O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Kipu specyficzne trudności

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 3 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Semelhante a Kipu specyficzne trudności (20)

Mais de Aga Szajda (20)

Anúncio

Kipu specyficzne trudności

  1. 1. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Założona na podstawie § 27 rozporządzenia. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487) w dniu 21 marca 2011r. dla ucznia: MATEUSZ KOZŁOWSKI Publiczne Gimnazjum Nr 6 w Iksowie uczeń klasy IIa Opinia Nr 112/2010/2011 z dnia 15 września 2010 r. wydana przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Igrekowie w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się – dysleksja rozwojowa (dysortografia i dysgrafia) Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w roku szkolnym 2010/2011 Mateusz objęty był pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie grupowych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Na bieżąco indywidualizowano wobec niego pracę na zajęciach lekcyjnych oraz dostosowywano wymagania edukacyjne zgodnie z wytycznymi PPP. Ponieważ uczeń – szczególnie w drugim semestrze – niesystematycznie uczęszczał na zajęcia terapeutyczne, efekty udzielanego mu wsparcia są niewielkie. Poprawie uległa jedynie technika i tempo czytania głośnego. Mateusz nadal ma poważne problemy z prawidłową pisownią, tak pod względem ortografii, jak i grafomotoryki. W związku z tym zespół wnioskuje o kontynuację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012 i ustala: Zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne tego ucznia: Całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach przedmiotowych oraz pozalekcyjnych według ustaleń zawartych w opracowanym dla niego Planie Działań Wspierających, z uwzględnieniem wskazań zawartych w opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej. Pobudzanie motywacji ucznia do wysiłku nad pokonywaniem swoich trudności. Systematyczne oddziaływania terapeutyczne w zakresie korekcyjno-kompensacyjnym wynikające z dysharmonii rozwojowych w zakresie: funkcji słuchowych – błędy w różnicowaniu struktury fonemowej, nieprawidłowa synteza głosek i sylab, mała pojemność słuchowej pamięci fonologicznej bezpośredniej, Strona 1 z 3
  2. 2. pamięci wzrokowej symboli i znaków graficznych – uczeń w pisaniu ze słuchu i z pamięci popełnia błędy ortograficzne I-ej kategorii u-ó, rz-ż, ch-h, w łącznej i rozdzielnej pisowni przyimków z rzeczownikami, podwaja cząstki wyrazów, np. „do widzedzenia” lub „słońcńcu”, myli litery, szczególnie odpowiedniki głosek zbliżonych fonetycznie (b-p, d-t, dż-ć, sz-ż), techniki i tempa czytania, rozumienia czytanych treści – tempo bardzo wolne, poniżej normy, przy czytaniu cichym zawsze pomaga sobie palcem, nawet wtedy, gdy odczytuje prace domowe, powtarza początkowe cząstki wyrazów, dłuższe wyrazy zmienia na podobne graficznie, ma trudności w rozumieniu czytanych treści, wyodrębnianiu istotnych informacji oraz wiązaniu ich w zależności przyczynowo-skutkowe, kompetencji społecznych – nieco wycofany, nie umie pracować w grupie, gdyż zawsze pracował sam z wielkimi trudnościami, dość szybko się irytuje, gdy nie nadąża podczas lekcji z wykonywaniem zadań pisemnych. Mocne strony ucznia: Ogólny rozwój intelektualny na poziomie normy wiekowej. Dobry poziom czynnika rozumowania werbalnego: zasób słów, pojęć i wiadomości ogólnych, rozumienie podstawowych norm i zachowań społecznych, myślenie przyczynowo-skutkowe na materiale konkretnym. Duży zasób słownictwa czynnego, którym posługuje się poprawnie, poszerza cały czas repertuar leksykalny i frazeologiczny. Prawidłowo wykonuje zadania wymagające dobrej percepcji wzrokowej, dobre jest również tempo pracy umysłowej i koncentracja uwagi w kontakcie indywidualnym. Korzysta ze słowników, leksykonów, encyklopedii. Posługuje się technikami informatycznymi. Zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane: FORMA SPOSOBY OKRES WYMIAR GODZIN Zajęcia korekcyjno- w małej grupie do 4 osób pierwszy semestr roku 2 godziny tygodniowo kompensacyjne szkolnego 2011/12 Porady i konsultacje indywidualnie pierwszy semestr roku 2 godziny co dwa tygodnie – szkolnego 2011/12 pedagog szkolny Po ustaleniu przez dyrektora form, sposobów, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej zespół opracuje dla niego Plan Działań Wspierających. Po zakończeniu pierwszego semestru roku szkolnego 2011/2012 Zespół dokona oceny efektywności realizowanych oddziaływań oraz ewentualnej ich modyfikacji w zakresie stosowanych metod, form i sposobów udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Następne spotkanie zespołu odbędzie się pod koniec stycznia 2012 roku. Iksów 21.03.2011 r. Strona 2 z 3
  3. 3. Opracował Zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczyciel/specjalista Podpis Joanna Kaniewska język angielski, wychowawca, koordynator Zespołu Janina Malawska język polski Kamila Polańczyk pedagog szkolny Stefania Buczny Nauczyciel terapii pedagogicznej …………………………… …………………………. ………………………. …………………………….. ………………………… ……………………… Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin ich realizacji: Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/12, w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Zajęcia w każdą środę, na szóstej i siódmej lekcji, prowadzi Stefania Buczny – nauczyciel terapii pedagogicznej według programu opracowanego dla ucznia i ujętego w Planie Działań Wspierających. Porady i konsultacje: 2 godziny co dwa tygodnie, w terminie uzgodnionym - przez prowadzącą Kamilę Polańczyk, pedagoga szkolnego – z rodzicami ucznia. Pieczątka i podpis dyrektora szkoły: Waldemar Karasiński Strona 3 z 3

×