کتاب راهنمای صفحه فرود

Anetwork
AnetworkAnetwork

صفحه فرود یکی از عوامل مهم موفقیت کمپین های تبلیغاتی آنلاین می باشد . در این کتاب سعی داریم به بررسی اهمیت صفحه فرود بپردازیم

‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬‫؟‬
‫فرود‬ ‫صفحه‬
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
‫چیست؟‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬
‫فرود‬ ‫صفحه‬،‫صفحه‬ ‫به‬‫ای‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫ک‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫ه‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬‫ش‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنر‬.‫ود‬
‫فرود‬ ‫صفحه‬‫آن‬ ‫دقیقا‬‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬‫از‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬
‫منظور‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫این‬‫که‬ ‫است‬‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫صو‬ ‫به‬‫رت‬‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫خواص‬‫تمرکز‬.‫کنیم‬
‫شما‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تعریف‬ ‫این‬‫ص‬ ‫در‬ ‫عموم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫منوها‬ ‫نباید‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اصلی‬ ‫فحه‬‫ر‬‫ا‬
‫دارا‬‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ .‫باشد‬،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫وی‬‫را‬‫داریم‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫هدایت‬
.‫کند‬
‫برای‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬49%
‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ازشرکت‬‫ی‬
‫و‬ ‫و‬
.‫است‬ ‫مفید‬
:‫منبع‬Marketingsherpa
2
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
: ‫است‬ ‫چیز‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫یافتن‬ ‫دست‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫هدف‬
1-‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬lead،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫پیاده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازاریابی‬ ‫اهداف‬ ‫باشید‬ ‫قادر‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تا‬
.‫کنید‬
2-( ‫کردن‬ ‫متقاعد‬warm up‫که‬ ‫محصولی‬ ‫به‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ )‫فروش‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫شما‬‫آن‬‫را‬‫دارید‬،‫فرستادن‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫کاربر‬‫به‬
‫پروسه‬‫فروش‬.
‫قطعا‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬،.‫کنید‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫شما‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬‫بازدیدکنندگان‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬
.‫کنید‬ ‫می‬ ‫روانه‬ ‫خود‬
‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سوال‬‫و‬ ‫دارید‬ ‫کمی‬ ‫فروش‬ ‫اگر‬ ‫افتد؟‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫آنجا‬‫یا‬‫توا‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫ند‬‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫مشکل‬
‫ب‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫مشکل‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بسیاری‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ،‫نیست‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫تب‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ ‫ه‬‫دیل‬
‫شود‬ ‫نمی‬‫از‬ ‫مانع‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ،‫بینند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحه‬ ،‫خوانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫وبالگ‬ ‫مطالب‬ ‫آنها‬ .‫وفرآیند‬ ‫پروسه‬ ‫اتمام‬
‫خرید‬!‫شود‬ ‫می‬
‫چیست؟‬ ‫راهکار‬
‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫بدهید‬ ‫اجازه‬‫زیا‬ ‫تعداد‬ .‫کنیم‬ ‫مرور‬‫وب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫دی‬
،‫شما‬ ‫سایت‬‫در‬‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫واقع‬‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬
‫اند‬ ‫آمده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫در‬ ‫و‬49‫اینجاست‬ ‫پس‬ .‫نیستند‬ ‫خرید‬ ‫آماده‬ ‫اوقات‬ ‫درصد‬
‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫فرود‬ ‫های‬ ‫صفحه‬ ‫معجزه‬ ‫که‬‫خرید‬ ‫به‬ ‫متقاعد‬ ‫یا‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫در‬( ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫از‬ ‫لیستی‬(Lead‫کنید‬ ‫جمع‬‫و‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سپس‬
‫مراح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫بعدی‬ ‫ل‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬‫متقاعد‬‫به‬
‫از‬ ‫خرید‬‫خود‬.‫کنید‬
3
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
‫چرا‬‫هوشمند‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫در‬‫از‬‫استفاده‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫کنیم‬ ‫می‬‫؟‬
‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬
‫کمپین‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫بازاریابی‬‫شما‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ،
(conversion rate)‫را‬‫خواهد‬ ‫افزایش‬‫داد‬‫در‬ ‫و‬
‫بیشتر‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫نهایت‬‫رسید‬ ‫خواهید‬.
‫هدفمند‬ ‫معرفی‬ ،‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬‫خاص‬ ‫کمپینی‬‫برای‬ ‫یا‬ ‫و‬‫معرفی‬‫خاصی‬ ‫محصولی‬.‫است‬ ‫کاربر‬ ‫به‬‫هم‬‫انطورکه‬
‫لیستی‬ ‫به‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تبدیل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫از‬‫بنا‬ .‫شود‬ ‫می‬‫طراح‬ ‫براین‬‫یک‬ ‫ی‬
‫فرود‬ ‫صفحه‬‫ای‬ ‫حرفه‬‫با‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫درصد‬ ‫تبدیل‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫کننده‬ ‫زدید‬‫گان‬‫را‬‫به‬‫مشتری‬‫لیس‬ ‫یا‬ ‫و‬‫از‬ ‫تی‬
.‫شود‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬
‫دقیقا‬ .‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫صفحه‬ ‫ترین‬ ‫مرتبط‬ ‫به‬ ‫مخاطبان‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫ای‬ ‫صفحه‬‫ک‬‫ه‬
‫شما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مخاطب‬،‫خود‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫بنر‬ ‫در‬‫اید‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬‫و‬‫دارد‬ ‫انتظار‬‫آن‬ ‫به‬‫برسد‬‫این‬ ‫و‬‫نک‬‫ته‬
‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬
4
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬
‫کلی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬‫برند‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫تر‬
‫شم‬،‫ا‬‫ویا‬‫شما‬ ‫محصوالت‬‫که‬ ‫است‬‫منو‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ... ‫و‬‫سایت‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫دارد‬ ‫سعی‬
‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬.
‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫حوصله‬ ‫بی‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫بیشتر‬
‫صفحه‬ ‫نیابند‬ ‫دست‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬
.‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫شما‬
5
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫انواع‬(click through landing pages)
‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬
‫برای‬ ‫معموال‬‫کردن‬ ‫وارد‬‫در‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬‫پروسه‬( ‫فروش‬ecommerce funnels‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ )
‫این‬‫نوع‬‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫پیشنهادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫بیشتر‬‫متقا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫عد‬
‫نزدیک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ،‫کردن‬‫کند‬.
6
7
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
( ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫انواع‬Lead Generation Landing pages)
‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ،‫کاربر‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫نوع‬ ‫این‬
‫بعد‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫ی‬‫بازدیدکنندگان‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫است‬
‫مند‬ ‫عالقه‬‫اختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫از‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫توصیف‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫باید‬‫داشته‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫ار‬
.‫باشید‬‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬
‫آنها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫کنید‬‫شده‬ ‫لیست‬:‫است‬
1)( ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬(ebook‫رایگان‬
2)‫پیشنهاد‬‫نام‬ ‫ثبت‬‫در‬‫وبینار‬
3)‫در‬ ‫مشاوره‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫خدمات‬‫رایگان‬
9)‫تخفیف‬ ‫کپن‬
5)‫آزمایشی‬ ‫نسخه‬
6)‫هدیه‬‫خاص‬ ‫و‬ ‫ویژه‬
‫تاثیر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫فرم‬ ‫طول‬
‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫دارد‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫تبدیل‬ ‫بر‬ ‫مستقیمی‬
‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫بازارهدف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫الزم‬
‫ا‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫بپرسید‬ ‫را‬ ‫داشید‬ ‫داشته‬‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یمیل‬
‫ا‬ ،‫بپرسید‬‫گر‬‫بیشتر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫فقط‬.
7
8
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
‫را‬ ‫شما‬ ‫توجه‬‫نک‬ ‫چند‬ ‫به‬‫جلب‬ ‫مهم‬ ‫ته‬‫می‬‫کنم‬:
1)‫بنرها‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫تیتر‬ ‫هماهنگی‬
‫که‬ ‫متنی‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫تیتر‬ ‫تطابق‬‫اه‬ ‫از‬ ،‫آورید‬ ‫می‬ ‫بنرهایتان‬ ‫در‬.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫میت‬‫نکته‬ ‫این‬ ‫رعایت‬‫به‬
‫به‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫مخاطب‬‫هدف‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫گمراه‬ ‫و‬ ‫زده‬.
2)‫یک‬Call to Action‫کنید‬ ‫ایجاد‬
‫ا‬‫به‬ .‫هستند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫مشوق‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫ین‬
‫کوتا‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬‫ه‬‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬Call to Action.‫شود‬ ‫استفاده‬
3)‫کنید‬ ‫خطاب‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ،‫جمع‬ ‫شخص‬ ‫دوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬
‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫فرودتان‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫مودبانه‬ ‫لفضی‬ ‫از‬ ‫مشتریتان‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬
‫فاعل‬ ‫و‬ ‫فعل‬‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫جمع‬ ‫شخص‬ ‫دوم‬.
4)‫فر‬ ‫صفحات‬ ‫در‬‫و‬‫د‬‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ادبی‬ ‫خالقیت‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تان‬
‫ر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫ما‬‫آوریم‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫شد‬،‫کمک‬ ‫کاربر‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫چون‬‫بیشتری‬
.‫کنند‬ ‫می‬
5)‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫اندازه‬ ‫به‬
‫کمتر‬ ‫نه‬ ‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫الزم‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫فرودتان‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫و‬‫الزم‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫بیشتر‬ ‫نه‬
‫حق‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫نیست‬‫توضیح‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خط‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫و‬ ‫بنویسید‬ ‫خط‬ ‫بیست‬ ‫عضویت‬
‫دهید‬.
8
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫اشتباه‬ ‫پنج‬‫شود‬
1)‫تیتری‬‫با‬‫کامل‬ ‫اطالعات‬
‫گذاری‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫تیتر‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ..‫است‬ ‫آن‬ ‫تیتر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫موفقیت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫اولین‬
‫صفحه‬‫فرود‬.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫اشتباهات‬ ‫دیگر‬ ‫پوشاننده‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫شما‬
2)‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫شما‬ ‫اصلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫صفحات‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫پس‬ .‫شود‬
‫وب‬ ‫اصلی‬‫هستند‬ ‫مجزا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬.
3)‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫موارد‬ ‫معرفی‬
‫هید‬ ‫قرار‬ ‫محصول‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫سردرگمی‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬،
‫د‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫راهکار‬ ‫بهترین‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ‫خصوص‬ ‫به‬‫صفحه‬ ‫ر‬
‫حساب‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫فرودتان‬‫آیند‬ ‫می‬.
4)‫شناسی‬ ‫زیبایی‬ ‫عناصر‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬
‫شویم‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫آیا‬‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫نرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫زیبایی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬
‫سنجیده‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هنری‬ ‫حرکات‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ،‫بد‬ ‫های‬ ‫فونت‬ ‫کنیم؟‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫جستجو‬
‫شوند‬ ‫می‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫باعث‬ ‫نیستند‬.
5)‫کردن‬ ‫تنبلی‬
09‫متن‬ ‫اول‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ،‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫درصد‬‫پایین‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توجه‬
‫مراجعه‬ ‫صفحه‬‫نکنند‬.‫اول‬ ‫خط‬ ‫چند‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬‫ب‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اعث‬
‫گردد‬ ‫مخاطب‬ ‫ترک‬ ‫باعث‬ ‫شما‬ ‫نامناسب‬ ‫محتوای‬ ‫که‬.
9
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
‫می‬ ‫کمک‬ ‫تبلیغات‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ما‬‫آنالین‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫موثرتر‬‫ی‬‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬،‫ندارید‬
‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫حین‬ ‫در‬ ،‫قبل‬ ‫ما‬ ‫مشاورین‬ .‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫امروز‬ ‫همین‬
.‫بود‬ ‫خواهند‬
‫بدانید‬ ‫بیشتر‬ ‫تبلیغات‬ ‫شبکه‬ ‫از‬
9
‫تبلیغات‬ ‫شبکه‬ ‫بروشور‬ ‫دانلود‬
‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬
Anetwork.ir
info@anetwork.ir

Recomendados

Content Marketing & Bloggers por
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAlireza Mokhtari
22 visualizações18 slides
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین por
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپیننمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپین
نمونه موردی اهمیت طراحی صفحه فرود اختصاصی برای کمپینAnetwork
659 visualizações6 slides
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای por
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایcase study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلای
case study تاثیر فرم عضویت ساده در موفقیت کمپین تبلیغاتی بازی آنلایAnetwork
786 visualizações6 slides
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل por
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل
نمونه موردی تاثیر صفحه فرود بر نرخ تبدیل Anetwork
323 visualizações4 slides
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل por
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلعلت نیاز به سئو و تبلیغ گوگل
علت نیاز به سئو و تبلیغ گوگلطراحی وب سایت فکر برتر
49 visualizações3 slides
The importance of seo for the sneaker business por
The importance of seo for the sneaker businessThe importance of seo for the sneaker business
The importance of seo for the sneaker businessAsanmode
37 visualizações11 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Why SEO? por
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?Nooshin Noroozi
48 visualizações14 slides
why Seo is important? por
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?Shervin Kargary
82 visualizações13 slides
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی por
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیsarvenaz arianfar
1.7K visualizações21 slides
Inbound marketing (rasoul namvar) por
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)itpioneer
625 visualizações28 slides
META IRAN por
META IRANMETA IRAN
META IRANHamid Chamanchi
269 visualizações11 slides
چک‌‌لیست ارائه شده در دورهمی هفتم por
چک‌‌لیست ارائه شده در دورهمی هفتمچک‌‌لیست ارائه شده در دورهمی هفتم
چک‌‌لیست ارائه شده در دورهمی هفتمدرمسیر بازاریابی دیجیتال
85 visualizações4 slides

Mais procurados(20)

Why SEO? por Nooshin Noroozi
Why SEO?Why SEO?
Why SEO?
Nooshin Noroozi48 visualizações
why Seo is important? por Shervin Kargary
why Seo is important?why Seo is important?
why Seo is important?
Shervin Kargary82 visualizações
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی por sarvenaz arianfar
بازاریابی و تبلیغات اینترنتیبازاریابی و تبلیغات اینترنتی
بازاریابی و تبلیغات اینترنتی
sarvenaz arianfar1.7K visualizações
Inbound marketing (rasoul namvar) por itpioneer
Inbound marketing (rasoul namvar)Inbound marketing (rasoul namvar)
Inbound marketing (rasoul namvar)
itpioneer625 visualizações
META IRAN por Hamid Chamanchi
META IRANMETA IRAN
META IRAN
Hamid Chamanchi269 visualizações
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting) por درمسیر بازاریابی دیجیتال
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
مرور و خلاصه ارائه یوسف فراهانی در مورد کپی رایتینگ در تجربه کاربری (UXWriting)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com) por kafeniaz
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
Afzayesh bazdid-site(kafeniaz.com)
kafeniaz18 visualizações
Proposal tamland por RojanKhanipour
Proposal tamlandProposal tamland
Proposal tamland
RojanKhanipour694 visualizações
تاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام por VahidNo
تاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرامتاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام
تاثیرگذار ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام
VahidNo57 visualizações
Proposal hamrah cart por RojanKhanipour
Proposal hamrah cartProposal hamrah cart
Proposal hamrah cart
RojanKhanipour1.5K visualizações
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم por Alijah Shahrbanoui
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجماصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
اصول و مبانی تبلیغات Mba-جلسه پنجم
Alijah Shahrbanoui788 visualizações
Proposal rojashop por RojanKhanipour
Proposal rojashopProposal rojashop
Proposal rojashop
RojanKhanipour185 visualizações
مسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانت por nedaaroozi
مسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانتمسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانت
مسیر همکاری کافه‌گلدون با یکتانت
nedaaroozi552 visualizações
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ por nedaaroozi
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگتجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ
تجربه استفاده سفرمارکت از تبلغیات ریتارگتینگ
nedaaroozi2.4K visualizações
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت por Erfan Rahimi
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
ده کانال آهنربایی قدرتمند برای افزایش بازدید وبسایت
Erfan Rahimi18 visualizações
Why seo matters por ErfanAfkar
Why seo mattersWhy seo matters
Why seo matters
ErfanAfkar103 visualizações
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری por saeed mirzakarimi
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنریاهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
اهمیت در فروشگاه اینترنتی لوازم هنری
saeed mirzakarimi50 visualizações

Destaque

Tugas2 20914009 por
Tugas2 20914009Tugas2 20914009
Tugas2 20914009arnita Irianti
432 visualizações9 slides
Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014 por
Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014
Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014Radda Larpnun
412 visualizações22 slides
Tugas2 20914009 por
Tugas2 20914009Tugas2 20914009
Tugas2 20914009arnita Irianti
166 visualizações9 slides
Bplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 Tokyo por
Bplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 TokyoBplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 Tokyo
Bplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 TokyoBplats
990 visualizações11 slides
Power point grupos de Música por
Power point grupos de MúsicaPower point grupos de Música
Power point grupos de MúsicaFranInformatica
499 visualizações8 slides
Tugas 1 20914009 por
Tugas 1 20914009Tugas 1 20914009
Tugas 1 20914009arnita Irianti
244 visualizações6 slides

Destaque(15)

Tugas2 20914009 por arnita Irianti
Tugas2 20914009Tugas2 20914009
Tugas2 20914009
arnita Irianti432 visualizações
Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014 por Radda Larpnun
Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014
Pes in thailand cifor orapan_radda presentation_nov2014
Radda Larpnun412 visualizações
Tugas2 20914009 por arnita Irianti
Tugas2 20914009Tugas2 20914009
Tugas2 20914009
arnita Irianti166 visualizações
Bplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 Tokyo por Bplats
Bplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 TokyoBplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 Tokyo
Bplats for softlayer at IBM Cloud Vision 2014 Tokyo
Bplats990 visualizações
Power point grupos de Música por FranInformatica
Power point grupos de MúsicaPower point grupos de Música
Power point grupos de Música
FranInformatica499 visualizações
Tugas 1 20914009 por arnita Irianti
Tugas 1 20914009Tugas 1 20914009
Tugas 1 20914009
arnita Irianti244 visualizações
DR Corporate Profile Test por Álbert Tubac
DR Corporate Profile TestDR Corporate Profile Test
DR Corporate Profile Test
Álbert Tubac107 visualizações
User Experience in Advertising por Anetwork
User Experience in Advertising User Experience in Advertising
User Experience in Advertising
Anetwork806 visualizações
แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) por Radda Larpnun
แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES) แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)
แนวทางการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล เกี่ยวกับการตอบแทนคุณระบบนิเวศ (PES)
Radda Larpnun2.8K visualizações
PES in Thailand CIFOR orapan_radda presentation_nov2014 por Radda Larpnun
PES in Thailand CIFOR orapan_radda presentation_nov2014PES in Thailand CIFOR orapan_radda presentation_nov2014
PES in Thailand CIFOR orapan_radda presentation_nov2014
Radda Larpnun404 visualizações
طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی por Anetwork
طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکیطراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی
طراحی کمپین های تبلیغاتی کلیکی
Anetwork830 visualizações
Parks for Life: Why we Love Thailand's National Parks_Book por Radda Larpnun
Parks for Life: Why we Love Thailand's National Parks_BookParks for Life: Why we Love Thailand's National Parks_Book
Parks for Life: Why we Love Thailand's National Parks_Book
Radda Larpnun1K visualizações
User Generated Content por Anetwork
User Generated ContentUser Generated Content
User Generated Content
Anetwork4K visualizações
Banner and landing page design por Anetwork
Banner and landing page designBanner and landing page design
Banner and landing page design
Anetwork553 visualizações
SEO. Links & Link building. Automation. por Anetwork
SEO. Links & Link building. Automation.SEO. Links & Link building. Automation.
SEO. Links & Link building. Automation.
Anetwork554 visualizações

Similar a کتاب راهنمای صفحه فرود

بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتHanieh Ghofrani
201 visualizações42 slides
افزایش بازدید رپورتاژ por
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژclickaval1
6 visualizações5 slides
طراحی سایت por
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایتhttp://www.novinwebsite.com
191 visualizações5 slides
Behine sazi por
Behine saziBehine sazi
Behine sazihekmat saeideh
26 visualizações21 slides
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات por
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاتسه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاترامین عبدی
40 visualizações8 slides
مزایای بهینه سازی سایت por
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایتsepandweb.com
33 visualizações5 slides

Similar a کتاب راهنمای صفحه فرود(20)

بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت por Hanieh Ghofrani
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
بهینه سازی سایت-آموزش بهینه سازی سایت-سئو و بهینه سازی سایت
Hanieh Ghofrani201 visualizações
افزایش بازدید رپورتاژ por clickaval1
افزایش بازدید رپورتاژافزایش بازدید رپورتاژ
افزایش بازدید رپورتاژ
clickaval16 visualizações
Behine sazi por hekmat saeideh
Behine saziBehine sazi
Behine sazi
hekmat saeideh26 visualizações
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات por رامین عبدی
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهاتسه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
سه اشتباه معمول تجربه کاربر – و چگونگی برطرف نمودن آن اشتباهات
رامین عبدی40 visualizações
مزایای بهینه سازی سایت por sepandweb.com
مزایای بهینه سازی سایتمزایای بهینه سازی سایت
مزایای بهینه سازی سایت
sepandweb.com33 visualizações
بازدید سایت با آی پی خارج por clickaval1
بازدید سایت با آی پی خارجبازدید سایت با آی پی خارج
بازدید سایت با آی پی خارج
clickaval112 visualizações
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx por chalakhesab chalak
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docxچگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
چگونه فروش محصول در سایت فروشگاهی.docx
chalakhesab chalak5 visualizações
Lead generation por katayoonahmadi
Lead generationLead generation
Lead generation
katayoonahmadi96 visualizações
خرید بازدید سایت por clickaval1
خرید بازدید سایتخرید بازدید سایت
خرید بازدید سایت
clickaval111 visualizações
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت por وان کلیک
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
15 روش طراحی کارآمد صفحه اول وب سایت
وان کلیک2.3K visualizações
شرکت پردیس ارم جویشگر por farahnazsheykhan
شرکت پردیس ارم جویشگرشرکت پردیس ارم جویشگر
شرکت پردیس ارم جویشگر
farahnazsheykhan55 visualizações
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو... por Hanieh Ghofrani
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت/http://seofirstpage.ir/ هانیه غفرانی آموزش سئو...
Hanieh Ghofrani157 visualizações
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت por Hanieh Ghofrani
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایتهانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
هانیه غفرانی-آموزش سئو-سایت-بهینه-سازی-سایت
Hanieh Ghofrani215 visualizações
طراحی سایت por Ehsan Shahsavan
طراحی سایتطراحی سایت
طراحی سایت
Ehsan Shahsavan92 visualizações

Mais de Anetwork

Content Marketing & Bloggers por
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & BloggersAnetwork
2.4K visualizações18 slides
History Of Graphic Design por
History Of Graphic DesignHistory Of Graphic Design
History Of Graphic DesignAnetwork
751 visualizações29 slides
Understanding color por
Understanding colorUnderstanding color
Understanding colorAnetwork
1.1K visualizações24 slides
Communication por
CommunicationCommunication
CommunicationAnetwork
106 visualizações13 slides
Confilict management por
Confilict managementConfilict management
Confilict managementAnetwork
155 visualizações14 slides
Way of Doing Task por
Way of Doing TaskWay of Doing Task
Way of Doing TaskAnetwork
116 visualizações24 slides

Mais de Anetwork(20)

Content Marketing & Bloggers por Anetwork
Content Marketing & BloggersContent Marketing & Bloggers
Content Marketing & Bloggers
Anetwork2.4K visualizações
History Of Graphic Design por Anetwork
History Of Graphic DesignHistory Of Graphic Design
History Of Graphic Design
Anetwork751 visualizações
Understanding color por Anetwork
Understanding colorUnderstanding color
Understanding color
Anetwork1.1K visualizações
Communication por Anetwork
CommunicationCommunication
Communication
Anetwork106 visualizações
Confilict management por Anetwork
Confilict managementConfilict management
Confilict management
Anetwork155 visualizações
Way of Doing Task por Anetwork
Way of Doing TaskWay of Doing Task
Way of Doing Task
Anetwork116 visualizações
SEO for Startups por Anetwork
SEO for StartupsSEO for Startups
SEO for Startups
Anetwork1.5K visualizações
Future of Search Engine Factors, AMP, On-Page Key to Success por Anetwork
Future of Search Engine Factors, AMP, On-Page Key to SuccessFuture of Search Engine Factors, AMP, On-Page Key to Success
Future of Search Engine Factors, AMP, On-Page Key to Success
Anetwork401 visualizações
SEO Ranking Factors por Anetwork
SEO Ranking FactorsSEO Ranking Factors
SEO Ranking Factors
Anetwork11.3K visualizações
Campaign Planning por Anetwork
Campaign PlanningCampaign Planning
Campaign Planning
Anetwork1.4K visualizações
3 Main Purposes in Social Media for Businesses por Anetwork
3 Main Purposes in Social Media for Businesses3 Main Purposes in Social Media for Businesses
3 Main Purposes in Social Media for Businesses
Anetwork1.2K visualizações
Email Marketing por Anetwork
Email MarketingEmail Marketing
Email Marketing
Anetwork8.5K visualizações
Data-Driven Marketing por Anetwork
Data-Driven MarketingData-Driven Marketing
Data-Driven Marketing
Anetwork1.3K visualizações
5 دلیل بدیهی برای تفهیم اهمیت سئو por Anetwork
5 دلیل بدیهی برای تفهیم اهمیت سئو5 دلیل بدیهی برای تفهیم اهمیت سئو
5 دلیل بدیهی برای تفهیم اهمیت سئو
Anetwork349 visualizações
بازاریابی دیجیتال چیست؟ por Anetwork
بازاریابی دیجیتال چیست؟بازاریابی دیجیتال چیست؟
بازاریابی دیجیتال چیست؟
Anetwork482 visualizações
چرا تبلیغات آنلاین por Anetwork
چرا تبلیغات آنلاینچرا تبلیغات آنلاین
چرا تبلیغات آنلاین
Anetwork1.5K visualizações
مدیریت بودجه و کاهش هزینه تبلیغات کلیکی por Anetwork
مدیریت بودجه و کاهش هزینه تبلیغات کلیکی مدیریت بودجه و کاهش هزینه تبلیغات کلیکی
مدیریت بودجه و کاهش هزینه تبلیغات کلیکی
Anetwork429 visualizações
نمونه موردی تبلیغات در جامعه هدف por Anetwork
نمونه موردی تبلیغات در جامعه هدف نمونه موردی تبلیغات در جامعه هدف
نمونه موردی تبلیغات در جامعه هدف
Anetwork340 visualizações
دسترسی به جامعه مخاطبان گسترده por Anetwork
دسترسی به جامعه مخاطبان گسترده دسترسی به جامعه مخاطبان گسترده
دسترسی به جامعه مخاطبان گسترده
Anetwork290 visualizações
نمونه موردی کاهش نرخ پرش por Anetwork
نمونه موردی کاهش نرخ پرش نمونه موردی کاهش نرخ پرش
نمونه موردی کاهش نرخ پرش
Anetwork516 visualizações

کتاب راهنمای صفحه فرود

 • 1. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬‫؟‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬
 • 2. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ‫چیست؟‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬،‫صفحه‬ ‫به‬‫ای‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫از‬‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫ک‬‫از‬ ‫بعد‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫ه‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬‫ش‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫بنر‬.‫ود‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫آن‬ ‫دقیقا‬‫ما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬‫از‬ ‫تبلیغات‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫عرصه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ .‫کنیم‬ ‫تمرکز‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫منظور‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫صحبت‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫این‬‫که‬ ‫است‬‫خواهیم‬ ‫می‬ ‫ما‬‫صو‬ ‫به‬‫رت‬‫موضوع‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫خواص‬‫تمرکز‬.‫کنیم‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫تعریف‬ ‫این‬‫ص‬ ‫در‬ ‫عموم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫منوها‬ ‫نباید‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اصلی‬ ‫فحه‬‫ر‬‫ا‬ ‫دارا‬‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫کردن‬ ‫محدود‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬ .‫باشد‬،‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫وی‬‫را‬‫داریم‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫هدایت‬ .‫کند‬ ‫برای‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬49% ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ازشرکت‬‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫مفید‬ :‫منبع‬Marketingsherpa 2
 • 3. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir : ‫است‬ ‫چیز‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫یافتن‬ ‫دست‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫هدف‬ 1-‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫از‬ ‫لیستی‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬lead،‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬‫پیاده‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫بازاریابی‬ ‫اهداف‬ ‫باشید‬ ‫قادر‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫تا‬ .‫کنید‬ 2-( ‫کردن‬ ‫متقاعد‬warm up‫که‬ ‫محصولی‬ ‫به‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتریان‬ )‫فروش‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫شما‬‫آن‬‫را‬‫دارید‬،‫فرستادن‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫کاربر‬‫به‬ ‫پروسه‬‫فروش‬. ‫قطعا‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬،.‫کنید‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫تبلیغ‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫زمان‬ ‫شما‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫تبلیغ‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫آنالین‬ ‫غیر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ،‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬‫بازدیدکنندگان‬ ‫و‬‫سایت‬ ‫به‬ ‫را‬ .‫کنید‬ ‫می‬ ‫روانه‬ ‫خود‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫سوال‬‫و‬ ‫دارید‬ ‫کمی‬ ‫فروش‬ ‫اگر‬ ‫افتد؟‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬ ‫آنجا‬‫یا‬‫توا‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫ند‬‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫ب‬ ‫آنها‬ ‫که‬ ‫اینجاست‬ ‫مشکل‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بسیاری‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫شما‬ ،‫نیست‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬‫تب‬ ‫شما‬ ‫اهداف‬ ‫ه‬‫دیل‬ ‫شود‬ ‫نمی‬‫از‬ ‫مانع‬ ‫چیز‬ ‫یک‬ ‫اما‬ ،‫بینند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫محصوالت‬ ‫صفحه‬ ،‫خوانند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫وبالگ‬ ‫مطالب‬ ‫آنها‬ .‫وفرآیند‬ ‫پروسه‬ ‫اتمام‬ ‫خرید‬!‫شود‬ ‫می‬ ‫چیست؟‬ ‫راهکار‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫بدهید‬ ‫اجازه‬‫زیا‬ ‫تعداد‬ .‫کنیم‬ ‫مرور‬‫وب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬ ‫دی‬ ،‫شما‬ ‫سایت‬‫در‬‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫واقع‬‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫به‬‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫شما‬ ‫سایت‬‫در‬ ‫و‬49‫اینجاست‬ ‫پس‬ .‫نیستند‬ ‫خرید‬ ‫آماده‬ ‫اوقات‬ ‫درصد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ .‫آید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫فرود‬ ‫های‬ ‫صفحه‬ ‫معجزه‬ ‫که‬‫خرید‬ ‫به‬ ‫متقاعد‬ ‫یا‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫در‬( ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫از‬ ‫لیستی‬(Lead‫کنید‬ ‫جمع‬‫و‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫مراح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬‫کنید‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫بعدی‬ ‫ل‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬‫متقاعد‬‫به‬ ‫از‬ ‫خرید‬‫خود‬.‫کنید‬ 3
 • 4. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ‫چرا‬‫هوشمند‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫کمپین‬ ‫در‬‫از‬‫استفاده‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫کنیم‬ ‫می‬‫؟‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫ساده‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ ‫کمپین‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫بازاریابی‬‫شما‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ، (conversion rate)‫را‬‫خواهد‬ ‫افزایش‬‫داد‬‫در‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫نهایت‬‫رسید‬ ‫خواهید‬. ‫هدفمند‬ ‫معرفی‬ ،‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اصلی‬ ‫دلیل‬‫خاص‬ ‫کمپینی‬‫برای‬ ‫یا‬ ‫و‬‫معرفی‬‫خاصی‬ ‫محصولی‬.‫است‬ ‫کاربر‬ ‫به‬‫هم‬‫انطورکه‬ ‫لیستی‬ ‫به‬ ‫بازدیدکننده‬ ‫تبدیل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫شد‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫از‬‫بنا‬ .‫شود‬ ‫می‬‫طراح‬ ‫براین‬‫یک‬ ‫ی‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫ای‬ ‫حرفه‬‫با‬ ‫از‬ ‫باالیی‬ ‫درصد‬ ‫تبدیل‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫کننده‬ ‫زدید‬‫گان‬‫را‬‫به‬‫مشتری‬‫لیس‬ ‫یا‬ ‫و‬‫از‬ ‫تی‬ .‫شود‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫دقیقا‬ .‫شماست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ممکن‬ ‫صفحه‬ ‫ترین‬ ‫مرتبط‬ ‫به‬ ‫مخاطبان‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫ای‬ ‫صفحه‬‫ک‬‫ه‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫مخاطب‬،‫خود‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫بنر‬ ‫در‬‫اید‬ ‫کرده‬ ‫معرفی‬‫و‬‫دارد‬ ‫انتظار‬‫آن‬ ‫به‬‫برسد‬‫این‬ ‫و‬‫نک‬‫ته‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫است‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫افزایش‬ 4
 • 5. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫کلی‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬‫برند‬ ‫های‬ ‫ارزش‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫برند‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫تر‬ ‫شم‬،‫ا‬‫ویا‬‫شما‬ ‫محصوالت‬‫که‬ ‫است‬‫منو‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ... ‫و‬‫سایت‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ ‫دیگر‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫و‬ ‫ها‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ‫دارد‬ ‫سعی‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫کاربر‬. ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫حوصله‬ ‫بی‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫بیشتر‬ ‫صفحه‬ ‫نیابند‬ ‫دست‬ ‫اند‬ ‫آمده‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫ترک‬ ‫ثانیه‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫را‬ ‫شما‬ 5
 • 6. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫انواع‬(click through landing pages) ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫کردن‬ ‫متقاعد‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هدف‬ ‫برای‬ ‫معموال‬‫کردن‬ ‫وارد‬‫در‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬‫پروسه‬( ‫فروش‬ecommerce funnels‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ) ‫این‬‫نوع‬‫جزئیات‬ ‫با‬ ‫پیشنهادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬‫بیشتر‬‫متقا‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫عد‬ ‫نزدیک‬ ‫خرید‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫اتخاذ‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ،‫کردن‬‫کند‬. 6 7
 • 7. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ( ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫انواع‬Lead Generation Landing pages) ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ایمیل‬ ‫آدرس‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫مانند‬ ،‫کاربر‬ ‫اطالعات‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بعد‬ ‫های‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫هدف‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬‫ی‬‫بازدیدکنندگان‬ ‫اطالعات‬ ‫کردن‬ ‫جمع‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باید‬ .‫است‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬‫اختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫و‬ ‫مزایا‬ ‫از‬ ‫واضح‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫توصیف‬ ‫یک‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫گرفتن‬ ‫عوض‬ ‫در‬ ‫باید‬‫داشته‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫آنها‬ ‫ار‬ .‫باشید‬‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صنعت‬ ‫به‬ ‫مندان‬ ‫عالقه‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دادن‬ ‫پیشنهاد‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫موارد‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫زیر‬ ‫در‬ .‫کنید‬‫شده‬ ‫لیست‬:‫است‬ 1)( ‫الکترونیکی‬ ‫کتاب‬(ebook‫رایگان‬ 2)‫پیشنهاد‬‫نام‬ ‫ثبت‬‫در‬‫وبینار‬ 3)‫در‬ ‫مشاوره‬‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫خدمات‬‫رایگان‬ 9)‫تخفیف‬ ‫کپن‬ 5)‫آزمایشی‬ ‫نسخه‬ 6)‫هدیه‬‫خاص‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫تاثیر‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫سطح‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫فرم‬ ‫طول‬ ‫اطالعات‬ ‫حداقل‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫دارد‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫تبدیل‬ ‫بر‬ ‫مستقیمی‬ ‫دسترسی‬ ‫خود‬ ‫بازارهدف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫الزم‬ ‫ا‬ ‫یک‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫بپرسید‬ ‫را‬ ‫داشید‬ ‫داشته‬‫تلفن‬ ‫شماره‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫یمیل‬ ‫ا‬ ،‫بپرسید‬‫گر‬‫بیشتر‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫فقط‬. 7 8
 • 8. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ‫را‬ ‫شما‬ ‫توجه‬‫نک‬ ‫چند‬ ‫به‬‫جلب‬ ‫مهم‬ ‫ته‬‫می‬‫کنم‬: 1)‫بنرها‬ ‫در‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫های‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫تیتر‬ ‫هماهنگی‬ ‫که‬ ‫متنی‬ ‫و‬ ‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫تیتر‬ ‫تطابق‬‫اه‬ ‫از‬ ،‫آورید‬ ‫می‬ ‫بنرهایتان‬ ‫در‬.‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫باالیی‬ ‫بسیار‬ ‫میت‬‫نکته‬ ‫این‬ ‫رعایت‬‫به‬ ‫به‬ ‫دقیقا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫مخاطب‬‫هدف‬‫است‬ ‫نشده‬ ‫گمراه‬ ‫و‬ ‫زده‬. 2)‫یک‬Call to Action‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫ا‬‫به‬ .‫هستند‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫مشوق‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫دکمه‬ ‫ین‬ ‫کوتا‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫متوسط‬ ‫طور‬‫ه‬‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫از‬Call to Action.‫شود‬ ‫استفاده‬ 3)‫کنید‬ ‫خطاب‬ ‫را‬ ‫مشتری‬ ،‫جمع‬ ‫شخص‬ ‫دوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بردن‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫با‬ ‫مهم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫فرودتان‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫مودبانه‬ ‫لفضی‬ ‫از‬ ‫مشتریتان‬ ‫توجه‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫فاعل‬ ‫و‬ ‫فعل‬‫است‬ ‫پذیر‬ ‫امکان‬ ‫جمع‬ ‫شخص‬ ‫دوم‬. 4)‫فر‬ ‫صفحات‬ ‫در‬‫و‬‫د‬‫ندهید‬ ‫خرج‬ ‫به‬ ‫ادبی‬ ‫خالقیت‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تان‬ ‫ر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫ما‬‫آوریم‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫یک‬ ‫شد‬،‫کمک‬ ‫کاربر‬ ‫درست‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫های‬ ‫متن‬ ‫چون‬‫بیشتری‬ .‫کنند‬ ‫می‬ 5)‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کمتر‬ ‫نه‬ ‫دهید‬ ‫توضیح‬ ‫الزم‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫فرودتان‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫و‬‫الزم‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫بیشتر‬ ‫نه‬ ‫حق‬ ‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫نیست‬‫توضیح‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫خالصه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خط‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫و‬ ‫بنویسید‬ ‫خط‬ ‫بیست‬ ‫عضویت‬ ‫دهید‬. 8
 • 9. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir ‫می‬ ‫تبدیل‬ ‫نرخ‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫اشتباه‬ ‫پنج‬‫شود‬ 1)‫تیتری‬‫با‬‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫گذاری‬ ‫تاثیر‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫تیتر‬ ‫اوقات‬ ‫بعضی‬ ..‫است‬ ‫آن‬ ‫تیتر‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫موفقیت‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫عاملی‬ ‫اولین‬ ‫صفحه‬‫فرود‬.‫باشد‬ ‫شما‬ ‫اشتباهات‬ ‫دیگر‬ ‫پوشاننده‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫را‬ ‫شما‬ 2)‫فرود‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سردرگمی‬ ‫دچار‬ ‫شما‬ ‫اصلی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫قالب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مشخص‬ ‫کامال‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫مرتب‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ ‫پس‬ .‫شود‬ ‫وب‬ ‫اصلی‬‫هستند‬ ‫مجزا‬ ‫شما‬ ‫سایت‬. 3)‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫موارد‬ ‫معرفی‬ ‫هید‬ ‫قرار‬ ‫محصول‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مخاطب‬ ‫سردرگمی‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬، ‫د‬ ‫را‬ ‫خدماتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫راهکار‬ ‫بهترین‬ .‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫محصوالتی‬ ‫خصوص‬ ‫به‬‫صفحه‬ ‫ر‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫دهید‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫بهترین‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫فرودتان‬‫آیند‬ ‫می‬. 4)‫شناسی‬ ‫زیبایی‬ ‫عناصر‬ ‫گرفتن‬ ‫نادیده‬ ‫شویم‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫اید‬ ‫کرده‬ ‫توجه‬ ‫آیا‬‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ،‫نرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫زیبایی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سنجیده‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هنری‬ ‫حرکات‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫آزار‬ ‫را‬ ‫چشم‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫رنگ‬ ،‫بد‬ ‫های‬ ‫فونت‬ ‫کنیم؟‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫شدن‬ ‫خراب‬ ‫باعث‬ ‫نیستند‬. 5)‫کردن‬ ‫تنبلی‬ 09‫متن‬ ‫اول‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ،‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫درصد‬‫پایین‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫ای‬ ‫مسئله‬ ‫چنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫توجه‬ ‫مراجعه‬ ‫صفحه‬‫نکنند‬.‫اول‬ ‫خط‬ ‫چند‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬‫ب‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫مراجعه‬ ‫صفحه‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اعث‬ ‫گردد‬ ‫مخاطب‬ ‫ترک‬ ‫باعث‬ ‫شما‬ ‫نامناسب‬ ‫محتوای‬ ‫که‬. 9
 • 10. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫تبلیغات‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫ما‬‫آنالین‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫که‬ ‫کنیم‬‫موثرتر‬‫ی‬‫فرود‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬،‫ندارید‬ ‫شما‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫کمپین‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫حین‬ ‫در‬ ،‫قبل‬ ‫ما‬ ‫مشاورین‬ .‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫ساختن‬ ‫برای‬ ‫امروز‬ ‫همین‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫بدانید‬ ‫بیشتر‬ ‫تبلیغات‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ 9 ‫تبلیغات‬ ‫شبکه‬ ‫بروشور‬ ‫دانلود‬
 • 11. ‫باشیم؟‬ ‫داشته‬ ‫موفق‬ ‫کمپین‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ Anetwork.ir info@anetwork.ir