SlideShare uma empresa Scribd logo
Zbulesa 18

 DY MBRETËRI


Në cilën bën
 pjesë ti?


        1
KUSH/ÇFARË ËSHTË BABILONIA?

●
  Një qytet në lumin Eufrat, me
  një formë adhurimi
  idhujtatare. KUNDËR
  IZRAELIT.
●
  Po ky sistem në një qytet
  tjetër – Romën. KUNDËR
  KISHËS.
●
  Forma finale e Babilonisë
  është në qyteti në Eufrat, i
  rindërtuar si kryeqyteti i
  Satanit. KUNDËR IZRAELIT
  dhe KUNDËR ADHURIMIT        2
  TË PERËNDISË SË
KY VEND I QUAJTUR BABEL QË PREJ FILLIMIT ËSHTË
PARË SI RRËNJA E TËRË PAGANIZMIT, E ÇDO PËRPJEKJE  3

 TË RREMË PËR T'IU AFRUAR PERËNDISË, E ÇDO FEJE
'MISTERI BABILONA'
  “Nëna e prostitutave dhe e neverive të dheut” (17:5)

●
  Fryma idhujtare e Babilonës
  është zhvendosur gjatë
  shekujve.
●
  Kulti i adhurimit të nënës dhe
  fëmijës
●
  Pagëzimi i paganizmit (324
  m.K.)
●
  'MISTERI, BABILONA'
  nuk manifestohet vetëm
  në katolicizmin, por në
  të gjitha fetë e reme.
                              4
5
BASHKIMI EVROPIAN
   “Nëna e prostitutave dhe e neverive të dheut” (17:5)

1957, Traktati i Romës (ECC,
Bashkimi Ekonomik
                 Portret i vitit 1563 i Kullës së  Ndërtesa Louise Weiss, pjesë
Evropian)            Babelit nga Peter Bruegel,     e Parlamentit Evropian në
                 piktor i Rilindjes Flamande    Strasburg në Francë
1992, Traktati i Mastrihtit
2004, Kushtetuta e
Bashkimit Evropian
2007, Traktati i Lisbonës
“Nga ky kontinent i vjetër një
Evropë e re ka lindur” --Jose
Manuel Barroso, Presidenti i
Komisionit Evropian                                    6
SIMBOL PARLAMENTIT EVROPIAN


MONEDHË 2 EURO
                           7
         GODINA E PARLAMENTIT
         EVROPIAN
'MISTERI BABILONA'
              EKUMENIZMI

●
  Sistem fetar eklektik
  (përzierje idesh dhe
  pikëpamjesh të kundërta, të
  huazuara nga sisteme të
  ndryshme filozofike, fetare,
  politike etj).
●
  Një spektër i të gjitha llojeve
  të besimeve
●
  Dita Botërore e Paqes (1986)
  -160 udhëheqës fetarë
  “Ne do qëndrojmë krahë për      8
  krah duke i kërkuar
BABILONIA E LASHTË
      Ideja e rindërtimit të Babilonisë së lashtë

●
  Isa. 13-14 & Jer. 50-51
●
  “Unë [...] do të të bëj një mal
  të djegur. Nga ti nuk do të
  merren më as gurë të
  qoshes, as gurë themeli, por
  ti do të bëhesh një shkreti
  përjetë, thotë Zoti”, Jer. 51:26-27
●
  Ligji i përmendjes së dyfishtë
●
  ÇDO FE IDHUJTARE, ÇDO
                     Kështu Babilonia, shkëlqimi i mbretërive, lavdia e krenarisë
  TREGTI E BABËZITUR,          së Kaldeasve, do të jetë si Sodoma dhe Gomora kur
  ÇDO QEVERI LAIKE I PATI        Perëndia i përmbysi. Ajo nuk do të banohet më as nuk
                     do të popullohet brez pas brezi ; Arabi nuk do të
  FILLESAT ME SISTEMIN                                      9
                     ngrerë më aty çadrën e tij, as barinjtë nuk do t’i ndalin aty
  BABILONAS!              kopetë e tyre, ISAIA 13:19-20
BABILONIA TREGTARE
   Domethënia e vërtetë e frymës së komercializmit

●
  Zoti e ndaloi shumë qartë patjen e  ●
                       “Kundërshtia ndaj frymës së
  një numri të shumtë të kuajve si     tregtisë që tregon ky Libër i
  edhe për argjend dhe ar (LiP.      Perëndisë, është shumë i goditur,
  17:16,17).                veçanrisht pasi ecën në kontrast të
                       drejtpërdrejtë me planet e pranuara
●
  “Atë ditë në shtëpinë e ZOTIT nuk
                       të sunduesve dhe njerëzve në
  do të ketë më asnjë tregtar
                       kohën tonë. “Ushqeje TREGTINË”,
  [kanaane, term tallës për një
                       është një nga synimet e mëdha të
  matrapaz, njeri të papastër].
                       pranuara të politikës. Por ndikimet
●
  Synon të unifikojë/bashkojë       që ajo lë mbi mendjen janë
  njerëzimin që Perëndia e ka ndarë    përgjithësisht fryt i lakmisë”
  qartë në kombe.             (Govett)
●
  Frymë e vetëbesimit dhe rebelimit  ●
                       -”Biznesi” është një justifikim tepër
  si përpara Babelit (Zan. 11).      i zakonshëm në mendjet e
                       njerëzve për të mos i shërbyer   10
                       Perëndisë .
BABILONIA TREGTARE
    Domethënia e vërtetë e frymës së komercializmit

●
  “Unë jam ulur posi mbretëreshë”.    ●
                        Ku duhet ta mbajmë shpresën
                        tonë?
●
  “Ji i lirë nga dashuria për paranë; i
  kënaqur me ato gjëra që keni”.     ●
                        Porositi të pasurit e kësaj bote të
                        mos jenë krenarë, dhe të mos i
●
  “Nuk sollëm asgjë me vete në këtë
                        mbajnë shpresat në pasurinë që
  botë, prej saj nuk mund të marrim
                        është e pasigurt, por në Perëndinë
  gjë me vete; por, kur kemi çfarë të
                        e gjallë..., 1 Tim. 6:17
  hamë dhe të veshim, të jemi të
  kënaqur me kaq”, 1 Tim. 6:7       ●
                        Mos mblidhni për vete thesare mbi
                        tokë … përkundrazi mblidhni për
●
  ”Perëndishmëria është një mjet që
                        vete thesare në qiell..., Mt. 6:19-20
  sjell dobi të madhe, kur njeriu
  kënaqet me aq sa ka”, 1 Tim. 6:6
●
  “Kini kujdes dhe ruhuni nga
  kopracia, sepse jeta e njeriut nuk
                                          11
  qëndron në mbushullinë e gjërave
  që zotëron’’, Luka 12:15
RËNIA E BABILONËS
  NËNA E PROSITUTAVE                QYTETI I MADH,
                             BABILONA
●
  Gruaja mbi bishën rrëzohet nga    ●
                       Ndërsa Babilona e madhe (kap.
  Bisha dhe 10 mbretërit e saj.       18) shkatërrohet nga vetë Zoti.
●
  Kombet gëzohen për rrëzimin e     ●
                       Kombet vajtojnë rrëzimin e qytetit.
  saj.                 ●
                       Paudhësia e qytetit: komercializmi
●
  Paudhësia e prositutës: martirizimi    luksos, i paperëndishëm, i dhënë
  i shenjtorëve të Perëndisë dhe i     pas dëfrimeve.
  dëshmitarëve të Jezusit.       ●
                       Paudhësia e manifestuar
●
  Misteri i paudhësisë
                                        12
Çfarë mësimesh mund të nxjerrim?
               ZBATIME

  MESAZHI PËR KISHËN SOT       MESAZHI PËR BESIMTARIN
●
  Kisha duhet të mbrojë     ●
                    Ruaju nga kompromiset me
  pastërtinë e saj.         botën
●
  2 Kor. 11:2          ●
                    Babilonia është edhe
                    mishërim i çdo gjëje kundër
●
  Dilni prej saj! (v. 4)
                    Zotit dhe kundër Krishtit
●
  2 Kor. 6:14-16         ●
                    1 Gjo. 2:15-17
●
  Ikona, bashkëpunim me fetë e
  rremë për “kauzën e paqes”,
  zakone pagane, aktivizim
  politik.

                                   13
DY MBRETËRI
  Në cilën mbretëri bën
      pjesë?

       ?
 Pushteti     Mbretëria e Birit
i errësirës    të Tij të dashur
                   14

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReDUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReAsambleja Biblike
 
DITET E FUNDIT
DITET E FUNDITDITET E FUNDIT
DITET E FUNDIT
Asambleja Biblike
 
30-Ditet (Albanian) Booklet
30-Ditet (Albanian) Booklet30-Ditet (Albanian) Booklet
30-Ditet (Albanian) Booklet
xodigoguy
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
Asambleja Biblike
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
VatraBiblike
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
Asambleja Biblike
 
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS - KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS - Asambleja Biblike
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendosheAsambleja Biblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
VatraBiblike
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
VatraBiblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Asambleja Biblike
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
Asambleja Biblike
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
Asambleja Biblike
 

Mais procurados (14)

DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së ReDUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
DUNTITË FRYMËRORE - Kisha sipas Dhiatës së Re
 
DITET E FUNDIT
DITET E FUNDITDITET E FUNDIT
DITET E FUNDIT
 
30-Ditet (Albanian) Booklet
30-Ditet (Albanian) Booklet30-Ditet (Albanian) Booklet
30-Ditet (Albanian) Booklet
 
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
NXITJE PRAKTIKE PËR 2013!
 
Trupi im
Trupi imTrupi im
Trupi im
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 38 (21 Qershor 2018)
 
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22bTË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
TË JESH NJË SHËRBËTOR - Lluka 22b
 
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS - KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
KISHA KOMPROMETUESE E TIATIRËS -
 
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
6 pika te domosdoshme per te patur doktrine te shendoshe
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 63 ( 21 Shkurt 2019)
 
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019) Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
Buletini Jeta e Vatres Biblike nr 62 (14 Shkurt 2019)
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të KrishtitPërmbledhja e Personit të Krishtit
Përmbledhja e Personit të Krishtit
 
Bibla rreth punes
Bibla rreth punesBibla rreth punes
Bibla rreth punes
 
Lutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e RiLutje për Vitin e Ri
Lutje për Vitin e Ri
 

Destaque

Your mobileappprosales
Your mobileappprosalesYour mobileappprosales
Your mobileappprosales
Peter Sauer
 
Brazilia államai
Brazilia államaiBrazilia államai
Brazilia államai
Kapitán József
 
Градски часовници 5 част
Градски часовници  5 частГрадски часовници  5 част
Градски часовници 5 част
Мая Михайлова
 
Graphs Questions For Wiki
Graphs  Questions For WikiGraphs  Questions For Wiki
Graphs Questions For Wiki
stanhopekris
 
Lakmé - Léo Delibes (Hu)
Lakmé - Léo Delibes (Hu)Lakmé - Léo Delibes (Hu)
Lakmé - Léo Delibes (Hu)
Kapitán József
 
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Asambleja Biblike
 
Futbol
FutbolFutbol
Carta org hem 2013
Carta org hem 2013Carta org hem 2013
Carta org hem 2013
Valar Mathi Letchumanan
 
Sell More on Etsy using Email Newsletters
Sell More on Etsy using Email NewslettersSell More on Etsy using Email Newsletters
Sell More on Etsy using Email Newsletters
Mad Mimi
 
LA GERENCIA
LA GERENCIALA GERENCIA
LA GERENCIA
silviaperaza
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
Glorialopezbarrera
 
'Happiness on 13'
'Happiness on 13''Happiness on 13'
'Happiness on 13'
Hille van der Kaa MA MBA
 
Habitos do oriente corrigido
Habitos do oriente corrigidoHabitos do oriente corrigido
Habitos do oriente corrigido
inestavares13
 
Garmash M & I festményei
Garmash M & I festményeiGarmash M & I festményei
Garmash M & I festményei
Kapitán József
 
Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!
Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!
Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!
Eva Lafuente Perez
 

Destaque (20)

Your mobileappprosales
Your mobileappprosalesYour mobileappprosales
Your mobileappprosales
 
Brazilia államai
Brazilia államaiBrazilia államai
Brazilia államai
 
Градски часовници 5 част
Градски часовници  5 частГрадски часовници  5 част
Градски часовници 5 част
 
Graphs Questions For Wiki
Graphs  Questions For WikiGraphs  Questions For Wiki
Graphs Questions For Wiki
 
Lakmé - Léo Delibes (Hu)
Lakmé - Léo Delibes (Hu)Lakmé - Léo Delibes (Hu)
Lakmé - Léo Delibes (Hu)
 
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin JezusitLuka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
Luka8a - Gratë që i shërbenin Jezusit
 
Futbol
FutbolFutbol
Futbol
 
Carta org hem 2013
Carta org hem 2013Carta org hem 2013
Carta org hem 2013
 
Paz2013
Paz2013Paz2013
Paz2013
 
Sell More on Etsy using Email Newsletters
Sell More on Etsy using Email NewslettersSell More on Etsy using Email Newsletters
Sell More on Etsy using Email Newsletters
 
LA GERENCIA
LA GERENCIALA GERENCIA
LA GERENCIA
 
Tecnologia
TecnologiaTecnologia
Tecnologia
 
Xabi
XabiXabi
Xabi
 
'Happiness on 13'
'Happiness on 13''Happiness on 13'
'Happiness on 13'
 
Habitos do oriente corrigido
Habitos do oriente corrigidoHabitos do oriente corrigido
Habitos do oriente corrigido
 
Violino2
Violino2Violino2
Violino2
 
pen plastic promotion
pen plastic promotionpen plastic promotion
pen plastic promotion
 
Garmash M & I festményei
Garmash M & I festményeiGarmash M & I festményei
Garmash M & I festményei
 
Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!
Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!
Nuevas fechas cursoso decoración de tartas!
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 

Mais de Asambleja Biblike

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
Asambleja Biblike
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
Asambleja Biblike
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
Asambleja Biblike
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
Asambleja Biblike
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
Asambleja Biblike
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
Asambleja Biblike
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
Asambleja Biblike
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Asambleja Biblike
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Asambleja Biblike
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
Asambleja Biblike
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Asambleja Biblike
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Asambleja Biblike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Asambleja Biblike
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Asambleja Biblike
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeAsambleja Biblike
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
Asambleja Biblike
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Asambleja Biblike
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
Asambleja Biblike
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8

Mais de Asambleja Biblike (20)

E TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISEE TERE KESHILLA E PERENDISE
E TERE KESHILLA E PERENDISE
 
Larg perendise
Larg perendiseLarg perendise
Larg perendise
 
Si t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimetSi t'i mundim tundimet
Si t'i mundim tundimet
 
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
4 SHENJA TE THATESIRES FRYMERORE (L. Roko)
 
Jeta e kishës
Jeta e kishësJeta e kishës
Jeta e kishës
 
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHMEPOHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
POHUES dhe ZOTERUES te JETES SE PERJETSHME
 
TE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIMTE VARROSUR NE PAGEZIM
TE VARROSUR NE PAGEZIM
 
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
Përmbledhja e Personit të Krishtit, Pjesa 2
 
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
Një panoramë e Ungjillit (BCT 1)
 
Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!Mos u mashtroni!
Mos u mashtroni!
 
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
Mos e lër pas dore këtë shpëtim kaq të madh!
 
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organikeKujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
Kujdes nga ajo lëvizje që njihet si kisha organike
 
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
Personi i Perëndisë -- PDK Mësimi 2
 
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
Fjala jote është e vërteta -- PDK Mësimi 1
 
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesencialeÇeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
Çeshtje themelore, te rendesishme dhe joesenciale
 
LIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSHLIBËR KËNGËSH
LIBËR KËNGËSH
 
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
Gruaja qe rri mbi bishen - Zbulesa 17
 
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
ZGJIDHNI SOT KUJT DONI T'I SHËRBENI - Zbulesa 14
 
Zbulesa 11
Zbulesa 11Zbulesa 11
Zbulesa 11
 
Zbulesa 8
Zbulesa 8Zbulesa 8
Zbulesa 8
 

DY MBRETËRI - Në cilën bën pjesë ti? (Zbulesa 18)

 • 1. Zbulesa 18 DY MBRETËRI Në cilën bën pjesë ti? 1
 • 2. KUSH/ÇFARË ËSHTË BABILONIA? ● Një qytet në lumin Eufrat, me një formë adhurimi idhujtatare. KUNDËR IZRAELIT. ● Po ky sistem në një qytet tjetër – Romën. KUNDËR KISHËS. ● Forma finale e Babilonisë është në qyteti në Eufrat, i rindërtuar si kryeqyteti i Satanit. KUNDËR IZRAELIT dhe KUNDËR ADHURIMIT 2 TË PERËNDISË SË
 • 3. KY VEND I QUAJTUR BABEL QË PREJ FILLIMIT ËSHTË PARË SI RRËNJA E TËRË PAGANIZMIT, E ÇDO PËRPJEKJE 3 TË RREMË PËR T'IU AFRUAR PERËNDISË, E ÇDO FEJE
 • 4. 'MISTERI BABILONA' “Nëna e prostitutave dhe e neverive të dheut” (17:5) ● Fryma idhujtare e Babilonës është zhvendosur gjatë shekujve. ● Kulti i adhurimit të nënës dhe fëmijës ● Pagëzimi i paganizmit (324 m.K.) ● 'MISTERI, BABILONA' nuk manifestohet vetëm në katolicizmin, por në të gjitha fetë e reme. 4
 • 5. 5
 • 6. BASHKIMI EVROPIAN “Nëna e prostitutave dhe e neverive të dheut” (17:5) 1957, Traktati i Romës (ECC, Bashkimi Ekonomik Portret i vitit 1563 i Kullës së Ndërtesa Louise Weiss, pjesë Evropian) Babelit nga Peter Bruegel, e Parlamentit Evropian në piktor i Rilindjes Flamande Strasburg në Francë 1992, Traktati i Mastrihtit 2004, Kushtetuta e Bashkimit Evropian 2007, Traktati i Lisbonës “Nga ky kontinent i vjetër një Evropë e re ka lindur” --Jose Manuel Barroso, Presidenti i Komisionit Evropian 6
 • 7. SIMBOL PARLAMENTIT EVROPIAN MONEDHË 2 EURO 7 GODINA E PARLAMENTIT EVROPIAN
 • 8. 'MISTERI BABILONA' EKUMENIZMI ● Sistem fetar eklektik (përzierje idesh dhe pikëpamjesh të kundërta, të huazuara nga sisteme të ndryshme filozofike, fetare, politike etj). ● Një spektër i të gjitha llojeve të besimeve ● Dita Botërore e Paqes (1986) -160 udhëheqës fetarë “Ne do qëndrojmë krahë për 8 krah duke i kërkuar
 • 9. BABILONIA E LASHTË Ideja e rindërtimit të Babilonisë së lashtë ● Isa. 13-14 & Jer. 50-51 ● “Unë [...] do të të bëj një mal të djegur. Nga ti nuk do të merren më as gurë të qoshes, as gurë themeli, por ti do të bëhesh një shkreti përjetë, thotë Zoti”, Jer. 51:26-27 ● Ligji i përmendjes së dyfishtë ● ÇDO FE IDHUJTARE, ÇDO Kështu Babilonia, shkëlqimi i mbretërive, lavdia e krenarisë TREGTI E BABËZITUR, së Kaldeasve, do të jetë si Sodoma dhe Gomora kur ÇDO QEVERI LAIKE I PATI Perëndia i përmbysi. Ajo nuk do të banohet më as nuk do të popullohet brez pas brezi ; Arabi nuk do të FILLESAT ME SISTEMIN 9 ngrerë më aty çadrën e tij, as barinjtë nuk do t’i ndalin aty BABILONAS! kopetë e tyre, ISAIA 13:19-20
 • 10. BABILONIA TREGTARE Domethënia e vërtetë e frymës së komercializmit ● Zoti e ndaloi shumë qartë patjen e ● “Kundërshtia ndaj frymës së një numri të shumtë të kuajve si tregtisë që tregon ky Libër i edhe për argjend dhe ar (LiP. Perëndisë, është shumë i goditur, 17:16,17). veçanrisht pasi ecën në kontrast të drejtpërdrejtë me planet e pranuara ● “Atë ditë në shtëpinë e ZOTIT nuk të sunduesve dhe njerëzve në do të ketë më asnjë tregtar kohën tonë. “Ushqeje TREGTINË”, [kanaane, term tallës për një është një nga synimet e mëdha të matrapaz, njeri të papastër]. pranuara të politikës. Por ndikimet ● Synon të unifikojë/bashkojë që ajo lë mbi mendjen janë njerëzimin që Perëndia e ka ndarë përgjithësisht fryt i lakmisë” qartë në kombe. (Govett) ● Frymë e vetëbesimit dhe rebelimit ● -”Biznesi” është një justifikim tepër si përpara Babelit (Zan. 11). i zakonshëm në mendjet e njerëzve për të mos i shërbyer 10 Perëndisë .
 • 11. BABILONIA TREGTARE Domethënia e vërtetë e frymës së komercializmit ● “Unë jam ulur posi mbretëreshë”. ● Ku duhet ta mbajmë shpresën tonë? ● “Ji i lirë nga dashuria për paranë; i kënaqur me ato gjëra që keni”. ● Porositi të pasurit e kësaj bote të mos jenë krenarë, dhe të mos i ● “Nuk sollëm asgjë me vete në këtë mbajnë shpresat në pasurinë që botë, prej saj nuk mund të marrim është e pasigurt, por në Perëndinë gjë me vete; por, kur kemi çfarë të e gjallë..., 1 Tim. 6:17 hamë dhe të veshim, të jemi të kënaqur me kaq”, 1 Tim. 6:7 ● Mos mblidhni për vete thesare mbi tokë … përkundrazi mblidhni për ● ”Perëndishmëria është një mjet që vete thesare në qiell..., Mt. 6:19-20 sjell dobi të madhe, kur njeriu kënaqet me aq sa ka”, 1 Tim. 6:6 ● “Kini kujdes dhe ruhuni nga kopracia, sepse jeta e njeriut nuk 11 qëndron në mbushullinë e gjërave që zotëron’’, Luka 12:15
 • 12. RËNIA E BABILONËS NËNA E PROSITUTAVE QYTETI I MADH, BABILONA ● Gruaja mbi bishën rrëzohet nga ● Ndërsa Babilona e madhe (kap. Bisha dhe 10 mbretërit e saj. 18) shkatërrohet nga vetë Zoti. ● Kombet gëzohen për rrëzimin e ● Kombet vajtojnë rrëzimin e qytetit. saj. ● Paudhësia e qytetit: komercializmi ● Paudhësia e prositutës: martirizimi luksos, i paperëndishëm, i dhënë i shenjtorëve të Perëndisë dhe i pas dëfrimeve. dëshmitarëve të Jezusit. ● Paudhësia e manifestuar ● Misteri i paudhësisë 12
 • 13. Çfarë mësimesh mund të nxjerrim? ZBATIME MESAZHI PËR KISHËN SOT MESAZHI PËR BESIMTARIN ● Kisha duhet të mbrojë ● Ruaju nga kompromiset me pastërtinë e saj. botën ● 2 Kor. 11:2 ● Babilonia është edhe mishërim i çdo gjëje kundër ● Dilni prej saj! (v. 4) Zotit dhe kundër Krishtit ● 2 Kor. 6:14-16 ● 1 Gjo. 2:15-17 ● Ikona, bashkëpunim me fetë e rremë për “kauzën e paqes”, zakone pagane, aktivizim politik. 13
 • 14. DY MBRETËRI Në cilën mbretëri bën pjesë? ? Pushteti Mbretëria e Birit i errësirës të Tij të dashur 14