O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Svendborg.200911

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Svendborg.200911
Svendborg.200911
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 40 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Anúncio

Semelhante a Svendborg.200911 (20)

Mais recentes (15)

Anúncio

Svendborg.200911

 1. 1. Inkluderende pædagogisk praksis i skolen Svendborg Janne Hedegaard Hansen Lektor, Ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet
 2. 2. Hvilke specialpædagogiske kompetencer og hvilke former for viden skal være til stede, hvis den specialpædagogiske opgave skal løses i almenskolen?
 3. 3. Inklusion • Ret til deltagelse i fællesskaber: deltagelse er selve forudsætningen for udvikling og læring • Anerkendelse af barnets ressourcer • Respekt for den enkeltes integritet
 4. 4. Det teoretiske grundlag • Læringsteorier, der har fokus på læring gennem deltagelse i praksisfællesskaber • Psykologiske teorier, der har fokus på sociale processer som forudsætning for individets udvikling • Pædagogiske teorier, der har fokus på udvikling af selvtillid, positiv selvidentitet og tillid til omverdenen
 5. 5. • Det inkluderende fællesskab er kendetegnet ved en høj grad af faglig og social diversitet
 6. 6. Forholdet mellem individ og fællesskab: • Både fællesskabet og individet stilles over for krav om forandring, men processen starter i fællesskabet • Der sættes noget i værk i fællesskabet for at etablere nye betingelser for individets muligheder for deltagelse
 7. 7. Relationel problemforståelse • Nogle situationer og miljøer handicapper mens andre ikke gør det • Barnets vanskeligheder opstår i mødet mellem barnet og dets omverden
 8. 8. Den særlige betydning, de professionelle tillægger barnets situation og behov, sætter betingelser for, hvorvidt det fører til inklusion eller eksklusion af barnet
 9. 9. Strategier • Ændringer i fællesskabet, pædagogikken og organiseringen giver nye betingelser for barnets muligheder for deltagelse • Forandringsprocessen starter i fællesskabet • Både fællesskab og barn bliver stillet over for krav om forandring
 10. 10. Faglige udfordringer i det almenpædagogiske miljø:
 11. 11. Hvordan indrettes og organiseres pædagogiske og sociale fællesskaber, så alle børn kan deltage aktivt, lære og udvikle sig i fællesskabet?
 12. 12. Hvordan udvikles og organiseres pædagogisk praksis med henblik på at håndtere en høj grad af diversitet?
 13. 13. Hvordan arbejder man i praksis relationelt: fællesskab og pædagogik Et relationelt blik barnets individuelle behov
 14. 14. • Hvilke forhold i den eksisterende praksis fremmer barnets deltagelse, trivsel, læring og udvikling? • Hvilke forhold i den eksisterende praksis hæmmer barnets deltagelse, trivsel, læring og udvikling? • Hvilke betingelser skal være til stede, for at barnet udvikler sig, lærer og trives i fællesskabet?
 15. 15. Udvikling af inkluderende miljøer: 1. Den faglige selvforståelse 2. Forståelse af pædagogik 3. Det flerfaglige samarbejde
 16. 16. 1. Faglig selvforståelse Det filter, hvormed den professionelle iagttager den pædagogiske virkelighed, barnet og forældrene - og som skaber grundlag for valg af handlinger, tanker og skabelsen af mening i praksis
 17. 17. 2. Afvikling af konceptpædagogik, entydige opskrifter samt løsningsmodeller
 18. 18. Den inkluderende pædagogik er: – Relationsbaseret – Situationsbetinget – Kontekstafhængig Den pædagogiske og didaktiske løsning skal findes i det konkrete møde og i nuet
 19. 19. • Der foreligger aldrig færdige opskrifter på, hvad vi skal gøre i bestemte situationer. Det står fast, at vi skal tage vare på den anden, men hvordan er op til os selv. Vi må derfor bruge vores (faglige) skøn (Løgstrup)
 20. 20. 3. Udvikling af en samarbejdskultur, hvor egen og fælles faglighed kan diskuteres, reflekteres og analyseres Flerfaglighed: flere fagligheder, vidensformer og kompetencer er til stede samtidig og arbejder tilsammen på at skabe et inkluderende pædagogisk miljø
 21. 21. Hvordan bidrager den faglige selvforståelse, de pædagogiske handlinger og fællesskabets måde at være fællesskab på til, at barnet trives eller ikke trives?
 22. 22. Kompetencer og flerfaglighed • Specialisters kompetencer skal transformeres ind i de almenpædagogiske miljøer • Specialister skal fungere som konsulenter, vejledere og rådgivere i forhold til praksis, kultur og faglighed • Det pædagogiske personale skal kompetenceudvikles • Udvikling af samarbejdskultur, hvor egen og fælles faglighed kan diskuteres, reflekteres og analyseres
 23. 23. Komplikationer • Kompetencer og viden skal udfoldes i en ny kontekst • Transfer af viden • Afværgemekanismer
 24. 24. Inklusionsvejlederens rolle og opgave Den indirekte model: • Konsulent for læreren – arbejder indirekte med elever med særlige behov ved at arbejde direkte med læreren Den direkte model: • Arbejder direkte med eleven
 25. 25. Konsultative strategier • Gode råd og tips • Information • Diskussion og brainstorm • Support og vejledning • Spørgsmål der understøtter refleksion og analyse af lærernes praksis
 26. 26. • Gode råd og tips, information og transfer af viden sætter fokus på eleven • Den reflekterende dialog sætter fokus på lærerens praksis • Flerfaglig samarbejdskultur sætter fokus på læringsmiljøet
 27. 27. Lærernes holdninger • Foretrækker gode råd og tips, information og support • Refleksion betragtes som grænseoverskridende og lærerne oplever, at der ikke er tid nok
 28. 28. Konsulenternes holdninger • Fokus på eleven tages for givet • Konsulenter/vejledere foretrækker den direkte model, men finder det svært at gribe ind i lærerens praksis • Fokus på læringsmiljøet er sjældent
 29. 29. Anbefalinger • Den refleksive dialog: Sætter fokus på læreren som den centrale forandringsagent og på den faglige selvforståelse • Det flerfaglige samarbejde: Sætter fokus på læringsmiljøet gennem viden og kompetencer • Kvalificerende dialogpartner
 30. 30. Generelle kompetencer • Refleksiv kompetence • Analytisk kompetence • Kompetencen til at omstille sig • Kompetencen til at lade sig udfordre
 31. 31. Specifikke kompetencer • Kompetencen til at håndtere en høj grad af kompleksitet • Kompetencen til at håndtere, kombinere og omsætte forskellige vidensformer • Kompetencen til at arbejde med det individuelle i det fælles
 32. 32. Lærernes nye opgave • Se sin personlige tilgang til måden at være lærer på som en del af elevernes omverden og dermed afgørende for elevernes trivsel og læring • Redigere kontinuerligt i sin (lærer)personlighed og faglige selvforståelse for at kunne tilpasse sig de behov som eleverne har i en aktuel situation • Reflektere over egen kommunikation og formidling, så den bliver tydelig, visuel og konkret • Kontinuerligt redigere sig selv og reflektere over egen praksis • Konsekvent søge at tage elevens perspektiv og motivation for handling • Observere og deltage i hinandens undervisning
 33. 33. Udfordringer: • At se sig selv som en del af barnets problem og gøre sig selv til en del af løsningen • Problemer kan ikke længere afleveres • Blive klædt på til at håndtere børn med særlige behov • Bryde med hierarkisk vidensdeling og særstatus • Overkomme faggrænser og faglige magtkampe
 34. 34. Læreres egne erfaringer
 35. 35. Specialpædagogikkens individuelle fokus bidrager til at: • almenlæreren bedre forstår elevernes motiver og handlinger • sætte fokus på både elevens særlige behov • give en bedre forståelse for hvordan organisatoriske rammer og relationelle forhold fremmer eller hæmmer uhensigtsmæssig adfærd • kvalificere almenpædagogisk praksis • gør kommunikationen med alle elever mere konkret og visuel
 36. 36. Et relationelt blik • Rette den pædagogiske indsats mod de vilkår, der skal til for at give eleven mulighed for at vise en anden adfærd • Forstå barnets adfærd som en konsekvens af rammer og organisatoriske forhold • Afdække hvordan en funktionsnedsættelse kan opleves som handicappende i mødet med omgivelserne • Forstå elevens perspektiv i relation til konteksten
 37. 37. Konkrete eksempler Lærerens opgave er at reducere kompleksiteten for eleverne og gøre kravene og forventningerne konkrete: • Gruppearbejde og projektarbejde tilrettelægges ud fra konkret arbejdsmanualer til alle elever • Systematisk arbejdstilrettelæggelse af undervisningen på mikroniveau
 38. 38. • Hvis jeg siger: vil I være søde at gøre sådan og sådan, er det ikke ensbetydende med, at Peter synes, han skal gøre det. Men hvis jeg klasker et billede op på tavlen eller tegner og skriver sidetallene og skriver læsning eller konkretiserer det på anden vis, så forstår han det og er fuldstændig med”.
 39. 39. ”Det nytter ikke noget at sende eleverne ud med besked om, at de skal måle udenfor. Nogle elever skal have at vide mål det, mål det, mål det osv.
 40. 40. ”Alle børn kan. Hvis de ikke kan, er det fordi vi voksne ikke har været gode nok til at hjælpe dem med at kunne.. Hvis jeg ikke kan få Peter til at lade være med at hoppe ned fra stolen i timerne, så er det jo ikke fordi han ikke kan, men fordi jeg ikke har fundet ud af, hvordan jeg kan hjælpe ham med at lade være”

×