Chapter1 Intro to Computer System

Adul Yimngam
Adul YimngamBangkok University
1
บทที่ 1
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
IT201 Computer and Information
Technology
2
วัตถุประสงค์
เข้าใจภาพรวมของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน
ความหมายประเภทของคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ผลกระทบด้านบวกและลบของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน
3
คอมพิวเตอร์ คือ
 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทางานภายใต้เงื่อนไขของ
คาสั่งให้มีการรับข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และเก็บ
ผลลัพธ์ไปใช้ในโอกาสต่อไป
 ช่วยมนุษย์ในการทางานซ้าๆ ซับซ้อน ปริมาณมากๆ
ทดแทนแรงงานได้มากมาย
4
เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนาเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้กับข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
5
ประเภทของคอมพิวเตอร์
 Regular computers เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีรูปลักษณะ
เหมือนคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป
 Embedded computers เป็นคอมพิวเตอร์ที่แฝงอยู่ใน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นเพื่อให้อุปกรณ์นั้นๆ มีความ
เฉลียวฉลาดขึ้น
6
Regular computers
Supercomputer
Mainframe
Minicomputer
Workstation
PC
Others
7
Supercomputer
 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการคานวณ
และความเร็วสูงที่สุด
 การใช้งาน เหมาะกับงานที่สลับซับซ้อนมาก เช่น
การแพทย์ อวกาศ การพยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว
 คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ใช้
8
Milky Way One
 เป็น GigaFLOPs Supercomputer ตัวแรกของทวีปเอเชีย พัฒนาโดย Chinese National
University of Defense Technology (NUDT) มีความเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลกในปี 2010
9
Mainframe
 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและ
มีราคาแพงลาดับรองจาก Supercomputer
 ถูกออกแบบให้ใช้กับผู้ใช้หลายคน บางครั้งเรียก Large
Server เช่น IBM Mainframe System
 ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าใช้งาน (Access) Mainframe
ได้พร้อมกัน ผ่านเครื่อง Terminal
 การใช้งาน ธุรกิจขนาดใหญ่ บริษัทข้ามชาติ ที่มีการเก็บ
และประมวลผลข้อมูลเป็นล้านๆ ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
10
ภาพ Computer Terminal ที่ต่อเชื่อมกับ Mainframe
11
ภาพ Mainframe
12
Minicomputer
 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ
ลาดับรองจาก Mainframe
 การใช้งาน นิยมนาไปใช้เป็นเครื่อง Server ในธุรกิจ
ขนาดกลางถึงเล็ก หรือสถาบันการศึกษา
 ผู้ใช้หลายคนสามารถเข้าใช้งาน (Access) Mainframe
ได้พร้อมกัน ผ่านเครื่อง Terminal
 ทุกวันนี้ตลาดของ Minicomputer ลดลง และถูกแทนที่
ด้วย PC ที่เร็วและมีประสิทธิภาพสูง
13
ภาพ Minicomputer
14
Workstation
 เทียบได้กับเครื่อง PC ที่มี
ประสิทธิภาพสูง บางครั้ง
เรียกว่า SuperPC
 ใช้งานด้านวิศวกรรม งาน
ออกแบบศิลป์
 ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุน
งานด้าน Workgroup
15
Personal Computer (PC)
 PC หรือ Microcomputer ใช้สาหรับงาน
ส่วนบุคคลทั่วไป
 บริษัทผู้ผลิตเช่น Acer , Apple,
Compaq, Dell, IBM
 PC แบ่งเป็น 2 ประเภท
 Desktop Computer ถูกออกแบบ
เพื่อใช้ตั้งโต๊ะ
 Mobile Computer
16
Mobile Computers & Mobile Devices
 Notebook Computer หรือ
Laptop ถูกออกแบบเพื่อให้
เคลื่อนย้ายได้สะดวก
 Mobile Devices อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่มี
ความสามารถใกล้เคียงกับ
คอมพิวเตอร์
17
Notebook Computers
 Tablet PC เป็น
Notebook ที่สามารถ
กรอกข้อมูลด้วยการ
เขียนบนจอภาพสัมผัสได้
เปลี่ยนตัวอักษรลายมือ
ให้กลายเป็นตัวอักษร
พิมพ์ได้
18
Notebook Computers (ต่อ)
 Subnotebooks เป็น
Notebook ขนาดเล็กที่
อาจตัดความสามารถ
บางส่วน เช่น ไม่มีเครื่อง
อ่านแผ่นดิสก์ เพื่อพกพา
สะดวกขึ้น
19
Mobile Devices
 Handheld Computer/PDA –
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสาหรับพกพา
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทาหน้าที่
บางลักษณะคล้ายคอมพิวเตอร์
 Smart Phone โทรศัพท์ที่มี
ความสามารถคล้ายคอมพิวเตอร์
20
Others
 Game Consoles เช่น
เครื่องเล่นเกม Sony
Playstation
21
Embedded Computers
 เป็นคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเฉพาะด้าน โดยจะผสม
กลมกลืนอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทาให้อุปกรณ์
เหล่านั้นมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล ระบบเครื่องรดน้าอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
22
ระบบคอมพิวเตอร์
Hardware
Software
People
Data & Information
Communications
23
Hardware
 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย
 Input Units
 Output Units
 Secondary Storage
 Processing Units
24
หน่วยแสดงผล
Output Unit
หน่วยประมวลผล
Processing Unit
หน่วยความจาสารอง
Secondary Storage
องค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
หน่วยรับข้อมูล
Input Unit
25
Input Units
 อุปกรณ์ป้อนข้อมูล หรือ หน่วยรับข้อมูล มีหน้าที่รับข้อมูล
เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น
26
Output Units
 อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์ หรือ หน่วยส่งข้อมูล มีหน้าที่แสดงผล
ข้อมูลหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแล้ว เช่น
จอภาพ เครื่องพิมพ์ เป็นต้น
27
Secondary Storage
 อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลหลังจากที่ข้อมูลได้รับการ
ประมวลผลจบลง เช่น แผ่นและเครื่องเล่น DVD และ
Thumb Drive
28
Processing Units
 หน่วยประมวลผล ทา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูล
ซึ่งรวมถึง CPU และ
Main Memory
29
Software
 กลุ่มคาสั่ง หรือ ขั้นตอนการ
ทางานที่ถูกประมวลผลโดย
หน่วยประมวลผล เพื่อให้
เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานได้
ตามความต้องการของผู้ใช้
เช่น Microsoft Windows
Vista, โปรแกรม Internet
Explorer เป็นต้น
30
People
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม มีหลากหลายกลุ่ม
 User - ผู้ใช้ที่มีหลายระดับตั้งแต่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่
บ้าน ผู้ใช้ในสานักงาน ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา เป็นต้น
 Programmer - ผู้ที่เขียนซอฟต์แวร์
 Chief Information Officer (CIO) - ผู้บริหารสูงสุด
ด้านไอที
31
Data & Information
 Data – ข้อมูลต่างๆ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข เสียง และ
ภาพ ที่ยังไม่ผ่านกระบวนการประมวลผลใน
คอมพิวเตอร์
 Information – ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านกระบวนการทาง
คอมพิวเตอร์เรียบร้อย เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมี
ความหมายมากยิ่งขึ้น
Input Unit
Processing
Unit Output UnitData Data Information
32
Communications
 การติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ทั้งแบบมีสายและ
ไร้สาย
33
ข้อได้เปรียบในการใช้คอมพิวเตอร์
 ความเร็ว (Speed) เช่น การค้นหารายชื่อหนังสือจาก
คอมพิวเตอร์ในห้องสมุด
 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) เช่น คอมพิวเตอร์สั่งพิมพ์
100 ครั้งก็ได้ 100 ครั้ง
 ความสม่่าเสมอ (Consistency) เช่น เมื่อข้อมูลเข้า
เหมือนเดิม กระบวนการทางานเดิม ผลลัพธ์คงเดิม
34
ข้อได้เปรียบในการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
 ความสามารถในการเก็บ (Storage) เช่น แผ่น CD
สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นพันหน้า โดยไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่
 การติดต่อสื่อสาร (Communications) เช่น การแชร์ข้อมูล
ของตนบนเว็บได้อย่างรวดเร็ว
 ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) เช่น ลดพลังงาน ลดค่าแรง
ลดกระดาษ
35
โปรแกรมหุ่นยนต์แก้ปัญหา Rubik ใน 6 นาที
36
ข้อเสียเปรียบในการใช้คอมพิวเตอร์
 การล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Violation of Privacy)
เช่น การตัดต่อภาพดาราและนาออกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
 ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) เช่น คนร้ายใช้
ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ มาก่อคดีทาร้ายคนเหล่านั้นภายหลัง
 แทนที่แรงงานมนุษย์ (Impact on Labor Force) งาน
ต่างๆ ถูกแทนโดยเครื่องจักร เครื่องยนต์ และคอมพิวเตอร์
เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบผลไม้เสียด้วย
คอมพิวเตอร์แทนการตรวจด้วยมนุษย์
37
ข้อเสียเปรียบในการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ)
 ปริมาณข้อมูลมีมากเกินไป (Information Overload)
ข้อมูลที่ได้รับมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ผู้ใช้คอมพิวเตอร์
ต้องค้นหาและวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
 ความไม่ถูกต้องของข้อมูล (Data Inaccuracy)
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลของคอมพิวเตอร์นั้น อาจ
ไม่ถูกต้องเป็นจริงเสมอไป ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับระบบคอมพิวเตอร์หลายประการ เช่น ประสิทธิภาพของ
ซอฟต์แวร์ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
38
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสังคม
คอมพิวเตอร์มีบทบาทในทุกแขนง
 การศึกษา
 การเงินการธนาคาร
 รัฐบาล
 สาธารณสุข
 วิทยาศาสตร์
 การพิมพ์
 การเดินทาง
39
แนวโน้มของคอมพิวเตอร์และการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
40
แนวโน้มของคอมพิวเตอร์
ความเร็วเพิ่มมากขึ้น
ความจุของ Storage เพิ่มมากขึ้น
ราคาที่ถูกลง
โปรแกรมมีความหลากหลายและฉลาดมากยิ่งขึ้น
41
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
“Userless” computer – คอมพิวเตอร์ทางานได้โดยไม่
ต้องอาศัยมนุษย์ ผ่อนแรงมนุษย์มากขึ้น
42
สรุป
คอมพิวเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์มีการ
ทางานและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผู้ใช้จึงมีความจาเป็นที่
จะต้องรู้จักใช้ให้เหมาะสม
คอมพิวเตอร์มีทั้งที่มีรูปร่างเป็นคอมพิวเตอร์ และแฝงอยู่
ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น
ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย Hardware, Software,
People, Data & Information, Communications
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษ
43
References
Daley, B. (2005). Computers are your future 2005. Pearson.
Norton, P. (2006). Peter Norton’s Introduction to Computers.
Boston: McGraw-Hill. 6th Ed.
Shelly, G. B., Cashman, T.J. & Vermaat, M. E. (2008).
Discovering Computers 2008. Boston: Thomson.
Williams, B.K. & Sawyer, S.C. (2003). Using Information
Technology: A Practical Introduction to Computers &
Communications. Boston: McGraw-Hill.
1 de 43

Recomendados

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ por
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Radompon.com
24.7K visualizações41 slides
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ por
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพJakarin Damrak
2.9K visualizações13 slides
บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ por
บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศบทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
บทที่ 1 การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศwilaiporntoey
7.9K visualizações14 slides
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ por
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
การใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศhs8zlb
7.8K visualizações14 slides
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา por
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาคอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษาJenchoke Tachagomain
1.6K visualizações53 slides
ระบบคอมพิวเตอร์ por
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ThanThai Sangwong
1.9K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ por
ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์Nattapon
20.1K visualizações9 slides
หน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอม por
หน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมหน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอม
หน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมnawapornsattasan
545 visualizações70 slides
Basic1 por
Basic1Basic1
Basic1phisit7
136 visualizações41 slides
Computerbasic por
ComputerbasicComputerbasic
Computerbasicwithawat na wanma
380 visualizações3 slides
Computer por
ComputerComputer
Computernuting
191 visualizações58 slides
เอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น por
เอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นPhicha Pintharong
4.4K visualizações44 slides

Mais procurados(20)

ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ por Nattapon
ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 2 ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Nattapon20.1K visualizações
หน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอม por nawapornsattasan
หน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมหน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอม
หน่วยที่ 2-องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอม
nawapornsattasan545 visualizações
Basic1 por phisit7
Basic1Basic1
Basic1
phisit7136 visualizações
Computerbasic por withawat na wanma
ComputerbasicComputerbasic
Computerbasic
withawat na wanma380 visualizações
Computer por nuting
ComputerComputer
Computer
nuting191 visualizações
เอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น por Phicha Pintharong
เอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
เอกสารการบรรยาย เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
Phicha Pintharong4.4K visualizações
บทที่ 2 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ por Kriangx Ch
บทที่ 2 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์บทที่ 2 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
Kriangx Ch5.7K visualizações
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ por Pavinee Weeranitiwechasarn
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
Pavinee Weeranitiwechasarn353 visualizações
Ch3 information technology por Nittaya Intarat
Ch3 information  technologyCh3 information  technology
Ch3 information technology
Nittaya Intarat563 visualizações
Chapter1 por suwan131
Chapter1Chapter1
Chapter1
suwan131191 visualizações
ใบความรู้ที่ 1 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ por Nattapon
ใบความรู้ที่ 1 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 1 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 1 ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
Nattapon31.7K visualizações
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบความรู้) por phatrinn555
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบความรู้)2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบความรู้)
2. อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ใบความรู้)
phatrinn55520.9K visualizações
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ por Arrat Krupeach
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Arrat Krupeach2.2K visualizações
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ por Arm'Physics Sonsern-Srichai
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Arm'Physics Sonsern-Srichai10.8K visualizações
องค์ประกอบ por SPipe Pantaweesak
องค์ประกอบองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
SPipe Pantaweesak2.3K visualizações
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ por เทวัญ ภูพานทอง
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
Week01 por happy00133
Week01Week01
Week01
happy00133252 visualizações

Similar a Chapter1 Intro to Computer System

Week01 por
Week01Week01
Week01tree653
222 visualizações58 slides
ความรู้เบื้องต้น3 por
ความรู้เบื้องต้น3ความรู้เบื้องต้น3
ความรู้เบื้องต้น3tritonal54
256 visualizações58 slides
Week02 por
Week02Week02
Week02naphosak
200 visualizações58 slides
คอม por
คอมคอม
คอมkanchanaporn
144 visualizações58 slides
Week01 por
Week01Week01
Week01tree653
135 visualizações58 slides
Week02 por
Week02Week02
Week02naphosak
127 visualizações58 slides

Similar a Chapter1 Intro to Computer System(20)

Week01 por tree653
Week01Week01
Week01
tree653222 visualizações
ความรู้เบื้องต้น3 por tritonal54
ความรู้เบื้องต้น3ความรู้เบื้องต้น3
ความรู้เบื้องต้น3
tritonal54256 visualizações
Week02 por naphosak
Week02Week02
Week02
naphosak200 visualizações
คอม por kanchanaporn
คอมคอม
คอม
kanchanaporn144 visualizações
Week01 por tree653
Week01Week01
Week01
tree653135 visualizações
Week02 por naphosak
Week02Week02
Week02
naphosak127 visualizações
Week01 por Wiroso Biggolo
Week01Week01
Week01
Wiroso Biggolo119 visualizações
คอมพิวเตอร์ por deepre
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
deepre408 visualizações
งาน por uddod
งานงาน
งาน
uddod197 visualizações
คอม por kanchanaporn
คอมคอม
คอม
kanchanaporn186 visualizações
คอมพิวเตอร์ por suporn
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
suporn333 visualizações
Intro computer por chalermsri1
Intro computerIntro computer
Intro computer
chalermsri1453 visualizações
คอมพิวเตอร์ por deepre
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
deepre214 visualizações

Chapter1 Intro to Computer System