Bab 1 sosiologi dan pembelajaran

1
‫سوسيولوڬي‬
Sains
Sosial
Sosiologi
Antropologi
Ekonomi
FalsafahPsikologi
Sains
Politik
Sejarah
2
SOSIOLOGI DAN
PEMBELAJARAN
KPS3014 Kuliah 1
3
Pengertian Sosiologi
• Istilah sosiologi telah diperkenalkan oleh Auguste Comte
(1798 – 1857) dalam bukunya Positive Philosophy
(1842).
• Istilah ini berasal daripada perkataan latin “sosio”
bermaksud “berkongsi”.
• Istilah ini juga merupakan gabungan perkataan Yunani
dan Rom yang bermaksud “pengetahuan mengenai
masyarakat”.
4
…Pengertian Sosiologi
• Kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi
(Vander Zanden 1996).
• Kajian saintifik mengenai masyarakat dari pelbagai perspektif
seperti fungsi masyarakat, bentuk organisasi, dll (Jary & Jary
1995).
• Kajian mengenai kehidupan sosial manusia, kumpulan-
kumpulan dan masyarakat (Giddens 1993).
• Bidang sosiologi memfokuskan kepada fenomena sosial
hubungan dan interaksi manusia (Waters 1994).
5
...sambungan
Sosiologi adalah kajian saintifik mengenai …
…interaksi sosial &
organisasi (Zanden, 1996)
…masyarakat dari segi
fungsi, bentuk organisasi
sosial, & perkembangan
budaya
(Jary & Jary, 1993)
…kehidupan sosial
manusia, kumpulan, &
masyarakat (Giddens, 1993)
..fenomena sosial yang
berfokuskan hubungan dan
interaksi antara manusia
(Water, 1994)
Sosiologi
6
Pengertian Sosiologi
• Tisher, Whitten dan Hunter (1983) menjelaskan sosiologi
ialah:
“Sosiology is the scientific study of human society and
social interactions. The main focus of sociology is the
group, not the individual.”
7
...sambungan
Jadi apakah yang dimaksudkan dengan
istilah sosiologi?
8
...sambungan
Kesimpulan
• Kajian yang sistematik dan saintifik
mengenai manusia dan interaksi sosial
mereka dalam masyarakat daripada
pelbagai sudut (Amir Hasan, 2002)
9
...sambungan
Pengertian Sosiologi
• Sistematik dan saintifik = kelogikannya, bukti, akal, kajian,
pemerhatian, guna generalisasi, merekod, ada kebenaran,
bersistematik, analisis, bersifat objektif (tiada dipengaruhi
kepercayaan atau nilai) dan soal selidik.
• Masyarakat = kumpulan manusia yang saling berhubung yang
membentuk jalinan yang melahirkan pelbagai fenomena sosial
• Sudut = meliputi kepelbagaian budaya, stratifikasi, populasi,
politik dan sebagainya.
10
...sambungan
...Pengertian Sosiologi
• Tujuan utama sosiologi ialah untuk mengetahui struktur
asas masyarakat manusia, mengenal pasti tekanan-
tekanan utama yang melemahkan mereka dan
mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan
sosial mereka.
11
...sambungan
Tokoh-tokoh
sosiologi 12
Tokoh-Tokoh Sosiologi 13
1. Lahir di Tunisia.
2. Menurutnya, sosiologi merupakan bidang sains yang berdiri sendiri
dan memiliki objeknya iaitu peradaban sosial dan peradaban
manusia.
3. Mengkaji perkaitan antara institusi sosial seperti politik dan ekonomi
serta meneliti hubungan antara institusi sosial berkenaan.
4. Penyelidikan masyarakat secara saintifik dan empirikal dalam mencari
punca-punca fenomena sosial.
Ibnu Khaldun (1332-1406)
Tokoh-Tokoh Sosiologi 14
1. Mengasaskan ilmu Sosiologi (Barat).
2. Sosiologi = ilmu sains paling signifikan dan kompleks berbanding
dengan sains lain.
3. Memperkenalkan hierarki sains dengan bidang sosiologi berada pada
kedudukan teratas (ratu).
4. Penyelidikan masyarakat perlu dilakukan secara saintifik dan
sistematik.
Auguste Comte (1798-1857)
Tokoh-Tokoh Sosiologi 15
1. Merupakan ahli falsafah, ekonomi, dan revolusi yang berasal dari
Jerman.
2. Perubahan sosial bukanlah dipengaruhi oleh nilai atau idea, tetapi
dipengaruhi oleh ekonomi.
3. Mengkritik sistem kapitalisme – pihak berkemampuan (borjuis)
mendominasi ekonomi sementara pekerja (proletariat) terpaksa bekerja
dengan borjuis.
Karl Marx (1818-1883)
Tokoh-Tokoh Sosiologi 16
1. Berasal dari Perancis.
2. Sosiologi hanya boleh dianggap sebagai sains sekiranya pengkaji
menfokuskan kajian kepada fakta sosial yang perlu dikaji seperti mana
mengkaji benda (kehidupan sosial dapat dikaji seperti objek nyata).
3. Dalam masyarakat moden pembahagian tugas akan mengambil alih
tugas agama sebagai asas ikatan sosial.
4. Anomie (perasaan hilang arah disebabkan keadaan sosial tertentu)
menyebabkan masyarakat moden memerlukan moral.
Emile Durkheim (1858-1917)
Tokoh-Tokoh Sosiologi 17
1. Strafikasi bukan disebabkan oleh ekonomi sahaja tetapi adalah
multidimensi: ekonomi, status dan kuasa.
2. Menganggap agama penting sebagai agen perubahan.
3. Konsep ideal type = konsep yang menggambarkan ciri utama sesuatu
perkara atau fenomena.
4. Idea dan nilai (selain faktor ekonomi) memberi kesan kepada
perubahan sosial.
5. Kajian sosial: manusia perlu ambil kira tentang perilaku (tidak sama
seperti mengkaji sains fizikal).
Max Weber (1864-1920)
Tokoh-Tokoh Sosiologi 18
1. Beliau adalah seorang ahli falsafah dan ahli psikologi sosial di
University of Chicago.
2. Beliau menyatakan bahawa manusia berinteraksi satu dengan yang
lain secara langsung melalui simbol-simbol. Simbol boleh terdiri
daripada perkataan, objek, perlakuan, bahasa.
3. Menurutnya interaksi antara individu adalah sangat penting.
GEORGE HERBERT MEAD (1863-1931)
Perspektif Sosiologi
19
Perspektif Sosiologi
• Disiplin sosiologi mempunyai perspektifnya yang
tersendiri tentang masyarakat dan tingkah laku sosial.
• Tumpuan perspektif sosiologi adalah pada tingkah laku
masyarakat, memahami corak interaksi dan proses
kelompok.
20
Perspektif Sosiologi
MIKRO
Bersifat kecil dan
individu
MAKRO
Bersifat besar, kompleks,
dan berfokuskan
masyarakat/organisasi
21
...sambungan
Definisi Sosiologi
• Kajian yang sistematik dan saintifik
mengenai manusia dan interaksi sosial
mereka dalam masyarakat daripada
pelbagai sudut (Amir Hasan, 2002)
22
...sambungan
Perspektif Sosiologi
MIKRO
• Penagihan dadah adalah
pilihan individu
• Kesan kesihatan fizikal
dan mental ke atas
individu
MAKRO
• Kes jenayah
• Penyakit berjangkit
• Kualiti kerja dan
pengeluaran
• Pengabaian anak-anak
23
...sambungan
CONTOH PERSPEKTIF
SOSIOLOGI
...Perspektif Sosiologi
• Berikan contoh yang dapat membezakan antara
perspektif sosiologi secara mikro dan makro.
24
...sambungan
Teori Utama Sosiologi
Teori utama
sosiologi
Teori Interaksionisme
Teori KonflikTeori Fungsionalisme
25
Teori Fungsionalisme
• Dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857).
• Masyarakat dianggap seperti tubuh badan yang mempunyai fungsi
tersendiri.
• Struktur sosial akan menentukan kelancaran dan keharmonian
masyarakat.
• Penekanan: fungsi-fungsi pendidikan adalah untuk kepentingan
masyarakat.
• Menekankan pengaruh luaran ke atas pendidikan (komuniti
sekolah adalah penerima pasif apa yang ditentukan pihak luar).
• Misalnya seperti aspek kurikulum, pedagogi, disiplin murid,
peperiksaan, dsb.
• Perkembangan individu tidak diutamakan. 26
Fungsionalisme
27
Fungsionalisme/konsensus
• Masyarakat dianalogikan sebagai satu tubuh badan
manusia, yang mempunyai beberapa bahagian
dengan fungsi-fungsi tersendiri.
• Fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam
kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada
kestabilan dan penerusan/survival masyarakat.
• aka teori konsensus
• Menekankan kepentingan pengekalan status quo
dalam sistem masyarakat.
28
Konflik
29
Teori Konflik
• Dipelopori oleh Karl Marx (1818-1883) dan
diikuti oleh Max Webber (1864 – 1920)
• Teori ini melihat masyarakat daripada perspektif
konflik dan perubahan.
• Konflik boleh berlaku antara kelas sosial
berbeza, kelas sosial yang sama, dalam keluarga
atau kumpulan yang mahukan perubahan.
• Konflik dalam masyarakat menyumbang kepada
perubahan sosial.
30
ALIRAN KARL MARX
…Teori Konflik
• Faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industri, dan perdagangan.
merupakan asas kepada pembentukan masyarakat
• Faktor selain ekonomi seperti agama, institusi politik, keluarga, dan pendidikan
dikenali sebagai superstruktur yang dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor asas
iaitu ekonomi.
• Konflik antara kelas sosial bukan disebabkan oleh faktor ekonomi semata-mata
tetapi mungkin disebabkan agar dipandang tinggi oleh masyarakat
(pengiktirafan) atau Proses Legitimisasi (pengesahan).
• Setelah melalui proses legitimisasi barulah wibawa dicapai oleh sesuatu
kumpulan status/kelas sosial.
31
...sambungan
ALIRAN WEBER
KONFLIK
Marx
• Faktor ekonomi
sebagai punca
konflik yang berlaku
dalam masyarakat
Weber
• Idea-idea keagamaan
sebagai punca
konflik yang berlaku
dalam masyarakat
Masyarakat memerlukan konflik bagi
membolehkan berlakunya perubahan.
Sosiolisme Komunisme
• Teori Konflik melihat pendidikan sebagai alat yang digunakan oleh
pihak dominan untuk mengekalkan kuasanya.
• Mengaitkan fenomena di sekolah dengan apa yang berlaku di luar
sekolah seperti latar belakang keluarga, kelas sosial, dsb.
• Perkembangan individu tidak diutamakan.
33
Interaksionisme
34
Teori Interaksionisme Simbolik
• Dipelopori oleh George Herbert Mead (1863-
1931).
• Interaksi simbolik melihat bagaimana individu
membentuk dan dibentuk oleh interaksinya
dengan orang lain.
• Makna simbolik diperoleh dari bentuk simbol
seperti perkataan, perlakuan, objek, bahasa
berguna semasa interaksi menyebabkan
hubungan bertambah mesra.
35
• Teori ini melihat pendidikan dari sudut individu (mikro).
• Melihat interaksi murid, guru, dan pihak pentadbiran di
sekolah.
• Misalnya bagaimanakah aksi murid apabila berhadapan
dengan guru, bentuk hubungan antara guru dan murid yang
dikehendaki, dan jenis-jenis salah laku yang kerap
dilakukan.
• Teori ini menjelaskan apa yang berlaku di sekolah tanpa
mengaitkan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat.
36
7 prinsip asas interaksionisme
1. Manusia tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai
keupayaan berfikir
2. Keupayaan berfikir manusia dibentuk oleh interaksi sosial
3. Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari simbol dan makna yang
membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir yang ada pada
mereka.
4. Simbol dan makna membolehkan manusia beraksi dan berinteraksi
5. Manusia berupaya mengubahsuai simbol dan makna berdasarkan
interpretasi mereka terhadap sesuatu situasi
6. Manusia berupaya menjangkakan kesan tindakan, membuat penilaian
baik-buruk, dan menentukan tindakan yang sesuai.
7. Jalinan aksi dan interaksi akan membentuk kumpulan dan masyarakat 37
38
PENDIDIKAN
39
Pengertian Pendidikan
• Syed Muhammad Qutb- pendidikan ialah suatu proses
membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Tujuan
utama pendidikan ialah untuk memperkembangkan potensi
intelek, fizikal, emosi dan rohani manusia ke arah
kesempurnaan.
• John Dewey – pendidikan ialah suatu proses perkembangan
individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu
pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula
jadi yang ada padanya, supaya dapat hidup dengan lebih
berguna dan lebih selamat lagi.
40
Pengertian pendidikan
• Pendidikan = proses pemindahan secara formal dan tidak formal
pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang berlaku antara satu generasi
ke satu generasi yang lain atau dalam generasi yang sama (Amir
Hasan 2006)
• Pendidikan dapat dilihat sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu
‘produk’ (hasil).
• Pendidikan sebagai suatu proses, bererti bagaimana seseorang itu
diasuh dan diajar dan pendidikan sebagai suatu produk adalah
kesan berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan
kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang.
41
Pendidikan
• Kajian tentang proses dan hasil pendidikan adalah melibatkan
berbagai-bagai disiplin ilmu.
• Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut
perspektifnya.
• Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif
sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi,
42
Sosiologi +
Pendidikan = ?
43
SOSIOLOGI PENDIDIKAN
44
45
Sosiologi
• Kajian yang sistematik dan
saintifik mengenai interaksi
manusia dengan masyarakat
dari pelbagai sudut
Sosiologi
pendidikan
• ?
Sosiologi Pendidikan
• Kajian yang sistematik dan saintifik mengenai
hubungan antara pendidikan dengan
masyarakat, yang seterusnya mempengaruhi
matlamat, bentuk institusi, pentadbiran,
kurikulum, dan kaedah pdp.
46
Pendidikan
untuk…
Sosialisasi
Pemilihan
Pembudayaan
Pelaburan
Pembinaan
negara bangsa
Perkembangan
potensi diri
47
Sosiologi & matlamat pendidikan
Struktur Masyarakat di
Malaysia
• Majmuk bangsa
• Kebebasan beragama tetapi Islam sebagai agama
rasmi
• Gabungan 13 buah negeri
• Sistem pentadbiran persekutuan dan negeri
• Pelbagai upaya
• Struktur ekonomi?
• Tenaga pekerja?
• Pendapatan isi rumah?
48
49
Struktur
masyaraka
t Malaysia
Bentuk
institusi
pendidikan
Pentadbiran
pendidikan
Kurikulum
Kaedah
PdP
50
1. Pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu
bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar
dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima
pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial,
kedudukan dan peranan masing –masing dalam konteks
sesuatu masyarakat itu.
2. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’
(selection) yang menentukan kedudukan atau status
seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu:
lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya
dalam masyarakat.
51
1. Pendidikan sebagai proses pembudayaan di mana ahli
sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima
kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang
dianggap sesuai dalam masyarakat itu.
2. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang
menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang
‘baik’dalam masyarakat itu.
3. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh
sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan
kepada pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza
dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama
dan tatasusila
52
1. Pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’(investment), atau
sebagai satu ‘consumption’.
2. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang,
masa, dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan.
Ilmu dan kecekapan yang diperoleh dijangka akan
membawa pulangan menguntungkan pada masa hadapan,
melalui pekerjaan yang lebih baik, produktiviti dan
pendapatan yang lebih tinggi.
3. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap
proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah
untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja.
53
1. Pendidikan sebagai proses membina warga negara supaya
mempunyai sikap dan nilai patriotisme, mengetahui tentang
hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara.
2. Negara kita Malaysia mendidik generasi muda supaya
memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun
Negara, tata susila dan undang-undang negara kita.
54
1. Pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran
seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya
dan membentuk sahsiahnya.
2. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk
menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh
dididik.
3. Setiap individu mempunyai bakat dan gaya
pembelajarannya yang tersendiri.
4. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk
perkembangan potensi, bakat dan sahsiah murid-murid.
55
56
TERIMA KASIH
57
1 de 57

Recomendados

Bab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat por
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan MasyarakatBab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakat
Bab 1: Pengenalan Sekolah dan Masyarakatnursyafiqahy
4.1K visualizações10 slides
My presentation por
My presentationMy presentation
My presentationNur Hayati Ibrahim
16.6K visualizações30 slides
8.5 teori interaksionisme por
8.5 teori interaksionisme8.5 teori interaksionisme
8.5 teori interaksionismenurulhusnajaafar
30.3K visualizações5 slides
Topik 1 Konsep Asas Psikologi por
Topik 1 Konsep Asas PsikologiTopik 1 Konsep Asas Psikologi
Topik 1 Konsep Asas Psikologiguest0321ac
36.3K visualizações68 slides
Program pendidikan untuk semua di malaysia por
Program pendidikan untuk semua di malaysiaProgram pendidikan untuk semua di malaysia
Program pendidikan untuk semua di malaysiaaminnafek
2.7K visualizações17 slides
Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ... por
Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ...Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ...
Peranan dan tujuan pentaksiran dalam pendidikan - EDUP3063 Pentaksiran dalam ...FaFai S.
7.5K visualizações8 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

teori konflik por
teori konflikteori konflik
teori konflikSuff Fyee
36.4K visualizações48 slides
sosiologi por
sosiologisosiologi
sosiologiUniversiti Pendidikan Sultan Idris
16.3K visualizações15 slides
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan... por
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Kalai Shan
16.3K visualizações35 slides
jenis dan kluster pedagogi por
jenis dan kluster pedagogijenis dan kluster pedagogi
jenis dan kluster pedagoginoorfarahanahmohdnoo
4.9K visualizações4 slides
psikologi pendidikan por
psikologi pendidikanpsikologi pendidikan
psikologi pendidikanIPG Kampus Sultan Mizan
16.4K visualizações38 slides
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja... por
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Atifah Ruzana Abd Wahab
17.5K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

teori konflik por Suff Fyee
teori konflikteori konflik
teori konflik
Suff Fyee36.4K visualizações
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan... por Kalai Shan
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Kalai Shan16.3K visualizações
jenis dan kluster pedagogi por noorfarahanahmohdnoo
jenis dan kluster pedagogijenis dan kluster pedagogi
jenis dan kluster pedagogi
noorfarahanahmohdnoo4.9K visualizações
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja... por Atifah Ruzana Abd Wahab
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Kepentingan Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan Implikasi terhadap Pengaja...
Atifah Ruzana Abd Wahab17.5K visualizações
Pengenalan kepentingan rph por LuqmanZaaba
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rph
LuqmanZaaba21.5K visualizações
Pengintegrasian Teknologi dalam PdP por Aina Shafina
Pengintegrasian Teknologi dalam PdPPengintegrasian Teknologi dalam PdP
Pengintegrasian Teknologi dalam PdP
Aina Shafina17.6K visualizações
Teori kelas sosial por Halizawwh
Teori kelas sosialTeori kelas sosial
Teori kelas sosial
Halizawwh18.8K visualizações
Kesahan dan kebolehpercayaan por Zarina Selamat
Kesahan dan kebolehpercayaanKesahan dan kebolehpercayaan
Kesahan dan kebolehpercayaan
Zarina Selamat75.1K visualizações
Pembelajaran kooperatif por Mokhzani Fadir
Pembelajaran kooperatifPembelajaran kooperatif
Pembelajaran kooperatif
Mokhzani Fadir33.7K visualizações
model-model pengajaran por Opie Mohamad
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
Opie Mohamad26.8K visualizações
TEORI KONSTRUKTIVISME por Sigmund Fai
TEORI KONSTRUKTIVISMETEORI KONSTRUKTIVISME
TEORI KONSTRUKTIVISME
Sigmund Fai 26.6K visualizações
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan por Ainna Gempak II
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaanImplikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
Implikasi falsafah pendidikan barat kepada falsafah pendidikan kebangsaan
Ainna Gempak II15.3K visualizações
Jadual spesifikasi kandungan (JSK) por Nur Kareena
Jadual spesifikasi kandungan (JSK)Jadual spesifikasi kandungan (JSK)
Jadual spesifikasi kandungan (JSK)
Nur Kareena21.9K visualizações
teori pembelajaran sosial por Firdaus Zailan
teori pembelajaran sosialteori pembelajaran sosial
teori pembelajaran sosial
Firdaus Zailan82.9K visualizações
Analisis dan penafsiran data por huuriyahbahiirah
Analisis dan penafsiran dataAnalisis dan penafsiran data
Analisis dan penafsiran data
huuriyahbahiirah39.8K visualizações
Sosiologi%20 pendidikan[1] por Zubidah Naim
Sosiologi%20 pendidikan[1]Sosiologi%20 pendidikan[1]
Sosiologi%20 pendidikan[1]
Zubidah Naim8K visualizações
Falsafah Pendidikan por Kalaivaani Rajandran
Falsafah PendidikanFalsafah Pendidikan
Falsafah Pendidikan
Kalaivaani Rajandran33.9K visualizações
Ahli falsafah pendidikan timur - Tagore por TanKS6
Ahli falsafah pendidikan timur - TagoreAhli falsafah pendidikan timur - Tagore
Ahli falsafah pendidikan timur - Tagore
TanKS6671 visualizações

Similar a Bab 1 sosiologi dan pembelajaran

Nota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdf por
Nota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdfNota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdf
Nota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdfPDPPPI11022YusnidaBi
22 visualizações44 slides
Sosiologi pendidikan (1) por
Sosiologi pendidikan (1)Sosiologi pendidikan (1)
Sosiologi pendidikan (1)Jean Dcedric
4.1K visualizações23 slides
Sekolah dan masyarakat por
Sekolah dan masyarakatSekolah dan masyarakat
Sekolah dan masyarakatsyifaa noordin
131 visualizações24 slides
Pengantar sosiologi por
Pengantar sosiologi Pengantar sosiologi
Pengantar sosiologi Chintya M
7.7K visualizações37 slides
Sosiologi por
Sosiologi Sosiologi
Sosiologi LelisHerlina
15 visualizações16 slides
Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1) por
Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1)Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1)
Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1)NurSyaqina
643 visualizações23 slides

Similar a Bab 1 sosiologi dan pembelajaran(20)

Nota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdf por PDPPPI11022YusnidaBi
Nota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdfNota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdf
Nota_Slide_Pengenalan_Sosiologi_dlm_Pendidikan_pdf.pdf
PDPPPI11022YusnidaBi22 visualizações
Sosiologi pendidikan (1) por Jean Dcedric
Sosiologi pendidikan (1)Sosiologi pendidikan (1)
Sosiologi pendidikan (1)
Jean Dcedric4.1K visualizações
Sekolah dan masyarakat por syifaa noordin
Sekolah dan masyarakatSekolah dan masyarakat
Sekolah dan masyarakat
syifaa noordin131 visualizações
Pengantar sosiologi por Chintya M
Pengantar sosiologi Pengantar sosiologi
Pengantar sosiologi
Chintya M7.7K visualizações
Sosiologi por LelisHerlina
Sosiologi Sosiologi
Sosiologi
LelisHerlina15 visualizações
Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1) por NurSyaqina
Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1)Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1)
Sosiologi dan pembelajaran (Bab 1)
NurSyaqina643 visualizações
Sociology as a science that analyses society por Malik Fauzi
Sociology as a science that analyses societySociology as a science that analyses society
Sociology as a science that analyses society
Malik Fauzi896 visualizações
Paradigma sosiologi por Vien Dans la Vie
Paradigma sosiologiParadigma sosiologi
Paradigma sosiologi
Vien Dans la Vie6.7K visualizações
Tajuk 1 sekolah masyarat por rabbaniridhwan
Tajuk 1 sekolah masyaratTajuk 1 sekolah masyarat
Tajuk 1 sekolah masyarat
rabbaniridhwan77 visualizações
Sosiologi horton por Adelia Hardini
Sosiologi hortonSosiologi horton
Sosiologi horton
Adelia Hardini4K visualizações
Sosiologi horton por Harun Kurniawan
Sosiologi hortonSosiologi horton
Sosiologi horton
Harun Kurniawan2.7K visualizações
Sosiologi horton por Adelia Hardini
Sosiologi hortonSosiologi horton
Sosiologi horton
Adelia Hardini1.9K visualizações
bab 1 pengenalan.pptx por NurulNadiaFiteri
bab 1 pengenalan.pptxbab 1 pengenalan.pptx
bab 1 pengenalan.pptx
NurulNadiaFiteri27 visualizações
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan por Heru Paryono
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. PasuruanI. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan
Heru Paryono833 visualizações
pengantarsosiologi2013-131012181626-phpapp02 (1).pptx por Junaidikapos
pengantarsosiologi2013-131012181626-phpapp02 (1).pptxpengantarsosiologi2013-131012181626-phpapp02 (1).pptx
pengantarsosiologi2013-131012181626-phpapp02 (1).pptx
Junaidikapos4 visualizações
Bab 1 PENGENALAN SEKOLAH DAN MA.pptx por SharmillisaSulydia
Bab 1 PENGENALAN SEKOLAH DAN MA.pptxBab 1 PENGENALAN SEKOLAH DAN MA.pptx
Bab 1 PENGENALAN SEKOLAH DAN MA.pptx
SharmillisaSulydia27 visualizações
Sekolah dan masyarakat por LuqmanZaaba
Sekolah dan masyarakatSekolah dan masyarakat
Sekolah dan masyarakat
LuqmanZaaba777 visualizações
KPS 4043 TEORI KAJIAN SOSIAL.pptx por syurismarazali
KPS 4043 TEORI KAJIAN SOSIAL.pptxKPS 4043 TEORI KAJIAN SOSIAL.pptx
KPS 4043 TEORI KAJIAN SOSIAL.pptx
syurismarazali14 visualizações
Power point sap-sosiologi-32 por dinnianggra
Power point sap-sosiologi-32Power point sap-sosiologi-32
Power point sap-sosiologi-32
dinnianggra10K visualizações

Mais de Asyikin4996

Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1) por
Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1)Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1)
Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1)Asyikin4996
3.2K visualizações27 slides
Pengurusan pelbagai budaya por
Pengurusan pelbagai budayaPengurusan pelbagai budaya
Pengurusan pelbagai budayaAsyikin4996
11.5K visualizações31 slides
Pengurusan bimbingan dan penasihatan por
Pengurusan bimbingan dan penasihatanPengurusan bimbingan dan penasihatan
Pengurusan bimbingan dan penasihatanAsyikin4996
486 visualizações15 slides
Bab 13 sekolah dan persekitaran por
Bab 13 sekolah dan persekitaranBab 13 sekolah dan persekitaran
Bab 13 sekolah dan persekitaranAsyikin4996
4.1K visualizações22 slides
Bab 12 pengurusan pelbagai upaya por
Bab 12 pengurusan pelbagai upayaBab 12 pengurusan pelbagai upaya
Bab 12 pengurusan pelbagai upayaAsyikin4996
1.8K visualizações36 slides
Bab 7 pengurusan sumber 1 por
Bab 7 pengurusan sumber 1Bab 7 pengurusan sumber 1
Bab 7 pengurusan sumber 1Asyikin4996
348 visualizações22 slides

Mais de Asyikin4996(12)

Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1) por Asyikin4996
Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1)Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1)
Bab 14 pengurusan alam pembelajaran (1)
Asyikin49963.2K visualizações
Pengurusan pelbagai budaya por Asyikin4996
Pengurusan pelbagai budayaPengurusan pelbagai budaya
Pengurusan pelbagai budaya
Asyikin499611.5K visualizações
Pengurusan bimbingan dan penasihatan por Asyikin4996
Pengurusan bimbingan dan penasihatanPengurusan bimbingan dan penasihatan
Pengurusan bimbingan dan penasihatan
Asyikin4996486 visualizações
Bab 13 sekolah dan persekitaran por Asyikin4996
Bab 13 sekolah dan persekitaranBab 13 sekolah dan persekitaran
Bab 13 sekolah dan persekitaran
Asyikin49964.1K visualizações
Bab 12 pengurusan pelbagai upaya por Asyikin4996
Bab 12 pengurusan pelbagai upayaBab 12 pengurusan pelbagai upaya
Bab 12 pengurusan pelbagai upaya
Asyikin49961.8K visualizações
Bab 7 pengurusan sumber 1 por Asyikin4996
Bab 7 pengurusan sumber 1Bab 7 pengurusan sumber 1
Bab 7 pengurusan sumber 1
Asyikin4996348 visualizações
Bab 6 pengurusan bilik darjah por Asyikin4996
Bab 6 pengurusan bilik darjahBab 6 pengurusan bilik darjah
Bab 6 pengurusan bilik darjah
Asyikin499614.3K visualizações
Bab 5 pengurusan murid por Asyikin4996
Bab 5 pengurusan muridBab 5 pengurusan murid
Bab 5 pengurusan murid
Asyikin4996877 visualizações
Bab 4 kepimpinan dan organisasi por Asyikin4996
Bab 4 kepimpinan dan organisasiBab 4 kepimpinan dan organisasi
Bab 4 kepimpinan dan organisasi
Asyikin4996681 visualizações
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar por Asyikin4996
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajarBab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Bab 3 kajian pengurusan dan pembelajaran pelajar
Asyikin49962.6K visualizações
Bab 2 interaksi dan pembelajaran por Asyikin4996
Bab 2 interaksi dan pembelajaranBab 2 interaksi dan pembelajaran
Bab 2 interaksi dan pembelajaran
Asyikin4996455 visualizações
9 pengurusan disiplin por Asyikin4996
9 pengurusan disiplin9 pengurusan disiplin
9 pengurusan disiplin
Asyikin49969.7K visualizações

Último

632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdfdanifirdos
17 visualizações44 slides
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet por
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetFajar Baskoro
72 visualizações16 slides
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxlyricsong1117
7 visualizações31 slides
ARTIKEL GEGURITAN.docx por
ARTIKEL GEGURITAN.docxARTIKEL GEGURITAN.docx
ARTIKEL GEGURITAN.docxpujiastutikbaledono
14 visualizações4 slides
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxrdsnfgzhgj
11 visualizações9 slides
MEDIA INTERAKTIF.pptx por
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptxJUMADAPUTRA
7 visualizações73 slides

Último(20)

632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf por danifirdos
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
632259859-PAS-PKWU-pdf.pdf
danifirdos17 visualizações
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet por Fajar Baskoro
Membangun aplikasi mobile dengan AppsheetMembangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Membangun aplikasi mobile dengan Appsheet
Fajar Baskoro72 visualizações
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx por lyricsong1117
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptxFAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
FAKTOR-FAKTOR LAJU REAKSI.pptx
lyricsong11177 visualizações
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx por rdsnfgzhgj
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptxLatihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
Latihan 6 PPT_Dwi Maulidini _E1G022094.pptx
rdsnfgzhgj11 visualizações
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA7 visualizações
Kel.10-PBA.pdf por YanDiyant
Kel.10-PBA.pdfKel.10-PBA.pdf
Kel.10-PBA.pdf
YanDiyant12 visualizações
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx por sitikulsum85
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptxPPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
PPT_UP2_BKMA_Modul Online.pptx
sitikulsum857 visualizações
Latihan 6_ Aldy 085.pptx por justneptun
Latihan 6_ Aldy 085.pptxLatihan 6_ Aldy 085.pptx
Latihan 6_ Aldy 085.pptx
justneptun14 visualizações
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx por AdityaGustiRamadhan
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptxADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
ADITYA GUSTI R. PPT PENKOM.pptx
AdityaGustiRamadhan15 visualizações
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken28 visualizações
Kel.10- PBA Presentation.pdf por IBNUFAIZMUBAROK
Kel.10- PBA Presentation.pdfKel.10- PBA Presentation.pdf
Kel.10- PBA Presentation.pdf
IBNUFAIZMUBAROK27 visualizações
1. Adab Terhadap Tetangga por agreenlife5
1. Adab Terhadap Tetangga1. Adab Terhadap Tetangga
1. Adab Terhadap Tetangga
agreenlife523 visualizações
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf por retmaneli33
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdfLK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf
LK 3.1 Menyusun Best Practices Dra Retmaneli.pdf
retmaneli336 visualizações
PPT PENKOM ALVIN.pptx por Alfin61471
PPT PENKOM ALVIN.pptxPPT PENKOM ALVIN.pptx
PPT PENKOM ALVIN.pptx
Alfin6147116 visualizações
SAS SENI TARI.docx por HERMAN511894
SAS SENI TARI.docxSAS SENI TARI.docx
SAS SENI TARI.docx
HERMAN5118947 visualizações
1. Sang Surya por agreenlife5
1. Sang Surya1. Sang Surya
1. Sang Surya
agreenlife58 visualizações
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN por TopanSeptiady
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAANINOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
INOVASI DALAM KEWIRAUSAHAAN
TopanSeptiady7 visualizações
KESETIMBANGAN KIMIA por lyricsong1117
KESETIMBANGAN KIMIAKESETIMBANGAN KIMIA
KESETIMBANGAN KIMIA
lyricsong11179 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken90 visualizações

Bab 1 sosiologi dan pembelajaran

 • 4. Pengertian Sosiologi • Istilah sosiologi telah diperkenalkan oleh Auguste Comte (1798 – 1857) dalam bukunya Positive Philosophy (1842). • Istilah ini berasal daripada perkataan latin “sosio” bermaksud “berkongsi”. • Istilah ini juga merupakan gabungan perkataan Yunani dan Rom yang bermaksud “pengetahuan mengenai masyarakat”. 4
 • 5. …Pengertian Sosiologi • Kajian saintifik mengenai interaksi sosial dan organisasi (Vander Zanden 1996). • Kajian saintifik mengenai masyarakat dari pelbagai perspektif seperti fungsi masyarakat, bentuk organisasi, dll (Jary & Jary 1995). • Kajian mengenai kehidupan sosial manusia, kumpulan- kumpulan dan masyarakat (Giddens 1993). • Bidang sosiologi memfokuskan kepada fenomena sosial hubungan dan interaksi manusia (Waters 1994). 5 ...sambungan
 • 6. Sosiologi adalah kajian saintifik mengenai … …interaksi sosial & organisasi (Zanden, 1996) …masyarakat dari segi fungsi, bentuk organisasi sosial, & perkembangan budaya (Jary & Jary, 1993) …kehidupan sosial manusia, kumpulan, & masyarakat (Giddens, 1993) ..fenomena sosial yang berfokuskan hubungan dan interaksi antara manusia (Water, 1994) Sosiologi 6
 • 7. Pengertian Sosiologi • Tisher, Whitten dan Hunter (1983) menjelaskan sosiologi ialah: “Sosiology is the scientific study of human society and social interactions. The main focus of sociology is the group, not the individual.” 7 ...sambungan
 • 8. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan istilah sosiologi? 8 ...sambungan
 • 9. Kesimpulan • Kajian yang sistematik dan saintifik mengenai manusia dan interaksi sosial mereka dalam masyarakat daripada pelbagai sudut (Amir Hasan, 2002) 9 ...sambungan
 • 10. Pengertian Sosiologi • Sistematik dan saintifik = kelogikannya, bukti, akal, kajian, pemerhatian, guna generalisasi, merekod, ada kebenaran, bersistematik, analisis, bersifat objektif (tiada dipengaruhi kepercayaan atau nilai) dan soal selidik. • Masyarakat = kumpulan manusia yang saling berhubung yang membentuk jalinan yang melahirkan pelbagai fenomena sosial • Sudut = meliputi kepelbagaian budaya, stratifikasi, populasi, politik dan sebagainya. 10 ...sambungan
 • 11. ...Pengertian Sosiologi • Tujuan utama sosiologi ialah untuk mengetahui struktur asas masyarakat manusia, mengenal pasti tekanan- tekanan utama yang melemahkan mereka dan mempelajari syarat-syarat yang membentuk kehidupan sosial mereka. 11 ...sambungan
 • 13. Tokoh-Tokoh Sosiologi 13 1. Lahir di Tunisia. 2. Menurutnya, sosiologi merupakan bidang sains yang berdiri sendiri dan memiliki objeknya iaitu peradaban sosial dan peradaban manusia. 3. Mengkaji perkaitan antara institusi sosial seperti politik dan ekonomi serta meneliti hubungan antara institusi sosial berkenaan. 4. Penyelidikan masyarakat secara saintifik dan empirikal dalam mencari punca-punca fenomena sosial. Ibnu Khaldun (1332-1406)
 • 14. Tokoh-Tokoh Sosiologi 14 1. Mengasaskan ilmu Sosiologi (Barat). 2. Sosiologi = ilmu sains paling signifikan dan kompleks berbanding dengan sains lain. 3. Memperkenalkan hierarki sains dengan bidang sosiologi berada pada kedudukan teratas (ratu). 4. Penyelidikan masyarakat perlu dilakukan secara saintifik dan sistematik. Auguste Comte (1798-1857)
 • 15. Tokoh-Tokoh Sosiologi 15 1. Merupakan ahli falsafah, ekonomi, dan revolusi yang berasal dari Jerman. 2. Perubahan sosial bukanlah dipengaruhi oleh nilai atau idea, tetapi dipengaruhi oleh ekonomi. 3. Mengkritik sistem kapitalisme – pihak berkemampuan (borjuis) mendominasi ekonomi sementara pekerja (proletariat) terpaksa bekerja dengan borjuis. Karl Marx (1818-1883)
 • 16. Tokoh-Tokoh Sosiologi 16 1. Berasal dari Perancis. 2. Sosiologi hanya boleh dianggap sebagai sains sekiranya pengkaji menfokuskan kajian kepada fakta sosial yang perlu dikaji seperti mana mengkaji benda (kehidupan sosial dapat dikaji seperti objek nyata). 3. Dalam masyarakat moden pembahagian tugas akan mengambil alih tugas agama sebagai asas ikatan sosial. 4. Anomie (perasaan hilang arah disebabkan keadaan sosial tertentu) menyebabkan masyarakat moden memerlukan moral. Emile Durkheim (1858-1917)
 • 17. Tokoh-Tokoh Sosiologi 17 1. Strafikasi bukan disebabkan oleh ekonomi sahaja tetapi adalah multidimensi: ekonomi, status dan kuasa. 2. Menganggap agama penting sebagai agen perubahan. 3. Konsep ideal type = konsep yang menggambarkan ciri utama sesuatu perkara atau fenomena. 4. Idea dan nilai (selain faktor ekonomi) memberi kesan kepada perubahan sosial. 5. Kajian sosial: manusia perlu ambil kira tentang perilaku (tidak sama seperti mengkaji sains fizikal). Max Weber (1864-1920)
 • 18. Tokoh-Tokoh Sosiologi 18 1. Beliau adalah seorang ahli falsafah dan ahli psikologi sosial di University of Chicago. 2. Beliau menyatakan bahawa manusia berinteraksi satu dengan yang lain secara langsung melalui simbol-simbol. Simbol boleh terdiri daripada perkataan, objek, perlakuan, bahasa. 3. Menurutnya interaksi antara individu adalah sangat penting. GEORGE HERBERT MEAD (1863-1931)
 • 20. Perspektif Sosiologi • Disiplin sosiologi mempunyai perspektifnya yang tersendiri tentang masyarakat dan tingkah laku sosial. • Tumpuan perspektif sosiologi adalah pada tingkah laku masyarakat, memahami corak interaksi dan proses kelompok. 20
 • 21. Perspektif Sosiologi MIKRO Bersifat kecil dan individu MAKRO Bersifat besar, kompleks, dan berfokuskan masyarakat/organisasi 21 ...sambungan
 • 22. Definisi Sosiologi • Kajian yang sistematik dan saintifik mengenai manusia dan interaksi sosial mereka dalam masyarakat daripada pelbagai sudut (Amir Hasan, 2002) 22 ...sambungan
 • 23. Perspektif Sosiologi MIKRO • Penagihan dadah adalah pilihan individu • Kesan kesihatan fizikal dan mental ke atas individu MAKRO • Kes jenayah • Penyakit berjangkit • Kualiti kerja dan pengeluaran • Pengabaian anak-anak 23 ...sambungan CONTOH PERSPEKTIF SOSIOLOGI
 • 24. ...Perspektif Sosiologi • Berikan contoh yang dapat membezakan antara perspektif sosiologi secara mikro dan makro. 24 ...sambungan
 • 25. Teori Utama Sosiologi Teori utama sosiologi Teori Interaksionisme Teori KonflikTeori Fungsionalisme 25
 • 26. Teori Fungsionalisme • Dipelopori oleh Auguste Comte (1798-1857). • Masyarakat dianggap seperti tubuh badan yang mempunyai fungsi tersendiri. • Struktur sosial akan menentukan kelancaran dan keharmonian masyarakat. • Penekanan: fungsi-fungsi pendidikan adalah untuk kepentingan masyarakat. • Menekankan pengaruh luaran ke atas pendidikan (komuniti sekolah adalah penerima pasif apa yang ditentukan pihak luar). • Misalnya seperti aspek kurikulum, pedagogi, disiplin murid, peperiksaan, dsb. • Perkembangan individu tidak diutamakan. 26
 • 28. Fungsionalisme/konsensus • Masyarakat dianalogikan sebagai satu tubuh badan manusia, yang mempunyai beberapa bahagian dengan fungsi-fungsi tersendiri. • Fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada kestabilan dan penerusan/survival masyarakat. • aka teori konsensus • Menekankan kepentingan pengekalan status quo dalam sistem masyarakat. 28
 • 30. Teori Konflik • Dipelopori oleh Karl Marx (1818-1883) dan diikuti oleh Max Webber (1864 – 1920) • Teori ini melihat masyarakat daripada perspektif konflik dan perubahan. • Konflik boleh berlaku antara kelas sosial berbeza, kelas sosial yang sama, dalam keluarga atau kumpulan yang mahukan perubahan. • Konflik dalam masyarakat menyumbang kepada perubahan sosial. 30 ALIRAN KARL MARX
 • 31. …Teori Konflik • Faktor-faktor ekonomi seperti tanah, modal, industri, dan perdagangan. merupakan asas kepada pembentukan masyarakat • Faktor selain ekonomi seperti agama, institusi politik, keluarga, dan pendidikan dikenali sebagai superstruktur yang dibentuk dan dipengaruhi oleh faktor asas iaitu ekonomi. • Konflik antara kelas sosial bukan disebabkan oleh faktor ekonomi semata-mata tetapi mungkin disebabkan agar dipandang tinggi oleh masyarakat (pengiktirafan) atau Proses Legitimisasi (pengesahan). • Setelah melalui proses legitimisasi barulah wibawa dicapai oleh sesuatu kumpulan status/kelas sosial. 31 ...sambungan ALIRAN WEBER
 • 32. KONFLIK Marx • Faktor ekonomi sebagai punca konflik yang berlaku dalam masyarakat Weber • Idea-idea keagamaan sebagai punca konflik yang berlaku dalam masyarakat Masyarakat memerlukan konflik bagi membolehkan berlakunya perubahan. Sosiolisme Komunisme
 • 33. • Teori Konflik melihat pendidikan sebagai alat yang digunakan oleh pihak dominan untuk mengekalkan kuasanya. • Mengaitkan fenomena di sekolah dengan apa yang berlaku di luar sekolah seperti latar belakang keluarga, kelas sosial, dsb. • Perkembangan individu tidak diutamakan. 33
 • 35. Teori Interaksionisme Simbolik • Dipelopori oleh George Herbert Mead (1863- 1931). • Interaksi simbolik melihat bagaimana individu membentuk dan dibentuk oleh interaksinya dengan orang lain. • Makna simbolik diperoleh dari bentuk simbol seperti perkataan, perlakuan, objek, bahasa berguna semasa interaksi menyebabkan hubungan bertambah mesra. 35
 • 36. • Teori ini melihat pendidikan dari sudut individu (mikro). • Melihat interaksi murid, guru, dan pihak pentadbiran di sekolah. • Misalnya bagaimanakah aksi murid apabila berhadapan dengan guru, bentuk hubungan antara guru dan murid yang dikehendaki, dan jenis-jenis salah laku yang kerap dilakukan. • Teori ini menjelaskan apa yang berlaku di sekolah tanpa mengaitkan dengan apa yang berlaku dalam masyarakat. 36
 • 37. 7 prinsip asas interaksionisme 1. Manusia tidak sama dengan binatang kerana manusia mempunyai keupayaan berfikir 2. Keupayaan berfikir manusia dibentuk oleh interaksi sosial 3. Dalam interaksi sosial, manusia mempelajari simbol dan makna yang membolehkan mereka mengamalkan keupayaan berfikir yang ada pada mereka. 4. Simbol dan makna membolehkan manusia beraksi dan berinteraksi 5. Manusia berupaya mengubahsuai simbol dan makna berdasarkan interpretasi mereka terhadap sesuatu situasi 6. Manusia berupaya menjangkakan kesan tindakan, membuat penilaian baik-buruk, dan menentukan tindakan yang sesuai. 7. Jalinan aksi dan interaksi akan membentuk kumpulan dan masyarakat 37
 • 38. 38
 • 40. Pengertian Pendidikan • Syed Muhammad Qutb- pendidikan ialah suatu proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkembangkan potensi intelek, fizikal, emosi dan rohani manusia ke arah kesempurnaan. • John Dewey – pendidikan ialah suatu proses perkembangan individu. Pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya, supaya dapat hidup dengan lebih berguna dan lebih selamat lagi. 40
 • 41. Pengertian pendidikan • Pendidikan = proses pemindahan secara formal dan tidak formal pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang berlaku antara satu generasi ke satu generasi yang lain atau dalam generasi yang sama (Amir Hasan 2006) • Pendidikan dapat dilihat sebagai satu ‘proses’ dan sebagai suatu ‘produk’ (hasil). • Pendidikan sebagai suatu proses, bererti bagaimana seseorang itu diasuh dan diajar dan pendidikan sebagai suatu produk adalah kesan berlaku pembelajaran, iaitu pertambahan pengetahuan dan kemahiran serta perubahan cara berfikir seseorang. 41
 • 42. Pendidikan • Kajian tentang proses dan hasil pendidikan adalah melibatkan berbagai-bagai disiplin ilmu. • Setiap disiplin ilmu memberi tafsiran pendidikan mengikut perspektifnya. • Berikut ialah contoh tafsiran pendidikan dari perspektif sosiologi, ekonomi, sains politik dan psikologi, 42
 • 45. 45 Sosiologi • Kajian yang sistematik dan saintifik mengenai interaksi manusia dengan masyarakat dari pelbagai sudut Sosiologi pendidikan • ?
 • 46. Sosiologi Pendidikan • Kajian yang sistematik dan saintifik mengenai hubungan antara pendidikan dengan masyarakat, yang seterusnya mempengaruhi matlamat, bentuk institusi, pentadbiran, kurikulum, dan kaedah pdp. 46
 • 48. Struktur Masyarakat di Malaysia • Majmuk bangsa • Kebebasan beragama tetapi Islam sebagai agama rasmi • Gabungan 13 buah negeri • Sistem pentadbiran persekutuan dan negeri • Pelbagai upaya • Struktur ekonomi? • Tenaga pekerja? • Pendapatan isi rumah? 48
 • 50. 50 1. Pendidikan dilihat sebagai satu proses sosialisasi, iaitu bagaimana ahli masyarakat, terutama generasi muda, diajar dan diasuh secara formal atau tidak formal untuk menerima pengetahuan, kemahiran, norma dan nilai sosial, kedudukan dan peranan masing –masing dalam konteks sesuatu masyarakat itu. 2. Pendidikan juga dilihat sebagai proses ‘pemilihan’ (selection) yang menentukan kedudukan atau status seseorang dalam susun lapis sosio-ekonomi masyarakat itu: lebih tinggi pendidikan seseorang lebih tinggi statusnya dalam masyarakat.
 • 51. 51 1. Pendidikan sebagai proses pembudayaan di mana ahli sesuatu masyarakat mempelajari dan menerima kepercayaan, nilai-nilai, norma, cara bertindak yang dianggap sesuai dalam masyarakat itu. 2. Seseorang yang berbudaya ialah seseorang yang menghayati dan mengamalkan nilai dan tingkah laku yang ‘baik’dalam masyarakat itu. 3. Dari perspektif ini, proses dan hasil pendidikan oleh sesebuah masyarakat yang percaya dan memberi tumpuan kepada pendidikan sains dan teknologi adalah berbeza dengan masyarakat yang mementingkan pendidikan agama dan tatasusila
 • 52. 52 1. Pendidikan sebagai satu ‘pelaburan’(investment), atau sebagai satu ‘consumption’. 2. Pelaburan dalam pendidikan bererti membelanjakan wang, masa, dan tenaga untuk mendapat pendidikan dan latihan. Ilmu dan kecekapan yang diperoleh dijangka akan membawa pulangan menguntungkan pada masa hadapan, melalui pekerjaan yang lebih baik, produktiviti dan pendapatan yang lebih tinggi. 3. Pendidikan sebagai ‘consumption’ pula menganggap proses dan hasil mencari ilmu pengetahuan itu hanyalah untuk kepuasan rasa ingin tahu atau riadah saja.
 • 53. 53 1. Pendidikan sebagai proses membina warga negara supaya mempunyai sikap dan nilai patriotisme, mengetahui tentang hak dan tanggungjawab mereka sebagai warganegara. 2. Negara kita Malaysia mendidik generasi muda supaya memahami aspirasi negara kita misalnya memahami Rukun Negara, tata susila dan undang-undang negara kita.
 • 54. 54 1. Pendidikan sebagai proses membantu pembelajaran seseorang murid untuk memperkembangkan potensinya dan membentuk sahsiahnya. 2. Ada berbagai teori pembelajaran dan pengajaran untuk menerangkan bagaimana seseorang itu belajar dan boleh dididik. 3. Setiap individu mempunyai bakat dan gaya pembelajarannya yang tersendiri. 4. Dengan itu proses pendidikan ialah proses memupuk perkembangan potensi, bakat dan sahsiah murid-murid.
 • 55. 55
 • 56. 56