Anúncio

NativeWT of BMS

12 de Oct de 2016
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
Anúncio
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
Anúncio
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
NativeWT of BMS
Próximos SlideShares
Social Media for Your CareerSocial Media for Your Career
Carregando em ... 3
1 de 13
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Similar a NativeWT of BMS(20)

Anúncio

NativeWT of BMS

 1. 1 ‫فن‬‫بی‬ ‫ساختمان‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫بومی‬ ‫آوری‬‫و‬ ‫سیم‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬‫اتوماسیون‬ ‫افزارهای‬ ‫چکیده‬:‫ساختمان‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬1(BMS)‫در‬ ‫اصطالحا‬ ‫که‬‫ایران‬ ‫هوشمند‬ ‫خانه‬‫می‬ ‫شناخته‬‫شود‬‫فن‬ ‫یک‬‫یک‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫آوری‬‫محصول‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جدید‬ ‫خدماتی‬‫یک‬ ‫اندازی‬‫وسایل‬ ‫از‬ ‫سری‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫الکترونیکی‬‫هوشمندسازی‬ ‫برای‬ .‫آید‬ ‫سخت‬ ‫تجهیزات‬ ‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫ساختمان‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬‫افزاری‬ ‫و‬ ‫مانیتورکردن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫هماهنگی‬‫وسایل‬ ‫کنترل‬ ‫مکانیکی‬ ‫و‬ ‫برقی‬‫موجود‬‫ساختمان‬ ‫در‬ ،‫سا‬ ،‫(منازل‬‫ختمانهای‬ ،‫صنعتی‬ ‫واحدهای‬ ،‫فروش‬ ‫مراکز‬ ،‫بیمارستانها‬ ،‫اداری‬ )... ‫و‬ ‫دارو‬ ‫و‬ ‫غذا‬ ‫انبارهای‬‫شون‬ ‫نصب‬.‫د‬‫محصوالت‬‫خدماتی‬ ‫هوشمندسازی‬‫با‬‫ا‬‫هد‬‫ا‬‫انرژی‬ ‫و‬ ‫وقت‬ ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫ف‬، ‫موجود‬ ‫منابع‬ ‫بهتر‬ ‫مدیریت‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬‫و‬‫نهایتا‬‫کاهش‬ ‫انسانی‬ ‫خطای‬،‫محوله‬ ‫مسئولیتهای‬ ‫اجرای‬ ‫در‬‫و‬ ‫طراحی‬‫عرضه‬ ‫میشوند‬.‫از‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ساختمانها‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫برای‬‫اندازه‬‫و‬ ‫گیری‬،‫سرمایش‬ ‫و‬ ‫گرمایش‬ ‫تأسیسات‬ ‫کنترل‬ ‫بهره‬ ‫تردد‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫روشنایی‬‫می‬ ‫برداری‬‫یک‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫جدید‬ ‫متد‬‫هوشمندسازی‬ ‫بستر‬ ‫طراحی‬‫وسایل‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫تولید‬ ‫الکترونیکی‬‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫است‬‫ساختشان‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫است‬ ‫بومی‬ ‫صد‬ ‫در‬ ‫صد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫میباشد‬ ‫خارجی‬ ‫مشابه‬ ‫محصوالت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬.‫چند‬ ‫همچنین‬‫نمونه‬ ‫نرم‬‫شده‬ ‫معرفی‬ ‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬ ‫برای‬ ‫کاربردی‬ ‫افزار‬ ‫ا‬‫که‬ ‫ست‬‫بمنظور‬‫جایگزین‬‫برای‬ ‫ی‬‫سیستم‬‫و‬ ‫سنتی‬ ‫کنترل‬ ‫های‬ ‫بهره‬ ‫افزایش‬‫وری‬‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫صنعتی‬ ‫واحدهای‬.‫اند‬ ‫واژه‬‫های‬:‫کلیدی‬‫اشیا‬ ‫اینترنت‬،‫دقیق‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬، ‫ساختما‬ ‫هوشمندسازی‬‫ن‬ ‫طوق‬ ‫رئوف‬‫ی‬1 ،‫شجاعی‬ ‫علی‬2 1.‫کارشناسی‬‫برق‬ ‫ارشد‬-‫کامپی‬ ‫و‬ ‫برق‬ ‫دانشکده‬ ،‫مخابرات‬،‫وتر‬ ‫دانشگاه‬‫ایران‬ ،‫شیراز‬ ،‫شیراز‬ 2.‫کارشناسی‬‫مدیریت‬ ‫ارشد‬‫بازرگانی‬-،‫بازاریابی‬‫دانشکده‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬‫قم‬ ‫پردیس‬ ‫حسابداری‬،‫تهران‬ ‫دانشگاه‬،‫قم‬‫ایران‬ ‫طوقی‬ ‫رئوف‬ :‫مقاله‬ ‫مسئول‬ ‫نویسنده‬ ‫ایمیل‬‫مسئول‬ ‫نویسنده‬:@gmail.comir.toogh ‫و‬ ‫ایمیل‬‫تلفن‬‫طوقی‬ ‫رئوف‬:38329482090r.tooghi@gmail.com ‫و‬ ‫ایمیل‬‫تلفن‬:‫شجاعی‬ ‫علی‬38322423348parslotus@hotmail.com Native WirelessTechnologyof Building Management Systems and AutomationSoftware Design Raoof Tooghi1 , Ali Shojaei2 1 Building Management System
 2. 2 1. M Sc.,Electrical Engineer, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran. 2.M Sc.,BusinessM anagement-Marketing, University of Tehran, College of Pardise Qom, Qom, Iran. Corresponding Author: Raoof Tooghi .comr.tooghi@gmailEmail: ‫مقدمه‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫منازل‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫نوین‬ ‫های‬‫فن‬ ‫این‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫دنیا‬‫آوری‬ ‫وارداتی‬ ‫آن‬ ‫تجهیزات‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫رسیده‬ ‫هم‬ ‫ایران‬ ‫به‬ ‫میباشد‬‫ملی‬ ‫سرمایه‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫خارج‬ ‫کشور‬ ‫از‬ ‫تجهیزات‬ ‫این‬ ‫خرید‬ ‫برای‬‫تیم‬ . ‫ارتباطات‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬ ‫پیشگامان‬ ‫شرکت‬ ‫طراحی‬ ‫ساواالن‬ ‫روز‬‫رهبری‬ ‫معظم‬ ‫مقام‬ ‫فرمایشات‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ،‫مقاومتی‬ ‫اقصاد‬ ‫زمینه‬ ‫در‬‫محصوالت‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫با‬ ‫هوشمندسازی‬‫خالقان‬ ‫ایده‬ ‫یک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫در‬ ‫پیشگام‬ ،‫ه‬ ‫میباش‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫تولید‬‫ن‬‫آن‬ ‫درصدد‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫هستند‬‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫تا‬‫نوع‬ ‫این‬ ‫واردات‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بی‬ ‫محصوالت‬‫ن‬‫ک‬ ‫یاز‬‫ن‬‫کامل‬ ‫بطور‬ ‫را‬ ‫تکنولوژی‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫ند‬ ‫بومی‬‫ک‬ ‫سازی‬‫ن‬‫ند‬‫زمینه‬ ‫حتی‬ ‫و‬‫محصوال‬ ‫این‬ ‫صادرات‬ ‫ی‬‫ت‬ ‫کنند‬ ‫فراهم‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫به‬ ‫را‬. ‫پژوهش‬ ‫پیشینه‬ ‫از‬ ‫پس‬‫و‬ ‫تحقیق‬‫هوشمندسازی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫ساختمان‬،‫طراحی‬ ‫تیم‬‫هوشمند‬ ‫خانه‬‫دست‬ ‫به‬‫آوردهای‬ ‫شده‬ ‫نایل‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیر‬:‫اند‬ ‫تقسیم‬ ‫عمده‬ ‫بخش‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫هوشمندسازی‬ :‫میشود‬ ‫ب‬:‫مرکزی‬ ‫کنترل‬ ‫خش‬‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫وایرلس‬ ‫یا‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫طرف‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫با‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫یا‬ ‫وصل‬ ‫کنترلی‬ ‫ماژول‬ ‫به‬ ‫ارتباطی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ‫بوسیله‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫فرد‬ ‫بین‬ ‫رابط‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬‫ماژول‬ ‫کنترلی‬‫دستگاه‬ ‫یک‬ ،‫مسکونی‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫مرک‬ ‫کنترلر‬.‫است‬ ‫کافی‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫زی‬ ‫ماژول‬ ‫یک‬ ‫شامل‬ ‫بخش‬ ‫این‬ :‫واسط‬ ‫کنترل‬ ‫بخش‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کنترل‬ ‫دستگاه‬ ‫بین‬ ‫رابط‬ ‫که‬ ‫میباشد‬ ‫کنترلی‬ ‫سیستم‬ ،‫روشنایی‬ ‫(مثل‬ ‫شونده‬ ‫هوشمند‬ ‫برقی‬ ‫وسیله‬ ‫سیستم‬ ،‫تهویه‬ ‫سیستم‬ ،‫تلویزیون‬ ،‫آیفون‬ ،‫صوتی‬ ‫گرمایشی‬/‫واحد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ .‫است‬ )... ‫و‬ ‫سرمایشی‬ ‫برقی‬ ‫وسایل‬ ‫بتعداد‬ ‫مسکونی‬‫ماژول‬ ،‫شده‬ ‫هوشمند‬
 3. 3 ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫برقی‬ ‫وسیله‬ ‫آن‬ ‫مخصوص‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫کنترلی‬ .‫است‬ ‫یک‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫که‬ ‫شخصی‬ ‫است‬ ‫بذکر‬ ‫الزم‬‫ساختمان‬ ‫بستر‬ ‫و‬ ‫نیازها‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫میگیرد‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫میکند‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ساختمان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫راه‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫بکمک‬.‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حل‬ ‫بس‬ ‫نکته‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫یار‬ ‫یک‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫کاال‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫ساختمان‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫جهت‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کاالی‬ ‫بهمراه‬ ‫ساختمانی‬ ‫خدمات‬ .‫میباشد‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫روش‬‫پژوهش‬ ‫شناسی‬ ‫طراحی‬ ‫تیم‬‫هوشمند‬ ‫خانه‬‫فن‬ ‫و‬ ‫متد‬ ،‫و‬ ‫جدید‬ ‫آوری‬ ‫خالقانه‬‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کنترلر‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫کنت‬ ‫ماژولهای‬‫ماژولهای‬ ‫که‬ ‫کردند‬ ‫ابداع‬ ‫واسط‬ ‫رل‬ ‫ویژگیهای‬ ‫دارای‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬‫ذیل‬:‫هستند‬ ‫وایرلس‬ ‫هوشمند‬ ‫ماژولهای‬ ‫بین‬ ‫ارتباط‬‫ن‬‫بدو‬ ‫و‬ ‫هم‬‫پوشانی‬‫سیستمها‬ ‫سایر‬ ‫با‬‫می‬‫باشد‬. ‫د‬‫وجو‬ ‫ساختمان‬ ‫کشی‬ ‫سیم‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ .‫ندارد‬ ‫ی‬‫برق‬ ‫وسایل‬ ‫کنترل‬ ‫قبلی‬ ‫سنتی‬ ‫و‬ ‫معمول‬ ‫سیستم‬ .‫میشود‬ ‫حفظ‬ ‫وایرلس‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬‫ف‬‫حذ‬ ‫یا‬ ‫گسترش‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫می‬ ‫بوجود‬ ‫هوشمند‬ ‫دستگاههای‬.‫آورد‬ ‫تا‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ارسال‬ ‫سرعت‬2Mb/s‫قابل‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫اطالعات‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫محفوظ‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ .‫است‬ ‫معتبر‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫بسیار‬ ‫داخلی‬ ‫هوشمند‬ ‫سیستم‬‫سیستم‬ ‫با‬ ‫تداخلی‬‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫نمی‬ ‫نویز‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫ساختمان‬.‫کند‬ ‫د‬‫دارن‬ ‫مناسب‬ ‫بسیار‬ ‫حجم‬ ‫کننده‬ ‫هوشمند‬ ‫ماژولهای‬ ‫ز‬‫ا‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫دیوار‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫ی‬‫داخل‬ ‫دکوراسیون‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫زیبایی‬ ‫رفتن‬ ‫بین‬ .‫نمیشوند‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫(حداکثر‬ ‫دارند‬ ‫پایینی‬ ‫بسیار‬ ‫انرژی‬ ‫مصرف‬ .)‫بودن‬ ‫اکتیو‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫وات‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ،‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اجرای‬ .‫است‬ ‫دست‬‫آوردها‬‫اختراعات‬ ‫و‬
 4. 4 ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پیشرو‬ ‫هوشمند‬ ‫خانه‬ ‫طراحی‬ ‫تیم‬ ‫ایده‬ ‫و‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ،‫كارآفریني‬‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫نو‬ ‫های‬ ‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫الکترونیکی‬ ‫قطعات‬- ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کاربردی‬ ‫افزارهای‬‫متشكل‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬ ‫سخت‬ ،‫کامپیوتر‬ ،‫،مخابرات‬ ‫برق‬ ‫حوزه‬ ‫ازمتخصصین‬- ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫افزار؛‬‫فرصتهاي‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫درصدد‬ ‫خاك‬‫بهره‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خورده‬‫از‬ ‫گیري‬ ‫تجاري‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫خالق‬ ‫و‬ ‫متبحر‬ ‫انساني‬ ‫نیروي‬ ‫توان‬- ‫ایده‬ ‫سازي‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫اقدام‬ ‫مجموعه‬ ‫پرسنل‬ ‫هاي‬ ‫انرژي‬ ‫از‬ ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫هوشمند‬ ‫خانه‬ ‫ایده‬ ‫محصول‬ ‫یك‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ،‫هموطنان‬ ‫نیاز‬ ‫رفع‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نوآوران‬‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫آمادگي‬ ‫گروه‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫ه‬ ‫ماژولهای‬‫بازار‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫جدید‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫نمونه‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫قابل‬ ‫قیمتهاي‬ ‫و‬ ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫دار‬ ‫را‬‫ن‬.‫د‬ ‫کمکی‬ ‫عضو‬ ‫شش‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫عضو‬ ‫دو‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫طراحی‬ ‫تیم‬ ‫بر‬ ‫بالغ‬ ‫میباشد‬4‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫زمینه‬‫فن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫ایده‬ ‫و‬ ‫آوری‬‫ها‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫نوین‬ ‫ی‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬‫از‬‫محصوالت‬‫خدمات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫هوشمندسازی‬‫این‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫و‬ ‫میباشد‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫سالها‬‫محصوالت‬ ‫اندازی‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫مختلفی‬‫زمینه‬‫آنها‬ ‫فعالیتی‬ ‫های‬‫در‬ ‫باختصار‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫زیر‬ 1.‫بومی‬ ‫و‬ ‫اولیه‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬‫تجهیزات‬ ‫سازی‬BMS ‫جهانی‬ ‫مرسوم‬ ‫و‬ ‫معتبر‬ ‫پروتکل‬ ‫دو‬ ‫تحت‬X10‫و‬ MODBUS(‫پروتکل‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫که‬‫محصوالت‬‫وایرلس‬ ‫شرکت‬ ‫خود‬‫شد‬) 2.‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫سخت‬‫افزار‬‫و‬ ‫دما‬ ‫هوشمند‬ ‫کنترل‬ ‫نمایش‬‫بهمراه‬ ‫صفر‬ ‫زیر‬ ‫سردخانه‬ ‫درب‬ ‫وضعیت‬ ‫کاربر‬ ‫اپلیکشن‬ 3.‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫انبار‬ ‫کنترل‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ 4.‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫گرم‬ ‫و‬ ‫سرد‬ ‫فروش‬ ‫سیستم‬ ‫افزار‬ 5.‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫مشتری‬ ‫از‬ ‫سفارشگری‬ ‫افزار‬‫و‬ ‫محاسبه‬‫قیمت‬ ‫ی‬‫گوشی‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫هوشمند‬ ‫های‬ 6.‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫ماژولهای‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫روشنایی‬ 7.‫شدت‬ ‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫هوشمند‬ ‫ماژولهای‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫رشته‬ ‫المپهای‬ ‫روشنایی‬‫ای‬ 8.)‫(دیمرینگ‬ 9.‫کنترل‬ ‫بمنظور‬ ‫تلفن‬ ‫رابط‬ ‫ماژول‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساختمان‬ ‫هوشمند‬ ‫وسایل‬
 5. 5 11.‫بمنظور‬ ‫شبکه‬ ‫کنترلر‬ ‫ماژول‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ساختمان‬ ‫هوشمند‬ ‫وسایل‬ ‫کنترل‬ ‫با‬IP-Valid 11.‫تثبیت‬ ‫برای‬ ‫پکیج‬ ‫کنترل‬ ‫دستگاه‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫انرژی‬ ‫اتالف‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫دما‬ 12.‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫ا‬‫جهت‬ ‫اختصاصی‬ ‫فزار‬ ‫استفاده‬‫شبکه‬ ‫کنترلر‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫ی‬ 13.‫و‬ ‫سایت‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬Host 14.‫نرم‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫دیتابیس‬ ‫با‬ ‫افزارهایی‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬SQL‫و‬D-atomic ‫همچنین‬‫طراحی‬ ‫تیم‬‫هوشمندسازی‬ ‫کردن‬ ‫عملی‬ ‫برای‬ ‫به‬ ‫اقدام‬‫شبیه‬‫اولیه‬ ‫نمونه‬ ‫ساخت‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ،‫سازی‬‫یک‬ ‫ماژولهای‬ ‫سری‬‫ویژگی‬ ‫با‬ ‫هوشمندسازی‬‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫های‬ ‫کرده‬‫است‬‫نوع‬ ‫زیر‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫اجمالی‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫آنها‬ ‫توضیحات‬ ‫و‬ ‫ماژولها‬ ‫جدول‬1-‫شرکت‬ ‫محصوالت‬ ‫لیست‬ ‫ردیف‬ ‫ماژولهای‬ ‫لیست‬ ‫هوشمند‬ ‫توضیحات‬ 1 ‫بعنوان‬ ‫سرور‬ ‫هوم‬ ‫مرکزی‬ ‫کنترلر‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫کابل‬ ‫توسط‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬‫مودم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫وایرلس‬‫کردن‬ ‫کانفیگ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫مودم‬‫هوم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫دستگاه‬‫سرور‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫بکمک‬ ‫و‬ ‫میشود‬‫اندروید‬ ‫افزار‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ‫یا‬ ‫وایرلس‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫هوشمند‬ ‫خانه‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ‫هرجای‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ 2 ‫رابط‬ ‫دستگاه‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫به‬ ‫تلفن‬ ‫سوکت‬ ‫توسط‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫تلفنی‬ ‫تماس‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫تلفن‬ ‫کنترل‬ ‫قابلیت‬ ،‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫و‬ ‫حداکثر‬111‫خانه‬ ‫پوشش‬ ‫تحت‬ ‫دستگاه‬ ‫دارد‬ ‫دنیا‬ ‫هرجای‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫هوشمند‬ 3 ‫تک‬ ‫ماژول‬‫یا‬ ‫پل‬ ‫دوپل‬ ‫ماژول‬ ‫این‬‫تک‬ ‫کلیدهای‬ ‫به‬ ‫ها‬‫دو‬ ‫و‬ ‫پل‬‫پل‬ ‫نصب‬ ‫با‬ .‫میشوند‬ ‫نصب‬ ‫چراغها‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫چراغها‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫هوشمند‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ .‫میگردند‬ 4‫پریز‬ ‫ماژول‬ ‫ماژول‬ ‫این‬‫نصب‬ ‫برق‬ ‫پریزهای‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫برقی‬ ‫وسایل‬ ‫تغذیه‬ ‫برق‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫پریزها‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫میکنند‬ ‫وصل‬ 5 ‫تک‬ ‫ماژول‬‫پل‬ ‫دیمردار‬ ‫ماژول‬ ‫این‬‫تک‬ ‫کلیدهای‬ ‫به‬ ‫ها‬‫متصل‬ ‫پل‬ ‫رشته‬ ‫المپ‬ ‫به‬‫نصب‬ ‫با‬ .‫میشوند‬ ‫نصب‬ ‫ای‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫چراغها‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫میگردند‬ ‫خاموش‬ ‫روشن‬ ‫هوشمند‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬
 6. 6 ‫آنها‬ ‫نور‬ ‫شدت‬ ‫میتوان‬ ‫هوشمند‬ ‫بصورت‬ ‫و‬ .‫کرد‬ ‫زیاد‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫را‬ 6 ‫کنترل‬ ‫ماژول‬ ‫آبی‬ ‫کولر‬ ‫آبی‬ ‫کولر‬ ‫کنترل‬ ‫کلید‬ ‫به‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫کول‬ ،‫ماژول‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ .‫میشود‬ ‫متصل‬‫ر‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫آبی‬ .‫میگردد‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ ‫هوشمند‬ 7 ‫کنترل‬ ‫ماژول‬ ‫ریموت‬ ‫دستگاههای‬ ‫ودستگاه‬ ‫دار‬ ‫سیستم‬ ‫کنترل‬ ‫تصویری‬ ‫صوتی‬ ‫دستگاههای‬ ‫روبروی‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫ریموت‬ ‫الکترونیکی‬،‫تلویزیون‬ ‫(مثل‬ ‫دار‬ ‫مایکروفر‬ ،‫صوتی‬ ‫سیستم‬ ،‫کولرگازی‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ .‫میشوند‬ ‫نصب‬ )...‫و‬ ،‫ماژول‬‫بصورت‬ ‫هم‬ ‫مذکور‬ ‫دستگاههای‬ ‫گوشی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫دستی‬‫هوشمند‬ ‫های‬ .‫میگردند‬ ‫کنترل‬ ‫قابل‬ 8 ‫کنترل‬ ‫ماژول‬ ‫برقی‬ ‫پرده‬ ‫پرده‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫برای‬ ‫ماژولها‬ ‫این‬- ‫وصل‬ ‫برقی‬ ‫پرده‬ ‫موتور‬ ‫به‬ ‫برقی‬ .‫میشوند‬ 9‫دما‬ ‫سنسور‬ ‫نصب‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫سنسورها‬ ‫این‬ ‫واحد‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تا‬ ‫میگیرند‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫کنترل‬ ‫یا‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بتواند‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫مطلع‬ ‫دما‬ ‫وضعیت‬ ‫از‬ ‫اینترنت‬ ‫کنترل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داشتن‬ ‫نگه‬ ‫ثابت‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫سرمایشی‬ ‫و‬ ‫گرمایشی‬ ‫وسایل‬ ‫دمای‬ .‫بیاندازد‬ ‫بکار‬ ‫را‬ 11‫فیوز‬ ‫ماژول‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫نصب‬ ‫کنتور‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫ماژول‬ ‫این‬ ‫برق‬ ‫کردن‬ ‫وصل‬ ‫و‬ ‫قطع‬ ‫قابلیت‬‫ساختمان‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫تلفن‬ ‫خط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫کسبه‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫ماژول‬ .‫است‬ ‫داران‬ ‫مغازه‬ 11 ‫برقی‬ ‫شیر‬ ‫کنترلر‬ ‫آب‬ ‫ماژول‬ ‫این‬‫شیر‬ ‫تغذیه‬ ‫کنترل‬ ‫بمنظور‬ ‫ها‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫میشوند‬ ‫متصل‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫برقی‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫میدهند‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫کاربر‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫برقی‬ ‫شیر‬ ‫کنترلی‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ .‫کنند‬ ‫بسته‬ ‫و‬ 12 ‫کنترلر‬ ‫ماژول‬ ‫درب‬ ‫بازکننده‬ ‫افزودن‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫بسته‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫درب‬ ‫به‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫قابلیت‬ 13 ‫با‬ ‫محلی‬ ‫کنترلر‬ ‫آنتن‬2dBm ‫و‬ ‫سیم‬ ‫بی‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫کنترلر‬ ‫این‬ ‫برده‬ ‫بکار‬ ‫هوشمند‬ ‫شبکه‬ ‫گسترده‬ .‫میشود‬ 14 ‫نرم‬‫افزار‬ ‫بعنوان‬ ‫اندروید‬ ‫کنترلر‬ ‫اینترفیس‬ ‫اصلی‬ ‫نرم‬ ‫این‬‫کنترل‬ ‫برای‬ ‫افزار‬‫برقی‬ ‫وسایل‬ ‫اندروید‬ ‫برای‬ ‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫هوشمند‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫د‬‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫اهداف‬ ‫زیر‬ ‫جداول‬ ‫ر‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ‫ساختمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫قابلیتهایی‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ‫باختصار‬ ‫میشود‬ ‫افزوده‬
 7. 7 ‫جدول‬2-‫ساختمان‬ ‫سازی‬ ‫هوشمند‬ ‫اهداف‬ ‫ردیف‬‫شرح‬ 1‫آسایش‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫افزایش‬ 2‫امنیت‬ ‫افزایش‬ 3‫عملکرد‬ ‫زمانی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قابلیت‬ 4‫استهالک‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫تجهیزات‬ ‫مفید‬ ‫عمر‬ ‫افزایش‬ 5‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ 6 ‫تحت‬ ‫نقاط‬ ‫تمامی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫امکان‬ ‫کنترل‬(Remote & Local) ‫جدول‬0-‫ساختمان‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫قابلیتهای‬ ‫ردی‬ ‫ف‬ ‫توضیحات‬ 1 ‫کارکرد‬ ‫زمانبندي‬ ‫جداول‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫برقی‬ ‫وسایل‬ ‫کردن‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫خاموش‬ ... ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫صوتی‬ ‫سیستمهای‬ ،‫روشنایی‬ ،‫پکیج‬ ،‫کولر‬ 2‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫روشنائیهای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫کنترل‬ 3‫فصول‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫ساختمان‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫دما‬ ‫کنترل‬ 4 ‫کنترل‬ ‫ریموت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬‫جامع‬ .. ‫و‬ ‫اسپیلت‬ ،‫ویدئو‬ ،‫تلویزیون‬ ‫کنترل‬ ‫جایگزینی‬ 5‫ساختمان‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫شائبه‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫سرقت‬ ‫ضد‬ ‫سیستم‬ ‫جایگزین‬ 6 ‫طبیعی‬ ‫نور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫برقی‬ ‫های‬ ‫پرده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫قابلیت‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫روز‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫بسته‬ 7‫گوشی‬ ‫روی‬ ‫مانیتورینگ‬‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫هوشمند‬ ‫های‬ 8‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫هوشمند‬ ‫کنترل‬ 9‫امنیتی‬ ‫سیستمهای‬ ‫و‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫و‬ ‫تصویری‬ ‫نظارت‬ ‫سیستمهای‬ 11‫بهینه‬ ‫و‬ ‫کاهش‬‫انرژی‬ ‫مصرف‬ ‫سازی‬ 11‫دیمرینگ‬ ‫با‬ ‫محیط‬ ‫نور‬ ‫شدت‬ ‫تنظیم‬
 8. 8 ‫تصاویر‬ ‫ادامه‬ ‫در‬(screenshot)‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫ها‬‫ی‬ ‫و‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬‫سخت‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫همچنین‬- ‫افزار‬‫شکلهای‬ ‫در‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫جهت‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫های‬ :‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫زیر‬ ‫شکل‬1-‫از‬ ‫نمایی‬‫اپلیکیشن‬‫کنترلر‬‫هوشمند‬ ‫خانه‬
 9. 9 ‫شکل‬3-‫هوشمندسازی‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ماژولهای‬ ‫از‬ ‫نمونه‬ ‫چند‬ ‫ساختما‬‫ن‬ ‫شکل‬2-‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫نمایی‬ ‫سخت‬ ‫کنترل‬‫سردخانه‬ ‫افزار‬ ‫بستنی‬ ‫شکل‬2-‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫نمایی‬ ‫اپلیکیشن‬‫خرید‬‫اینترنتی‬
 10. 10 ‫شکل‬4-‫و‬ ‫گرم‬ ‫فروش‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫نمایی‬ ‫سرد‬ ‫شکل‬5-‫مرکزی‬ ‫کنترلر‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫نمونه‬‫هوشمند‬‫ساختمان‬ ‫سازی‬ )‫کنترلر‬ ‫(هوم‬
 11. 11 ‫نتیجه‬‫گیری‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫روزه‬ ‫همه‬‫به‬ ‫بشر‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫پیشرفت‬ ‫با‬ ‫حفظ‬‫انرژی‬ ‫منابع‬‫فن‬ ‫طبیعت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫طبیعی‬‫آوری‬‫های‬ ‫مختلفی‬‫میرس‬ ‫ظهور‬ ‫عصره‬ ‫به‬‫ن‬‫با‬ ‫همزمان‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫جامعه‬ ‫نیازهای‬ ‫انرژی‬ ‫بهینه‬ ‫مصرف‬‫را‬‫مرتفع‬ ‫نیز‬ ‫کنن‬‫منظور‬ ‫بهمین‬ .‫د‬‫گسترش‬ ‫با‬‫استفاده‬‫روزافزون‬ ‫سخت‬‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫در‬ ‫افزارها‬‫دنیا‬‫همگام‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ، ‫فن‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫بودن‬‫فن‬ ‫با‬ ‫داخلی‬ ‫آوری‬‫آوری‬‫روز‬ ‫های‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫دنیا‬.‫میشود‬ ‫احساس‬ ‫بیشتر‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫فن‬‫آوری‬‫سیستم‬ ‫است‬ ‫گسترش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بسرعت‬ ‫که‬ ‫روز‬ ‫های‬ ‫س‬ ‫مدیریت‬.‫میشود‬ ‫نامیده‬ ‫اختمان‬‫پیشگامان‬ ‫شرکت‬ ‫ساواالن‬ ‫روز‬ ‫ارتباطات‬ ‫صنعت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫توسعه‬‫در‬ ‫بومی‬ ‫راستای‬‫سازی‬‫ساختمان‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫کشور‬ ‫در‬ ‫جهت‬‫هموطنان‬ ‫برای‬ ‫درآمد‬ ‫منبع‬ ‫و‬ ‫اشتغال‬ ‫ایجاد‬‫و‬ ‫عموم‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫شدن‬ ‫فراگیر‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ،‫مردم‬‫ایده‬ ‫کردن‬ ‫عملی‬ ‫بر‬ ‫سعی‬‫پروژه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫د‬ ‫هایی‬‫ر‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫زمینه‬ ‫همین‬‫سخت‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫که‬‫این‬ ‫افزار‬ ‫سیستم‬‫نرم‬ ‫جنبه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫و‬‫عمل‬ ‫جامعه‬ ،‫آن‬ ‫افزاری‬ ‫بپوشاند‬‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫امید‬ .‫برنامه‬ ‫و‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫سعی‬‫ریزی‬ ‫مطلوب‬‫پروژه‬ ‫چنین‬‫مطلوب‬ ‫سرانجام‬ ‫به‬ ‫هایی‬‫خود‬ ‫برس‬‫ن‬.‫د‬
 12. 12 ‫فهرست‬‫از‬ ‫برخی‬‫مأخذ‬ ‫و‬ ‫منابع‬ [1] L.I. Juan, ZHANG Bo QIU Dong-yuan. “Multi-computer communication based on Modbus RTU in power quality monitoring system [J], Electric Power Automation Equipment”, vol. 27, no. L, pp. 93-96, 2007. [2] ZHANG Hao, HUANG Yun-yin PENG Dao-gang. “EGI based on the Modbus protocol for EWS[J]”, Mechatronics, vol. 13, no. 2, pp. 15- 18, 2007. [3] P. Huitsing, “Attack taxonomies for the Modbus protocols International Journal Of Critical Infrastructure Protection”, pp. 37-44, 2008. [4] M. Zorzi, A. Gluhak, S. lange and A. Bassi, “From today's INTRAnet of things to a future INTERnet of things: a wireless- and mobility- related view", IEEE Wireless Communications”, vol. 17, no. 6, 2010. [5] J. Vasseur and A. Dunkels, “Interconnecting Smart Objects with IP-The Next Internet” in , 2010, Morgan Kaufmann. [6] Ana-Beln Garca-Hernando , Jos-Fernn Martnez-Ortega , Juan-Manuel Lpez-Navarro , Aggeliki Prayati , Luis Redondo-Lpez, “Problem Solving for Wireless Sensor Networks”, Springer Publishing Company, Incorporated, 2008 [7] W. Kastner, G. Neugschwandtner, S. Soucek and H.M. Newman, “Communication systems for building automation and control”, Proceedings of the IEEE, vol. 93, no. 6, pp. 1178-1203, 2005. [8] C. Reinisch, W. Kastner, G. Neugschwandtner and W. Granzer, “Wireless technologies in home and building automation”, vol. 1, pp. 93-98, 2007.
 13. 13 Native WirelessTechnologyof Building Management Systems and AutomationSoftware Design Abstract: Building management system which in Iran is called smart home is a new service product and technology, which is created by installing electronic devices in the building. A group of coordinated hardware and software devices are necessary to create a building management system. These devices are installed to monitor and control various buildings such as houses, office buildings, hospitals, shopping centers, industrial units, food and medicine storages, etc. The building management system products are designed and produced with the goal of efficient use of time, energy, resources and reduction of human errors involved in managing buildings and resources. The building management systems are normally used to control air conditioning, lights, security and other building related tasks. In this article we introduce a new method of creating an expandable base system for building management systems which is completely designed and manufactured in Iran and has the potential to be a rival for the similar foreign products. We will also introduce a few samples of application software and their hardware counterparts which are designed to replace the old manual systems which are currently used in the industry and increase their efficiency. Raoof Tooghi1 , Ali Shojaei2 1. M Sc. Electrical Engineer, School of Electrical and Computer Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran. 2.M Sc.BusinessM anagement-Marketing,University of Tehran, College of Pardise Qom, Qom, Iran. Corresponding Author: Raoof Tooghi .comr.tooghi@gmailEmail: Keywords: Automation andInstrumentation, BuildingManagementSystem, Internet ofThings.
Anúncio