Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf

BCGroup research Armenia
BCGroup research ArmeniaMarketing researcher em BCGroup research Armenia
Տակդիրների
ապրանքանիշների
փոփոխությունը
Ալիք 4
Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր
Ընդհանուր տեղեկություն
Տարվա ընթացքում
տակդիրների
ապրանքանիշների
փոփոխությունների
ուսումնասիրություն
 Տակդիրների ապրանքանիշների ներկայիս
նախապատվությունները
 Ապրանքանիշի փոփոխության պատճառները
 Ապրանքանիշի նախասիրությունների պատճառները
 Տակդիրների օգտագործման դադարեցման
ժամանակահատվածը
Ք․ ——————— 18 ամսականից ոչ փոքր
երեխաներ ունեցող
մայրեր
Քանակական հարցում Մեկ ալիքի համար 500
ռեսպոնդենտ
Չորրորդ ալիք՝ 2016թ․ հունվար
Երրորդ ալիք ՝ 2015թ․ հոկտեմբեր
Երկրորդ ալիք՝ 2015թ․ հունիս
Առաջին ալիք՝ 2015 թ․ ապրիլ
2
Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի
Ն Պ Ա Տ Ա Կ
Տ Ա Ր Ա Ծ Ք Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր
Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն
Մ Ե Թ Ո Դ
Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն
Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 Հարցվածների մեծ մասն ամուսնացած է, ունի 1-2 երեխա։ Ընտանեկան եկամուտը կազմում է մոտ 40,000 - 70,000
ռուբլի: մեկ ամիս
 Հիմնականում հարցվածներն օգտագործում են օրական 2-5 տակդիր, իսկ գիշերը 0-1 տակդիր: Հարցվածներից 4-ը
սկսել են օգտագործել potty և հրաժարվել տակդիրներից։
 Հարցվածների 42.3%-ը փոխել է իր ապրանքանիշը վերջին 3 ամիսների ընթացքում (ներառյալ այն դեպքերը, երբ
հարցվողը չի կարողանում գտնել իր ապրանքանիշը խանութում մեկ անգամ կամ նվեր)
 GOO.N-ի ներհոսքը կազմում է 3,6%, իսկ արտահոսքը՝ 6,2%
 Պրեմիում ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 13.1%, իսկ արտահոսքը՝ 26.0%: Տնտեսական ապրանքանիշերի
ներհոսքը կազմում է 19,6%, իսկ արտահոսքը՝ 10,1%։
 Բրենդը փոխելու հիմնական պատճառները շարունակում են մնալ ապրանքանիշի որակը, գների բարձրացումը և
զեղչերը: Մայրերը փորձում են գտնել ամենաարդյունավետ գին-որակ հարաբերակցությունը:
 80 հարցվածներ (16%) տարվա ընթացքում չեն փոխել ապրանքանիշը (4 ալիք): Նրանցից շատերն օգտագործում են
Merries and Pampers Premium Care-ը: GOO.N-ի օգտատերերը 9-ն են: Մշտական ​​օգտագործողների 52,5%-ն
օգտագործում է ժապավենային տիպ:
 Եթե ​​ներկայիս ապրանքանիշը հասանելի չէ խանութում, հարցվածների 49.0%-ը կգնա այլ խանութ, իսկ 31.5%-ը
կգնի այլ ապրանքանիշ:
3
Ս Ո Ց Ի Ա Լ - Ժ Ո Ղ Ո Վ Ր Դ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն
Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ր Ե Ր
Սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրեր
5
Մայրերի տարիքը և ընտանեկան
կարգավիճակը
Ամուսնացած/
ոչ
պաշտոնական
ամուսնություն
Չամուսնացած Բաժանված Ընդամենը
20-30
տարեկան
49,3% 61,9% 50,0% 49,8%
31-40
տարեկան
46,7% 33,3% 37,5% 46,0%
41 տարեկանից
բարձր
4,0% 4,8% 12,5% 4,2%
Ընդամենը 94,2% 4,2% 1,6%
Ընտանեկան ամսական եկամուտը
1 երեխա 2 երեխա 3 երեխա
20-30 տարեկան 72,9% 47,6% 23,8%
31-40 տարեկան 24,1% 49,6% 63,1%
41 տարեկանից բարձր 3,0% 2,8% 13,1%
Ընդամենը 33,2% 50,0% 16,8%
Մայրերի տարիքը և երեխաների քանակը
Օրական Մեկ գիշերում
0-2 հատ 32,2% 95,2%
2-5 հատ 56,2% 4,0%
5-10 հատ 10,8% 0,0%
Ավելի քան 10 հատ 0,8% 0,8%
Օգտագործվող տակդիրների քանակը
N = 500
Չափի և տեսակի բնութագրերը
6
Չափի և տեսակի փոփոխություններ
Գիշերանոթ օգտագործելու պլանները
 64,8%-ը
նախատեսում է մոտ
ժամանակում
օգտագործել
գիշերանոթ
Վարտիք Ժապավենային
1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք
NB - 1 (2-5 կգ) 67,70% 3,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 3,00% 0,0%
S - 2 (3-7 կգ) 25,90% 19,20% 1,20% 0,00% 0,00% 1,20% 19,20% 5,9%
M - 3 (5-10 կգ) 1,00% 36,70% 25,30% 13,53% 17,50% 25,30% 36,70% 33,2%
L - (9-18 կգ) 5,50% 37,30% 53,10% 52,66% 82,50% 53,10% 37,30% 49,8%
XL - (18-22 կգ) 0,00% 0,00% 17,30% 28,02% 0,00% 0,00% 3,80% 11,1%
XXL - (ավելի քան 20 կգ) 0,00% 0,00% 2,50% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0%
Ընդամենը 39,90% 67,60% 32,40% 41,73% 60,10% 32,40% 67,60% 58,3%
Նախատեսում
են գիշերանոթ
օգտագործել;
64,8%
Չեն
նախատեսում
գիշերանոթ
օգտագործել;
35,2%
N = 500
Բ Ր Ե Ն Դ Ա Յ Ի Ն
Ն Ա Խ Ա Պ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր
Տուփերի նախապատվությունները
8
Հարցվածների մեծ մասը նախկինի պես
նախընտրում է մեծ տուփեր
Փոքր տուփեր գնողներից օգտվում է 0
հարցվող GOO.N
Փոքր տուփեր գնելու պատճառները
Փորձարկման տուփի չափը
1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք
Մեծ 271 54,20% 307 61,40% 287 57,40% 282 56,85%
Մեգա-
տուփ
56 11,20% 79 15,80% 110 22,00% 115 23,19%
Միջին 81 16,20% 68 13,60% 70 14,00% 63 12,70%
Փոքր 92 18,40% 46 9,20% 33 6,60% 36 7,26%
1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք
Փոքր 392 78,40% 380 76,00% 398 79,60% 399
80,44
%
Մեծ 58 11,50% 36 7,20% 39 7,80% 33 6,65%
Միջին 46 9,10% 81 16,20% 60 12,00% 59 11,90%
Մեգա-տուփ 5 1,00% 3 0,60% 3 0,60% 5 1,01%
N = 500
Ապրանքանիշների նախապատվությունները
9
Ապրանքանիշների օգտագործումը
Ապրանքանիշների փոփոխություններ
Պրեմիում ապրանքանիշերի
ներհոսքը կազմում է 13.1%, իսկ
արտահոսքը՝ 26.0%:Տնտեսական
ապրանքանիշերի ներհոսքը
կազմում է 19,6%, իսկ արտահոսքը՝
10,1%։
1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք
Pampers Active Baby 34 6,70% 43 8,60% 97 19,40% 131 26,41%
Merries 101 20,00% 91 18,20% 82 16,40% 84 16,94%
Pampers Premium
Care
101 20,00% 107 21,60% 67 13,40% 46 9,27%
GOO.N 100 19,80% 94 18,80% 58 11,60% 38 7,66%
Huggies Ultra Comfort 34 6,70% 33 6,60% 47 9,40% 59 11,90%
Moony 50 9,90% 43 8,60% 36 7,20% 31 6,25%
Huggies Elit 51 10,10% 54 10,80% 31 6,20% 17 3,43%
Libero Up & Go 17 3,40% 19 3,80% 18 3,60% 21 4,23%
Libero Comfort 16 3,20% 15 3,00% 12 2,40% 11 2,22%
Այլ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58 11,69%
Ընդամենը 504 100,00% 500 100,00% 500 100,00% 496 100,00%
Փոխել են
ապրանքանիշը;
42,3%
Չեն փոխել
ապրանքանիշը;
57,7%
Ներհոսք Արտահոսք
Pampers Active Baby 52 10,40% 18 3,60%
Huggies Ultra Comfort 26 5,20% 19 3,80%
Merries 21 4,20% 30 6,00%
GOO.N 18 3,60% 31 6,20%
Moony 13 2,60% 12 2,40%
Libero Comfort 10 2,00% 8 1,60%
Libero Up & Go 9 1,80% 5 1,00%
Pampers Premium Care 7 1,40% 35 7,00%
Huggies Elit 6 1,20% 21 4,20%
N = 500
Բրենդային նախապատվություններ
Վարտիք և ժապավենային
10
Ժապավենային
Վարտիք
1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք
Pampers Active Baby 17 5,60% 20 6,60% 56 16,60% 71 24,57%
Merries 50 16,50% 47 15,40% 52 15,40% 47 16,26%
Pampers Premium Care 51 16,80% 59 19,30% 48 14,20% 29 10,03%
GOO.N 50 16,50% 50 16,40% 36 10,70% 14 4,84%
Huggies Ultra Comfort 18 5,90% 19 6,20% 32 9,50% 37 12,80%
Moony 50 16,50% 43 14,10% 32 9,50% 20 6,92%
Huggies Elit 51 16,80% 53 17,40% 27 8,00% 15 5,19%
Libero Up & Go 0 0,00% 0 0,00% 3 0,90% 3 1,04%
Libero Comfort 16 5,30% 14 4,60% 11 3,30% 9 3,11%
Այլ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 15,22%
Ընդամենը 303 60,10% 305 61,00% 338 67,60% 289 57,80%
1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք
Pampers Active Baby 17 8,50% 23 11,80% 41 25,30% 60 28,99%
Merries 51 25,40% 44 22,60% 30 18,50% 37 17,87%
Pampers Premium Care 50 24,90% 49 25,10% 19 11,70% 16 7,73%
GOO.N 50 24,90% 44 22,60% 22 13,60% 24 11,59%
Huggies Ultra Comfort 16 8,00% 14 7,20% 15 9,30% 22 10,63%
Moony 0 0,00% 0 0,00% 4 2,50% 11 5,31%
Huggies Elit 0 0,00% 1 0,50% 4 2,50% 2 0,97%
Libero Up & Go 17 8,50% 19 9,70% 15 9,30% 18 8,70%
Libero Comfort 0 0,00% 1 0,50% 1 0,60% 2 0,97%
Այլ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 7,25%
Ընդամենը 201 39,90% 195 39,00% 162 32,40% 207 41,40%
N = 500
Բրենդային նախապատվություններ
Վարտիք և ժապավենային
11
Ապրանքանիշների փոփոխություններ
Ներհոսք Արտահոսք
Pampers Active Baby 35 7,0% 8 1,6%
Huggies Ultra Comfort 16 3,2% 13 2,6%
Pampers Premium Care 12 2,4% 37 7,4%
Merries 12 2,4% 17 3,4%
Moony 12 2,4% 12 2,4%
Huggies Elit 9 1,8% 20 4,0%
GOO.N 4 0,8% 29 5,8%
Libero Comfort 4 0,8% 6 1,2%
Libero Up & Go 1 0,2% 4 0,8%
ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ
ՎԱՐՏԻՔ
Ներհոսք Արտահոսք
Pampers Active Baby 25 5,0% 5 1,0%
Pampers Premium Care 8 1,6% 18 3,6%
Huggies Ultra Comfort 7 1,4% 5 1,0%
Merries 7 1,4% 11 2,2%
GOO.N 5 1,0% 16 3,2%
Libero Up & Go 4 0,8% 3 0,6%
Huggies Elit 3 0,6% 5 1,0%
Moony 2 0,4% 8 1,6%
Libero Comfort 1 0,2% 1 0,2%
N = 500
Բրենդային նախապատվություններ
(ովքեր փոխել են ապրանքանիշը)
12
Ներկայիս բրենդը
Pampers
Active
Baby
Huggies
Ultra
Comfort
Merries GOO.N
Pampers
Sleep&Play
Moony
Huggies
Classic
Libero
Comfort
Libero
Up & Go
Pampers
Premium
Care
Huggies
Elite
Pampers
Active
Baby
Այլ Ընդամենը
Նախորդ
բրենդը
Pampers
Premium
Care
12 3 5 3 2 3 0 2 2 0 1 0 2 35
GOO.N 8 4 8 0 0 3 1 2 1 1 0 0 2 31
Merries 6 4 0 4 2 3 1 1 1 0 3 1 4 30
Huggies Elite 3 5 2 2 0 1 3 1 0 3 0 0 1 21
Huggies Ultra
Comfort
5 0 1 2 4 0 2 1 0 0 0 2 2 19
Pampers
Active Baby
0 3 2 3 2 1 1 0 1 1 1 2 1 18
Huggies
Classic
3 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 2 13
Moony 2 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 12
Libero
Comfort
1 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 8
Այլ 6 2 1 2 4 2 1 1 2 0 0 0 3 23
Ընդամենը 46 26 21 18 17 13 12 10 9 7 6 6 19 210
N = 500
Բրենդային նախապատվություններ
(ովքեր փոխել են ապրանքանիշը)
Վարտիք
13
Ներկայիս բրենդը
Pampers
Active Baby
Merries GOO.N Moony
Huggies Ultra
Comfort
Libero Up &
Go
Pampers
Premium
Care
Huggies
Classic
Huggies
Elite
Այլ Ընդամենը
Նախորդ
բրենդը
GOO.N 3 6 0 2 2 1 1 1 0 1 17
Pampers Premium Care 6 3 1 2 2 2 0 0 0 0 16
Merries 6 0 3 2 0 1 0 0 0 3 15
Huggies Ultra Comfort 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 8
Huggies Elite 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 8
Pampers Active Baby 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 7
Huggies Classic 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6
Այլ 3 2 2 0 1 1 0 0 0 1 9
Ընդամենը 24 13 10 8 7 6 3 3 1 11 86
N = 500
14
Ներկայիս բրենդը
Pampers
Active
Baby
Huggies
Ultra
Comfort
Pampers
Sleep&Pl
ay
Huggies
Classic
GOO.N
Libero
Comfort
Merries Moony
Huggies
Elite
Pampers
Premium
Care
Այլ
Ընդամենը
Նախորդ
բրենդը
Pampers Premium Care 6 1 2 0 2 2 2 1 1 0 2 19
Merries 0 4 2 1 1 1 0 1 3 0 2 15
GOO.N 5 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 14
Huggies Elite 1 4 0 2 2 1 1 0 0 1 1 13
Huggies Ultra Comfort 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 3 11
Moony 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 11
Pampers Active Baby 0 3 2 1 1 0 1 0 0 1 2 11
Huggies Classic 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Այլ 5 3 4 2 1 1 0 2 0 1 5 23
Ընդամենը 24 19 15 9 8 8 8 5 5 4 19 124
Բրենդային նախապատվություններ
(ովքեր փոխել են ապրանքանիշը)
Ժապավենային
N = 500
Ապրանքանիշը փոխելու պատճառները
15
1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
Բրենդի որակ
52,9
%
28,1
%
25,7% 5,7% 1,4%
Գին
25,7
%
37,1
%
19,0% 13,3% 4,8%
Պրոմո, զեղչեր
14,3
%
20,5
%
33,8% 26,7% 4,8%
Ապրանքանիշի
իմիջ
1,4%
11,0
%
20,5% 52,4% 14,8%
Այլ 5,7% 3,3% 1,0% 1,9% 74,3%
1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
Բրենդի որակ 111 59 54 12 3
Գին 54 78 40 28 10
Պրոմո, զեղչեր 30 43 71 56 10
Ապրանքանիշի
իմիջ
3 23 43 110 31
Այլ 12 7 2 4 156
N = 500
Բրենդի որակ
Գին
Պրոմո, զեղչեր
Ապրանքանիշի իմիջ
Փորձելու համար
Ներկայիս
ապրանքանիշը
խանութում
չկար
Բրենդային նախապատվություններ
16
Ապրանքանիշներ, որոնք չեն փոխվել Ապրանքանիշը չփոխելու պատճառները
1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
Բրենդի որակ 80,1% 14,7% 3,5% 1,4% 0,3%
Գին 7,3% 45,5% 28,0% 16,1% 3,1%
Պրոմո, զեղչեր 4,2% 22,4% 43,4% 25,2% 4,9%
Ապրանքանիշի
իմիջ
0,7% 15,0% 24,8% 54,2% 5,2%
Այլ 7,7% 2,4% 0,3% 3,1% 86,4%
1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
Բրենդի որակ 229 42 10 4 1
Գին 21 130 80 46 9
Պրոմո, զեղչեր 12 64 124 72 14
Ապրանքանիշի
իմիջ
2 43 71 155 15
Այլ 22 7 1 9 247
N = 500
Տարվա ընթացքում չփոխված ապրանքանիշները
17
Ապրանքանիշ Հարցվածներ Մասնաբաժին
Merries 19 3,8%
Pampers Premium Care 17 3,4%
Pampers Active Baby 13 2,6%
GOO.N 9 1,8%
Libero 9 1,8%
Huggies Ultra Comfort 7 1,4%
Moony 4 0,8%
Huggies Elite 2 0,4%
Ընդամենը 80 16,0%
N = 500
18
Մշտական սպառողները
Տարվա ընթացքում ապրանքանիշների մշտական
սպառողներն՝ ըստ տեսակների
Վարտիք Ժապավենային Ընդամենը
Merries 11 8 19
Pampers Premium Care 3 14 17
Pampers Active Baby 7 6 13
GOO.N 7 2 9
Huggies Ultra Comfort 3 4 7
Libero 4 3 7
Moony 0 4 4
Libero 2 0 2
Huggies Elite 1 1 2
Ընդամենը 38 42 80
N = 500
19
Տարվա ընթացքում ապրանքանիշը չփոխած
հարցվածների դիմանկարը
19
Մայրերի տարիքը և ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած/
ոչ
պաշտոնական
ամուսնություն
Չամուսնացած Բաժանված Ընդամենը
20-30 տարեկան 50,7% 33,3% 25,0% 48,8%
31-40 տարեկան 45,2% 33,3% 75,0% 46,3%
41 տարեկանից
բարձր
4,1% 33,3% 0,0% 5,0%
Ընդամենը 91,3% 3,8% 5,0% 100,0%
Ընտանեկան ամսական եկամուտը
Օրական Մեկ գիշերում
0-2 հատ 35,0% 97,5%
2-5 հատ 57,5% 2,5%
5-10 հատ 7,5% 0,0%
10 հատից ավել 0,0% 0,0%
Օրական/մեկ գիշերում օգտագործվող
տակդիրների քանակը
Նույն ապրանքանիշն ընտրելու պատճառները
1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ
Բրենդի որակ 84,4% 13,0% 2,6% 0,0% 0,0%
Գին 6,5% 44,2% 29,9% 16,9% 2,6%
Պրոմո, զեղչեր 1,3% 20,8% 48,1% 26,0% 3,9%
Ապրանքանիշի
իմիջ
0,0% 20,8% 19,5% 53,2% 6,5%
Այլ 7,8% 1,3% 0,0% 3,9% 87,0%
N = 500
20
Տարվա ընթացքում ապրանքանիշը փոխած
հարցվածների դիմանկարը
20
Մայրերի տարիքը և ընտանեկան կարգավիճակը
Ամուսնացած/
ոչ
պաշտոնական
ամուսնություն
Չամուսնացած Բաժանված Ընդամենը
20-30 տարեկան 49,0% 66,7% 75,0% 50,0%
31-40 տարեկան 47,0% 33,3% 0,0% 46,0%
41 տարեկանից
բարձր
4,0% 0,0% 25,0% 4,0%
Ընդամենը 94,8% 4,3% 1,0% 0,0%
Ընտանեկան ամսական եկամուտը
Օրական Մեկ գիշերում
0-2 հատ 32,0% 95,7%
2-5 հատ 56,5% 4,3%
5-10 հատ 11,5% 0,0%
10 հատից աավել 0,0% 0,0%
Օրական/մեկ գիշերում օգտագործվող
տակդիրների քանակը
Ապրանքանիշը փոխելու պատճառները
Տեղ1 Տեղ 2 Տեղ 3 Տեղ 4 Տեղ 5
Բրենդի որակ 38,6% 28,0% 26,1% 5,8% 1,4%
Գին 26,1% 36,7% 18,8% 13,5% 4,8%
Պրոմո, զեղչեր 14,5% 20,8% 33,8% 26,1% 4,8%
Ապրանքանիշի
իմիջ
1,4% 11,1% 20,3% 52,7% 14,5%
Այլ 19,3% 3,4% 1,0% 1,9% 74,4%
N = 500
Այլընտրանքային ապրանքանիշներ
21
Եթե ներկայիս ապրանքանիշը հասանելի
չլինի խանութում, հարցվածների 49,0%-ը
կգնա այլ խանութ, իսկ 31,5%-ը կգնի այլ
ապրանքանիշ:
Որպես այլընտրանքային
ապրանքանիշ, հարցվածների
մեծ մասը նախընտրում է.Any
available brand or
 Merries
 Huggies Ultra Comfort
 Pampers Active Baby
N = 500
Այլընտրանքային ապրանքանիշներ
22
GOO.N-ի օգտատերերի մեծ մասը որպես այլընտրանքային ապրանքանիշ նախընտրում է Merries
կամ Pampers Premium Care-ը
Այլընտրանքային բրենդը
Merries
Huggies
Ultra
Comfort
Pampers
Active
Baby
GOO.N
Pampers
Premium
Care
Huggies
Elite
Libero
Comfort
Libero
Up & Go
Moony Այլ Ընդամենը
Ներկայիս
բրենդը
Pampers Active
Baby
6 7 0 1 0 2 2 2 1 7 28
Huggies Ultra
Comfort
1 0 5 0 6 0 2 0 1 1 16
Merries 0 1 2 5 1 1 0 0 1 3 14
Pampers Premium
Care
0 1 1 2 0 2 1 0 0 5 12
Libero Up & Go 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5
Moony 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5
GOO.N 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Huggies Elit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Helen Harper 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Pampers
Sleep&Play
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Այլ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ընդամենը 13 12 11 9 9 6 5 3 3 19 90
N = 500
Ներկա ապրանքանիշին հանդիպելու վայրեր
23
N = 500
Հաղորդակցման ուղիներ (ներկայիս ապրանքանիշ)
24
Pampers
Active
Baby
Huggies
Ultra
Comfort
Merries GOO.N
Pampers
Sleep&Pl
ay
Moony
Huggies
Classic
Libero
Comfort
Libero
Up & Go
Pampers
Premium
Care
Huggies
Elit
Pampers
Active
Baby
Այլ ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Անձնական փորձ 12 7 4 10 7 5 5 5 3 2 0 3 3 66
Ընկերների խորհուրդ 8 4 11 4 3 3 1 2 1 2 2 1 5 47
Պարբերաբար գնել եմ 7 5 2 1 2 0 2 2 1 0 3 1 5 31
Հեռուստատեսություն 13 5 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 27
Ակցիաներ խանութներում 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 12
Մանկական թեմատիկ
կայքեր
0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 8
Անվճար նմուշներ
խանութներում
1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6
Սոցիալական մեդիա 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4
Այլ կայքեր 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Բժշկի խորհուրդ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Գովազդ հիվանդանոցում 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ամսագրեր 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Հիվանդանոցի
հարևանների խորհուրդներ
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Գովազդ ծննդատանը 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 46 26 21 18 17 13 12 10 9 7 6 6 19 210
N = 500
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
 Հարցվածների մեծ մասն ամուսնացած է, ունի 1-2 երեխա։ Ընտանեկան եկամուտը կազմում է մոտ 40,000 - 70,000
ռուբլի: մեկ ամիս
 Հիմնականում հարցվածներն օգտագործում են օրական 2-5 տակդիր, իսկ գիշերը 0-1 տակդիր: Հարցվածներից 4-ը
սկսել են օգտագործել potty և հրաժարվել տակդիրներից։
 Հարցվածների 42.3%-ը փոխել է իր ապրանքանիշը վերջին 3 ամիսների ընթացքում (ներառյալ այն դեպքերը, երբ
հարցվողը չի կարողանում գտնել իր ապրանքանիշը խանութում մեկ անգամ կամ նվեր)
 GOO.N-ի ներհոսքը կազմում է 3,6%, իսկ արտահոսքը՝ 6,2%
 Պրեմիում ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 13.1%, իսկ արտահոսքը՝ 26.0%: Տնտեսական ապրանքանիշերի
ներհոսքը կազմում է 19,6%, իսկ արտահոսքը՝ 10,1%։
 Բրենդը փոխելու հիմնական պատճառները շարունակում են մնալ ապրանքանիշի որակը, գների բարձրացումը և
զեղչերը: Մայրերը փորձում են գտնել ամենաարդյունավետ գին-որակ հարաբերակցությունը:
 80 հարցվածներ (16%) տարվա ընթացքում չեն փոխել ապրանքանիշը (4 ալիք): Նրանցից շատերն օգտագործում են
Merries and Pampers Premium Care-ը: GOO.N-ի օգտատերերը 9-ն են: Մշտական ​​օգտագործողների 52,5%-ն
օգտագործում է ժապավենային տիպ:
 Եթե ​​ներկայիս ապրանքանիշը հասանելի չէ խանութում, հարցվածների 49.0%-ը կգնա այլ խանութ, իսկ 31.5%-ը
կգնի այլ ապրանքանիշ:
25
Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf
1 de 26

Recomendados

Շուկայի մասնաբաժիններ.pdf por
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfՇուկայի մասնաբաժիններ.pdf
Շուկայի մասնաբաժիններ.pdfBCGroup research Armenia
41 visualizações11 slides
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf por
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfՇուկայի ծավալի հաշվարկ.pdf
Շուկայի ծավալի հաշվարկ.pdfBCGroup research Armenia
46 visualizações32 slides
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdf por
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfՆոր արտադրանքի թեստավորում.pdf
Նոր արտադրանքի թեստավորում.pdfBCGroup research Armenia
22 visualizações21 slides
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf por
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfՆերթափանցման մակարդակի գնահատում.pdf
Ներթափանցման մակարդակի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
10 visualizações15 slides
Մրցակցային քարտեզներ.pdf por
Մրցակցային քարտեզներ.pdfՄրցակցային քարտեզներ.pdf
Մրցակցային քարտեզներ.pdfBCGroup research Armenia
12 visualizações20 slides
Մրցակցային ռեյթինգ.pdf por
Մրցակցային ռեյթինգ.pdfՄրցակցային ռեյթինգ.pdf
Մրցակցային ռեյթինգ.pdfBCGroup research Armenia
14 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de BCGroup research Armenia

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf por
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfBCGroup research Armenia
13 visualizações15 slides
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf por
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfBCGroup research Armenia
20 visualizações21 slides
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf por
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfBCGroup research Armenia
15 visualizações40 slides
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf por
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfBCGroup research Armenia
12 visualizações23 slides
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf por
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfBCGroup research Armenia
6 visualizações24 slides
Գովազդի թեստավորում.pdf por
Գովազդի թեստավորում.pdfԳովազդի թեստավորում.pdf
Գովազդի թեստավորում.pdfBCGroup research Armenia
11 visualizações21 slides

Mais de BCGroup research Armenia(16)

Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf por BCGroup research Armenia
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdfՀավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
Հավատարմության գնահատում NPS մեթոդով.pdf
BCGroup research Armenia13 visualizações
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf por BCGroup research Armenia
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdfԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
ԹԼ-ի մեդիա նախասիրություններ.pdf
BCGroup research Armenia20 visualizações
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf por BCGroup research Armenia
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdfԹիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
Թիրախային լսարանի դիմանկար.pdf
BCGroup research Armenia15 visualizações
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf por BCGroup research Armenia
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdfԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
ԹL-ի վարքագծի ուսումնասիրություն.pdf
BCGroup research Armenia12 visualizações
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf por BCGroup research Armenia
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdfԸնկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
Ընկերության (ապրանքանիշի) շուկայական մասնաբաժնի գնահատում.pdf
BCGroup research Armenia6 visualizações
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf por BCGroup research Armenia
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdfԳովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
Գովազդային ալիքների արդյունավետության համեմատություն.pdf
BCGroup research Armenia15 visualizações
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf por BCGroup research Armenia
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdfԳոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
Գոհունակության գործոնների գնահատում.pdf
BCGroup research Armenia18 visualizações
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf por BCGroup research Armenia
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdfԳների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
Գների նկատմամբ զգայունության վերլուծություն.pdf
BCGroup research Armenia15 visualizações
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf por BCGroup research Armenia
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdfԲետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
Բետոնի շուկայի հետազոտություն.pdf
BCGroup research Armenia20 visualizações
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf por BCGroup research Armenia
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdfԲավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
Բավարարվածության գնահատում՝ ըստ պարամետրերի.pdf
BCGroup research Armenia13 visualizações
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf por BCGroup research Armenia
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdfԱպրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
Ապրանքի ընկալման ուսումնասիրություն.pdf
BCGroup research Armenia18 visualizações
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf por BCGroup research Armenia
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdfԱպրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
Ապրանքանիշների ճանաչելիության գնահատում.pdf
BCGroup research Armenia9 visualizações
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf por BCGroup research Armenia
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdfԱնցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
Անցորդների հոսքի չափում, ընդգրկված դիտարկում.pdf
BCGroup research Armenia12 visualizações

Թրեքինգային հետազոտություններ.pdf

 • 2. Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր Ընդհանուր տեղեկություն Տարվա ընթացքում տակդիրների ապրանքանիշների փոփոխությունների ուսումնասիրություն  Տակդիրների ապրանքանիշների ներկայիս նախապատվությունները  Ապրանքանիշի փոփոխության պատճառները  Ապրանքանիշի նախասիրությունների պատճառները  Տակդիրների օգտագործման դադարեցման ժամանակահատվածը Ք․ ——————— 18 ամսականից ոչ փոքր երեխաներ ունեցող մայրեր Քանակական հարցում Մեկ ալիքի համար 500 ռեսպոնդենտ Չորրորդ ալիք՝ 2016թ․ հունվար Երրորդ ալիք ՝ 2015թ․ հոկտեմբեր Երկրորդ ալիք՝ 2015թ․ հունիս Առաջին ալիք՝ 2015 թ․ ապրիլ 2 Ն Ա Խ Ա Գ Ծ ի Ն Պ Ա Տ Ա Կ Տ Ա Ր Ա Ծ Ք Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Օ Բ Յ Ե Կ Տ Ն Ե Ր Հ Ե Տ Ա Զ Ո Տ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Մ Ե Թ Ո Դ Ը Ն Տ Ր Ա Ն Ք Ի Ր Ա Կ Ա Ն Ա Ց Մ Ա Ն Ա Մ Ս Ա Թ Վ Ե Ր
 • 3. ԱՄՓՈՓՈՒՄ  Հարցվածների մեծ մասն ամուսնացած է, ունի 1-2 երեխա։ Ընտանեկան եկամուտը կազմում է մոտ 40,000 - 70,000 ռուբլի: մեկ ամիս  Հիմնականում հարցվածներն օգտագործում են օրական 2-5 տակդիր, իսկ գիշերը 0-1 տակդիր: Հարցվածներից 4-ը սկսել են օգտագործել potty և հրաժարվել տակդիրներից։  Հարցվածների 42.3%-ը փոխել է իր ապրանքանիշը վերջին 3 ամիսների ընթացքում (ներառյալ այն դեպքերը, երբ հարցվողը չի կարողանում գտնել իր ապրանքանիշը խանութում մեկ անգամ կամ նվեր)  GOO.N-ի ներհոսքը կազմում է 3,6%, իսկ արտահոսքը՝ 6,2%  Պրեմիում ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 13.1%, իսկ արտահոսքը՝ 26.0%: Տնտեսական ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 19,6%, իսկ արտահոսքը՝ 10,1%։  Բրենդը փոխելու հիմնական պատճառները շարունակում են մնալ ապրանքանիշի որակը, գների բարձրացումը և զեղչերը: Մայրերը փորձում են գտնել ամենաարդյունավետ գին-որակ հարաբերակցությունը:  80 հարցվածներ (16%) տարվա ընթացքում չեն փոխել ապրանքանիշը (4 ալիք): Նրանցից շատերն օգտագործում են Merries and Pampers Premium Care-ը: GOO.N-ի օգտատերերը 9-ն են: Մշտական ​​օգտագործողների 52,5%-ն օգտագործում է ժապավենային տիպ:  Եթե ​​ներկայիս ապրանքանիշը հասանելի չէ խանութում, հարցվածների 49.0%-ը կգնա այլ խանութ, իսկ 31.5%-ը կգնի այլ ապրանքանիշ: 3
 • 4. Ս Ո Ց Ի Ա Լ - Ժ Ո Ղ Ո Վ Ր Դ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն Բ Ն Ո Ւ Թ Ա Գ Ր Ե Ր
 • 5. Սոցիալ-ժողովրդագրական բնութագրեր 5 Մայրերի տարիքը և ընտանեկան կարգավիճակը Ամուսնացած/ ոչ պաշտոնական ամուսնություն Չամուսնացած Բաժանված Ընդամենը 20-30 տարեկան 49,3% 61,9% 50,0% 49,8% 31-40 տարեկան 46,7% 33,3% 37,5% 46,0% 41 տարեկանից բարձր 4,0% 4,8% 12,5% 4,2% Ընդամենը 94,2% 4,2% 1,6% Ընտանեկան ամսական եկամուտը 1 երեխա 2 երեխա 3 երեխա 20-30 տարեկան 72,9% 47,6% 23,8% 31-40 տարեկան 24,1% 49,6% 63,1% 41 տարեկանից բարձր 3,0% 2,8% 13,1% Ընդամենը 33,2% 50,0% 16,8% Մայրերի տարիքը և երեխաների քանակը Օրական Մեկ գիշերում 0-2 հատ 32,2% 95,2% 2-5 հատ 56,2% 4,0% 5-10 հատ 10,8% 0,0% Ավելի քան 10 հատ 0,8% 0,8% Օգտագործվող տակդիրների քանակը N = 500
 • 6. Չափի և տեսակի բնութագրերը 6 Չափի և տեսակի փոփոխություններ Գիշերանոթ օգտագործելու պլանները  64,8%-ը նախատեսում է մոտ ժամանակում օգտագործել գիշերանոթ Վարտիք Ժապավենային 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք NB - 1 (2-5 կգ) 67,70% 3,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 3,00% 0,0% S - 2 (3-7 կգ) 25,90% 19,20% 1,20% 0,00% 0,00% 1,20% 19,20% 5,9% M - 3 (5-10 կգ) 1,00% 36,70% 25,30% 13,53% 17,50% 25,30% 36,70% 33,2% L - (9-18 կգ) 5,50% 37,30% 53,10% 52,66% 82,50% 53,10% 37,30% 49,8% XL - (18-22 կգ) 0,00% 0,00% 17,30% 28,02% 0,00% 0,00% 3,80% 11,1% XXL - (ավելի քան 20 կգ) 0,00% 0,00% 2,50% 5,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,0% Ընդամենը 39,90% 67,60% 32,40% 41,73% 60,10% 32,40% 67,60% 58,3% Նախատեսում են գիշերանոթ օգտագործել; 64,8% Չեն նախատեսում գիշերանոթ օգտագործել; 35,2% N = 500
 • 7. Բ Ր Ե Ն Դ Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Պ Ա Տ Վ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ն Ե Ր
 • 8. Տուփերի նախապատվությունները 8 Հարցվածների մեծ մասը նախկինի պես նախընտրում է մեծ տուփեր Փոքր տուփեր գնողներից օգտվում է 0 հարցվող GOO.N Փոքր տուփեր գնելու պատճառները Փորձարկման տուփի չափը 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք Մեծ 271 54,20% 307 61,40% 287 57,40% 282 56,85% Մեգա- տուփ 56 11,20% 79 15,80% 110 22,00% 115 23,19% Միջին 81 16,20% 68 13,60% 70 14,00% 63 12,70% Փոքր 92 18,40% 46 9,20% 33 6,60% 36 7,26% 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք Փոքր 392 78,40% 380 76,00% 398 79,60% 399 80,44 % Մեծ 58 11,50% 36 7,20% 39 7,80% 33 6,65% Միջին 46 9,10% 81 16,20% 60 12,00% 59 11,90% Մեգա-տուփ 5 1,00% 3 0,60% 3 0,60% 5 1,01% N = 500
 • 9. Ապրանքանիշների նախապատվությունները 9 Ապրանքանիշների օգտագործումը Ապրանքանիշների փոփոխություններ Պրեմիում ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 13.1%, իսկ արտահոսքը՝ 26.0%:Տնտեսական ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 19,6%, իսկ արտահոսքը՝ 10,1%։ 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք Pampers Active Baby 34 6,70% 43 8,60% 97 19,40% 131 26,41% Merries 101 20,00% 91 18,20% 82 16,40% 84 16,94% Pampers Premium Care 101 20,00% 107 21,60% 67 13,40% 46 9,27% GOO.N 100 19,80% 94 18,80% 58 11,60% 38 7,66% Huggies Ultra Comfort 34 6,70% 33 6,60% 47 9,40% 59 11,90% Moony 50 9,90% 43 8,60% 36 7,20% 31 6,25% Huggies Elit 51 10,10% 54 10,80% 31 6,20% 17 3,43% Libero Up & Go 17 3,40% 19 3,80% 18 3,60% 21 4,23% Libero Comfort 16 3,20% 15 3,00% 12 2,40% 11 2,22% Այլ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 58 11,69% Ընդամենը 504 100,00% 500 100,00% 500 100,00% 496 100,00% Փոխել են ապրանքանիշը; 42,3% Չեն փոխել ապրանքանիշը; 57,7% Ներհոսք Արտահոսք Pampers Active Baby 52 10,40% 18 3,60% Huggies Ultra Comfort 26 5,20% 19 3,80% Merries 21 4,20% 30 6,00% GOO.N 18 3,60% 31 6,20% Moony 13 2,60% 12 2,40% Libero Comfort 10 2,00% 8 1,60% Libero Up & Go 9 1,80% 5 1,00% Pampers Premium Care 7 1,40% 35 7,00% Huggies Elit 6 1,20% 21 4,20% N = 500
 • 10. Բրենդային նախապատվություններ Վարտիք և ժապավենային 10 Ժապավենային Վարտիք 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք Pampers Active Baby 17 5,60% 20 6,60% 56 16,60% 71 24,57% Merries 50 16,50% 47 15,40% 52 15,40% 47 16,26% Pampers Premium Care 51 16,80% 59 19,30% 48 14,20% 29 10,03% GOO.N 50 16,50% 50 16,40% 36 10,70% 14 4,84% Huggies Ultra Comfort 18 5,90% 19 6,20% 32 9,50% 37 12,80% Moony 50 16,50% 43 14,10% 32 9,50% 20 6,92% Huggies Elit 51 16,80% 53 17,40% 27 8,00% 15 5,19% Libero Up & Go 0 0,00% 0 0,00% 3 0,90% 3 1,04% Libero Comfort 16 5,30% 14 4,60% 11 3,30% 9 3,11% Այլ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 44 15,22% Ընդամենը 303 60,10% 305 61,00% 338 67,60% 289 57,80% 1-ին ալիք 2-րդ ալիք 3-րդ ալիք 4-րդ ալիք Pampers Active Baby 17 8,50% 23 11,80% 41 25,30% 60 28,99% Merries 51 25,40% 44 22,60% 30 18,50% 37 17,87% Pampers Premium Care 50 24,90% 49 25,10% 19 11,70% 16 7,73% GOO.N 50 24,90% 44 22,60% 22 13,60% 24 11,59% Huggies Ultra Comfort 16 8,00% 14 7,20% 15 9,30% 22 10,63% Moony 0 0,00% 0 0,00% 4 2,50% 11 5,31% Huggies Elit 0 0,00% 1 0,50% 4 2,50% 2 0,97% Libero Up & Go 17 8,50% 19 9,70% 15 9,30% 18 8,70% Libero Comfort 0 0,00% 1 0,50% 1 0,60% 2 0,97% Այլ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 7,25% Ընդամենը 201 39,90% 195 39,00% 162 32,40% 207 41,40% N = 500
 • 11. Բրենդային նախապատվություններ Վարտիք և ժապավենային 11 Ապրանքանիշների փոփոխություններ Ներհոսք Արտահոսք Pampers Active Baby 35 7,0% 8 1,6% Huggies Ultra Comfort 16 3,2% 13 2,6% Pampers Premium Care 12 2,4% 37 7,4% Merries 12 2,4% 17 3,4% Moony 12 2,4% 12 2,4% Huggies Elit 9 1,8% 20 4,0% GOO.N 4 0,8% 29 5,8% Libero Comfort 4 0,8% 6 1,2% Libero Up & Go 1 0,2% 4 0,8% ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ՎԱՐՏԻՔ Ներհոսք Արտահոսք Pampers Active Baby 25 5,0% 5 1,0% Pampers Premium Care 8 1,6% 18 3,6% Huggies Ultra Comfort 7 1,4% 5 1,0% Merries 7 1,4% 11 2,2% GOO.N 5 1,0% 16 3,2% Libero Up & Go 4 0,8% 3 0,6% Huggies Elit 3 0,6% 5 1,0% Moony 2 0,4% 8 1,6% Libero Comfort 1 0,2% 1 0,2% N = 500
 • 12. Բրենդային նախապատվություններ (ովքեր փոխել են ապրանքանիշը) 12 Ներկայիս բրենդը Pampers Active Baby Huggies Ultra Comfort Merries GOO.N Pampers Sleep&Play Moony Huggies Classic Libero Comfort Libero Up & Go Pampers Premium Care Huggies Elite Pampers Active Baby Այլ Ընդամենը Նախորդ բրենդը Pampers Premium Care 12 3 5 3 2 3 0 2 2 0 1 0 2 35 GOO.N 8 4 8 0 0 3 1 2 1 1 0 0 2 31 Merries 6 4 0 4 2 3 1 1 1 0 3 1 4 30 Huggies Elite 3 5 2 2 0 1 3 1 0 3 0 0 1 21 Huggies Ultra Comfort 5 0 1 2 4 0 2 1 0 0 0 2 2 19 Pampers Active Baby 0 3 2 3 2 1 1 0 1 1 1 2 1 18 Huggies Classic 3 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 2 13 Moony 2 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 12 Libero Comfort 1 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 8 Այլ 6 2 1 2 4 2 1 1 2 0 0 0 3 23 Ընդամենը 46 26 21 18 17 13 12 10 9 7 6 6 19 210 N = 500
 • 13. Բրենդային նախապատվություններ (ովքեր փոխել են ապրանքանիշը) Վարտիք 13 Ներկայիս բրենդը Pampers Active Baby Merries GOO.N Moony Huggies Ultra Comfort Libero Up & Go Pampers Premium Care Huggies Classic Huggies Elite Այլ Ընդամենը Նախորդ բրենդը GOO.N 3 6 0 2 2 1 1 1 0 1 17 Pampers Premium Care 6 3 1 2 2 2 0 0 0 0 16 Merries 6 0 3 2 0 1 0 0 0 3 15 Huggies Ultra Comfort 2 0 2 0 0 0 0 1 0 3 8 Huggies Elite 2 1 0 1 1 0 2 1 0 0 8 Pampers Active Baby 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 7 Huggies Classic 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 6 Այլ 3 2 2 0 1 1 0 0 0 1 9 Ընդամենը 24 13 10 8 7 6 3 3 1 11 86 N = 500
 • 14. 14 Ներկայիս բրենդը Pampers Active Baby Huggies Ultra Comfort Pampers Sleep&Pl ay Huggies Classic GOO.N Libero Comfort Merries Moony Huggies Elite Pampers Premium Care Այլ Ընդամենը Նախորդ բրենդը Pampers Premium Care 6 1 2 0 2 2 2 1 1 0 2 19 Merries 0 4 2 1 1 1 0 1 3 0 2 15 GOO.N 5 2 0 0 0 1 2 1 0 0 2 14 Huggies Elite 1 4 0 2 2 1 1 0 0 1 1 13 Huggies Ultra Comfort 3 0 2 1 0 1 1 0 0 0 3 11 Moony 2 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 11 Pampers Active Baby 0 3 2 1 1 0 1 0 0 1 2 11 Huggies Classic 2 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7 Այլ 5 3 4 2 1 1 0 2 0 1 5 23 Ընդամենը 24 19 15 9 8 8 8 5 5 4 19 124 Բրենդային նախապատվություններ (ովքեր փոխել են ապրանքանիշը) Ժապավենային N = 500
 • 15. Ապրանքանիշը փոխելու պատճառները 15 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ Բրենդի որակ 52,9 % 28,1 % 25,7% 5,7% 1,4% Գին 25,7 % 37,1 % 19,0% 13,3% 4,8% Պրոմո, զեղչեր 14,3 % 20,5 % 33,8% 26,7% 4,8% Ապրանքանիշի իմիջ 1,4% 11,0 % 20,5% 52,4% 14,8% Այլ 5,7% 3,3% 1,0% 1,9% 74,3% 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ Բրենդի որակ 111 59 54 12 3 Գին 54 78 40 28 10 Պրոմո, զեղչեր 30 43 71 56 10 Ապրանքանիշի իմիջ 3 23 43 110 31 Այլ 12 7 2 4 156 N = 500 Բրենդի որակ Գին Պրոմո, զեղչեր Ապրանքանիշի իմիջ Փորձելու համար Ներկայիս ապրանքանիշը խանութում չկար
 • 16. Բրենդային նախապատվություններ 16 Ապրանքանիշներ, որոնք չեն փոխվել Ապրանքանիշը չփոխելու պատճառները 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ Բրենդի որակ 80,1% 14,7% 3,5% 1,4% 0,3% Գին 7,3% 45,5% 28,0% 16,1% 3,1% Պրոմո, զեղչեր 4,2% 22,4% 43,4% 25,2% 4,9% Ապրանքանիշի իմիջ 0,7% 15,0% 24,8% 54,2% 5,2% Այլ 7,7% 2,4% 0,3% 3,1% 86,4% 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ Բրենդի որակ 229 42 10 4 1 Գին 21 130 80 46 9 Պրոմո, զեղչեր 12 64 124 72 14 Ապրանքանիշի իմիջ 2 43 71 155 15 Այլ 22 7 1 9 247 N = 500
 • 17. Տարվա ընթացքում չփոխված ապրանքանիշները 17 Ապրանքանիշ Հարցվածներ Մասնաբաժին Merries 19 3,8% Pampers Premium Care 17 3,4% Pampers Active Baby 13 2,6% GOO.N 9 1,8% Libero 9 1,8% Huggies Ultra Comfort 7 1,4% Moony 4 0,8% Huggies Elite 2 0,4% Ընդամենը 80 16,0% N = 500
 • 18. 18 Մշտական սպառողները Տարվա ընթացքում ապրանքանիշների մշտական սպառողներն՝ ըստ տեսակների Վարտիք Ժապավենային Ընդամենը Merries 11 8 19 Pampers Premium Care 3 14 17 Pampers Active Baby 7 6 13 GOO.N 7 2 9 Huggies Ultra Comfort 3 4 7 Libero 4 3 7 Moony 0 4 4 Libero 2 0 2 Huggies Elite 1 1 2 Ընդամենը 38 42 80 N = 500
 • 19. 19 Տարվա ընթացքում ապրանքանիշը չփոխած հարցվածների դիմանկարը 19 Մայրերի տարիքը և ընտանեկան կարգավիճակը Ամուսնացած/ ոչ պաշտոնական ամուսնություն Չամուսնացած Բաժանված Ընդամենը 20-30 տարեկան 50,7% 33,3% 25,0% 48,8% 31-40 տարեկան 45,2% 33,3% 75,0% 46,3% 41 տարեկանից բարձր 4,1% 33,3% 0,0% 5,0% Ընդամենը 91,3% 3,8% 5,0% 100,0% Ընտանեկան ամսական եկամուտը Օրական Մեկ գիշերում 0-2 հատ 35,0% 97,5% 2-5 հատ 57,5% 2,5% 5-10 հատ 7,5% 0,0% 10 հատից ավել 0,0% 0,0% Օրական/մեկ գիշերում օգտագործվող տակդիրների քանակը Նույն ապրանքանիշն ընտրելու պատճառները 1 տեղ 2 տեղ 3 տեղ 4 տեղ 5 տեղ Բրենդի որակ 84,4% 13,0% 2,6% 0,0% 0,0% Գին 6,5% 44,2% 29,9% 16,9% 2,6% Պրոմո, զեղչեր 1,3% 20,8% 48,1% 26,0% 3,9% Ապրանքանիշի իմիջ 0,0% 20,8% 19,5% 53,2% 6,5% Այլ 7,8% 1,3% 0,0% 3,9% 87,0% N = 500
 • 20. 20 Տարվա ընթացքում ապրանքանիշը փոխած հարցվածների դիմանկարը 20 Մայրերի տարիքը և ընտանեկան կարգավիճակը Ամուսնացած/ ոչ պաշտոնական ամուսնություն Չամուսնացած Բաժանված Ընդամենը 20-30 տարեկան 49,0% 66,7% 75,0% 50,0% 31-40 տարեկան 47,0% 33,3% 0,0% 46,0% 41 տարեկանից բարձր 4,0% 0,0% 25,0% 4,0% Ընդամենը 94,8% 4,3% 1,0% 0,0% Ընտանեկան ամսական եկամուտը Օրական Մեկ գիշերում 0-2 հատ 32,0% 95,7% 2-5 հատ 56,5% 4,3% 5-10 հատ 11,5% 0,0% 10 հատից աավել 0,0% 0,0% Օրական/մեկ գիշերում օգտագործվող տակդիրների քանակը Ապրանքանիշը փոխելու պատճառները Տեղ1 Տեղ 2 Տեղ 3 Տեղ 4 Տեղ 5 Բրենդի որակ 38,6% 28,0% 26,1% 5,8% 1,4% Գին 26,1% 36,7% 18,8% 13,5% 4,8% Պրոմո, զեղչեր 14,5% 20,8% 33,8% 26,1% 4,8% Ապրանքանիշի իմիջ 1,4% 11,1% 20,3% 52,7% 14,5% Այլ 19,3% 3,4% 1,0% 1,9% 74,4% N = 500
 • 21. Այլընտրանքային ապրանքանիշներ 21 Եթե ներկայիս ապրանքանիշը հասանելի չլինի խանութում, հարցվածների 49,0%-ը կգնա այլ խանութ, իսկ 31,5%-ը կգնի այլ ապրանքանիշ: Որպես այլընտրանքային ապրանքանիշ, հարցվածների մեծ մասը նախընտրում է.Any available brand or  Merries  Huggies Ultra Comfort  Pampers Active Baby N = 500
 • 22. Այլընտրանքային ապրանքանիշներ 22 GOO.N-ի օգտատերերի մեծ մասը որպես այլընտրանքային ապրանքանիշ նախընտրում է Merries կամ Pampers Premium Care-ը Այլընտրանքային բրենդը Merries Huggies Ultra Comfort Pampers Active Baby GOO.N Pampers Premium Care Huggies Elite Libero Comfort Libero Up & Go Moony Այլ Ընդամենը Ներկայիս բրենդը Pampers Active Baby 6 7 0 1 0 2 2 2 1 7 28 Huggies Ultra Comfort 1 0 5 0 6 0 2 0 1 1 16 Merries 0 1 2 5 1 1 0 0 1 3 14 Pampers Premium Care 0 1 1 2 0 2 1 0 0 5 12 Libero Up & Go 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5 Moony 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 5 GOO.N 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 Huggies Elit 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 Helen Harper 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Pampers Sleep&Play 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Այլ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Ընդամենը 13 12 11 9 9 6 5 3 3 19 90 N = 500
 • 24. Հաղորդակցման ուղիներ (ներկայիս ապրանքանիշ) 24 Pampers Active Baby Huggies Ultra Comfort Merries GOO.N Pampers Sleep&Pl ay Moony Huggies Classic Libero Comfort Libero Up & Go Pampers Premium Care Huggies Elit Pampers Active Baby Այլ ԸՆԴԱՄԵՆԸ Անձնական փորձ 12 7 4 10 7 5 5 5 3 2 0 3 3 66 Ընկերների խորհուրդ 8 4 11 4 3 3 1 2 1 2 2 1 5 47 Պարբերաբար գնել եմ 7 5 2 1 2 0 2 2 1 0 3 1 5 31 Հեռուստատեսություն 13 5 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 27 Ակցիաներ խանութներում 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 0 2 12 Մանկական թեմատիկ կայքեր 0 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 8 Անվճար նմուշներ խանութներում 1 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 Սոցիալական մեդիա 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 Այլ կայքեր 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 Բժշկի խորհուրդ 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Գովազդ հիվանդանոցում 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Ամսագրեր 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Հիվանդանոցի հարևանների խորհուրդներ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Գովազդ ծննդատանը 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 46 26 21 18 17 13 12 10 9 7 6 6 19 210 N = 500
 • 25. ԱՄՓՈՓՈՒՄ  Հարցվածների մեծ մասն ամուսնացած է, ունի 1-2 երեխա։ Ընտանեկան եկամուտը կազմում է մոտ 40,000 - 70,000 ռուբլի: մեկ ամիս  Հիմնականում հարցվածներն օգտագործում են օրական 2-5 տակդիր, իսկ գիշերը 0-1 տակդիր: Հարցվածներից 4-ը սկսել են օգտագործել potty և հրաժարվել տակդիրներից։  Հարցվածների 42.3%-ը փոխել է իր ապրանքանիշը վերջին 3 ամիսների ընթացքում (ներառյալ այն դեպքերը, երբ հարցվողը չի կարողանում գտնել իր ապրանքանիշը խանութում մեկ անգամ կամ նվեր)  GOO.N-ի ներհոսքը կազմում է 3,6%, իսկ արտահոսքը՝ 6,2%  Պրեմիում ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 13.1%, իսկ արտահոսքը՝ 26.0%: Տնտեսական ապրանքանիշերի ներհոսքը կազմում է 19,6%, իսկ արտահոսքը՝ 10,1%։  Բրենդը փոխելու հիմնական պատճառները շարունակում են մնալ ապրանքանիշի որակը, գների բարձրացումը և զեղչերը: Մայրերը փորձում են գտնել ամենաարդյունավետ գին-որակ հարաբերակցությունը:  80 հարցվածներ (16%) տարվա ընթացքում չեն փոխել ապրանքանիշը (4 ալիք): Նրանցից շատերն օգտագործում են Merries and Pampers Premium Care-ը: GOO.N-ի օգտատերերը 9-ն են: Մշտական ​​օգտագործողների 52,5%-ն օգտագործում է ժապավենային տիպ:  Եթե ​​ներկայիս ապրանքանիշը հասանելի չէ խանութում, հարցվածների 49.0%-ը կգնա այլ խանութ, իսկ 31.5%-ը կգնի այլ ապրանքանիշ: 25