O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-5-พ.ศ.2546.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
หน้า ๑๖
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ....
หน้า ๑๗
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
“มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้ง...
หน้า ๑๘
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระร...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 22 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (12)

Anúncio

พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-5-พ.ศ.2546.pdf

 1. 1. หน้า ๑๖ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖” มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “คณะผู้บริหาร” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 2. 2. หน้า ๑๗ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ “มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น” มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัคร รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของ ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับ สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๑๓ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดารง ตาแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ มาตรา ๑๔ เมื่อตาแหน่งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตาแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตาแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่ วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ สมาชิกสภาตาบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ ผู้ซึ่งตนแทน”
 3. 3. หน้า ๑๘ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “เมื่อมีการแยกพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านใดขึ้นเป็นหมู่บ้านใหม่ ให้สมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับ เลือกตั้งของหมู่บ้านเดิมยังคงเป็นสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งอยู่ต่อไป โดยให้สมาชิกสภาตาบล ที่มีภูมิลาเนาอยู่ในหมู่บ้านใด เป็นสมาชิกสภาตาบลของหมู่บ้านนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงตาม มาตรา ๑๒ และให้นายอาเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตาบลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจานวน ที่กฎหมายกาหนดทั้งหมู่บ้านเดิมและหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาตาบลที่หมู่บ้านนั้น ตั้งอยู่ในเขต ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตาแหน่ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในตาบลนั้น เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อย แปดสิบวันให้สภาตาบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่” มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๑ ตรี สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น โดยทาเป็ นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กาหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย” มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๑ จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยดาเนินการประกาศยุบสภาตาบลทั้งหมด และ องค์การบริหารส่วนตาบลใดที่มีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหาร ส่วนตาบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอาเภอเดียวกันภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว การรวมกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตาบลนั้น การสารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
 4. 4. หน้า ๑๙ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะหรือ โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหาร ส่วนตาบลนั้นก็ได้ ให้นามาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับกับการยุบและรวม ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑ เบญจ และมาตรา ๔๑ ฉ แห่งพระราช บัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มาตรา ๔๑ เบญจ สภาตาบลหรือองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแยกพื้นที่บางส่วนไปรวมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือรับพื้นที่บางส่วนของสภาตาบล หรือองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยทาเป็น ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้กาหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย การสารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพื้นที่ในเขตสภาตาบลหรือ องค์การบริหารส่วนตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวง มหาดไทยกาหนด การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตาบล หรือพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้สภาตาบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอน และผู้รับโอนตกลงกัน ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกาหนด มาตรา ๔๑ ฉ ในกรณีที่มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๑ ทวิ มาตรา ๔๑ ตรี มาตรา ๔๑ จัตวา หรือมาตรา ๔๑ เบญจ และเป็นเหตุให้ต้องเพิ่มจานวนสมาชิกสภาของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ให้ดาเนินการเลือกตั้งเพื่อให้มีสมาชิกครบจานวนตามที่กฎหมายกาหนด และให้ผู้ได้รับ เลือกตั้งอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของสมาชิกอื่นในหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สมาชิกของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นนั้นประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่” มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 5. 5. หน้า ๒๐ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ “มาตรา ๔๒ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหาร ส่วนตาบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยทาเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ บริหารส่วนตาบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลง และนายก องค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็ น เทศบาลเป็นต้นไป บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่” มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๔ องค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและนายก องค์การบริหารส่วนตาบล” มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๖ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร กิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล (๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ มาตรา ๔๗ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 6. 6. หน้า ๒๑ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยอนุโลม” มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๗ ทวิ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ (๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตาบลที่สมัคร รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (๒) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษา หรือเลขานุการของ ผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับ สภาตาบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (๓) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๔๗ ตรี สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงเมื่อ (๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล (๒) ตาย (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ (๔) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (๕) มิได้อยู่ประจาในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน (๖) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น เป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทาให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้นหรือที่องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น จะกระทา
 7. 7. หน้า ๒๒ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ (๗) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๗ ทวิ (๘) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง ที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตาบลหรือกระทาการ อันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อ เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลผู้นั้นมิได้อุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลภายในกาหนดเวลาอุทธรณ์ หรือโต้แย้งให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ครบระยะเวลาอุทธรณ์หรือโต้แย้งดังกล่าว ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๘) ผู้นั้น อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลไปยังนายอาเภอได้ภายในสิบห้าวันนับแต่ วันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยระบุข้ออุทธรณ์หรือข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริงหรือ ข้อกฎหมายประกอบด้วย และให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ได้รับคาอุทธรณ์หรือโต้แย้ง คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด (๙) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดไม่สมควร ดารงตาแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็น ที่สุด ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๙) พร้อมกัน ทั้งหมด ให้ถือว่าเป็นการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล” มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๕๐ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๔๙ ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
 8. 8. หน้า ๒๓ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ (๑) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ (๒) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒ ผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตาม (๓) จะดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบล หรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลนั้น” มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลครั้งใด ถ้าผู้ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุม ก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เท่าที่มีอยู่ในที่ประชุมเสนอให้เปิดประชุม ให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่า จะหมดระเบียบวาระการประชุมหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจะได้มีมติให้ปิ ดประชุม และให้ นาความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว” มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การ บริหารส่วนตาบลจะกาหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจาปีให้สภาองค์การ บริหารส่วนตาบลกาหนด นายอาเภอต้องกาหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบล กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกาหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ นายอาเภออาจเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคาสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
 9. 9. หน้า ๒๔ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกาหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้อง ได้รับอนุญาตจากนายอาเภอ” มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มาตรา ๕๖/๑ ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้” มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๕๗ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ งานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อครบอายุของสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบล หรือเมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีมติให้ พ้นจากตาแหน่ง” มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกชื่อของส่วนที่ ๒ ในหมวด ๒ ของพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ส่วนที่ ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล” มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
 10. 10. หน้า ๒๕ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ “มาตรา ๕๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมาจาก การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น” มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๕๘/๒ มาตรา ๕๘/๓ มาตรา ๕๘/๔ มาตรา ๕๘/๕ มาตรา ๕๘/๖ และมาตรา ๕๘/๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มาตรา ๕๘/๑ บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย (๑) มีอายุไม่ต่ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง (๒) สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา (๓) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาตาบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผู้บริหาร ท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทากับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง มาตรา ๕๘/๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ ในตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลดารงตาแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดารงตาแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันที่พ้น จากตาแหน่ง มาตรา ๕๘/๓ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหาร ส่วนตาบลตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายได้ไม่เกินสองคน และอาจแต่งตั้งเลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐได้ มาตรา ๕๘/๔ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๕๘/๑
 11. 11. หน้า ๒๖ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๕ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบาย ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและรองประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตาบลถูกยุบตามมาตรา ๕๓ หากมีกรณีที่สาคัญและ จาเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์สาคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การ บริหารส่วนตาบลจะดาเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการ เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้กระทาโดยเปิดเผย โดยนายก องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดทานโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลได้ ให้นายอาเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตาบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นาวิธีการแจ้งคาสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายก องค์การบริหารส่วนตาบลได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลจัดทารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นประจาทุกปี คาแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบาย ให้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลด้วย มาตรา ๕๘/๖ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือ ผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและ มีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
 12. 12. หน้า ๒๗ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ มาตรา ๕๘/๗ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงข้อเท็จจริงหรือ แสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มีการลงมติ ญัตติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและให้ประธานสภาองค์การ บริหารส่วนตาบลกาหนดวันสาหรับการอภิปรายทั่วไปซึ่งต้องไม่เร็วกว่าห้าวันและไม่ช้ากว่าสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทราบ การขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ จะทาได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง” มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๕๙ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ (๑) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ บริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลและเลขานุการนายกองค์การ บริหารส่วนตาบล (๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น มาตรา ๖๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล อานาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้เป็น ไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหาร ส่วนตาบลตามลาดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายก
 13. 13. หน้า ๒๘ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตาบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รักษา ราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การ บริหารส่วนตาบลเป็นกรรมการหรือให้มีอานาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทนทาหน้าที่กรรมการ หรือมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลในระหว่างรักษาราชการแทนด้วย อานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหาร ส่วนตาบลจะพึงปฏิบัติหรือดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคาสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้กาหนดในเรื่องการมอบอานาจไว้เป็นอย่างอื่น นายกองค์การ บริหารส่วนตาบลอาจมอบอานาจโดยทาเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้ปฎิบัติ ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติราชการแทน ให้ทาเป็นคาสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ การปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลตามวรรคห้า ต้องกระทาภายใต้ การกากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดไว้” มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตาบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และรับผิดชอบควบคุม ดุแลราชการประจาขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่มี กฎหมายกาหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย” มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและ องค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “มาตรา ๖๔ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ (๑) ถึงคราวออกตามวาระ (๒) ตาย (๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอาเภอ (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑
 14. 14. หน้า ๒๙ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ (๕) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๘๗/๑ วรรคห้า หรือมาตรา ๙๒ (๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก (๘) ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีจานวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่สมควรดารงตาแหน่ง ต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ (๕) ให้นายอาเภอสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คาวินิจฉัยของนายอาเภอให้เป็นที่สุด ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติหน้าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเท่าที่จาเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มาตรา ๖๔/๑ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่งเมื่อ (๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลพ้นจากตาแหน่ง (๒) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง (๓) ตาย (๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๔ (๖) กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒ (๗) ถูกจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก (๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตาแหน่งตามมาตรา ๙๒ ให้นาความใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) มาใช้บังคับกับการพ้นจากตาแหน่ง ของเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม ให้นาความในวรรคสองของมาตรา ๖๔ มาใช้บังคับกับกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลด้วยโดยอนุโลม” มาตรา ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ บริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มาตรา ๖๔/๒ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องไม่กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
 15. 15. หน้า ๓๐ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ (๑) ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดในส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ เว้นแต่ตำแหน่งที่ดำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย (๒) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจำกส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ นอกเหนือไปจำกที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจกำรงำน ตำมปกติ (๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น เป็นคู่สัญญำหรือในกิจกำรที่กระทำให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น หรือที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น จะกระทำ บทบัญญัติมำตรำนี้มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนำญ หรือเงินปีพระบรมวงศำนุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับกับกรณี ที่บุคคลดังกล่ำวตำมวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่ำเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใดเนื่องจำกกำรดำรงตำแหน่ง กรรมำธิกำรของรัฐสภำ สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือสภำท้องถิ่นอื่น หรือกรรมกำรที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นโดยตำแหน่ง” มำตรำ ๒๘ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๖๕ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “มำตรำ ๖๕ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ให้สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และพนักงำนส่วนตำบล เป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ปลัดองค์กำรบริหำร ส่วนตำบล และพนักงำนส่วนตำบลซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแต่งตั้ง มีอำนำจเปรียบเทียบคดี ละเมิดข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้ตำมระเบียบและวิธีกำรที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด เมื่อได้ชำระค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบ ให้ถือว่ำ คดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ” มำตรำ ๒๙ ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นมำตรำ ๖๙/๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร บริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ “มำตรำ ๖๙/๑ กำรปฏิบัติงำนตำมอำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม
 16. 16. หน้า ๓๑ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ของประชำชนในกำรจัดทำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล กำรจัดทำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำม กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วยกำรนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กระทรวงหมำดไทยกำหนด” มำตรำ ๓๐ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “มำตรำ ๗๑ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจออกข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเพื่อใช้ บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม อำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือเมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติหรือให้มีอำนำจออกข้อบัญญัติ ในกำรนี้จะกำหนดค่ำธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ กำหนดโทษปรับผู้ฝ่ำฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบำท เว้นแต่จะมีกฎหมำยบัญญัติไว้ เป็นอย่ำงอื่น ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล หรือรำษฎรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลและนำยอำเภอให้ควำมเห็นชอบร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร บริหำรส่วนตำบลตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลลงชื่อและประกำศเป็นข้อบัญญัติ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลต่อไป ในกรณีที่นำยอำเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลใด ให้ส่งคืน สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร ส่วนตำบลดังกล่ำวเพื่อให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำร บริหำรส่วนตำบลนั้นใหม่ หำกนำยอำเภอไม่ส่งร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคืนสภำองค์กำร บริหำรส่วนตำบลภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่นำยอำเภอได้รับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ดังกล่ำว ให้ถือว่ำนำยอำเภอเห็นชอบกับร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนั้น เมื่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลพิจำรณำทบทวนร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมวรรคสี่แล้ว มีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สองในสำมของจำนวนสมำชิกสภำองค์สภำกำรบริหำรส่วนตำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้นำยกองค์กำรบริหำร ส่วนตำบลลงชื่อและประกำศเป็นข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลได้โดยไม่ต้องขอควำมเห็นชอบ
 17. 17. หน้า ๓๒ เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ จำกนำยอำเภอ แต่ถ้ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลไม่ยืนยันภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำง ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลคืนจำกนำยอำเภอหรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำสองในสำม ของจำนวนสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ ให้ร่ำงข้อบัญญัติองค์กำรบริหำร ส่วนตำบลนั้นเป็นอันตกไป” มำตรำ ๓๑ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๗๒ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “มำตรำ ๗๒ กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรนั้น เพื่อประโยชน์แก่กิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจขอให้ ข้ำรำชกำร พนักงำน หรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยกำรบริหำร รำชกำรส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเป็นกำรชั่วครำวได้ โดยไม่ขำดจำกต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้มีอำนำจอนุญำตได้ตำมควำมจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้ำรำชกำรซึ่งไม่อยู่ในอำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้กระทรวงมหำดไทยทำควำมตกลง กับหน่วยงำนต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง” มำตรำ ๓๒ ให้ยกเลิกควำมในวรรคสองของมำตรำ ๗๔ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบลและ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำร บริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “ในกำรจัดเก็บภำษีบำรุงท้องที่และภำษีโรงเรือนและที่ดินขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล ตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมีอำนำจและหน้ำที่เช่นเดียวกับอำนำจและหน้ำที่ ของนำยกเทศมนตรีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบำรุงท้องที่และกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน เว้นแต่จะมีกฎหมำยกำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลอำจมอบอำนำจและหน้ำที่ ดังกล่ำวให้หน่วยงำนอื่นของรัฐดำเนินกำรแทนก็ได้ และให้หักค่ำใช้จ่ำยได้ตำมที่กำหนดในมำตรำ ๘๑” มำตรำ ๓๓ ให้ยกเลิกควำมในมำตรำ ๘๖ และมำตรำ ๘๗ แห่งพระรำชบัญญัติสภำตำบล และองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำตำบลและ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน “มำตรำ ๘๖ เงินค่ำตอบแทนประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองประธำนสภำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล และสมำชิกสภำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ให้เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยกำหนด

×