*,1/ /V! ,1,›1àr1ií, l,/ À, líí/ ííi)1à1à1:<; lí
ROLEX
Éíñ f” 1

rr-a : ml ) _ÍV  [TJ

É_

' rs fTxli ; r__- fa**

É ñ¡
_ L . .J L_ L L» L L  LL

v-«íz
0 añaagàmwàz
I

Oil India limited
OMEGA
!.67

Union Bank

of India
?V7
?V7

adidas¡
@IR IKEIÃ
¡ n)
ç m   .
^AXIS BANK
BAJAJ ¡Alllanz ®
.Eai Health); Thin/ r Beijar
BRITANNIA

Eat Health ; ç Think Better
_f-áx

À¡

. _.^'ü_zí- x. ; j' _z . . . . . . . . . - -
_ _ _J

(ONSULHNGJECHNOLOGYOUTSOURCING
wir Í/ AN NALBI)
twitter*
'Ç
EDIFIC E
HYÍ, m' . e ; ex 1 F3 1?:  

w : :Éfzurj (f "Ef" f] ¡Íí (17547 f. ; FN ! E * Lj  à)
Sw L' t; *r u: Ju h?  N e** ! ...
.N _ _t
w
K
m
C
F
D
v. 

n
É
HYUFIDFII
N
A_
R
R
. .LL
T
N
m
D
N
›.44›. -.~~

x
u
M
m. 

. mA. mt guga-. AA-. s ag; »J J. AA a a
INOX

LIVE THE MOVIE
JINDA Ly

STEEL 8¡ POWER
W

LOUIS PHILIPPE
McDonald's
MOTOROLA
,Q

 

PIAGGIO®
w

Lunman
' ›. .Í. ruvl. 'nr
Pl! !
¡UJÍEI
. n n JÍLW
1 . u WM
ak. 
.'r
NEIÍIOHHÍ Insurance

$

_ã

03k. 
 _a
.É,
I

knowledge action care
#S

Samsonite®

Yin?
TM
Satyam

Business Transformation. Together.
a4  u

: e

O ; I E R
% vedanta

e
@à

Volkswagen
O

VIPRO

Applying Thought
W
à¡
n]
à
t¡ y_
|
amazon
SA N S UI

Japanese Technnlugy. Entertaining The Wurld.
.'. ./'-_

a '“. 
. -"
. .

í n›~ c. .. c 4- a aa*ç'

THE COOLEST ONE

. nr ~ -v . ~ w- ~. 'u . »w
à A . 4- 'A 4!: O
...
@$808
;CCBBD

Auól
1971

SINCE
a. .a
. . . . . ., _
. p . .u
. y »x . na . 1.7_ Q. ,
. n¡ u . _ . V n¡
. A . 
 . . . .
, . . 
.a _ . a x . fJ 7
...
RENAULT
asíanpaints
JOHNSON®

Not just tiles, LifestzlesêÍ
AVAVA
A

DL F53;
O l
IO Ô/ I
251:'

 

WO -
KILLER EB
Qeíng MMM
Shell
s"? 

H UAWE I
TM
A
/ /// //
/ 
A
A
*A*

PARKER
¡JUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA UNITED
INDIA

N NAVY
;L
AIR FORCE
LIFE INSURANCE
u. .

s 2'¡ 4 y
. y n t L

, Io/ J _r 

r f/ DIL
. ABN°AMRO
._ I
' . _./ 

_V_

FLYIN G IIÀCHIPIE
MITSUBISHI
Bl a ckBerry
:ç: 

3 _. 
a
. v
a. c. 
q. 
u. ..
_ , . a
. _
_ . 
_ r IÀf INI
c. I. I . ua
. 
t
R. .
5
í. 
_
_
. x
_. 
.. , _. ..
_. , . 
;
. 
. . ,
. _
_ v. 
_ _ _. ...
SWISSÉI^

a I

. a v

. ¡.'11.,
a
_w
_a
M
_
.
(X)

lenskartcom
GIORGIO ABR/ IAM
7P
Í
TANISHQ
yrrf

I ENTERTAINMENT;
U. s. POLC) ASSN. 

SINCE 1890
EUREKA-. Í
FORBESn¡
JIET M RWÀYS
"É : P
II

_'. 
Tan-w
: ía-Inn: 
O*
O: 
O# I
: nTn-
O: 
O. :
. ..O
«ía-x-
íw%

II

I

IIIIIIIIIIIIIIII

Power Grid Corporation II...
ri) íí-Éílíjí _t5

_ . _ , . . Y -v_
V Allen sorry"
Apple
, _,
PETER ENGLAND í
>
accenture

High perfürmance. Delivered.
'a

. r

à  I

' . ' -. , s a g
s_ . ~ r . 

J

 

. xx ñ. . Mm? 

I . .. (Í

r, ... .I ¡III 1 . ;#10 . 

r. ..) ....
. . . . u ~.  v. . 
 n

_ o ›-
lg
r . _ r . .í-c--LL ~: Ç_›J- ; l . .- -
;QA

 

IÀIRIIJIÓÊT

'stÁüTHóIâIT

Y: :

à "L. 

ÓF INDIA
_ _atua 

”. a.aaa_aam“aa I

 

  

 
I. : f. : a? É_ e L L . ..e
» __ . _wwwcmmm máwücm. . . .
_a _e . t. . .. ____...
Ccr| vin Klein
C rom pio n
G re aves
ITI m
&me
4 e : :grs e 

. 'a __. "4.»_. ,
Iâl fã; - 31 . t. Pá'. 
¡Íghi I 'v' I

1:9'. . › j' Ii nã_ _
.  A A, _› . w. 

'...
034

HAVELLS

Yu? !
SANITARYWARE
JOHN DEERE
.. .x3
IIILÉEIÊIOCEI
II! 

_I
Â
p
F. 
S
Â
M
¡¡
i

'sz-agr aq: : c
 VN. ;

_I
1¡
III
DODGE gg
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Brand Logo Quiz 2015
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Brand Logo Quiz 2015

473 visualizações

Publicada em

Brands logo

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
473
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Brand Logo Quiz 2015

 1. 1. *,1/ /V! ,1,›1àr1ií, l,/ À, líí/ ííi)1à1à1:<; lí
 2. 2. ROLEX
 3. 3. Éíñ f” 1 rr-a : ml ) _ÍV [TJ É_ ' rs fTxli ; r__- fa** É ñ¡ _ L . .J L_ L L» L L LL v-«íz
 4. 4. 0 añaagàmwàz I Oil India limited
 5. 5. OMEGA
 6. 6. !.67 Union Bank of India
 7. 7. ?V7
 8. 8. ?V7 adidas¡
 9. 9. @IR IKEIÃ
 10. 10. ¡ n)
 11. 11. ç m .
 12. 12. ^AXIS BANK
 13. 13. BAJAJ ¡Alllanz ®
 14. 14. .Eai Health); Thin/ r Beijar
 15. 15. BRITANNIA Eat Health ; ç Think Better
 16. 16. _f-áx À¡ . _.^'ü_zí- x. ; j' _z . . . . . . . . . - - _ _ _J (ONSULHNGJECHNOLOGYOUTSOURCING
 17. 17. wir Í/ AN NALBI)
 18. 18. twitter*
 19. 19. 'Ç EDIFIC E
 20. 20. HYÍ, m' . e ; ex 1 F3 1?: w : :Éfzurj (f "Ef" f] ¡Íí (17547 f. ; FN ! E * Lj à) Sw L' t; *r u: Ju h? N e** ! x3 ›¡ m' à* *y . of is a» r» 4:; «L a: , w : ai: a t eu J M c. .-
 21. 21. .N _ _t
 22. 22. w K m C F D
 23. 23. v. n
 24. 24. É HYUFIDFII
 25. 25. N A_ R R . .LL T N m D N
 26. 26. ›.44›. -.~~ x u M m. . mA. mt guga-. AA-. s ag; »J J. AA a a
 27. 27. INOX LIVE THE MOVIE
 28. 28. JINDA Ly STEEL 8¡ POWER
 29. 29. W LOUIS PHILIPPE
 30. 30. McDonald's
 31. 31. MOTOROLA
 32. 32. ,Q PIAGGIO®
 33. 33. w Lunman ' ›. .Í. ruvl. 'nr Pl! ! ¡UJÍEI . n n JÍLW 1 . u WM ak. .'r
 34. 34. NEIÍIOHHÍ Insurance $ _ã 03k. _a
 35. 35. .É,
 36. 36. I knowledge action care
 37. 37. #S Samsonite® Yin?
 38. 38. TM
 39. 39. Satyam Business Transformation. Together.
 40. 40. a4 u : e O ; I E R
 41. 41. % vedanta e
 42. 42. @à Volkswagen
 43. 43. O VIPRO Applying Thought
 44. 44. W à¡ n] à t¡ y_ |
 45. 45. amazon
 46. 46. SA N S UI Japanese Technnlugy. Entertaining The Wurld.
 47. 47. .'. ./'-_ a '“. . -" . . í n›~ c. .. c 4- a aa*ç' THE COOLEST ONE . nr ~ -v . ~ w- ~. 'u . »w à A . 4- 'A 4!: O o?
 48. 48. @$808
 49. 49. ;CCBBD Auól
 50. 50. 1971 SINCE
 51. 51. a. .a . . . . . ., _ . p . .u . y »x . na . 1.7_ Q. , . n¡ u . _ . V n¡ . A . . . . . , . . .a _ . a x . fJ 7 _ va. t. . . . . w _ . H . .. , lt : v . . . .XM : 3 . . V. . a J J. , a» t. .. y . . _ W_ . . . Ic a . . . ..a n .
 52. 52. RENAULT
 53. 53. asíanpaints
 54. 54. JOHNSON® Not just tiles, LifestzlesêÍ
 55. 55. AVAVA
 56. 56. A DL F53;
 57. 57. O l IO Ô/ I 251:' WO -
 58. 58. KILLER EB
 59. 59. Qeíng MMM
 60. 60. Shell
 61. 61. s"? H UAWE I
 62. 62. TM
 63. 63. A / /// //
 64. 64. / A A *A* PARKER
 65. 65. ¡JUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA UNITED
 66. 66. INDIA N NAVY
 67. 67. ;L
 68. 68. AIR FORCE
 69. 69. LIFE INSURANCE
 70. 70. u. . s 2'¡ 4 y . y n t L , Io/ J _r r f/ DIL
 71. 71. . ABN°AMRO
 72. 72. ._ I ' . _./ _V_ FLYIN G IIÀCHIPIE
 73. 73. MITSUBISHI
 74. 74. Bl a ckBerry
 75. 75. :ç: 3 _. a . v a. c. q. u. ..
 76. 76. _ , . a . _ _ . _ r IÀf INI c. I. I . ua . t R. . 5 í. _ _ . x _. .. , _. .. _. , . ; . . . , . _ _ v. _ _ _. _ _ , ,_ . . . , _ _ _ a. , . . . , . . ., . . .. . x _ _ : : . _
 77. 77. SWISSÉI^ a I . a v . ¡.'11.,
 78. 78. a _w _a M _ .
 79. 79. (X) lenskartcom
 80. 80. GIORGIO ABR/ IAM
 81. 81. 7P
 82. 82. Í TANISHQ
 83. 83. yrrf I ENTERTAINMENT;
 84. 84. U. s. POLC) ASSN. SINCE 1890
 85. 85. EUREKA-. Í FORBESn¡
 86. 86. JIET M RWÀYS
 87. 87. "É : P
 88. 88. II _'. Tan-w : ía-Inn: O* O: O# I : nTn- O: O. : . ..O «ía-x- íw% II I IIIIIIIIIIIIIIII Power Grid Corporation IIIlIIdIa
 89. 89. ri) íí-Éílíjí _t5 _ . _ , . . Y -v_
 90. 90. V Allen sorry"
 91. 91. Apple
 92. 92. , _,
 93. 93. PETER ENGLAND í
 94. 94. > accenture High perfürmance. Delivered.
 95. 95. 'a . r à I ' . ' -. , s a g s_ . ~ r . J . xx ñ. . Mm? I . .. (Í r, ... .I ¡III 1 . ;#10 . r. ..) . ri a II. . I _. .. I O. .. AH . . #Içtrrrt I v. I LI . ..FIC É ¡à! ,, .ur. ka Ie¡ u. 5.7:** Í' II
 96. 96. . . . . u ~. v. . n _ o ›- lg r . _ r . .í-c--LL ~: Ç_›J- ; l . .- -
 97. 97. ;QA IÀIRIIJIÓÊT 'stÁüTHóIâIT Y: : à "L. ÓF INDIA
 98. 98. _ _atua ”. a.aaa_aam“aa I I. : f. : a? É_ e L L . ..e » __ . _wwwcmmm máwücm. . . . _a _e . t. . .. ____. ._s. ... __. _aa a . I.
 99. 99. Ccr| vin Klein
 100. 100. C rom pio n G re aves
 101. 101. ITI m &me
 102. 102. 4 e : :grs e . 'a __. "4.»_. , Iâl fã; - 31 . t. Pá'. ¡Íghi I 'v' I 1:9'. . › j' Ii nã_ _ . A A, _› . w. 'fi 1"¡ _. : ' . f! !
 103. 103. 034 HAVELLS Yu? !
 104. 104. SANITARYWARE
 105. 105. JOHN DEERE
 106. 106. .. .x3
 107. 107. IIILÉEIÊIOCEI
 108. 108. II! _I Â p F. S Â M
 109. 109. ¡¡ i 'sz-agr aq: : c VN. ; _I 1¡ III
 110. 110. DODGE gg

×