O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Përmbledhja e Personit të Krishtit

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
ZBULESA 1 - Pjesa II
ZBULESA 1 - Pjesa II
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 29 Anúncio

Përmbledhja e Personit të Krishtit

Baixar para ler offline

Ai eci midis njerëzve dhe jetoi jetën më të mrekullueshme të jetuar ndonjëherë. Karakteri i Tij i panjollë, i patëmetë nga çdo aspekt, bëri që edhe armiqtë e tij ta lavdëronin. Jeta e Tij ishte unike. Asnjë njeri i papërsosur nuk mund ta kishte sajuar Atë.

Ai eci midis njerëzve dhe jetoi jetën më të mrekullueshme të jetuar ndonjëherë. Karakteri i Tij i panjollë, i patëmetë nga çdo aspekt, bëri që edhe armiqtë e tij ta lavdëronin. Jeta e Tij ishte unike. Asnjë njeri i papërsosur nuk mund ta kishte sajuar Atë.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Përmbledhja e Personit të Krishtit (18)

Anúncio

Mais de Asambleja Biblike (20)

Përmbledhja e Personit të Krishtit

 1. 1. MËSIMI 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 “Kush thonë turmat se jam unë?” LUKA 9:18
 2. 2. MËSIMI 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 Dhe kjo është jeta e përjetshme, të të njohin ty, të vetmin Perëndi të vërtetë, dhe Jezu Krishtin që ti ke dërguar. GJONI 17:3
 3. 3. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 1. EMRAT E TIJ JEZUS, “sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre”, Mateu 1:21. JEZUS = “Perëndia [Jehovai] shpëton” SHPËTIMTARI HYJNOR! “Duke pritur shpresën e lume dhe të shfaqurit e lavdisë të të madhit Perëndi dhe të Shpëtimtarit tonë Jezu Krisht”, Titit 2:13 “Unë, unë jam ZOTI dhe përveç meje nuk ka Shpëtimtar tjetër”, Isaia 43:11 2
 4. 4. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 1. EMRAT E TIJ “sepse sot në qytetin e Davidit lindi për ju një Shpëtimtar, që është Krishti, Zoti”, Luka 2:11 KRISHTI = MESIA = I VAJOSURI ÇLIRUESI I PREMTUAR! Gruaja i tha: “Unë e di se do të vijë Mesia, që e quajnë Krisht; kur të ketë ardhur, ai do të na kumtojë çdo gjë’’. Jezusi i tha: “Unë jam, ai që po të flet!’’, Gjoni 4:25-26 2
 5. 5. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 1. EMRAT E TIJ “Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur”, Luka 19:10 Por edhe Biri i Perëndisë! “Unë dhe Ati jemi një’’, Gjoni 10:30 v. 33 Judenjtë u përgjigjën duke thënë: “Ne nuk të vrasim me gurë për asnjë vepër të mirë, po për blasfemi, dhe sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten Perëndi’’ (shih edhe v. 36) 2
 6. 6. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 1. EMRAT E TIJ Fjala e Perëndisë, Gjoni 1:1, 14 Qengji i Perëndisë, Gjoni 1:29 Alfa dhe Omega, Fillimi dhe Mbarimi, I Pari dhe I Fundit, Zbulesa 22:13 Mbret i mbretërve dhe Zot i zotave, Zbulesa 19:16 2
 7. 7. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2. E KALUARA E PËRJETSHME Krijuesi i çdo gjëje!!! (Gjo. 1:10; 1 Kor. 8:6; Heb. 1:2, 10) Të gjitha gjërat u bënë me anë të tij (fjala), dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bënë, Gjoni 1:3 Sepse në të u krijuan të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato mbi dhe, gjërat që duken dhe ato që nuk duken: frone, zotërime, principata dhe pushtete; të gjitha gjërat janë krijuar me anë të tij dhe në lidhje me të. Ai është përpara çdo gjëje dhe të gjitha gjërat qëndrojnë në të, Kolosianëve 1:16-17 2
 8. 8. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2. E KALUARA E PËRJETSHME Përjetësisht me Perëndinë dhe ishte Perëndi! GJONI 1 1 Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi. 2 Ai (fjala) ishte në fillim me Perëndinë. 2
 9. 9. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2. E KALUARA E PËRJETSHME I VETËM-LINDUR = UNIK ! (p.sh., Isaku, Heb. 11:17) ...ne soditëm lavdinë e tij, si lavdia e të vetëmlindurit prej Atit..., Gjoni 1:14 Askush s’e pa Perëndinë kurrë; i vetëmlinduri Bir, që është në gjirin e të Atit, është ai që e ka bërë të njohur, Gjoni 1:18 Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha Birin e tij të vetëmlindurin, që, kushdo që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme, Gjoni 3:16 Beso “në emrin e Birit të vetëmlindur të Perëndisë” (v. 18) 2
 10. 10. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2. E KALUARA E PËRJETSHME I PARËLINDUR = AI ËSHTË PËRPARA ÇDO GJËJE ! Ai vetë është kreu i trupit, pra i kishës; ai është fillimi, i parëlinduri nga të vdekurit, përderisa të ketë parësinë në çdo gjë, Kolosianëve 1:18 Do ta bëj gjithashtu të parëlindurin tim (Davidin), më të shkëlqyerin ndër mbretërit e dheut, Psalmi 89:27 2
 11. 11. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2. E KALUARA E PËRJETSHME I PËRJETSHËM! ...nga ti (o Betlem) do të dalë për mua ai [...], origjinat e të cilit janë nga kohërat e lashta, nga ditët e përjetësisë", Mikea 5:2 ATË I PËRJETSHËM! Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria dhe do të quhet Këshilltar i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Atë i përjetshëm, Princ i paqes, Isaia 9:5 2
 12. 12. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2. E KALUARA E PËRJETSHME UNË JAM-i ! Jezusi u tha atyre: “Në të vërtetë, në të vërtetë unë po ju them: para se të kishte lindur Abrahami, unë jam’’, Gjoni 8:58 (shiko Eksodi 3:14) Tani, pra, më përlëvdo, o Atë, pranë teje, me lavdinë që unë e kisha pranë teje para se të bëhej bota, Gjoni 17:5 2
 13. 13. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 3. SHFAQJET NË DHIATËN E VJETËR Zoti Jezus nuk u shfaq për herë të parë në Dhiatën e Re ! LUKA 24 27 Dhe, duke zënë fill nga Moisiu dhe nga gjithë profetët, ai u shpjegoi atyre në të gjitha Shkrimet gjërat që i takonin atij. 44 Pastaj u tha atyre: “Këto janë fjalët që unë ju thoja kur isha ende me ju: se duhet të përmbushen të gjitha gjërat që janë shkruar lidhur me mua në ligjin e Moisiut, në profetët dhe në psalmet”. 2
 14. 14. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 3. SHFAQJET NË DHIATËN E VJETËR Ai ishte tema dhe përmbushja e Shkrimit ! ● Vendlindjen (Mikea 5:2) ● Mënyrën e lindjes (Isaia 7:14) ● Mënyrën e vdekjes (Isaia 53). ● Një profet më i madh se Moisiu (Ligji i Përtërirë 18:18-19) ● Një një prift i cili do të shërbente përgjithnjë (1 Samuelit 2:35) ● Një mbret, më të madh se Davidi, froni i të cilit do të qëndrojë përgjithnjë (2 Samuelit 7:12-13). 2
 15. 15. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 3. SHFAQJET NË DHIATËN E VJETËR TEOFANI = shfaqje të dukshme të Perëndisë në Dhiatën e Vjetër! “Engjëlli i ZOTIT / JEHOVAIT” (Zanafilla 22:11-18; 32:1-30 (krahaso Osea 12:4-5); Eksodi 3:2-6 (krahaso Marku 12:26); Jozueu 5:13-15; Gjyqtarët 6:11-12; 13:18-22). 2
 16. 16. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 3. SHFAQJET NË DHIATËN E VJETËR TIPE të KRISHTIT në DHIATËN E VJETËR ! Një ilustrim në Dhiatën e Vjetër i të vërtetave frymërore në Dhiatën e Re, veçanërisht për Mesian. ● Gjarpri i bronztë (Numrat 21 cf. Gjoni 3:14-16). ● Shkëmbi i goditur (Eksodi 17:6; Numrat 20:8-12 cf. 1 Korintasve 10:4). 2
 17. 17. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 4. ARDHJA SI NJERI “Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne”, Gjoni 1:14 “Perëndia u shfaq në mish”, 1 Timoteut 3:16 “Ai u shfaq në një trup” (NIV) Dy Natyra, Një Person! Plotësisht Njeri, Plotësisht Perëndi! “Sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund t’i vijë keq për dobësitë tona, po një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar”, Hebrenjve 4:15 2
 18. 18. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 4. ARDHJA SI NJERI FILIPIANËVE 2 6 i cili, edhe pse ishte në trajtë Perëndie, nuk e çmoi si një gjë ku të mbahej fort për të qenë barabar me Perëndinë, 7 por e zbrazi veten e tij, duke marrë trajtë shërbëtori, e u bë i ngjashëm me njerëzit; 8 dhe duke u gjetur nga pamja e jashtme posi njeri, e përuli vetveten duke u bërë i bindur deri në vdekje, deri në vdekje të kryqit. 2
 19. 19. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 4. ARDHJA SI NJERI 1 JETË, 4 UNGJIJ NGA KËNDVËSHTRIME TË NDRYSHME! Mateu <> Mbreti i Izraelit Marku <> Shërbëtori i Përsosur Luka <> Biri i Njeriut Gjoni <> Biri i Perëndisë 2
 20. 20. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 4. ARDHJA SI NJERI Lindje e mrekullueshme! Prandaj vet Zoti do t’ju japë një shenjë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë dhe do të lindë një fëmijë të cilin do ta quajë Emanuel, Isaia 7:14 34 Dhe Maria i tha engjëllit: “Si do të ndodhë kjo, përderisa unë nuk njoh burrë?’’ 35 Dhe engjëlli duke u përgjigjur, i tha: “Fryma e Shenjtë do të vijë mbi ty dhe pushteti i Shumë të Lartit do të të mbulojë me hijen e vet; prandaj i shenjti që do të lindë prej teje do të quhet Bir i Perëndisë, Luka 1 2
 21. 21. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 4. ARDHJA SI NJERI Dhe Jezusi rritej në dituri, në shtat dhe në hir përpara Perëndisë dhe njerëzve, Luka 2:52 Dhe ndodhi që, pas tri ditësh, e gjetën në tempull, të ulur në mes të dijetarëve, duke i dëgjuar dhe duke u bërë atyre pyetje. Dhe të gjithë ata që e dëgjonin, habiteshin nga zgjuarsia e tij dhe nga përgjigjet e tij. Dhe, kur ata e panë, mbetën të habitur, dhe e ëma i tha: “Bir, pse na e bëre këtë? Ja, yt atë dhe unë, në ankth, po të kërkonim!’’ Por ai u tha atyre: “Përse më kërkonit? A nuk e dinit se më duhet të merrem me punët e Atit tim?’’ Por ata nuk i kuptuan fjalët që ai u tha atyre, Luka 2:46-50 2
 22. 22. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 5. INAUGURIMI PUBLIK 3 Zëri i dikujt që bërtet në shkretëtirë: "Shtroni udhën e Zotit, hapni në shkretëtirë një rrugë për Perëndinë tonë. 4 Çdo luginë të jetë e mbushur, çdo mal dhe kodër të jenë sheshuar; vendet dredha-dredha të drejtuar dhe vendet e vështira të sheshuar. 5 Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet dhe çdo qenie do ta shohë, sepse goja e Zotit ka folur", Isaia 40:3-5 Gjon Pagëzori (Mateu 3; Marku 1:1-11; Luka 3:2-18; Gjoni 1:19- 36) Thirrje personale për pendim! 2
 23. 23. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 5. INAUGURIMI PUBLIK Jezusi pranon pagëzim nga Gjoni! 14 Por Gjoni e kundërshtoi fort duke i thënë: “Mua më duhet të pagëzohem prej teje dhe ti po vjen tek unë?’’ 15 Dhe Jezusi, duke iu përgjigjur, u tha: “Lejo të bëhet për tani, sepse në këtë mënyrë përmbushim çdo drejtësi’’ Atëherë ai e lejoi, Mateu 3 2
 24. 24. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 5. INAUGURIMI PUBLIK 16 Dhe Jezusi, sapo u pagëzua, doli nga uji; dhe ja, qiejt iu hapën, dhe ai pa Frymën e Perëndisë duke zbritur si një pëllumb e duke ardhur mbi të; 17 dhe ja një zë nga qielli që tha: “Ky është Biri im i dashur, në të cilin jam kënaqur”, Mateu 3:16 12 dishepuj! Për të qenë me Të!!! 2
 25. 25. MËSIMI 2 PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT 2 “Kush thonë turmat se jam unë?” LUKA 9:18
 26. 26. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? 1) Emrat e Tij! 2) E kaluara e përjetshme! 3) Shfaqjet në Dhiatën e Vjetër! 4) Ardhja si Njeri 5) Inaugurimi publik 2
 27. 27. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? Shpëtimtari yt ? Zoti yt ? Mbreti yt ? Krijuesi yt ? Ndërmjetësi yt? 2
 28. 28. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? Që nga ajo kohë Jezusi filloi të predikojë dhe të thotë: “Pendohuni, sepse mbretëria e qiejve është afër!’’, Mateu 4:17 “Pendohuni dhe secili nga ju le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e Frymës së Shenjtë, Veprat 2:38 2
 29. 29. PËRMBLEDHJA E PERSONIT TË KRISHTIT KUSH ËSHTË KRISHTI PËR TY? “Ky është Biri im i dashur, në të jam kënaqur: Dëgjojeni!’’ MARKU 9:7 2

×