Gennemførelse Afslutning Brugerspecifikation (BS) Iværksættelse af rammeaftale Godkendelse af BS (behov) KALA Business case Projektstamdata (M- nummer) Kommentering, Behovsopgørelse Kommentering af BS Identifikation af "gør ingenting" omkostningerne Afklaring vedrørende aktstykke Projektopstartsmøde Etablering af projektgruppe Identifikation af interne og eksterne interessenter Risikolog Projektplan/milepælsp lan Forberede analyser Strategi for afklaring og høringer (skrivemøder) Projektadministration Strategi for materielintroduktion Strategi for vedligehold af materielkapacitet Intern godkendelse- og høringsproces Captia struktur Høring af kravspecifikation Høring af evalueringsmodel Høring af testprogram Høring FMI (kvalitet) Høring LCC Høring FDD Høring FHV Høring i Myndighedsstaben (juridsk grundlag og økonomi) Høring, OKO Høring, FMP BB1 sagsoplæg Evt. præsentation Invitation til BB1 Afholde BB1 Referat fra BB1 Indstillingsskrivelse til FKO Iværksættelses ordre ”udbud” Fremskaffelse af historiske dokumenter Stratetegi for anskaffelsen Strategi for kvalitetssikring Strategi for værksted og vedligehold Strategi for logistik og distribution Strategi for KAMI og økonomi Sortimentsanalyser Markedsundersøgelse, teknologi, leverandører Aktstykke Kravspecifikation Evalueringsmodel/tildelingskrite rier Testprogram LCC Prismodel Kvalitetsstyringsprogram Undersøge, Nordisk samarbejde Undersøge, NSPA (NAMSA) Undersøge, FMS Undersøge, SKI & andre rammeaftaler i Staten Undersøge udbudsform Høring ved ERST Kommentering af kravspecifikation Kommentering af evalueringsmodel Kommentering af testprogram Planlægning af skrivemøder Afholdes af skrivemøder Vælge skabelon for rammeaftale Udbudsbekendtgørels e Varsle potentielle leverandører Prækvalifikationsdoku menter, tro-og- loveerklæringer + tjeklister Q&A, prækvalifikation Orientering til interessenterne Evaluering af prækvalifikation Prækvalifikation, Accept/afslags breve Høring vedrørende prækvalifikation Udbudsmateriale, Udbudsvejledning Udbudsmateriale, kravspecifikation + øvrige bilag Udbudsmateriale, kontrakt Udsendelse af udbudsmateriale Kopiering af udbudsmateriale Q&A, udbud Modtagelse af tilbud Planlægning af evaluering Evaluering af tilbud Udfyldt evalueringsrapport Gennemføre LCC analyse Gennemføre testprogram Foreløbig konklusion (Initiel BB2) KOmmentering FMI (kvalitet) Kommentering LCC Kommentering FDD Kommentering FHV Kommentering i Myndighedsstaben (juridsk grundlag og økonomi) Kommentering, OKO Kommentering, FMP Afklaring af tvivlsspørgsmål BB2 sagsoplæg Evt. præsentation Høring FMI (kvalitet) Høring LCC Høring FDD Høring FHV Høring i Myndighedsstaben (juridsk grundlag og økonomi) Høring, OKO Høring, FMP Inviter til BBS Afholde BB2 Referat BB2 Instillingsskrivelse til FKO Iværksættelsesordre ”implementering” Indkalde leverandør til kontraktafklaring Kontraktafklaring Opsætte leveranceplan Kontraktunderskrift Modtage datagrundlag for materielintroduktion Modtagelse af dokumentation, herunder IETDS Kontrol af datagrundlag og dokumentation Varsling, FKO Analyse af datagrundlag for materialeintroduktion Kodificering af materiel (jf. proces) Planlægning og opbygning af vedligeholdelsesdirektiv Planlægning af nomering og lageropbygning Planlægning og opbygning af forsyningsdirektiv Uddannelse Implementering af konfigurationsstyring Varemodtagelse Kontrol af leverance Overdragelse til driften Lukning af projekt > 120 stk
 13. Brugerspecifikationer til bjærgningskøretøj (1) Kunden fremsender dokument indeholdende en detaljeret beskrivelse af det ønskede materiels ydeevne uden at pege på en bestemt leverandør eller et bestemt produkt. Brugerspecifikationen kan beskrive generelle forhold:  Indenfor hvilket koncept det ønskede materiel skal anvendes  Taktisk anvendelse/indsættelse/anvendelse  Relationer til andre materieltyper – pansrede bjærgningsvogne, bælte  Materiel, der forudses udfaset efter anskaffelse af nyt materiel  Motivation for nyanskaffelse – behov for større løftekapacitet  Tidsrammer og økonomi for anskaffelsen  Behov for evt. brugerafprøvning.
 14. Brugerspecifikationer til bjærgningskøretøj (2) Operative krav til materiellet beskrives som et antal ubetingede (skal) og et antal betingede (bør) krav. De operative krav kan omfatte:  Ydeevne, mobilitet, vadeevne, rækkevidde, hastighed , dæk og affjedring  Bom-, spil- og krankapacitet  Fjernbetjeningspult  Beskyttelse af førerkabine  Udstyr og tilbør  Kommunikations- og informationssystemer  CBRN-beskyttelse  Transport med fly, tog samt surringspunkter  Klimakrav  Sikkerhed – arbejdsmiljøsikkerhed samt sikkerhedskrav i f. m. med våbenvirkning. Logistiske krav kan omfatte:  Komponentfællesskab  Reservedelskataloger og liste over specialværktøj  Centralsmøringsanlæg til bjærgningsopbygning.
 15. Brugerspecifikationer til bjærgningskøretøj (3) Personelkrav krav kan omfatte:  Minimumsmandskab til betjening  Fabrikskurser til teknikere  Kvalifikationskrav til betjeningsmandskab. Øvrige krav:  Garagering – sikring af udvendigt tilbehør  Uddannelsesmaterielpakke. Tekniske krav:  Belastning af chassis  Transmission  Styretøj med hjælpestyring  Bremsesystem med retarder  Hydraulisk anlæg  Bugsering/flotbringningsanordninger  Sløring – bemaling og plads til sløringsnet  Centralt lufttrykssystem til dæk.
 16. Kravspecifikationer til bjærgningskøretøj (1) Brugerspecifikationerne omsættes af Forsvarets Materieltjeneste til en kravspecifikation, der indeholder et antal krav, der opdeles i hhv. ufravigelige (skal) og fravigelige (bør) krav. Kravspecifikationen for bjærgningskøretøjet består af 136 krav og Indgår som et væsentligt element i det udbudsmateriale, der sendes til potentielle leverandører. Kravspecifikationerne skal altid udfærdiges på en sådan måde, at man Ikke specifikt peger på en bestemt leverandørs produkter. Dette skal gøres for at åbne markedet og dermed give mulighed for, at flest mulige kan byde ind på leverancen.
 17. Kravspecifikationer til bjærgningskøretøj (2) Eksempler på ufravigelige krav:  Køretøjet skal overholde Arbejdstilsynets bestemmelser  Fuldt udrustet skal køretøjet have en frihøjde på mindst 300 mm.  Køretøjet skal uden forberedelse have en vadeevne på mindst 900 mm.  Køretøjet skal være af typen 8x8, altså 4 aksler med træk på alle hjul  Køretøjet skal have automatgearkasse  Køretøjet skal være udstyret med 12-polet stik for påhængsvogn jf. STANAG 4007  Førerkabinen skal kunne bære forsvarets egen våbenstation på taget (vægt op til 350 kg.  Kofanger foran skal være udstyret med ringfjeder tilkoblingsanordning  Alle spil skal være sikret mod rør- og slangebrud  Hovedspil skal have mindst 200 kN trækkraft i hele wirens længde  Kranen skal være hydraulisk  Kranen skal stabiliseres med hydraulisk udskydelige støtteben  Rækkevidden på trådløst betjeningspanel skal som minimum svare til spillenes længste wire.
 18. Kravspecifikationer til bjærgningskøretøj (3) Eksempler på fravigelige krav:  Køretøjet bør uden forberedelse have en vadeevne på mere end 900 mm.  Fuldt udrustet bør køretøjet kunne køre minimum 600 km. på en tankfuld brændstof  Køretøjet bør kunne køre med en sidehældning på mindst 12 grader  Køretøjet bør være venstrestyret  Fører- og passager bør være luftaffjedrede  Køretøjet bør være forsynet med kommerciel autoradio med MP3  Batteripakken bør have en kapacitet større end 400 amperetimer  Køretøjets 2 foraksler bør kunne spærres i tværretning  Køretøjet bør være udstyret med fartpilot  Akseltryk på bagakslerne bør kunne aflæses i førerhus eller på betjeningspanel  Spillene bør være forsynet med frikobling  Hovedspillets wire bør have en anvendelig længde større en 90 m.  Påfyldnings- smørenipler bør være afmærket med rød cirkel  Aftapningspropper bør være afmærket med gul cirkel
 19. Hurtig anskaffelse af 4 bjærgningskøretøjer Beslutningsbriefing 1
 20. Beslutningsbriefing 1  Briefingens formål er, at få godkendt udbudsmaterialet til udsendelse til de to prækvali- ficerede leverandører  Anskaffelsens formål er, at dække et behov for beskyttet hjulbaseret bjærgningskapacitet i missionsområdet
 21. Beslutningsbriefing 1 Tidsplan  14. oktober 2011 Udsendelse af udbudsmateriale  25. november 2011 Frist for afgivelse af tilbud  Ultimo 2011 Indgåelse af kontrakt  1. april 2012 Levering af køretøjer
 22. HRN-11 BJÆRGNINGSKAPACITET BESLUTNINGSBRIEFING 2 Anskaffelse af pansrede hjulbjærgningskøretøjer II
 23. BESLUTNINGSBRIEFING 2 AGENDA 1. Indledning - Velkomst og præsentation - Briefingens formål - Hvad ønskes besluttes 2. Baggrund - Operative behov
 24. BESLUTNINGSBRIEFING 2 AGENDA (fortsat) 3. Status - Valg af tilbud - Anskaffelsesprincipper - Tidsplan og milepæle - Økonomi - Muligheder for skalering - Risici 4. Konklusion og anbefaling
 25. Hærens uddannelsesperioder Hjemkomst 6 18 30 Måned Enkeltmands- og funktionsuddannelse Enhedsuddannelse for delingsniveauet Underafdelingsledet uddannelse og samvirke. Enkeltmands- og funktionsuddannelse Enhedsuddannelse Missionsspecifik uddannelse og samvirke. Underafdelingsledet uddannelse (ULU) og samvirke Afdelingsledet uddannelse (ALU) og samvirke Brigadeledet uddannelse (BLU) mhp. certificering INTOPS Føringsuddannelse Akklimatisering Uddannelse af næste hold Enkeltmands- uddannelse ENHUDD GRP Aktivitetsniveau Periode 1 Periode 2 Periode 3
 26. Hærens materielkoncept Aktivitetsniveau Periode 1 Periode 2 Periode 3 → 100% Substitutions- og erstatnings- materiel, samt uddannelses- puljer. Substitutionsmateriel samt uddannelsespuljer. Enheds- og samvirkeuddannelse med begrænsninger. Kan generelt inddækkes med organisatorisk materiel Inddækkes 100 %
 27. Rammeaftaleprojekter på hjulkøretøjsområdet  Udbud puljekøretøjer, personvogne  Udbud puljekøretøjer, opbygningsbiler  Personvogn, beskyttet  Undervognsbehandling  Sættevogne og blokvogne  Personelcontainer  Vedligeholdelse af diverse køretøjer  Reservedele til diverse køretøjer  Lastbiler, terræn  Gruppekøretøjer  Flatrack  Påhængsvogne  Lastbiler , kommercielle (vej)  Busser  Personvogne, terræn  Vejhjælp til FSV køretøjer  Reparation af stenslag på frontruder  Dæk  Flatracks NRF14 og genanskaffelse
 28. Tidsplan (eksempel)
 29. Samarbejde med private virksomheder Puljekøretøjer. Puljekøretøjer defineres som værende administrative køretøjer som f.eks. VW Passat og minibus med op til 8 passagerer. Endvidere indgår lastvogn let /et kassevognssekment som f.eks. Mercedes Sprinter, med forskellige opbygninger til operativt brug. Der er etableret rammeaftaler for: • Anskaffelse af puljekøretøjer. • Serviceaftaler som knytter sig til puljekøretøjer. (løbetid 5 år). • Aftalerne er indgået for en 2 årig periode med mulighed for forlængelse med 2x1 år. • Administrative køretøjer indkøbt på nuværende rammeaftale vedligeholdes som princip på civile værksteder. • Den ældre del af flåden vedligeholdes som et miks på egne værksteder og civile værksteder. • Pr. 1/9-13 etableres Motor Forvaltende Myndighed (MFM) under FMT, som fremadrettet vil blive ansvarlig for den praktiske administration af puljekøretøjer.
 30. Samarbejde med private virksomheder Begrundelse for anvendelse af civile værksteder: • Fokus på forsvaret kernekompetencer. • Krav om reduktion af personel. • Administrative køretøjer ses primært anvendt i Danmark - > ikke behov for at egne mekanikere har ekspertise m.h.p. at kunne vedligeholde køretøjerne i et missionsområde. • Nyere køretøjsflåde = mindre vedligeholdelse. • Mindre behov for specialværktøj, testudstyr m.m. på egne værksteder = færre omkostninger Kommercielle Lastvogne og busser (vejkøretøjer): Vedligeholdes som et miks på egne og civile værksteder. Taktiske køretøjer herunder terrænkøretøjer: • Eksempler på Taktiske køretøjer er MAN SX, MAN HX og Mercedes Gelände Wagen. • Vedligeholdes som princip på egne værksteder. Evt. modificeringer kan gennemføres på civile værksteder. Begrundelse for anvendelse af egne værksteder: Taktiske køretøjer ses anvendt både i Danmark og i mission - > behov for at egne mekanikere har ekspertise m.h.p. at kunne vedligeholde køretøjerne i et missionsområde.
 31. Drøftelse & spørgsmål