O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PROJEKTGlobalizmi1) Ekononi2)Mjedis3)Politik4)Shoqeroro-historikPunoi:Amarildo LEKAJ
* Globalizmi ne aktualitetin e sotemFillimi i mijëvjeçarit ka vënë në dukje para nesh shumësfida, probleme dhe çështje, nd...
Globalizmi ne jetet tona !Globalizmi ne … * EkonomiGlobalizimi i ekonomisë është një realitet I padiskutueshëm. Sotjetojm...
* Levizja globale …Gjatë këtij shekulli u rrit pa masë numri i njerëzve të cilët lëvizin nga një vend në tjetrinduke ndrys...
MËNYRA E TË MENDUARIT DHE TË VEPRUARIT TËQYTETARIT TË SOTËM NË SHOQËRIPikëpamja e termit qytetar mund të shihet në disapë...
*Vazhdim…
TIPARET E QYTETARIT TË SOTËM GLOBALTermi qytetar ka pësuar ndryshime në përmbajtjen e tij në kohë dhe në hapësirë, ndryshi...
Problemet me shqtesuese te globalizmiPapunësia është një tjetër problem global.Ipapunë quhet ai individ që ka moshëligjore...
Fund…
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Globalizmi

  • Entre para ver os comentários

Globalizmi

  1. 1. PROJEKTGlobalizmi1) Ekononi2)Mjedis3)Politik4)Shoqeroro-historikPunoi:Amarildo LEKAJ
  2. 2. * Globalizmi ne aktualitetin e sotemFillimi i mijëvjeçarit ka vënë në dukje para nesh shumësfida, probleme dhe çështje, ndikimi i të cilave duket sikur për nganatyra del jashtë dimensionit të mjedisit që duket se i shkaktonduke marrë një pamje globale. Nder keto sfida mund tëpërmendim: globalizimin e ekonomisë, rritjen e pabarazisëekonomike ndërmjet vendeve të ndryshme, pabarazitë nëshpërndarjen dhe shfrytezimin e burimeve të informacionit dheteknologjisë, rritjen e kontrollit të qeverive në jetën e njerëzve,rritjen e konsumit, konfliktet kombëtare dhe rajonale për arsyefetare, etnike, ideologjike e racore, rënien e efektshmërisë politikeetj. Zgjidhja e të tilla problemeve nuk mund të bëhet vetëm nënivel kombëtar ose lokal por zgjidhje të tilla mund të vijnë sirrjedhojë e mendimit, veprimit dhe bashkërendimit të të gjithëqytetarëve në bashkësi, qytet apo dhe në rajonin ku ata jetojnë.Ekzistojnë disa prirje globale që ndikojnë në jetën e qytetarëve tëcilat mund të grupohen në katër drejtime kryesore.1 1 . Ekonomia globale2. Teknologjia dhe komunikimi3. Popullsia dhe mjedisi4. Lëvizja globale
  3. 3. Globalizmi ne jetet tona !Globalizmi ne … * EkonomiGlobalizimi i ekonomisë është një realitet I padiskutueshëm. Sotjetojmë në një periudhë që do të ndikoje në ndryshimin eekonomisë dhe politikës në vitet e ardhshme. Nuk do të ketë mëprodhime të cilat do të mbajnë vulën e vendit në të cilin atoprodhohen, nuk do të ketë më korporata ose industri kombëtare,ekonomia kombëtare nuk do të ekzistojë ose të paktën jo nëpërmasat dhe në kuptimin që ajo shihet sot.* Teknologjia dhe komunikimiZhvillimi i shpejt në fushën e teknologjisë solli dhe zhvillim nëmjetet e komunikimit.. Ai është njëkohësisht pasuri, rrezik dhepushtet, është vlera kryesore në ekonomi e cila ndikon në njëshpërhapje edhe më të madhe të ekonomisë dhe vlerave që ajoka.* Popullesia dhe mjedisiProblemet me të cilat përballet mjedisi si rrjedhoj e rritjes sëshpejtë të popullsisë janë: prishja dhe shkretimi i tokave tëpunueshme, zvogelimi i burimeve ujore, ndotja globale, erozioni,shkatërrimi i pyjeve, humbja e biodiversitetit, reduktimi i ozonitetj. Rritja më e madhe e popullsisë në vitet në vazhdim do të vijëkryesisht nga vendet e paindustrializuara gjë, që do të çoj dhe nërritjen e presionit që ushtron migrimi i popullsisë.
  4. 4. * Levizja globale …Gjatë këtij shekulli u rrit pa masë numri i njerëzve të cilët lëvizin nga një vend në tjetrinduke ndryshuar perberjen etnike të çdo vendi. Kjo dukuri i detyron dhe shtonpërpjekjet e grupeve për ruajtjen e identitetit të tyre duke sfiduar politikat endryshme të vendeve në të cilat vendosen nëpërmjet ndryshimeve kulturore.Për shkak të këtyre arsyeve ndaj globalizimit shtrohen dhe një sërë kritikash dukevënë në dyshim thelbin dhe shkallën e ndikimit të tij në përgjithësi dhe në çdo vend nëveçanti. Ku mund të përmendim:** Globalizimi është pjese e kapitalizmit ose imperializmit botëror dhe si i tillë mbartdhe pasojat e tij.** Globalizimi ka pasoja të ndryshme, shpesh të padrejta pasi prodhon fitues dhe tëhumbur, keta të fundit kryesisht në radhët e të varfërve.** Globalizmi fsheh përgjegjshmërinë dhe transparencën pasi veshtiresonidentifikimin e atyre që janë përgjegjës për dukuri që ndikojnë në mbarë botën.** Globalizmi në shumë raste rrit kontradiktat madje në një pjesë të mirë tërasteve nxit procesin e kundërt - antiglogalizimin.Megjithatë, pavarësisht nga ndikimet e rrjedhojat kontradiktore të procesit tëglobalizmit mendoj se ky proces është një realitet global që modelon dhe do tëmodelojë botën në shekullin e ri.
  5. 5. MËNYRA E TË MENDUARIT DHE TË VEPRUARIT TËQYTETARIT TË SOTËM NË SHOQËRIPikëpamja e termit qytetar mund të shihet në disapërmasa, nga të cilat mund të përmendim:1. PËRMASA HAPËSINOREPërmasa hapësinore kërkon që qytetari ta shohëveten në të njëjtën kohë pjestar të disa bashkësive qëndërthuren me njëra-tjetrën: familjes, shkollës,lagjes, qytetit, vendit, rajonit dhe botës, të kuptojëse mirëqënia personale ndikohet nga veprimtaritëpolitike dhe ekonomike në të gjithë botën.2. PËRMASA KOHOREKjo përmasë kërkon që e kaluara, e tashmja dhe eardhmja të shihen si të lidhura në menyrë dinamike.Kjo nënkupton se trajtimi i sfidave nuk mund tëshihet i lidhur vetëm me të sotmen por duhet marrëparasysh e kaluara dhe e ardhmja.
  6. 6. *Vazhdim…
  7. 7. TIPARET E QYTETARIT TË SOTËM GLOBALTermi qytetar ka pësuar ndryshime në përmbajtjen e tij në kohë dhe në hapësirë, ndryshime këto që e përgatisinqytetarin të veproj në një mjedis shumë përmasor.Qytetarët global ndryshojnë nga njerëzit e zakonshëm në njësërë faktorësh ndër të cilët mund të theksojmë:1.ndjenja e identitetit2.shkalla e gëzimit të të drejtave3.shkalla e përmbushjes së detyrimeve që burojnë nga të drejtat4.shkalla e interesit dhe e përfshirjes në ëë ështjet shoqerore5.shkalla e pranimit të vlerave shoqërore bazë.PROBLEMET GLOBALEGlobalizmi na prek të gjithve në mënyrë të drejtpërdrejtë. Përveëë përfitimeve që sjell dukuria e globalizimit nukmund të lëmë pa përmendur dhe problemet e shkaktuara nga kjo dukuri. Probleme të tilla të shkaktuara ngaglobalizmi hasen në shumë fusha si: në ekonomi, mjedis, papunësi, tranzicion, emigracion, trafikimin e qënievenjerëzore, drogën, krimin e organizuar etj.Disa prej shqetesimeve mjedisore globale jane:o Ndotja e burimeve natyrore ( uji, ajri, toka )o Shiu acido Efekti greenhouseo Dëmtimi i shtresës së ozonit, hollimi i sajo Industria nukleareo Telefonia celulare ( rrezatimi ne radiofrekuence )
  8. 8. Problemet me shqtesuese te globalizmiPapunësia është një tjetër problem global.Ipapunë quhet ai individ që ka moshëligjore për punë, që shkon në zyren epunësimit dhe është në kerkim të njëpunë. Me zhvillimin e globalizimit rëniae nivelit të punësimit vihet re si nësektorin publik dhe në atë privat.Papunësia vjen si pasojë e zhvillimitteknologjik si dhe si pasojë ekompjuterizimit dhe mekanizimit tëshumë sektorëve. Vihet re se korporatatjanë të priura për arsye tregëtare dhepërfitimi që të punësojnë njerëz tëarsimuar dhe të specializuar në filialet etyre në vendet në të cilat ato ushtrojnëaktivitetin. Ky fenomen bën që numri itë punësuarve në to të mos përfshijë atështresë të shoqërisë që e ka tëdomosdoshme një pagë duke mosndikuar në rehabilitimin e vendeve tëbotës së tretë. Trafikimi i qënieve njerëzore mund të cilesohet siskllavëria e kohëve moderne.Trafikimi është një formë e kulluar skllavërie dhepune të detyruar, abuzim i pushtetit të më tëfortit ndaj më të dobëtit,Trafikantët dhe viktimat e tyre kanë shpërndarjegjeografike në të gjithë botën.Shkaqet e trafikut lidhen me faktorët:• Ekonomika e dobët• Sociale ( divorcet, dhuna në familje,levizja e lirë)• PolitikeFundi i shekullit të XX-të dhe fillimi i shekullit tëXXI-të prezanton një formë të re të skllavërisënjerëzore atë të trafikimit të tyre. Ky fenomenështë i pranishëm si në vendet e zhvilluara ashtudhe në vendet e varfëra dhe ato në tranzicion.Trafiku i njerëzve për qëllime prostitucioni dhepune të detyruar përbën një nga fushat mezhvillim më të shpejtë të vaprimtarive kriminalendërkombëtare.Trafikimi i grave dhe fëmijëve është një ngaveprimtaritë më cnjerëzore të këtij lloj krimi.
  9. 9. Fund…

×