Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019

Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de BarcelonaAjuntament de Barcelona

Per al curs 2018-2019 el Consorci d’Educació ha estimat una demanda de 12.800 sol·licituds a P3 i 5.200 a 1er d’ESO en els centres que configuren el Servei d’Educació a la ciutat, a la que se li donarà resposta seguint els criteris de proximitat, qualitat i equitat

 
edubcn.cat
Informe de la preinscripció
als ensenyaments obligatoris
del curs 2018-2019
Comissió de drets socials, cultura i esports
13 de març de 2018
 
2 
 
ÍNDEX
1. INTRODUCCIÓ
2. PRINCIPIS EDUCATIUS QUE ORIENTEN LA PLANIFICACIÓ DE LA
OFERTA I LÍNIES D’INTERVENCIÓ PEL CURS 2018-2019
2.1.Proximitat, reequilibri de la oferta i nous equipaments educatius.
2.2.Qualitat educativa
2.3.Equitat, sistema inclusiu
3. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
3.1.Informació al web: guia general de preinscripció i vídeo tutorial
3.2.Sessions informatives als districtes
3.3.Suport als centres en la comunicació del projecte educatiu
3.4.Oficines d’escolarització
4. CONTINUÍTAT ENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
5. RESUM DE LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL
5.1.Oferta inicial d’infantil i primària
5.2.Oferta inicial d’educació secundària obligatòria
6. ANNEX
6.1.Relació de zones d’escolarització
6.2.Relació de l’oferta inicial de grups d’infantil i primària i ESO pel
curs 2018-2019 per centres i nivells
6.2.1. Escoles
6.2.2. Instituts Escola
6.2.3. Instituts
6.2.4. Centres concertats
 
3 
 
1. INTRODUCCIÓ
Us presentem l’Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del
curs 2018-2019, que dona continuïtat a la feina fet des del Consorci d’Educació
de Barcelona en l’any anterior. Per elaborar aquesta proposta de l’oferta inicial
de places, grups, línies i centres educatius de la ciutat s’han tingut en compte
els canvis demogràfics de cadascuna de les zones educatives, així com també
les propostes i demandes formulades pels agents socials, les entitats
educatives, i el treball conjunt dels tècnics de les diferents àrees del Consorci i
dels districtes municipals.
Per al curs 2018-2019 el Consorci d’Educació ha estimat una demanda de
12.800 sol·licituds a P3 i 5.200 a 1er d’ESO en els centres que configuren el
Servei d’Educació a la ciutat, a la que se li donarà resposta seguint els criteris
de proximitat, qualitat i equitat. Respecte el curs 2017-2018, es manté el
mateix nombre de grups a P3 i augmenta en cinc 1er d'ESO, i si tenim en
compte el global del creixement de continuïtat en ensenyaments obligatoris, hi
haurà 655 places i 24 grups més. En aquest curs 2018-2019 es creen dos
centres públics nous en el districte de Sant Martí: l’Escola Auditori, de 2 línies, i
l’Institut 22@ de 3 línies, que donen resposta a la manca de places a la zona.
La proximitat al centre educatiu escollit continua sent un factor clau per
l’equilibri territorial. Aquest principi esdevé d’especial valor a l’inici de
l’escolarització als tres anys i fa necessari garantir plaça escolar a la zona de
proximitat on pertany cada infant. També avançarem en la desagregació dels
centres, en la mesura que les famílies escolaritzin els seus fills i filles en la seva
zona. Per això la proximitat la considerem un factor clau en la planificació de
l’oferta, no només en termes de sostenibilitat, sinó perquè també creiem que
l’escola ha de ser el centre de l’educació en clau comunitària.
Des del Consorci treballem perquè tots els centres educatius puguin oferir
itineraris educatius equivalents, amb diversitat de realitats i projectes
educatius i respectant el caràcter propi de cadascú. Aquest és un repte
col·lectiu dels centres i la seva comunitat educativa que compten amb el suport
de serveis, professionals i programes.
El model educatiu de Barcelona fa una aposta clara per la innovació
pedagògica als centres educatius. Els programes Xarxes per al Canvi i Eines
per al Canvi, impulsats pel Consorci, són uns dels exemples que garanteixen la
millora sostenible als centres educatius de la ciutat en el marc de la renovació
pedagògica. Barcelona és una ciutat educadora i compta amb una la xarxa
d’entorn a cadascun dels barris de la ciutat que disposa d’equipaments, entitats
i projectes que complementen i enriqueixen l’oferta educativa.
Són principis del nostre model educatiu l’equitat i la inclusió, imprescindibles
per poder garantir l’equivalència en qualitat entre els centres. La política
 
4 
 
educativa ha d’orientar-se a fomentar aquesta realitat que eviti la segregació
des de l’inici de l’escolarització. Per poder garantir la igualtat d’oportunitats de
tot l’alumnat, es posen a disposició dels centres ajuts, recursos i els serveis
necessaris, en funció de la seva complexitat.
En el procés de preinscripció d’enguany s’ha iniciat una nova línia prioritària de
treball per avançar en l’equitat i desagregació dels centres educatius de la
ciutat, identificant des d’un inici l’alumnat de P3 amb necessitats específiques
derivades de situacions socials desafavorides.
S’han posat en marxa una bateria  de mesures per combatre la segregació
escolar, sempre buscant una distribució equilibrada en els diferents centres.
Amb aquest objectiu enguany s'activa la reserva de places per als alumnes
amb NEE; s’estableix una sèrie d'accions comunicatives i d'acompanyament a
les famílies que poden presentar més dificultats a l’hora d’accedir i gestionar la
informació per a la preinscripció.
Metodologia
Aquesta proposta d’escolarització ha estat elaborada durant el 2017 i han estat
molt rellevants els inputs incorporats a partir de la recollida i anàlisi d’informació
dels darrers processos de preinscripció. La metodologia emprada ha continuat
el camí iniciat en el curs passat i combina: l’anàlisi de dades per a la
prospectiva; l’observació del procés d’escolarització; els espais de debat amb
els agents implicats; i la reflexió tècnica i política dins el marc institucional.
Durant els darrers mesos s’ha realitzat l’anàlisi de tot el procés d’admissió,
identificant els punts de millora i totes les dades disponibles del sistema
educatiu. S’ha fet l’anàlisi de les estadístiques de població, del comportament
de les famílies durant el procés de preinscripció, i de les queixes i suggeriments
presentats per la comunitat educativa. També s’han mantingut reunions amb el
Síndic de Greuges, amb representants dels districtes, amb la inspecció
educativa i els coordinadors territorials.
S’han desenvolupat un total de 78 reunions i entrevistes específiques,
bàsicament en clau territorial. La majoria han estat en els territoris amb més
dificultats per ajustar l’oferta a la demanda. A les reunions han participat les
famílies afectades, plataformes reivindicatives, estaments de la comunitat
educativa, i representants dels districtes municipals.
Totes aquestes accions i mesures que es presenten i desenvolupen en el
procés de preinscripció 2018-2019 van encaminades a que la ciutat gaudeix
d’una oferta educativa adequada, al servei d’un model de ciutat que situa la
qualitat, l’equitat i la innovació educativa en el centre de les polítiques públiques
al servei dels ciutadans.
 
5 
 
2. PRINCIPIS EDUCATIUS QUE ORIENTEN LA PLANIFICACIÓ DE
L’OFERTA I LÍNIES D’INTERVENCIÓ PER AL CURS 2018-2019
En el curs 2017-2018 van entrar en funcionament 10 centres públics nous: 6
escoles (Eixample 1, Eixample 2, Cartagena, Anglesola, Gràcia, i La Flor de
Maig), 1 institut (Martí Pous) i 3 instituts escola (Antaviana, Trinitat Nova, i El
Til·ler), i en el curs 2018-2019 entren en funcionament 2 centres públics
nous: l’Escola Auditori i l’Institut 22@.
L’objectiu primordial que ha orientat les polítiques de planificació educativa és
la de tendir a aconseguir l’equivalència de l’oferta educativa sostinguda amb
fons públics en cadascuna de les 29 zones d’escolarització, sota tres principis
fonamentals: proximitat, qualitat i equitat.
2.1. Proximitat: reequilibri de la oferta i nous equipaments educatius
En la mateixa línia iniciada el curs passat, el principi de la proximitat (la
distància a peu que té la família per accedir al centre a P3) el considerem un
factor clau en la planificació de l’oferta, tan per motius de sostenibilitat com
perquè pensem que l’escola ha de ser el centre de l’educació en clau
comunitària. Tots els esforços van encaminats perquè a l’inici de l’escolarització
als tres anys es garanteixi plaça escolar a la zona de proximitat on viu cada
infant.
La Lectura del Padró Municipal a 1/1/2017, confirma la tendència a l’alça del
nombre d’habitants de Barcelona en els darrers 3 anys, amb un increment de
15.587 habitants a la ciutat. Això implica una creixent necessitat de places de
P3 en determinades zones de la ciutat.
És per això que en el procés de planificació s’ha prioritzat la posada en marxa
de nous centres en las zones on l’oferta de places era insuficient per donar
resposta a les necessitats, i minimitzar haver de recórrer a la creació de grups
addicionals a P3 a les escoles públiques. És el cas del districte de Sant Martí,
on el proper curs entren en funcionament dos nous centres públics: l’Escola
Auditori, amb dues línies, i l’Institut 22@, amb tres línies.
En el curs 2018-2019 hi haurà a la ciutat un total de 413 centres
d’ensenyaments obligatoris: 238 centres públics: 168 escoles, 63 instituts, 5
instituts escola, 2 centres d’ensenyaments integrats (el 57,6%); i 175 centres
privats concertats (el 42,4%).
 
6 
 
2.2. Qualitat educativa . Èxit educatiu, equip docent i PEC
Aquest ha estat sens dubte un dels elements més desequilibradors de la
demanda dels darrers cursos. Aquells centres que es visibilitzen per les
famílies amb projectes innovadors van tenir una demanda molt elevada.
Els centres tenen autonomia per conformar el seu projecte, per tant no estem
parlant de centres homogenis, però el nostre objectiu és que les famílies els
visibilitzin a tots com a centres de qualitat i amb projectes consistents i per tant
com a potencial centre per escolaritzar els seus fills i filles.
En aquest sentit els nous centres que ja es van iniciar en els darrers cursos i
les noves propostes d’aquest curs tindran projecte basats en pedagogies i
metodologies actualitzades.
Al mateix temps, també s’han iniciat línies d’actuació orientades a millorar el
projecte de centre i l’èxit educatiu de tots l’alumnat:
o El Programa de Xarxes per al Canvi, a partir del conveni de
col·laboració que ha establert el Consorci d’Educació de Barcelona, el
programa Escola Nova 21, l’ICE de l’UAB i l’Associació de mestres Rosa
Sensat per al desenvolupament de les xarxes d’aprenentatge entre
centres educatius de la ciutat de Barcelona. En el curs 2017-2018 s’ha
ampliat el nombre de xarxes fins a 21 i el nombre de centres participants
fins a 204. El proper curs 2018-2019 es preveu que tots els centres
públics que ho desitgin hi puguin participar, poden arribar a una xifra
màxima de 301 centres: 236 centres públics i 65 centres privats
concertats.
o El Programa d’Eines per al Canvi, continua creixent i en el curs 2017-
2018 han estat 50 els centres educatius (33 de primària i 17 de
secundària) que estan rebent la formació i acompanyament mitjançant
les mentories. També es continua amb els altres programes
d’acompanyament a la innovació de centres com són: la Xarxa de
Competències Bàsicques, Magnet, Tàndem, Creadors en Residència,
Espais C i altres. El curs vinent 2018-2019 es preveu que hi participin un
total de 70 centres.
Pel que fa a l’equip docent, s’ha continuat millorant la selecció, la capacitació i
l’acompanyament dels equips directius dels centres i la definició dels perfils
professionals adaptats al projecte educatiu del centre. Durant el curs 2017-
2018, s’han iniciat 62 nous projectes de direcció i s’han creat 790 llocs
específics (517 a escoles i 273 a instituts) un creixement del 43% respecte el
curs passat.
 
7 
 
Un altre element important per garantir la qualitat educativa és el bon estat dels
equipaments educatius. En el quadrienni 2016-2019 està prevista una inversió
global per la nova construcció i millora dels equipaments educatius
d’ensenyament obligatori per valor de 163.055.003 €, amb les dotacions de
l’Ajuntament de Barcelona i Departament d’Ensenyament.
2.3. Equitat: sistema inclusiu
Aquest principi esdevé especialment rellevant per poder garantir l’equivalència
entre els centres. Es treballa amb la voluntat de que els centres educatius
siguin el reflex de l’entorn on es troben ubicats.
La política educativa ha d’orientar-se a fomentar aquesta realitat que eviti la
segregació des de l’inici de l’escolarització. Per poder garantir la igualtat
d’oportunitats de tot l’alumnat, els centres han de disposar d’ajuts, recursos i
els serveis necessaris en funció de la seva complexitat.
En el marc del Pla de Barris s’han incorporat 62 nous professionals als
equips educatius de 32 centres educatius que es beneficien dels 10 plans de
barri que s’estan desenvolupant en 6 districtes de la ciutat. Els perfils
professionals són els següents: especialista en atenció emocional, tècnica
d’integració social, educadora social, mestra d’audició i llenguatge, psicòloga i
psicopedagoga. La incorporació d’aquests professionals permetrà la millora del
treball amb la direcció, el professorat, l’alumnat i les famílies. En quatre anys
(2017-2020) el Pla de Barris destinarà 28M € en inversions per obres, per
dotació de professionals i serveis, per la millora d’aquests 32 centres.
En aquest curs, també s’han augmentat els recursos de suport a l’educació
inclusiva. S’han creat 7 noves Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE);
s’ha contractat a 7 nous psicopedagogs pels EAP i 8 logopedes pels CREDA;
s’han creat dos Itineraris Formatius Específics (IFE) per a l’alumnat amb NEE
(la seva durada és de 4 anys i haurà 12 places a cadascun per l’especialitat
d’auxiliar en vendes i comerç); un nou centre d’educació especial (es passa de
3 a 4 centres) donarà suport a la inclusió en els centres ordinaris; també hi
haurà més hores de vetlladors als centres públics, i més hores setmanals
d’intèrprets de llengua de signes a la postobligatòria.
Com a novetat més rellevant, pel curs 2018-2019 es posen en marxa les
següents mesures encaminades a combatre la segregació escolar i a favor de
l’equilibri de la composició social de l’alumnat dels diferents centres:
o S’activa la campanya de comunicació “En l’educació, fem equip” amb
accions informatives i d’acompanyament a les famílies per accedir i
gestionar la informació, com la guia general de preinscripció, les
sessions de districte, o el vídeo tutorial que poden trobar a
www.edubcn.cat
 
8 
 
o S’obren dues noves oficines d’escolarització als districtes de Nou
Barris (al carrer del Nil, 27, bxs.) i de Sant Andreu (al carrer de Sant
Adrià, 20). S’amplia i s’adapta l’oficina d’escolarització al districte de
Ciutat Vella (a la placeta del Pi, 2). Amb l’oficina d’escolarització de la
plaça d’Urquinaona, 6, són un total de 4 les oficines que ofereixen la
informació del procés de preinscripció i matrícula a les famílies.
Aquestes oficines estaran en funcionament des del mes de febrer al
setembre, fins a l’inici de curs, en horari de matí i tarda.
o S’han establert places de reserva per a l’alumnat amb Necessitats
Educatives Específiques (NEE), es tindran en consideració els
alumnes amb condició social desfavorida per tal d’afavorir la distribució
equitativa. S’ha treballat amb l’Institut Municipal de Serveis Socials
(IMSS) per la detecció inicial, fent un seguiment dels infants nascuts a
l’any 2015 que estan inclosos al fons extraordinari d’ajuts d’emergència
social per a infants de 0 a 16 anys. Pel curs 2018-2019 hi ha una
previsió d’accés de 194 alumnes amb NEE derivades de discapacitat
(NEE A) i 1.004 alumnes amb necessitats específiques derivades de
situacions socials desafavorides (NEE B).
o Com en els darrers cursos, s’ha aprovat decrementar la ràtio en els
centres educatius públics degut a la seva complexitat: 36 centres
d’infantil i primària, i 19 centres de secundària, 7 d’aquests instituts
amb caràcter permanent. La capacitat normativa dels grups a P3 és de
25 alumnes i a 1r d’ESO és de 30 alumnes. En funció de la seva
complexitat i d’acord amb la direcció dels centres la ràtio es pot disminuir
a 22 alumnes per grup a primària i a 27 alumnes per grup a secundària a
l’oferta inicial.
o Estem treballant en la regulació de l’aplicació dels increments de ràtio
durant el procés d’escolarització dels centres públics i concertats i
l’assignació d’alumnes durant el període de matrícula viva de l’alumnat
nouvingut o amb NEE per garantir el principi d’equitat.
 
 
9 
 
3. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ
Les campanyes de comunicació també són una eina molt eficaç en la lluita
contra la segregació escolar. Les diverses accions comunicatives poden ser
molt útils a les famílies a l’hora de la tria del centre educatiu. Són especialment
eficaces les accions d’acompanyament a les famílies que tenen més dificultats
per gestionar la informació rellevant a l’hora d’escollir una escola o un institut
per als seus fills o filles.
El principal objectiu d’aquesta campanya és que totes les famílies facin la
preinscripció en el període establert, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats
de tots els infants i joves en l’accés a l’educació, reforçant especialment la
informació a les famílies que s’incorporen al sistema a P3 en relació a l’oferta
dels centres educatius del seu territori.
Amb el lema “En l’educació, fem equip”, s’han fet diversos productes
comunicatius sobre les jornades de portes obertes i el propi procés de
preinscripció. La campanya vol transmetre la idea de que tots els agents
educatius: centres, professionals i famílies, han de treballar en una mateixa
direcció per al futur de cada infant.
La campanya consta de 4 eixos principals amb diverses accions i productes:
o Eines d’informació i gestió: nova informació a la web en relació a la
previsió de germans i reserva de places NEE.
o Accions de campanya: creativitat de campanya (banderoles, opis,
banners); cartes (de P3, sobre els germans i sobre NEE i fons social);
landing page al web del Consorci d’Educació; cartells pels centres.
o Suport als centres: Dossier de recomanacions i bones pràctiques per
les portes obertes; formació en comunicació pels equips directius dels
centres de cara a les portes obertes; fulletons informatius dels centres
educatius.
o Acompanyament a les famílies: Guia general de preinscripció,
sessions informatives als districtes; vídeo tutorial de preinscripció, fulletó
informatiu de cada districte.
3.1 Informació al web: guia general de preinscripció i vídeo tutorial
A banda del treball d’actualització i millora de la informació que ofereix el web
edubcn.cat, que ja es va iniciar el curs passat, enguany es reforcen les accions
d’acompanyament. Per tal que les famílies tinguin tota la informació sobre la
 
10 
 
preinscripció al seu abast, el Consorci d'Educació ha creat la Guia General de
Preinscripció, que els dóna la benvinguda al Servei d’Educació de Barcelona i
els facilita la informació general sobre la preinscripció. En la seva versió online
estarà en 7 idiomes (català, castellà, anglès, francès, urdú, xinés i rus) i també
posa a disposició dels usuaris un Vídeo tutorial (també estarà en tots els
idiomes) que informa a les famílies del pas a pas per fer la preinscripció, i que
poden trobar a www.edubcn.cat. Aquest material estarà també a disposició
dels serveis, equipaments i entitats que donen suport a aquells col·lectius que
tenen més dificultats per l’accés a la informació.
3.2 Sessions informatives als districtes
Per segon any consecutiu s’han programat sessions informatives a cada
districte adreçades a les famílies de P3, sobre el servei d’educació de
Barcelona, l’oferta de P3 al districte (centres públics i concertats) i la
presentació genèrica sobre el procés de preinscripció.
Aquest any s’han incrementat el nombre de sessions informatives als districtes.
Entre el 14 i el 23 de febrer s’han celebrat un total de 23 sessions en els 10
districtes de la ciutat, en les que han assistit un total de 2.156 persones.
S’ha enviat una carta personalitzada a les famílies de P3 informant d’aquestes
sessions territorials i s’han distribuït cartells i fulletons informatius. En aquestes
sessions els professionals del territori donen la benvinguda a les famílies i
informen de la oferta concretat dels centres educatius del districte, dels
aspectes rellevants del procés de preinscripció, i responen a les preguntes que
els familiars els plantegen.
Participació de les 23 sessions informatives per districtes
Districte
Nombre de
sessions
Participants
Ciutat Vella 1 100
L'Eixample 4 350
Sants-Montjuïc 2 270
Les Corts 1 220
Sarrià-Sant Gervasi 3 120
Gràcia 2 250
Horta- Guinardó 2 145
Nou Barris 3 191
Sant Andreu 2 280
Sant Martí 3 230
TOTAL 23 2.156
 
11 
 
3.3 Suport als centres en la comunicació del seu projecte educatiu
El centres educatius també són un element clau de la campanya de
comunicació. Les jornades de portes obertes que celebren abans i durant el
període de preinscripció són molt útils i necessàries per fer visible els seu
projecte educatiu de centre i explicar els seus programes més singulars i
innovadors. S’han desenvolupat accions de formació i suport als centres
educatius, amb l’objectiu de donar-los eines per la comunicació que fan dels
aspectes més rellevants del centre i la singularitat dels seu projecte educatiu en
aquestes jornades.
S’ha desenvolupat un taller de gestió comunicativa adreçat als equips
directius amb la participació de 73 centres. S’ha donat suport a campanyes de
comunicació específiques per a 9 centres que ho han sol·licitat, elaborant
nous fulletons i altres materials i actualitzant la informació.
3.4 Oficines d’Escolarització
Amb la voluntat d’oferir un millor acompanyament a les famílies durant el
procés de preinscripció, s'han creat 2 noves oficines d'escolarització, una a
Nou Barris i l’altra a Sant Andreu, i s’ha ampliat la de Ciutat Vella. Informaran
a les famílies des de la preinscripció fins a l’inici del nou curs. A banda del
suport a les famílies durant aquest període, es preveu que puguin atendre al
voltant de 4.500 famílies que presenten sol·licitud de plaça fora de termini, bé
perquè arriben a la ciutat més tard o bé perquè sol·liciten canvi de centre per
circumstàncies excepcionals.
Les Oficines d'Escolarització tenen els següents objectius:
o Atendre a l’especificitat social dels diferents districtes.
o Millorar l’atenció a les famílies aplicant una política de proximitat al
ciutadà.
o Informació de l’oferta educativa de la ciutat.
o Remetre les famílies als centres del Servei d’Educació de Barcelona per
que coneguin de primera mà el seu projecte educatiu i el seu caràcter
propi.
o Oferir informació perquè les famílies puguin conèixer els projectes
educatius dels centres.
o Informació i assessorament del procés de preinscripció i matrícula.
o Assistència a les famílies en la sol·licitud telemàtica de preinscripció.
 
12 
 
4. CONTINUÏTAT ENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA
El Consorci d’Educació té com a principals pilars de la seva política educativa i
de planificació de l’oferta els següents principis fonamentals: la proximitat al
centre educatiu, la qualitat i la innovació educativa, l’equitat i la inclusió de tots
els alumnes, i la continuïtat pedagògica entre primària i secundària.
La continuïtat pedagògica entre l’etapa educativa d’infantil i primària i de
secundària obligatòria, és percebuda com a molt positiva per les famílies, els
alumnes, i també pels professionals de l’educació. Alhora de fer la tria de
l’escola d’educació infantil i primària pels seus fills, les famílies es fixen molt en
el projecte educatiu del centre, la seva qualitat educativa i capacitat d’innovació
pedagògica, la proximitat del centre respecte al seu domicili, però també en els
mecanismes i les garanties de continuïtat que ofereix aquest centre cap els
estudis de secundària obligatòria i fins i tot cap els de post-obligatòria.
Tot i així, actualment la normativa no garanteix la continuïtat pedagògica entre
els centres de primària i secundària públics. La realitat de les adscripcions
entre escoles i instituts a la ciutat de Barcelona és molt desigual. El nombre
d’escoles adscrites a un mateix institut varia entre 1 i 13, i són 28 els instituts,
quasi la meitat del total, que tenen 7 o més escoles adscrites, fet que dificulta la
continuïtat pedagògica dels projectes educatius.
És en aquest context que el Consorci d’Educació impulsa un nou model de pas
de les escoles d’infantil i primària als instituts de secundària obligatòria de
titularitat pública, que garanteixi la continuïtat pedagògica en els itineraris de
l’alumnat, i corregeixi la desigualtat entres escoles i instituts pel que fa a les
adscripcions, amb un model més racional, coherent i equitatiu.
Hi ha diverses raons explicitades en diferents textos normatius i d’orientació als
centres educatius que avalen la necessitat d’establir mecanismes de
coordinació entre els centres públics de primària i els centres públics de
secundària, en els aspectes:
o Pedagògic: alineació dels respectius projectes educatius;
o Curricular: metodologies i opcions curriculars harmòniques,
sistemes d’avaluació dels aprenentatges compatibles, etc.
o Organitzatiu: transferència d’informació, calendaris escolars,
utilització i optimització de recursos, etc.
En el proper curs 2018-2019, s’inaugura un nou institut públic al districte de
Sant Martí, l’Institut 22@, per tant a la ciutat hi haurà un total de 62 instituts
públics i 21 centres concertats amb escoles adscrites.
De cara a tenir un model d’adscripcions general per tots els centres més
homogeni, equilibrat i eficient, es busca que de forma progressiva el nombre
d’escoles adscrites a un determinat institut s’acosti realment al nivell de les
 
13 
 
adscripcions efectives. Es pot considerar que una adscripció és efectiva quan
un mínim de 25% d’alumnes d’una mateixa escola han demanat i han estat
assignats a l’institut adscrit.
En aquest sentit, en el curs 2018-2019 s’haurà fet un primer pas cap aquesta
simplificació i racionalització i un total de 9 instituts han reduït les seves escoles
adscrites, bàsicament perquè es descarten les adscripcions ineficients que no
aporten cap benefici als centres ni a les famílies. La resta de 53 instituts
mantenen el mateix número d’escoles adscrites i cap institut l’augmenta.
El nombre d’instituts públics que tenen entre 1 i 6 escoles adscrites augmenta
de 31 a 35, del 50,8% al 56,5%, i els que tenen entre 7 i 14 escoles disminueix
de 30 a 27, del 49,2% al 43,5%. El 43,4% dels instituts tenen 6 i 7 escoles
adscrites. El nombre més freqüent d’escoles adscrites a un institut públic és 6,
que es el que tenen fins a 16 instituts, el 25,8% del total. Entre els centres de
secundària concertats el nombre d’escoles adscrites és molt menor, entre 1 i 4
escoles, sent el 86% dels centres els que tenen només 1 o 2 escoles adscrites.
De cara als propers cursos seria recomanable que es mantingués la tendència
d’anar reduint el nombre d’escoles adscrites a cada institut. Això permetrà
simplificar la feina als instituts, a les escoles i a les famílies, i aconseguir un
model global d’adscripcions més homogeni i coherent.
En el curs 2018-2019, un total de 19 adscripcions han estat suprimides, 16
escoles han modificat la seva adscripció i s’han produït 14 noves adscripcions.
Millorant les adscripcions de primària a secundària de forma progressiva, es
facilitarà que els centres de secundària enforteixin els lligams amb les escoles
de primària que els envien alumnes de forma efectiva.
 
14 
 
5. RESUM DE LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL
5.1 Oferta inicial d’educació infantil i primària curs 2018-2019
Aquest curs inicia l’activitat un nou centre públic d’educació infantil i primària al
districte de Sant Martí: l’Escola Auditori amb dues línies. L’adreça provisional
del centre és carrer Almogàvers, 131-135, i l’adreça definitiva serà carrer de
Sancho de Ávila, 2.
L’Escola Pràctiques, del districte de Sants-Montjuïc, acollirà un grup
addicional a P3.
Comparativa centres, grups i places de P3
Oferta inicial 2017-2018 Oferta final 2017-2018 Oferta inicial 2018-2019
Centres Grups Places Centres Grups Places Centres Grups Places
Centres
públics
172 264 6.453 172 265 6.458 173 265 6.451
Centres
concertats
159 302 7.550 159 293 7.399 159 302 7.550
Total 331 566 14.003 331 558 13.857 332 567 14.001
L’oferta inicial dels centres concertats és la mateixa que la del curs passat.
 
15 
 
Oferta inicial de centres, grups i places de P3 per districtes 2018-2019
(Relació de zones Annex 1)  Oferta  inicial P3 2018‐2019  Previsió 
Districte  Zona  Total 
centres 
Centres 
públics 
Centres 
concertats 
Total 
Grups 
Grups 
públics 
Grups 
concertats 
Total 
places 
Demanda 
estimada 
Saldo 
places 
Saldo 
grups 
Ciutat Vella  Z01  18  11  7 27 16 11  639  534  +105 +4
Ciutat Vella  Total  18  11  7 27 16 11  639  534  +105 +4
L'Eixample  Z02  25  9  16 46 17 29  1.150  989  +161 +6
L'Eixample  Z03  19  8  11 35 16 19  875  875  0 0
L'Eixample  Total  44  17  27 81 33 48  2.025  1.864  +161 +6
Sants ‐ Montjuïc  Z04  11  6  5 15 8 7  369  276  +93 +4
Sants ‐ Montjuïc  Z05  8  6  2 10 8 2  241  177  +64 +3
Sants ‐ Montjuïc  Z06  16  9  7 28 13 15  688  674  +14 +1
Sants ‐ Montjuïc  Total  35  21  14 53 29 24  1.298  1.127 +171 +8
Les Corts  Z07  16  8  8 33 14 19  802  802 0 0
Les Corts  Total  16  8  8 33 14 19  802  802 0 0
Sarrià ‐ Sant Gervasi  Z08  3  2  1 3 2 1  74  56  +18 +1
Sarrià ‐ Sant Gervasi  Z09  15  4  11 37 7 30  925  846 +79 +3
Sarrià ‐ Sant Gervasi  Z10  21  1  20 45 1 44  1.125  1.019  +106 +4
Sarrià ‐ Sant Gervasi   Total  39  7  32 85 10 75  2.124  1.921  +203 +8
Gràcia  Z11  12  7  5 18 8 10  450  365 +85 +3
Gràcia  Z12  14  8  6 24 13 11  600  644 ‐44 ‐2
Gràcia   Total  26  15  11 42 21 21  1.050  1.009  +41 +1
Horta ‐ Guinardó  Z13  11  6  5 18 8 10  450  396  +54 +2
Horta ‐ Guinardó  Z14  7  6  1 13 8 5  324  323 +1 0
Horta ‐ Guinardó  Z15  6  3  3 8 5 3  191  144 +47 +2
Horta ‐ Guinardó  Z16  11  5  6 19 6 13  475  469 +6 0
Horta ‐ Guinardó   Total  35  20  15 58 27 31  1.440  1.332 +108 +4
Nou Barris  Z17  11  5  6 17 6 11  419  384 +35 +1
Nou Barris  Z18  11  6  5 14 8 6  341  311  +30 +1
Nou Barris  Z19  8  6  2 13 10 3  311  289 +22 +1
Nou Barris  Z20  5  4  1 7 6 1  157  138  +19 +1
Nou Barris   Total  35  21  14 51 30 21  1.228  1.122 +106 +4
Sant Andreu  Z21  3  2  1 3 2 1  69  67  +2 0
Sant Andreu  Z22  5  3  2 7 4 3  172  127 +45 +2
Sant Andreu  Z23  12  6  6 23 11 12  573  520 +53 +2
Sant Andreu  Z24  13  9  4 21 14 7  525  489 +36 +1
Sant Andreu   Total  33  20  13 54 31 23  1.339  1.203  +136 +5
Sant Martí  Z25  10  6  4 16 9 7  400  400  0 0
Sant Martí  Z26  16  12  4 32 24 8  800  800  0 0
Sant Martí  Z27  6  4  2 9 5 4  212  176  +36 +1
Sant Martí  Z28  6  4  2 9 7 2  225  148  +77 +3
Sant Martí  Z29  13  7  6 17 9 8  419  356  +63 +2
Sant Martí   Total  51  33  18 83 54 29  2.056  1.880  +176 +6
Total general  332  173  159 567 265 302  14.001  12.794  +1.207 +46
 
16 
 
El total general de la ciutat de Barcelona és d’un saldo positiu de 1.207 places i
46 grups sencers, entre la oferta dels centres públics i concertats.
A totes les zones d’escolarització s’observa una oferta suficient de places sobre
la demanda estimada, excepte a la Z12 del districte de Gràcia on hi ha una
manca de 44 places a P3, gairebé dos grups sencers. Cal tenir en consideració
que hi ha famílies d'aquesta zona que tenen l’Escola Rius i Taulet com a centre
de proximitat, tot i que pertany formalment a la Z11 del mateix districte, està
ubicada just a tocar de la Z12 i ofereix places a les famílies d’aquesta zona. Per
tant, la manca de places de la Z11 es corregeix amb l’excedent de places de la
Z12 que és de 85 places, més de 3 grups sencers.
5.2 Oferta inicial d’educació secundària curs 2018-2019
Aquest curs inicia l’activitat un nou centre públic d’educació secundària al
districte de Sant Martí: l’Institut 22@ amb tres línies, que estarà ubicat al carrer
del Joncar, 35..
Es preveuen grups addicionals a 1r d’ESO als següents 7 instituts: Pau
Claris a Ciutat Vella, Fort Pius i Poeta Maragall a l’Eixample, l’Alzina i Martí
Pous a Sant Andreu, i l’Infanta Isabel d’Aragó i Juan Manuel Zafra a Sant
Martí.
L’Institut Martí Pous, del districte de Sant Andreu, incrementa una línia a
l’oferta inicial.
Comparativa centres, grups i places de 1r d’ESO
Oferta inicial 2017-2018 Oferta final 2017-2018 Oferta inicial 2018-2019
Centres Grups Places Centres Grups Places Centres Grups Places
Centres
públics
65 185 5.394 65 184 5.438 66 190 5.568
Centres
concertats
139 303 9.120 139 303 9.210 139 303 9.120
Total 204 488 14.514 204 487 14.648 205 493 14.688
L’oferta inicial dels centres privats concertats és la mateixa que la del curs
passat. Cal tenir present que la majoria de places dels centres concertats són
de continuïtat i ja estan ocupades.
 
17 
 
Oferta inicial de centres, grups i places de 1r d’ESO per districtes 2018-
2019
Analitzant la tendència de la demanda a 1er d’ESO dels darrers anys, preveiem
que dels 5.829 alumnes que actualment cursen 6é de primària a centres
públics, 5.023 presentaran sol·licitud en primera opció en instituts públics, el
86%. La oferta prevista per districte cobreix la demanda estimada.
Centres Grups Places Demanda
estimada
públicsPúblics Concertats Públics Concertats Públics Concertats
Ciutat Vella 5 7 12 11 324 312 249
L'Eixample 5 23 17 50 510 1.500 498
Sants-Montjuïc 8 8 22 18 636 540 579
Les Corts 3 10 11 25 330 750 328
Sarrià-St. Gervasi 4 28 10 73 300 2.220 295
Gràcia 3 10 10 20 300 600 208
Horta-Guinardó 7 16 22 35 654 1.050 458
Nou Barris 12 13 24 21 672 630 636
Sant Andreu 7 12 21 25 612 750 552
Sant Martí 12 12 41 25 1.221 768 1.220
Total 66 139 190 303 5.568 9.120 5.023
 
18 
 
6. ANNEX
6.1 Relació de les zones d’escolarització
Districte Zona Barris de la zona
01 Ciutat Vella Z01
el Raval
el Barri Gòtic
la Barceloneta
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
02 L'Eixample Z02
el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
02 L'Eixample Z03
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni
03 Sants - Montjuïc Z04
el Poble Se
la Font de la Guatlla
03 Sants - Montjuïc Z05
la Marina del Prat Vermell
la Marina de Port
03 Sants - Montjuïc Z06
Hostafrancs
la Bordeta
Sants – Badal
Sants
04 Les Corts Z07
les Corts
la Maternitat i Sant Ramon
Pedralbes
05 Sarrià - Sant Gervasi Z08 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
05 Sarrià - Sant Gervasi Z09
Sarrià
les Tres Torres
05 Sarrià - Sant Gervasi Z10
Sant Gervasi - la Bonanova
Sant Gervasi – Galvany
el Putxet i el Farró
06 Gràcia Z11
Vallcarca i els Penitents
el Coll
la Salut
06 Gràcia Z12
la Vila de Gràcia
el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
07 Horta - Guinardó Z13
el Baix Guinardó
Can Baró
el Guinardó
07 Horta - Guinardó Z14 la Font d'en Fargues
07 Horta - Guinardó Z15
el Carmel
la Teixonera
 
19 
 
Districte Zona Barris de la zona
07 Horta - Guinardó Z16
Sant Genís dels Agudells
Montbau
la Vall d'Hebron
la Clota
Horta
08 Nou Barris Z17
Vilapicina i la Torre Llobeta
Porta
el Turó de la Peira
Can Peguera
08 Nou Barris Z18
la Guineueta
Canyelles
les Roquetes
Verdun
08 Nou Barris Z19
la Prosperitat
la Trinitat Nova
08 Nou Barris Z20
Torre Baró
Ciutat Meridiana
Vallbona
09 Sant Andreu Z21 la Trinitat Vella
09 Sant Andreu Z22
Baró de Viver
el Bon Pastor
09 Sant Andreu Z23 Sant Andreu
09 Sant Andreu Z24
la Sagrera
el Congrés i els Indians
Navas
10 Sant Martí Z25
el Camp de l'Arpa del Clot
el Clot
10 Sant Martí Z26
el Parc i la Llacuna del Poblenou
la Vila Olímpica del Poblenou
el Poblenou
Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
10 Sant Martí Z27 el Besòs i el Maresme
10 Sant Martí Z28 Provençals del Poblenou
10 Sant Martí Z29
Sant Martí de Provençals
la Verneda i la Pau
 
6.2 Relació de l’oferta inicial de grups d’infantil, primària i ESO per al curs
2018-2019 per centres i nivells
6.2.1. Escoles
Centre P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL
DM1 Escola Alexandre Galí 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13
Escola Baixeras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Castella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Cervantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Collaso i Gil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Drassanes 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17
Escola Mediterrània 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Milà i Fontanals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Parc de la Ciutadella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pere Vila 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Rubén Darío 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
DM2 Escola Auró 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
Escola Carlit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Cartagena 3 3 6
Escola de la Concepció 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola dels Encants 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
Escola Diputació 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
Escola Eixample 1 2 2 4
Escola Eixample 2 2 2 4
Escola Els Llorers 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20
Escola Entença 2 2 3 7
Escola Ferran Sunyer 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
Escola Fort Pienc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Fructuós Gelabert 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19
Escola Joan Miró 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19
Escola Mallorca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Ramon Llull 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20
 
21 
 
Escola Tabor 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19
DM3 Escola Bàrkeno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Barrufet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Cal Maiol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Can Clos 1 1 1 1 1 1 1 7
Cavall Bernat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola de Bosc de Montjuïc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola El Polvorí 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Escola Enric Granados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Francesc Macià 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Gayarre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Jaume I 2 3 2 2 3 2 2 2 1 19
Escola La Muntanyeta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Lluís Vives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Miquel Bleach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Mossèn Jacint
Verdaguer
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Pau Vila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Poble-sec 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16
Escola Pràctiques 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20
Escola Ramon Casas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Seat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Tres Pins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
DM4 Escola Anglesola 2 2 4
Escola Ausiàs March 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Barcelona 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19
Escola Duran i Bas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Ítaca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Lavínia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Les Corts 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
Escola Pau Romeva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
DM5 Institut-Escola Costa i Llobera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Dolors Monserdà-
Santapau
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 
22 
 
Escola Els Xiprers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Nabí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Orlandai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Poeta Foix 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
Escola Tàber 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
DM6 Escola Baldiri Reixac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Gràcia 2 2 4
Escola Josep Maria de
Sagarra
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Josep Maria Jujol 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
Escola La Farigola de
Vallcarca
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola La Sedeta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola l'Univers 2 2 2 3 1 1 1 1 1 14
Escola Montseny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pare Poveda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16
Escola Patronat Domènech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pau Casals-Gràcia 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
Escola Reina Violant 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
Escola Rius i Taulet 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18
Escola Sagrada Família 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Turó del Cargol 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10
DM7 Escola Àngels Garriga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Arc Iris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Baloo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Coves d'en Cimany 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola del Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola El Carmel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Els Pins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Estel-Guinardó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Font d'en Fargas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Heura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Jovellanos 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
Escola Mare de Déu de
Montserrat
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 
23 
 
Escola Mare Nostrum 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17
Escola Mas Casanovas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Parc del Guinardó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pau Casals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pit-Roig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Taxonera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Torrent de Can
Carabassa
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Torrent d'en Melis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
DM8 Escola Àgora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Aiguamarina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Institut Escola Antaviana 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
Escola Calderón de la Barca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Ciutat Comtal 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Escola El Turó 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
Escola Elisenda de Montcada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Ferrer i Guàrdia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Marinada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Mercè Rodoreda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Mestre Morera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Palma de Mallorca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Prosperitat 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
Escola Santiago Rusiñol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Splai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Tibidabo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Timbaler del Bruc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Tomàs Moro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Institut Escola Trinitat Nova 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16
Escola Turó de Roquetes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Víctor Català 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
DM9 Escola 30 Passos 2 3 3 8
Escola Baró de Viver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Can Fabra 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19
Escola Congrés-Indians 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
 
24 
 
Escola Doctor Ferran i Clua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola El Sagrer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Institut Escola El Til·ler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Emili Juncadella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Eulàlia Bota 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
Escola Ignasi Iglésias 2 2 2 1 1 1 1 2 2 14
Escola La Maquinista 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
Escola L'Estel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Mestre Enric Gibert i
Camins
2 2 2 3 2 2 3 2 2 20
Escola Molí de Finestrelles 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19
Escola Octavio Paz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pegaso 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20
Escola Pompeu Fabra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Ramon Berenguer III 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
Escola Ramón y Cajal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Turó Blau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Auditori 2 2
DM10 Escola Antoni Balmanya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Antoni Brusi 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19
Escola Bac de Roda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Bogatell 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19
Escola Brasil 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16
Escola Casas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Catalònia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Concepción Arenal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Dovella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Eduard Marquina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Els Horts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Els Porxos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Fluvià 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
Escola Joaquim Ruyra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola La Caixa 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15
Escola La Farigola del Clot 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 
25 
 
Escola La Flor de Maig 2 2 2 6
Escola La Llacuna del
Poblenou
2 2 2 2 2 2 2 3 2 19
Escola La Mar Bella 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13
Escola La Palmera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola La Pau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola L'Arc de Sant Martí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola L'Arenal de Llevant 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19
Escola Les Acàcies 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
Escola Miralletes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Escola Pere IV 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19
Escola Poblenou 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12
Escola Prim 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14
Escola Provençals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
Escola Rambleta del Clot 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17
Escola Sant Martí 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19
Escola Vila Olímpica 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
265 262 261 255 249 247 246 256 243 2.284
6.2.2 Instituts
  Centre 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO TOTAL
DM1  Institut Joan Salvat i Papasseit 2 2 2 2 8
  Institut Milà i Fontanals 3 3 2 2 10
  Institut Miquel Tarradell 2 2 2 2 8
  Institut Pau Claris 3 2 2 2 9
  Institut Verdaguer 2 2 2 2 8
DM2  Institut Ernest Lluch 4 4 4 4 16
  Institut Fort Pius 4 3 3 3 13
  Institut Jaume Balmes 3 4 3 4 14
  Institut Poeta Maragall 4 3 3 3 13
  Institut Viladomat 2 2 2 2 8
 
26 
 
DM3  Institut Bosc de Montjuïc 2 2 2 2 8
  Institut Consell de Cent 3 3 3 3 12
  Institut Emperador Carles 4 4 4 4 16
  Institut Joan Coromines 3 3 3 4 13
  Institut Lluís Domènech i Montaner 3 3 3 3 12
  Institut Lluís Vives 2 2 2 2 8
  Institut Montjuïc 2 2 2 2 8
  Institut XXV Olimpíada 3 3 3 3 12
DM4  Institut Ausiàs March 3 3 4 3 13
  Institut Joan Boscà 4 4 4 4 16
  Institut Les Corts 4 4 4 3 15
DM5  Institut Costa i Llobera 2 2 2 2 8
  Institut Menéndez y Pelayo 4 4 4 4 16
  Institut Montserrat 4 4 4 4 16
DM6  Institut La Sedeta 2 2 2 2 8
  Institut Secretari Coloma 3 3 3 3 12
  Institut Vila de Gràcia 2 2 2 2 8
  Institut Josep Serrat i Bonastre 3 3 3 2 11
DM7  Institut Anna Gironella de Mundet 2 2 2 2 8
  Institut Ferran Tallada 2 2 2 2 8
  Institut Francisco de Goya 3 3 3 3 12
  Institut Joan Brossa 3 3 3 3 12
  Institut Narcís Monturiol 2 2 2 2 8
  Institut Príncep de Girona 3 3 3 2 11
  Institut Vall d'Hebron 2 3 3 3 11
  Institut Josep Pla 3 3 3 3 12
  Institut Manuel Carrasco i Formiguera 2 2 2 2 8
DM8  Institut Barcelona-Congrés 3 3 4 3 13
  Institut Flos i Calcat 1 1 1 1 4
  Institut Galileo Galilei 3 3 3 3 12
  Institut La Guineueta 2 2 2 2 8
  Institut Pablo R. Picasso 3 3 3 2 11
  Institut Escola Trinitat Nova 2 2 1 1 6
 
27 
 
  Institut Sant Andreu 3 3 3 3 12
  Institut Valldemossa 3 3 3 3 12
  Institut Escola Turó de Roquetes 2 2 2 2 8
  Institut Escola Antaviana 2 2 4
DM9  Institut Cristòfol Colom 1 1
  Institut Dr. Puigvert 4 4 4 4 16
  Institut Joan Fuster 3 3 3 3 12
  Institut Josep Comas i Solà 2 1 2 2 7
  Institut L'Alzina 4 3 3 3 13
  Institut Príncep de Viana 4 3 3 3 13
  Institut Martí Pous 3 2 5
Institut Escola El Til.ler 1 1 2
DM10 Institut 22 @ 3 3
Institut Barri Besòs 3 3 3 3 12
Institut Bernat Metge 3 3 3 3 12
Institut Front Marítim 3 3 3 3 12
Institut Icària 4 5 4 4 17
Institut Infanta Isabel d'Aragó 5 4 4 4 17
Institut Joan d'Àustria 3 4 3 3 13
Institut Juan Manuel Zafra 4 4 3 3 14
Institut Maria Espinalt 4 5 4 13
Institut Moisès Broggi 2 2 2 2 8
Institut Quatre Cantons 3 3 3 4 13
Institut Rambla Prim 1 1
Institut Salvador Espriu 4 4 5 4 17
190 184 176 170 720
6.2.3 Centres concertats
Pendent de la publicació de l’oferta inicial pel curs 2018-2019.

Recomendados

Informe d’inici del curs escolar 2019-2020 por
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Informe d’inici del curs escolar 2019-2020
Informe d’inici del curs escolar 2019-2020Ajuntament de Barcelona
599 visualizações15 slides
L’educació al llarg de la vida a Barcelona por
L’educació al llarg de la vida a BarcelonaL’educació al llarg de la vida a Barcelona
L’educació al llarg de la vida a BarcelonaAjuntament de Barcelona
585 visualizações143 slides
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu... por
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...
Informe en matèria d'educacio inclusiva d'infants i joves amb necessitats edu...Ajuntament de Barcelona
1.1K visualizações59 slides
Informe inici del curs escolar 2021 2022 por
Informe inici del curs escolar 2021 2022Informe inici del curs escolar 2021 2022
Informe inici del curs escolar 2021 2022Ajuntament de Barcelona
258 visualizações20 slides
Informe de la campanya 100% estiu por
Informe de la campanya 100% estiuInforme de la campanya 100% estiu
Informe de la campanya 100% estiuAjuntament de Barcelona
166 visualizações77 slides
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 por
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Ajuntament de Barcelona
436 visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Informe oportunitats educatives 2018-2019 por
Informe oportunitats educatives 2018-2019Informe oportunitats educatives 2018-2019
Informe oportunitats educatives 2018-2019Ajuntament de Barcelona
279 visualizações186 slides
Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ... por
Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ...Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ...
Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ...Ajuntament de Barcelona
320 visualizações25 slides
Pla Barcelona Esport por
Pla Barcelona EsportPla Barcelona Esport
Pla Barcelona EsportAjuntament de Barcelona
1.4K visualizações36 slides
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015 por
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015Ajuntament de Barcelona
556 visualizações11 slides
Mesura de govern "BCN dona molt de joc" por
Mesura de govern "BCN dona molt de joc"Mesura de govern "BCN dona molt de joc"
Mesura de govern "BCN dona molt de joc"Ajuntament de Barcelona
2K visualizações67 slides
Pla d’infància 2021-2030 por
Pla d’infància 2021-2030Pla d’infància 2021-2030
Pla d’infància 2021-2030Ajuntament de Barcelona
187 visualizações223 slides

Mais procurados(20)

Informe oportunitats educatives 2018-2019 por Ajuntament de Barcelona
Informe oportunitats educatives 2018-2019Informe oportunitats educatives 2018-2019
Informe oportunitats educatives 2018-2019
Ajuntament de Barcelona279 visualizações
Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ... por Ajuntament de Barcelona
Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ...Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ...
Subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys, per a la pràctica esportiva ...
Ajuntament de Barcelona320 visualizações
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015 por Ajuntament de Barcelona
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Pla Estratègic de Formació Professional 2012-2015
Ajuntament de Barcelona556 visualizações
Mesura de govern "BCN dona molt de joc" por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern "BCN dona molt de joc"Mesura de govern "BCN dona molt de joc"
Mesura de govern "BCN dona molt de joc"
Ajuntament de Barcelona2K visualizações
La dimensió social pràctica esportiva por Ajuntament de Barcelona
La dimensió social pràctica esportivaLa dimensió social pràctica esportiva
La dimensió social pràctica esportiva
Ajuntament de Barcelona445 visualizações
Pla de construcció de noves Escoles Bressol de Barcelona por Ajuntament de Barcelona
Pla de construcció de noves Escoles Bressol de BarcelonaPla de construcció de noves Escoles Bressol de Barcelona
Pla de construcció de noves Escoles Bressol de Barcelona
Ajuntament de Barcelona5K visualizações
Pla de xoc en salut mental de Barcelona por Ajuntament de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de BarcelonaPla de xoc en salut mental de Barcelona
Pla de xoc en salut mental de Barcelona
Ajuntament de Barcelona231 visualizações
Programa de suport educatiu a les famílies por Ajuntament de Barcelona
Programa de suport educatiu a les famíliesPrograma de suport educatiu a les famílies
Programa de suport educatiu a les famílies
Ajuntament de Barcelona732 visualizações
Informe Policia de barri de Barcelona por Ajuntament de Barcelona
Informe Policia de barri de BarcelonaInforme Policia de barri de Barcelona
Informe Policia de barri de Barcelona
Ajuntament de Barcelona795 visualizações
Pla Local Infància i Adolescència por Premsa Sant Cugat
Pla Local Infància i AdolescènciaPla Local Infància i Adolescència
Pla Local Infància i Adolescència
Premsa Sant Cugat890 visualizações
Alguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressol por Ensenyament
Alguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressolAlguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressol
Alguns aclariments sobre les noves mesures organitzatives a les escoles bressol
Ensenyament1.1K visualizações
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012 por Jordi Martí Grau
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
Proposició GMS sobre Educació: Plenari Maig 2012
Jordi Martí Grau780 visualizações
Pel futur de l'educació pública a catalunya por ampa
Pel futur de l'educació pública a catalunyaPel futur de l'educació pública a catalunya
Pel futur de l'educació pública a catalunya
ampa126 visualizações
2010 PdIIAC - Pla actuacions 2010 (Pla atencio integral a la infancia i adol... por Jordi Muner
2010 PdIIAC - Pla actuacions 2010 (Pla atencio integral a la infancia i adol...2010 PdIIAC - Pla actuacions 2010 (Pla atencio integral a la infancia i adol...
2010 PdIIAC - Pla actuacions 2010 (Pla atencio integral a la infancia i adol...
Jordi Muner308 visualizações
Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt" por Ajuntament de Barcelona
Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt"Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt"
Informe de la Campanya Vacances d’Estiu 2016, “T’estiu molt"
Ajuntament de Barcelona487 visualizações
Programa 2015 - CGT Ensenyament por Ensenyament
Programa 2015 - CGT EnsenyamentPrograma 2015 - CGT Ensenyament
Programa 2015 - CGT Ensenyament
Ensenyament501 visualizações
Document marc servei comunitari 2015 por Rocio Avila
Document marc servei comunitari 2015Document marc servei comunitari 2015
Document marc servei comunitari 2015
Rocio Avila387 visualizações

Similar a Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019

Informe d’inici del curs escolar 2022-2023 por
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Ajuntament de Barcelona
80 visualizações23 slides
Pla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia por
Pla d'Organització Centre Escola Santa EulàliaPla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia
Pla d'Organització Centre Escola Santa EulàliaCarlosLlopis
271 visualizações23 slides
PGA - Programació general anual - 2021-2022 por
PGA - Programació general anual - 2021-2022PGA - Programació general anual - 2021-2022
PGA - Programació general anual - 2021-2022Escola Abel Ferrater
80 visualizações40 slides
PGA - Programació general anual por
PGA - Programació general anualPGA - Programació general anual
PGA - Programació general anualEscola Abel Ferrater
617 visualizações40 slides
Debat i aprèn por
Debat i aprènDebat i aprèn
Debat i aprènAjuntament de Barcelona
596 visualizações10 slides
Informe inici del curs escolar 2014-15 por
Informe inici del curs escolar 2014-15Informe inici del curs escolar 2014-15
Informe inici del curs escolar 2014-15Ajuntament de Barcelona
951 visualizações19 slides

Similar a Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019(20)

Informe d’inici del curs escolar 2022-2023 por Ajuntament de Barcelona
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Informe d’inici del curs escolar 2022-2023
Ajuntament de Barcelona80 visualizações
Pla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia por CarlosLlopis
Pla d'Organització Centre Escola Santa EulàliaPla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia
Pla d'Organització Centre Escola Santa Eulàlia
CarlosLlopis271 visualizações
PGA - Programació general anual - 2021-2022 por Escola Abel Ferrater
PGA - Programació general anual - 2021-2022PGA - Programació general anual - 2021-2022
PGA - Programació general anual - 2021-2022
Escola Abel Ferrater80 visualizações
PGA - Programació general anual por Escola Abel Ferrater
PGA - Programació general anualPGA - Programació general anual
PGA - Programació general anual
Escola Abel Ferrater617 visualizações
Informe inici del curs escolar 2014-15 por Ajuntament de Barcelona
Informe inici del curs escolar 2014-15Informe inici del curs escolar 2014-15
Informe inici del curs escolar 2014-15
Ajuntament de Barcelona951 visualizações
Projecte de direcció 2015 2019 por xiprersampa
Projecte de direcció 2015 2019Projecte de direcció 2015 2019
Projecte de direcció 2015 2019
xiprersampa1.6K visualizações
Projecte direcció 16 20 escolaernestlluch por Ernest Lluch
Projecte direcció 16 20 escolaernestlluchProjecte direcció 16 20 escolaernestlluch
Projecte direcció 16 20 escolaernestlluch
Ernest Lluch1.4K visualizações
Ple 25 de maig: Espais suport educatiu por Ajuntament de Barcelona
Ple 25 de maig: Espais suport educatiuPle 25 de maig: Espais suport educatiu
Ple 25 de maig: Espais suport educatiu
Ajuntament de Barcelona457 visualizações
5.ka2 general por lola macias
5.ka2 general5.ka2 general
5.ka2 general
lola macias112 visualizações
Projecte Clau por omniaandujar
Projecte ClauProjecte Clau
Projecte Clau
omniaandujar248 visualizações
Pla organitzatiu escola pompeu fabra por LuisgabuGar
Pla organitzatiu escola pompeu fabraPla organitzatiu escola pompeu fabra
Pla organitzatiu escola pompeu fabra
LuisgabuGar3.6K visualizações
Projecte de direcció 4 por ceipmarialluisaserra
Projecte de direcció 4Projecte de direcció 4
Projecte de direcció 4
ceipmarialluisaserra1.2K visualizações
Pec pel blog por 201691
Pec pel blogPec pel blog
Pec pel blog
2016911.8K visualizações
Projecte de direcció Escola Santa Magdalena por zerlaparellada
Projecte de direcció Escola Santa MagdalenaProjecte de direcció Escola Santa Magdalena
Projecte de direcció Escola Santa Magdalena
zerlaparellada171 visualizações

Mais de Ajuntament de Barcelona

Com combatre l'edatisme vers les persones grans por
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones gransAjuntament de Barcelona
163 visualizações39 slides
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022 por
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022Ajuntament de Barcelona
11 visualizações62 slides
Estat de la ciutat 2022 por
Estat de la ciutat 2022Estat de la ciutat 2022
Estat de la ciutat 2022Ajuntament de Barcelona
92 visualizações84 slides
Pla de Salut Mental 2023-2030 por
Pla de Salut Mental 2023-2030Pla de Salut Mental 2023-2030
Pla de Salut Mental 2023-2030Ajuntament de Barcelona
886 visualizações101 slides
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals por
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsAjuntament de Barcelona
222 visualizações28 slides
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 por
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Ajuntament de Barcelona
102 visualizações55 slides

Mais de Ajuntament de Barcelona(20)

Com combatre l'edatisme vers les persones grans por Ajuntament de Barcelona
Com combatre l'edatisme vers les persones gransCom combatre l'edatisme vers les persones grans
Com combatre l'edatisme vers les persones grans
Ajuntament de Barcelona163 visualizações
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022 por Ajuntament de Barcelona
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022
Ajuntament de Barcelona11 visualizações
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals por Ajuntament de Barcelona
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipalsPetita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Petita infància i educació inclusiva a les escoles bressol municipals
Ajuntament de Barcelona222 visualizações
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 por Ajuntament de Barcelona
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030
Ajuntament de Barcelona102 visualizações
Balanç de Festes Majors de tardor 2022 por Ajuntament de Barcelona
Balanç de Festes Majors de tardor 2022Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Balanç de Festes Majors de tardor 2022
Ajuntament de Barcelona22 visualizações
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022 por Ajuntament de Barcelona
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
La gestió d'incidències i la millora contínua 2021 - 1T 2022
Ajuntament de Barcelona35 visualizações
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat por Ajuntament de Barcelona
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutatInforme estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Informe estiu 2022, balanç del dispositiu de seguretat i convivència a la ciutat
Ajuntament de Barcelona16 visualizações
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul... por Ajuntament de Barcelona
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Primer Informe de seguiment de la mesura de govern “Avançar cap a la intercul...
Ajuntament de Barcelona80 visualizações
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap... por Ajuntament de Barcelona
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Medición de la inversión presupuestaria en la infancia en los presupuestos ap...
Ajuntament de Barcelona20 visualizações
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA por Ajuntament de Barcelona
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURATAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
TAULA CIUTADANA PER A UNA NIT CÍVICA I SEGURA
Ajuntament de Barcelona52 visualizações
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025 por Ajuntament de Barcelona
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
L’ACOLLIDA A PERSONES IMMIGRADES I REFUGIADES. ESTRATÈGIA BARCELONA 2022-2025
Ajuntament de Barcelona185 visualizações
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023 por Ajuntament de Barcelona
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Seguiment Pla Actuació Impulsem 2020- 2023
Ajuntament de Barcelona84 visualizações
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf por Ajuntament de Barcelona
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
220614 Drets Socials_Informe_Seguiment_Pla Adolescència i Joventut.pdf
Ajuntament de Barcelona197 visualizações
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf por Ajuntament de Barcelona
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdfReglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Reglament de Participació Ciutadana de Barcelona.pdf
Ajuntament de Barcelona158 visualizações
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf por Ajuntament de Barcelona
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdfSeguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Seguiment de la Mesura de govern d'Innovació Social.pdf
Ajuntament de Barcelona224 visualizações
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana" por Ajuntament de Barcelona
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Mesura de govern "L’ambició global d’una ciutat d’escala humana"
Ajuntament de Barcelona108 visualizações
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat por Ajuntament de Barcelona
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutatLa prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
La prevenció d’incendis: Un compromís vers a la ciutat
Ajuntament de Barcelona166 visualizações

Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019

 • 1.   edubcn.cat Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019 Comissió de drets socials, cultura i esports 13 de març de 2018
 • 2.   2    ÍNDEX 1. INTRODUCCIÓ 2. PRINCIPIS EDUCATIUS QUE ORIENTEN LA PLANIFICACIÓ DE LA OFERTA I LÍNIES D’INTERVENCIÓ PEL CURS 2018-2019 2.1.Proximitat, reequilibri de la oferta i nous equipaments educatius. 2.2.Qualitat educativa 2.3.Equitat, sistema inclusiu 3. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ 3.1.Informació al web: guia general de preinscripció i vídeo tutorial 3.2.Sessions informatives als districtes 3.3.Suport als centres en la comunicació del projecte educatiu 3.4.Oficines d’escolarització 4. CONTINUÍTAT ENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 5. RESUM DE LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL 5.1.Oferta inicial d’infantil i primària 5.2.Oferta inicial d’educació secundària obligatòria 6. ANNEX 6.1.Relació de zones d’escolarització 6.2.Relació de l’oferta inicial de grups d’infantil i primària i ESO pel curs 2018-2019 per centres i nivells 6.2.1. Escoles 6.2.2. Instituts Escola 6.2.3. Instituts 6.2.4. Centres concertats
 • 3.   3    1. INTRODUCCIÓ Us presentem l’Informe de la preinscripció als ensenyaments obligatoris del curs 2018-2019, que dona continuïtat a la feina fet des del Consorci d’Educació de Barcelona en l’any anterior. Per elaborar aquesta proposta de l’oferta inicial de places, grups, línies i centres educatius de la ciutat s’han tingut en compte els canvis demogràfics de cadascuna de les zones educatives, així com també les propostes i demandes formulades pels agents socials, les entitats educatives, i el treball conjunt dels tècnics de les diferents àrees del Consorci i dels districtes municipals. Per al curs 2018-2019 el Consorci d’Educació ha estimat una demanda de 12.800 sol·licituds a P3 i 5.200 a 1er d’ESO en els centres que configuren el Servei d’Educació a la ciutat, a la que se li donarà resposta seguint els criteris de proximitat, qualitat i equitat. Respecte el curs 2017-2018, es manté el mateix nombre de grups a P3 i augmenta en cinc 1er d'ESO, i si tenim en compte el global del creixement de continuïtat en ensenyaments obligatoris, hi haurà 655 places i 24 grups més. En aquest curs 2018-2019 es creen dos centres públics nous en el districte de Sant Martí: l’Escola Auditori, de 2 línies, i l’Institut 22@ de 3 línies, que donen resposta a la manca de places a la zona. La proximitat al centre educatiu escollit continua sent un factor clau per l’equilibri territorial. Aquest principi esdevé d’especial valor a l’inici de l’escolarització als tres anys i fa necessari garantir plaça escolar a la zona de proximitat on pertany cada infant. També avançarem en la desagregació dels centres, en la mesura que les famílies escolaritzin els seus fills i filles en la seva zona. Per això la proximitat la considerem un factor clau en la planificació de l’oferta, no només en termes de sostenibilitat, sinó perquè també creiem que l’escola ha de ser el centre de l’educació en clau comunitària. Des del Consorci treballem perquè tots els centres educatius puguin oferir itineraris educatius equivalents, amb diversitat de realitats i projectes educatius i respectant el caràcter propi de cadascú. Aquest és un repte col·lectiu dels centres i la seva comunitat educativa que compten amb el suport de serveis, professionals i programes. El model educatiu de Barcelona fa una aposta clara per la innovació pedagògica als centres educatius. Els programes Xarxes per al Canvi i Eines per al Canvi, impulsats pel Consorci, són uns dels exemples que garanteixen la millora sostenible als centres educatius de la ciutat en el marc de la renovació pedagògica. Barcelona és una ciutat educadora i compta amb una la xarxa d’entorn a cadascun dels barris de la ciutat que disposa d’equipaments, entitats i projectes que complementen i enriqueixen l’oferta educativa. Són principis del nostre model educatiu l’equitat i la inclusió, imprescindibles per poder garantir l’equivalència en qualitat entre els centres. La política
 • 4.   4    educativa ha d’orientar-se a fomentar aquesta realitat que eviti la segregació des de l’inici de l’escolarització. Per poder garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, es posen a disposició dels centres ajuts, recursos i els serveis necessaris, en funció de la seva complexitat. En el procés de preinscripció d’enguany s’ha iniciat una nova línia prioritària de treball per avançar en l’equitat i desagregació dels centres educatius de la ciutat, identificant des d’un inici l’alumnat de P3 amb necessitats específiques derivades de situacions socials desafavorides. S’han posat en marxa una bateria  de mesures per combatre la segregació escolar, sempre buscant una distribució equilibrada en els diferents centres. Amb aquest objectiu enguany s'activa la reserva de places per als alumnes amb NEE; s’estableix una sèrie d'accions comunicatives i d'acompanyament a les famílies que poden presentar més dificultats a l’hora d’accedir i gestionar la informació per a la preinscripció. Metodologia Aquesta proposta d’escolarització ha estat elaborada durant el 2017 i han estat molt rellevants els inputs incorporats a partir de la recollida i anàlisi d’informació dels darrers processos de preinscripció. La metodologia emprada ha continuat el camí iniciat en el curs passat i combina: l’anàlisi de dades per a la prospectiva; l’observació del procés d’escolarització; els espais de debat amb els agents implicats; i la reflexió tècnica i política dins el marc institucional. Durant els darrers mesos s’ha realitzat l’anàlisi de tot el procés d’admissió, identificant els punts de millora i totes les dades disponibles del sistema educatiu. S’ha fet l’anàlisi de les estadístiques de població, del comportament de les famílies durant el procés de preinscripció, i de les queixes i suggeriments presentats per la comunitat educativa. També s’han mantingut reunions amb el Síndic de Greuges, amb representants dels districtes, amb la inspecció educativa i els coordinadors territorials. S’han desenvolupat un total de 78 reunions i entrevistes específiques, bàsicament en clau territorial. La majoria han estat en els territoris amb més dificultats per ajustar l’oferta a la demanda. A les reunions han participat les famílies afectades, plataformes reivindicatives, estaments de la comunitat educativa, i representants dels districtes municipals. Totes aquestes accions i mesures que es presenten i desenvolupen en el procés de preinscripció 2018-2019 van encaminades a que la ciutat gaudeix d’una oferta educativa adequada, al servei d’un model de ciutat que situa la qualitat, l’equitat i la innovació educativa en el centre de les polítiques públiques al servei dels ciutadans.
 • 5.   5    2. PRINCIPIS EDUCATIUS QUE ORIENTEN LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA I LÍNIES D’INTERVENCIÓ PER AL CURS 2018-2019 En el curs 2017-2018 van entrar en funcionament 10 centres públics nous: 6 escoles (Eixample 1, Eixample 2, Cartagena, Anglesola, Gràcia, i La Flor de Maig), 1 institut (Martí Pous) i 3 instituts escola (Antaviana, Trinitat Nova, i El Til·ler), i en el curs 2018-2019 entren en funcionament 2 centres públics nous: l’Escola Auditori i l’Institut 22@. L’objectiu primordial que ha orientat les polítiques de planificació educativa és la de tendir a aconseguir l’equivalència de l’oferta educativa sostinguda amb fons públics en cadascuna de les 29 zones d’escolarització, sota tres principis fonamentals: proximitat, qualitat i equitat. 2.1. Proximitat: reequilibri de la oferta i nous equipaments educatius En la mateixa línia iniciada el curs passat, el principi de la proximitat (la distància a peu que té la família per accedir al centre a P3) el considerem un factor clau en la planificació de l’oferta, tan per motius de sostenibilitat com perquè pensem que l’escola ha de ser el centre de l’educació en clau comunitària. Tots els esforços van encaminats perquè a l’inici de l’escolarització als tres anys es garanteixi plaça escolar a la zona de proximitat on viu cada infant. La Lectura del Padró Municipal a 1/1/2017, confirma la tendència a l’alça del nombre d’habitants de Barcelona en els darrers 3 anys, amb un increment de 15.587 habitants a la ciutat. Això implica una creixent necessitat de places de P3 en determinades zones de la ciutat. És per això que en el procés de planificació s’ha prioritzat la posada en marxa de nous centres en las zones on l’oferta de places era insuficient per donar resposta a les necessitats, i minimitzar haver de recórrer a la creació de grups addicionals a P3 a les escoles públiques. És el cas del districte de Sant Martí, on el proper curs entren en funcionament dos nous centres públics: l’Escola Auditori, amb dues línies, i l’Institut 22@, amb tres línies. En el curs 2018-2019 hi haurà a la ciutat un total de 413 centres d’ensenyaments obligatoris: 238 centres públics: 168 escoles, 63 instituts, 5 instituts escola, 2 centres d’ensenyaments integrats (el 57,6%); i 175 centres privats concertats (el 42,4%).
 • 6.   6    2.2. Qualitat educativa . Èxit educatiu, equip docent i PEC Aquest ha estat sens dubte un dels elements més desequilibradors de la demanda dels darrers cursos. Aquells centres que es visibilitzen per les famílies amb projectes innovadors van tenir una demanda molt elevada. Els centres tenen autonomia per conformar el seu projecte, per tant no estem parlant de centres homogenis, però el nostre objectiu és que les famílies els visibilitzin a tots com a centres de qualitat i amb projectes consistents i per tant com a potencial centre per escolaritzar els seus fills i filles. En aquest sentit els nous centres que ja es van iniciar en els darrers cursos i les noves propostes d’aquest curs tindran projecte basats en pedagogies i metodologies actualitzades. Al mateix temps, també s’han iniciat línies d’actuació orientades a millorar el projecte de centre i l’èxit educatiu de tots l’alumnat: o El Programa de Xarxes per al Canvi, a partir del conveni de col·laboració que ha establert el Consorci d’Educació de Barcelona, el programa Escola Nova 21, l’ICE de l’UAB i l’Associació de mestres Rosa Sensat per al desenvolupament de les xarxes d’aprenentatge entre centres educatius de la ciutat de Barcelona. En el curs 2017-2018 s’ha ampliat el nombre de xarxes fins a 21 i el nombre de centres participants fins a 204. El proper curs 2018-2019 es preveu que tots els centres públics que ho desitgin hi puguin participar, poden arribar a una xifra màxima de 301 centres: 236 centres públics i 65 centres privats concertats. o El Programa d’Eines per al Canvi, continua creixent i en el curs 2017- 2018 han estat 50 els centres educatius (33 de primària i 17 de secundària) que estan rebent la formació i acompanyament mitjançant les mentories. També es continua amb els altres programes d’acompanyament a la innovació de centres com són: la Xarxa de Competències Bàsicques, Magnet, Tàndem, Creadors en Residència, Espais C i altres. El curs vinent 2018-2019 es preveu que hi participin un total de 70 centres. Pel que fa a l’equip docent, s’ha continuat millorant la selecció, la capacitació i l’acompanyament dels equips directius dels centres i la definició dels perfils professionals adaptats al projecte educatiu del centre. Durant el curs 2017- 2018, s’han iniciat 62 nous projectes de direcció i s’han creat 790 llocs específics (517 a escoles i 273 a instituts) un creixement del 43% respecte el curs passat.
 • 7.   7    Un altre element important per garantir la qualitat educativa és el bon estat dels equipaments educatius. En el quadrienni 2016-2019 està prevista una inversió global per la nova construcció i millora dels equipaments educatius d’ensenyament obligatori per valor de 163.055.003 €, amb les dotacions de l’Ajuntament de Barcelona i Departament d’Ensenyament. 2.3. Equitat: sistema inclusiu Aquest principi esdevé especialment rellevant per poder garantir l’equivalència entre els centres. Es treballa amb la voluntat de que els centres educatius siguin el reflex de l’entorn on es troben ubicats. La política educativa ha d’orientar-se a fomentar aquesta realitat que eviti la segregació des de l’inici de l’escolarització. Per poder garantir la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat, els centres han de disposar d’ajuts, recursos i els serveis necessaris en funció de la seva complexitat. En el marc del Pla de Barris s’han incorporat 62 nous professionals als equips educatius de 32 centres educatius que es beneficien dels 10 plans de barri que s’estan desenvolupant en 6 districtes de la ciutat. Els perfils professionals són els següents: especialista en atenció emocional, tècnica d’integració social, educadora social, mestra d’audició i llenguatge, psicòloga i psicopedagoga. La incorporació d’aquests professionals permetrà la millora del treball amb la direcció, el professorat, l’alumnat i les famílies. En quatre anys (2017-2020) el Pla de Barris destinarà 28M € en inversions per obres, per dotació de professionals i serveis, per la millora d’aquests 32 centres. En aquest curs, també s’han augmentat els recursos de suport a l’educació inclusiva. S’han creat 7 noves Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE); s’ha contractat a 7 nous psicopedagogs pels EAP i 8 logopedes pels CREDA; s’han creat dos Itineraris Formatius Específics (IFE) per a l’alumnat amb NEE (la seva durada és de 4 anys i haurà 12 places a cadascun per l’especialitat d’auxiliar en vendes i comerç); un nou centre d’educació especial (es passa de 3 a 4 centres) donarà suport a la inclusió en els centres ordinaris; també hi haurà més hores de vetlladors als centres públics, i més hores setmanals d’intèrprets de llengua de signes a la postobligatòria. Com a novetat més rellevant, pel curs 2018-2019 es posen en marxa les següents mesures encaminades a combatre la segregació escolar i a favor de l’equilibri de la composició social de l’alumnat dels diferents centres: o S’activa la campanya de comunicació “En l’educació, fem equip” amb accions informatives i d’acompanyament a les famílies per accedir i gestionar la informació, com la guia general de preinscripció, les sessions de districte, o el vídeo tutorial que poden trobar a www.edubcn.cat
 • 8.   8    o S’obren dues noves oficines d’escolarització als districtes de Nou Barris (al carrer del Nil, 27, bxs.) i de Sant Andreu (al carrer de Sant Adrià, 20). S’amplia i s’adapta l’oficina d’escolarització al districte de Ciutat Vella (a la placeta del Pi, 2). Amb l’oficina d’escolarització de la plaça d’Urquinaona, 6, són un total de 4 les oficines que ofereixen la informació del procés de preinscripció i matrícula a les famílies. Aquestes oficines estaran en funcionament des del mes de febrer al setembre, fins a l’inici de curs, en horari de matí i tarda. o S’han establert places de reserva per a l’alumnat amb Necessitats Educatives Específiques (NEE), es tindran en consideració els alumnes amb condició social desfavorida per tal d’afavorir la distribució equitativa. S’ha treballat amb l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) per la detecció inicial, fent un seguiment dels infants nascuts a l’any 2015 que estan inclosos al fons extraordinari d’ajuts d’emergència social per a infants de 0 a 16 anys. Pel curs 2018-2019 hi ha una previsió d’accés de 194 alumnes amb NEE derivades de discapacitat (NEE A) i 1.004 alumnes amb necessitats específiques derivades de situacions socials desafavorides (NEE B). o Com en els darrers cursos, s’ha aprovat decrementar la ràtio en els centres educatius públics degut a la seva complexitat: 36 centres d’infantil i primària, i 19 centres de secundària, 7 d’aquests instituts amb caràcter permanent. La capacitat normativa dels grups a P3 és de 25 alumnes i a 1r d’ESO és de 30 alumnes. En funció de la seva complexitat i d’acord amb la direcció dels centres la ràtio es pot disminuir a 22 alumnes per grup a primària i a 27 alumnes per grup a secundària a l’oferta inicial. o Estem treballant en la regulació de l’aplicació dels increments de ràtio durant el procés d’escolarització dels centres públics i concertats i l’assignació d’alumnes durant el període de matrícula viva de l’alumnat nouvingut o amb NEE per garantir el principi d’equitat.  
 • 9.   9    3. CAMPANYA DE COMUNICACIÓ Les campanyes de comunicació també són una eina molt eficaç en la lluita contra la segregació escolar. Les diverses accions comunicatives poden ser molt útils a les famílies a l’hora de la tria del centre educatiu. Són especialment eficaces les accions d’acompanyament a les famílies que tenen més dificultats per gestionar la informació rellevant a l’hora d’escollir una escola o un institut per als seus fills o filles. El principal objectiu d’aquesta campanya és que totes les famílies facin la preinscripció en el període establert, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves en l’accés a l’educació, reforçant especialment la informació a les famílies que s’incorporen al sistema a P3 en relació a l’oferta dels centres educatius del seu territori. Amb el lema “En l’educació, fem equip”, s’han fet diversos productes comunicatius sobre les jornades de portes obertes i el propi procés de preinscripció. La campanya vol transmetre la idea de que tots els agents educatius: centres, professionals i famílies, han de treballar en una mateixa direcció per al futur de cada infant. La campanya consta de 4 eixos principals amb diverses accions i productes: o Eines d’informació i gestió: nova informació a la web en relació a la previsió de germans i reserva de places NEE. o Accions de campanya: creativitat de campanya (banderoles, opis, banners); cartes (de P3, sobre els germans i sobre NEE i fons social); landing page al web del Consorci d’Educació; cartells pels centres. o Suport als centres: Dossier de recomanacions i bones pràctiques per les portes obertes; formació en comunicació pels equips directius dels centres de cara a les portes obertes; fulletons informatius dels centres educatius. o Acompanyament a les famílies: Guia general de preinscripció, sessions informatives als districtes; vídeo tutorial de preinscripció, fulletó informatiu de cada districte. 3.1 Informació al web: guia general de preinscripció i vídeo tutorial A banda del treball d’actualització i millora de la informació que ofereix el web edubcn.cat, que ja es va iniciar el curs passat, enguany es reforcen les accions d’acompanyament. Per tal que les famílies tinguin tota la informació sobre la
 • 10.   10    preinscripció al seu abast, el Consorci d'Educació ha creat la Guia General de Preinscripció, que els dóna la benvinguda al Servei d’Educació de Barcelona i els facilita la informació general sobre la preinscripció. En la seva versió online estarà en 7 idiomes (català, castellà, anglès, francès, urdú, xinés i rus) i també posa a disposició dels usuaris un Vídeo tutorial (també estarà en tots els idiomes) que informa a les famílies del pas a pas per fer la preinscripció, i que poden trobar a www.edubcn.cat. Aquest material estarà també a disposició dels serveis, equipaments i entitats que donen suport a aquells col·lectius que tenen més dificultats per l’accés a la informació. 3.2 Sessions informatives als districtes Per segon any consecutiu s’han programat sessions informatives a cada districte adreçades a les famílies de P3, sobre el servei d’educació de Barcelona, l’oferta de P3 al districte (centres públics i concertats) i la presentació genèrica sobre el procés de preinscripció. Aquest any s’han incrementat el nombre de sessions informatives als districtes. Entre el 14 i el 23 de febrer s’han celebrat un total de 23 sessions en els 10 districtes de la ciutat, en les que han assistit un total de 2.156 persones. S’ha enviat una carta personalitzada a les famílies de P3 informant d’aquestes sessions territorials i s’han distribuït cartells i fulletons informatius. En aquestes sessions els professionals del territori donen la benvinguda a les famílies i informen de la oferta concretat dels centres educatius del districte, dels aspectes rellevants del procés de preinscripció, i responen a les preguntes que els familiars els plantegen. Participació de les 23 sessions informatives per districtes Districte Nombre de sessions Participants Ciutat Vella 1 100 L'Eixample 4 350 Sants-Montjuïc 2 270 Les Corts 1 220 Sarrià-Sant Gervasi 3 120 Gràcia 2 250 Horta- Guinardó 2 145 Nou Barris 3 191 Sant Andreu 2 280 Sant Martí 3 230 TOTAL 23 2.156
 • 11.   11    3.3 Suport als centres en la comunicació del seu projecte educatiu El centres educatius també són un element clau de la campanya de comunicació. Les jornades de portes obertes que celebren abans i durant el període de preinscripció són molt útils i necessàries per fer visible els seu projecte educatiu de centre i explicar els seus programes més singulars i innovadors. S’han desenvolupat accions de formació i suport als centres educatius, amb l’objectiu de donar-los eines per la comunicació que fan dels aspectes més rellevants del centre i la singularitat dels seu projecte educatiu en aquestes jornades. S’ha desenvolupat un taller de gestió comunicativa adreçat als equips directius amb la participació de 73 centres. S’ha donat suport a campanyes de comunicació específiques per a 9 centres que ho han sol·licitat, elaborant nous fulletons i altres materials i actualitzant la informació. 3.4 Oficines d’Escolarització Amb la voluntat d’oferir un millor acompanyament a les famílies durant el procés de preinscripció, s'han creat 2 noves oficines d'escolarització, una a Nou Barris i l’altra a Sant Andreu, i s’ha ampliat la de Ciutat Vella. Informaran a les famílies des de la preinscripció fins a l’inici del nou curs. A banda del suport a les famílies durant aquest període, es preveu que puguin atendre al voltant de 4.500 famílies que presenten sol·licitud de plaça fora de termini, bé perquè arriben a la ciutat més tard o bé perquè sol·liciten canvi de centre per circumstàncies excepcionals. Les Oficines d'Escolarització tenen els següents objectius: o Atendre a l’especificitat social dels diferents districtes. o Millorar l’atenció a les famílies aplicant una política de proximitat al ciutadà. o Informació de l’oferta educativa de la ciutat. o Remetre les famílies als centres del Servei d’Educació de Barcelona per que coneguin de primera mà el seu projecte educatiu i el seu caràcter propi. o Oferir informació perquè les famílies puguin conèixer els projectes educatius dels centres. o Informació i assessorament del procés de preinscripció i matrícula. o Assistència a les famílies en la sol·licitud telemàtica de preinscripció.
 • 12.   12    4. CONTINUÏTAT ENTRE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA El Consorci d’Educació té com a principals pilars de la seva política educativa i de planificació de l’oferta els següents principis fonamentals: la proximitat al centre educatiu, la qualitat i la innovació educativa, l’equitat i la inclusió de tots els alumnes, i la continuïtat pedagògica entre primària i secundària. La continuïtat pedagògica entre l’etapa educativa d’infantil i primària i de secundària obligatòria, és percebuda com a molt positiva per les famílies, els alumnes, i també pels professionals de l’educació. Alhora de fer la tria de l’escola d’educació infantil i primària pels seus fills, les famílies es fixen molt en el projecte educatiu del centre, la seva qualitat educativa i capacitat d’innovació pedagògica, la proximitat del centre respecte al seu domicili, però també en els mecanismes i les garanties de continuïtat que ofereix aquest centre cap els estudis de secundària obligatòria i fins i tot cap els de post-obligatòria. Tot i així, actualment la normativa no garanteix la continuïtat pedagògica entre els centres de primària i secundària públics. La realitat de les adscripcions entre escoles i instituts a la ciutat de Barcelona és molt desigual. El nombre d’escoles adscrites a un mateix institut varia entre 1 i 13, i són 28 els instituts, quasi la meitat del total, que tenen 7 o més escoles adscrites, fet que dificulta la continuïtat pedagògica dels projectes educatius. És en aquest context que el Consorci d’Educació impulsa un nou model de pas de les escoles d’infantil i primària als instituts de secundària obligatòria de titularitat pública, que garanteixi la continuïtat pedagògica en els itineraris de l’alumnat, i corregeixi la desigualtat entres escoles i instituts pel que fa a les adscripcions, amb un model més racional, coherent i equitatiu. Hi ha diverses raons explicitades en diferents textos normatius i d’orientació als centres educatius que avalen la necessitat d’establir mecanismes de coordinació entre els centres públics de primària i els centres públics de secundària, en els aspectes: o Pedagògic: alineació dels respectius projectes educatius; o Curricular: metodologies i opcions curriculars harmòniques, sistemes d’avaluació dels aprenentatges compatibles, etc. o Organitzatiu: transferència d’informació, calendaris escolars, utilització i optimització de recursos, etc. En el proper curs 2018-2019, s’inaugura un nou institut públic al districte de Sant Martí, l’Institut 22@, per tant a la ciutat hi haurà un total de 62 instituts públics i 21 centres concertats amb escoles adscrites. De cara a tenir un model d’adscripcions general per tots els centres més homogeni, equilibrat i eficient, es busca que de forma progressiva el nombre d’escoles adscrites a un determinat institut s’acosti realment al nivell de les
 • 13.   13    adscripcions efectives. Es pot considerar que una adscripció és efectiva quan un mínim de 25% d’alumnes d’una mateixa escola han demanat i han estat assignats a l’institut adscrit. En aquest sentit, en el curs 2018-2019 s’haurà fet un primer pas cap aquesta simplificació i racionalització i un total de 9 instituts han reduït les seves escoles adscrites, bàsicament perquè es descarten les adscripcions ineficients que no aporten cap benefici als centres ni a les famílies. La resta de 53 instituts mantenen el mateix número d’escoles adscrites i cap institut l’augmenta. El nombre d’instituts públics que tenen entre 1 i 6 escoles adscrites augmenta de 31 a 35, del 50,8% al 56,5%, i els que tenen entre 7 i 14 escoles disminueix de 30 a 27, del 49,2% al 43,5%. El 43,4% dels instituts tenen 6 i 7 escoles adscrites. El nombre més freqüent d’escoles adscrites a un institut públic és 6, que es el que tenen fins a 16 instituts, el 25,8% del total. Entre els centres de secundària concertats el nombre d’escoles adscrites és molt menor, entre 1 i 4 escoles, sent el 86% dels centres els que tenen només 1 o 2 escoles adscrites. De cara als propers cursos seria recomanable que es mantingués la tendència d’anar reduint el nombre d’escoles adscrites a cada institut. Això permetrà simplificar la feina als instituts, a les escoles i a les famílies, i aconseguir un model global d’adscripcions més homogeni i coherent. En el curs 2018-2019, un total de 19 adscripcions han estat suprimides, 16 escoles han modificat la seva adscripció i s’han produït 14 noves adscripcions. Millorant les adscripcions de primària a secundària de forma progressiva, es facilitarà que els centres de secundària enforteixin els lligams amb les escoles de primària que els envien alumnes de forma efectiva.
 • 14.   14    5. RESUM DE LA PLANIFICACIÓ DE L’OFERTA INICIAL 5.1 Oferta inicial d’educació infantil i primària curs 2018-2019 Aquest curs inicia l’activitat un nou centre públic d’educació infantil i primària al districte de Sant Martí: l’Escola Auditori amb dues línies. L’adreça provisional del centre és carrer Almogàvers, 131-135, i l’adreça definitiva serà carrer de Sancho de Ávila, 2. L’Escola Pràctiques, del districte de Sants-Montjuïc, acollirà un grup addicional a P3. Comparativa centres, grups i places de P3 Oferta inicial 2017-2018 Oferta final 2017-2018 Oferta inicial 2018-2019 Centres Grups Places Centres Grups Places Centres Grups Places Centres públics 172 264 6.453 172 265 6.458 173 265 6.451 Centres concertats 159 302 7.550 159 293 7.399 159 302 7.550 Total 331 566 14.003 331 558 13.857 332 567 14.001 L’oferta inicial dels centres concertats és la mateixa que la del curs passat.
 • 15.   15    Oferta inicial de centres, grups i places de P3 per districtes 2018-2019 (Relació de zones Annex 1)  Oferta  inicial P3 2018‐2019  Previsió  Districte  Zona  Total  centres  Centres  públics  Centres  concertats  Total  Grups  Grups  públics  Grups  concertats  Total  places  Demanda  estimada  Saldo  places  Saldo  grups  Ciutat Vella  Z01  18  11  7 27 16 11  639  534  +105 +4 Ciutat Vella  Total  18  11  7 27 16 11  639  534  +105 +4 L'Eixample  Z02  25  9  16 46 17 29  1.150  989  +161 +6 L'Eixample  Z03  19  8  11 35 16 19  875  875  0 0 L'Eixample  Total  44  17  27 81 33 48  2.025  1.864  +161 +6 Sants ‐ Montjuïc  Z04  11  6  5 15 8 7  369  276  +93 +4 Sants ‐ Montjuïc  Z05  8  6  2 10 8 2  241  177  +64 +3 Sants ‐ Montjuïc  Z06  16  9  7 28 13 15  688  674  +14 +1 Sants ‐ Montjuïc  Total  35  21  14 53 29 24  1.298  1.127 +171 +8 Les Corts  Z07  16  8  8 33 14 19  802  802 0 0 Les Corts  Total  16  8  8 33 14 19  802  802 0 0 Sarrià ‐ Sant Gervasi  Z08  3  2  1 3 2 1  74  56  +18 +1 Sarrià ‐ Sant Gervasi  Z09  15  4  11 37 7 30  925  846 +79 +3 Sarrià ‐ Sant Gervasi  Z10  21  1  20 45 1 44  1.125  1.019  +106 +4 Sarrià ‐ Sant Gervasi   Total  39  7  32 85 10 75  2.124  1.921  +203 +8 Gràcia  Z11  12  7  5 18 8 10  450  365 +85 +3 Gràcia  Z12  14  8  6 24 13 11  600  644 ‐44 ‐2 Gràcia   Total  26  15  11 42 21 21  1.050  1.009  +41 +1 Horta ‐ Guinardó  Z13  11  6  5 18 8 10  450  396  +54 +2 Horta ‐ Guinardó  Z14  7  6  1 13 8 5  324  323 +1 0 Horta ‐ Guinardó  Z15  6  3  3 8 5 3  191  144 +47 +2 Horta ‐ Guinardó  Z16  11  5  6 19 6 13  475  469 +6 0 Horta ‐ Guinardó   Total  35  20  15 58 27 31  1.440  1.332 +108 +4 Nou Barris  Z17  11  5  6 17 6 11  419  384 +35 +1 Nou Barris  Z18  11  6  5 14 8 6  341  311  +30 +1 Nou Barris  Z19  8  6  2 13 10 3  311  289 +22 +1 Nou Barris  Z20  5  4  1 7 6 1  157  138  +19 +1 Nou Barris   Total  35  21  14 51 30 21  1.228  1.122 +106 +4 Sant Andreu  Z21  3  2  1 3 2 1  69  67  +2 0 Sant Andreu  Z22  5  3  2 7 4 3  172  127 +45 +2 Sant Andreu  Z23  12  6  6 23 11 12  573  520 +53 +2 Sant Andreu  Z24  13  9  4 21 14 7  525  489 +36 +1 Sant Andreu   Total  33  20  13 54 31 23  1.339  1.203  +136 +5 Sant Martí  Z25  10  6  4 16 9 7  400  400  0 0 Sant Martí  Z26  16  12  4 32 24 8  800  800  0 0 Sant Martí  Z27  6  4  2 9 5 4  212  176  +36 +1 Sant Martí  Z28  6  4  2 9 7 2  225  148  +77 +3 Sant Martí  Z29  13  7  6 17 9 8  419  356  +63 +2 Sant Martí   Total  51  33  18 83 54 29  2.056  1.880  +176 +6 Total general  332  173  159 567 265 302  14.001  12.794  +1.207 +46
 • 16.   16    El total general de la ciutat de Barcelona és d’un saldo positiu de 1.207 places i 46 grups sencers, entre la oferta dels centres públics i concertats. A totes les zones d’escolarització s’observa una oferta suficient de places sobre la demanda estimada, excepte a la Z12 del districte de Gràcia on hi ha una manca de 44 places a P3, gairebé dos grups sencers. Cal tenir en consideració que hi ha famílies d'aquesta zona que tenen l’Escola Rius i Taulet com a centre de proximitat, tot i que pertany formalment a la Z11 del mateix districte, està ubicada just a tocar de la Z12 i ofereix places a les famílies d’aquesta zona. Per tant, la manca de places de la Z11 es corregeix amb l’excedent de places de la Z12 que és de 85 places, més de 3 grups sencers. 5.2 Oferta inicial d’educació secundària curs 2018-2019 Aquest curs inicia l’activitat un nou centre públic d’educació secundària al districte de Sant Martí: l’Institut 22@ amb tres línies, que estarà ubicat al carrer del Joncar, 35.. Es preveuen grups addicionals a 1r d’ESO als següents 7 instituts: Pau Claris a Ciutat Vella, Fort Pius i Poeta Maragall a l’Eixample, l’Alzina i Martí Pous a Sant Andreu, i l’Infanta Isabel d’Aragó i Juan Manuel Zafra a Sant Martí. L’Institut Martí Pous, del districte de Sant Andreu, incrementa una línia a l’oferta inicial. Comparativa centres, grups i places de 1r d’ESO Oferta inicial 2017-2018 Oferta final 2017-2018 Oferta inicial 2018-2019 Centres Grups Places Centres Grups Places Centres Grups Places Centres públics 65 185 5.394 65 184 5.438 66 190 5.568 Centres concertats 139 303 9.120 139 303 9.210 139 303 9.120 Total 204 488 14.514 204 487 14.648 205 493 14.688 L’oferta inicial dels centres privats concertats és la mateixa que la del curs passat. Cal tenir present que la majoria de places dels centres concertats són de continuïtat i ja estan ocupades.
 • 17.   17    Oferta inicial de centres, grups i places de 1r d’ESO per districtes 2018- 2019 Analitzant la tendència de la demanda a 1er d’ESO dels darrers anys, preveiem que dels 5.829 alumnes que actualment cursen 6é de primària a centres públics, 5.023 presentaran sol·licitud en primera opció en instituts públics, el 86%. La oferta prevista per districte cobreix la demanda estimada. Centres Grups Places Demanda estimada públicsPúblics Concertats Públics Concertats Públics Concertats Ciutat Vella 5 7 12 11 324 312 249 L'Eixample 5 23 17 50 510 1.500 498 Sants-Montjuïc 8 8 22 18 636 540 579 Les Corts 3 10 11 25 330 750 328 Sarrià-St. Gervasi 4 28 10 73 300 2.220 295 Gràcia 3 10 10 20 300 600 208 Horta-Guinardó 7 16 22 35 654 1.050 458 Nou Barris 12 13 24 21 672 630 636 Sant Andreu 7 12 21 25 612 750 552 Sant Martí 12 12 41 25 1.221 768 1.220 Total 66 139 190 303 5.568 9.120 5.023
 • 18.   18    6. ANNEX 6.1 Relació de les zones d’escolarització Districte Zona Barris de la zona 01 Ciutat Vella Z01 el Raval el Barri Gòtic la Barceloneta Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 02 L'Eixample Z02 el Fort Pienc la Sagrada Família la Dreta de l'Eixample 02 L'Eixample Z03 l'Antiga Esquerra de l'Eixample la Nova Esquerra de l'Eixample Sant Antoni 03 Sants - Montjuïc Z04 el Poble Se la Font de la Guatlla 03 Sants - Montjuïc Z05 la Marina del Prat Vermell la Marina de Port 03 Sants - Montjuïc Z06 Hostafrancs la Bordeta Sants – Badal Sants 04 Les Corts Z07 les Corts la Maternitat i Sant Ramon Pedralbes 05 Sarrià - Sant Gervasi Z08 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 05 Sarrià - Sant Gervasi Z09 Sarrià les Tres Torres 05 Sarrià - Sant Gervasi Z10 Sant Gervasi - la Bonanova Sant Gervasi – Galvany el Putxet i el Farró 06 Gràcia Z11 Vallcarca i els Penitents el Coll la Salut 06 Gràcia Z12 la Vila de Gràcia el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 07 Horta - Guinardó Z13 el Baix Guinardó Can Baró el Guinardó 07 Horta - Guinardó Z14 la Font d'en Fargues 07 Horta - Guinardó Z15 el Carmel la Teixonera
 • 19.   19    Districte Zona Barris de la zona 07 Horta - Guinardó Z16 Sant Genís dels Agudells Montbau la Vall d'Hebron la Clota Horta 08 Nou Barris Z17 Vilapicina i la Torre Llobeta Porta el Turó de la Peira Can Peguera 08 Nou Barris Z18 la Guineueta Canyelles les Roquetes Verdun 08 Nou Barris Z19 la Prosperitat la Trinitat Nova 08 Nou Barris Z20 Torre Baró Ciutat Meridiana Vallbona 09 Sant Andreu Z21 la Trinitat Vella 09 Sant Andreu Z22 Baró de Viver el Bon Pastor 09 Sant Andreu Z23 Sant Andreu 09 Sant Andreu Z24 la Sagrera el Congrés i els Indians Navas 10 Sant Martí Z25 el Camp de l'Arpa del Clot el Clot 10 Sant Martí Z26 el Parc i la Llacuna del Poblenou la Vila Olímpica del Poblenou el Poblenou Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou 10 Sant Martí Z27 el Besòs i el Maresme 10 Sant Martí Z28 Provençals del Poblenou 10 Sant Martí Z29 Sant Martí de Provençals la Verneda i la Pau
 • 20.   6.2 Relació de l’oferta inicial de grups d’infantil, primària i ESO per al curs 2018-2019 per centres i nivells 6.2.1. Escoles Centre P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è TOTAL DM1 Escola Alexandre Galí 2 2 2 2 1 1 1 1 1 13 Escola Baixeras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Castella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Cervantes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Collaso i Gil 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Drassanes 2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 Escola Mediterrània 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Milà i Fontanals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Parc de la Ciutadella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pere Vila 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Rubén Darío 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 DM2 Escola Auró 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 Escola Carlit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Cartagena 3 3 6 Escola de la Concepció 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola dels Encants 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Escola Diputació 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 Escola Eixample 1 2 2 4 Escola Eixample 2 2 2 4 Escola Els Llorers 2 2 3 2 3 2 2 2 2 20 Escola Entença 2 2 3 7 Escola Ferran Sunyer 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 Escola Fort Pienc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Fructuós Gelabert 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 Escola Joan Miró 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 Escola Mallorca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Ramon Llull 2 2 3 3 2 2 2 2 2 20
 • 21.   21    Escola Tabor 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 DM3 Escola Bàrkeno 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Barrufet 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Cal Maiol 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Can Clos 1 1 1 1 1 1 1 7 Cavall Bernat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola de Bosc de Montjuïc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola El Polvorí 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Escola Enric Granados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Francesc Macià 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Gayarre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Jaume I 2 3 2 2 3 2 2 2 1 19 Escola La Muntanyeta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Lluís Vives 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Miquel Bleach 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Mossèn Jacint Verdaguer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Pau Vila 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Poble-sec 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 Escola Pràctiques 3 2 2 3 2 2 2 2 2 20 Escola Ramon Casas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Seat 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Tres Pins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 DM4 Escola Anglesola 2 2 4 Escola Ausiàs March 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Barcelona 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 Escola Duran i Bas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Ítaca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Lavínia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Les Corts 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 Escola Pau Romeva 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 DM5 Institut-Escola Costa i Llobera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Dolors Monserdà- Santapau 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 • 22.   22    Escola Els Xiprers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Nabí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Orlandai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Poeta Foix 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 Escola Tàber 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 DM6 Escola Baldiri Reixac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Gràcia 2 2 4 Escola Josep Maria de Sagarra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Josep Maria Jujol 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Escola La Farigola de Vallcarca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola La Sedeta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola l'Univers 2 2 2 3 1 1 1 1 1 14 Escola Montseny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pare Poveda 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 Escola Patronat Domènech 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pau Casals-Gràcia 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 Escola Reina Violant 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 Escola Rius i Taulet 2 2 2 3 2 2 2 2 1 18 Escola Sagrada Família 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Turó del Cargol 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 DM7 Escola Àngels Garriga 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Arc Iris 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Baloo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Coves d'en Cimany 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola del Mar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola El Carmel 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Els Pins 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Estel-Guinardó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Font d'en Fargas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Heura 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Jovellanos 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 Escola Mare de Déu de Montserrat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
 • 23.   23    Escola Mare Nostrum 2 2 2 2 2 2 1 2 2 17 Escola Mas Casanovas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Parc del Guinardó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pau Casals 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pit-Roig 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Taxonera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Torrent de Can Carabassa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Torrent d'en Melis 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 DM8 Escola Àgora 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Aiguamarina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Institut Escola Antaviana 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 Escola Calderón de la Barca 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Ciutat Comtal 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Escola El Turó 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 Escola Elisenda de Montcada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Ferrer i Guàrdia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Marinada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Mercè Rodoreda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Mestre Morera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Palma de Mallorca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Prosperitat 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 Escola Santiago Rusiñol 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Splai 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Tibidabo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Timbaler del Bruc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Tomàs Moro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Institut Escola Trinitat Nova 2 2 1 1 2 2 2 2 2 16 Escola Turó de Roquetes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Víctor Català 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 DM9 Escola 30 Passos 2 3 3 8 Escola Baró de Viver 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Can Fabra 2 2 2 2 2 2 2 2 3 19 Escola Congrés-Indians 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19
 • 24.   24    Escola Doctor Ferran i Clua 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola El Sagrer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Institut Escola El Til·ler 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Emili Juncadella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Eulàlia Bota 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Escola Ignasi Iglésias 2 2 2 1 1 1 1 2 2 14 Escola La Maquinista 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Escola L'Estel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Mestre Enric Gibert i Camins 2 2 2 3 2 2 3 2 2 20 Escola Molí de Finestrelles 2 2 2 2 2 2 3 2 2 19 Escola Octavio Paz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pegaso 2 2 2 2 2 2 2 3 3 20 Escola Pompeu Fabra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Ramon Berenguer III 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10 Escola Ramón y Cajal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Turó Blau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Auditori 2 2 DM10 Escola Antoni Balmanya 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Antoni Brusi 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 Escola Bac de Roda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Bogatell 2 2 3 2 2 2 2 2 2 19 Escola Brasil 1 1 2 2 2 2 2 2 2 16 Escola Casas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Catalònia 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Concepción Arenal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Dovella 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Eduard Marquina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Els Horts 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Els Porxos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Fluvià 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 Escola Joaquim Ruyra 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola La Caixa 1 1 1 2 2 2 2 2 2 15 Escola La Farigola del Clot 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18
 • 25.   25    Escola La Flor de Maig 2 2 2 6 Escola La Llacuna del Poblenou 2 2 2 2 2 2 2 3 2 19 Escola La Mar Bella 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13 Escola La Palmera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola La Pau 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola L'Arc de Sant Martí 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola L'Arenal de Llevant 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 Escola Les Acàcies 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 Escola Miralletes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 Escola Pere IV 2 2 2 2 3 2 2 2 2 19 Escola Poblenou 2 2 2 1 1 1 1 1 1 12 Escola Prim 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14 Escola Provençals 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 Escola Rambleta del Clot 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 Escola Sant Martí 2 2 2 2 2 3 2 2 2 19 Escola Vila Olímpica 2 2 2 3 2 2 2 2 2 19 265 262 261 255 249 247 246 256 243 2.284 6.2.2 Instituts   Centre 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO TOTAL DM1  Institut Joan Salvat i Papasseit 2 2 2 2 8   Institut Milà i Fontanals 3 3 2 2 10   Institut Miquel Tarradell 2 2 2 2 8   Institut Pau Claris 3 2 2 2 9   Institut Verdaguer 2 2 2 2 8 DM2  Institut Ernest Lluch 4 4 4 4 16   Institut Fort Pius 4 3 3 3 13   Institut Jaume Balmes 3 4 3 4 14   Institut Poeta Maragall 4 3 3 3 13   Institut Viladomat 2 2 2 2 8
 • 26.   26    DM3  Institut Bosc de Montjuïc 2 2 2 2 8   Institut Consell de Cent 3 3 3 3 12   Institut Emperador Carles 4 4 4 4 16   Institut Joan Coromines 3 3 3 4 13   Institut Lluís Domènech i Montaner 3 3 3 3 12   Institut Lluís Vives 2 2 2 2 8   Institut Montjuïc 2 2 2 2 8   Institut XXV Olimpíada 3 3 3 3 12 DM4  Institut Ausiàs March 3 3 4 3 13   Institut Joan Boscà 4 4 4 4 16   Institut Les Corts 4 4 4 3 15 DM5  Institut Costa i Llobera 2 2 2 2 8   Institut Menéndez y Pelayo 4 4 4 4 16   Institut Montserrat 4 4 4 4 16 DM6  Institut La Sedeta 2 2 2 2 8   Institut Secretari Coloma 3 3 3 3 12   Institut Vila de Gràcia 2 2 2 2 8   Institut Josep Serrat i Bonastre 3 3 3 2 11 DM7  Institut Anna Gironella de Mundet 2 2 2 2 8   Institut Ferran Tallada 2 2 2 2 8   Institut Francisco de Goya 3 3 3 3 12   Institut Joan Brossa 3 3 3 3 12   Institut Narcís Monturiol 2 2 2 2 8   Institut Príncep de Girona 3 3 3 2 11   Institut Vall d'Hebron 2 3 3 3 11   Institut Josep Pla 3 3 3 3 12   Institut Manuel Carrasco i Formiguera 2 2 2 2 8 DM8  Institut Barcelona-Congrés 3 3 4 3 13   Institut Flos i Calcat 1 1 1 1 4   Institut Galileo Galilei 3 3 3 3 12   Institut La Guineueta 2 2 2 2 8   Institut Pablo R. Picasso 3 3 3 2 11   Institut Escola Trinitat Nova 2 2 1 1 6
 • 27.   27      Institut Sant Andreu 3 3 3 3 12   Institut Valldemossa 3 3 3 3 12   Institut Escola Turó de Roquetes 2 2 2 2 8   Institut Escola Antaviana 2 2 4 DM9  Institut Cristòfol Colom 1 1   Institut Dr. Puigvert 4 4 4 4 16   Institut Joan Fuster 3 3 3 3 12   Institut Josep Comas i Solà 2 1 2 2 7   Institut L'Alzina 4 3 3 3 13   Institut Príncep de Viana 4 3 3 3 13   Institut Martí Pous 3 2 5 Institut Escola El Til.ler 1 1 2 DM10 Institut 22 @ 3 3 Institut Barri Besòs 3 3 3 3 12 Institut Bernat Metge 3 3 3 3 12 Institut Front Marítim 3 3 3 3 12 Institut Icària 4 5 4 4 17 Institut Infanta Isabel d'Aragó 5 4 4 4 17 Institut Joan d'Àustria 3 4 3 3 13 Institut Juan Manuel Zafra 4 4 3 3 14 Institut Maria Espinalt 4 5 4 13 Institut Moisès Broggi 2 2 2 2 8 Institut Quatre Cantons 3 3 3 4 13 Institut Rambla Prim 1 1 Institut Salvador Espriu 4 4 5 4 17 190 184 176 170 720 6.2.3 Centres concertats Pendent de la publicació de l’oferta inicial pel curs 2018-2019.