Convite ao perdão

152 visualizações

Publicada em

Por mais rude haja sido a agressão...perdoa.

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
152
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
3
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Convite ao perdão

 1. 1. Por mais rude haja ssiiddoo aa aaggrreessssããoo...... ppeerrddooaa..
 2. 2. Mesmo que a injustiça prossiga amargando as tuas elevadas aassppiirraaççõõeess...... ppeerrddooaa..
 3. 3. Não obstante, o amigo momentaneamente enganado se hhaajjaa ttrraannssffoorrmmaaddoo eemm tteeuu aallggoozz......ppeerrddooaa..
 4. 4. Apesar dos teus esforços no bem, se nada conseguires, ppeerrmmiittiinnddoo aa sseemmeenntteeiirraa ddaa ccaallúúnniiaa aa mmuullttiipplliiccaarr ddiiffiiccuullddaaddeess ee eessppiinnhhooss ppeellaa sseennddaa...... ppeerrddooaa..
 5. 5. Em qualquer circunstância perdoa aqueles que te ofendam, eessqquueecceennddoo aass ooffeennssaass ccoomm qquuee ttee aaggrriiddaamm..
 6. 6. O ofensor é alguém a um passo ddoo ddeesseeqquuiillííbbrriioo..
 7. 7. Aquele que se compraz na perseguição, ignora o grau ddee eennffeerrmmiiddaaddee qquuee oo vviittiimmaa..
 8. 8. O perseguidor permanece eennlleeaaddoo nnaass tteeiiaass ddoo ddeessvvaarriioo ee eemm bbrreevvee sseerráá vvííttiimmaa ddee ssii mmeessmmoo..
 9. 9. Indubitavelmente a felicidade pertence sempre àquele que ppooddee ooffeerreecceerr,, qquuee ppoossssuuii ppaarraa ddaarr..
 10. 10. Muitas vezes será convidado ao revide, conclamando à rreeaaççããoo eennggeennddrraaddaa ppeellaa iirraa,, qquuee pprroovvooccaa aa rreebbeelliiããoo,, ttaall aa ssoommaa ddee cciirrccuunnssttâânncciiaass nneeggaattiivvaass eemm qquuee ttee vveerrááss eennvvoollvviiddoo..
 11. 11. Tem, ppoorréémm,, ccuuiiddaaddoo.. RReefflleexxiioonnaa aanntteess ddee rreeaaggiirr aa ffiimm ddee aaggiirreess ppoorr pprreecciippiittaaççããoo ee rreefflleexxiioonnaarreess ttaarrddiiaammeennttee..
 12. 12. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vveezzeess sseemm ccoonnttaa,, ppeerrmmaanneecceeuu iinntteeggéérrrriimmoo,, ppeerrddooaannddoo ee aammaannddoo,, ppoorr ssaabbeerr qquuee aaqquueelleess qquuee OO aafflliiggiiaamm eerraamm eessppíírriittooss aattuurrddiiddooss,, aafflliiggiiddooss eemm ssii mmeessmmooss,, ppoorr eessssaa rraazzããoo,, ddiiggnnooss ddee ppeerrddããoo..
 13. 13. DDoo lliivvrroo ““SSâânnddaalloo”” DDaa oobbrraa:: ““CCoonnvviitteess ddaa vviiddaa”” AAuuttoorriiaa:: DDiivvaallddoo ppeerreeiirraa FFrraannccoo // JJooaannnnaa ddee ÂÂnnggeelliiss MMúússiiccaa:: TThhee ffiigghhtt ooff tthhee eeaarrllss –– PPhhiill CCoouuttlleerr FFoorrmmaattaaççããoo:: VVAALL RRUUAASS hhttttpp::////vvaallrruuaass..wwoorrddpprreessss..ccoomm

×