Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a نحوه انتخاب سهام سود آور و برتر(20)

Anúncio

نحوه انتخاب سهام سود آور و برتر

 1. ‫محمدی‬ ‫آیدا‬ : ‫کننده‬ ‫تهیه‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ : ‫درس‬ ‫نام‬ ‫تارا‬ ‫سیده‬ :‫استاد‬ ‫نام‬ ‫آذر‬ ‫علوی‬ ‫برتر‬ ‫و‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫سهام‬ ‫انتخاب‬ ‫نحوه‬
 2. ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫نیازمند‬ ‫سهام‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ،‫سرمایه‬ ‫میزان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫استراتژی‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫بازده‬ ،‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ .‫است‬ ‫‌گذار‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫‌پذیری‬ ‫ک‬‫ریس‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ،‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫در‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ،‫اساس‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫حرف‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫سهام‬ .‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬
 3. ‫های‬ ‫معیار‬ ‫مشخص‬ ‫خصوصیات‬ ‫باید‬ ‫سهام‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫‌پذیری‬ ‫ک‬‫ریس‬ ‫درجه‬ ‫و‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫سود‬ ،‫فردی‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫‌نظر‬ ‫د‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫‌گذار‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫معیارهای‬ ،‫‌ها‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫این‬ ‌ ‫ی‬‫پیچیدگ‬ ‫وجود‬ ‫با‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫سهام‬ ‫اولیه‬ ‫بررسی‬ ‫نسبت‬ ،‫‌ها‬ ‫ی‬‫بده‬ ‫میزان‬ ،‫نقدینگی‬ ‫وضعیت‬ ،‫سودآوری‬ ،‫صنعت‬ ‫‌انداز‬ ‫م‬‫چش‬ ‫سیاست‬ ،‫نقدشوندگی‬ ،‫آزاد‬ ‫شناور‬ ‫سهام‬ ‫درصد‬ ،‫سهم‬ ‫هر‬ ‫سود‬ ‫به‬ ‫قیمت‬ ‫شرکت‬ ‫سهامداران‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫تقسیم‬
 4. ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫مقایسه‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫به‬ ‫سهم‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫‌بینی‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫(در‬ ‫خرید‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌گیری‬ ‫م‬‫تصمی‬ ‫نسبت‬ ‫روز‬ ‫قیمت‬ ‫بودن‬ ‫کمتر‬ ‫صورت‬ ‫صورت‬ ‫(در‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ )‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫سهم‬ ‫قیمت‬ ‫رفتن‬ ‫فراتر‬ .‫‌پردازد‬ ‫ی‬‫م‬ )‫آن‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫سهام‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫کشف‬ ‫سودآوری‬ ‫‌بینی‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫با‬ ‫آتی‬ ‫نقدی‬ ‫جریانات‬ ‫تنزیل‬ ‫با‬ ،‫شرکت‬ ‫ریسک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫انتظار‬ ‫مورد‬ ‫بازده‬ ‫نرخ‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کشف‬ ‫آن‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ،‫سهم‬ ‫سهام‬ ‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرآیندی‬ ‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫شرایط‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سهم‬ ‫یک‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ،‫کالن‬ ‫اقتصاد‬ ‫وضعیت‬ ،‫آتی‬ ‫و‬ ‫کنونی‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫آن‬ ‫اقتصاد‬ ‫در‬ ‫صنایع‬ ‫جایگاه‬ ‫برآورد‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫اطالعات‬ ‫روند‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫راهکارهایی‬ ‫چه‬ ‫علمی‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫سهام‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫است؟‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫سرمای‬
 5. ‫به‬ ‫باید‬ ‫برتر‬ ‫صنعت‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫کرد؟‬ ‫توجه‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫مولف‬ ‫چه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اقتصادی‬ ‫‌های‬ ‫ص‬‫شاخ‬ ‫روند‬ ‫بررسی‬ ‫با‬ ‫‌گذار‬ ‫ر‬‫تاثی‬ ‫شرکت‬ ‫هر‬ ‫فعالیت‬ ‫در‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مالحظ‬ ‫قابل‬ ‫از‬ .‫پرداخت‬ ‫سهام‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫است‬ ‫میزان‬ ،‫تورم‬ ‫نرخ‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ص‬‫شاخ‬ ‫‌ترین‬ ‫م‬‫مه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ،‫بیکاری‬ ‫نرخ‬ ،‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫رشد‬ ‫کرد‬ ‫اشاره‬ … ‫و‬ ‫پول‬ ‫تقاضای‬ ‫و‬ ‫عرضه‬ ‫میران‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫اقتصادی‬ ‫متفاوت‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫ارزیابی‬ ‫همچنین‬ ‫داخلی‬ ‫ناخالص‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫هر‬ ‫سهم‬ :‫همچون‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫شاخص‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫فرص‬ ،‫اقتصادی‬ ‫رشد‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫حساسیت‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫رقابتی‬ ‫‌کار‬ ‫و‬‌ ‫ب‬‫کس‬ ‫فضای‬ ،‫موجود‬ .‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫به‬
 6. ‫و‬ ‫قدرت‬ ،‫شرکت‬ ‫فعالیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫‌جانب‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫تحلیل‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سود‬ ‫رشد‬ ‫توانایی‬ ،‫‌منتظره‬ ‫ر‬‫غی‬ ‫نقدی‬ ‫نیازهای‬ ‫به‬ ‫جوابگویی‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫توانایی‬ .‫داد‬ ‫انجام‬ ‫بلندمدت‬ ‫آتی‬ ‫تعهدات‬ ‫بازپرداخت‬ ‫برای‬ ‫توانایی‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫پرداخت‬ ‫شرکت‬ ‫مختص‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫سود‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫سالمت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ،‫مرحله‬ .‫بپردازند‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬
 7. ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قیم‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫نه‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫سهام‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫در‬ ‫احساسی‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫تعصب‬ ‫یا‬ ‫افت‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫افزایش‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫‌گذاری؛‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫ممکن‬ ‫چون‬ ‫‌گیرید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫اخیر‬ ‫قیمت‬ ‫اوج‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫آسیب‬ ‫این‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫قیمت‬ ‫برگشت‬ ‫با‬ ‫لذا‬ ‫کنید‬ ‫خرید‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫قیم‬ ‫را‬ ‫سرمایه‬ ‫اصل‬ ،‫خود‬ ‫متعادل‬ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫‌مدت‬ ‫د‬‫بلن‬ ‫در‬ .‫‌اندازید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مخاطره‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫سهامی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫همچنین‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫نامناسب‬ ‫‌انداز‬ ‫م‬‫چش‬ ‫تمایل‬ ‫عدم‬ ‫یا‬ ‫احساسی‬ ‫وابستگی‬ ‫دلیل‬ ‫آن‬ ‫فروش‬ ‫از‬ ‫کاغذی‬ ‫زیان‬ ‫شناسایی‬ ‫بر‬ ‫عملکرد‬ ،‫‌نمایید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خودداری‬ ‫بهینه‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ .‫‌زنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رقم‬ ‫چگونه‬ ‫برتر‬ ‫سهام‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫از‬ ‫خروج‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫زمان‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کرد؟‬ ‫تعیین‬
 8. ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫با‬ ‫سهام‬ ‫از‬ ‫متنوعی‬ ‫سبد‬ ‫توان‬ ‫کردن‬ ‫لحاظ‬ ‫خود‬ ‫‌پذیری‬ ‫ک‬‫ریس‬. 20% ‫در‬ ‫ارزشی‬ ‫سهام‬ ‫خرید‬ ‫سهام‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫با‬ ‫‌مدت‬ ‫ه‬‫کوتا‬ ‫در‬ ‫رشدی‬ ‫فرصت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫رشد‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫نوسان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بلندمدت‬ ‫توامان‬. 20% ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫شناخت‬ ‫خود‬ ‫‌روانشناختی‬ 20% ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تاکید‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫اندک‬ ‫اطالعات‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫دسترس؛‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫واقع‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫سهم‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بینانه‬ ‫‌دست‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫آورید‬. 20% ‫‌های‬ ‫ه‬‫مشاور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫‌گذاری‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫عوامل‬ ‫شناخت‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫روانشاختی‬ ‫ریسک‬ ‫پذیرش‬ ‫ظرفیت‬ ‫تخصیص‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫دارای‬ ‫بهینه‬. 20% ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫نکاتی‬ ‫موفق‬ ‫تصمیمات‬ ‫و‬ ‫بورس‬ ‫در‬ ‫سهام‬ ‫تشخیص‬ ‫برتر‬ ‫معتقد‬ ‫اسمیت‬ ‫آدام‬ ‫اقتصاد‬ ‫علم‬ ‫پدر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫«سرمای‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بازار‬ ،‫ندارند‬ ‫کافی‬ ‫شناخت‬ ‫خود‬ ‫این‬ ‫کسب‬ ‫برای‬ ‫گرانی‬ ‫جای‬ ‫سهام‬ »!‫است‬ ‫شناخت‬
 9. ‫بازار‬ ‫در‬ ‫جدی‬ ‫فعالیت‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ ‫مواردی‬ ،‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫سهام‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ .‫کنید‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫تکنیکال‬ ‫تحلیل‬ ،‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫تابلوخوانی‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫بهتری‬ ‫معامالت‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫ارزشمندی‬ ‫سهام‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫عالوه‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همواره‬ ،‫موارد‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫متخصص‬ ‫مشاوران‬ ‫راهنمایی‬ ‫از‬ ‫برای‬ ‫سرمایه‬ ‫بازار‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ .‫بگیرید‬ ‫بهره‬ ،‫سهام‬ ‫انتخاب‬
 10. ‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫سهام‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزندگی‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫تحلیلگر‬ ‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫راجع‬ ‫دقیق‬ ‫اما‬ ‫کلی‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ،‫واقع‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫اختیارمان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫عملکرد‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫وضعیت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گزارشات‬ ،‫اخبار‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫میزان‬ ‫مطالعه‬ ‫نیازمند‬ ‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫فعالیتی‬ ‫شکل‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫سهام‬ ‫تحلیل‬ ‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫دید‬ ‫که‬ ‫معامالتی‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫و‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌بر‬ ‫ن‬‫زما‬ ‫برای‬ ‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پس‬ .‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫نداریم‬ ‫بلندمدت‬ ‫روشی‬ ،‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫معامله‬ ‫بلندمدت‬ ‫دید‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫‌گذارانی‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ .‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫مفید‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ ،‫کشور‬ ‫اقتصاد‬ ‫وضعیت‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫با‬ ،‫سبک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫‌گران‬ ‫ل‬‫تحلی‬ ‫وضعیت‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫فعال‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫صنعتی‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬ .‫‌آورند‬ ‫ی‬‫‌م‬‫‌دست‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سهام‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ،‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫صور‬ ‫که‬ ‫اصل‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫سهم‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫سپس‬ ‫آینده‬ ‫قیمتی‬ ‫روند‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫میل‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫همواره‬ ‫بازار‬ ‫ارزش‬ .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌بینی‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫را‬ ‫سهم‬
 11. ‫تکنیکال‬ ‫تحلیل‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫اساسی‬ ‫اعتقاد‬ ،‫بنیادی‬ ‫تحلیل‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫تکنیکال‬ ‫تحلیل‬ ‫در‬ ‫اقتصادی‬ ‫و‬ ‫سیاسی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫اخبار‬ ‫مانند‬ ‫عواملی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بنابراین‬ .‫‌اند‬ ‫ه‬‫گذاشت‬ ‫سهم‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تأثیر‬ ‫همگی‬ ‫متفرقه‬ ‫کرده‬ ‫تمرکز‬ ‫سهام‬ ‫قیمت‬ ‫نمودارهای‬ ‫تحلیل‬ ‫روی‬ ‫تکنیکال‬ ‫تحلیلگران‬ ‫بر‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫منظور‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫تحلی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ :‫است‬ ‫استوار‬ ‫کلی‬ ‫اصل‬ ‫سه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫لحاظ‬ ‫قیمت‬ ‫در‬ ‫‌چیز‬ ‫ه‬‫_هم‬1 ‫هستند‬ ‫روند‬ ‫دارای‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫_قیم‬2 ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تکرار‬ ‫_تاریخ‬3 ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نمودارها‬ ‫مشاهده‬ ‫با‬ ‫تحلیلگران‬ ،‫تحلیل‬ ‫از‬ ‫سبک‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اساس‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫و‬ ،‫کشف‬ ‫را‬ ‫قیمتی‬ ‫روندهای‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫اندیکاتورها‬ .‫دهند‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫سهام‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫درست‬ ‫زمان‬
 12. ‫خوانی‬ ‫تابلو‬ ‫اطالعات‬ )tsetmc(‫تهران‬ ‫بورس‬ ‫فناوری‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫بازار‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫مفیدی‬ ‫بسیار‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬ ‫بدون‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌گیری‬ ‫ه‬‫بهر‬ ‫اما‬ ‫معامالت‬ ‫در‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫تابلوخوانی‬ ‫مهارت‬ ‫یادگیری‬ .‫نیست‬ ‫ممکن‬ .‫کنید‬ ‫عمل‬ ‫‌تر‬ ‫ق‬‫موف‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫نتیجه‬ ‫چنین‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫صور‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شرکتی‬ ‫سهام‬ ،‫خرید‬ ‫برای‬ ‫سهام‬ ‫بهترین‬ .‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫قبولی‬ ‫قابل‬ ‫سوددهی‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫بازار‬ ‫قیمت‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫سهم‬ ‫رشد‬ ‫پتانسیل‬ ‫‌دهنده‬ ‫ن‬‫نشا‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بعد‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ،‫شد‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ ‫شرکت‬ ‫سهام‬ ‫بودن‬ ‫ارزشمند‬ ‫مناسب‬ ‫زمان‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫معامالت‬ ‫تابلوی‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫نمودارهای‬ ‫بررسی‬ .‫داد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬ ‫سهم‬ ‫فروش‬ ‫یا‬ ‫خرید‬ ‫برای‬
Anúncio