Santo Nome - Carlinhos Félix

300 visualizações

Publicada em

Santo Nome - Carlinhos Félix

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Santo Nome - Carlinhos Félix

 1. 1. SSaannttoo NNoommee**
 2. 2. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo!!
 3. 3. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo EE,, ddaa bbaattaallhhaa,, eeuu nnããoo ffuuggiirreeii OO SSeennhhoorr éé mmeeuu aabbrriiggoo......
 4. 4. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo EE,, ddaa bbaattaallhhaa,, eeuu nnããoo ffuuggiirreeii OO SSeennhhoorr éé mmeeuu aabbrriiggoo..
 5. 5. CCoonnffiioo nnaa ppaallaavvrraa ddee qquueemm mmee ccrriioouu EEmm nnaaddaa ppoonnhhoo aa mmiinnhhaa fféé SSeennããoo nnaa ggrraaççaa ddee CCrriissttoo JJeessuuss SSaannttoo,, ssaannttoo,, ssaannttoo nnoommee!!
 6. 6. TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu PPaaii!! EEmm TTii ddeessccaannssoo PPoorr ttooddaa vviiddaa,, hheeii ddee TTee LLoouuvvaarr!! (22XX))
 7. 7. CCoonnffiioo nnaa ppaallaavvrraa ddee qquueemm mmee ccrriioouu EEmm nnaaddaa ppoonnhhoo aa mmiinnhhaa fféé SSeennããoo nnaa ggrraaççaa ddee CCrriissttoo JJeessuuss SSaannttoo,, ssaannttoo,, ssaannttoo nnoommee!!
 8. 8. TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu PPaaii!! EEmm TTii ddeessccaannssoo PPoorr ttooddaa vviiddaa,, hheeii ddee TTee LLoouuvvaarr!! ((22XX))
 9. 9. TTeeuu nnoommee éé SSaannttoo MMaarraavviillhhoossoo ÉÉss TTuu,, MMeeuu PPaaii!! EEmm TTii ddeessccaannssoo PPoorr ttooddaa vviiddaa,, hheeii ddee TTee LLoouuvvaarr!! ((22XX))
 10. 10. SSeejjaa oo qquuee ffoorr,, eeuu nnããoo tteemmeerreeii OO SSeennhhoorr eessttáá ccoommiiggoo!!

×