SSaannttoo 
NNoommee**
SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu 
nnããoo tteemmeerreeii 
OO SSeennhhoorr eessttáá 
ccoommiiggoo!!
SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo 
tteemmeerreeii 
OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo 
EE,, ddaa bbaattaallhhaa,,...
SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo 
tteemmeerreeii 
OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo 
EE,, ddaa bbaattaallhhaa,,...
CCoonnffiioo nnaa ppaallaavvrraa ddee 
qquueemm mmee ccrriioouu 
EEmm nnaaddaa ppoonnhhoo aa mmiinnhhaa 
fféé 
SSeennããoo ...
TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo 
MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu 
PPaaii!! 
EEmm TTii ddeessccaannssoo 
PPoorr tto...
CCoonnffiioo nnaa ppaallaavvrraa ddee 
qquueemm mmee ccrriioouu 
EEmm nnaaddaa ppoonnhhoo aa mmiinnhhaa 
fféé 
SSeennããoo ...
TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo 
MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu 
PPaaii!! 
EEmm TTii ddeessccaannssoo 
PPoorr tto...
TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo 
MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu 
PPaaii!! 
EEmm TTii ddeessccaannssoo 
PPoorr tto...
SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu 
nnããoo tteemmeerreeii 
OO SSeennhhoorr eessttáá 
ccoommiiggoo!!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Santo Nome - Carlinhos Félix

264 visualizações

Publicada em

Santo Nome - Carlinhos Félix

Publicada em: Espiritual
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
264
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
17
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Santo Nome - Carlinhos Félix

 1. 1. SSaannttoo NNoommee**
 2. 2. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo!!
 3. 3. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo EE,, ddaa bbaattaallhhaa,, eeuu nnããoo ffuuggiirreeii OO SSeennhhoorr éé mmeeuu aabbrriiggoo......
 4. 4. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo EE,, ddaa bbaattaallhhaa,, eeuu nnããoo ffuuggiirreeii OO SSeennhhoorr éé mmeeuu aabbrriiggoo..
 5. 5. CCoonnffiioo nnaa ppaallaavvrraa ddee qquueemm mmee ccrriioouu EEmm nnaaddaa ppoonnhhoo aa mmiinnhhaa fféé SSeennããoo nnaa ggrraaççaa ddee CCrriissttoo JJeessuuss SSaannttoo,, ssaannttoo,, ssaannttoo nnoommee!!
 6. 6. TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu PPaaii!! EEmm TTii ddeessccaannssoo PPoorr ttooddaa vviiddaa,, hheeii ddee TTee LLoouuvvaarr!! (22XX))
 7. 7. CCoonnffiioo nnaa ppaallaavvrraa ddee qquueemm mmee ccrriioouu EEmm nnaaddaa ppoonnhhoo aa mmiinnhhaa fféé SSeennããoo nnaa ggrraaççaa ddee CCrriissttoo JJeessuuss SSaannttoo,, ssaannttoo,, ssaannttoo nnoommee!!
 8. 8. TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu PPaaii!! EEmm TTii ddeessccaannssoo PPoorr ttooddaa vviiddaa,, hheeii ddee TTee LLoouuvvaarr!! ((22XX))
 9. 9. TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu PPaaii!! EEmm TTii ddeessccaannssoo PPoorr ttooddaa vviiddaa,, hheeii ddee TTee LLoouuvvaarr!! ((22XX))
 10. 10. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo!!

×