شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با بهره گیری از رویکرد بلوغ سازمانی

amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫موفقی‬ ‫بحرانی‬‫عوامل‬ ‫بندی‬‫تبه‬‫ر‬‫و‬ ‫شناسایی‬‫ت‬
‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬"‫ل‬ِ‫ا‬ ‫آی‬‫تی‬ ‫آی‬"‫گ‬ ‫بهره‬ ‫با‬‫از‬ ‫ی‬‫یر‬
‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫و‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫بلوغ‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫گیر‬
‫ه‬‫ر‬‫معیا‬ ‫چند‬
‫خانی‬ ‫ابراهیم‬ ‫امیر‬
‫آبان‬95amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫فهرست‬
‫تحقیق‬‫کلیات‬ 1
‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقات‬‫پیشینه‬‫و‬‫موضوع‬ ‫ادبیات‬‫بر‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬ 2
‫تحقیق‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ 3
‫آن‬ ‫تحلیل‬‫و‬‫محاسباتی‬ ‫نتایج‬ 4
‫ها‬‫پیشنهاد‬‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ 5
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
1-‫کلیات‬‫تحقیق‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫کلیات‬
‫از‬ ‫اخیر‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سیر‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫محوری‬‫محصول‬ ‫مرحله‬‫به‬
‫محوری‬ ‫خدمت‬ ‫مرحله‬‫است‬ ‫رسیده‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫ارائه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫هستند‬
‫تا‬‫کیفیت‬‫خدمات‬‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫خود‬‫بهبود‬‫دهند‬.
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫های‬‫برترین‬ ‫تجربیات‬ ‫بهترین‬‫این‬‫عرصه‬‫است‬
‫یک‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬‫مرسوم‬
‫خدمات‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬‫است‬
‫چارچوب‬ ‫ترین‬‫مطرح‬‫این‬ ‫برای‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫زمینه‬‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬‫است‬.
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫وظیفه‬ ‫تفکر‬
‫ای‬(Functional)
‫تفکر‬
‫فرآیندی‬
(Process)
‫گرا‬ ‫خدمت‬ ‫تفکر‬
(Service)
1989
2003
2007
‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫بلوغ‬
‫فرآیندی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬
‫ه‬ ‫زیرساخت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫و‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫همسویی‬‫دپارتمان‬IT
‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫استرتژی‬ ‫با‬
‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫کلیات‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫انجام‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬
‫کاهش‬
‫و‬ ‫هزینه‬
‫ریسک‬
‫افزایش‬
‫و‬ ‫آمادگی‬
‫سازمانی‬ ‫بلوغ‬
‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬
‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬
‫چارچوب‬ ‫سازی‬ITIL‫به‬
‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬
‫تا‬:
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫اهداف‬
‫بهترین‬ ‫ارائه‬
‫تکنیک‬
‫روش‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬
‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫های‬
‫معیاره‬ ‫چند‬‫جهت‬
‫عوامل‬ ‫دههای‬ ‫وزن‬
‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬
‫آی‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬
‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫ی‬
‫خوشه‬
‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
‫مدل‬
‫بلوغ‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫سازمانی‬‫جهت‬
‫رتبه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ ‫بندی‬
‫پیاده‬ ‫بر‬ ‫گذار‬
‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫سازی‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬
‫مدل‬ ‫ادبیات‬ ‫بررسى‬
‫های‬
‫شده‬ ‫ارائه‬‫در‬
‫عوامل‬ ‫خصوص‬
‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫جهت‬
‫آی‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬
‫رتبه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫بندی‬
‫بهره‬ ‫با‬ ‫موفقیت‬
‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫گیری‬
‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫بلوغ‬
‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬
‫معیاره‬ ‫چند‬ ‫گیری‬
‫پیاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬
‫چارچوب‬ ‫سازی‬"‫آی‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬"
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫جنبه‬
‫از‬ ‫استفاده‬
‫های‬ ‫تکنیک‬
‫معیار‬ ‫چند‬
‫در‬ ‫فازی‬
‫بندی‬ ‫رتبه‬
‫عوامل‬
‫بحرانی‬
‫موفقیت‬
‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬
‫بلوغ‬ ‫رویکرد‬
‫جهت‬ ‫سازمانی‬
‫عوامل‬ ‫تعیین‬
‫بحرانی‬
‫موفقیت‬
‫ادبیات‬‫را‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫پیشینه‬ ‫نظری‬
‫و‬ ‫کرده‬ ‫تقویت‬
‫بر‬‫خواهد‬ ‫کمک‬ ‫موضوع‬ ‫پذیري‬ ‫تعمیم‬
‫کرد‬.amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
2-‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬‫و‬ ‫ادبیات‬‫بر‬
‫تحقیقات‬ ‫پیشینه‬
‫شده‬ ‫انجام‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫چارچوب‬ITILCOBITISO/IEC 2000
‫تعریف‬
‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬
‫در‬ ‫تجارب‬ ‫بهترین‬
‫خدمات‬ ‫مدیریت‬ ‫حوزه‬
IT
‫و‬ ‫کسب‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫حاکمیت‬ ‫برای‬ ‫کار‬
‫مدیریت‬IT
‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬
‫برای‬ ‫المللی‬
‫مدیریت‬ ‫الزامات‬
‫خدمات‬IT
‫بازار‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫های‬ ‫فرآیند‬‫داخلی‬
IT‫است‬‫همچنین‬ ‫و‬
‫آن‬ ‫ورژن‬ ‫آخرین‬
‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫تاکید‬
‫مشتری‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫روی‬
‫دارد‬ ‫ها‬.
‫روی‬ ‫بر‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬
‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حاکمیت‬
‫در‬ ‫آن‬ ‫ورژن‬ ‫آخرین‬
‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫ظرفیت‬
‫بحث‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫نسخه‬ ‫به‬
‫سازمان‬ ‫حاکمیت‬IT
‫پرداخته‬‫است‬.
‫روی‬ ‫بر‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬
‫در‬ ‫گواهینامه‬ ‫ارائه‬
‫اثبات‬ ‫راستای‬
‫با‬ ‫انطباق‬
‫بین‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬
‫المللی‬IT‫است‬.
‫ذینفعان‬
‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
‫ارائه‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫داخلی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬
‫خارجی‬ ‫و‬IT‫هچنین‬ ،
‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫دپارتمان‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬
‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬
‫خدمات‬IT‫حاکمیت‬ ‫تحت‬
،‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫سازمان‬
‫مورد‬ ‫همچنین‬
‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫استفاده‬
‫های‬ ‫تیم‬ ‫برای‬
‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬
‫های‬IT‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬
‫دارند‬‫نمایند‬ ‫اظهار‬
‫استاندارد‬ ‫تمامی‬ ‫با‬
‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬
‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫مقایسه‬
‫چارچ‬
‫وب‬
‫اید‬
‫آل‬
‫پذیرش‬ ‫با‬ITIL
‫نیز‬ ‫ایزو‬ ‫اخذ‬
‫است‬ ‫بالمانع‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫سال‬ ،‫نویسنده‬
‫انتشا‬‫ر‬
‫تحقیق‬ ‫توضیحات‬
‫بحرانی‬ ‫عامل‬
‫موفقیت‬
‫ردی‬
‫ف‬
Tan & et al, 2009
‫اجرای‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬
‫جدید‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ITIL
‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ 1Pollard & et al, 2009
‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬
‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ ‫موردنیاز‬
Mehravani & et al, 2011
‫با‬ ‫موضوع‬ ‫گذاشتن‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬
‫چارچوب‬ ‫استقرار‬ ‫ذینفعان‬ITIL
Mehravani & et al, 2011
‫در‬ ‫ذینفعان‬ ‫میان‬ ‫موثر‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬
‫استقرار‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ITIL
‫و‬ ‫آموزش‬
‫در‬ ‫فرهنگسازی‬
‫خصوص‬ITIL
2
Kabachinski & et al,
2011
‫خصوص‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫ارتقا‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬
‫مستندات‬ITIL‫سریع‬ ‫پیروزی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬
Pollard & et al, 2009 ‫تغییرات‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫مقاومت‬ ‫کاهش‬
Mehravani & et al, 2011
‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫افزایش‬
‫جدید‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ITIL
Pollard & et al, 2009 /
Mehravani & et al, 2011
‫دانش‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫افزایش‬
‫ارتباطات‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬
‫همکاری‬ ‫روحیه‬
‫گروهی‬
3
Mehravani & et al, 2011
‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫اصالح‬
‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫و‬
‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫یافتن‬ ‫ادامه‬ITIL‫ساعات‬ ‫در‬
‫کاری‬ ‫اضافه‬
Pollard & et al, 2009
‫صحیح‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تعریف‬ ‫بیشتر‬ ‫اولویت‬
‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬
‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ 4
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫پیشینه‬
‫چارچوب‬ITIL
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
Pederson & et al, 2010 /
Shang & et al, 2010
‫انفجاری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫بحران‬ ‫مدیریت‬
(‫انقالبی‬)‫سازمان‬ ‫در‬
‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ 6
Shang & et al, 2010
‫به‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬
‫وقوع‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫جای‬
‫مشکل‬
‫مداری‬ ‫مشتری‬ 7
Pollard & et al, 2009
‫برای‬ ‫عوامل‬ ‫ترین‬ ‫بحرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫استقرار‬ITIL‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬
‫مشاور‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫است‬.
‫مشاور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 8
Pederson & et al, 2010
‫راستای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬
‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬
‫استراتژی‬ ‫استقرار‬
‫طراحی‬ ‫و‬
9
Cater-Steel, 2005
‫استقرار‬ ‫پشتیبان‬ ‫و‬ ‫حامی‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ITIL‫در‬
‫سازمان‬
‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ 10
Cater-Steel, 2005
‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬
‫سازی‬ITIL‫برای‬ ‫آن‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬
‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سازگاری‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫و‬.
‫کارکنان‬ ‫قابلیت‬
IT‫با‬ ‫تطبیق‬ ‫در‬
‫تغییر‬
11
Mehravani & et al, 2011
‫آموزش‬ITIL‫در‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬
‫است‬ ‫موثر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫همکاری‬،
‫همچنین‬‫از‬ ‫درخور‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬ITIL‫بطه‬ ‫را‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬ ‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫بسیار‬
‫دارد‬ ‫آن‬.
‫توانایی‬ ‫سطح‬
‫کارکنا‬‫ن‬IT‫تخصیص‬
‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬
‫استقرار‬ITIL
12
Mehravani & et al, 2011
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نهایی‬ ‫اثرات‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL
‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستای‬ ‫در‬(ATU) ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫استقرار‬ ‫بر‬ITIL
13
Marquis, 2006
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL‫در‬
‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫چرخه‬ ‫برنامه‬ ‫راستای‬
‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫امکانسنجی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫امکانسنجی‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫یکپارچه‬ ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬(CMMI)
‫ردی‬
‫ف‬
‫تحقیق‬ ‫توضیحات‬
‫سال‬ ،‫نویسنده‬
‫انتشار‬
1
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نمایند‬.
Marquis, 2006
2
‫بلوغ‬ ‫سنجش‬ ‫های‬ ‫چارچوب‬ ‫بوسیله‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬
‫آی‬ ‫م‬ ِ‫ا‬ ‫م‬ ِ‫ا‬ ‫سی‬ ‫و‬ ‫کوبیت‬ ‫مانند‬.
Tan & et al, 2009
3
‫وجود‬‫زمینه‬‫هایی‬‫فرآیندی‬‫سطوح‬‫بلوغ‬‫اولیه‬‫در‬‫سازمان‬‫ها‬
‫منجر‬‫به‬‫پیاده‬‫سازی‬‫موفق‬‫چارچوب‬‫های‬‫فرآیندی‬.
Rossi & Hirama, 2015
4
‫مدل‬‫سی‬‫م‬ ِ‫ا‬‫م‬ ِ‫ا‬‫آی‬‫در‬‫بهینه‬‫سازی‬‫طراحی‬‫و‬‫تحلیل‬‫های‬‫هدف‬
‫محور‬‫موثر‬‫خواهد‬‫بود‬
Pane & Sarno, 2015
‫در‬‫سطح‬2‫زمینه‬
‫برای‬ ‫فرآیندی‬ ‫ای‬
‫و‬ ‫توصیف‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬
‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬
‫حالت‬ ‫اغلب‬
‫دارند‬ ‫انفعالی‬.
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
1
2
3
4
5
‫پشتیبانی‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬‫مهندسی‬
‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬
‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫محصول‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬
‫پروژه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬
‫الزامات‬ ‫مدیریت‬
‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توافقنامه‬ ‫مدیریت‬
‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬‫یکپارچه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
‫سازمانی‬ ‫فرآیند‬ ‫تبیین‬
‫سازمانی‬ ‫فرآیند‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬
‫سازمانی‬ ‫فرآیند‬ ‫عملکرد‬ ‫کمی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫علی‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬
‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬
‫یکپارچه‬CMMI
‫سطح‬
‫بلوغ‬
‫آیندی‬ ِ‫فر‬ ‫های‬ ‫زمینه‬
‫سطح‬2‫عنوان‬ ‫به‬
‫جدید‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬
ISO 20000
CMM
CMMI
SIMM
COBIT
ITIL ‫چارچوب‬
‫های‬
‫مدیریت‬IT
‫های‬ ‫مدل‬
‫بلوغ‬
‫سازمانی‬OSMM
‫ن‬‫دسو‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬
‫موفقیت‬ ‫انی‬‫ر‬‫بح‬ ‫عوامل‬ ‫مجموعه‬
‫ب‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫و‬ ‫احمد‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ی‬‫ر‬‫گردآو‬‫ا‬
‫گذشته‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬‫از‬ ‫استفاده‬
‫سطح‬ ‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬ ‫های‬‫مینه‬‫ز‬ ‫وجود‬2‫به‬
‫موفقیت‬ ‫انی‬‫ر‬‫بح‬ ‫عوامل‬ ‫عنوان‬ITIL
‫شناسا‬
‫یی‬
‫عوامل‬
‫مسئله‬ ‫بيان‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
3-‫ش‬‫و‬‫ر‬‫تحقیق‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬
‫گام‬1
•‫شناسائی‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬"‫ل‬ِ‫ا‬ ‫آی‬‫تی‬ ‫آی‬"‫استفا‬ ‫با‬‫از‬ ‫ده‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫بلوغ‬‫رویکرد‬‫از‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫بهره‬ ‫با‬‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تحقیقات‬
‫گام‬2
•‫ی‬‫فاز‬‫دلفی‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ی‬‫غربالگر‬
‫گام‬2
•‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫ها‬‫معیار‬‫اولیه‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫دن‬‫ر‬‫او‬ ‫بدست‬‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحلیل‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ANP‫ی‬‫فاز‬
‫گام‬3
•‫ی‬‫فاز‬ ‫دیمتل‬‫روش‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ر‬‫معیا‬ ‫میان‬‫درونی‬ ‫روابط‬‫ی‬ ‫بررس‬
‫گام‬4
•‫حد‬ ‫ماتریس‬‫سوپر‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬‫ر‬‫یرمعیا‬‫ز‬‫نهایی‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫محاسبه‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نمونه‬ ‫و‬‫جامعه‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ها‬ ‫پرسشنامه‬ ‫و‬
1
2
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫حوزه‬ ‫خبرگان‬ITIL
‫اطالعت‬ ‫فناوری‬ ‫دپارتمان‬ ‫کارشناسان‬
10
‫نفر‬
15
‫نفر‬
‫شماره‬ ‫پرسشنامه‬1(‫فازی‬ ‫دلفی‬)
‫روایی‬:
‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫سازه‬ ‫اعتبار‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬
‫پایایی‬:
‫هر‬ ‫برای‬ ‫کرونباخ‬ ‫آلفای‬ ‫محاسبه‬8‫سواالت‬ ‫دسته‬
‫باالی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫همگی‬0/7‫باشد‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬.
‫شماره‬ ‫پرسشنامه‬2‫و‬3(ANP‫فازی‬ ‫دیمتل‬ ‫و‬)
‫روایی‬:
‫برخوردارند‬ ‫زوایی‬ ‫از‬ ‫نفسه‬ ‫فی‬ ‫زوجی‬ ‫مقایسه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫پرسشنامه‬.
‫پایایی‬:
‫نرخ‬ ‫محاسبه‬‫روش‬ ‫با‬ ‫فازی‬ ‫نتایج‬ ‫ناسازگاری‬‫و‬ ‫گاگوس‬‫بوچر‬
‫مقدار‬ ‫با‬ ‫همگی‬‫از‬ ‫کمتر‬0/1‫مورد‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫تایید‬.
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫ردی‬
‫ف‬
‫معیارها‬‫زیرمعیارها‬
1
‫پشتیبانی‬
‫مدیریت‬
‫ارشد‬
1-1-‫اتخاذ‬‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬
‫استقرار‬ITIL
1-2-‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫تعهد‬
‫جدید‬ ‫استاندارد‬ITIL
1-3-‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬
‫ابزار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ ‫موردنیاز‬ ‫خدمات‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ITIL
2
‫مدیریت‬
‫و‬ ‫تغییر‬
‫فرهنگ‬
‫سازمانی‬
2-1-‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬
2-2-‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬
‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬
3
‫و‬ ‫نظارت‬
‫ارزیابی‬
3-1-‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬
ITIL
3-2-‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نهایی‬ ‫اثرات‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬
ITIL‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستای‬ ‫در‬(ATU)
3-3-‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL‫در‬
‫و‬ ‫ها‬‫ر‬‫معیا‬‫های‬‫ر‬‫یرمعیا‬‫ز‬‫اولیه‬‫تحقیق‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
5
‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫حاکمیت‬
5-1-‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫خدمات‬ ‫مستمر‬
5-2-‫پروژه‬ ‫قهرمان‬
5-3-‫مداری‬ ‫مشتری‬
6
‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫ذینفعان‬‫چارچوب‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬
6-1-‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ITIL
6-2-‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫و‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬
6-3-‫فناوری‬ ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬
‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬
‫استقرار‬ITIL
7
‫فرآیند‬ ‫استقرار‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬
‫فناوری‬ ‫و‬
‫کاربردی‬
7-1-‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬
‫چارچوب‬ITIL‫در‬‫گام‬ ‫اولین‬
7-2-‫از‬ ‫ممیزی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫طریق‬
7-3-‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
7-4-‫ابزار‬ ‫انتخاب‬
7-5-‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مشاور‬amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
4-‫نتایج‬‫و‬ ‫محاسباتی‬
‫آن‬ ‫تحلیل‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫معیار‬‫شده‬ ‫زیرمعیارحذف‬Crisp
‫پشتیبانی‬
‫ارشد‬ ‫مدیریت‬
‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫تعهد‬
‫جدید‬ITIL
0/47
1
‫و‬ ‫نظارت‬
‫ارزیابی‬
‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نهایی‬ ‫اثرات‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL
‫در‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستای‬‫آن‬
0/39
5
‫پیاده‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬‫سازی‬ITIL‫در‬
‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫چرخه‬ ‫برنامه‬ ‫راستای‬
0/37
5
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬
‫مداری‬ ‫مشتری‬
0/47
1
‫استقرار‬
‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬
‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬
‫فناوری‬
‫کاربردی‬
‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ممیزی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬
‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬
0/45
0
‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫توافقنامه‬ ‫مدیریت‬
0/45
0
‫تکن‬ ‫با‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫غربالگری‬ ‫نتایج‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫نماد‬‫معیارها‬‫زیرمعیارها‬‫نماد‬
c1
‫تغییر‬ ‫مدیریت‬
‫فرهنگ‬ ‫و‬
‫سازمانی‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬ss1
‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬
‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬
ss2
c2
‫و‬ ‫ارتباطات‬
‫همکاری‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ss3
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬ss4
c3
‫استقرار‬
‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬
‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬
‫فناوری‬
‫کاربردی‬
‫چارچوب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ITIL‫اولین‬ ‫در‬
‫گام‬
ss5
‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ss6
‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ss7
‫مشاور‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ss8
c4
‫پشتیبانی‬
‫ارشد‬ ‫مدیریت‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ITILss9
‫موردنیاز‬ ‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ITIL
ss10
c5
‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬
‫خدمات‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ss11
‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ss12
c6
‫و‬ ‫نظارت‬
‫ارزیابی‬
‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ITILss13
c7
‫و‬ ‫آموزش‬
‫شایستگی‬
‫ذینفعان‬
‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ITILss14
‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ss15
‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ITIL
ss16
‫ت‬ ‫نهایی‬ ‫زیرمعیارهای‬ ‫و‬ ‫معیارها‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
2 31
‫مدیریت‬
‫و‬ ‫پروژه‬
‫حاکمیت‬
‫و‬ ‫آموزش‬
‫شایستگی‬
‫ذینفعان‬
‫اولویت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫زوجی‬ ‫مقایسه‬
‫معیار‬‫اصلی‬ ‫های‬
‫پشتیبانی‬
‫ارشد‬ ‫مدیریت‬
0.095
0.118
0.118
0.120
0.121
0.135
0.145
0.148
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬…
‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬
‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬
‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬
‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬…
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫اصلی‬‫های‬‫معیار‬
‫اصلی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
0.610
0.390
‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬
‫سازمان‬ ‫در‬
‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬
‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬
‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬
‫تغییر‬
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫سازمان‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬‫ی‬
0.578
0.422
‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬
‫سازمان‬
‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬
‫جهت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬
‫استقرار‬
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬
0.353
0.234
0.251
0.162
‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مشاور‬ ‫انتخاب‬
‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
‫ابزار‬ ‫انتخاب‬
‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬
‫چارچوب‬ ‫طراحی‬ITIL‫در‬…
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫استقرار‬
‫کاربردی‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬
0.521
0.479
‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ITIL
‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬
‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬
‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ ‫موردنیاز‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫و‬
ITIL
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫پشتیبانی‬‫مدیریت‬‫ارشد‬
‫زیرمعیار‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫زوجی‬ ‫قایسه‬
‫ناسازگاری‬ ‫نرخ‬:0/094
0.509
0.491
‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬
‫خدمات‬
‫پروژه‬ ‫قهرمان‬
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
0.252
0.483
0.265
‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬
‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬…
‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ ‫اقدام‬
ITIL
‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫و‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬
‫ناسازگاری‬ ‫نرخ‬:0/066
0.310
0.255
0.218
0.217
‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬
‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬
‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫فرآیند‬ ‫و‬
‫الزامات‬ ‫مدیریت‬
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬
‫یکپارچه‬ ‫قابلیت‬(CMMI)‫سطح‬ ‫در‬
‫دو‬
‫ناسازگاری‬ ‫نرخ‬:0/036
‫نماد‬‫معیار‬DRD+RD-R
c1‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬4.2314.1518.3820.080
c2‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬3.7283.9917.7200.263-
c3
‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬
‫کاربردی‬
3.7024.0527.7530.350-
c4‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬4.3953.6548.0490.741
c5‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬3.7633.7327.4940.031
c6‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬3.8823.9467.8270.064-
c7‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬3.7574.2037.9600.446-
c8
‫یکپارچه‬ ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬(
(CMMI)‫دو‬ ‫سطح‬ ‫در‬
4.2113.9408.1510.271
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
7.47.57.67.77.87.988.18.28.38.48.5
D-R
D+R
‫برونداد‬ ‫دکارتی‬ ‫مختصات‬ ‫نمودار‬DEMATEL‫اصلی‬ ‫معیارهای‬ ‫برای‬
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
‫اصلی‬ ‫معیارهای‬ ‫علی‬ ‫روابط‬ ‫الگوی‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫نماد‬‫ها‬ ‫معیار‬ ‫زیر‬
‫وزن‬
‫کل‬
‫وزن‬
‫نرمال‬
‫وزن‬
‫آل‬‫ایده‬
‫رتبه‬
‫نهایی‬
SS1‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬
0.03
8
0.0760.6102
SS2
‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬
‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫تغییر‬
0.02
4
0.0490.39010
SS3‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬
0.03
6
0.0720.5793
SS4
‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬
0.02
6
0.0530.4229
SS5
‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬
‫چارچوب‬ITIL‫در‬‫گام‬ ‫اولین‬
0.02
2
0.0440.35311
SS6
‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬
0.01
5
0.0290.23417
SS7‫ابزار‬ ‫انتخاب‬
0.01
6
0.0310.25116
SS8
‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫مشاور‬
0.01
0
0.0200.16220
SS9
‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬
‫استقرار‬ITIL
0.03
3
0.0650.5234
‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫معیارها‬ ‫نهائی‬ ‫اولویت‬ANP،‫سو‬ ‫خروجی‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫نماد‬‫ها‬ ‫معیار‬ ‫زیر‬
‫وزن‬
‫کل‬
‫وزن‬
‫نرمال‬
‫وزن‬
‫آل‬‫ایده‬
‫رتبه‬
‫نهایی‬
SS11
‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫خدمات‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬
0.03
2
0.06
4
0.5095
SS12‫پروژه‬ ‫قهرمان‬
0.03
1
0.06
1
0.4916
SS13
‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬
‫استقرار‬ITIL
0.06
3
0.12
5
1.0001
SS14
‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ITIL
0.01
6
0.03
2
0.25215
SS15
‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫و‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬
0.03
0
0.06
0
0.4837
SS16
‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬
‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ITIL
0.01
7
0.03
3
0.26513
SS17‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬
0.01
9
0.03
9
0.31012
SS18‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
0.01
6
0.03
2
0.25514
SS19
‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬0.010.02
0.21818amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
0.0203
0.0271
0.0273
0.0293
0.0314
0.0315
0.0319
0.0331
0.0388
0.0441
0.0487
0.0527
0.0600
0.0603
0.0613
0.0636
0.0653
0.0722
0.0762
0.1249
‫مشاور‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
‫الزامات‬ ‫مدیریت‬
‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬
‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
‫ابزار‬ ‫انتخاب‬
‫جهت‬ ‫عملی‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬…
‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬
‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬…
‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬
‫چارچوب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ITIL‫در‬…
‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬…
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬
‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬…
‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬
‫پروژه‬ ‫قهرمان‬
‫خدمات‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬
‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ITIL
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬
‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ITIL
‫نرمال‬ ‫وزن‬
‫زیرمعیارها‬
‫اولویت‬ ‫نمودار‬‫نهایی‬ ‫بندی‬‫زیرمعیارهای‬‫تحقیق‬
‫اول‬ ‫رتبه‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
5-‫جمع‬‫و‬ ‫بندی‬
‫ها‬ ‫پیشنهاد‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫تشریح‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫های‬ ‫فاز‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظارت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ایشان‬ ‫و‬.
‫بیشترین‬ ‫از‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫معیار‬
‫دیگر‬ ‫عوامل‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذاری‬‫برخوردار‬‫است‬
:
‫م‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ارکان‬ ‫به‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬
‫گردد‬ ‫ابالغ‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫و‬.
‫چارچو‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫کارکنان‬ ‫روحیه‬ ‫تقویت‬ ‫راستای‬ ‫در‬
‫تنبیهی‬ ‫و‬ ‫تشویقی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫انسانی‬ ‫عوامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫موانع‬ ‫آمدن‬
1
2
3
‫تحقیق‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربردی‬ ‫پیشنهادات‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫فره‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫برگزاری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫پیش‬
‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫پروژه‬ ‫ذینفعان‬ ‫برای‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬.
‫معیار‬‫از‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬
‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیرپذیری‬ ‫میزان‬:
‫همچن‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫موزشی‬
‫گردد‬ ‫برگزار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬.‫این‬‫ا‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اثربخشی‬ ‫موضوع‬
‫م‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫ارزیابی‬
‫گردد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجیده‬ ‫نیز‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬.
1
2
3
‫تحقیق‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربردی‬ ‫پیشنهادات‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬
‫بیشترین‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫معیار‬
‫دارد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫معیارهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تعامل‬:
‫پیاده‬ ‫های‬ ‫فاز‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زمانبندی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬
‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫پذیرش‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫سبت‬
‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫طریق‬ ‫از‬.
1
2
‫تحقیق‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربردی‬ ‫پیشنهادات‬
amir.ebrahimkhani@gmail.com
+989 12 799 21 92
شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با بهره گیری از رویکرد بلوغ سازمانی
1 de 36

Recomendados

Persian Document ITBSC por
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
661 visualizações6 slides
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها por
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هااز مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها
از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌هاHosseinieh Ershad Public Library
416 visualizações59 slides
Tqm por
TqmTqm
Tqmbirjinia
703 visualizações25 slides
Raitino pitchdeck por
Raitino pitchdeckRaitino pitchdeck
Raitino pitchdeckFoadjalalizadeh
31 visualizações20 slides
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟ por
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟
What is itsm? مدیریت خدمات فناوری اطلاعات چیست؟Kaveh Radi
197 visualizações13 slides
Information Technology Project Management Persian por
Information Technology Project Management PersianInformation Technology Project Management Persian
Information Technology Project Management PersianSoheil Akbarzade
1.1K visualizações29 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با بهره گیری از رویکرد بلوغ سازمانی

Interoperability maturity model (Iran) por
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)Hanieh Kashfi
109 visualizações24 slides
SAP ERP Presentation for IKCO por
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
761 visualizações65 slides
SAP business solution por
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solutionPaniz Fazlali
325 visualizações65 slides
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)RayBPMS
601 visualizações5 slides
ISO 9001:2015 por
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015Shervin Jahan
1.4K visualizações77 slides
مدیریت کیفیت داده por
مدیریت کیفیت دادهمدیریت کیفیت داده
مدیریت کیفیت دادهHosseinieh Ershad Public Library
646 visualizações72 slides

Similar a شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با بهره گیری از رویکرد بلوغ سازمانی (20)

Interoperability maturity model (Iran) por Hanieh Kashfi
 Interoperability maturity model (Iran) Interoperability maturity model (Iran)
Interoperability maturity model (Iran)
Hanieh Kashfi109 visualizações
SAP ERP Presentation for IKCO por Paniz Fazlali
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
Paniz Fazlali761 visualizações
SAP business solution por Paniz Fazlali
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solution
Paniz Fazlali325 visualizações
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management) por RayBPMS
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
مدیریت فرایند کسب و کار (Business Process Management)
RayBPMS601 visualizações
ISO 9001:2015 por Shervin Jahan
ISO 9001:2015ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
Shervin Jahan1.4K visualizações
Answer the question of trojan tech. case study por Seyedbahira Farzadkish
Answer the question of trojan tech. case studyAnswer the question of trojan tech. case study
Answer the question of trojan tech. case study
Seyedbahira Farzadkish244 visualizações
Internal assessment por Sina Bagherinezhad
Internal assessmentInternal assessment
Internal assessment
Sina Bagherinezhad1.2K visualizações
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟ por Kaveh Radi
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
Change Managemen مدیریت تغییرچیست؟
Kaveh Radi141 visualizações
داشبوردهای دیجیتالی por hodais pirdadeh
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
hodais pirdadeh382 visualizações
بروشور تبلیغاتی bbs por ali seyedi zadeh
بروشور تبلیغاتی bbsبروشور تبلیغاتی bbs
بروشور تبلیغاتی bbs
ali seyedi zadeh359 visualizações
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach por Alireza Chalekaee
Risk management in construction projects a knowlege _ based approachRisk management in construction projects a knowlege _ based approach
Risk management in construction projects a knowlege _ based approach
Alireza Chalekaee191 visualizações
چارچوب محتوای توگف por Amir Darajeh
چارچوب محتوای توگفچارچوب محتوای توگف
چارچوب محتوای توگف
Amir Darajeh1.3K visualizações
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار por Hanieh Kashfi
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یارتاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
تاثیر کلان داده بر سامانه های تصمیم یار
Hanieh Kashfi63 visualizações
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری por Frank Bruno
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریمنافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
منافع استفاده از نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری
Frank Bruno148 visualizações
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects por Alireza Chalekaee
Integrated Value Engineering and Risk Management In ProjectsIntegrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Integrated Value Engineering and Risk Management In Projects
Alireza Chalekaee121 visualizações
Integrating risk management and earned value management processes in projecti... por Mohammad Birjandy,PMP
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Integrating risk management and earned value management processes in projecti...
Mohammad Birjandy,PMP1K visualizações
ITIL Foundation por Peyman Nouri
ITIL FoundationITIL Foundation
ITIL Foundation
Peyman Nouri185 visualizações

شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی چارچوب "آی تی آی اِل" با بهره گیری از رویکرد بلوغ سازمانی

 • 2. ‫موفقی‬ ‫بحرانی‬‫عوامل‬ ‫بندی‬‫تبه‬‫ر‬‫و‬ ‫شناسایی‬‫ت‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬"‫ل‬ِ‫ا‬ ‫آی‬‫تی‬ ‫آی‬"‫گ‬ ‫بهره‬ ‫با‬‫از‬ ‫ی‬‫یر‬ ‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬‫و‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫بلوغ‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫گیر‬ ‫ه‬‫ر‬‫معیا‬ ‫چند‬ ‫خانی‬ ‫ابراهیم‬ ‫امیر‬ ‫آبان‬95amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 3. ‫فهرست‬ ‫تحقیق‬‫کلیات‬ 1 ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫تحقیقات‬‫پیشینه‬‫و‬‫موضوع‬ ‫ادبیات‬‫بر‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫مر‬ 2 ‫تحقیق‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ 3 ‫آن‬ ‫تحلیل‬‫و‬‫محاسباتی‬ ‫نتایج‬ 4 ‫ها‬‫پیشنهاد‬‫و‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ 5 amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 5. ‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫کلیات‬ ‫از‬ ‫اخیر‬ ‫دوره‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫سیر‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫محوری‬‫محصول‬ ‫مرحله‬‫به‬ ‫محوری‬ ‫خدمت‬ ‫مرحله‬‫است‬ ‫رسیده‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ‫خدمات‬ ‫کننده‬‫ارائه‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سازمان‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نیاز‬ ‫هستند‬ ‫تا‬‫کیفیت‬‫خدمات‬‫بیشتر‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫را‬ ‫خود‬‫بهبود‬‫دهند‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ابزارها‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫های‬‫برترین‬ ‫تجربیات‬ ‫بهترین‬‫این‬‫عرصه‬‫است‬ ‫یک‬ ‫سازی‬‫پیاده‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫ترین‬‫مرسوم‬ ‫خدمات‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬‫است‬ ‫چارچوب‬ ‫ترین‬‫مطرح‬‫این‬ ‫برای‬ ‫جهانی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زمینه‬‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬‫است‬. amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 6. ‫وظیفه‬ ‫تفکر‬ ‫ای‬(Functional) ‫تفکر‬ ‫فرآیندی‬ (Process) ‫گرا‬ ‫خدمت‬ ‫تفکر‬ (Service) 1989 2003 2007 ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫فرآیندها‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬‫بلوغ‬ ‫فرآیندی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ه‬ ‫زیرساخت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫همسویی‬‫دپارتمان‬IT ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫استرتژی‬ ‫با‬ ‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫کلیات‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 7. ‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫انجام‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ریسک‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫سازمانی‬ ‫بلوغ‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫شناسایی‬ ‫پیاده‬ ‫برای‬ ‫موفقیت‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ITIL‫به‬ ‫میکند‬ ‫کمک‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫تا‬: amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 8. ‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫اهداف‬ ‫بهترین‬ ‫ارائه‬ ‫تکنیک‬ ‫روش‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫معیاره‬ ‫چند‬‫جهت‬ ‫عوامل‬ ‫دههای‬ ‫وزن‬ ‫در‬ ‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫آی‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫خوشه‬ ‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫مدل‬ ‫بلوغ‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫سازمانی‬‫جهت‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫تاثیر‬ ‫عوامل‬ ‫بندی‬ ‫پیاده‬ ‫بر‬ ‫گذار‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫سازی‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫مدل‬ ‫ادبیات‬ ‫بررسى‬ ‫های‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫در‬ ‫عوامل‬ ‫خصوص‬ ‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫جهت‬ ‫آی‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫رتبه‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫بندی‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫موفقیت‬ ‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫بلوغ‬ ‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫معیاره‬ ‫چند‬ ‫گیری‬ ‫پیاده‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬"‫آی‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬" amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 9. ‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬ ‫جنبه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫معیار‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫فازی‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ ‫عوامل‬ ‫بحرانی‬ ‫موفقیت‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫بلوغ‬ ‫رویکرد‬ ‫جهت‬ ‫سازمانی‬ ‫عوامل‬ ‫تعیین‬ ‫بحرانی‬ ‫موفقیت‬ ‫ادبیات‬‫را‬ ‫مبحث‬ ‫این‬ ‫پیشینه‬ ‫نظری‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تقویت‬ ‫بر‬‫خواهد‬ ‫کمک‬ ‫موضوع‬ ‫پذیري‬ ‫تعمیم‬ ‫کرد‬.amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 11. ‫چارچوب‬ITILCOBITISO/IEC 2000 ‫تعریف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫در‬ ‫تجارب‬ ‫بهترین‬ ‫خدمات‬ ‫مدیریت‬ ‫حوزه‬ IT ‫و‬ ‫کسب‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫حاکمیت‬ ‫برای‬ ‫کار‬ ‫مدیریت‬IT ‫بین‬ ‫استاندارد‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫المللی‬ ‫مدیریت‬ ‫الزامات‬ ‫خدمات‬IT ‫بازار‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬‫داخلی‬ IT‫است‬‫همچنین‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫ورژن‬ ‫آخرین‬ ‫بر‬ ‫بیشتری‬ ‫تاکید‬ ‫مشتری‬ ‫و‬ ‫ارزش‬ ‫روی‬ ‫دارد‬ ‫ها‬. ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫حاکمیت‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ورژن‬ ‫آخرین‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫ظرفیت‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫قبل‬ ‫نسخه‬ ‫به‬ ‫سازمان‬ ‫حاکمیت‬IT ‫پرداخته‬‫است‬. ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اصلی‬ ‫تمرکز‬ ‫در‬ ‫گواهینامه‬ ‫ارائه‬ ‫اثبات‬ ‫راستای‬ ‫با‬ ‫انطباق‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫المللی‬IT‫است‬. ‫ذینفعان‬ ‫تمامی‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫داخلی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫خارجی‬ ‫و‬IT‫هچنین‬ ، ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫دپارتمان‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫های‬ ‫خدمات‬IT‫حاکمیت‬ ‫تحت‬ ،‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫مورد‬ ‫همچنین‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫استفاده‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫های‬IT‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬‫نمایند‬ ‫اظهار‬ ‫استاندارد‬ ‫تمامی‬ ‫با‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫مقایسه‬ ‫چارچ‬ ‫وب‬ ‫اید‬ ‫آل‬ ‫پذیرش‬ ‫با‬ITIL ‫نیز‬ ‫ایزو‬ ‫اخذ‬ ‫است‬ ‫بالمانع‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 12. ‫سال‬ ،‫نویسنده‬ ‫انتشا‬‫ر‬ ‫تحقیق‬ ‫توضیحات‬ ‫بحرانی‬ ‫عامل‬ ‫موفقیت‬ ‫ردی‬ ‫ف‬ Tan & et al, 2009 ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ ‫جدید‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ITIL ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ 1Pollard & et al, 2009 ‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ ‫موردنیاز‬ Mehravani & et al, 2011 ‫با‬ ‫موضوع‬ ‫گذاشتن‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫چارچوب‬ ‫استقرار‬ ‫ذینفعان‬ITIL Mehravani & et al, 2011 ‫در‬ ‫ذینفعان‬ ‫میان‬ ‫موثر‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫استقرار‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ITIL ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫فرهنگسازی‬ ‫خصوص‬ITIL 2 Kabachinski & et al, 2011 ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫سطح‬ ‫ارتقا‬ ‫گرفتن‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫مستندات‬ITIL‫سریع‬ ‫پیروزی‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ Pollard & et al, 2009 ‫تغییرات‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫مقاومت‬ ‫کاهش‬ Mehravani & et al, 2011 ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫افزایش‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ITIL Pollard & et al, 2009 / Mehravani & et al, 2011 ‫دانش‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫افزایش‬ ‫ارتباطات‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫روحیه‬ ‫گروهی‬ 3 Mehravani & et al, 2011 ‫ای‬ ‫وظیفه‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تر‬ ‫راحت‬ ‫اصالح‬ ‫با‬ ‫پروژه‬ ‫ریسک‬ ‫کاهش‬ ‫آن‬ ‫موجب‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫یافتن‬ ‫ادامه‬ITIL‫ساعات‬ ‫در‬ ‫کاری‬ ‫اضافه‬ Pollard & et al, 2009 ‫صحیح‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫تعریف‬ ‫بیشتر‬ ‫اولویت‬ ‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ 4 ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫پیشینه‬ ‫چارچوب‬ITIL amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 13. Pederson & et al, 2010 / Shang & et al, 2010 ‫انفجاری‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫بحران‬ ‫مدیریت‬ (‫انقالبی‬)‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ 6 Shang & et al, 2010 ‫به‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫جای‬ ‫مشکل‬ ‫مداری‬ ‫مشتری‬ 7 Pollard & et al, 2009 ‫برای‬ ‫عوامل‬ ‫ترین‬ ‫بحرانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫استقرار‬ITIL‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫مشاور‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫است‬. ‫مشاور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ 8 Pederson & et al, 2010 ‫راستای‬ ‫در‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ 9 Cater-Steel, 2005 ‫استقرار‬ ‫پشتیبان‬ ‫و‬ ‫حامی‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ITIL‫در‬ ‫سازمان‬ ‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ 10 Cater-Steel, 2005 ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫سازی‬ITIL‫برای‬ ‫آن‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫حیاتی‬ ‫بسیار‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫سازگاری‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مهم‬ ‫و‬. ‫کارکنان‬ ‫قابلیت‬ IT‫با‬ ‫تطبیق‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ 11 Mehravani & et al, 2011 ‫آموزش‬ITIL‫در‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫موثر‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫همکاری‬، ‫همچنین‬‫از‬ ‫درخور‬ ‫دانش‬ ‫داشتن‬ITIL‫بطه‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫با‬ ‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫موازی‬ ‫بسیار‬ ‫دارد‬ ‫آن‬. ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫کارکنا‬‫ن‬IT‫تخصیص‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫استقرار‬ITIL 12 Mehravani & et al, 2011 ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نهایی‬ ‫اثرات‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستای‬ ‫در‬(ATU) ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫استقرار‬ ‫بر‬ITIL 13 Marquis, 2006 ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫چرخه‬ ‫برنامه‬ ‫راستای‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫امکانسنجی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫امکانسنجی‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 14. ‫یکپارچه‬ ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬(CMMI) ‫ردی‬ ‫ف‬ ‫تحقیق‬ ‫توضیحات‬ ‫سال‬ ،‫نویسنده‬ ‫انتشار‬ 1 ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫کجا‬ ‫و‬ ‫کی‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫نمایند‬. Marquis, 2006 2 ‫بلوغ‬ ‫سنجش‬ ‫های‬ ‫چارچوب‬ ‫بوسیله‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫فهم‬ ‫و‬ ‫درک‬ ‫آی‬ ‫م‬ ِ‫ا‬ ‫م‬ ِ‫ا‬ ‫سی‬ ‫و‬ ‫کوبیت‬ ‫مانند‬. Tan & et al, 2009 3 ‫وجود‬‫زمینه‬‫هایی‬‫فرآیندی‬‫سطوح‬‫بلوغ‬‫اولیه‬‫در‬‫سازمان‬‫ها‬ ‫منجر‬‫به‬‫پیاده‬‫سازی‬‫موفق‬‫چارچوب‬‫های‬‫فرآیندی‬. Rossi & Hirama, 2015 4 ‫مدل‬‫سی‬‫م‬ ِ‫ا‬‫م‬ ِ‫ا‬‫آی‬‫در‬‫بهینه‬‫سازی‬‫طراحی‬‫و‬‫تحلیل‬‫های‬‫هدف‬ ‫محور‬‫موثر‬‫خواهد‬‫بود‬ Pane & Sarno, 2015 ‫در‬‫سطح‬2‫زمینه‬ ‫برای‬ ‫فرآیندی‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ ‫ها‬ ‫پروژه‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫حالت‬ ‫اغلب‬ ‫دارند‬ ‫انفعالی‬. amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 15. 1 2 3 4 5 ‫پشتیبانی‬‫پروژه‬ ‫مدیریت‬‫فرآیند‬ ‫مدیریت‬‫مهندسی‬ ‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫محصول‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫پروژه‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ ‫پروژه‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫الزامات‬ ‫مدیریت‬ ‫کننده‬ ‫تامین‬ ‫توافقنامه‬ ‫مدیریت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬‫یکپارچه‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمانی‬ ‫فرآیند‬ ‫تبیین‬ ‫سازمانی‬ ‫فرآیند‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫سازمانی‬ ‫فرآیند‬ ‫عملکرد‬ ‫کمی‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمانی‬ ‫عملکرد‬ ‫مدیریت‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫علی‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫یکپارچه‬CMMI ‫سطح‬ ‫بلوغ‬ ‫آیندی‬ ِ‫فر‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫سطح‬2‫عنوان‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 16. ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫بندی‬ ‫جمع‬ ISO 20000 CMM CMMI SIMM COBIT ITIL ‫چارچوب‬ ‫های‬ ‫مدیریت‬IT ‫های‬ ‫مدل‬ ‫بلوغ‬ ‫سازمانی‬OSMM ‫ن‬‫دسو‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬ ‫موفقیت‬ ‫انی‬‫ر‬‫بح‬ ‫عوامل‬ ‫مجموعه‬ ‫ب‬ ‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫و‬ ‫احمد‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ی‬‫ر‬‫گردآو‬‫ا‬ ‫گذشته‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫سطح‬ ‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬ ‫های‬‫مینه‬‫ز‬ ‫وجود‬2‫به‬ ‫موفقیت‬ ‫انی‬‫ر‬‫بح‬ ‫عوامل‬ ‫عنوان‬ITIL ‫شناسا‬ ‫یی‬ ‫عوامل‬ ‫مسئله‬ ‫بيان‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 18. ‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬ ‫گام‬1 •‫شناسائی‬‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬"‫ل‬ِ‫ا‬ ‫آی‬‫تی‬ ‫آی‬"‫استفا‬ ‫با‬‫از‬ ‫ده‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫بلوغ‬‫رویکرد‬‫از‬ ‫ی‬‫گیر‬ ‫بهره‬ ‫با‬‫و‬ ‫گذشته‬ ‫تحقیقات‬ ‫گام‬2 •‫ی‬‫فاز‬‫دلفی‬ ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫شاخص‬ ‫ی‬‫غربالگر‬ ‫گام‬2 •‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫ها‬‫معیار‬‫اولیه‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫دن‬‫ر‬‫او‬ ‫بدست‬‫و‬ ‫شبکه‬ ‫تحلیل‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬ANP‫ی‬‫فاز‬ ‫گام‬3 •‫ی‬‫فاز‬ ‫دیمتل‬‫روش‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ر‬‫معیا‬ ‫میان‬‫درونی‬ ‫روابط‬‫ی‬ ‫بررس‬ ‫گام‬4 •‫حد‬ ‫ماتریس‬‫سوپر‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬‫ر‬‫یرمعیا‬‫ز‬‫نهایی‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫محاسبه‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 19. ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نمونه‬ ‫و‬‫جامعه‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫ها‬ ‫پرسشنامه‬ ‫و‬ 1 2 ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫حوزه‬ ‫خبرگان‬ITIL ‫اطالعت‬ ‫فناوری‬ ‫دپارتمان‬ ‫کارشناسان‬ 10 ‫نفر‬ 15 ‫نفر‬ ‫شماره‬ ‫پرسشنامه‬1(‫فازی‬ ‫دلفی‬) ‫روایی‬: ‫خبرگان‬ ‫و‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫سازه‬ ‫اعتبار‬ ‫روش‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫پایایی‬: ‫هر‬ ‫برای‬ ‫کرونباخ‬ ‫آلفای‬ ‫محاسبه‬8‫سواالت‬ ‫دسته‬ ‫باالی‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫همگی‬0/7‫باشد‬ ‫می‬ ‫تایید‬ ‫مورد‬. ‫شماره‬ ‫پرسشنامه‬2‫و‬3(ANP‫فازی‬ ‫دیمتل‬ ‫و‬) ‫روایی‬: ‫برخوردارند‬ ‫زوایی‬ ‫از‬ ‫نفسه‬ ‫فی‬ ‫زوجی‬ ‫مقایسه‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬ ‫پرسشنامه‬. ‫پایایی‬: ‫نرخ‬ ‫محاسبه‬‫روش‬ ‫با‬ ‫فازی‬ ‫نتایج‬ ‫ناسازگاری‬‫و‬ ‫گاگوس‬‫بوچر‬ ‫مقدار‬ ‫با‬ ‫همگی‬‫از‬ ‫کمتر‬0/1‫مورد‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫تایید‬. amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 20. ‫ردی‬ ‫ف‬ ‫معیارها‬‫زیرمعیارها‬ 1 ‫پشتیبانی‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ 1-1-‫اتخاذ‬‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫استقرار‬ITIL 1-2-‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫جدید‬ ‫استاندارد‬ITIL 1-3-‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ ‫موردنیاز‬ ‫خدمات‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ITIL 2 ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫فرهنگ‬ ‫سازمانی‬ 2-1-‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬ 2-2-‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ 3 ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫ارزیابی‬ 3-1-‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ITIL 3-2-‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نهایی‬ ‫اثرات‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ITIL‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستای‬ ‫در‬(ATU) 3-3-‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL‫در‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ر‬‫معیا‬‫های‬‫ر‬‫یرمعیا‬‫ز‬‫اولیه‬‫تحقیق‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 21. 5 ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫حاکمیت‬ 5-1-‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫مستمر‬ 5-2-‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ 5-3-‫مداری‬ ‫مشتری‬ 6 ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ذینفعان‬‫چارچوب‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ 6-1-‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ITIL 6-2-‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ 6-3-‫فناوری‬ ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫استقرار‬ITIL 7 ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫کاربردی‬ 7-1-‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫چارچوب‬ITIL‫در‬‫گام‬ ‫اولین‬ 7-2-‫از‬ ‫ممیزی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ 7-3-‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ 7-4-‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ 7-5-‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشاور‬amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 23. ‫معیار‬‫شده‬ ‫زیرمعیارحذف‬Crisp ‫پشتیبانی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫استاندارد‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫جدید‬ITIL 0/47 1 ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫ارزیابی‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫نهایی‬ ‫اثرات‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ITIL ‫در‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستای‬‫آن‬ 0/39 5 ‫پیاده‬ ‫ضرورت‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬‫سازی‬ITIL‫در‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫چرخه‬ ‫برنامه‬ ‫راستای‬ 0/37 5 ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫مداری‬ ‫مشتری‬ 0/47 1 ‫استقرار‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫فناوری‬ ‫کاربردی‬ ‫یک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ممیزی‬ ‫و‬ ‫مداوم‬ ‫دهی‬ ‫گزارش‬ ‫کیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ 0/45 0 ‫کنندگان‬ ‫تامین‬ ‫توافقنامه‬ ‫مدیریت‬ 0/45 0 ‫تکن‬ ‫با‬ ‫مرحله‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫غربالگری‬ ‫نتایج‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 24. ‫نماد‬‫معیارها‬‫زیرمعیارها‬‫نماد‬ c1 ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬ss1 ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ss2 c2 ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ss3 ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬ss4 c3 ‫استقرار‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫فناوری‬ ‫کاربردی‬ ‫چارچوب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ITIL‫اولین‬ ‫در‬ ‫گام‬ ss5 ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ss6 ‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ss7 ‫مشاور‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ss8 c4 ‫پشتیبانی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ITILss9 ‫موردنیاز‬ ‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ITIL ss10 c5 ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ss11 ‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ss12 c6 ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫ارزیابی‬ ‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ITILss13 c7 ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫شایستگی‬ ‫ذینفعان‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ITILss14 ‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ss15 ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ITIL ss16 ‫ت‬ ‫نهایی‬ ‫زیرمعیارهای‬ ‫و‬ ‫معیارها‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 25. 2 31 ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫شایستگی‬ ‫ذینفعان‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫زوجی‬ ‫مقایسه‬ ‫معیار‬‫اصلی‬ ‫های‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ 0.095 0.118 0.118 0.120 0.121 0.135 0.145 0.148 ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬… ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬… ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫اصلی‬‫های‬‫معیار‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫معیار‬ ‫بندی‬ ‫رتبه‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 26. 0.610 0.390 ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تغییر‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫سازمان‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬‫ی‬ 0.578 0.422 ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫استقرار‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ 0.353 0.234 0.251 0.162 ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشاور‬ ‫انتخاب‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫چارچوب‬ ‫طراحی‬ITIL‫در‬… ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فناوری‬ ‫استقرار‬ ‫کاربردی‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ 0.521 0.479 ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ITIL ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬ ‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫آموزش‬ ،‫مشاوره‬ ‫موردنیاز‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ITIL ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫پشتیبانی‬‫مدیریت‬‫ارشد‬ ‫زیرمعیار‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫زوجی‬ ‫قایسه‬ ‫ناسازگاری‬ ‫نرخ‬:0/094
 • 27. 0.509 0.491 ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫خدمات‬ ‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ 0.252 0.483 0.265 ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫داده‬… ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ ‫اقدام‬ ITIL ‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ناسازگاری‬ ‫نرخ‬:0/066 0.310 0.255 0.218 0.217 ‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫الزامات‬ ‫مدیریت‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫یکپارچه‬ ‫قابلیت‬(CMMI)‫سطح‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫ناسازگاری‬ ‫نرخ‬:0/036
 • 28. ‫نماد‬‫معیار‬DRD+RD-R c1‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬4.2314.1518.3820.080 c2‫همکاری‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬3.7283.9917.7200.263- c3 ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫های‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫کاربردی‬ 3.7024.0527.7530.350- c4‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬4.3953.6548.0490.741 c5‫حاکمیت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬3.7633.7327.4940.031 c6‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫نظارت‬3.8823.9467.8270.064- c7‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬3.7574.2037.9600.446- c8 ‫یکپارچه‬ ‫قابلیت‬ ‫بلوغ‬ ‫مدل‬ ‫فرآیندی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬( (CMMI)‫دو‬ ‫سطح‬ ‫در‬ 4.2113.9408.1510.271 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 7.47.57.67.77.87.988.18.28.38.48.5 D-R D+R ‫برونداد‬ ‫دکارتی‬ ‫مختصات‬ ‫نمودار‬DEMATEL‫اصلی‬ ‫معیارهای‬ ‫برای‬ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 ‫اصلی‬ ‫معیارهای‬ ‫علی‬ ‫روابط‬ ‫الگوی‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 29. ‫نماد‬‫ها‬ ‫معیار‬ ‫زیر‬ ‫وزن‬ ‫کل‬ ‫وزن‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫آل‬‫ایده‬ ‫رتبه‬ ‫نهایی‬ SS1‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬ 0.03 8 0.0760.6102 SS2 ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تغییر‬ 0.02 4 0.0490.39010 SS3‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ 0.03 6 0.0720.5793 SS4 ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ 0.02 6 0.0530.4229 SS5 ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ ‫چارچوب‬ITIL‫در‬‫گام‬ ‫اولین‬ 0.02 2 0.0440.35311 SS6 ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ 0.01 5 0.0290.23417 SS7‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ 0.01 6 0.0310.25116 SS8 ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشاور‬ 0.01 0 0.0200.16220 SS9 ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ ‫استقرار‬ITIL 0.03 3 0.0650.5234 ‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫معیارها‬ ‫نهائی‬ ‫اولویت‬ANP،‫سو‬ ‫خروجی‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 30. ‫نماد‬‫ها‬ ‫معیار‬ ‫زیر‬ ‫وزن‬ ‫کل‬ ‫وزن‬ ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫آل‬‫ایده‬ ‫رتبه‬ ‫نهایی‬ SS11 ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫خدمات‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ 0.03 2 0.06 4 0.5095 SS12‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ 0.03 1 0.06 1 0.4916 SS13 ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫استقرار‬ITIL 0.06 3 0.12 5 1.0001 SS14 ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ITIL 0.01 6 0.03 2 0.25215 SS15 ‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ 0.03 0 0.06 0 0.4837 SS16 ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬ ‫داده‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ITIL 0.01 7 0.03 3 0.26513 SS17‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬ 0.01 9 0.03 9 0.31012 SS18‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ 0.01 6 0.03 2 0.25514 SS19 ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬0.010.02 0.21818amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 31. 0.0203 0.0271 0.0273 0.0293 0.0314 0.0315 0.0319 0.0331 0.0388 0.0441 0.0487 0.0527 0.0600 0.0603 0.0613 0.0636 0.0653 0.0722 0.0762 0.1249 ‫مشاور‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫مشاوران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫الزامات‬ ‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬ ‫و‬ ‫محصول‬ ‫کیفیت‬ ‫تضمین‬ ‫ها‬ ‫فرآیند‬ ‫استقرار‬ ‫در‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ‫ابزار‬ ‫انتخاب‬ ‫جهت‬ ‫عملی‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬… ‫تحلیل‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫تخصیص‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫کارکنان‬ ‫توانایی‬ ‫سطح‬… ‫پیکربندی‬ ‫مدیریت‬ ‫چارچوب‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫استراتژی‬ ‫استقرار‬ITIL‫در‬… ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫واحد‬ ‫کارکنان‬ ‫تطبیق‬ ‫قابلیت‬… ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تحقق‬ ‫خدمات‬ ‫جهت‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بودجه‬ ‫تحقق‬ ‫تضمین‬… ‫فرهنگسازی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ITIL‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫قهرمان‬ ‫خدمات‬ ‫مستمر‬ ‫بهبود‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫مدیریت‬ ‫استقرار‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫اتخاذ‬ITIL ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫بخشی‬ ‫بین‬ ‫همکاری‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫سابقه‬ ‫استقرار‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ITIL ‫نرمال‬ ‫وزن‬ ‫زیرمعیارها‬ ‫اولویت‬ ‫نمودار‬‫نهایی‬ ‫بندی‬‫زیرمعیارهای‬‫تحقیق‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 33. ‫تشریح‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫های‬ ‫فاز‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫نظارت‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫روند‬ ‫بر‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ایشان‬ ‫و‬. ‫بیشترین‬ ‫از‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫معیار‬ ‫دیگر‬ ‫عوامل‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫تاثیرگذاری‬‫برخوردار‬‫است‬ : ‫م‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ارکان‬ ‫به‬ ‫ارشد‬ ‫مدیریت‬ ‫گردد‬ ‫ابالغ‬ ‫سازمان‬ ‫کارکنان‬ ‫تمام‬ ‫به‬ ‫و‬. ‫چارچو‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫درگیر‬ ‫کارکنان‬ ‫روحیه‬ ‫تقویت‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫تنبیهی‬ ‫و‬ ‫تشویقی‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫از‬ ‫انسانی‬ ‫عوامل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫موانع‬ ‫آمدن‬ 1 2 3 ‫تحقیق‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربردی‬ ‫پیشنهادات‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 34. ‫فره‬ ‫های‬ ‫کالس‬ ‫برگزاری‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫چارچوب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫پروژه‬ ‫ذینفعان‬ ‫برای‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫خصوص‬ ‫در‬. ‫معیار‬‫از‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫تاثیرپذیری‬ ‫میزان‬: ‫همچن‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫ل‬ ِ‫ا‬ ‫آی‬ ‫تی‬ ‫آی‬ ‫چارچوب‬ ‫موزشی‬ ‫گردد‬ ‫برگزار‬ ‫سازمان‬ ‫در‬.‫این‬‫ا‬ ‫را‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫اثربخشی‬ ‫موضوع‬ ‫م‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫بلوغ‬ ‫سطح‬ ‫ارزیابی‬ ‫گردد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫سنجیده‬ ‫نیز‬ ‫ذینفعان‬ ‫شایستگی‬. 1 2 3 ‫تحقیق‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربردی‬ ‫پیشنهادات‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92
 • 35. ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫قبلی‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫در‬ ‫کارکنان‬ ‫بیشترین‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫مدیریت‬ ‫معیار‬ ‫دارد‬ ‫مطالعه‬ ‫مورد‬ ‫معیارهای‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تعامل‬: ‫پیاده‬ ‫های‬ ‫فاز‬ ‫انجام‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫زمانبندی‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫از‬ ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫پذیرش‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ‫سنجش‬ ‫و‬ ‫ارزیابی‬ ‫به‬ ‫سبت‬ ‫نماید‬ ‫اقدام‬ ‫خبره‬ ‫افراد‬ ‫طریق‬ ‫از‬. 1 2 ‫تحقیق‬ ‫نتایج‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کاربردی‬ ‫پیشنهادات‬ amir.ebrahimkhani@gmail.com +989 12 799 21 92

Notas do Editor

 1. در نهایت 20 شاخص باقی مانده در راند دوم مجددا همگی امتیاز مناسبی کسب کرده‌اند
 2. در مقایسه زوجی تنها دو عنصر نیازی به محاسبه نرخ ناسازگاری نیست
 3. بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده وزن نهائی هریک از شاخص‌های مدل با تکنیک FANP محاسبه شده است. براساس خروجی تکنیک FANP می‌توان ملاحظه کرد زمانیکه روابط درونی متغیرهای پژوهش نیز در نظر گرفته شود میزان اهمیت و رتبه شاخص‌های مطالعه تغییر خواهد کرد.