O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ใบความรู้
เรื่อง แซมเปิลสเปซ
แซมเปิลสเปซ (sample space)
แซมเปิลสเปซ คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมด
...
ตัวอย่างที่ 2 โยนเหรียญ 1 เหรียญ และลูกเต๋า 1 ลูก พร้อมกัน จงเขียนแผนภาพต้นไม้
แสดงผลลัพธ์และแซมเปิลสเปซ
วิธีทา เขียนแผนภา...
ตัวอย่างที่ 3 จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองต่อไปนี้
1. การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ ผลที่จะเกิดขึ้นได้คือ ขึ้นหัวหรือก้อย ดังรูป
...
แบบฝึกทักษะ
เรื่อง แซมเปิลสเปซ
ชื่อ…………………………………………..ชั้น………………..เลขที่…….
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนเติมจานวนสมาชิกของแซมเปิ...
เฉลยแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การทดลองสุ่ม
ชื่อ…………………………………………..ชั้น………………..เลขที่…….
คาชี้แจง
1. ให้นักเรียนเติมจานวนสมาชิกของแ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Sample space

2.138 visualizações

Publicada em

แซมเปิลสเปซ

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sample space

  1. 1. ใบความรู้ เรื่อง แซมเปิลสเปซ แซมเปิลสเปซ (sample space) แซมเปิลสเปซ คือ เซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมด ของการทดลองสุ่ม ตัวอย่างที่ 1 จากการทดลองสุ่มโดยการทดลองทอดลูกเต๋า 2 ลูก จงหาแซมเปิลสเปซ ของแต้มของลูกเต๋าที่หงายขึ้น วิธีทา เนื่องจากโจทย์สนใจแต้มของลูกเต๋าที่หงายขึ้น ดังนั้นเราจะต้องเขียนแต้มของ ลูกเต๋าที่มีโอกาสที่จะหงายขึ้นทั้งหมด  แซมเปิลสเปซของการทดลองสุ่ม คือ S = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (4, 6), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5), (5, 6), (6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)}
  2. 2. ตัวอย่างที่ 2 โยนเหรียญ 1 เหรียญ และลูกเต๋า 1 ลูก พร้อมกัน จงเขียนแผนภาพต้นไม้ แสดงผลลัพธ์และแซมเปิลสเปซ วิธีทา เขียนแผนภาพต้นไม้ได้ดังนี้ เหรียญบาท แต้มบนลูกเต๋า ผลลัพธ์ 1 (H, 1) 2 (H, 2) 3 (H, 3) 4 (H, 4) 5 (H, 5) 6 (H, 6) 1 (T, 1) 2 (T, 2) 3 (T, 3) 4 (T, 4) 5 (T, 5) 6 (T, 6)  S = {(H, 1), (H, 2), (H, 3), (H, 4), (H, 5), (H, 6), (T, 1), (T, 2), (T, 3), (T, 4), (T, 5), (T, 6)} H T
  3. 3. ตัวอย่างที่ 3 จงหาแซมเปิลสเปซของการทดลองต่อไปนี้ 1. การโยนเหรียญบาท 1 เหรียญ ผลที่จะเกิดขึ้นได้คือ ขึ้นหัวหรือก้อย ดังรูป หัว (H) ก้อย (T) ดังนั้น ผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น คือ หัว ก้อย S = { H, T} 2. การทอดลูกเต๋า 1 ลูก 1 ครั้ง แต้มที่จะเกิดขึ้นได้คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ซึ่งไม่สามารถบอก ได้ว่าจะเป็นแต้มอะไรใน 6 แต้มนี้ ดังนั้นผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6 S = { 1, 2, 3, 4, 5, 6} 3. บัตรคาตั้งแต่ ก ถึง ฮ สุ่มหยิบขึ้นมา 1 ใบ ผลที่จะเกิดขึ้นได้คือ บัตร ก บัตร ข บัตร ฃ บัตร ค บัตร ฅ บัตร ฆ บัตร ง..บัตร อ และบัตร ฮ ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นบัตรของพยัญชนะใด ใน 44 บัตรคานี้ ดังนั้นผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น คือ บัตร ก บัตร ข บัตร ฃ บัตร ค บัตร ฅ ... บัตร อ บัตร ฮ S = { ก, ข, ค, ..., ฮ}
  4. 4. แบบฝึกทักษะ เรื่อง แซมเปิลสเปซ ชื่อ…………………………………………..ชั้น………………..เลขที่……. คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเติมจานวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซแต่ละข้อลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อที่ การทดลองสุ่ม จานวนสมาชิกของ S n (S) 1 โยนเหรียญ 2 เหรียญ 1 ครั้ง 2 การจับสลาก 1 ใบ จาก 10 ใบ หมายเลข 1 ถึง 10 3 การจับสลาก 2 ใบ โดยจับทีละใบจากสลาก 4 ใบ หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ 4 การเขียนเลขท้าย 3 ตัว จากเลขโดด 0, 5, 9 5 หยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องใบหนึ่งที่มีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก 6 ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 3 ลูก สีแดง 2 ลูก หยิบลูกบอลออก จากถุง 2 ลูก 7 มีบัตรอยู่ 10 ใบ ซึ่งแต่ละใบมีหมายเลข 1, 2, 3, . . . , 10 ตามลาดับ สุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบ พร้อมกัน จงหาแซมเปิลสเป ซของผลรวมของหมายเลขบนบัตร 8 โยนลูกเต๋า 1 ลูก 2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดด้วยเซต
  5. 5. เฉลยแบบฝึกทักษะ เรื่อง การทดลองสุ่ม ชื่อ…………………………………………..ชั้น………………..เลขที่……. คาชี้แจง 1. ให้นักเรียนเติมจานวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซแต่ละข้อลงในช่องว่างให้ถูกต้องสมบูรณ์ ข้อที่ การทดลองสุ่ม จานวนสมาชิกของ S n (S) 1 โยนเหรียญ 2 เหรียญ 1 ครั้ง n (S) = 4 2 การจับสลาก 1 ใบ จาก 10 ใบ หมายเลข 1 ถึง 10 n (S) = 10 3 การจับสลาก 2 ใบ โดยจับทีละใบจากสลาก 4 ใบ หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 ตามลาดับ n (S) = 12 4 การเขียนเลขท้าย 3 ตัว จากเลขโดด 0, 5, 9 n (S) = 27 5 หยิบลูกบอล 1 ลูก จากกล่องใบหนึ่งที่มีลูกบอลสีแดง 2 ลูก สีขาว 1 ลูก n (S) = 3 6 ถุงใบหนึ่งมีลูกบอลสีขาว 3 ลูก สีแดง 2 ลูก หยิบลูกบอลออก จากถุง 2 ลูก n (S) = 10 7 มีบัตรอยู่ 10 ใบ ซึ่งแต่ละใบมีหมายเลข 1, 2, 3, . . . , 10 ตามลาดับ สุ่มหยิบบัตรมา 2 ใบ พร้อมกัน จงหาแซมเปิลสเป ซของผลรวมของหมายเลขบนบัตร n (S) = 17 8 โยนลูกเต๋า 1 ลูก n (S) = 6 2. ทอดลูกเต๋า 2 ลูก 1 ครั้ง จงหาผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดด้วยเซต วิธีทา สมมติให้ S แทนผลลัพธ์ที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด S = { (1,1) , (1,2) , (1,3) , (1,4) , (1,5) , (1,6) , (2,1) , (2,2) , (2,3) , (2,4) , (2,5) , (2,6) , (3,1) , (3,2) , (3,3) , (3,4) , (3,5) , (3,6) , (4,1) , (4,2) , (4,3) , (4,4) , (4,5) , (4,6) , (5,1) , (5,2) , (5,3) , (5,4) , (5,5) , (5,6) , (6,1) , (6,2) , (6,3) , (6,4) , (6,5) , (6,6) }

×