Kecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan

Ahmad Aidil Nasir
Ahmad Aidil NasirSafety and Health Officer & Pegawai Penjaga Latihan em Berjaya Bandartex (M) Sdn Bhd & Malaysian Red Crescent
1 
AHMAD AIDIL BIN NASIR 
Safety & Health Officer 
(SHO No. : JKKP/IS 127/438/02/3996)
2 
TUJUAN 
‘Plan Tindakan Kecemasan’ perlu diwujudkan untuk 
menentukan: 
Para penghuni dapat bertindak dengan tenang dan selamat 
semasa diancam bahaya, 
Kakitangan yang diberi tugas khas semasa kebakaran dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung-jawab mereka dengan selamat 
dalam semua keadaan, 
Kemudahan untuk menyelamatkan diri yang ada dapat 
digunakan mengikut perancangan awal dengan selamat,
3 
TUJUAN 
Pemindahan penghuni daripada bangunan/permis dapat 
dilakukan dengan teratur dan pantas, 
Mangsa yang cedera mendapat rawatan pertolongan cemas 
dengan lebih awal, 
Kebakaran dapat dipadamkan dengan lebih awal, 
Mengurangkan mangsa yang cedera serta kemalangan 
maut, 
Mengurangkan kos serta mengelakkan daripada kerugian,
PERUNDANGAN 
Akta Perkhidmatan Bomba 1988 
Peruntukan bagi kaedah pentadbiran serta penghapusan bahaya 
kebakaran; 
Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 
Peruntukan terperinci bagi pembinaan parit,jalan dan bangunan; 
4 
Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 
Peruntukan keatas majikan
Setiap jenis kecemasan memerlukan prosedur tindakan kecemasan. 
Amnya prosedur-prosedur ini boleh dibahagikan kepada: 
5 
PROSEDUR TINDAKAN 
KECEMASAN 
Prosedur Pencegahan 
Prosedur Persediaan 
Prosedur Tindakan 
Prosedur Pemulihan
Prosedur ini memastikan kecemasan dapat dicegah daripada berlaku. 
Ia menekankan pengawasan dan penyelenggaraan segala sistem yang 
digunakan. 
6 
PROSEDUR PENCEGAHAN 
Pemeriksaan pada kelengkapan dan peralatan sistem pengesan 
(seperti sistem penggera, pengesan kebakaran, pengesan asap, 
tumpahan, kebocoran gas dan sebagainya). 
Pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala pada kelengkapan 
dan peralatan (seperti alat memadam kebakaran, sistem 
semburan dan sebagainya). 
Memastikan laluan dan pintu kecemasan tidak dihalang. 
Penyebaran maklumat dan informasi.
Prosedur ini bertujuan memastikan pekerja dan anggota tindakan 
kecemasan telah diberikan latihan dan drill yang mencukupi bagi 
membolehkan mereka bertindak dengan berkesan apabila diperlukan. 
7 
PROSEDUR PERSEDIAAN 
Melaksanakan setiap jenis latihan dan drill, kekerapan 
perlaksanaan latihan dan penilaian hasil latihan. 
Menerangkan apa, siapa dan bagaimana sesuatu tindakan perlu 
diambil apabila berlaku kecemasan. 
Latihan khas pemakaian kelengkapan perlindungan peribadi, 
bantuan pertolongan cemas dan menyelamat, penggunaan alat 
pemadam kebakaran, kelengkapan mengawal tumpahan, 
membuat pemberitahuan dan komunikasi,
8 
PROSEDUR PERSEDIAAN 
Arahan dan Latihan: 
Membuat arahan bertulis berkaitan kecemasan, 
 Arahan jika ternampak api 
 Arahan jika mendengar isyarat pengosongan bangunan 
 Arahan pergerakkan keluar & tempat berkumpul 
semasa kecemasan 
 Arahan menggunakan peralatan kecemasan 
 Arahan pertolongan cemas
9 
PROSEDUR PERSEDIAAN 
Arahan dan Latihan: 
Arahan hendaklah terang, jelas dan mudah difahami. 
Arahan hendaklah ringkas dan padat dalam bahasa yang mudah 
difahami (dwi bahasa). 
Arahan hendaklah disebarkan kepada semua penghuni dan 
pelawat sama ada dalam bentuk taklimat atau sebagainya. 
Latihan pengosongan “drill” perlu dilakukan secara berulang-ulang 
supaya plan bertindak semasa kecemasan difahami 
dengan teliti dan boleh dilakukan dengan berkesan. 
Latihan perlulah diubahsuai selalu supaya penghuni tidak 
merasa bosan dan juga boleh mendapat pengalaman yang lebih 
mendalam.
10 
PROSEDUR PERSEDIAAN 
Arahan dan Latihan: 
Pekerja-pekerja baru haruslah diberi tunjuk ajar dengan 
keterangan yang cukup tentang latihan kecemasan supaya 
mereka memahami dan tahu untuk mengendalikan latihan 
pengosongan bangunan. 
Setiap pasukan tindakan kecemasan perlu diberikan latihan khas 
dalam tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan serta 
dilatih dengan cara-cara penggunaan kelengkapan. 
Masa yang dicadangkan untuk penghuni mengosongkan 
bangunan adalah 4 minit.
11
12
13
14
BIDANG TUGAS 
Organisasi Tindakan Kecemasan adalah pasukan khas yang 
dibentuk untuk mengawal dan memberhentikan kecemasan, dan 
seterusnya mengembalikan keadaan kepada normal. 
15 
Pasukan-pasukan ini termasuklah, 
i- Pasukan Pengosongan dan Komunikasi, 
ii- Pasukan Memadam Kebakaran, 
iii- Pasukan Mencari dan Menyelamat, 
iv- Pasukan Pertolongan Cemas, 
v- Pasukan Kawalan dan Pembersihan Tumpahan, 
vi- Pasukan Kawalan Keselamatan, dll.
Bagi memudahkan petugas-petugas khas dapat melaksanakan 
tanggungjawab masing-masing semasa kebakaran, bidang 
tugas tersebut hendaklah diterangkan dengan jelas supaya 
mereka benar-benar faham dan dapat melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab tersebut dengan selamat dan berkesan. 
Disamping itu pasukan ini juga mestilah arif tentang peranan 
yang dimainkan oleh pasukan lain dalam Organisasi Tindakan 
Kecemasan. 
Ini bagi membolehkan mereka bertindak sebagai satu 
organisasi tindakan kecemasan yang bersepadu. 
16 
BIDANG TUGAS
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Penyelaras Organisasi Tindakan Kecemasan 
Bertanggungjawab ke atas arahan mengaktifkan Plan 
Bertindak Kecemasan dan menamatkan operasi. Memberi 
arahan bagi pihak syarikat. 
Koordinator/SHO (Fire Officer) 
Bertanggungjawab seperti yang disenaraikan dalam AKKP 
1994. 
Menyelaras dan memberi arahan kepada semua pasukan 
bertindak kecemasan di tempat kejadian. 
Melaporkan maklumat kepada Penyelaras Organisasi 
Tindakan Kecemasan dan kepada pihak Bomba dan 
Penyelamat. 
17
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Penyelaras Pengosongan dan Komunikasi 
Menerima dan merekodkan maklumat kecemasan. 
Menyimpan dan mengemaskini senarai no. telefon kecemasan. 
Membuat pemberitahuan kejadian kecemasan. 
Membuat panggilan kecemasan kepada Bomba, Polis dan 
Hospital. 
Menyelaras operasi pengosongan bangunan di tempat 
berkumpul. 
Mendapatkan rekod kehadiran daripada penyelia di tempat 
berkumpul 
Melaporkan rekod kehadiran kepada Koordinator. 
Melaporkan kehilangan mangsa kepada pihak Bomba dan 
Pasukan Mencari dan Menyelamat. 
18
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Pasukan Memadam Kebakaran 
Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta 
sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. 
Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan 
membawa bersama kelengkapan kecemasan. 
Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. 
Melawan kebakaran menggunakan kelengkapan sebelum 
kehadiran Bomba. 
Membantu pihak Bomba memadamkan kebakaran jika 
diperlukan. 
Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat. 
Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 
19
20
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Pasukan Mencari Dan Menyelamat 
Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta 
sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. 
Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan 
membawa bersama kelengkapan kecemasan. 
Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. 
Melakukan operasi mencari dan menyelamat kepada mangsa 
yang terperangkap. 
Menyerahkan mangsa yang telah diselamatkan kepada 
Pasukan Pertolongan Cemas. 
Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat 
Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 
21
22
23
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Pasukan Pertolongan Cemas 
Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta 
sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. 
Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan 
membawa bersama kelengkapan kecemasan. 
Membuka pusat rawatan di tempat yang sesuai dan selamat. 
Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. 
Menerima mangsa daripada Pasukan Mencari dan 
Menyelamat dan membuat rawatan pertolongan cemas. 
Menyerahkan mangsa yang telah dirawat kepada ambulan. 
Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat 
Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 
24
25
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Pasukan Kawalan dan Pembersihan Tumpahan 
Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta 
sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. 
Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan 
membawa bersama kelengkapan kecemasan. 
Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. 
Melakukan kawalan dan pembersihan tumpahan bahan kimia. 
Mengumpulkan sisa bahan tumpahan untuk pelupusan teratur. 
Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat 
Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 
26
27
28
29
TUGAS & TANGGUNGJAWAB 
Pasukan Kawalan Keselamatan 
Mengenalpasti kawasan yang terbabit dengan kecemasan 
melalui Panel Alarm di Balai Pengawal. 
Membuat pemeriksaan dan melaporkan situasi secepat yang 
mungkin kepada Koordinator atau Pejabat Pentadbiran. 
Menutup Pintu Utama dan menghalang pergerakkan keluar 
dan masuk. 
Melaporkan jumlah kehadiran Pelawat atau Pembekal kepada 
Peyelaras Pengosongan. 
Membuat kawalan keselamatan dan mengawal ketenteraman. 
Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 
30
31 
PROSEDUR TINDAKAN 
Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang mesti diambil 
semasa menangani kecemasan. 
Menilai status kecemasan dan menentukan tahap tindakan yang 
perlu diambil. 
Mengaktifkan plan bertindak kecemasan. 
Memberhentikan operasi. 
Arahan pengosongan bangunan. 
Komunikasi – dengan lain-lain pasukan bertindak kecemasan 
ataupun lain-lain agensi yang terlibat seperti Bomba.
32 
PROSEDUR TINDAKAN 
Membunyikan Penggera Kebakaran 
1. Tugas ini sesuai dipertanggungjawabkan kepada sesiapa 
sahaja yang mula-mula ternampak kebakaran/kecemasan. 
2. Maklumat yang perlu diberikan tentang penggera antaranya; 
a) Jenis dan cara berfungsi, 
b) Cara ia berbunyi dan kemudahan mendengarnya, 
c) Jumlah yang perlu dibunyikan, 
d) Cara untuk menyampaikan maklumat kebakaran kepada 
‘Pusat Kawalan’
33 
PROSEDUR TINDAKAN 
Menghentikan Operasi Mesin dan Memutuskan 
Bekalan Elektrik 
Mereka yang dipertanggungjawabkan hendaklah membuat 
pertimbangan dari semua aspek keselamatan sebelum membuat 
keputusan samaada; 
• Menghentikan sebahagian mesin / proses, atau 
• Memutuskan keseluruhan bekalan elektrik.
PROSEDUR TINDAKAN 
Prosedur pengosongan bangunan diperlukan apabila tempat kerja 
tersebut berpotensi untuk membahayakan atau menggangu operasi. 
Pengosongan diperlukan apabila berlaku: 
34 
Kebakaran. 
Tumpahan bahan toksik atau kebocoran gas beracun. 
Kebocoran dan sebaran sinaran x-ray atau nuklear. 
Ancaman bom. 
Banjir besar. 
Gempa bumi dan bahaya runtuhan. 
Penyebaran wabak penyakit.
Mengarahkan semua penghuni dan mereka-mereka yang tidak 
terlibat dalam pasukan bertindak kecemasan membuat 
pengosongan bangunan. 
Memastikan penghuni mampu menyelamatkan diri mereka 
sendiri daripada bahaya dengan mengambil kira mereka yang 
kurang upaya. 
Mengarahkan supaya pintu dan tingkap ditutup. 
Membuat pemeriksaan seluruh kawasan di bawah jagaannya 
seperti tandas, stor dan di tempat-tempat terpencil. 
35 
PROSEDUR TINDAKAN 
Prosedur pengosongan bangunan,
Bergerak dengan tenang dan pantas mengikut laluan keluar 
yang ditetapkan. 
36 
PROSEDUR TINDAKAN 
Prosedur pengosongan bangunan,
37 
TEMPAT BERKUMPUL 
SEWAKTU KECEMASAN 
Mewujudkan tempat berkumpul bagi setiap zon; 
Tempat berkumpul hendaklah ditetapkan terlebih dahulu, 
dilukiskan dan dipamerkan di tempat strategik untuk 
makluman semua. 
Tempat haruslah lapang serta luas dan selamat. 
Jauh daripada sebarang bahaya sekurang-kurangnya 35 meter 
dari bangunan yang dikosongkan. 
Susunan penghuni mestilah mengikut seksyen ataupun jabatan 
yang berkenaan. 
Penyelaras Zon atau Penyelia bagi setiap penghuni haruslah 
berada di barisan hadapan.
Motorcycle & Car Park Tent 
38 
TEMPAT BERKUMPUL SEMASA KECEMASAN 
( ASSEMBLY AREA DURING EMERGENCY ) 
TEMPAT BERKUMPUL 
SEWAKTU KECEMASAN 
TEMPAT BERKUMPUL Visitor 
ASSEMBLY AREA Sub-con 
Contractor MAIN 
GATE 
WAREHOUSE GUARD 
HOUSE 
FACTORY 
Compressor 
Room 
Chemical 
Storage Canteen 
Tent 
TNB Water 
Room Pump Koperasi 
PE 
Workshop 
Hydrant & Sprinkler 
Water Tank 
Fire Fighting 
Pump Room 
Scheduled Waste 
Storage 
DI/RO Water 
Treatment Plant 
Water 
Tank 
Tent 
Motorcycle Tent Tent
MENGAMBIL DAN MELAPOR 
DAFTAR KEHADIRAN 
Penyelaras Zon atau Penyelia hendaklah segera mengambil 
daftar kehadiran “Headcount” dan seterusnya melaporkan 
kepada Penyelaras Pengosongan. 
Penyelaras Pengosongan akan menyatukan semua daftar 
kehadiran yang diperolehi daripada setiap Zon dan seterusnya 
melaporkan kepada Koordinator atau Pusat Kawalan 
Kecemasan. 
Melaporkan jika ada mangsa yang hilang atau terperangkap 
kepada pihak Bomba dan Pasukan Mencari dan Menyelamat. 
39 
Pengambilan daftar kehadiran di tempat berkumpul dan 
melaporkan daftar hehadiran;
40 
BERJAYA BANDARTEX SDN. BHD. 
BERJAYA KNITEX SDN. BHD. 
583, Batu 3, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor 
DAFTAR KEHADIRAN PENGOSONGAN BANGUNAN 
1. TARIKH : __________________ MASA KELUAR KAWASAN BANGUNAN : ______________ 
2. JABATAN / LINE : ________________________ 
3. NAMA PENYELIA : ________________________ 
4. JUMLAH PEKERJA 
4.1 LELAKI : ________________________ ORANG 
4.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG 
4.3 CUTI : ________________________ ORANG 
4.4 KELUAR KILANG : ________________________ ORANG 
5. PEKERJA YANG TIDAK DIJUMPAI 
5.1 LELAKI : ________________________ ORANG 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
5.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
DISAHKAN OLEH : 
TANDATANGAN HENDAKLAH DISERAHKAN PEGAWAI 
PENYELIA / LINE LEADER KEPADA PEGAWAI PENGOSONGAN PENGOSONGAN 
DI TEMPAT BERKUMPUL 
SEWAKTU KECEMASAN 
NAMA: NAMA: 
* SILA SIMPAN BORANG INI DAN HENDAKLAH DIGUNAKAN APABILA BERLAKU KECEMASAN. 
BERJAYA BANDARTEX SDN. BHD. 
BERJAYA KNITEX SDN. BHD. 
583, Batu 3, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor 
DAFTAR KEHADIRAN PENGOSONGAN BANGUNAN 
( PELAWAT / KONTRAKTOR / SUB-CON ) 
1. TARIKH : __________________ MASA KELUAR KAWASAN BANGUNAN : ______________ 
2. NAMA SYARIKAT : _________________________________________________________ 
3. NAMA PENYELIA : ________________________ 
4. JUMLAH PEKERJA 
4.1 LELAKI : ________________________ ORANG 
4.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG 
5. PEKERJA YANG TIDAK DIJUMPAI 
5.1 LELAKI : ________________________ ORANG 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
5.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
NAMA : NO. STAFF : 
DISAHKAN OLEH : 
TANDATANGAN HENDAKLAH DISERAHKAN PEGAWAI 
PENYELIA / PENGAWAL KEPADA PEGAWAI PENGOSONGAN PENGOSONGAN 
DI TEMPAT BERKUMPUL 
SEWAKTU KECEMASAN 
NAMA: NAMA: 
* SILA SIMPAN BORANG INI DAN HENDAKLAH DIGUNAKAN APABILA BERLAKU KECEMASAN.
41 
BERJAYA BANDARTEX SDN. BHD. 
BERJAYA KNITEX SDN. BHD. 
583, Batu 3, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor 
EVACUATION ATTENDANCE RECORD 
DATE: 19-12-2013 (Thu) TIME: 
NO. DEPARTMENT EMPLOYEES INFORMATION SUB MISSING EMPLOYEES SUB 
TOTAL MALE FEMALE ON LEAVE OUTSTATION TOTAL MALE FEMALE TOTAL 
1. HR & ADMIN 17 0 0 
2. PURCHSING 7 0 0 
3. ACCOUNTS 12 0 0 
4. OPD 9 0 0 
5. KNITEX OFFICE 8 0 0 
6.1 KNITEX STORE 5 0 0 
6.2 DYEING 27 0 0 
6.3 FINISHING 18 0 0 
6.4 KNITTING 26 0 0 
6.5 SEWING THREAD 12 0 0 
6.6 YARN DYE 12 0 0 
6.7 BOILER 7 0 0 
6.8 GARMENT OFFICE 14 0 0 
6.9 GARMENT PROD. 89 0 0 
6.10 GARMENT QC 6 0 0 
6.11 CUTTING 14 
6.12 PACKING 9 
6.13 STORE 7 
GRAND TOTAL 299 0 0 0 0 0 0 0 0 
NO. OUTSIDER CONTRACTOR SUPPLIER TOTAL REMARKS 
STATUS MALE FEMALE MALE FEMALE 
1 IN 0 0 0 0 0 
2 MISSING 0 0 0 0 0 
MISSING / INJURED EMPLOYEES DETAILS 
NO. DEPARTMENT EMP. NO. NAME AGE HEALTH CONDITION / STATUS 
1 DYEING ABDEL KARIM 35 Hand and Body burn 
2 FINISHING AZMI 45 Hand injury 
3 FINISHING MD JAYA 32 # L-hand Scratch 
4 ACCOUNTS LIM CHONG ER 30 Pragnent Lady 
1) To be keep and fill by Evacuation Officer during emergency. EVACUATION OFFICER 
2) After filled a copy need submit to Fire Officer as sonnest possible.
Prosedur ini memberi panduan kepada kakitangan atau pasukan khas 
tentang proses yang mesti diambil untuk: 
42 
PROSEDUR PEMULIHAN 
Melakukan penyiasatan terhadap kemalangan. 
Membuat penilaian kerugian. 
Memulihkan operasi. 
Pemberitahuan kepada pihak berkuasa atau insuran. 
Menjaga kebajikan pekerja yang terlibat dalam kecemasan dan 
sebagainya.
43
1 de 43

Recomendados

PENGENALAN ERT por
PENGENALAN ERTPENGENALAN ERT
PENGENALAN ERTMuhd Athir
11.5K visualizações16 slides
Topik 2 hazard dan risiko por
Topik 2 hazard dan risikoTopik 2 hazard dan risiko
Topik 2 hazard dan risikoWan Nurhidayati Wan Johari
32.7K visualizações61 slides
Keselamatan & kesihatan pekerjaan por
Keselamatan & kesihatan pekerjaanKeselamatan & kesihatan pekerjaan
Keselamatan & kesihatan pekerjaanHukaida Hamzah
62.6K visualizações70 slides
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016 por
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016
Kertas kerja & Lampiran surat latihan kebakaran bersama bomba SKST 2016Rosdi Ramli
45.5K visualizações12 slides
Kemalangan ditempat kerja por
Kemalangan ditempat kerjaKemalangan ditempat kerja
Kemalangan ditempat kerjasyahirahhjsaad
107.5K visualizações26 slides
Safety (Keselamatan Mesin) por
Safety (Keselamatan Mesin) Safety (Keselamatan Mesin)
Safety (Keselamatan Mesin) Anisah As
18.4K visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Asas pertolongan cemas por
Asas pertolongan cemasAsas pertolongan cemas
Asas pertolongan cemasIbn Abdullah
43.4K visualizações52 slides
Kebakaran por
KebakaranKebakaran
KebakaranZam Scar
12.4K visualizações19 slides
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version por
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay versionHazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay versionNorrazman Zaiha Zainol
65.4K visualizações12 slides
Laporan latihan kebakaran 2018 por
Laporan latihan kebakaran 2018Laporan latihan kebakaran 2018
Laporan latihan kebakaran 2018Mohd Naim Ismail
3.2K visualizações4 slides
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan por
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanSenarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanLee Oi Wah
32K visualizações89 slides
Unit 3: Pencegahan Kebakaran por
Unit 3: Pencegahan KebakaranUnit 3: Pencegahan Kebakaran
Unit 3: Pencegahan Kebakaranmokhtar
78.9K visualizações24 slides

Mais procurados(20)

Asas pertolongan cemas por Ibn Abdullah
Asas pertolongan cemasAsas pertolongan cemas
Asas pertolongan cemas
Ibn Abdullah43.4K visualizações
Kebakaran por Zam Scar
KebakaranKebakaran
Kebakaran
Zam Scar12.4K visualizações
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version por Norrazman Zaiha Zainol
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay versionHazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version
Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) Malay version
Norrazman Zaiha Zainol65.4K visualizações
Laporan latihan kebakaran 2018 por Mohd Naim Ismail
Laporan latihan kebakaran 2018Laporan latihan kebakaran 2018
Laporan latihan kebakaran 2018
Mohd Naim Ismail3.2K visualizações
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan por Lee Oi Wah
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatanSenarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Senarai semak pengauditan keselamatan kebakaran untuk klinik kesihatan
Lee Oi Wah32K visualizações
Unit 3: Pencegahan Kebakaran por mokhtar
Unit 3: Pencegahan KebakaranUnit 3: Pencegahan Kebakaran
Unit 3: Pencegahan Kebakaran
mokhtar78.9K visualizações
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya por Ahmad Aidil Nasir
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia BerbahayaKeselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Keselamatan Semasa Mengendalikan Bahan Kimia Berbahaya
Ahmad Aidil Nasir39.2K visualizações
Penggunaan ppe por Ibrahim Ahmad
Penggunaan ppePenggunaan ppe
Penggunaan ppe
Ibrahim Ahmad47.9K visualizações
Prinsip Prinsip Pertolongan Cemas por norazanePBSM
Prinsip Prinsip Pertolongan CemasPrinsip Prinsip Pertolongan Cemas
Prinsip Prinsip Pertolongan Cemas
norazanePBSM58.8K visualizações
Bab 2 first aid por khairul azlan taib
Bab 2 first aidBab 2 first aid
Bab 2 first aid
khairul azlan taib24.4K visualizações
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL por Muhd Athir
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILLPERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL
PERANAN ERT / OKK & PERSEDIAAN LATIHAN FIRE DRILL
Muhd Athir2.5K visualizações
Fire drill sekolah por Amimah Yusoff
Fire drill sekolahFire drill sekolah
Fire drill sekolah
Amimah Yusoff14.1K visualizações
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting por Lee Oi Wah
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy settingSenarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Senarai semak pemeriksaan krselamatan tempat kerja dan healthy setting
Lee Oi Wah39.4K visualizações
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik por Norrazman Zaiha Zainol
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya ElektrikAsas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik
Asas Keselamatan dalam Kerja Elektrik: Modul 3 - Bahaya Elektrik
Norrazman Zaiha Zainol54.1K visualizações
Topik 4 pengurusan kselamatan & kesihatan pkerjaan por Wan Nurhidayati Wan Johari
Topik 4 pengurusan kselamatan & kesihatan pkerjaanTopik 4 pengurusan kselamatan & kesihatan pkerjaan
Topik 4 pengurusan kselamatan & kesihatan pkerjaan
Wan Nurhidayati Wan Johari15.6K visualizações
Surat jemputan ceramah keselamatan kepada bomba por Zainal Osman
Surat jemputan ceramah keselamatan kepada bombaSurat jemputan ceramah keselamatan kepada bomba
Surat jemputan ceramah keselamatan kepada bomba
Zainal Osman48.2K visualizações
Bab 2 peti pertolongan cemas por Iqa Syafiqah
Bab 2 peti pertolongan cemasBab 2 peti pertolongan cemas
Bab 2 peti pertolongan cemas
Iqa Syafiqah47.9K visualizações
HIRARC por nurulazani1
HIRARCHIRARC
HIRARC
nurulazani13.7K visualizações
Power point pertolongan cemas por Ü: Zulfadli Ghani
Power point pertolongan cemasPower point pertolongan cemas
Power point pertolongan cemas
Ü: Zulfadli Ghani127.3K visualizações
KEJADIAN KEMALANGAN & PENYAKIT PEKERJAAN por Muhammad Nasrullah
KEJADIAN KEMALANGAN & PENYAKIT PEKERJAANKEJADIAN KEMALANGAN & PENYAKIT PEKERJAAN
KEJADIAN KEMALANGAN & PENYAKIT PEKERJAAN
Muhammad Nasrullah5.1K visualizações

Similar a Kecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan

MKKG-converted.pdf por
MKKG-converted.pdfMKKG-converted.pdf
MKKG-converted.pdfAriSapari2
70 visualizações32 slides
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4 por
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Agus Witono
4.6K visualizações36 slides
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptdarmadi ir,mm
24 visualizações45 slides
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptssusered8e17
5 visualizações45 slides
Tanggap darurat pertemuan_ke-5 por
Tanggap darurat pertemuan_ke-5Tanggap darurat pertemuan_ke-5
Tanggap darurat pertemuan_ke-5slametr
155 visualizações45 slides
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptMarykoAwangHerdian
5 visualizações45 slides

Similar a Kecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan(20)

MKKG-converted.pdf por AriSapari2
MKKG-converted.pdfMKKG-converted.pdf
MKKG-converted.pdf
AriSapari270 visualizações
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4 por Agus Witono
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Tanggap darurat-dan-pencehagan-kebakaran-pertemuan-4
Agus Witono4.6K visualizações
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por darmadi ir,mm
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
darmadi ir,mm24 visualizações
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por ssusered8e17
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
ssusered8e175 visualizações
Tanggap darurat pertemuan_ke-5 por slametr
Tanggap darurat pertemuan_ke-5Tanggap darurat pertemuan_ke-5
Tanggap darurat pertemuan_ke-5
slametr155 visualizações
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt por MarykoAwangHerdian
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.pptTanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
Tanggap_darurat_Pertemuan_ke-5.ppt
MarykoAwangHerdian5 visualizações
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx por diah238366
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptxEVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
EVAKUASI DAN KESIAPSIAGAAN TANGGAP DARURAT.pptx
diah238366195 visualizações
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte por LayaalinMutmainah1
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pteResume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte
Resume k3 pertemuan9-15_layaalin.m_pte
LayaalinMutmainah1105 visualizações
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt por AGSI1
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.pptEmergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt
Emergency Respon Team oleh Bagoes soehariadji.ppt
AGSI132 visualizações
Pengendalian Kondisi Darurat.pptx por FitriaRusadi3
Pengendalian Kondisi Darurat.pptxPengendalian Kondisi Darurat.pptx
Pengendalian Kondisi Darurat.pptx
FitriaRusadi314 visualizações
Gp latihan-kawad-kebakaran por abdmuminhassan
Gp latihan-kawad-kebakaranGp latihan-kawad-kebakaran
Gp latihan-kawad-kebakaran
abdmuminhassan371 visualizações
Prosedur kawad kebakaran por Ahmad Faisal
Prosedur kawad kebakaranProsedur kawad kebakaran
Prosedur kawad kebakaran
Ahmad Faisal1.3K visualizações
keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia por Qaiffa Greenpinkk
keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimiakeamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia
keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium kimia
Qaiffa Greenpinkk19.5K visualizações
Emergency response plan latest april 2014 por Yoga Firmansyah
Emergency response plan latest april 2014Emergency response plan latest april 2014
Emergency response plan latest april 2014
Yoga Firmansyah16.5K visualizações
Sop kebakaran por zali lia
Sop kebakaranSop kebakaran
Sop kebakaran
zali lia3.3K visualizações
skenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdf por purwatipurwati24
skenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdfskenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdf
skenario-simulasi-penanganan-keadaan-darurat-kebakaran_compress.pdf
purwatipurwati2411 visualizações
Teknik Evakuasi por Herry Prakoso
Teknik EvakuasiTeknik Evakuasi
Teknik Evakuasi
Herry Prakoso51.9K visualizações
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran por Tini Wartini
Kesiapsiagaan Bencana dan KebakaranKesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Tini Wartini972 visualizações
petunjuk Bencana.pptx por MbakCanss
petunjuk Bencana.pptxpetunjuk Bencana.pptx
petunjuk Bencana.pptx
MbakCanss2 visualizações

Último

ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt por
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptfatahilman
22 visualizações40 slides
STORYBOARD.docx por
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docxJUMADAPUTRA
12 visualizações5 slides
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx por
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxNajwaAuliaSyihab
23 visualizações12 slides
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxRenataRoseria
18 visualizações9 slides
RAGAM BAHASA INDONESIA por
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIAAzmiMustafa4
13 visualizações6 slides
Katalog Penerbit Baca por
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Bacapenerbitbaca
45 visualizações91 slides

Último(20)

ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt por fatahilman
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
fatahilman22 visualizações
STORYBOARD.docx por JUMADAPUTRA
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA12 visualizações
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx por NajwaAuliaSyihab
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
NajwaAuliaSyihab23 visualizações
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 visualizações
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa413 visualizações
Katalog Penerbit Baca por penerbitbaca
Katalog Penerbit BacaKatalog Penerbit Baca
Katalog Penerbit Baca
penerbitbaca45 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
Motivasi Meningkatkan Diri por KemindoGroup
Motivasi Meningkatkan DiriMotivasi Meningkatkan Diri
Motivasi Meningkatkan Diri
KemindoGroup13 visualizações
SK TPPK paud 2023.pdf por Komalasari96
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdf
Komalasari9669 visualizações
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari48 visualizações
RPL Etika Berkomunikasi.docx por RahimaSyahnePutri1
RPL Etika Berkomunikasi.docxRPL Etika Berkomunikasi.docx
RPL Etika Berkomunikasi.docx
RahimaSyahnePutri121 visualizações
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx por SupriyadiSupriyadi54
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptxMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA (1).pptx
SupriyadiSupriyadi5424 visualizações
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi642 visualizações
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf por Alya Dwi Arianty
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdfAnalisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Analisis Puisi Bunga dan Tembok Karya Wiji Thukul.pdf
Alya Dwi Arianty11 visualizações
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx por PPIDDPMPTSPKotaMadiu
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
PPIDDPMPTSPKotaMadiu16 visualizações
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari93 visualizações
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por FajarSaputra57
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptx
FajarSaputra5713 visualizações
Modul 6 - Pend. ABK.pptx por AzizahRaiza1
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptx
AzizahRaiza115 visualizações

Kecemasan Kebakaran & Prosedur Pengosongan

 • 1. 1 AHMAD AIDIL BIN NASIR Safety & Health Officer (SHO No. : JKKP/IS 127/438/02/3996)
 • 2. 2 TUJUAN ‘Plan Tindakan Kecemasan’ perlu diwujudkan untuk menentukan: Para penghuni dapat bertindak dengan tenang dan selamat semasa diancam bahaya, Kakitangan yang diberi tugas khas semasa kebakaran dapat melaksanakan tugas dan tanggung-jawab mereka dengan selamat dalam semua keadaan, Kemudahan untuk menyelamatkan diri yang ada dapat digunakan mengikut perancangan awal dengan selamat,
 • 3. 3 TUJUAN Pemindahan penghuni daripada bangunan/permis dapat dilakukan dengan teratur dan pantas, Mangsa yang cedera mendapat rawatan pertolongan cemas dengan lebih awal, Kebakaran dapat dipadamkan dengan lebih awal, Mengurangkan mangsa yang cedera serta kemalangan maut, Mengurangkan kos serta mengelakkan daripada kerugian,
 • 4. PERUNDANGAN Akta Perkhidmatan Bomba 1988 Peruntukan bagi kaedah pentadbiran serta penghapusan bahaya kebakaran; Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 Peruntukan terperinci bagi pembinaan parit,jalan dan bangunan; 4 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 Peruntukan keatas majikan
 • 5. Setiap jenis kecemasan memerlukan prosedur tindakan kecemasan. Amnya prosedur-prosedur ini boleh dibahagikan kepada: 5 PROSEDUR TINDAKAN KECEMASAN Prosedur Pencegahan Prosedur Persediaan Prosedur Tindakan Prosedur Pemulihan
 • 6. Prosedur ini memastikan kecemasan dapat dicegah daripada berlaku. Ia menekankan pengawasan dan penyelenggaraan segala sistem yang digunakan. 6 PROSEDUR PENCEGAHAN Pemeriksaan pada kelengkapan dan peralatan sistem pengesan (seperti sistem penggera, pengesan kebakaran, pengesan asap, tumpahan, kebocoran gas dan sebagainya). Pemeriksaan dan penyelenggaraan berkala pada kelengkapan dan peralatan (seperti alat memadam kebakaran, sistem semburan dan sebagainya). Memastikan laluan dan pintu kecemasan tidak dihalang. Penyebaran maklumat dan informasi.
 • 7. Prosedur ini bertujuan memastikan pekerja dan anggota tindakan kecemasan telah diberikan latihan dan drill yang mencukupi bagi membolehkan mereka bertindak dengan berkesan apabila diperlukan. 7 PROSEDUR PERSEDIAAN Melaksanakan setiap jenis latihan dan drill, kekerapan perlaksanaan latihan dan penilaian hasil latihan. Menerangkan apa, siapa dan bagaimana sesuatu tindakan perlu diambil apabila berlaku kecemasan. Latihan khas pemakaian kelengkapan perlindungan peribadi, bantuan pertolongan cemas dan menyelamat, penggunaan alat pemadam kebakaran, kelengkapan mengawal tumpahan, membuat pemberitahuan dan komunikasi,
 • 8. 8 PROSEDUR PERSEDIAAN Arahan dan Latihan: Membuat arahan bertulis berkaitan kecemasan,  Arahan jika ternampak api  Arahan jika mendengar isyarat pengosongan bangunan  Arahan pergerakkan keluar & tempat berkumpul semasa kecemasan  Arahan menggunakan peralatan kecemasan  Arahan pertolongan cemas
 • 9. 9 PROSEDUR PERSEDIAAN Arahan dan Latihan: Arahan hendaklah terang, jelas dan mudah difahami. Arahan hendaklah ringkas dan padat dalam bahasa yang mudah difahami (dwi bahasa). Arahan hendaklah disebarkan kepada semua penghuni dan pelawat sama ada dalam bentuk taklimat atau sebagainya. Latihan pengosongan “drill” perlu dilakukan secara berulang-ulang supaya plan bertindak semasa kecemasan difahami dengan teliti dan boleh dilakukan dengan berkesan. Latihan perlulah diubahsuai selalu supaya penghuni tidak merasa bosan dan juga boleh mendapat pengalaman yang lebih mendalam.
 • 10. 10 PROSEDUR PERSEDIAAN Arahan dan Latihan: Pekerja-pekerja baru haruslah diberi tunjuk ajar dengan keterangan yang cukup tentang latihan kecemasan supaya mereka memahami dan tahu untuk mengendalikan latihan pengosongan bangunan. Setiap pasukan tindakan kecemasan perlu diberikan latihan khas dalam tugas dan tanggungjawab yang telah ditentukan serta dilatih dengan cara-cara penggunaan kelengkapan. Masa yang dicadangkan untuk penghuni mengosongkan bangunan adalah 4 minit.
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. 14
 • 15. BIDANG TUGAS Organisasi Tindakan Kecemasan adalah pasukan khas yang dibentuk untuk mengawal dan memberhentikan kecemasan, dan seterusnya mengembalikan keadaan kepada normal. 15 Pasukan-pasukan ini termasuklah, i- Pasukan Pengosongan dan Komunikasi, ii- Pasukan Memadam Kebakaran, iii- Pasukan Mencari dan Menyelamat, iv- Pasukan Pertolongan Cemas, v- Pasukan Kawalan dan Pembersihan Tumpahan, vi- Pasukan Kawalan Keselamatan, dll.
 • 16. Bagi memudahkan petugas-petugas khas dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing semasa kebakaran, bidang tugas tersebut hendaklah diterangkan dengan jelas supaya mereka benar-benar faham dan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut dengan selamat dan berkesan. Disamping itu pasukan ini juga mestilah arif tentang peranan yang dimainkan oleh pasukan lain dalam Organisasi Tindakan Kecemasan. Ini bagi membolehkan mereka bertindak sebagai satu organisasi tindakan kecemasan yang bersepadu. 16 BIDANG TUGAS
 • 17. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Penyelaras Organisasi Tindakan Kecemasan Bertanggungjawab ke atas arahan mengaktifkan Plan Bertindak Kecemasan dan menamatkan operasi. Memberi arahan bagi pihak syarikat. Koordinator/SHO (Fire Officer) Bertanggungjawab seperti yang disenaraikan dalam AKKP 1994. Menyelaras dan memberi arahan kepada semua pasukan bertindak kecemasan di tempat kejadian. Melaporkan maklumat kepada Penyelaras Organisasi Tindakan Kecemasan dan kepada pihak Bomba dan Penyelamat. 17
 • 18. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Penyelaras Pengosongan dan Komunikasi Menerima dan merekodkan maklumat kecemasan. Menyimpan dan mengemaskini senarai no. telefon kecemasan. Membuat pemberitahuan kejadian kecemasan. Membuat panggilan kecemasan kepada Bomba, Polis dan Hospital. Menyelaras operasi pengosongan bangunan di tempat berkumpul. Mendapatkan rekod kehadiran daripada penyelia di tempat berkumpul Melaporkan rekod kehadiran kepada Koordinator. Melaporkan kehilangan mangsa kepada pihak Bomba dan Pasukan Mencari dan Menyelamat. 18
 • 19. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Pasukan Memadam Kebakaran Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan membawa bersama kelengkapan kecemasan. Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. Melawan kebakaran menggunakan kelengkapan sebelum kehadiran Bomba. Membantu pihak Bomba memadamkan kebakaran jika diperlukan. Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat. Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 19
 • 20. 20
 • 21. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Pasukan Mencari Dan Menyelamat Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan membawa bersama kelengkapan kecemasan. Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. Melakukan operasi mencari dan menyelamat kepada mangsa yang terperangkap. Menyerahkan mangsa yang telah diselamatkan kepada Pasukan Pertolongan Cemas. Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 21
 • 22. 22
 • 23. 23
 • 24. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Pasukan Pertolongan Cemas Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan membawa bersama kelengkapan kecemasan. Membuka pusat rawatan di tempat yang sesuai dan selamat. Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. Menerima mangsa daripada Pasukan Mencari dan Menyelamat dan membuat rawatan pertolongan cemas. Menyerahkan mangsa yang telah dirawat kepada ambulan. Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 24
 • 25. 25
 • 26. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Pasukan Kawalan dan Pembersihan Tumpahan Memastikan kelengkapan kecemasan diselenggara serta sentiasa dalam keadaan baik dan sedia untuk digunakan. Berkumpul di Balai Pengawal untuk menerima arahan dan membawa bersama kelengkapan kecemasan. Menunggu dan menerima arahan daripada Koordinator. Melakukan kawalan dan pembersihan tumpahan bahan kimia. Mengumpulkan sisa bahan tumpahan untuk pelupusan teratur. Memastikan semua ahli dalam keadaan selamat dan sihat Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 26
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29
 • 30. TUGAS & TANGGUNGJAWAB Pasukan Kawalan Keselamatan Mengenalpasti kawasan yang terbabit dengan kecemasan melalui Panel Alarm di Balai Pengawal. Membuat pemeriksaan dan melaporkan situasi secepat yang mungkin kepada Koordinator atau Pejabat Pentadbiran. Menutup Pintu Utama dan menghalang pergerakkan keluar dan masuk. Melaporkan jumlah kehadiran Pelawat atau Pembekal kepada Peyelaras Pengosongan. Membuat kawalan keselamatan dan mengawal ketenteraman. Melaporkan situasi dan keadaan kepada Koordinator. 30
 • 31. 31 PROSEDUR TINDAKAN Prosedur ini menerangkan langkah-langkah yang mesti diambil semasa menangani kecemasan. Menilai status kecemasan dan menentukan tahap tindakan yang perlu diambil. Mengaktifkan plan bertindak kecemasan. Memberhentikan operasi. Arahan pengosongan bangunan. Komunikasi – dengan lain-lain pasukan bertindak kecemasan ataupun lain-lain agensi yang terlibat seperti Bomba.
 • 32. 32 PROSEDUR TINDAKAN Membunyikan Penggera Kebakaran 1. Tugas ini sesuai dipertanggungjawabkan kepada sesiapa sahaja yang mula-mula ternampak kebakaran/kecemasan. 2. Maklumat yang perlu diberikan tentang penggera antaranya; a) Jenis dan cara berfungsi, b) Cara ia berbunyi dan kemudahan mendengarnya, c) Jumlah yang perlu dibunyikan, d) Cara untuk menyampaikan maklumat kebakaran kepada ‘Pusat Kawalan’
 • 33. 33 PROSEDUR TINDAKAN Menghentikan Operasi Mesin dan Memutuskan Bekalan Elektrik Mereka yang dipertanggungjawabkan hendaklah membuat pertimbangan dari semua aspek keselamatan sebelum membuat keputusan samaada; • Menghentikan sebahagian mesin / proses, atau • Memutuskan keseluruhan bekalan elektrik.
 • 34. PROSEDUR TINDAKAN Prosedur pengosongan bangunan diperlukan apabila tempat kerja tersebut berpotensi untuk membahayakan atau menggangu operasi. Pengosongan diperlukan apabila berlaku: 34 Kebakaran. Tumpahan bahan toksik atau kebocoran gas beracun. Kebocoran dan sebaran sinaran x-ray atau nuklear. Ancaman bom. Banjir besar. Gempa bumi dan bahaya runtuhan. Penyebaran wabak penyakit.
 • 35. Mengarahkan semua penghuni dan mereka-mereka yang tidak terlibat dalam pasukan bertindak kecemasan membuat pengosongan bangunan. Memastikan penghuni mampu menyelamatkan diri mereka sendiri daripada bahaya dengan mengambil kira mereka yang kurang upaya. Mengarahkan supaya pintu dan tingkap ditutup. Membuat pemeriksaan seluruh kawasan di bawah jagaannya seperti tandas, stor dan di tempat-tempat terpencil. 35 PROSEDUR TINDAKAN Prosedur pengosongan bangunan,
 • 36. Bergerak dengan tenang dan pantas mengikut laluan keluar yang ditetapkan. 36 PROSEDUR TINDAKAN Prosedur pengosongan bangunan,
 • 37. 37 TEMPAT BERKUMPUL SEWAKTU KECEMASAN Mewujudkan tempat berkumpul bagi setiap zon; Tempat berkumpul hendaklah ditetapkan terlebih dahulu, dilukiskan dan dipamerkan di tempat strategik untuk makluman semua. Tempat haruslah lapang serta luas dan selamat. Jauh daripada sebarang bahaya sekurang-kurangnya 35 meter dari bangunan yang dikosongkan. Susunan penghuni mestilah mengikut seksyen ataupun jabatan yang berkenaan. Penyelaras Zon atau Penyelia bagi setiap penghuni haruslah berada di barisan hadapan.
 • 38. Motorcycle & Car Park Tent 38 TEMPAT BERKUMPUL SEMASA KECEMASAN ( ASSEMBLY AREA DURING EMERGENCY ) TEMPAT BERKUMPUL SEWAKTU KECEMASAN TEMPAT BERKUMPUL Visitor ASSEMBLY AREA Sub-con Contractor MAIN GATE WAREHOUSE GUARD HOUSE FACTORY Compressor Room Chemical Storage Canteen Tent TNB Water Room Pump Koperasi PE Workshop Hydrant & Sprinkler Water Tank Fire Fighting Pump Room Scheduled Waste Storage DI/RO Water Treatment Plant Water Tank Tent Motorcycle Tent Tent
 • 39. MENGAMBIL DAN MELAPOR DAFTAR KEHADIRAN Penyelaras Zon atau Penyelia hendaklah segera mengambil daftar kehadiran “Headcount” dan seterusnya melaporkan kepada Penyelaras Pengosongan. Penyelaras Pengosongan akan menyatukan semua daftar kehadiran yang diperolehi daripada setiap Zon dan seterusnya melaporkan kepada Koordinator atau Pusat Kawalan Kecemasan. Melaporkan jika ada mangsa yang hilang atau terperangkap kepada pihak Bomba dan Pasukan Mencari dan Menyelamat. 39 Pengambilan daftar kehadiran di tempat berkumpul dan melaporkan daftar hehadiran;
 • 40. 40 BERJAYA BANDARTEX SDN. BHD. BERJAYA KNITEX SDN. BHD. 583, Batu 3, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor DAFTAR KEHADIRAN PENGOSONGAN BANGUNAN 1. TARIKH : __________________ MASA KELUAR KAWASAN BANGUNAN : ______________ 2. JABATAN / LINE : ________________________ 3. NAMA PENYELIA : ________________________ 4. JUMLAH PEKERJA 4.1 LELAKI : ________________________ ORANG 4.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG 4.3 CUTI : ________________________ ORANG 4.4 KELUAR KILANG : ________________________ ORANG 5. PEKERJA YANG TIDAK DIJUMPAI 5.1 LELAKI : ________________________ ORANG NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : 5.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : DISAHKAN OLEH : TANDATANGAN HENDAKLAH DISERAHKAN PEGAWAI PENYELIA / LINE LEADER KEPADA PEGAWAI PENGOSONGAN PENGOSONGAN DI TEMPAT BERKUMPUL SEWAKTU KECEMASAN NAMA: NAMA: * SILA SIMPAN BORANG INI DAN HENDAKLAH DIGUNAKAN APABILA BERLAKU KECEMASAN. BERJAYA BANDARTEX SDN. BHD. BERJAYA KNITEX SDN. BHD. 583, Batu 3, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor DAFTAR KEHADIRAN PENGOSONGAN BANGUNAN ( PELAWAT / KONTRAKTOR / SUB-CON ) 1. TARIKH : __________________ MASA KELUAR KAWASAN BANGUNAN : ______________ 2. NAMA SYARIKAT : _________________________________________________________ 3. NAMA PENYELIA : ________________________ 4. JUMLAH PEKERJA 4.1 LELAKI : ________________________ ORANG 4.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG 5. PEKERJA YANG TIDAK DIJUMPAI 5.1 LELAKI : ________________________ ORANG NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : 5.2 PEREMPUAN : ________________________ ORANG NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : NAMA : NO. STAFF : DISAHKAN OLEH : TANDATANGAN HENDAKLAH DISERAHKAN PEGAWAI PENYELIA / PENGAWAL KEPADA PEGAWAI PENGOSONGAN PENGOSONGAN DI TEMPAT BERKUMPUL SEWAKTU KECEMASAN NAMA: NAMA: * SILA SIMPAN BORANG INI DAN HENDAKLAH DIGUNAKAN APABILA BERLAKU KECEMASAN.
 • 41. 41 BERJAYA BANDARTEX SDN. BHD. BERJAYA KNITEX SDN. BHD. 583, Batu 3, Jalan Kluang, 83000 Batu Pahat, Johor EVACUATION ATTENDANCE RECORD DATE: 19-12-2013 (Thu) TIME: NO. DEPARTMENT EMPLOYEES INFORMATION SUB MISSING EMPLOYEES SUB TOTAL MALE FEMALE ON LEAVE OUTSTATION TOTAL MALE FEMALE TOTAL 1. HR & ADMIN 17 0 0 2. PURCHSING 7 0 0 3. ACCOUNTS 12 0 0 4. OPD 9 0 0 5. KNITEX OFFICE 8 0 0 6.1 KNITEX STORE 5 0 0 6.2 DYEING 27 0 0 6.3 FINISHING 18 0 0 6.4 KNITTING 26 0 0 6.5 SEWING THREAD 12 0 0 6.6 YARN DYE 12 0 0 6.7 BOILER 7 0 0 6.8 GARMENT OFFICE 14 0 0 6.9 GARMENT PROD. 89 0 0 6.10 GARMENT QC 6 0 0 6.11 CUTTING 14 6.12 PACKING 9 6.13 STORE 7 GRAND TOTAL 299 0 0 0 0 0 0 0 0 NO. OUTSIDER CONTRACTOR SUPPLIER TOTAL REMARKS STATUS MALE FEMALE MALE FEMALE 1 IN 0 0 0 0 0 2 MISSING 0 0 0 0 0 MISSING / INJURED EMPLOYEES DETAILS NO. DEPARTMENT EMP. NO. NAME AGE HEALTH CONDITION / STATUS 1 DYEING ABDEL KARIM 35 Hand and Body burn 2 FINISHING AZMI 45 Hand injury 3 FINISHING MD JAYA 32 # L-hand Scratch 4 ACCOUNTS LIM CHONG ER 30 Pragnent Lady 1) To be keep and fill by Evacuation Officer during emergency. EVACUATION OFFICER 2) After filled a copy need submit to Fire Officer as sonnest possible.
 • 42. Prosedur ini memberi panduan kepada kakitangan atau pasukan khas tentang proses yang mesti diambil untuk: 42 PROSEDUR PEMULIHAN Melakukan penyiasatan terhadap kemalangan. Membuat penilaian kerugian. Memulihkan operasi. Pemberitahuan kepada pihak berkuasa atau insuran. Menjaga kebajikan pekerja yang terlibat dalam kecemasan dan sebagainya.
 • 43. 43