O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne bl

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Aga Szajda (17)

Anúncio

Mais recentes (20)

Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne bl

  1. 1. Informacje dla osób ubiegających się o stypendium szkolne (szkoły prowadzone przez m. Lublin) 1. Stypendia szkolne pochodzą z budżetu Państwa Polskiego (nie są to stypendia unijne). 2. Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na cele edukacyjne. 3. Stypendium jest udzielane z reguły w formie niepieniężnej, to znaczy jako: refundacja kosztów na cele edukacyjne na podstawie faktur lub rachunków, pokrycie kosztów udziału w nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych, pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza Lublinem. Istnieje możliwość przyznania stypendium w kilku formach jednocześnie 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół, wychowankom ośrodków oraz słuchaczom kolegiów do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto; w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: wielodzietność, bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 6. Chcąc uzyskać stypendium, należy wypełnić wniosek. Wniosek wypełnia i podpisuje (jest wnioskodawcą): rodzic – w wypadku ucznia niepełnoletniego; uczeń – jeśli ukończył 18 lat do dnia 31 lipca 2013 r. 7. Wszystkie rubryki koloru białego należy czytelnie wypełnić. Jeśli niektóre z nich nie dotyczą wnioskodawcy należy wpisać „nie dotyczy”. Nie należy wypełniać rubryk koloru szarego. 8. Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu osobistego z danymi osobowymi oraz danymi potwierdzającymi miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dotyczy to także, bez żadnych wyjątków, pełnoletnich uczniów, którzy są wnioskodawcami. 9. Wpisując liczbę osób w rodzinie należy uwzględnić wszystkie osoby wspólnie gospodarujące i zamieszkujące. 10. Każde oświadczenie załączone do wniosku powinno zawierać klauzulę „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 11. Dokumentując dochód rodziny, należy załączyć do wniosku jedno z poniżej wymienionych zaświadczeń (oświadczeń) dotyczących każdego pełnoletniego członka rodziny: zaświadczenie (oświadczenie o wysokości dochodu ze wskazaniem kwot brutto, netto oraz pozostałych składników wynagrodzenia) o uzyskanym dochodzie w miesiącu sierpniu, (jeśli nastąpiła utrata dochodu wówczas w miesiącu wrześniu) przy wynagrodzeniu według załączonego wzoru, przy rentach/emeryturach oraz innych świadczeniach decyzje o przyznaniu oraz potwierdzenie wypłaty za miesiąc sierpień; aktualne zaświadczenie (oświadczenie) o posiadanym gospodarstwie rolnym (z podaniem ilości hektarów przeliczeniowych gruntu); informację o statusie osoby bezrobotnej oraz zaświadczenie lub oświadczenie o pobieraniu zasiłku z tytułu pozostawania bez pracy (w przypadku pobierania) w miesiącu sierpniu; informację o pobieraniu nauki w systemie dziennym. 12. Poza powyżej wymienionymi dokumentami, każdy wnioskodawca powinien dołączyć: ▪ zaświadczenie lub oświadczenie według załączonego wzoru o wysokości pobieranych świadczeń socjalnych, w skład których wchodzą świadczenia rodzinne, opiekuńcze i alimentacyjne (MOPR, ul. Zemborzycka) oraz świadczeń z pomocy społecznej (Filie MOPR); decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub oświadczenie o jego niepobieraniu (prawdziwość oświadczeń będzie weryfikowana w Wydziale Spraw Mieszkaniowych). 13. Do wniosku, zgodnie z uzyskiwanym dochodem, należy dołączyć także: potwierdzenie wysokości otrzymanych alimentów za miesiąc sierpień; zaświadczenie (oświadczenie) o otrzymywanych stypendiach (nie dotyczy stypendiów szkolnych); oświadczenia członków rodziny o dochodzie uzyskiwanym z pracy dorywczej; oświadczenie o pomocy pieniężnej uzyskiwanej od szerzej rozumianej rodziny i innych osób; dokumenty dotyczące innych dochodów. 13. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wnioskodawca powinien dołączyć: informację o rodzaju prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej; w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – oświadczenie o dochodzie z miesiąca sierpnia. w innym przypadku:  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w oparciu o wielkości wykazane w deklaracji podatkowej za rok 2012, z rozbiciem na źródła uzyskanego dochodu lub oświadczenie w oparciu o wielkości wykazane w deklaracji podatkowej za rok 2012 ze wskazaniem przychodu, dochodu, podatku należnego, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie społeczne;  jeżeli wnioskodawca nie prowadził działalności w 2012 roku, a rozpoczął działalność w 2013 roku - oświadczenie osoby prowadzącej działalność o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. 14. Do dochodu nie wlicza się kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób. Wnioskodawcy, którzy płacą takie świadczenia, powinni dołączyć potwierdzenie o ich wysokości w miesiącu sierpniu. 15. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września br.

×