O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Mutasyonlar ve Tamir Mekanizmları.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 67 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Mutasyonlar ve Tamir Mekanizmları.pptx (17)

Anúncio

Mais recentes (20)

Mutasyonlar ve Tamir Mekanizmları.pptx

 1. 1. MUTASYONLAR VE TAMİR MEKANİZMALARI 1
 2. 2. • DNA ‘da gerek replikasyon sırasında gerekse de çevresel kaynaklı olaylar sonucunda hasarlar meydana gelebilir. • Ancak DNAnın taşıdığı genetik bilginin değişmeden kalıp yeni hücrelere aktarılması gerekir diğer taraftan, DNA hücre içindeki moleküller içerisinde çevresel etkenlere karşı en hassas olandır. • Örneğin DNA iyonize radyasyona maruz kalırsa DNA molekülünün omurgası kırılır. • Diğer taraftan hücre içinde üretilen bazı maddelerde DNA molekülünün yapısını değiştirebilir. Ör; Serbest oksijen radikalleri. 2
 3. 3. Mutasyon • Mutasyon bir genomun kısa bir bölgesinin nükleotid dizisindeki bir değişikliktir. • Mutasyon sonucu oluşan ürün mutant olarak adlandırılır • Mutant terimi bir gen, bir hücre veya bir birey için kullanılabilir. • Mutasyon terimi ilk kez 1890 yılında de Vires tarafından kullanılmıştır. • Genomlar mutasyonların neden olduğu küçük ölçekli dizi değişikliklerinin biriken etkileri sonucunda zaman içinde değişen dinamik oluşumlardır. 3
 4. 4. Mutasyon • Mutasyonlar şu özellikleri gösterirler: • Kalıtsal maddedeki nükleotitlerin çeşit, sayı veya sırasında devamlı olan değişikliklerdir yani kalıtsaldır. • Daha önceden şifrelenmemiş ya da programlanmamış değişikliklerdir. • Oldukça ender meydana gelen değişikliklerdir. Çünkü kalıtsal madde şifrelenmemiş ender değişimlerin oluşumuna karşı çift sarmal yapısı ve proteinlere bağlanması ile kendini koruma eğilimindedir. • Replikasyonun doğruluğu ve onarım sisteminin etkinliği ile hata oluşumu en aza indirilmektedir. 4
 5. 5. Mutasyon 5 • Mutasyonlar genellikle tek bir nükleotidin değişimi ile oluşan nokta mutasyonları şeklinde ortaya çıkarlar. • Basit mutasyonlar ya da tek-bölge mutasyonları olarak da isimlendirilirler. • Replikasyon sırasında birden fazla nükleotidin değişim ile insersiyon ya da delesyon adı verilen mutasyon tipleri de görülmektedir. Bu tip mutasyonlar çerçeve kayması mutasyonları olarak ifade edilmektedir.
 6. 6. Mutasyon tipleri • Mutasyon kapsamına giren değişmeler iki grup altında toplanabilir: 1.Kromozom Yapı veya Sayısını Değiştiren Mutasyonlar • a- Kromozom Sayı Değişimleri (Genom Mutasyonları) • Mayoz bölünmenin ilk evrelerinde krossing-overle kromozomlardan kopan parçalar yer değiştirip tekrar kromozomlara bağlanabilirler. Krossing-over, homolog kromatitler arasındaki alışılagelmiş parça değişimidir; ancak genlerin rekombinasyonlarına neden olur; fakat kromozomlarda yapı değişikliklerine neden olmaz. Bazen kromatitler, krossing- over olmadan parça değişimine, yitirilmesine ya da kazanılmasına neden olur. Kromozom takımları sayısında tam katlar halinde artma (poliploidi) veya azalmalarla (monoploidi) takımdaki kromozomlardan bazılarının sayısındaki artma veya azalmaları (anöploidi) kapsar. • b- Kromozom Yapı Değişmeleri (Kromozom Mutasyonları) • Kromozomlarda kırılmalar sonucu oluşan parça kayıpları (delesyon) veya artışlarını (duplikasyon), parça yerleşim düzenlerindeki değişimleri (inversiyon) ve kromozomlar arası parça değiş tokuşlarını (translokasyon) kapsar. Bu tip mutasyonlar kromozomların sayısını veya kromozomlardaki geniş bölgeleri ilgilendiren büyük değişimlerdir. Bu tür değişimlerle genlerin ya sayısı ya da yerleşim düzenleri değişir bunun sonucunda da bireyin fenotipinde kalıcı değişimler ortaya çıkar 6
 7. 7. Yapısal Kromozom Anomalileri 7 1- Translokasyon; Bir kromozomdan kopan parçanın, diğer kromozomun kırılan parçasının yerine yapışmasıdır. -Birden fazla kromozomlararası parça alışverişi -Kromozomlar homolog ya da non-homolog olabilir -Transloke olunan parça kromozomun kısa ya da uzun kolu düzeyinde olabileceği gibi bant, altbant düzeyinde de olabilir. 1. Resiprokal translokasyon (Karşılıklı) 2. Non-resiprokal translokasyon 3. Sentrik füzyon translokasyon 2 Delesyon (Eksilme); - Birden fazla kromozomda meydana gelebilir - Kromozomdan bir ya da birden fazla gen bölgesinin kaybına denir - Kromozomda en az iki kırılma bölgesinin olması gerekir
 8. 8. Yapısal Kromozom Anomalileri 8 3 İnversiyon (Ters dönme);Bir kromozoma iki darbenin gelmesi sonucunda kopan parçaların kaybolmadan yani delesyona uğramadan kendi ekseni çevresinde 180o dönerek yine eski yerine yapışmasına denir. - Perisentrik :sentromeri içeriyorsa - Parasentrik: sentromeri içermiyorsa 4 Dublikasyon (Artma); 5 İzokromozom; Tam metasentrik yapıda kromozom: Sentromerin enlemesine bölünmesi sonucu ortaya çıkan kromozomlara denir. 6 Ring (Halka=Yüzük) kromozom: Bir kromozomun iki ucunda olan kırılma sonucunda bu kırık uçlara başka bir parça birleşmeden iki uç kaynaşırsa halka şeklinde bir kromozom ortaya çıkar.
 9. 9. eri Mutasyon tipl Kromozom Yapı Değişimleri 9
 10. 10. Mutasyon tipleri 10 2. Gen Mutasyonları: Genlerin yerinde değişme olmaksızın yapılarında meydana gelen değişmelerdir. Moleküler düzeydeki tanımıyla gen mutasyonu; genin yapısını oluşturan nukleotidlerin • • • sayısında, oranında, sıralamasında meydana gelen değişimlerdir.
 11. 11. Nokta mutasyonları 11 • Transisyon (geçiş tipi): • Bir pürinin yerini başka bir pürinin bir primidinin yerini başka bir primidinin alması • Transversiyon (Çapraz tip): • Bir pürinin yerini bir primidinin bir primidinin yerini bir pürinin alması • Bazın kimyasal yapısındaki değişme ile replikasyon sırasında değişik bir bazla eşleşmesi (yanlış eşleşme) • Baz çifti değişimi (AT ⇔ GC)
 12. 12. Transisyon (geçiş tipi) 12
 13. 13. Çerçeve (Kodon) Kayması (Frame Shift) Mutasyonları 13 Genin ürününü belirleyen sınırlar (okunma çerçevesi) içinde kodonların kayması ve bunun sonucunda da genin ürününe ait bilginin değişmesi.
 14. 14. Çerçeve Kayması Mutasyonları • Bir baz çiftinin aradan çıkması (delesyon) Genin bir bazlık çiftlik parçasının kaybolması o noktadan itibaren tüm kodonlar değişir 14
 15. 15. • Yeni bir baz çiftinin yapıya girmesi (insersiyon, adisyon) Gene tek bir baz çifti eklenmesi sonucu o noktadan itibaren tüm kodonların değişmesidir. Çerçeve Kayması Mutasyonları 15
 16. 16. Çerçeve Kayması Mutasyonları 16 • Mutasyonun meydana geldiği noktadan itibaren gendeki tüm okunma çerçevesi değişeceği için genin ürünündeki değişiklik çok fazla olacaktır. • Genin ürünü olan polipeptidde çok sayıda amino asitlerin dizisinin değişmesi genellikle protein molekülünün yapı ve işlevinin tamamen değişmesine neden olur.
 17. 17. • Çerçeve kayması mutasyonlarının fenotipte ortaya çıkma şansı nokta mutasyonu değişimlerindekinden çok daha yüksektir. • İnsanlarda üçlü nükleotid tekrar sayısı artışlarına bağlı hastalıklardan sorumludurlar. 17
 18. 18. Mutasyonların Nedenleri 18 Mutasyonlar iki şekilde oluşurlar: 1. Spontan-kendiliğinden oluşan mutasyonlar 2. Bir mutajenin neden olduğu İndüklenen mutasyonlar
 19. 19. • Mutasyonların kendiliğinden meydana gelme olasılığı çok düşüktür. • Genelde, tek bir gende kendiliğinden mutasyon olasılığı her replikasyon sırasında her baz çifti başına ~10-8 -10-11 dir. • Bazı mutasyonlar replikasyon çatalında yeni DNA zincirini sentezleyen DNA polimerazın hata okuma fonksiyonundan kaçan replikasyondaki spontan hatalar nedeniyle meydana gelirler. • Bu mutasyonlar yeni DNA dizisinde yanlış eşleşmelere neden olurlar • Eğer yeni sentezlenen DNA zincirindeki yanlış eşleşen baz düzeltilmez ise bir sonraki replikasyon döngüsünde üretilen ikinci nesil yavru moleküllerden birisi mutasyonun çift iplikli, ve kalıcı bir versiyonunu taşıyacaktır. Mutasyonların Nedenleri 1. Kendiliğinden oluşan (Spontan) Mutasyonlar 19
 20. 20. …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… A T ASAL MOLEKÜL REPLİKASYON HATASI …GACCTAGAA… …CTGAATCTT… …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… YAVRU MOLEKÜLLER İKİNCİ NESİL YAVRU MOLEKÜLLER20 …GACCTAGAA… MUTANT …CTGGATCTT… MOLEKÜL REPLİKASYONDAKİ BİR HA T A SONUCU OLUŞAN MUT ASYON
 21. 21. DNA replikasyonu sırasındaki hatalar spontan mutasyonlara neden olabilir • DNA polimeraz kontrol (hata) okuma 3’-5’ yönünde ekzonükleaz aktivitesi mutasyon oranını azaltır 21
 22. 22. Replikasyon sırasında oluşan hata kaynakları 22 • DNA polimerazların sorumlu oldukları hatalar • E. coli’de her 107 nükleotid eklenmesinde sadece 1 hata oranıyla DNA sentezlenebilir. • Ancak hatalar yeni senetzlenen DNA ipliklerinde eşit oranda bulunmaz. • Kesintili iplik replikasyonunun ürünü kesintisiz iplik replikasyon ürününden yaklaşık 20 kat daha fazla hataya eğilimlidir. • Bu asimetrinin sebebi, okazaki parçacıklarında görev alan DNA polimeraz I enziminin DNA polimeraz III e kıyasla daha az etkili baz seçimi ve hata okuma yeteneğine sahip olması ile açıklanmaktadır
 23. 23. Replikasyon sırasında oluşan hata kaynakları 23 • Tautomerik değişimler • Replikasyon sırasında eşleşme doğrudur ancak, DNA molekülüne ait ipliklerden birindeki bazlarda geçici bir tautomerik değişiklik meydana gelmesi ile yavru DNA molekülleri bir veya fazla sayıda değişik tautomerik biçimde baz içerecektir. • DNA’nın (pürin ve pirimidin halkalarındaki 1. ve 6. pozisyondaki H atomlarının yeni ve stabil olmayan pozisyona geçmesi o bazlardaki tautomerik değişmeye neden olur ve sonuçta bu bazların eşleşme özellikleri de değişir) • Her nükleotid bazı dinamik eşlitlikteki yapısal izomerleri olan iki alternatif tautomerik formda bulunur. Sözgelimi, T bazının enol ve ketol formlar adı verilen iki alternatif tautomerik çeşidi bulunur. Genellikle eğilim ketol yönündedir. Ancak bazı durumlarda, enol formu oluşur. Bu «hata»ya yol açar çünkü enol-timin A yerine G ile baz eşleşmesi yapar. • Benzer şekilde, A bazının nadir imino formu C ile eşleşmeyi tercih eder. Ve enol-guanin Timin ile eşleşir. • Replikasyon sonucunda nadir olan tautomer daha baskın olacak ve yavru ikili sarmalda yanlış eşleşmeye yol açacaktır.
 24. 24. Tautomerik değişimler 24
 25. 25. • Amino (-NH2) ve keto (-C=O) gruplarının kimyasal değişim sonucunda imino (-NH) ve enol (- COH) forma dönüşmesi elektriksel yük dengelerini değiştirir. Bu değişiklikler sonucunda DNA replikasyonu sırasında baz çifleşmelerinde hatalar oluşacaktır 25
 26. 26. Tautomerik değişimler T automerik değişim amino formuna geri döner T automerik geçiş yok imino formuna Tautomerik geçiş Anormal C-A baz çifti oluşur Tautomer Anormal C-A baz çifti oluşur Mutasyon yok Transisyon mutasyon Yarı korunumlu replikasyon
 27. 27. Mutasyonların Nedenleri 2. Bir mutajenin neden olduğu İndüklenmiş mutasyonlar • Diğer mutasyonlar bir mutajenin atasal DNA ile etkileşerek değiştirilmiş nükleotidin baz-eşleşme kabiliyetini etkileyen yapısal bir değişikliğine neden olması sonucunda meydana gelirler. • Genellikle değişiklik atasal DNA nın sadece bir ipliğini etkilediğinden oluşan yeni DNA moleküllerinden sadece biri mutasyonu taşır, ancak, ikinci replikasyon sonrasında oluşan 4 yeni DNA çift sarmalından ikisi de mutasyonu taşıyacaktır. 27
 28. 28. …GACTT AGAA… …CTGAXTCTT… Değişen nükleotid A T ASAL MOLEKÜL …GACTCAGAA… …CTGAXTCTT… MUTANT MOLEKÜL …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… …GACTTAGAA… …CTGAATCTT… …CTGAXTCTT… YAVRU MOLEKÜLLER İKİNCİ NESİL YAVRU MOLEKÜLLER28 …GACTCAGAA… MUT ANT …CTGAGTCTT… MOLEKÜL MUTAJEN ETKİSİ SONUCU OLUŞAN MUTASYON …GACTCAGAA… MUTANT MOLEKÜL
 29. 29. 2. İndüklenmiş (Uyarılmış) mutasyonlar 29 • Mutasyona neden olan fiziksel ya da kimyasal ajan «mutajen» olarak adlandırılır. • Bazı mutajenler aynı zamanda kanserojen özellik gösterirler • Bazı mutajenler ise DNA onmurgasında kırıklara yol açarak etki gösterirler
 30. 30. MUTAJENLER 30 I- Fiziksel Mutajenler a- Isı b-pH c. Işınlar 1 İyonize ışınlar (X ve gamma) 2Non-iyonize (UV, 260 nm dalga boyu ışınlar) 3-Mor ötesi ışınlar
 31. 31. MUTAJENLER II.Kimyasal Mutajenler a. Baz Analogları (5-Bromodeoksiuridin-BrdU, 6-thioguanin, 2- aminopürinler en yaygınları) b.Deaminasyon ajanları: DNA yapısında amino gruplarının kaybına neden olan ajanlar (Nitröz asidi, hidroksil aminler) c. Alkilleyici ajanlar: DNA yapısına alkil grubu takan ajanlar (Kükürt, Nitrojen mustard, Etilenoksitler) d.İnterkalasyon (araya giren) ajanlar :Akridinlerin hepsi bu özelliktedir (Proflawin, akrilflavin ve akridin oranj) e. Demetilasyon yapan ajanlar: DNA’nın hipo ya da de metilasyonuna neden olan ajanlar (5-azasitidin, 5 aza-2- deoksisitidin) f. Çeşitli insersiyonlara neden olan ajanlar (Bu grup ajanlar DNA replikasyonu esnasında-süresince pürin ve primidin bazları yerine DNA yapısına katılan çoğunlukla çerçeve kayması mutasyonlara neden olan ajanlardır (ethidium bromür-EtBr). 31
 32. 32. Mutasyonun genomlardaki etkileri 32 • Kodlama bölgelerindeki mutasyonlar çok önemli değişikliklere yol açmaktadırlar
 33. 33. 1. Anlamlı-sessiz (sinonim) mutasyon • mRNA üzerindeki kodonun 3. bazında meydana gelen değişme sonucu oluşur • Meydana gelen baz değişimi protein yapısında değişikliğe yol açmaz 33
 34. 34. • Mutasyon aminp asit değişimine neden olur. Bu yeni amino asit eski amino asitten farklı özelliklere sahiptir. • Proteinin yeni primer yapısı aktiviteyi ya düşürür ya da tamamen ortadan kaldırır. 2. Yanlış anlamlı mutasyon 34
 35. 35. 3. Anlamsız mutasyon • Baz değişimi sonucunda (UAG, UAA, UGA) meydana geldiğinde ise mutasyonun meydana geldiği noktadan itibaren protein sentezi durur. Etkisini fenotipte çıkarma olasılığı oldukça yüksektir. 35
 36. 36. Mutasyon Tipleri (ÖZET ŞEMA) 36
 37. 37. Mutasyonların organizmalara etkileri 37 • İşlev kaybı mutasyonları (loss of function): Gen ürününün işlevi yok olur • İşlev kazancı mutasyonları (gain of function): Gen ürünü yeni veya aşırı işlev kazanır • Biyokimyasal etkiler gösteren mutasyonlar: bir vitamini sentezlemekteki yetersizlik,hemofili, orak hücre anemisi vb… • Davranış mutasyonları: organizmanın davranış kalıplarını etkiler • Düzenleyici mutasyonlar: Gen ekspresyonunun kontrolünü etkiler • Letal mutasyonlar • Koşullu mutasyonlar, ör; sıcaklığa duyarlı mutantlar
 38. 38. DNA hasarının genel sınıfları 38 • Tek baz değişiklikleri (Konversiyon): DNA dizisini etkiler ancak DNA nın tüm yapısı üzerindeki etkisi küçüktür. • Deaminasyon: C nin aminogrubunun oksijenle yer değiştirmesi C yi U ya dönüştürür. CG UG baz çiftine dönüşür. • Alkilasyon: Nitrozamin O6-metil guanin oluşturur, bu baz sıklıkla T ile yanlış eşleşir GC baz çifti AT baz çiftine dönüşür • Oksidasyon, radyasyon: güçlü oksitleyici ajanlar serbest radikalleri üreten iyonize radyasyon ve kimyasal ajanlar sayesinde üretilirler. ROS; bir fazla oksijen atomu taşıyan 8-okzoguanin oluşturur. Bu insanda kansere yol açan en yaygın mutasyon olan GC TAtransversiyonuna neden olur.
 39. 39. • Kendiliğinden en sık meydana gelen ve en önemli olan hidrolitik zarar bazlardaki (özellikle sitozinde) amin grubunun yok edilmesi (deaminasyon). • Sitozindeki amin grubunun kendiliğinden yok olması → urasil (adeninle eşleşme) • Omurgalı DNAsında C yerine çoğu kez 5-metilsitozin bulunur. Metillenmiş C spontan mutasyonla GC baz çiftinin AT baz çiftine değişmesine neden olur 39
 40. 40. 40
 41. 41. DNA hasarının genel sınıfları 41 • Yapısal bozulma: • UV ışığı: DNA dizisini etkiler ve komşu iki timinin T dimeri oluşumuna neden olur. T dimeri DNA sarmal yapısını bozar. Replikasyon ve transkripsiyonu engelleyebilir. • İnterkalasyon ajanları: Etidiyum bromür (EtBr) polisiklik halkalar içerirler ve DNA bazlarının arasına girerek çift sarmal yapıyı bozarlar, replikasyon sırasında insersiyon veya delesyona neden olabilirler. • Baz analogları: Normal bazların yerine geçebilirler. 5-bromourasil; T bazının anoloğudur. Normal replikasyon sırasında DNA ya sokulurlar ancak yanlış baz eşleşmelerine neden olurlar. 5-bromourasil T yerine G ile eşleşir ve GU baz çifti oluşturur.
 42. 42. DNA hasarının genel sınıfları 42 • DNA omurgasının hasarı: Bir nükleotiddeki azotlu bazın kaybolması sonucu oluşan abazik bölgeleri ve çift zincir kırıklarını ifade eder. • Abazik bölgeler: Kararsız baz eklentilerinin oluşması nedeniyle spontan oluşurlar. Pürinlerde şeker pürin bağları nispeten kararsızdır . Suyun etkisiyle pürindeki N-glikozil bağının hidrolizi, DNA daki pürinsiz kalan yerde bir OH bırakır. • Çift zincir kırıkları: İyonize radyasyon ve bazı kimyasal bileşikler tarafından indüklenirler. İyonize radyasyon DNA daki deoksiriboz şekere doğrudan veya ROS aracılığı ile dolaylı olarak saldırır. Çift zinciri bozduğundan en tehlikrli DNA hasar tipine neden olur.
 43. 43. 43
 44. 44. • DNA hasarı, DNA’nın yapısında meydana gelen kimyasal bir değişmedir. Hücre içinde kendiliğinden olan bu hasarlar aynı zamanda lezyon olarak da tanımlanmaktadır. • Baz silinmesi veya eklenmesi, baz yer değiştirmeleri, tek veya çift zincir kırılmaları ve zincir içinde veya zincirler arası bağların oluşması şeklinde DNA hasarları görülür. • Baz silinmesi ,eklenmesi, baz yer değiştirmeleri Açık Okuma Bölgesini (ORF) değiştirebilir. Bu durum düzeltilmeden kalırsa ve replikasyon gerçekleşirse yeni nesil hücrelere aktarılır ve mutasyon olarak adlandırılır. • DNA hasarı replikasyon sırasında tamir edilemezse mutasyona ve sonuç olarak genomik kararsızlığa, kanser ve yaşlanmaya neden olur • Tüm organizmalar (bakteri, maya, drosophila, balıklar ve insanlar dahil), hücreleri çevresel hasarlara karşı korumak amacıyla DNA onarım mekanizması içerirler. • Tamir sistemleri DNA’nın yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri tamir etmek için vardır. 44 DNA Hasarı ve Onarımı
 45. 45. DNA ONARIM MEKANİZMALARI 45 • Hasar, DNA zincirlerinin bazen sadece birinde, bazen de ikisinde birden oluşabilir. Hasarın nerede ve nasıl ortaya çıktığına bağlı olarak, farklı türdeki DNA hasarlarına karşı farklı DNA tamir sistemleri vardır • Hücreler 3 temel stratejiye sahiptirler. • Hasarın bypass edilmesi • Hasarlı bölgenin eski haline döndürülmesi • Hasarlı DNA bölgesinin çıkarılarak yenisinin sentezlenmesi
 46. 46. DNA ONARIM MEKANİZMALARI -Lezyon Bypassı-translezyon DNA sentezi • Daha yüksek bir mutasyon riskine rağmen replikasyonun engellenmesi ile ölümcül olabilecek bir durumu ortadan kaldıran ve hücrenin hayatta kalmasını mümkün kılan bir sistemdir. • DNA lezyonu yüksek doğruluklu polimerazlar yerine özelleşmiş düşük doğruluklu polimerazlar tarafından replike edilir. Bu polimerazlar kısa süreliğine yüksek doğruluklu olanların yerini alır. • E. coli de DNA pol IV ve V; insanlarda pol , , , ,  • E. coli’de normal şartlarda DNA pol IV ve V bulunmaz, translezyon sentezinde SOS yanıtının verilmesi için , yani sadece DNA hasarı oluştuğunda sentezlenirler • İstisna olarak hataya meyilli pol  DNA zincirindeki T-T dimerini tanır ve oraya iki A ekler böylelikle T-T dimerini hatasız bir şekilde bypass eder 46
 47. 47. • T-T dimerlerinin fotoliyazla tamiri (fotoreaktivasyon) • Işık tamiridir • DNA daki pirimidin dimerlerinin oluşumuna yol açan UV hasarını düzeltir. • DNA fotoliyaz enzimi pirimidin dimerini birarada tutan kovalent bağı kırmak için ışık spektrumu enerjisini kullanır • Fotoliyaz iki kofaktöre sahiptir: • FADH- • Mavi/yakın UV ışınlarını absorplayan pigment 47 DNA ONARIM MEKANİZMALARI -Hasarlı Bölgenin doğrudan geriye döndürülmesi
 48. 48.  T-Tdimerlerinin fotoliyazla tamiri (fotoreaktivasyon) Fotoliyaz T-T dimerine bağlanır T T lerin birbirinden ayrılması ışıkla uyarılmış FADH- den transfer edilen e- ile başlar T-T dimeri ayrılır 48
 49. 49. • DNA metiltransferazla hasarın tamiri • Metillenmiş O6-metilguanin bazının tamiridir. • O-6-Metil-guanin DNA metiltransferaz enzimi hasalı guaninden metil grubunun uzaklaştırılmasını katalizler • Metiltransferazlar oldukça seçicidirler ve DNA çift sarmalının küçük oluğuna bağlanarak küçük oluğu genişletir. Hasarlı baz enzimin aktif bölgesine doğru döner ve metil grubu uzaklaştırılır. • Metil grubunu alan metiltransferaz tekrar kullanılamaz, pahalı bir DNA hasar onarım tipidir. 49 DNA ONARIM MEKANİZMALARI -Hasarlı Bölgenin doğrudan geriye döndürülmesi
 50. 50. • Tek baz değişimleri (baz eksizyon ve yanlış eşleşme) tamiri • Yapısal bozuklukların (nükleotit ekzisyon) tamiri • Çift-zincirli DNA hasarlarının tamiri 50 DNA ONARIM MEKANİZMALARI -Hasarlı Bölgenin çıkarılması ve yeni sentez
 51. 51. Baz eksizyon onarımı (BER) • Yanlış yerleştirilen ve hasarlı bazları uzaklaştırmak için kullanılan onarım mekanizmasıdır. • DNA glikozilaz enzimi görev alır • DNA glikozilaz deoksiriboz şekerinin N-glikozil bağını keserek hasarlı bazı DNA zincirinden uzaklaştırır (ekzisyon) ve DNA üzerinde abazik (AP) bir bölge oluştururlar • Hasarlı bir bazın uzaklaştırılmasını, oluşan AP bölgesinin etrafındaki kısa bir polinükleotid parçasının kesilip çıkarılmasını ve DNA polimeraz ile yeniden sentezini kapsar. 51
 52. 52. BER DNA yı urasil, hidroksimetilurasil, metilsitozin, hipoksantin, G-T yanlış eşleşmeleri, 3-metil adenin, 7-metil guanin, formamidoprimidin, 8- hidroksiguanidin, 5,6-hidrat timin, ve primidin dimerleri gibi çeşitli lezyonlardan korumak için oldukça önemlidir. Bunlardan her biri spesifik bir DNA glikozilaz tarafından tanınır. 52
 53. 53. Hatalı Eşleşme Onarımı (Mismatch Repair) 53 • Bu onarım mekanizması, DNA replikasyonu esnasında meydana gelen ve çift sarmalda anormal boyutlara neden olan, normal bazların hatalı eşleşmesi şeklindeki hataları düzeltir. • E. coli’de hatalı eşleşme 7 proteinden oluşan bir sistem tarafından belirlenir: mutS, mutL, mutH, uvrD, ekzonükleaz I, SSB ve DNA polimeraz III • E. coli DNA’sında, (5')GATC dizisindeki adeninler özel bir metilaz olan “Dam Metilaz” tarafından metillenmiştir. Replikasyon esnasında kalıp zincir metillenmiş durumdadır. Ancak, yeni sentezlenen zincir birkaç dakikalık bir gecikme ile metillenir. Bu zaman sürecinde yeni zincirdeki hatalı eşleşen bazlar mutS tarafından tanınır. Sırayla mutL ve mutH bir kompleks oluşturmak üzere sisteme katılırlar ve DNA boyunca çift yönlü olarak metilenmemiş bir GATC buluncaya kadar hareket ederler. MutH’deki endonükleaz fonksiyonu metil grubunun karşısında metillenmemiş zincire bir çentik atmak üzere aktive olur. Metillenmemiş zincir, ekzonükleaz I, SSB ve uvrD helikaz’ın birlikte uzaklaştırılır. DNA polimeraz III doğru DNA zincirini tekrar oluşturur ve ligasyon ile onarım sona erer.
 54. 54. MMR sistemi 54
 55. 55. Nükleotit eksizyon onarımı (NER) 55 • DNA bazları üzerinde büyük eklentiler oluşturan birçok çeşit hasarı tanıyabilen bir onarım mekanizmasıdır. • Mikoplazmadan memelilere kadar geniş bir yelpazedeki organizmalar tarafından kullanıldığı belirlenmiştir. • Birçok DNA hasarının özellikle de heliks distorsiyonuna neden olanların onarımında etkindir. • İnsanlarda güneşten gelen UV ışığının karsinojenik etkilerine(dimerler) ve sisplatin, 4-nitrokuinolin oksit gibi etkenlerle reaksiyon sonucu oluşan büyük eklentili hasarlara karşı önemli bir savunma mekanizmasıdır. NER mekanizmasının anahtarı; • Hasarın tanınması • Protein kompleksinin hasarlı bölgeye bağlanması • ~24-32 nükleotid uzunluğunda bir fragment içinde bırakacak şekilde lezyonun her iki tarafından hasarlı zincirin kesilmesi (incision) • Degradasyon (hasarı içeren oligonükleotidin uzaklaştırılması) • DNA sarmalı üzerinde meydana gelen boşluğun DNA polimeraz tarafından doldurulması (polimerizasyon) • Ligasyon
 56. 56. Nükleotit eksizyon onarımı (NER) UvrA 56 UvrB UvrC
 57. 57. UvrA 57 UvrB UvrC
 58. 58. DNA çift-zincir kırığı onarımı 58 • DNA çift zincir kırığının kaynakları: • İyonize radyasyon, • topoizomeraz inhibitörleri (etoposide, adriamycin), • V(D)J rekombinasyonu. • DNA çift zincir kırıkları (DSBs), DNA hasarının en yıkıcı şeklidir. • Onarılmazsa kromozomların kırılmasına ve hücre ölümüne varan sonuçlar doğurabilir. • Yanlış onarılırsa kromozom translokasyonuna ve kansere sebep olur. • DSBs’ye neden olan en önemli eksojen ajan iyonize radyasyondur. Ayrıca radon bozunumu ve antikanser ilaçlar da etkilidir. Oksidatif serbest radikaller oluşturan Bleomisin, Adriyamisin, Etoposit topoizomeraz II yi inhibe ederek protein köprülü DSBs’ler meydana getirirler. DSBs oluşturan endojen ajanlar ise serbest radikaller
 59. 59. • Homolog rekombinasyon • Homolog olmayan rekombinasyon • yollarıyla tamir edilir. 59 DNA çift-zincir kırığı onarımı
 60. 60. Homolog rekombinasyon 60 • Prokaryotlarda ve tek hücreli ökaryotlarda çift zincir kırıklarında önemli rol oynar • Çok hücreli ökaryotlarda bu açıdan daha az öneme sahiptir • Kırılmış bir zincir bölgeleri zarar görmemiş homolog kromozomda bulunan zincir kullanılarak tamir edilebilir.
 61. 61. 61
 62. 62. (A) İki zincir lezyonlu bir DNA molekülü (küçük kareler) ve bir homolog kromozom (B) İki dizi homolog bölgelerinde zincir değiş tokuşu ile iki zincir lezyonunu bir çift tek zincir lezyonuna dönüştürür. (C) Birleşme rezolusyonu (panel B deki zincirler kesilir) ile kromozomlar birbirlerinden ayrılır. (D)Ekzisyon onarımı tekzincir lezyonlarını uzaklaştırır ve tüm replikasyon reaksiyonunu tamamalar. Eğer siyah ve beeyaz “parental” DNA lar özdeş değilse oluşan kromozomlar “rekombinant” olurlar. Kuzminov, A. (1999) Microbiology and Molecular Biology Reviews, 63, 751–813. Rekombinasyon onarımı 62
 63. 63. Homolog olmayan rekombinasyon- homolog olmayan uç birleştirme (NHEJ) 63 Bu tip onarım mekanizmasında aynı kromozoma sahip olup olmadığına bakılmaksızın iki kırık uç tamir mekanizması tarafından yapıştırılabilir ve bu homolog olmayan uç birleştirme kırık bölgesinde genellikle insersiyon veya delesyonla sonuçlanır. Bu hayatta kalmaya karşı ödenen bir bedeldir. DNA zincirlerinin değiştokuşuna ihtiyaç duymaz.
 64. 64. (NHEJ) Memeli Y olağı Ku: Ku70 ve Ku80 dimeri DNA-PKcs: DNA-bağımlı protein kinaz katalitik altbirimi ATM ve ATR içeren protein kinaz ailesi üyeleri Sinapsis mikrohomoloji ile sağlanır. Uçlarla ilgili süreçte etkin olan faktörller? MRN bir Mre11/Rad50/Nbs1 kompleksidir. Xrcc4/DNA ligaz IV son ligasyon basamağında gereklidir. Hata-eğilimli (Error-prone); Küçük insersiyon ve delesyonlar. Major pathway of DSB repair in mammals, minor pathway in yeastF.urther reading: Lees-Miller & Meek, Biochimie 85, 1161 (2003) 64
 65. 65. Sabit genomik hatalar • Her gün normal vücut ısısı olan 37°C de DNA nın fosfat iskeleti ile baz arasındaki hidroliz ile 18,000 purine kaybedeilir. • Sitozinin urasile dönüşümü deaminasyonla gerçekleşir (memeli hücrelerinde günde 300-500 defa) • Oksijen serbest radikalleri (metabolik reaksiyon ürünü) DNA ile reaksiyona girer ve kodlama bilgisini değiştirir • SAM (S-adenosylmethionine) insanda günde 1200 kez adenini metiller • DNA replikasyonu düzeltilmediği takdirde öldürücü olabilecek yanlış baz eşleşmelerini içerir • UV ışınları yanyana olan primidin bazlarını birleştirir ve toksik, mutant lezyonlara neden olur • Dünyadan radyasyon ve kozmik ışınlar DNA iskeletini kırabilir zincir kırılmaları veya nitrojen baz değişimleri olabilir • İnsan yapımı kimyasallara mesleki maruz kalmalar DNA yapısını değiştirebilir • Tütün kullanımı akciğer epitelindeki hücrelerin DNA sının zarar görmesine yol açabilir 65
 66. 66. DNA DAMAGE Cell-cycle checkpoint activation Repair Apoptosis Baz hasarının geri dönüşümü Hasar gören bazı çıkarılması Yanlış eşleşme onarımı Zincir kırılması onarımı Damage T olerance Replikasyon bypass •Hatasız •Hata eğilimli (MuTAGENEZ) Transcrip- tional activation Farklı tepkili Çoklu genler STRES CEVABI Friedberg, EC AJP September 2000, Vol. 157, No. 3 DNA hasarına biyolojik tepki 66 Hücre döngüsü durdurulur, onarım ya da hasar toleransı için gereken zaman sağlanır. Doğrudan ya da dolaylı olarak onarım veya hasar toleransına katılan bazı genlerin transkripsiyonel ve post- transkripsiyonel upregülasyonu (aktivasyonu) Programlı hücre ölümü ; büyük mutasyon zararı görmüş veya büyük çaplı genom kararsızlığına maruz kalmış çok hücreli organizmaları temizleyebilir.
 67. 67. KAYNAKLAR 67 • Genomlar3 T .A. BROWN. 3. baskıdan çeviri, Çeviri editörleri: Fevzi BARDAKÇI-Celal ÜLGER, NOBEL • Modern Moleküler Biyoloji Prof. Dr. Nihat DİLSİZ, Palme Yayıncılık, 2017 • Moleküler Hücre Biyolojisi, Prof. Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ , 2014, istanbul Tıp Kitabevi • Moleküler Hücre Biyolojisi, 6. baskıdan çeviri, 2011, Palme Yayıncılık,Çeviri editörleri: Prof. Dr. Hikmet Geçkil, Prof. Dr. Murat Özmen,Prof. Dr. Özfer Yeşilada • Temel Moleküler Biyoloji, 2. baskıdan çeviri, Çeviri Editörü: Prof. Dr . Ali Osman Beldüz, 2014

×