19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 3
H¥$fr dmVm©
H|${ж ¶moOZm§gmR>r 60:40 Mo gyÌ
‘w§~B© : H¥$fr {d^mJm‘m’©$V am~{dÊ`mV `oUmè`m ...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20164
A§Va§J
emídV ^{dî¶mgmR>r
nmofH$ ~rO- H$S>Ymݶ !
VwarMm ImoS>dm
àn§MmV JmoS>dm !
H$S>YmÝ`mMo ...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 5
‘Oya j‘Vm 1272.82 bmI EdT>r Amho.
amÁ`mV 379 Mmam N>mdÊ`m
amÁ`mV ~rS>, bmVya, Cñ‘mZm~mX Am{...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20166
H¥$fr dmVm©
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20166
Am¡a§Jm~mX- Iarn h§Jm‘
2016 ‘Ü`o àYmZ‘§Ìr {nH$ {d‘...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 7
{‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo nwadR>çmgmR>r
AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§À`m Zm|XUrH¥$V ~MV...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20168
XoemVrb ~hþg§»¶ bmoH$m§Mr à{WZm§Mr JaO ^mJ{dUmam à‘wI òmoV H$S>Ymݶ (S>mir) AmhoV. åhUyZM
Xo...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 9
CËnmXZ j‘VoMm {dMma Ho$bm Va ¶mV ~arM KQ> Pmbr
Amho. ¶mgmR>r CËnmXZmV dmT> ìhmdr åhUyZ emíd...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201610 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201610
VwarMm ImoS>dm àn§MmV JmoS>dm !
gmobmnya [OëømVrb nm§T>aodmS...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 1119 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 11
Q>mH$bo. bmJdS>rgmR>r n§T>anya ¶oWrb àoaUm ~rO ^m§S>ma‘YyZ
...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201612
VwarÀ¶m {nH$m‘wio ˶m§À¶m eoVmVrb VUm§Mo Z¡g{J©H$
{Z¶§ÌU PmboM nU nwT>À¶m {nH$mMm ~odyS> åh...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 13
H$S>YmÝ`mMo AmhmamVrb
_hËd Am{U n«{H«$`mAmnë`m Xoem_Ü`o Hw$nmofUMr g_ñ`m AË`§V J§^ra Amho....
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201614 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201614
Amnë`mH$So> n«M{bV Agboë`m doJdoJi`m
AÞnXmWmªn¡H$s H$S>YmÝ`m...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 1519 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 15
H$ƒr _moS>mMr H$S>YmÝ` ho dOZ H$_r H$aÊ`mH$arVmMo
AÞ Amho. ...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201616
R>aVo. _Q>H$sMm h¥X`g§ajH$ $m`Xm dmT>{dÊ`mgmR>r CgirV
H$m§Xm, Q>mo_°Q>mo, bgyU, H$T>rnËVm d...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 17
Ho$br OmVo. Ë`mZ§Va XmÊ`m§Zm nmÊ`mV {^OdyZ Ë`m§Zm Ja_
hdoÀ`m PmoVmV Ro>dbo OmVo Ë`mZ§Va Ë`...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201618
$Q>H$m `§ÌmVyZ H$mTy>Z ¿`mdm. `m doir Ë`mMr S>mi ~Zob.
V`ma Pmbobr S>mi MmiUr g§MmVyZ nmR>d...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 19
ñdnmV Agbobo AÞKQ>H$ gmÜ`m ñdénmV énm§VarV Ho$bo
OmVmV. `m_wio Ë`m§Mr nmofU j_Vm Am{U nMZ ...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201620
`mÀ`m S>mirnmgyZ eod, H$mQo>H$moQy>io BË`mXr EŠgQy>So>S> nXmW©
Amnë`m gdmªÀ`m n[aM`mMo Amho...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 21
{‘Zr Xmb{‘b
åhUOo daXmZM!
H¥${f à{H«$¶H$ hmoʶmgmR>r S>midJu¶ Ymݶ ’$maM CÎm‘ gmYZ Amho. Ë...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201622 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201622
níMmV V§ÌkmZ, S>m°. n§Om~amd Xoe‘wI H¥${f {dÚmnrR>mÛmao
n§H¥...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 2319 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 23
Vya
g’$mB© àVdmar
n{hbm nmg Q>a’$bo
g’$mB© / MmiUo {MnS>r X...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201624
S>. ‘moJa ~Z{dʶmMo V§ÌkmZ
eoVmV {nH$bobo CS>rX/‘wJmMo nrH$ gmYmaUV: Am°³Q>mo~a
‘{hZm AIoan...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 25
{‘Zr Xmb{‘bMr d¡{eï>ço
- j‘Vm 100 Vo 125 {H$bmo / Vmg
- XmirMm CVmam 72 Vo 75 Q>¸o$
- Cn¶w...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201626
Vya-Am§VanrH$ {Z¶moOZ
d ì¶dñWmnZgbJ XmoZ dfmªÀ¶m XþîH$mimZ§Va ¶mdfu gd© hdm‘mZ {d^mJmZo A˶...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 27
AmhmamV {d{dY H$S>Ymݶm§Mm {deofV: Vya XmirMm ‘moR>çm
à‘mUmV dmna hmoVmo. ˶m‘wioM amÁ¶mV ...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201628
amï´>r¶ AÞ gwajogmR>r H$S>Ymݶ
nrH$ CËnmXZ dmT> A{^¶mZH$S>Ymݶ hm emH$mhmar bmoH$m§gmR>r à{...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 29
‘hmamï´>mMr 493 {H$./ho. CËnmXH$Vm Amho.
‘hmamï´>mVrb Joë¶m 25 dfmªMm ‘mJmodm KoVbm AgVm
V...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201630 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201630
‘yJ XoVmV ’$m¶Xm Iyn !
H$S>Ymݶ hm emH$mhmar bmoH$m§gmR>r à{...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 3119 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 31
AmR>dS>`mXaå`mZ noaUr H$ê$Z ¿`mdr.
{~`mUo
15 {H$cmo {~`mUo ...
AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201632
CS>rX cmJdS>rMo
gwYmarV V§ÌkmZ
CS>rX ho ‘hmamîQ´mVrc ‘hËdmMo H$S>YmÝ` {nH$ Amho. CS>rX ho 7...
19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 33
g§ajU {‘iÊ`mgmR>r 2.5 J«°‘ ~mdrñQ>rZ/{H$cmo {~`mÊ`mg
Mmoimdo. VgoM noaUrnydu à{V{H$cmo {~`...
AK 19 May 2016 Digital Issue
AK 19 May 2016 Digital Issue
AK 19 May 2016 Digital Issue
AK 19 May 2016 Digital Issue
AK 19 May 2016 Digital Issue
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

AK 19 May 2016 Digital Issue

14 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
14
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

AK 19 May 2016 Digital Issue

 1. 1. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 3 H¥$fr dmVm© H|${ж ¶moOZm§gmR>r 60:40 Mo gyÌ ‘w§~B© : H¥$fr {d^mJm‘m’©$V am~{dÊ`mV `oUmè`m H|$Ð nwañH¥$V `moOZm§Mr 2015-16 `m dfm©nmgyZ H|$Ð-amÁ` {híemÀ`m 60:40 `m ~Xbboë`m gyÌmZwgma A§‘b~OmdUr H$aÊ`mg ‘§Jidmar Pmboë`m ‘§{Ì‘§S>i ~¡R>H$sV ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Ambr. Mm¡Xmì`m {dÎm Am`moJmÀ`m {e’$maetZwgma H|$Ð emgZmZo amÁ`mMm H|$Ð H$amVrb dmQ>m 32 Q>¸²$`m§dê$Z 42 Q>¸o$ BVH$m {Z{üV Ho$bobm Amho. amÁ`mMm hm dmQ>m dmT>{dVmZm H|$Ð emgZmZo {d{dY H|$Ð ghmpæ`V VWm nwañH¥$V `moOZm§À`m AZwXmZm‘Ü`o H$nmV Ho$br Amho. Ë`m‘wio Aem `moOZm§Mr A§‘b~OmdUr 60:40 `m ~Xbboë`m gwÌmZwgma H$aÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm Amho. `m `moOZm§Mm {ZYr H|$Ð emgZmH$Sy>Z àdJ©{Zhm` àmá hmoUma Agë`mZo AZwgy{MV OmVr VWm OZOmVr àdJm©gmR>r ZdrZ boImerf© CKS>Ê`mg ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Ambr Amho. Ë`mMà‘mUo `moOZm§À`m amÁ` {híemMr VaVyX AW©g§H$pënV H$aÊ`mgmR>r ZdrZ boImerf© CKS>Ê`mV `oUma Amho. `m{edm` BVa {d^mJm§Zr XoIrb `m {ZU©`mà‘mUo H$m`©dmhr H$aÊ`mMo {ZX}e `mdoir XoÊ`mV Ambo. H¥$fr {d^mJm‘m’©$V am~{dÊ`mV `oUmè`m EHy$U AH$am `moOZm§Mm H|$Ð {hñgm 60 Q>¸o$ H$aÊ`mV Ambm Amho. `mV H¥$fr CÞVr `moOZoA§VJ©V XmoZ `moOZm§Mm g‘mdoe Amho. Ë`m‘Ü`o amï´>r` AÞ gwajm A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 100) Am{U amï´>r` H¥$fr {dH$mg `moOZm (2014- 15 Mm H|$Ð {hñgm 100) `m§Mm g‘mdoe Amho. VgoM amï´>r` emœV eoVr A{^`mZmA§VJ©V `oUmè`m VrZ `moOZm§Mm `m‘Ü`o g‘mdoe Amho. Ë`m‘Ü`o eoVmdarb nmUr ì`dñWmnZ- àYmZ‘§Ìr H¥$fr qgMZ `moOZoA§VJ©V à{V W|~ A{YH$ nrH$ `moOZm (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 80), H$moaS>dmhÿ joÌ {dH$mg (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 100), O‘rZ Amamo½` ì`dñWmnZmA§VJ©V ‘¥X Amamo½` n{ÌH$m (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 75) `m§Mm g‘mdoe Amho. Ë`mMà‘mUo amï´>r` Vob{~`m d VobVmS> A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 75), H¥$fr `m§{ÌH$sH$aU Cn A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 75), H¥$fr {dñVma Cn A{^`mZ-H¥$fr {dñVma H$m`©H«$‘m§Zm {dñVma {df`H$ gwYmaUm A§VJ©V ghmæ` (AmË‘m) (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 90), {~`mUo d bmJdS> gm{hË` Cn A{^`mZ (2014- 15 Mm H|$Ð {hñgm 100), EH$mpË‘H$ ’$bmoËnmXZ {dH$mg A{^`mZ-amï´>r` ’$bmoËnmXZ A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 85), amï´>r` Am`wf A{^`mZ-Am¡fYr dZñnVr KQ>H$ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 90) `m `moOZm§Mmhr Ë`mV g‘mdoe Amho. gmVmam {dH$mg `moOZoVrb IoimÀ`m ‘¡XmZmMo AmajU ImOJr {‘iH$V AmajUmVyZ dJiÊ`mMm {ZU©` gmVmam ehamÀ`m Xwgè`m gwYm[aV {dH$mg `moOZoZwgma Am.H«$. 89 ho IoimMo ‘¡XmZ åhUyZ Ama{jV H$aÊ`mV Ambo Amho. `m AmajUm‘Ü`o g‘m{dï> Agboë`m {g.g.Z§. 74 `m {‘iH$Vr‘Ü`o 30 Vo 40 dfmªnmgyZ OwZo a{hdmgr ~m§YH$m‘ Amho. Ë`m‘wio gmVmam ZJan[afXoÀ`m ’o$a~Xb àñVmdmZwgma hr {‘iH$V AmajUmVyZ dJiyZ a{hdmg joÌmV g‘m{dï> H$aÊ`mMm {ZU©` AmO Pmboë`m ‘§{Ì‘§S>i ~¡R>H$sV KoÊ`mV Ambm. `m ’o$a~XbmgmR>r g§~§{YV O‘rZ YmaH$mH$Sy>Z ~mOma ‘yë`Xa Vº²$`m‘Yrb g§~§{YV O{‘ZrÀ`m XamÀ`m nmM Q>¸o$ `mà‘mUo `oUmao A{Y‘yë` emgZmg O‘m H$aÊ`mMr AQ> KmbÊ`mV Ambr Amho. amÁ`mVrb nmUr n[apñWVr : amÁ`mV 15 Q>¸o$ nmUrgmR>m {e„H$, gmSo>Xhm hOma Jmdo-dmS>çm§Zm Q>±H$aZo nmUrnwadR>m amÁ`mÀ`m Obme`mVrb EHy$U nmÊ`mMm Cn`wº$ gmR>m Ho$di 15 Q>¸o$ BVH$m {e„H$ AgyZ nmUr Q>§MmB©Zo ^oS>gmdUmè`m 4033 Jmdo Am{U 6548 dmS>çm§Zm 5159 Q>±H$aÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ nmUr nwadR>m H$aÊ`mV `oV Amho. YaUmV 15 Q>¸o$ nmUr gmR>m amÁ`mÀ`m Obme`mVrb gd© àH$ënm§V Ho$di 15 Q>¸o$ gmR>m AgyZ Joë`m dfu `mM gw‘mamg 25 Q>¸o$ nmUr gmR>m hmoVm. Obme`mVrb {d^mJ{Zhm` gÜ`mMm Am{U H§$gmV JVdfuMm gmR>m nwT>rbà‘mUo- (hr AmH$So>dmar {X. 6 ‘o amoOrMr Amho) ‘amR>dmS>m-2 Q>¸o$ (10), H$moH$U-40 Q>¸o$ (41), ZmJnya-23 Q>¸o$ (25), A‘amdVr-15 Q>¸o$ (27), Zm{eH$-14 Q>¸o$ (28) Am{U nwUo-14 Q>¸o$ (29). gmSo>Xhm hOma Jmdo-dmS>çm§Zm Q>±H$aZo nmUr nwadR>m amÁ`mVrb 4033 Jmdo Am{U 6548 dmS>çm§Zm {X. 9 ‘o 2016 n`ªV 5159 Q>±H$g©Ûmao {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMm nwadR>m H$aÊ`mV `oV Amho. ‘mJrb dfu `mM gw‘mamg 1625 Jmdo Am{U 2096 dmS>çm§Zm 1957 Q>±H$g©Ûmao nmUr nwadR>m H$aÊ`mV `oV hmoVm. amoh`moÀ`m H$m‘mda Mma bmI ‘Oya ‘hmamï´> J«m‘rU amoOJma h‘r `moOZoA§VJ©V amÁ`mV 30 E{àbn`ªV 37 hOma 855 H$m‘o gwê$ AgyZ `m H$m‘m§da nmM bmI 69 hOma 183 ‘Owam§Mr CnpñWVr Amho. amÁ`mV 4 bmI 14 hOma 256 H$m‘o eoë’$da AgyZ Ë`m H$m‘m§Mr (nmZ Z§.5 da)
 2. 2. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20164 A§Va§J emídV ^{dî¶mgmR>r nmofH$ ~rO- H$S>Ymݶ ! VwarMm ImoS>dm àn§MmV JmoS>dm ! H$S>YmÝ`mMo AmhmamVrb _hËd Am{U n«{H«$`m eoVH$è¶m§gmR>r daXmZ {‘Zr Xmb{‘b ! Vya-Am§VanrH$ {Z¶moOZ d ì¶dñWmnZ amï´>r¶ AÞ gwajogmR>r H$S>Ymݶ nrH$ CËnmXZ dmT> A{^¶mZ 8 10 13 21 26 28 30 ’$m`Xoera CËnmXZmgmR>r ‘yJ bmJdS> V§ÌkmZ Om{hamV-g§nH©$ gwOrV Hw$cH$Uu 9850044088 {dVaU-g§nH©$ AemoH$ Hw$bH$Uu ‘mo. Z§. 9850902569 ’$moZ/’°$³g Z§. : 0240-2363151/52 nwUo …- ’$moZ Z§. : 020- 67296236 ‘mH}$qQ>J hoS> AéU gmoZXo ‘mo. Z§. 9130068261 CS>rX cmJdS>rMo gwYmarV V§ÌkmZ 32 ‘OHw$amVrc {e’$maer-Xmdo ho O‘rZ-nmUr d hdm‘mZmer g§~§{YV Agë¶mZo dmMH$m§Zr A§‘c~OmdUr H$aVmZm ñdV…Mm {ZU©¶ ‘hÎdmMm ‘mZmdm. © gd© ‘OHw$amMo h³H$ amIyZ R>odco AmhoV. df© 5 & A§H$ 5 & {X. 19 Vo 25 ‘o 2016 qH$‘V … 30 én¶o dm{f©H$ dJ©Ur … 1500 én¶o AY© dm{f©H$ dJ©Ur … 750 én¶o ‘w»¶ H$m¶m©c¶ ‘hm{H$gmZ A°J«mo npãceg© àm. {c., Xr Amo[a¶Z, âc°Q> Z§. 2, nX‘nwam,ñQ>oeZ amoS>, H$moH$UdmS>r, Am¡a§Jm~mX - 431 005 mahakisan.agro@gmail.com ’$moZ/’°$³g Z§. : 0240-2363151/52 H$m°nm}aoQ> H$m¶m©c¶ Am°{’$g Z§. 3-4, 2 am ‘Obm, g§J‘ H$‘{e©`b H$m°åßboŠg, nwUo Ama.Q>r.Amo. Odi, nwUo - 411001 ’$moZ Z§. : 020-67296136 adhunikkisan7@gmail.com dJ©UrMm ’$m°‘© ^aVmZm H¥$n¶m Amnco nyU© Zmd, nÎmm d g§nH©$ H«$‘m§H$ Úmdm. A§H$ Xa ewH«$dmar nmoñQ> Ho$cm OmVmo. www.facebook.com/AdhunikKisan ì¶dñWmnH$s¶ g§nmXH$ - g§MmcH$ amOy énmao{c¶m "AmYw{ZH$ {H$gmZ' gmßVm{hH$ ‘mcH$-‘wÐH$-àH$meH$ {dZmoX em‘amd AnqgJoH$a ¶m§Zr à^mH$a qàQ> n°H$ (àm.) {c., B©Ec-26, E‘Am¶S>rgr B§S>pñQ´>¶c E[a¶m, {MH$cR>mUm, Am¡a§Jm~mX-431006 ¶oWo N>mnyZ ‘hm {H$gmZ A°J«mo npãceg© àm. {c., 2, "Xr Amo[a¶Z', qgS>rHo$Q> ~±Ho$Odi, ñQ>oeZ amoS>, Am¡a§Jm~mX-431 005 ¶oWo àH$m{eV Ho$co. g§nmXH$ … * {Z{eH$m§V ^mcoamd (nr. Ama. ~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$s¶ O~m~Xmar) _wIn¥ð> Am{U _m§S>Ur _hoe nmQ>rb ‘w§~B© g§nH©$ : gwOrV a. {ei‘H$a (Cnmܶj, Am.{H$.nwUo), E202, Am{edm©X gmogm¶Q>r, {MVio nW, nmoVw©{JO MM©À¶m ‘mJo, XmXa (n) ‘w§~B©-400 028 ’$moZ : 9130068266 Email : mahakisan.agro@gmail.com
 3. 3. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 5 ‘Oya j‘Vm 1272.82 bmI EdT>r Amho. amÁ`mV 379 Mmam N>mdÊ`m amÁ`mV ~rS>, bmVya, Cñ‘mZm~mX Am{U Ah‘XZJa `m {Oëøm§gmR>r 407 Mmam N>mdÊ`m ‘§Oya H$aÊ`mV Amë`m AgyZ Ë`mVrb 379 Mmam N>mdÊ`m gwé Pmë`m AmhoV. 30 E{àb AIoan`ªV ~rS> 271, Cñ‘mZm~mX 88, Ah‘XZJa 15, bmVya 5 `mà‘mUo EHy$U 379 Mmam N>mdÊ`m gwé AmhoV. Ë`mV bhmZ ‘moR>r Aer EHy$U 4 bmI 7 hOma 477 OZmdao AmhoV. IV d {~`mÊ`m§Mr nwaogr CnbãYVm amÁ`mV Iarn h§Jm‘-2016 gmR>r 43.75 bmI ‘o.Q>Z IVm§Mr ‘mJUr AgyZ 40.25 bmI ‘o.Q>Z EdT>çm IVm§Mo {Z`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. `m{edm` H|$Ð emgZmZo amÁ`mgmR>r `w[a`m IVmMo EHy$U 0.50 bmI ‘o.Q>Z dmT>rd amIrd Amd§Q>Z ‘§Oya Ho$bo Amho. Iarn-2015 ‘Yrb IV dmnamÀ`m VwbZoV `mdoiÀ`m ‘mJUrMo à‘mU 26 Q>¸²$`m§Zr OmñV Amho. Iarn-2016 gmR>r h§Jm‘mVrb Ano{jV joÌ, ‘mJrb VrZ dfmªMr gamgar {dH«$s Am{U {~`mUo ~Xb Xa `mZwgma {nH${Zhm` {~`mÊ`mMr JaO {Z{üV H$aÊ`mV Ambobr Amho. Ë`mMà‘mUo gmd©O{ZH$ d ImOJr joÌmH$So> CnbãY AgUmè`m {~`mÊ`mMr ‘m{hVr KoD$Z {Z`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. Iarn h§Jm‘mgmR>r 14.99 bmI q¹$Q>b {~`mÊ`m§Mr JaO AgyZ Ë`m VwbZoV 17.90 bmI q¹$Q>b {~`mÊ`m§Mr CnbãYVm Amho. * (nmZ 3 dê$Z ) 80 Q>¸o$ eoVH$ar nrH$ H$Om©Imbr AmUʶmMm ‘mZg - ‘w»¶‘§Ìr amÁ`mVrb 80 Q>¸o$ eoVH$ar `mdfu nrH$ H$Om©gmR>r g§ñWmË‘H$ H$O© nwadR>çmV AmUmdoV VgoM `mÑï>rZo ~±H$g© g{‘VrZo amÁ`mÀ`m gZ 2016-17 À`m nrH$ H$O© AmamIS>çmV dmT> H$amdr, Aem gyMZm ‘w»`‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg `m§Zr AmO {Xë`m. gømÐr A{VWrJ¥hmV ‘w»`‘§Í`m§À`m AÜ`jVoImbr ~±H$g© g{‘VrMr 131 dr ~¡R>H$ g§nÞ Pmbr. Ë`mdoir lr. ’$S>Udrg ~mobV hmoVo. ~¡R>H$sg ghH$ma‘§Ìr M§ÐH$m§V nmQ>rb, ghH$ma amÁ`‘§Ìr XmXmOr ^wgo, ‘w»` g{Md ñdmYrZ j{Ì`, amÁ`ñVar` ~±H$g© g{‘VrMo AÜ`j gwerb ‘whZmoV, [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>`mMo So>ß`wQ>r Jìh©Za Eg.Eg. ‘w§Ðm `m§À`mgh ~±H$g© g{‘VrMo gXñ`, Zm~mS©>Mo à{V{ZYr Am{U d[að> emgH$s` A{YH$mar CnpñWV hmoVo. ghH$mar ~±H$m§‘m’©$V eoVH$è`m§Zm hmoUmè`m H$O© nwadR>çmMo à‘mU A{YH$ Amho. nU Ë`mM~amo~a amÁ`mVrb AZwgy{MV dm{UpÁ`H$ ~±H$m§Mo ho à‘mU 80 Q>¸²$`m§n`ªV dmT>Ê`mgmR>r amÁ`ñVar` ~±H$g© g{‘VrZo à^mdr H¥$Vr AmamIS>m V`ma H$amdm Aem gyMZm XoD$Z ‘w»`‘§Ìr åhUmbo H$s, amÁ`mVrb ~±H$g©Mr H$m‘{Jar gwYmaV Agbr Var AW©ì`dñWoÀ`m {dH$mgmgmR>r gyú‘ {ZX}em§H$mda bj XoÊ`mMr AOyZhr JaO Amho. ho df© eoVH$è`m§gmR>rM Zmhr, Va amÁ` AW©ì`dñWogmR>rhr AS>MUrMo Jobo Amho. ñWyb amÁ` CËnÞmV H¥$fr joÌmMm {hñgm 10 Vo 11 Q>¸²$`m§À`m Amgnmg Amho nU eoVrda Adb§~yZ Agboë`m bmoH$m§Mr Q>¸o$dmar 45 Vo 50 Q>¸²$`m§n`ªV Amho. H¥$fr joÌmMm ñWyb amÁ` CËnÞmVrb {hñgm dmT>Ê`mMr JaO AgyZ ‘mJrb Mma dfmªÀ`m XwîH$mim‘wio `m joÌmVrb dmT> ZH$mamË‘H$ Amho. Ë`m‘wio Ho$di eoVH$è`m§da Zmhr Va amÁ` AW©ì`dñWm Am{U ~±H$g©dahr X~md dmT>bm Amho. eoVrda Amboë`m VmUm‘wio amÁ`mVrb BVa joÌhr à^m{dV hmoV AgyZ Ë`m§Zm hmoUmam nVnwadR>m H$‘r hmoV Amho. `mdfu amÁ`mV Mm§Jbm nmD$g hmoÊ`mMm hdm‘mZ ImË`mMm A§XmO Amho. Ë`m‘wio gJù`m§Zr EH$Ì `oD$Z Oa CÎm‘ H$m‘ Ho$bo Va H¥$fr joÌm~amo~a BVa joÌm§Mmhr ObX {dH$mg gmYUo eŠ` hmoB©b, `mVyZ amÁ` AW©ì`dñWobm JVr {‘iob. eoVH$è`m§Mr H$O© naV’o$S>rMr j‘Vm dmT>br H$s ~±H$g©Zmhr bm^ hmoB©b Agohr ‘w»`‘§Ìr åhUmbo. AmVm Oo eoVH$ar g§ñWmË‘H$ H$O© nwadR>çm~mhoa Jobo AmhoV, Ë`m§Zm nwÝhm `m ì`dñWoV AmUÊ`mgmR>r ~±H$g© g{‘VrZo {deof à`ËZ H$aÊ`mMr JaO AgyZ AË`ën ^yYmaH$ eoVH$è`m§À`m H$O© nwadR>çmdahr ~±H$m§Zr bj Úmdo. ~±H$m§Zr eoVH$è`m§Zm H$aÊ`mV `oV Agboë`m nVnwadR>çmÀ`m aH$‘m§da Zmhr Va bm^YmaH$ eoVH$è`m§À`m g§»`oda bú` H|${ÐV H$amdo, Ago gm§JyZ ‘w»`‘§Ìr åhUmbo H$s, amÁ`mVrb 14 {Oëhm ghH$mar ~±H$m§À`m 4 hOma H$moQ>r én`m§À`m {b{¹${S>Q>rMm (VabVoMm) àý Amho. `mda [aPìh© ~±Ho$Zo YmoaUmË‘H$ {ZU©` KoD$Z hm àý bdH$a gmoS>dmdm, OoUoH$ê$Z `m ~±H$m eoVH$è`m§Zm A{YH$ j‘VoZo ‘XV H$ê$ eH$Vrb. `mgmR>r ~±H$g© g{‘VrZo d emgZmÀ`m g§~§{YV {d^mJmZo nmR>nwamdm H$amdm Agohr Vo åhUmbo. H¥$fr joÌmVrb gH$mamË‘H$ ~Xbm§gmR>r ~±H$m§Zr BÝìhoñQ>‘|Q> H«o${S>Q> dmT>dmdo, Ago gm§JyZ ‘w»`‘§Ìr åhUmbo H$s, gd© joÌmVrb ~±H$m§Zr amÁ`mVrb Ë`m§Mm {dñVma dmT>dmdm d J«m‘rU ^mJmV ~±qH$J Omio {dñVmamdo. amÁ`mVrb H$mhr {OëømV `mMo à‘mU ’$maM H$‘r Amho Ë`mH$So> àmYmÝ`mZo bj Úmdo VgoM JS>{Mamobr, M§Ðnya gma»`m {deofV: Á`m {OëømV eoVH$è`m§À`m AmË‘hË`m§Mo à‘mU A{YH$ Amho {VWo H$O©-R>odrMo à‘mU (grS>r aoemo) dmT>dmdo. *
 4. 4. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20166 H¥$fr dmVm© AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20166 Am¡a§Jm~mX- Iarn h§Jm‘ 2016 ‘Ü`o àYmZ‘§Ìr {nH$ {d‘m `moOZm A§‘b~OmdUr H$aÊ`mgmR>r amÁ` emgZmZo ‘§Oyar {Xbr AgyZ {nH$ {då`mgmR>r 2 hOma H$moQ>r én`m§Mr VaVyX Ho$br Agë`mMr ‘m{hVr amÁ`mMo ‘hgyb, VWm H¥$fr ‘§Ìr EH$ZmWamd IS>go `m§Zr AmO Am¡a§Jm~mX `oWo gw^oXmar {dlm‘J¥hmV Am`mo{OV nÌH$ma n[afXoVo {Xbr. Iarn h§Jm‘m‘Ü`o eoVH$-`m§Zm Ho$di 2 Q>¸o$ XamZo {d‘m hám ^amd`mMm AgyZ Cd©[aV hßË`mMr a¸$‘ H|$Ð emgZ d amÁ` emgZ ^aUma Amho. h§Jm‘mVrb à{VHw$b n[apñWVrV ZwH$gmZ ^anmB© {Z{üV hmoUma AgwZ àW‘M H$mT>UrnümV ZwH$gmZrgmR>r {d‘m ga§jU {‘iUma Agë`mMo gm§JyZ lr. IS>go nwT>o åhUmbo H$s, gZ 2016-17 ho df© Am§Vaamï´>r` H$S>YmÝ` df© åhUwZ Kmo{fV H$aÊ`mV Ambo AgyZ amÁ`m‘Ü`o EHw$Uo {~`mUm§Mr JaO 14.99 bmI q¹$Q>b AgyZ Ë`mgmR>r 17.90 bmI q¹$Q>b {~`mUo gmR>m CnbãY Amho. ~r. Q>r. H$nmer bmJdS>r gmR>r 160 bmI nmH$sQ>m§Mr JaO AgwZ 200 bmI nmH$sQ>o CnbãY Amho. nrH$ àmË`{jH$m§gmR>r CÞV dmUm§Mo 54 hOma q¹$Q>b {~`m§Uo 100 Q>¸o$ AZwXmZmda CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `oUma Amho. 1 bmI 55 hOma q¹$Q>b {~`mUo {dVaUmda é. 36 H$moQ>r AZwXmZ `m dfu {dVarV Ho$bo OmB©b. ZdrZ dmUm§Mo 1.50 bmI q¹$Q>b {~`mUo CËnmXZ H$aÊ`mgmR>r é. 36 H$moQ>tMr VaVyX Ho$br Amho. VwarÀ`m CËnmXH$Vm dmT>rgmR>r B{H«$g°Q> g§ñWoÀ`m `m {nH$mMo àYmZ‘§Ìr {nH$ {d‘m `moOZobm amÁ`mMr ‘§Oyar - IS>go g§H$arV dmU Am`grnrEM- 2740 Mo 1200 q¹$Q>b {~`mUo eoVH$- `m§Zm e§^a Q>¸o$ AZwXZmda CnbãY H$aÊ`mV `oUma Agë`mMo lr.IS>go `m§Zr `mdoir gm§{JVbo. `m ì`{V[aº$ Vob{~`m {nH$m A§VJ©V 21000 q¹$Q>b gmo`~rZ {~`mUo {nH$ àmË`{jH$m§gmR>r 100 Q>¸o$ AZwXmZmda XoÊ`mV `oB©b. `m ì`{V[aº$ 95000 q¹$Q>b gmo`~rZ {~`mUo eoVH$`mªZm noaUrgmR>r CnbãY ìhmdo åhUyZ {dVaU AZwXmZ é. 2500/- àVr q¹$Q>b XoÊ`mV `oUma Amho. amÁ`m‘Ü`o Iarn h§Jm‘mV amgm`{ZH$ IVmMm EHy$U dmna 30 Vo 32 bmI ‘o. Q>Z Amho. gÚpñWVrV 11.88 bmI ‘o. Q>Z gmR>m {e„H$ Amho. amÁ`m‘Yo {~`mUo, IVo, {H$Q>H$ZmeHo$ `mgmR>r 571 CËnmXH$ AgyZ 1.24 bmI {dVaH$ AmhoV. `m {Z{dð>m§À`m JwUdÎmm {Z`§ÌUmgmR>r 395 ^amar nWH$m§Mr ñWmnZm Ho$br Amho. eoVH$-`m§Zm O{‘Z Amamo½` n{ÌHo$Mo {dVaU H$aÊ`mgmR>r 18.22 bmI ‘¥Xm Z‘wZo Jmoim H$aÊ`mV `oUma AgyZ Ë`mgmR>r ‘mohr‘ ñdénmV ‘mVr Z‘wZo Jmoim H$aÊ`mgmR>r ‘mVr Z‘wZm {XZ/AmR>dS>m Am`mo{OV H$aÊ`mV `oUma Agë`mMo gm§JyZ ‘hgyb ‘§Ìr nwT>o åhUmbo H$s, ñWm{ZH$ Z¡g{J©H$ AmnÎmrnmgyZ ga§jU XoÊ`mV `oUma AgyZ doioV ZwH$gmZ ^anmB© AXm H$aÊ`mgmR>r AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMm dmna H$aÊ`mV `oUma Amho. VgoM ‘hgyb d¥Õr d ZmJ[aH$m§À`m gmo`rgmR>r {d^mJmMo ~iH$Q>rH$aU H$aUma AgyZ Zd{Z{‘©V {Oëøm§gmR>r ñdV§Ì gh {Oëhm {Z~§YH$ H$m`m©b` {Z‘m©U H$aUma Agë`mMo lr.IS>go `m§Zr `mdoir gm§{JVbo. * H$O© nwZJ©R>Z d nrH$ H$O© ‘oimì`mg eoVH$è`m§Zr KoVbm bm^ bmVya : {OëømVrb eoVH$è`m§H$S>rb H$Om©Mo nwZJ©R>Z H$aUo d ZdrZ nrH$ H$O© CnbãY H$éZ XoÊ`mgmR>r {OëømVrb gd© ~±Ho$À`m emIm§‘Ü`o H$O© énm§Va d nrH$ H$O© dmQ>n ‘oimì`mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. {OëømVrb eoVH$è`m§Zr `m ‘oimì`mg ‘moR>çm g§»`oZo CnpñWV amhÿZ bm^ KoVbm. {Oëøm{YH$mar nm§Sw>a§J nmobo `m§Zr qMMmobr amddmS>r `oWrb ~±H$ Am°’$ ‘hmamï´>, aoUmnya `oWrb ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ h¡Ðm~mX Am{U nmZJmd `oWrb ^maVr` ñQ>oQ> ~±H$ `m emIm§‘Ü`o Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m H$O© énm§Va d nrH$ H$O© dmQ>n ‘oimì`mg ^oQ> {Xbr. `mdoir lr.nmobo åhUmbo, {OëømVrb H$O© Z KoVboë`m 50 hOma eoVè`m§Zm H$Om©Mm bm^ ìhmdm `mgmR>r 1 hOma 6 H$moQ>rdéZ gZ 2016-17 H$arVm 1300 H$moQ>tMr VaVyX dmT>{dÊ`mV Ambr Amho. *
 5. 5. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 7 {‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo nwadR>çmgmR>r AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§À`m Zm|XUrH¥$V ~MVJQ>m§H$Sy>Z AO© Am‘§{ÌV H¥$fr dmVm© XwîH$mir Jmdm§‘Ü`o emœV qgMZmgmR>r emgZ à`ËZerb - M§ÐH$m§VXmXm nmQ>rb 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 7 A‘amdVr : gm‘m{OH$ Ý`m` d {deof ghmæ` {d^mJm‘m’©$V AZwgw{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§À`m ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>m§Zm 90 Q>¸o$ AZwXmZmda 9 Vo 18 Aœeº$sMm {‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo amoQ>m°ìhoQ>a d Q´oba `m§Mm nwadR>m H$aÊ`m~m~VMr `moOZm gwé Ho$br Amho. `m `moOZ|VJ©V AZwgw{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§Mo Zm|XUrH¥$V ~MVJQ>m§H$Sy>Z AO© ‘mJ{dÊ`mV `oV Amho. `m `moOZoMm bm^ KoÊ`mgmR>rÀ`m AQ>r d eVu nwT>rbà‘mUo Amho. AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$mÀ`m ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mVrb gXñ` ho ‘hmamï´> amÁ`mMo a{hdmgr AgmdoV. ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mVrb {H$‘mZ 80 Q>¸o$ gXñ` ho AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$mVrb AgmdoV. {‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo `m§À`m IaoXrMr H$‘mb ‘`m©Xm 3.50 bmI én`o BVH$s amhrb. ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mZo darb H$‘mb ‘`m©XoÀ`m a¸$‘oÀ`m 10 Q>¸o$ ñd{hñgm ^aë`mZ§Va 90 Q>¸o$ (H$‘mb 3.15 bmI én`o) emgH$s` AZwXmZ AZwko` amhrb. àmá AOm©Mm AmT>mdm KoD$Z bm°Q>ar nÕVrZo (B©œa {MÇ>r) Ûmam gmoS>V hmoB©b. Á`m bm^mÏ`mªZm nmda {Q>baMm bm^ {Xbm Amho Ë`m bm^mÏ`mªZr `m `moOZoMm bm^ KoVm `oUma Zmhr. Á`m ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mMm Z§~a bmJë`mg Ë`m§Zm ËdarV 10 Q>¸o$ a¸$‘ åhUOo én`o 35 hOma Mm ^aUm H$amdm bmJob. `m ì`{V[aº$ g{dñVa AQ>r d eVu ~m~VÀ`m ‘m{hVrgmR>r ghmæ`H$ Am`wº$, g‘mO H$ë`mU, S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$a gm‘m{OH$ Ý`m` ^dZ, Mm§Xya aoëdo amoS>, A‘amdVr `m H$m`m©b`mer g§nH©$ gmYwZ {d{hV AOm©À`m Z‘wÝ`mgh narnyU© AO© {X.25 ‘o, 16 n`ªV gmXa H$amdoV Ago ghmæ`H$ Am`wº$, g‘mO H$ë`mU A‘amdVr `m§Zr H$i{dbo Amho. * ~wbS>mUm - amÁ`mV XwîH$mir pñWVrZo J§^ra ê$n YmaU Ho$bo Amho. `m n[apñWVrda ‘mV H$aÊ`mgmR>r emgZ à`ËZ H$arV Amho. XwîH$mir Jmdm§À`m {edmam‘Ü`o emœV qgMZ CnbãY H$aÊ`mda emgZmMm ^a Amho. Ë`mH$[aVm amÁ`mV ‘hËdmH$m§jr Ob`wº$ {edma A{^`mZ am~{dbo OmV Amho. Ob`wº$À`m H$m‘m§‘wio nmdgmù`mV WmoS>çmhr nmdgmZo nmUr gmMyZ O{‘ZrMr ^yOb nmVir dmT>Ê`mg ‘XV {‘iUma Amho, Agm {dœmg amÁ`mMo gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘, ghH$ma d nUZ ‘§Ìr M§ÐH$m§VXmXm nmQ>rb `m§Zr ì`º$ Ho$bm Amho. Im‘Jmd-~wbS>mUm añË`mdarb kmZJ§Jm ZXrdarb C§M nwbmÀ`m ~m§YH$m‘mMm ^y‘rnwOZ g‘ma§^ Im‘Jmd VmbwŠ`mVrb {XdR>mUm ’$mQ>m `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Ë`mdoir ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Vo ~mobV hmoVo. `màg§Jr ì`mgnrR>mda Am‘Xma gd©lr nm§Sw>a§J ’w§$S>H$a, AmH$me ’w§$S>H$a, S>m°. e{eH$m§V IoSo>H$a, gmd©. ~m§YH$m‘ {d^mJmMo A‘amdVr {d^mJmMo ‘w»` A{^`§Vm M§ÐeoIa Vw§Jo, Obg§nXm {d^mJmMo ‘w»` A{^`§Vm lr. nmohZH$a, A{YjH$ A{^`§Vm lr. ndma, gmd©. ~m§YH$m‘ {d^mJmMo A{YjH$ A{^`§Vm lr. ^mbo, H$m`©H$mar A{^`§Vm lr. WmoQ>m§Jo, Cn{d^mJr` A{YH$mar lr. ~|So> AmXtgh A{YH$mar CnpñWV hmoVo. {ZåZ kmZJ§Jm àH$ënmbm 160 H$moQ>r ê$n`m§Mr gwYmarV àemgH$s` ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Amë`mMo gm§JV gmd©. ~m§YH$m‘ ‘§Ìr åhUmbo, `m àH$ënm‘wio n[agamVrb qgMZmÀ`m joÌmV dmT> hmoUma Amho. Odinmg 1200 hoŠQ>a joÌmda qgMZmMm bm^ {‘iUma Amho. Ob`wº$ {edmaÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ amÁ`^amV H$m‘m§Mm YS>mH$m gwê$ Amho. `m H$m‘m§‘Ü`o XwîH$mir ‘amR>dmS>çmV ZwH$Ë`mM Pmboë`m AdH$mir nmdgm‘wio nmUrXoIrb gmR>bo Amho. `mMo XyaJm‘r Mm§Jbo n[aUm‘ amÁ`mbm nhm`bm {‘iUma Amho. Vo nwT>o åhUmbo, amÁ`mV XO}Xma añË`m§Mo, nwbm§Mo Omio {dUÊ`mgmR>r emgZ H$m‘ H$arV Amho. amÁ`mV 8 hOma H$moQ>r ê$n`m§Mo añVo ~m§YÊ`mV `oUma Amho. `m añË`m§À`m XOm©H$So> {deof bj {Xë`m OmUma Amho. Iarn h§Jm‘ AmVm Vm|S>mda `odyZ R>onbm Amho. {dX^m©V ZmJnya, dYm© d ~wbS>mUm `m AS>MUrV Agboë`m {Oëhm H|$Ðr` ghH$mar ~±H$m§Zm emgZmÀ`m à`ËZm§‘wio ZwH$VoM nadmZo {‘imbo Amho. Ë`m‘wio ~wbS>mUm {OëømV nrH$ H$O© dmQ>n d nwZJ©R>U à^mdrnUo H$aÊ`mg ‘XV {‘iUma Amho. eoVH$è`m§Zr gZ 2015- 16 dfm©Vrb nrH$ H$Om©Mo nwZJ©R>U H$amdo. eoVH$è`m§À`m eoV‘mbmb Zoh‘r Mm§Jbm Xa {‘imbm nm{hOo `mgmR>r emgZ AmJ«hr Amho. àË`oH$ eoV‘mbmb {H$‘mZ Mm§Jbm Xa emgZ XoUma Amho. Ë`m‘wio eoVH$è`m§Zm {Z{üVM bm^ {‘iob. emgZ Iyn `moOZm eoVH$è`m§gmR>r am~{dVo. `moOZm gm‘mÝ`mn`ªV nmohmoMë`m{edm` `moOZoMo ’${bV {‘iV Zmhr, Agohr Vo åhUmbo. *
 6. 6. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20168 XoemVrb ~hþg§»¶ bmoH$m§Mr à{WZm§Mr JaO ^mJ{dUmam à‘wI òmoV H$S>Ymݶ (S>mir) AmhoV. åhUyZM XoemÀ¶m nmofU‘yë¶ gwajoÀ¶m Ñï>rZo H$S>Ymݶo {nH$m§Zm AZݶ gmYmaU ‘hÎd Amho. ‘mJrb H$mhr dfmªnmgyZ ¶m {nH$m§À¶m CËnmXZmV KQ> Pmbr Amho. n[aUm‘r XoemVrb S>mir H$S>YmݶmMr JaO Am¶mV H$ê$Z ^mJdbr OmVo Amho. ¶§Xm S>mirMo ^md amï´>r¶ Zìho Va Am§Vaamï´>r¶ nmVirda hr ^S>H$bo Am{U S>mirÀ¶m ^mdmÀ¶m àíZm§Mr Vrd«Vm g‘moa Ambr ¶mbm àm‘w»¶mZo XoemVrb H$S>Ymݶ CËnmXZmMr pñWVr H$S>Ymݶ {nH$m§Imbrb KQ>V OmUmao joÌ Am{U CËnmXH$VoV hmoUmar KQ> hr à‘wI H$maUo AmhoV. - {~{^fU ~mJb/nwUo 2016 ho df© Am§Vaamï´>r¶ S>mi (H$S>Ymݶ) df© åhUyZ g§¶w³V amï´> g§KmZo Omhra Ho$bo Amho. S>mirMo nmofU‘yë¶, ˶mVrb Cn¶w³V KQ>H$ Am{U emídV CËnmXZ nÕVrV H$S>YmݶmMo ‘hÎd ¶m g§X^m©V OJ^amV OZOmJ¥Vr H$aUo ¶m‘mJrb à‘wI hoVy Amho. ¶mV àm‘w»¶mZo S>mitÀ¶m {nH$mImbrb joÌmV dmT> ìhmdr d ˶m~amo~a ‘mZdr AmhmamV S>mirMo ‘hÎd d ˶mV dmT> hmoUo Oê$arMo Amho. ¶mgmR>r AÞ d H¥${f g§KQ>Zm g§ñWmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Amnbr O~m~Xmar nma nmS>V Amho. gd©gmYmaU bmoH$m§Mm Am{W©©H$ ñVa C§Mmdbm Amho. ˶m‘wio ˶m§Mm H$b ‘m§g, ‘mgo ¶mH$S>o dibm Amho. S>mirH$S>o nmofU‘yë¶m§À¶m Ñï>rZo Xÿb©j hmoVmZm {XgVo Amho VgoM H$S>Ymݶ CËnmXH$Vm ¶mV KQ> d dmT>Vr bmoH$g§»¶m ¶m‘wio S>mitMm VwS>dS>m OmUdVmo Amho d ¶mgmR>r S>mir d H$S>YmݶmMo ’$m¶Xo CËnmXZ d CËnmXH$VoV dmT> d emídV nÕVrZo eoVr Am{U AÞgmIir‘ܶo S>mitMm à^mdr dmna ¶mgmR>r Am§Vaamï´>r¶ S>mi df© gmOao Ho$bo OmV Amho. * ‘hmamï´>mVrb H$S>Ymݶ CËnmXZ nrH$ bmJdS> joÌ CËnmXZ CËnmXH$Vm (bmI ho³Q>a) (bmI Q>Z) ({H$bmo/ho³Q>a) ha^am 13.48 8.84 656 Vwa 10.36 3.84 313 CS>rX 2.55 0.92 365 ‘yJ 3.18 0.89 280 emídV ^{dî¶mgmR>r nmofH$ ~rO - H$S>Ymݶ !
 7. 7. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 9 CËnmXZ j‘VoMm {dMma Ho$bm Va ¶mV ~arM KQ> Pmbr Amho. ¶mgmR>r CËnmXZmV dmT> ìhmdr åhUyZ emídV nÕVrZo à^mdr A‘b~OmdUr H$aUo Oê$arMo R>aob. AmnU H$S>Ymݶ {nH$mMr CËnmXZj‘Vm d à˶j CËnmXH$Vm nmhÿ. (‘hmamï´>) CËnmXZ j‘Vm à˶jmV CËnmXZ (q¹$. ho³Q>a) (q¹$. ho³Q>a) ha^am 30-35 6.92 Vya 35-40 7.28 ‘yJ 15 4.5 CS>rX 15 4.86 CËnmXH$VoV EdT>r V’$mdV {Z‘m©U Pmbr Amho. eoVH$ar àm‘w»¶mZo ¶m {nH$mÀ¶m bmJdS>rgmR>r Xþ涑 {nH$ åhUyZ ˶mH$S>o nmhVmo Amho. n[aUm‘ CËnmXH$VoV Pmbobr KQ> {XgyZ ¶oVo Amho. H$S>Ymݶ {nH$mVrb à‘wI AS>MUr gd© H$S>Ymݶ {nHo$ hr ZJXr {nHo$ ZmhrV. emgZmMo A{ZpíMV Am¶mV-{Z¶m©V YmoaU ˶m‘wio eoVH$è¶m§Zm ^md {‘iV Zmhr. Anwar gmR>dU gw{dYm, eoVH$ar ‘mbH$sMo Anwao à{H«$¶m CÚmoJ, O{‘ZrMo {d^mOUrH$aU ¶m‘wio O{‘ZrMo bhmZ bhmZ VwH$S>o nS>bo d ˶m‘wio Aën^yYmaH$, A˶ën^wYmaH$ eoVH$ar Am{W©H$ AS>MUrV Ambm. ¶mV ˶mbm ¶m§{ÌH$sH$aU H$aVm ¶oV Zmhr. ˶m‘wio CËnmXZmV KQ> {XgVo. gd© H$S>Ymݶ {nHo$ {h H$moaS>dmhÿ ^mJmV KoVë¶m‘wio gVV nS>Umam XþîH$mi d hdm‘mZmVrb ~Xb ¶mg Vr ~ir nS>VmV. amoJ d {H$S>rgmR>r g§emoYZ {VVHo$M ‘hÎdmMo Amho. VgoM Amdf©UàdU OmVtMr {Z{‘©Vr VgoM H$‘r H$mbmdYrÀ¶m OmVr {H$S>amoJ à{VH$maj‘ OmVr / dmU {Z‘m©U H$aUo Oê$arMo Amho. ¶m§{ÌH$rH$aUmMm A^md Agë¶mH$maUo noaUrgmR>r AS>Wio H$mT>UrV AS>Wio ¶oVmZm {XgV AmhoV. {H$‘mZ AmYma^yV qH$‘V (E‘Egnr) E‘Egnr R>a{dVm§Zm ‘mJUr nwadR>m pñWVr bjmV KoUo JaOoMo Amho. CËnmXZmVrb ~Xb * H$S>Ymݶ {nH$m§Mr H$moaS>dmhÿ joÌmV bmJdS> * EHw$U {nH$ CËnmXZmV H$S>YmݶmMm 4% dmQ>m * XaS>moB© S>mi CnbãYVm 32 J«°‘ à{V{XZ * bmoH$g§»¶m dmT>br ‘mÌ H$S>Ymݶ CËnmXH$VoV KQ> * EHy$U bmJdSrÀ¶m 12% joÌmda H$S>Ymݶ bmJdS> *CËnmXH$VoV Am§Vaamï´>r¶ nmVirda {nN>mS>r V§ÌkmZ d eoVH$ar ¶m§À¶mV ‘moR>r Xar {Z‘m©U Pmbr Amho. {dÚmnrR>o, H$S>Ymݶ {nH$m§À¶m dmT>rgmR>r V§ÌkmZ d {Za{Zamio dmU {dH${gV H$aV AmhoV. ‘mÌ Ë¶m§Mm A{YH$ àgma hmoV Zmhr Am{U {~¶mUm§Mm nwadR>m hr hmoV Zmhr. ¶mgmR>r Xþgam n¶m©¶ J«m‘ {~OmoËnmXZ H$m¶©H«$‘mda A{YH$ ^a XoUo JaOoMo Amho. Am{U ¶mVrb à‘wI g‘ñ¶m ñdÀN>, Mm§Jbm Am{U CÎm‘ dmU {ZdS>Uo Amnë¶m ñWm{ZH$ n[apñWVr d AS>MUr nrH$ nÕVr OmUyZ dmUm§Mr {ZdS> H$aUo. H$S>Ymݶ {nH$m§Mo CËnmXZ dmT>{dUo ¶mgmR>r H$mhr * JwUdÎmm nyU© CÎm‘ {~¶mʶm§Mo CËnmXZ d dmQ>n * emídV eoVr nÕVrMm Adb§~ noaUrMr doi, IV, nmUr Am{U AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ, * nrH$m§Mm gmR>m, H$mT>Ur, gmR>dUyH$ * AX²¶mdV ¶m§{ÌH$sH$aU - ‘emJV d A§Va‘emJV VWm noaUrgmR>r ~r~rE’$ g§H$ënZm * Am§Va{nH$ åhUyZ H$S>YmݶmMr bmJdS> * {nH$ ’o$anmbQ>rV H$S>Ymݶ {nH$mMr bmJdS> * VwarÀ¶m {nH$mMr nS>rH$ VWm ~m§Ymda bmJdS> * ~rOmoËnmXZmV / J«m‘ {~OmoËnmXZmV à^mdr g§Yr * g§a{jV qgMZmMr CnbãYVm H$ê$Z XoUo Oê$arMo * àJV g§emoYZmMm dmna, g§a{jV qgMZ * H$mT>Ur níMmV ZwH$gmZ H$‘r H$aUo * gwYm[aV {nH$ ì¶dñWmnZ nÕVrMm Adb§~ ¶mgmR>r Amnë¶m H$m¶©joÌmVrb H¥${f {dÚmnrR> d H¥${f {dkmZ H|$ÐmMm g„m KoUo. * EH$mpË‘H$ AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ * nrH$ nÕVrV ZdrZ V§ÌkmZmMm Adb§~ H$aUo OéarMo * VwarV {R>~H$ qgMZmMm Adb§~ B˶mXr Jmoï>rH$S>o bj XoD$Z H$S>Ymݶ {nH$mÀ¶m CËnmXH$VoV dmT> H$aUo OéarMo R>aob. VgoM eoVH$è¶m§Zr Amnbo ~aoM joÌ H$S>Ymݶ {nH$mImbr AmUmdo. * ‘hmamï´>mMr H$S>Ymݶ aU{ZVr amÁ¶mVrb H$S>Ymݶ CËnmXZ pñWVr EHy$U H$S>Ymݶ CËnmXZmV Vya 28%, ‘wJ 19 %, CS>rX 14%, ha^am 18% Agm amÁ¶mMm dmQ>m Amho. Vya CËnmXZmV n{hë¶m H«$‘m§H$mda d ha~am ‘ܶo ‘ܶàXoemZ§Va Xþgè¶m H«$‘m§H$mda Iarn h§Jm‘mV H$S>Ymݶ bmJdS>rImbrb joÌ 32 bmI ho³Q>a ha^am 13 bmI, Vya 11 bmI , ‘yJ 5 bmI, CSr>X 4 bmI ¶§XmMm H$S>Ymݶ CnbãY {ZYr 249 H$moQ>r emídV CËnmXZ d H$S>Ymݶ à{H«$¶m IM© eoVH$è¶m§À¶m eoVmda ~rOmoËnmXZ H$aʶmMm H$m¶©H«$‘ * H$S>Ymݶ joÌmV dmT>, * Am§Va {nH$mV H$S>Ymݶo - gmo¶m~rZ + Vya , H$mnyg + ‘yJ d CSrX>, * g§H$arV dmUm§Mm Adb§~, * ^mVm§À¶m ’o$anmbQ>rV H$S>Ymݶ bmJdS> * CËnmXZ IM© H$‘r H$aʶmda ^a, J«m‘{~OmoËnmXZ eoVH$ar H§$nݶm§H$Sy>Z ~rOmoËnmXZ * H$mT>UrníMmV V§ÌkmZm‘ܶo gmR>dUyH$ d S>mi{‘b C^maUrda ^a * H$S>YmݶmMr OZOmJ¥Vr nrH$ ñnYm©, n[ag§dmX, àm˶{jHo$ Am¶moOZ - {~{^fU ~mJb, gm. AmYw{ZH$ {H$gmZ
 8. 8. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201610 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201610 VwarMm ImoS>dm àn§MmV JmoS>dm ! gmobmnya [OëømVrb nm§T>aodmS>r (Vm. n§T>anya) ¶oWrb lr. kmZmo~m aI‘mOr H$mio ¶m§Zr JVdfu ˶m§À¶m ‘|T>mnya ¶oWrb eoVmV VwarÀ¶m gwê$ {nH$mZ§Va bJoM ImoS>dm nrH$ KoD$Z EH$ar 17 q¹$Q>b CËnmXZ {‘i{dbo. Ho$di gmV ‘{hݶm§À¶m H$mimV VwarÀ¶m XmoZ EH$a joÌmVyZ ˶m§Zm Vã~b 1 bmI 15 hOma én¶mMo CËnÞ [‘iebo. ˶m‘wio VwarÀ¶m CËnÞmVyZ kmZmo~m H$mio bInVr ~Zbo AmhoV. VwarÀ¶m ImoS>dm nrH$mZo H$mio Hw$Qw>§{~¶mÀ¶m àn§MmV AmVm JmoS>dm Ambm Amho. nm§T>aodmS>r ¶oWrb lr. kmZmo~m H$mio ¶m§Zm d{S>bmonm{O©V Ho$di XmoZ EH$a eoVr hmoVr. ¶mM eoVrV ˶m§Zr {d{dY à¶moJ H$ê$Z CËnÞ dmT>{dʶmMm à¶ËZ Ho$bm. D$g d ˶mV Am§Va{nH$ åhUyZ ˶m§Zr gmV˶mZo H$mo~rMo nrH$ KoVbo. ˶mVyZ ˶m§Zm Mm§Jbm ’$m¶Xm hmoD$ bmJë¶mda {ebH$sÀ¶m CËnÞmVyZ 24 EH$a eoVr IaoXr Ho$br. eoVrMo H$m¶©joÌ dmT>ë¶m‘wio ˶m§Zm gd©M {nHo$ ~mJm¶Vr KoUo e³¶ hmoV ZìhVo. ‘wimV {OëømV gmV˶mZo XþîH$mi nS>V Joë¶m‘wio ˶m§Zr H$moaS>dmhÿ {nHo$M Koʶmda ^a {Xbm. ˶mgmR>r ˶m§Zr Xadfu nmdgmMm A§XmO KoD$Z VwarMr bmJdS> H$aʶmMo {Z¶moOZ Ho$bo. Vya bmJdS>rgmR>r ˶m§Zr hbH$s d nmʶmMm CÎm‘ {ZMam hmoUmè¶m O{‘ZrMr {ZdS> Ho$br. Jobr AH$am dfmªnmgyZ Vo Xadfu nmdgmMm H$mZmogm KoD$Z VwarMr bmJdS> H$aVmV. Ho$di nmdgmÀ¶m nmʶmda VwarMo nrH$ Mm§Jbo ¶oV Agë¶m‘wio ¶m {nH$mÀ¶m CËnÞmVyZ ˶m§À¶m eoVrbm d Hw$Qw>§~mbm Mm§JbmM hmV^ma bmJVmo. ˶m‘wio Vo Xadfu Vya bmJdS>rMo {Z¶moOZ H$aVmV. VwarMo nrH$ nmM ‘{hݶmV {ZKVo. ˶m‘wio nmdgmiçmV bmJdS> Ho$boë¶m ¶m {nH$mbm doJio nmUr XoʶmMr JaO ’$maer bmJV Zmhr. ‘mÌ VwarMm ImoS>dm KoVbm Va ˶mbm XmoZ Vo VrZ nmʶmÀ¶m nmiçm Úmì¶mM bmJVmV. gwê$ [nH$mMr H$mT>Ur Pmbr H$s ImoS>dm nrH$ Ho$di XmoZM ‘{hݶmV V¶ma hmoVo. ˶m‘wio Vo AbrH$S>À¶m H$mimV VwarMm ImoS>dmhr YaVmV. ‘Ho$Mo nrH$ {ZKmë¶mda ˶m§Zr ˶mV eoVmV VwarMo bmJdS> H$aʶmMo {Z¶moOZ Ho$bo. bmJdS>rnydu ˶m§Zr O{‘Z ^wg^werV hmoʶmgmR>r CÝhmiçmV J§YH$¶w³V ‘irMo eoVmV AmoVbo. ˶mZ§Va Mm§Jbm nmD$g nS>ë¶mZ§Va ˶m§Zr Q´>°³Q>aÀ¶m gmhmæ¶mZo eoVrMr Zm§JaQ> Ho$br. ’$i nmir KmbyZ eoV Hw$idyZ KoVbo. eoVmÀ¶m dm’$gm AdñWoV ˶m§Zr ImoS>H$sZo eoVmMr ‘emJV Ho$br. ˶m ImoS>H$sÀ¶m VmgmVM (Ymå¶mV) ˶m§Zr VwarMo ~r ‘mohZ H$mio, gmobmnya ¶e¶eH$Wm ¶e¶e gmobmnya {OëømVrb nm§T>aodmS>r (Vm. n§T>anya) ¶oWrb lr. kmZmo~m aI‘mOr H$mio ¶m§Zr VwarMo gwê$ Am{U bJoMM ImoS>dm nrH$ KoD$Z ^aKmog CËnmXZ {‘i{dbo.
 9. 9. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 1119 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 11 Q>mH$bo. bmJdS>rgmR>r n§T>anya ¶oWrb àoaUm ~rO ^m§S>ma‘YyZ ˶m§Zr {Z‘©b H§$nZrMo bmb VwarMo ~r AmUbo. bmb Vwarbm OmñV CVma nS>Vmo åhUyZ ˶m§Zr nm§T>è¶m Vwar nojm bmb Vya bmJdS>rMm {ZU©¶ KoVbm. Vya bmJdS>rgmR>r ˶mgmR>r ˶m§Zr XmoZ AmoirVrb A§Va nmM ’w$Q> d AmoirVrb XmoZ amonmVrb A§Va gmYmaU EH$ Vo XrS> ’w$Q> am{hb. Ago {Z¶moOZ H$ê$Z VwarMo ~r KamVrb ‘{hbm§H$Sy>Z Q>mHy$Z KoVbo. ˶mMdoir ˶m§Zr XmoZ AmoitÀ¶m ‘Yë¶m A§VamVrg XmoZ gè¶m§‘ܶo OZmdam§Zm d¡aUrgmR>r ‘Ho$Mr bmJdS> Ho$br. gmYmaU 15 OyZ 2014 amoOr VwarMr bmJdS> Ho$br. noaUrZ§Va bJoM EH$ nmD$g nS>bm. ˶m‘wio Vya d ‘Ho$Mr Mm§Jbr CJdU Pmbr. bmJdS>rZ§Va gmYmaU EH$ ‘{hݶmÀ¶m A§VamZo gm¶H$b H$moi߶mÀ¶m ghmæ¶mZo n{hbr A§Va ‘emJV Ho$br. ¶mgmR>r ˶m§Zr n§T>anya n§Mm¶V g{‘Vr‘YyZ nmMeo ê$n¶mbm EH$ ¶mà‘mUo XmoZ gm¶H$b H$moinr IaoXr Ho$br. ˶m‘wio ˶m§Zm A§Va ‘emJVrÀ¶m IMm©V Mm§JbrM ~MV Pmbr. ˶mZ§Va EH$ Vo XrS> ‘{hݶmZo VU {Xgy bmJë¶mda nwÝhm ‘{hbm ‘Owam§H$Sy>Z IwanUr Ho$br. ¶mdoir gm¶H$b H$moino MmbdVm ¶oV Zgë¶m‘wio IwanUr H$amdr bmJbr. gmYmaU VrZ ‘{hݶmZ§Va Vwarbm ’w$bo {ZKy bmJbr. ˶mdoir ˶m§Zr H$sS> {Z¶§ÌU H$aʶmgmR>r ZwAmZ d {Z‘Vob ¶mo½¶ à‘mUmV KoD$Z ˶mMr Vwarda ’$dmaUr Ho$br. ¶mM ’$dmaʶm ˶m§Zr XmoZ Vo VrZ doim Ho$ë¶m. ˶m‘wio Vwarda H$sS> d amoJmMm àmXþ^m©d Pmbm Zmhr. VwarMo nrH$ H$sS> d amoJmbm ’$mago ~ir nS>bo Zmhr. ˶m‘wio VwarÀ¶m PmS>o e|Jm§Zr bJSy>Z Joë¶m hmo˶m. ‘moR>çm à‘mUmV ’$bYmaUm Pmbr hmoVr. amgm¶{ZH$ H$sS> ZmeH$mÀ¶m A˶ën ’$dmaʶm Pmë¶m‘wio {‘ÌH$sS> d ’w$bnmIam§Zm AQ>H$md Pmbm Zmhr. {‘ÌH$sS> d ’w$bnmIam§Mm dmda {nH$mV OmñV Pmë¶m‘wio ˶mMm namJr^dZmbm Mm§JbmM ’$m¶Xm Pmbm. namJr^dZm‘wio ’$iYmaUm Mm§Jbr Pmbr. ˶m‘wio e|JmÀ¶m Amo¶mZo VwarMr PmS>o dmHy$Z Jobr hmoVr. ¶mdoir Vya Mm§Jbr ’w$Q>ë¶m‘wio XmoZ AmoirVrb A§Va H$‘r nSy> bmJbo. VwarÀ¶m PmS>mMr eoVmV XmQ>r Pmë¶m‘wio ˶mMm namJr^dZmbm Mm§JbmM ’$m¶Xm Pmbm. namJr^dZm‘wio ’$bYmaUm Mm§Jbr Pmbr. ˶m‘wio e|JmÀ¶m Amo¶mZo VwarMr PmS>o dmHy$Z Jobr hmoVr. ˶mdoir Vya Mm§Jbr ’w$Q>ë¶m‘wio XmoZ AmoirVrb A§Va H$‘r nSy> bmJbo. VwarÀ¶m PmS>m§Mr eoVmV XmQ>r Pmë¶m‘wio ˶m§Zm nwT>rb ’$dmaʶm H$aVm Amë¶m ZmharV. Xaå¶mZÀ¶m H$mimV VwarÀ¶m PmS>m§Mm ‘moR>m ~w§Ym V¶ma Pmbm hmoVm. ’w$Q>ì¶mMr g§»¶mhr OmñV Pmbr hmoVr. ˶m‘wio Ia§Va XmQ>r Pmbr hmoVr. PmS>m§Mr XmQ>r Pmë¶m‘wio ˶m§Zm VwarÀ¶m XmoZ amonm§Vrb A§Va dmT>dʶmMr JaO dmQ>br. XmoZ AmoirVrb A§Va OmìV R>odbo Va ’w$Q>ì¶mMr g§»¶m dmT>ë¶m‘wio CËnmXZ dmT>V Agë¶mMm ˶m§Zm AZw^d Ambm. Zmoìh|~a ‘{hݶmV VwarÀ¶m {nH$mMr hmd}ñQ>aÀ¶m gmhmæ¶mZo H$mT>Ur Ho$br. Xaå¶mZÀ¶m H$mimV ˶m§Zr OZmdam§À¶m Mmè¶mgmR>r Ho$bobr ‘H$m daModa H$mTy>Z KoVbr. hm Mmam ˶m§Zm gw‘mao Xhm OZmdam§gmR>r XmoZ ‘{hZo nwabm hmoVm. IV ì¶dñWmnZ VwarÀ¶m n{hbr Am§Va‘emJV Ho$ë¶mda 50 {H$bmo 10:26:26 d 50 {H$bmo ¶w[a¶m EH$Ì H$ê$Z VwarÀ¶m {nH$mbm hr n{hbr Am{U eodQ>Mr S>mog‘mÌm {Xbr. ImoS>dm {nH$ VwarÀ¶m gwê$ {nH$mMr H$mT>Ur Ho$ë¶mda ˶m§Zr bJoMM ‘Owam§H$Sy>Z {diçmÀ¶m gmhmæ¶mZo VwarÀ¶m ’w$Q>ì¶mMr N>mQ>Ur Ho$br. ‘Yë¶m nÅ>çmV Q´>°³Q>aÀ¶m gmhmæ¶mZo Zm§JaQ> H$ê$Z Hw$idUr Ho$br Am{U ˶mM nÅ>çmVyZ EH$ nmUr {Xbo. Aem nÕVrZo Xa n§Yam {Xdgmbm XmoZ ‘{hݶmV Mma nmʶmÀ¶m nmiçm {Xë¶m. ’o$~«wdmar ‘{hݶmV ˶m§Zr ImoS>dm VwarÀ¶m {nH$mMr H$mT>Ur Ho$br. ˶mgmR>r ˶m§Zr VwarMr ‘iUr H$aʶmgmR>r ‘iUr¶§Ì IaoXr Ho$bo. Vya {nH$mMo CÎm‘ ì¶dñWmnZ Ho$ë¶m‘wio VwarÀ¶m PmS>m§Zm Aem e|Jm bJS>ë¶m hmo˶m.
 10. 10. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201612 VwarÀ¶m {nH$m‘wio ˶m§À¶m eoVmVrb VUm§Mo Z¡g{J©H$ {Z¶§ÌU PmboM nU nwT>À¶m {nH$mMm ~odyS> åhUyZ Mm§Jbm ’$m¶Xm Pmbm. VwarMr H$mT>Ur Pmë¶mda ˶m§Zr ˶mM eoVmV H${bJ§S>mMr bmJdS> Ho$br hmoVr. H${bJ§S> {nH$mgmR>r ˶m§Zm VU {Z¶§ÌUmda IM©M Pmbm Zmhr. {edm¶ H${bJ§S>mMo XO} Xma CËnmXZ {‘imbo. IM©, ‘emJV, ~r¶mUo - 500 én¶o, KaMmM Q´>°³Q>a Agë¶m‘wio hm IM© Yabm Zmhr. H$moinUrhr KarM Ho$br. A§Va ‘emJVrgmR>r nmM ‘{hbm ‘Oyam§Mo 750 ê$n¶o, 10:26:26 IVmMo 1 hOma 200 én¶o, ¶war¶mMo 300 én¶o, H$sS>-amoJ {Z¶§ÌU 1 hOma ê$n¶o, hmd}ñQ>tJ 10 hOma ê$n¶o, EHy$U IM© 13 hOma 750 ê$n¶o Pmbm. CËnmXZ d CËnÞ : XmoZ EH$a VwarÀ¶m joÌmVyZ ˶m§Zm gwê$ {nH$mMo 22 q¹$Q>b CËnmXZ {‘imbo. n§T>anya H¥$fr CËnÞ ~mOma g{‘Vr‘ܶo ˶m§À¶m Vwarbm à{Vq¹$Q>b 3 hOma 500 ê$n¶o ^md {‘imbm. VwarÀ¶m gwê$ {nH$mVyZ gw‘mao 67 hOma ê$n¶o, ImoS>dm {nH$mVyZ 48 hOma ê$n¶o Va ‘Ho$À¶m Am§Va{nH$mMo gw‘mao 80 hOma ê$n¶o Ago EHy$U 1 bmI 95 hOma ê$n¶m§Mo CËnÞ {‘imbo. VwarÀ¶m {nH$mVyZ lr. H$mio ¶m§Zm 1 bmI 15 hOma CËnÞ {‘imbo AgyZ ˶mVyZ IM© dOm Ho$bm Va 1 bmI 1 hOma 250 ê$n¶o {Zìdi CËnÞ {‘imbo. VwarMr {deof ‘m{hVr VwarÀ¶m Amnë¶m amoOÀ¶m AmhmamV Cn¶moJ hmoVmo. ˶m‘wio Vwar ~m~V Amnë¶mbm A{YH$ ‘m{hVr Agbr nm{hOo. VwarMo emór¶ Zmd Ho$OoZg² BpÝS>H$g² Ago Amho. g§ñH¥$V‘ܶo Vwarbm AmT>H$s åhUVmV. ~§Jmbr ^mfoV Aaa² , JwOamVr ^mfoV VwZa, VobJy ^mfoV H§$Xwbw Aer Zmdo AmhoV. VwarMo agemó : Vya S>mirV ‘m§gdY©H$ - 22 Q>¸o$ Va AI§S> VwarV 17 Q>¸o$ Amho. nrR> - Vya S>mirMo nrR> 60 Q>¸o$ Va AI§S> VwarMo nrR> 56 Q>¸o$ Amho. Vob : Vya S>mirV VobmMo à‘mU 2 Q>¸o$ Va AI§S> VwarV 2.5 Q>¸o$ Amho. MmoWm : Vya S>mirMm MmoWm 1 Q>¸$m Va AI§S> VwarMm MmoWm 7 Q>¸o$M {ZKVmo. amI : Vya S>mirMr d AI§S> VwarMr amI 3 Q>¸o$ BVH$s {‘iVo. VwarMo Am`wd}XrH$ JwUY‘© … VwarÀ`m bonmZo emoW H$‘r hmoVmoM.{edm` H$m{dirÀ`m {dH$mamV VwarÀ`m nmZm§Mm ag WmoSmgm g¢Ydm~amo~a {Xë`mg ’$m`Xm hmoV Agë`mMo OwZo eoVH$ar gm§JVmV. ‘mÌ `mMm Cn`moJ H$aÊ`mnydu d¡ÚmMm (Am`wdoXuH$ S>m°³Q>a) g„m KoUo ’$m`Xoera R>aVo. * XoemV VwarÀ`m {nH$mImbrb joÌmV Mm§JbrM KQ Pmë`m‘wio VwarMo CËnmXZhr KQbo. Ë`m‘wio VyaSmi ‘hmJ Pmbr. VyaSmi ‘hmJmB©Mo amOH$maUhr Pmbo. Ë`m‘wio ^{dî`H$mimV VyaSmirMo ^md {QHy$Z amhVrb åhUyZ Amåhr `§Xm gw‘mao 11 EH$a joÌ VwarÀ`m bmJdSgmR>r amIyZ Roodbo Amho. - lr. kmZmo~m H$mio, Vya CËnmXH$ eoVH$ar, nm§TaodmSr Vm.n§Tanya Vya bmJdS>rgmR>r ˶m§Zr XmoZ AmoirVrb A§Va nmM ’y$Q> d AmoirVrb XmoZ amonm§Vrb A§Va EH$ ’y$Q> R>odbo hmoVo. Vwa {Z¶§ÌUmMmhr Mm§Jbm ’$m¶Xm Pmbm.
 11. 11. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 13 H$S>YmÝ`mMo AmhmamVrb _hËd Am{U n«{H«$`mAmnë`m Xoem_Ü`o Hw$nmofUMr g_ñ`m AË`§V J§^ra Amho. ^maVmV H$_r dOZ AgUm-`m ~mbH$m§Mr g§»`m hr OJmVrb BVa Xoemnojm OmñV Amho. Amhmam_Ü`o Cî_m§H$ Am{U à{WZm§Mm A^md Agë`m_wio H$m°{eAmoaH$moa Am{U _a°ñ_g gma»`m AmOmam§Zm _wbo ~ir nS>VmV. H$mo{eAmoaH$moa hm _w»`V… à{WZm§À`m H$_VaVo_wio Am{U _a°ñ_g hm à{WZo Am{U Cî_m§H$mÀ`m H$_VaVo_wio hmoVmo. `m AmOmamMo à_mU Jar~ Hw$Q>w>§~m_Ü`o _moR>`m à_mUmV AmT>iyZ `oVo. earam_Yrb àË`oH$ noer hr à{WZm§Z nmgwZ ~Zbobr AgVo. ZdrZ noetÀ`m {Z{_©VrgmR>r à{WZm§Mr Amdí`H$Vm AgVo. à{WZm§À`m H$_VaVo_wio ZdrZ noetMr {Z{_©Vr Am{U earamVrb {H«$`m _§XmdVmV d amoJ à{VH$maH$eŠVr XoIrb jrU hmoVo. S>mir_Ü`o Amamo½`mg Anm`H$maH$ AgUm-`m g°À`yaoQ>oS> Vob Am{U gmoS>r`_Mo AË`ën à_mU AgVo Am{U {edm` H$moboñQ>oam°b _yŠV AgVmV. S>mir_Ü`o {dÐmì` V§Vw_` nXmWm©Mo à_mU OmñV Agë`m_yio aŠVmVrb H$moboñQ>oam°b à_mU H$_r H$aÊ`mg _XV {_iVo. S>mirMm ½bm`go{_H$ B§S>oŠg AË`§V H$_r Agë`m_yio S>mir _Yrb eH©$aoMo aŠVm_Ü`o hiwdma emofU hmoVo Am{U `m JwUY_m©_wio S>m`~oQ>rH$ À`m _mUgm§Zm AË`§V Cn`yŠV Amho. nmofU`wŠV Amhma hm {ZamoJr OrdZmMm nm`m Amho. CËV_ Amamo½` Am{U Hw$nmofU Q>miÊ`mgmR>r S>mitMm AmhmamV Cn`moJ H$aUo AË`§V _hËdmMo Amho. - S>m°. Eg.Eg. WmoamV
 12. 12. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201614 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201614 Amnë`mH$So> n«M{bV Agboë`m doJdoJi`m AÞnXmWmªn¡H$s H$S>YmÝ`m§Zm Amnë`m AmhmamV AZÝ`gmYmaU _hÎd Amho. H$maU Ë`m_Ü`o Amnë`m earamg Amdí`H$ AgUmao n«{WZo (17-25%) Am{U I{ZOo _moR>`m n«_mUmV AgVmV (VŠVm H«$.1). H$S>YmÝ`m_Ü`o n«m_w»`mZo Vya, ha^am, _yJ, CS>rX, _gya, dmQ>mUm, Mdir, _Q>H$s, gmo`m~rZ BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. Amnë`m earamg `mo½` n«_mUmV n«{WZo {_iÊ`mgmR>r AmnU _Q>Z, A§S>r, XyY, _ mgo BË`mXr nXmWmªMm XoIrb g_mdoe H$aVmo. na§Vw ho gd© nXmW© $maM _hmJ Agë`m_wio Amnë`mn¡H$s ~aoMOU `m§Mm {Z`{_V AmhmamV Cn`moJ H$é eH$V ZmhrV. `mnojm H$S>YmÝ`o ñdñV AgyZ Ë`m_Yrb n«{WZm§Mr n«V Mm§Jbr Amho. na§Vw Ë`m_Ü`o H$mhr nmofUamoYH$ KQ>H$ Agë`m_wio Ë`m§Mr nMZj_Vm H$_r Amho. H$mhr H$S>YmÝ`mVrb nmofUamoYH$ Am{U {dfmar KQ>H$m§_Ü`o {h_m½bwQ>r{ZZ, gm`ZmoOoZoQ>rH$, ½bm`H$mogmB©S>g, b°WamoOÝg, Q´>rngrZ BZho~{Q>g©, AmobrJmog°H°$amBS²>g, nm°br$moZm°ëg BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. `mn¡H$s AmobrJmog°H$amBS²>g CXm. ñQ>°MrAmoO, ìh°a~°ñH$moO BË`mXr eH©$am Amnë`m earam_Ü`o nMV ZmhrV Am{U `m_wio OR>amV dm`y V`ma hmoVmV d nMZg§ñWoV YmoH$m {Z_m©U hmoVmo. _mZdr Amhmam_Ü`o H$S>YmÝ`mMm dmna {d{dY nÜXVrZo Ho$bm OmVmo. `m_Ü`o {hadr H$S>YmÝ`o, _moS> Ambobr H$S>YmÝ`o, S>mir, nrR> BË`mXr§Mm g_mdoe hmoVmo. H$S>YmÝ`o d V¥UYmÝ`o EH$Ì H$éZ {d{dY nXmW© ~Z{dbo OmVmV. H$S>YmÝ`m§_Ü`o Á`m A{_Zmo AmåbmMr H$_VaVm AgVo, Vr A{_Zmo Amåbo V¥UYmÝ`m§_Ü`o `mo½` à_mUmV AgVmV Ë`m_wio H$S>YmÝ`o Am{U V¥UYmÝ`o EH${ÌV dmnaë`m_wio Amnë`mbm g_Vmob Amhma {_iVmo. Amhmambm H$S>YmÝ`m§_wio {d{eîQ> Md Am{U J§Y `oVmo. H$S>YmÝ`m§Mm dmna OodU, Aënmonhma d H$mhr d¡{eîQ>`nyU© nXmWm©_Ü`o Ho$bm OmVmo. gd© àH$maMr H$S>YmÝ` hr à{WZo d {d{dY jmam§Mo CËV_ lmoV AmhoV. emH$mhmar _§S>it§Zm H$S>YmÝ`m_YyZ _m§gmhmamÀ`m VwbZoMr à{WZo {_iVmV. H$S>YmÝ`m_Ü`o à{WZmMo à_mU OmñV Agë`m_wio emim d _hm{dÚmb`mÀ`m dg{VJ¥hmV _wbm§À`m OodUmV H$S>YmÝ`mMm dmna Amdí`H$ Amho. _wbm§À`m emar[aH$ dmT>rgmR>r hr H$S>YmÝ`o $maM $m`ÚmMr R>aVmV. H$S>YmÝ` H$Yrhr _moS> AmUyZM Im`bm hdrV H$maU `mMo AJ{UV $m`Xo AmhoV. _moS> `oÊ`mÀ`m à{H«$`o_wio H$S>YmÝ`m§Vrb OrdZgËdm§_Ü`o bjUr` dmT> hmoVo. VgoM Vr nMZmg gwb^ ~ZVmV. gdm©V _hËdmMo åhUOo _moS> AmÊmë`m_wio H$S>YmÝ`m§Vrb $m`Q>oQ> (Phytate), Q>°{ZÝg Am{U a°$sZmoO Hw$Q>w>§~mVrb eH$©am ho KQ>H$ H$mhr à_ mUmV H$_r hmoVmV. ho KQ>H$ H$_r Pmë`m_wio bmoh, H°$pëe`_ gma»`m jmam§À`m emofUmbm hmoUmam AS>Wim ~-`mM à_mUmV Xya hmoVmo. WmoS>Š`mV H$S>YmÝ`m§Vrb nmofU_yë`o earambm CËV_ àH$mao {_idyZ XoÊ`mgmR>r Ë`m§Zm _moS> AmUyZM Ë`m§Mm ñd`§nmH$mV dmna H$aUo Ano{jV Amho. 1 Vya 335 13 22 2 3 58 1 73 304 2 2 ha^am 360 10 17 5 3 61 4 202 312 5 3 ha^am S>mi 372 10 21 6 3 60 1 56 331 5 4 CS>rX 347 11 24 1 3 60 1 154 385 4 5 _yJ 334 10 24 1 3 57 4 124 326 4 6 _yJ S>mi 348 10 24 1 3 60 1 75 405 4 7 Mdir 323 13 24 1 3 54 3 77 414 9 8 Hw$irW (hÿbJm) 321 12 22 0 3 57 5 287 311 7 9 _Q>H$s 330 11 24 1 3 56 4 202 230 9 A. H«$. H$S>YmÝ` Cî_m§H {H$. H°$bar nmUr J«°_ à{WZo J«°_ pñZ½Ym§e J«°_ I{ZO Ðì`o J«°_ H$m~m}XHo$ J«°_ V§Vw_` nXmW© J«°_ H°$pëe`_ {_. J«°_ $m°ñ$ag {_. J«°_ bmoh {_. J«°_ VŠVm H«$.1. H$S>YmÝ`m_Yrb nmofU_yë` (à{V 100 J«°_ ^mJmV)
 13. 13. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 1519 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 15 H$ƒr _moS>mMr H$S>YmÝ` ho dOZ H$_r H$aÊ`mH$arVmMo AÞ Amho. `mVyZ {_iUmar ^anya V§Vy_` nXmW© Imë`mZo OodUmZ§Va V¥árMr (High satiety value) g§doXZm {_iVo. `m JmoîQ>r_wio H$ƒr _moS>mMr H$S>YmÝ` CËV_ ñWmoë`{ZdmaH$ AÞ _mZbo OmVo. H$ÀÀ`m H$S>YmÝ`m§V Ago H$mhr KQ>H$ AgVmV, Oo à{WZm§Mo ì`dpñÏmV nMZ hmoÊ`mg AS>Wim {Z_m©U H$aVmV. `m KQ>H$m§Zm {Q´>ßgrZ BZ{h{~Q>g© (Trypsin inhibitors) Ago åhQ>bo OmVo ho KQ>H$ CîUVoZo {ZH$m_r hmoVmV. _Yw_ohr, Cƒ aŠVXm~, hm`H$moboñQ>oam°b, {nËVme`mMo {dH$ma Agboë`m§Zr H$S>YmÝ` ì`dpñWV {eOdyZM ImdrV. `m _§S>itZr _m§gmhma H$_r H$amdm d à{WZo d jmam§Mo ñÌmoV åhUyZ AmhmamV Cgirda A{YH$ ^a Úmdm. H$S>YmÝ` {eOdyZ Imë`mZo nmoQ>mV J°goghr H$_r {Z_m©U hmoVmV. Á`m§Mr nMZ eŠVr jrU Amho, hmbMmb H$_r Amho, [H§$dm Oo ì`m`m_ H$aV ZmhrV Aem§Zr H$S>YmÝ` Mm§Jbr {eOdyZ _JM ImdrV. Cgir H$aVmZm Ë`mV H$m§Xm, bgyU, Q>mo_°Q>mo, {Oao, H$moqW~ra `m§Mm dmna Ho$ë`mZo Cgir ñdm{XîQ> Va hmoVmVM Ë`mM~amo~a Ë`m§Mo AmhmaemñÌr` _yë`hr dmT>Vo. H$îQ>H$ar ì`ŠVtZm Cgi-^mH$ar, {_ginmd B. Mm§Jbo VmH$X XoUmao AÞ Amho. dmT>rÀ`m d`mVrb _wbm§Zm Cginmoir hm AË`§V nm¡pîQ>H$ S>~m R>aVmo. Cgir ~amo~a qb~y KoVë`mg ñdmX Va dmT>VmoM {edm` qb~mVrb H$ OrdZgËd ho H$S>YmÝ`m§Vrb bmohmÀ`m emofUmbm nyaH$ XoIrb R>aVo. Cgir Agboë`m OodUmV eŠ`Vmo S>mirMm nXmW© (^Or, nmnS>, daU AmXr) Zgmdm. `m_wio Vo OodU nMZmg A{YH$ OS> ~ZVo. _yJ _yJm_Ü`o earambm Amdí`H$ AgUmao A, ~ OrdZgËd, bmoh, H°$pëe`_, $m°ñ$ag hr Ðì`o _wJmÀ`m Q>a$bmV ^anya à_mUmV AmhoV. Ë`m_wio _yJmMo OrdajH$ åhUyZ gm§{JVbo OmUmao JwU Q>a$bmgH$Q> _wJmV AmhoV. _yJ nMm`bm hbHo$ AmhoV. _wJmMo {nR>bo, g§~§Y _yJ H$T>U, Cgi, Am_Q>r, nmnS>, bmSy>, Ira Aem {d{dY àH$maMo nXmWm©gmR>r _yJ Cn`wŠV nS>VmV. _wJmMo ^mOyZ V`ma Ho$bob nrR> $ma nm¡pîQ>H$ Amho. emar[aH$ H$îQ> Iyn H$amd`mg bmJUmè`m§Zr amoO {H$_mZ EH$ dmQ>r _wJmMr Cgi Imdr. _yJ ho earamVrb _oX Z dmT>dVm ñZm`y§Zm ~b XoUmao Amho. _wJmMo H$T>U ^mV qH$dm _wJmMr {IMS>r hm AmOmanUmVrb hbH$m na§Vy VmH$X XoUmam Amhma R>aVmo. {eO{dbobo qH$dm {^O{dboë`m _wJm_Ü`o ^anwa à_mUmV nmofH$ VËdo AgyZ _mZdmg Amamo½`d{Y©Zr AgVmV. _moS> Amboë`m _yJm_Ü`o H°$pëe`_, bmoh`wŠV I{ZO, n«moQ>rZ, H$m~m}hmBS—>oQ> Am{U OrdZgËdo `m§À`m _mÌm dmT>VmV. CS>rX CS>XmÀ`m S>mirV H°$pëe`_, à{WZo, H$m~m}hmBS>o´Q>> Am{U OrdZgËdo AgVmV. CS>XmMr VwbZm _ m§gmhmamer Ho$br OmVo. Á`m§Zm Amnë`m Amhmam_Ü`o _m§gmhmamMo eara nwîR> H$aÊ`mMo JwUY_© hdo AmhoV, Ë`m§Zr CS>XmMm {Z`{_V dmna H$amdm. g~§Y CS>rX, Ë`mMr S>mi, bmner, {^Odbobo CS>rX, CS>XmÀ`m {nR>mMo bmSy>, CS>XmMo nmnS> Aem {d{dY àH$mao CS>XmMm dmna Ho$bm OmVmo. M_Mm- XmoZ M_Mo CS>rX amÌr nmÊ`mV {^OV Q>mHy$Z gH$mir XwYmV Ë`mMr bmner {Z`{_VnUo KoVbr Va dOZ dmT>Ê`mg _XV hmoVo. emar[aH$ l_, AmoPr dmhUo, Km_ `oB©b Aer ^anya H$m_o H$aUmam§Zr OodUmV nmnS>, Am_Q>r qH$dm Cgi, S>mi `m ñdénmV CS>XmMm dmna H$amdm. CS>rXm_Ü`o bmoh _moR>`m à_mUmV Agë`m_wio `mMm dmna _{hbm§§gmR>r Cn`yŠV Amhoo, `m_wio CËgmh amhVmo. CS>rXm_Ü`o V§Vy_` nXmWmªMo à_mU OmñV Agë`m_yio nMZmgmR>r Am{U nmoQ> gm$ hmoÊ`mgmR>r _XV hmoVo. `m{edm` _°½Zo{e`_Mo à_mU ~-`mn¡H$s Agë`m _wio öX`mÀ`m Amamo½`mg d Mm§Jë`m aŠVm{^gaUmgmR>r Cn`wŠV Amho. _Q>H$s _Q>H$sV H°$pëe`_, _°½Zo{e`_, bmoh d $moboQ>Mo à_mU Mm§Jbo Amho. _moS>mÀ`m _ Q>H$sV Agbobo $moboQ>Mo> (Folic acid) h¥X`amoJr, _Yw_ohr, CƒaŠVXm~, d hm` H$moboñQ>oam°b AgUm-`m§gmR>r h¥X` g§ajH$
 14. 14. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201616 R>aVo. _Q>H$sMm h¥X`g§ajH$ $m`Xm dmT>{dÊ`mgmR>r CgirV H$m§Xm, Q>mo_°Q>mo, bgyU, H$T>rnËVm d H$moqW{~arMm dmna H$amdm. _Q>H$sbm Mm§Jbo _moS> AmUmdoV d _§X AmModa PmH$U R>odyZ H$_r nmÊ`mV {eOdmdo `m_wio `mVrb OrdZgËd em~yV amhVmV. VwaS>mi Vyar_Ü`o à{WZo, V§Vw_` nXmW©, nmoQ>°{e`_, H°${ëe`_, $m°ñ$ag Am{U _°½Zo{e`_ _moR>`m à_mUmV Agë`m_wio VyaS>mirg AmhmamV AZÝ`gmYmaU _hËd Amho. bhmZ ~mbH$m§Zm VwaS>mirMo nmUr {nÊ`mg XoVmV. VgoM AmOmar ì`ŠVrg VwarÀ`m S>mirMr {IMS>r ImÊ`mg XoVmV. ha^ao ha^ao d ha^-`mMr S>mi _mZdr Amamo½`mgh gm§¡X`m©g XoIrb CËV_ Amho. `mV H°$pëe`_, à{WZo, H$m~m}hmBS>o´Q> Am{U OrdZgËËdo XoIrb AgVmV. T>moH$im, ~Q>mQ>odS>m, nH$moS>m, eod, MH$br, ^Or, bmSy>, ~w§Xr, ~$s© Aem {d{dY bmoH${à` ImÚnXmWm©_Ü`o `mMm dmna Ho$bm OmVmo. `mM ~amo~arZo w$Q>mUo hm bmoH${à` ImÚnXmW© XoIrb ha^- `mnmgyZM ~ZVmV. dmQ>mUm> h§Jm_mV {hadm VmOm dmQ>mUm d AÝ`doir dmidbobm dmQ>mUm ñd`§nmH$mV dmnabm OmVmo. dmQ>mÊ`mV H°$pëe`_ d bmoh H$_r Amho na§Vw gmo{S>A_, nmoQ>o{e`_, _°½Zo{e`A_, gobo{Z`_ BVa jma Mm§Jë`m à_mUmV AmhoV. {hadm dmQ>mUm gwH$dbm H$s Ë`mVrb nmÊ`mMo à_mU H$_r hmoVo. dmQ>mUm hm ha^-`mà_mUoM _m§gdY©H$ Amho. amoOÀ`m AmhmamV ^mObobo dmQ>mUo, MUo, w$Q>mUo `m§Mm g_mdoe Agmdm. H$_r n¡emV CËV_ nmofH$ _yë` XoUmao ho nXmW© AmhoV. Hw$irW `mg hþbJo Agohr åhUVmV. Hw$irW ho eham§_Ü`o $mago dmnabo OmV Zmhr. Ia§ Va ñWyb ì`ŠVtgmR>r ho $m`ÚmMo H$S>YmÝ` Amho. gd© H$S>YmÝ`m§À`m VwbZoV Hw$iWm§_Ü`o gdm©V H$_r Ma~r Amho d Ë`mM~amo~a Ë`mVrb MmoÏ`mMo à_mU A{YH$ Amho. Hw$iWm_Ü`o H°$pëe`_ Mo à_mU Mm§Jbo Amho. H$S>YmÝ`mMr ì`dpñWV gmR>dUyH$$ Am{U n«{H«$`m Ho$ë`m_wio Ë`m§Mo VmoS>UrÎma ZwH$gmZ hmoV Zmhr Am{U Ë`m§Mr n«V CÎm_ amhVo. {edm` dmT>Ë`m bmoH$g§»`oMr JaO ^mJ{dÊ`mgmR>r ~-`mM A§er _XV hmoVo. H$S>YmÝ`mVrb Anm`H$maH$ KQ>H$m_wio hmoUmao {dH$ma Am{U VmoS>UrÎma ZwH$gmZ Q>miÊ`mgmR>r H$S>YmÝ`mda doJdoJi`m n«{H«$`m H$aUo C{MV R>aVo. H$S>YmÝ`mdarb n«{H«$`m_Ü`o _w»`Ëdo: S>mir V`ma H$aUo, {eOdUo, _moS>dUo, ^mOUo, Am§~dUo Am{U {d{dY nXmW© V`ma H$aÊ`mgmR>r dmna H$aUo BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. H$S>YmÝ`mnmgyZ doJdoJio nmofU`wŠV nXmW© V`ma H$aÊ`mgmR>r Mm§Jë`m à{VMo H$S>YmÝ` AgUo Amdí`H$ AgVo. Ë`mgmR>r H$S>YmÝ`mMr ì`dpñWV gmR>dUyH$ H$aUo AË`§V _hÎdmMo AgVo. H$S>YmÝ` n«{H«$`m H$S>YmÝ`mMr gmR>dUyH$ ì`dpñWV Ho$br Zmhr Va gmR>dUwH$sÀ`m H$mimV Ë`m§Mr n«V Iam~ hmoVo Am{U n`m©`mZo Aem H$S>YmÝ`mnmgyZ AmnU doJdoJi`m n«{H«$`m H éZ Mm§Jë`m n«VrMo AÞ nXmW© V`ma H$é eH$V ZmhrV. H$S>YmÝ`mMr ì`dpñWV gmR>dUyH$ H$aÊ`mgmR>r VmoS>UrZ§Va Ë`m§Zm ì`dpñWV dmidyZ ¿`mdo OoUoH$éZ Ë`m§À`m_Yrb Obm§emMo n«_mU 10-11% §nojm H$_r amhrb. H$S>YmÝ`mMr gmR>dUwH$sZ§Va _YyZ _YyZ VnmgUr H$éZ ¿`mdr Am{U eŠ` Agë`mg XmoZ VrZ {Xdg CÝhmV dmidyZ nwÝhm gmR>dyZ Ro>dmdo. H$S>YmÝ`m§À`m VmoS>UrZ§Va 10-15% ZwH$gmZ hmoVo. H$S>YmÝ`mdarb n«{H«$`m_Ü`o _w»`Ëdo: S>mir V`ma H$aUo, {eOdUo, _moS>dUo, ^mOUo, Am§~dUo Am{U {d{dY nXmW© V`ma H$aÊ`mgmR>r dmna H$aUo BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. ~hþVm§er H$S>YmÝ` S>mirÀ`m ñdénmV dmnabr OmVmV. `mbm AndmX {hadm dmQ>mUm Am{U H$m~wbr MUm Oo AI§S> ñdénmV dmnabo OmVmV. Xoer ha^-`mMm dmna ~ogZnrR> H$aÊ`mgmR>r Va AI§S> {hadm dmQ>mUm, _yJ, amO_m `m§Mm dmna ^mOrgmR>r Ho$bm OmVmo. 1. H$S>YmÝ`mnmgyZ S>mir H$S>YmÝ`m_Ü`o AgUmao nmofUamoYH$ KQ>H$ ho Q>a$bm_ Ü`o _moR>`m n«_mUmV AgVmV. `m KQ>H$m§_Ü`o n«m_w»`mZo nm°br{$Zm°ëg(Q°>{ZÝg²) Mm g_mdoe hmoVmo. `m_wio S>mir_Yrb n«{WZo nMZmV CnbãY hmoV ZmhrV. S>mi V`ma H$aÊ`mgmR>r Amnë`mH$So> XmoZ nÜXVtMm Adb§~ Ho$bm OmVmo. nma§n[aH$ nÜXV nma§n[aH$ S>mir V`ma H$aÊ`mÀ`m `§ÌmMm dmna HéZ H$S>YmÝ`mdarb Q>ab H$mT>bo OmVo. `m nÜXVr_Ü`o XmoZ n«{H«$`m§Mm Cn`moJ Ho$bm OmVmo. n{hë`m n«{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ` nmÊ`mV {^OdyZ Ë`mdarb Q>ab _moH$io Ho$bo OmVo Am{U Xwg-`m n«{H«$`o_Ü`o Q>ab H$mTy>Z S>mirMo {~Oo doJir Ho$br OmVmV. nma§n[aH$ nÜXVr_Ü`o OmË`m§Mm Am{U {nR>mgmR>r dmnamV `oUm-`m {JaUrMm dmna HéZ S>mi V`ma H$aUo `m§Mm g_mdoe hmoVmo. nma§n[aH$ nÜXVrÀ`m dmnam_wio S>mirMr _moR>`m n«_mUmV Mya hmoVo. `mda _mV H$aÊ`mgmR>r _Ü`dVu AÞ V§ÌkmZ g§emoYZ g§ñWm, åh¡gya `oWrb d¡km{ZH$m§Zr AmYw{ZH$ S>mi {_b V`ma Ho$br Amho. AmYw{ZH$ nÜXVr `m nÜXVr_Ü`o Vya, ha^am, qH$dm BVa H$S>YmÝ`o ñdÀN> HéZ AmH$ma_mZmn«_mUo doJdoJi`m MmiÊ`m dmnéZ dJ©dmar
 15. 15. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 17 Ho$br OmVo. Ë`mZ§Va XmÊ`m§Zm nmÊ`mV {^OdyZ Ë`m§Zm Ja_ hdoÀ`m PmoVmV Ro>dbo OmVo Ë`mZ§Va Ë`m§À`mVrb Obm§emMo g§VwbZ H$aÊ`mgmR>r, g§VwbZ Q>mŠ`m_Ü`o Ro>dbo OmVo. Ja_ hdoÀ`m gm{ÞÜ`mV doi Am{U Obm§emÀ`m g§VybZmgmR>r doi hm H$S>YmÝ`mda Adb§~yZ AgVmo. Z§Va _moVrH$aU H$aUm-`m _{eZ _Ü`o Q>ab H$mT>bo OmVo. Q>ab doJio H$aÊ`mgmR>r _moVrH$aUmZ§Va S>mirg hdoÀ`m PmoVm_YyZ nmR>dbo OmVo. `m_wio Q>ab doJio hmoVo. Q>ab H$mT>boë`m XmÊ`mMo Z§Va dJuH$aU H$aÊ`mV `oVo. `m nÜXVr_wio _moR>`m n«_mUmda S>mitMo ZwH$gmZ hmoV Zmhr Am{U doioMr Am{U n¡oemMr ~MV hmoVo. CîUVoÀ`m n«{H«$`o_wio S>mirV Mm§Jbm dmg `oVmo. S>mirMo CËnmXZ nma§n[aH$ nÜXVrnojm 7-15% Zr OmñV {_iVo. nma§n[aH$ nÜXVr_Ü`o 65-75% Va AmYw{ZH$ nÜXVr_Ü`o 80-85% CËnmXZ {_iVo. S>mir V`ma H$aÊ`mgmR>r gwYm[aV {JaÊ`m J«m_rU ^mJmV gwé H$aUo hm EH$ {H$$m`Vera CÚmoJ hmoD$ eH$Vmo. AmYw{ZH$ S>mi {‘b ‘Ü`o darb C„oI Ho$bobr gd© H$m`© doJdoJi`m g§`§ÌmÀ`m ghmæ`mZo Ho$br OmV Agë`m H$maUmZo j‘Vm d CVmam darb à‘mUoM OmñV {‘iV Agë`m H$maUmZo `mhr {‘bMm dmna CÚmoOH$ ‘moR>`m à‘mUmV H$é bmJbo AmhoV. àVdmar `§Ì YmÝ`mMrg’$mB©dAmH$ma‘mmZmZwgmaàVdmarH$aÊ`mH$arVm `m g§`§ÌmMm dmna Ho$cm OmVmo. `m `§ÌmÀ`m ghmæ`mZo hm°na‘YyZ YmÝ` MmiUrda OmÊ`m AJmoXa n§»`mìXmao qH$dm hdoÀ`m PmoVm ìXmao YmÝ`mVrc H$mS>r H$Mam gm’$ Ho$cm OmVmo. MmiÊ`mda YmÝ` Joë`mZ§Va Amdí`H$VoZwgma doJdoJi`m àVr‘Ü`o Ë`mMo dJuH$aU Ho$co OmVo. AmnUmg hì`m AgUm-`m àVrZwgma MmiUrMr {ZdS> Ho$cr OmVo. gd©gmYmaUnUo `m g§`§Ìm‘Ü`o YmÝ`mÀ`m AmH$ma‘mmZwgma XmoZ Omi`m / MmiUtMr {ZdS> Ho$cr OmVo. `m‘Ü`o YmÝ` VrZ àVr‘Ü`o doJio hmoVo. `m `§ÌmÀ`m ghmæ`mZo gd© YmÝ`mMr àVdmar Omi`m qH$dm MmiÊ`m ~XcyZ H$aVm `oVo. n§H¥${d {‘Zr S>mi {‘bMr aMZm hr XmoZ AídeŠVrÀ`m {dÚwV ‘moQ>marda MmbUmar S>mi {‘b ÛmhH$ (EboìhoQ>a), amoba, n§Im Am{U MmiUr `m Mma ^mJm§Zr V`ma Ho$bobr Amho. ÛmhH$mÀ`m ‘XVrZo YmÝ` amobaÀ`m MmS>rV Q>mH$Vm `oVmV. `m‘wio H$ƒm ‘mb gVV S>mi {‘bbm nwa{dÊ`mgmR>r ‘Oya bmJV Zmhr. amoba hm ‘hËdmMm ^mJ AgyZ Ë`mMm Cn`moJ XmÊ`mMr Q>a’$bo doJir H$aÊ`mgmR>r hmoVmo. Ë`mÀ`m n¥ð>^mJmda {d{eï> àH$maMm E‘ar ZmdmMm amoba Agë`mZo Q>a’$bo H$mT>Uo gmono hmoVo. amobaÀ`m ^modVr dV©imH$ma MmiUr ~g{dbobr Amho. MmiUr Am{U amobaÀ`m‘Yrb ‘moH$i`m OmJoVyZ XmUo gwb^nUo ~mhoa nS>Ê`mMo {Z`§ÌU H$aÊ`mgmR>r EH$ {d{eï> `§ÌUm ~g{dbobr Amho. amoba‘YyZ ~mhoa Amboë`m {‘lUmVwZ Q>a’$bo doJir H$aÊ`mgmR>r n§Im {Xbobm Amho. hm n§Im nwT>o {dKQ>H$mbm OmoS>bm Amho Ë`mVyZ Q>a’$bo Imbr nSy>Z hdm darb nmB©n ‘YyZ ~mhoa {ZKyZ OmVo. amobaÀ`m MmiUrVyZ ~m[aH$ H$Ur qH$dm nmdS>a doJir hmoVo. {N>Ð Agboë`m MmiUrVyZ JmoQ>m d Vwar doJi`m Ho$ë`m OmVmV. ImbÀ`m MmiUrdéZ S>mi doJir hmoVo. Imbr nS>bobr Mwar doJir hmoVo. ho VrÝhr ^mJ {Za{Zami`m VrZ ^mJmVyZ ~mhoa `oVmV. Vwarbm VobmMr d nmÊ`mMr à{H«$`m H$aÊ`mgmR>r EH$ dmhH$ {Xbobm Amho hr S>mi {‘b XmoZ Aíd eŠVrÀ`m qgJb ’o$O {dÚwV ‘moQ>marda MmbVo. S>mi V`ma H$aUo YmÝ`mMr Q>a’$bo S>mirbm KÅ> {MH$Q>bobr Agë`mZo, Ë`mnmgwZ S>mi V`ma H$aUo gdmªV OmñV {O{H$arMo H$m‘ Amho. Ë`m‘wio ^aS>Ê`mAmYr S>mirda à{H«$`m H$amdrM bmJVo. Xm.KaJwVr M¸$sda S>mi V`ma H$amd`mMr Agë`mg àW‘ S>mir 6 Vo 8 Vmg {^OdyZ 3 Vo 4 {Xdg dmi{dVmV. hrM nyd©à{H«$`m hmo`. ‘moR>`m Xmb {‘b‘Ü`o VobmMm dmna H$éZ, Vwar hmV dmi{dVmV. `m à{H«$`oV YmÝ` amoba‘YyZ ^aSw>Z Ë`mMr S>mi V`ma hmoVo. n§H¥${d {‘Zr Xmb{‘b ‘Ü`o hr amoba‘YyZ YmÝ` nmR>dyZ S>mir V`ma Ho$ë`m OmVmV. AmYw{ZH$ S>mi {‘b d n§H¥${d {‘Zr Xmb{‘b ‘Ü`o S>mirMm CVmam Mm§Jbm {‘iV Agë`m H$maUmZo bmoH$ ‘moR>`m à‘mUmV `mMm dmna H$é bmJbo AmhoV. S>mi ~Z{dÊ`mMr n«{H«$`m VwarÀ`m H$mT>UrÀ`m doir H$mhr n«_mUmV AZmdí`H$ ^mJ Ogo ISo>, nmbmnmMmoim H$_r n¹$VoÀ`m Vwar (_wH$Z) amhVmV. ho gd© n«{H«$`m H$aÊ`mnydu H$mTy>Z Q>mH$Uo Amdí`H$ Amho, Ë`mgmR>r gd©n«W_ VwarMr gm$g$mB© J«oqS>J `§ÌmVyZ Hé$Z ¿`mdr. gm$ Ho$boë`m VwarMm {_b_YyZ n{hbm nmg H$amdm. {XdgmH$mR>r gmYmaUV: AmR> Vo Xhm nmoVr VwarMm n{hbm nmg Ho$bm OmVmo. `mMdoir Vob bmdÊ`mMr n«{H«$`m nyU© hmoVo, Aer n«{H«$`m Pmboë`m VwarMm T>rJ KmbyZ VmS>nÌrZo amÌ^a PmHy$Z Ro>dmdm d Xwg-`m {Xder CÝhmV gwH$dyZ ¿`mdm. Z§Va `m Vwarbm {_Zr S>mi {_b_YyZ Xwgam nmg Úmdm. Ë`mMdoir VobmMr n«{H«$`m hmoB©b. amÌ^a T>rJ Ro>dë`mZ§Va {Vg-`m {Xder CÝhmV gwH${dë`mZ§Va {Vgam nmg Úmdm. `m nmgZ§Va VwarMo Q>a$b nyU©nUo {ZKyZ OmVo. Q>a$b{da{hV Vwarbm ì`mdgm{`H$ ^mfoV JmoQ>m åhUVmV. `m JmoQ>`mbm nmÊ`mMr n«{H«$`m H$amdr. 100 {H$bmo JmoQ>`mbm 8-10 {bQ>a nmUr bmdyZ T>rJ H$amdm. AÜ`m©-EH$ VmgmZ§Va T>rJ _moH$im H éZ 20-25 {_{ZQo> ngadyZ Ro>dmdm åhUOo Ë`mbm hdm bmJob. Z§Va JmoQ>`mMm T>rJ H éZ amÌ^a VmS>nÌrZo PmHy$Z Ro>dmdm. Mm¡Ï`m {Xder JmoQ>m CÝhmV gwH$dyZ ¿`mdm. Ë`mZ§Va hm JmoQ>m
 16. 16. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201618 $Q>H$m `§ÌmVyZ H$mTy>Z ¿`mdm. `m doir Ë`mMr S>mi ~Zob. V`ma Pmbobr S>mi MmiUr g§MmVyZ nmR>dyZ $Q>H$m S>mi d Mwar doJir H$amdr. Aemn«H$mao VwarnmgyZ $Q>H$m S>mi (J«oS>-1) V`ma hmoB©b. Vwarbm n{hbm, Xwgam d {Vgam nmg H$aÊ`mÀ`m doir H$mhr n«_mUmV Q>a$bmg{hV S>mi ({MnS>r S>mi) {_iVo. Aer gd© S>mi EH${ÌV H éZ S>mirbm Vob bmdyZ amÌ^a Ro>dmdo. Z§VaÀ`m {Xder CÝhmV gwH${dë`mZ§Va {_b_YyZ Mm¡Wm nmg H$amdm. `m doir Q>a$b doJio hmoVo d S>mi {_iob. Aem n«H$maÀ`m S>mirbm gìdm Z§~a S>mi (J«oS >-2 S>mi) åhUVmV. J«m_rU ñVamda CËnmXZ Iyn Agbo Var eoVH$ar ho CËnmXZ H$_r ^mdmV {dHy$Z Ë`m_mZmZo VwbZmË_H$ OmñV ^mdmZo V`ma S>mi IaoXr H$aVmV. J«m_rU ^mJmV Amdí`H$ Agboë`m S>mirÀ`m 10-15%$ S>mi $ŠV IoS>`mVyZ V`ma Ho$br OmVo. `m nÜXVr_Ü`o S>mirMm CVmam 58% nojm OmñV {_iV Zmhr. ho bjmV KoVm {_Zr S>mi {_b $m`Xoera Amho. gmYmaUV: 10-12 hOma bmoH$g§»`m AgUm-`m Jmdg_yhmgmR>r bmJUmar Vya S>mi ~Z{dÊ`mMr j_Vm `m {_Zr S>mi {_b_Ü`o Amho. gm_mÝ`V: 1000-1200 nmoVr Vwarda n«{H«$`m Ho$ë`mg hr JaO nyU© hmoB©b. AI§S> S>mirMo à_mU nwT>rb ~m~t~a Adb§~yZ AgVo. Q>a$b … H$S>YmÝ`mÀ`m Q>a$bmMr gmb nmVi Agob Va S>mirMo à_mU dmTy> eH$Vo. AmЩVm/Amobmdm … AmЩVoÀ`m H$_r OmñV à_mUmZwgma Mwam VgoM ^wH$Q>rMo à_mU dmTy>Z AI§S> S>mirMr Q>ŠHo$dmar KQy> eH$Vo. Ë`m_wio dmi{dÊ`mMr à{H«$`m `mo½` nÜXVrZo H$aUo AË`mdí`H$ Amho. S>midJu` YmÝ`m§Mo AmH$ma_mZ … S>midJu` YmÝ`m§Mo AmH$ma_mZ H$_r OmñV Agë`mg Mwar d ^wH$Q>rMo à_mU dmTy>Z AI§S> S>mirMr Q>ŠHo$dmar Ë`m_wio KQ>Vo. H$S>YmÝ`mMr àVdmar H$éZ S>mi V`ma Ho$ë`mg AI§S> S>mirMo à_mU d¥pÜXJV hmoÊ`mg _XV hmoVo. S>midJu` YmÝ` JmobmH$ma Agë`mg AI§S> S>mirÀ`m à_mUmV bjUr` dmT> hmoVo. S>midJu` YmÝ` OmñV H$R>rU AWdm OmñV _D Agë`mda gwÜXm Mwar d ^yH$Q>rMo à_mU dmTy>Z AI§S> S>mirMo à_mU Ë`m_wio H$_r hmoVo. 2. S>mir {eOdUo S>mitZm {eOdÊ`mgmR>r $ma doi bmJVmo. {eOdÊ`mgmR>r bmJUmam doi ~-`mM Jmoï>tda Adb§~yZ AgVmo. CXm. S>mirVrb noŠQ>rZ, H°$pëe`_, _°¾{e`_ Am{U $m`Q>rZ, S>mir {eO{dÊ`mgmR>r dmnaë`m OmUm-`m nmÊ`mMm n«H$ma Am{U S>mirMm n«H$ma BË`mXr. Á`m S>mit_Ü`o noŠQ>rZ, H°$pëe`_, _°¾{e`_ BË`mXr KQ>H$ _moR>`m n«_mUmda AgVmV Aem S>mitZm {eOdÊ`mgmR>r OmñV doi bmJVmo. S>mi {eOdÊ`mgmR>r OmñV doi bmJUo åhUOo n`m©`mZo _moR>`m n«_mUmda B§YZmMm dmna. `m Jmoï>rda _mV H$aÊ`mgmR>r H$mhr agm`ZmMr S>mitZm n«{H«$`m Ho$ë`mg S>mi {eOdÊ`mgmR>rMm H$mbmdYr ~-`mM A§er H$_r H$aVm `oVmo. Vwar gma»`m S>mir {eOdÊ`mnydu 1-1.5% gmo{S>`_ ~m`H$m~m}ZoQ>, 0.5-0.75% gmo{S>`_ H$m~m}ZoQ Am{U gm`Q´>tH$ Amåb `m {_lUm_Ü`o 10-12 Vmg {^OV Ro>dë`mg 40-60% doi H$_r bmJVmo Am{U S>mitMr nMZ j_Vm gwÜXm gwYmaVo. `m nÜXVrMm dmna H$éZ S>mir WmoS>`m {eOdyZ dmidë`mZ§Va AmnUmg VËH$mi {eOdUm-`m S>mir (BÝñQ§>Q> S>mb) V`ma H$aVm `oVmV. `m S>mitÀ`m dmnam_wio doioV Am{U B§YZmV ~MV hmoVo. 3. S>mir ^mOUo gmo`m~rZ, dmQ>mUm, ha^ao BË`mXr S>mi ^mOyZ ImÊ`mV MdXma bmJVmV. S>mir ^mOë`m_wio Ë`m§Zm {d{eï> Md Am{U gw§JY `oVmo. `m n«{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ`o qH$dm S>mir ñdÀN> HéZ Ë`m§Mr AmH$ma_mZmZwgma dJ©dmar Ho$br OmVo. Ë`mZ§Va Ë`m§Zm WmoSo> H$_r Vmn_mZmg (150-1800 go.) ^mOyZ {nedrV ~§X Ho$bo OmVo Am{U amÌ^a W§S> Ho$bo OmVo. `m_wio H$S>YmÝ`mVrb nmÊ`mMo g§VwbZ hmoÊ`mg _ XV hmoVo. Z§Va Ë`m§Zm 5-10 goH§$Xm§Zr nmÊ`mVyZ {^OdyZ Cƒ Vmn_mZmg (200-2500go.) ^mObo OmVo. Z§Va S>mirdarb Q>ab doJio Ho$bo OmVo. `m n«{H«$`o_wio S>mirVrb Anm`H$maH$ KQ>H$gwÜXm Zï> hmoÊ`mg _XV hmoVo. ^mOÊ`mMr nÜXV H$S>YmÝ`m§da Adb§~yZ AgVo. 4. H$S>YmÝ` _moS>dUo H$S>YmÝ`m_Yrb nm°br{$Zm°ëg²_wio n«{WZm§Mo Am{U bmoh I{ZOm§Mo nMZ ~amo~a hmoV Zmhr. `m ì`{V[aŠV nMZ Z hmoUm-`m eH©$am S>mir_Ü`o AgVmV Am{U `m_wio nmoQ>mV dm`y {Z_m©U hmoVmV. `mda _mV H$aÊ`mgmR>r Am{U H$S>YmÝ`mMr nmofU j_Vm dmT>dÊ`mgmR>r H$S>YmÝ` _moS>dUo $m`ÚmMo R>aVoo. _wJ, _Q>H$s, ha^am BË`mXr _moS>dyZ Ë`mnmgyZ MdXma H$S>YmÝ`o V`ma H$aVm `oVmV. _moS>dÊ`mÀ`m n«{H«$`o_wio nm°{b{$Zm°bAm°ŠgrSo>O, n«moQ>r`oO, A_m`boO BË`mXr n«oaHo$ {H«$`merb hmoVmV Am{U Ë`m_wio H$S>YmÝ`m_Yrb Jw§VmJw§VrÀ`m
 17. 17. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 19 ñdnmV Agbobo AÞKQ>H$ gmÜ`m ñdénmV énm§VarV Ho$bo OmVmV. `m_wio Ë`m§Mr nmofU j_Vm Am{U nMZ eŠVr dmT>br OmD$Z Anm`H$maH$ KQ>H$m§À`m _mÌm XoIrb H$_r hmoÊ`mg _XV hmoVo. `m ì`{V[aŠV OrdZgËdm§À`m _mÌm XoIrb dmT>VmV. `m n«{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ`o {^OdyZ Z§Va _moS>dÊ`mÀ`m `§Ìm_Ü`o 14 VmgmnmgyZ 72 Vmgmn`ªV _moS>dÊ`mgmR>r Ro>dbo OmVo. _moS>dÊ`mgmR>r H$mbmdYr hm H$S>YmÝ`mÀ`m n«H$mamda Ad§b~yZ AgVmo. _moS>dbobo H$S>YmÝ`o Z§Va Amdí`H$Von«_mUo _rR> Am{U _gmbm dmnéZ Vobm_Ü`o $moS>Ur XoD$Z ImÊ`mg dmnabr OmVmV. _moS>dboë`m H$S>YmÝ`m§_Ü`o _Q>H$s Am{U ha^am $maM n«M{bV AmhoV. Amnë`m Amhma na§naoV H$S>Ü`mÝ`m§Zm _moS> AmUwZ ImÊ`mMr EH$ OwZr Am{U Mm§Jbr na§nam Amho. Ë`m_wio H$mhr {d{eîQ> {dH$ao CËVoOrV hmoDZ Mm§Jbo ~Xb KS>dwZ `oVmV. _moS> AmUÊ`mÀ`m à{H«$`oV Q>a$bm_Ü`o Agbobo Q>°{ZZ Am{U $m`Q>rH$ Amåb `m§Mo {ZénÐdr Ðì`mV énm§Va hmoVo. Ë`m_wio bmohmMo Am{U H°$pëe`_Mo emofZ dmT>Vo, `mMm e[aambm Mm§Jbm $m`Xm hmoVmo. _moS> AmUÊ`mÀ`m à{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ`o nMm`bm gwb^ hmoVmV. _moS> Ambobr H$S>ÜmmÝ`o gwH$dwZ R>odVm `oVmV. gwH${dbobo _moS> WmoS>mdoi nmÊ`mV Q>mHw$Z nwÝhm Q>dQ>drV H$aVm `oVmV. Aer H$S>Ü`mÝ`o à{WZo, H$~m}XHo$ Am{U OrdZgËdmZr g_¥ÜX AgVmV. 4. S>mirnmgyZ Am§~dbobo nXmW© AÞnXmWm©_Yrb Jw§VmJw§VrÀ`m ñdénmV AgUmao AÞKQ>H$ gwú_OwVy dmnéZ Am§~dÊ`mÀ`m n«{H«$`oZo nMZmg gwb^ Aem gmÜ`m ñdénmV énm§VarV Ho$bo OmVmV. `m_wio H$S>YmÝ`m§Vrb Anm`H$maH$ KQ>H$gwÜXm H$_r Ho$bo OmVmV. `m ì`{V[aŠV Am§~dÊ`mÀ`m n«{H«$`o_wio AÞnXmWm©_Ü`o gwJ§Yr Ðì` Am{U Amåb V`ma Pmë`m_wio nXmW© g§VmofOZH$ ~ZyZ Ë`m§Mr ñdrH$mh©Vm dmT>Vo. Am§~dÊ`mÀ`m V§ÌkmZmMm dmna H$éZ MrZ Am{U OnmZ_Ü`o gmo`m~rZ nmgyZ ~aoM nXmW© V`ma H$aÊ`mV `oVmV. `m_Ü`o n«m_w»`mZo Qo>åno _mogmo, gm°g BË`mXr n«M{bV AmhoV. Aem n«H$maMo nXmW© gmo`m~rZ ì`{V[aŠV Xwg- `m H$S>YmÝ`m§nmgyZ gwÜXm H$aVm `oVmV. Ago g§emoYZmA§Vr {gÜX Pmbo Amho. Am§~dÊ`mÀ`m n«{H«$`oZo gmo`m~rZÀ`m XwYmnmgyZ H$aÊ`mV `oUm-`m `moJQ©>gmaIm nXmW© XoIrb H$aVm `oVmo. `m_Ü`o gmo`mXwYm_Ü`o ñQ—>oßQ>moH$moH$g Wa_mo$sbg Am{U b°ŠQ>mo~°grbg A°{gS>mo$sbg ho gyú_O§Vy dmnéZ hm nXmW© V`ma H$aVmV. hm nXmW© V`ma H$aVo doir gmo`m~rZ ñdÀN> Hé$Z Ë`m§Zm amÌ^a nmÊ`m_Ü`o {^OV Ro>dVmV. Z§Va _b_bÀ`m H$nS>`m§_YyZ JmiyZ KoVmV Am{U Ë`m_Ü`o MdrgmR>r Ma~r {dahrV JmB©Mo qHdm åherMo XyY (10- 20%$) Q>mH$mVmV. `m {_lUmMo {ZOªVwH$sH$aU Ho$ë`mZ§Va Ë`m_Ü`o 1% gmIa Am{U 1% da Z_wX Ho$bobo gyú_O§Vy (n«Ë`oH$ 0.5%$ `m n«_mUmV) Q>mH$VmV Am{U 16-18 Vmg Am§~dÊ`mgmR>r RodVmV. hm nXmW© Mdrg N>mZ bmJVmo. CS>XmÀ`m S>mirMm dmna BS>br, dS>m, S>mogm B. AZoH$ X{jU ^maVr` {S>eog_Ü`o _hËdmMm KQ>H$ åhUyZ Ho$bm OmVmo. 5. EŠgQy>So>S> nXmW© EŠgQy>So>S> nXmW© V`ma H$aUo ho J«m_rU ^mJmV dmnabo OmUmao V§ÌkmZ Amho. EŠgQy>So>S> _erZÀ`m gmhmæ`mZo doJdoJi`m AmH$mam§Mo Am{U OS>UKS>UtMo (nmoV) ñdmXrï> bJoM ImÊ`mgmR>r AÞ nXmW© V`ma H$aVm `oVmV. `m_Ü`o, V¥UYmÝ`o, S>mir, _gmbo BË`mXr nXmW© dmnéZ `§ÌmÀ`m gmhmæ`mZodoJdoJi`mAmH$mamMoCXm.~m§JS>r,Q>monr,AQ>Hy$ir, H$mR>r, Q>mH$, Q>`w~g, e§Hy$À`m AmH$mamMo nXmW© V`ma H$aVm `oVmo. {ZdS>bobo AÞ nXmW© {d{eï> n«_mUmV KoD$Z Ë`m§Mo nrR> Ho$bo OmVo. nrR> Am{U nmUr dmnéZ ì`dpñWV qV~ë`mZ§Va Ë`mg `§Ìm_Ü`o KmVbo OmVo Am{U Ë`m_Ü`o A°S>rQ>rìhO (a§J, gwJ§Y, _rR>, gmIa BË`mXr) {_gibobo OmVo Am{U dmo$À`m gmhmæ`mZo Vmndbo OmVo. hr H$ZrH$ (qV~bobo nrR>) Z§Va g§VwbZmgmR>r WmoS>m doi dmo$À`m gm{ÞÜ`mV Ro>dbr OmVo. Z§Va nrR>mMr H$ZrH$ ì`dpñWV qV~br OmVo Am{U eodQ>r dmo$À`m Am{U Xm~mÀ`m gmhmæ`mZo {eOdbr OmVo Am{U Vrg doJdoJi`m AmH$ma XoUm-`m ßboQ>_YyZ nmR>dbo OmVo Am{U n[adoï>UmV ~§X H$éZ {dH«$r Ho$br OmVo. Aem nXmWmªZm amï´>r` Am{U Am§Vaamï´>r` ~mOmanoRo>V Mm§Jbr _mJUr Amho. Aem n«H$maMo nXmW© V`ma H$aUmao ~aoM H$maImZo Amnë`m Xoem_Ü`o H$m`©aV AmhoV. J«m_rU Am{U ehar ^mJmV ha^-
 18. 18. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201620 `mÀ`m S>mirnmgyZ eod, H$mQo>H$moQy>io BË`mXr EŠgQy>So>S> nXmW© Amnë`m gdmªÀ`m n[aM`mMo AmhoV. 6. ~mb Amhma AÞ ~mi OgOgo, dmT>m`bm bmJVo Ë`mn«_mUo Ë`mÀ`m earamÀ`m nmofUmgmR>r Am{U `mo½` dmT>rgmR>r OmñVrMo AÞKQ>H$ Ë`mg Úmdo bmJVmV. Iam {dMma Ho$bm Va AmB©À`m XwYmg n`m©` Zmhr. na§Vw ~mi 6 _[hÝ`mMo Pmë`mZ§Va Ë`mÀ`m dmT>rgmR>r Amdí`H$ AgUmao AÞKQ>H$ AmB©À`m XwYm_YyZ nyaogo hmoV ZmhrV. Ë`mgmR>r Z¡g{J©H$ AÞ nXmW© CXm. S>mir, V¥UYmÝ`o, Vob~r`m, nmbo^mÁ`m, XwYnmdS>a BË`mXr dmnéZ V`ma Ho$bobm Amhma ~mimg XoUo $m`ÚmMo R>aVo. ~mb Amhma V`ma H$aVodoir da Z_yX Ho$bobo AÞnXmW© {d{eï> n«_mUmV dmnabo OmVmV. H$S>YmÝ`o Am{U V¥UYmÝ`o dmnaVo doir Vo _moS>dyZ qH$dm ^mOyZ dmnabo OmVmV. 7. S>mirnmgyZ S>mi dSo> CS>rX, _yJ, Am{U ha^-`mÀ`m S>mirnmgyZ ehar ^mJmV n«M{bV AgUmao Mm§Jë`m n«H$maMo MdXma S>midSo> V`ma H$aVm `oVmV. S>midSo> H$aVo doir gd©S>mi {d{eï> n«_mUmV KoD$Z 4-5 Vmg doJdoJi`m {^Odmì`mV, Z§Va nmUr H$mTy>Z Ë`m§Zm XiyZ ¿`mdo Am{U gd© S>mirMo EH$Ord {_lU H$amdo. Ë`m_Ü`o AmÐH$ Am{U {d{eï> n«_mUmV _gmë`mMo nXmW© (~marH$ HéZ) {_gimdoV, dS>`m_Ü`o bdMrH$nUm Am{U ñn§OmgmaIm nmoV `oÊ`mgmR>r ImÊ`mMm gmoS>m Kmbmdm. ho gd© {_lU Mm§Jbo EH$Ord Hé$Z ¿`mdo. Ë`mZ§Va Ë`mnmgyZ N>moQo>-N>moQo> Jmobo dSo> Hé$Z Ë`m§Zm MnQo> H$éZ gmoZoar a§J `oB©n`ªV VobmV ViyU ¿`mdo. Ago dSo> Q>mo_°Q>mo Ho$Mn ~amo~a qH$dm S>mirÀ`m MQ>Ur ~amo~a ImVmV. 8. S>mirnmgyZ nmnS> nmnS> V`ma H$aÊ`mgmR>r CS>rX S>mi Am{U _yJ S>mi `m§À`m g_mZ _mÌm KoD$Z Ë`m _Ü`o {Oao, {_ao, qhJ, ImÊ`mMm gmoS>m BË`mXr nXmW© {d{eï> n«_mUmV Q>mH$mdoV. ho gd© nXmW© Mm§Jbo EH$Ì {_giyZ ~marH$ XiyZ ¿`mdoV. Ë`mZ§Va Ë`mnmgyZ nmVi nmnS> V`ma H$amdoV. nmnS> gmdbrV dmidmdoV `m_wio Ë`m§Zm ^oJm nS>V ZmhrV. nmnS> OmñV {Xdg Ro>dmd`mMo Agë`mg {nR>m_Ü`o H°$pëe`_ n«mo{nAmoZoQ>> ho g§ajH$ agm`Z dmnamdo. * (boIH$ ho AÞemñÌ d V§ÌkmZ {d^mJ, _hmË_m w$bo H¥${f {dÚmnrR>, amhþar ¶oWo H$m¶©aV AmhoV.) gmám{hH$ H¥$fr g„m * nyd© ‘emJV nyU© Pmboë¶m O{‘ZrV nS>Umam nmD$g O{‘ZrV ‘wa{dʶmgmR>r ‘ܶ‘ O{‘ZrV 6 ~m¶ 6 Vo 10 ~m¶ 10 ‘rQ>a AmH$mamMo dm’o$ Am{U ^mar O{‘ZrV gar da§~o H$amdoV. * OmoaXma dmè¶mgh nmD$g Pmë¶mg gd© ’$i{nH$mda Am{U BVa Cä¶m {nH$m§da 50% nmʶmV {daKiUmao H$m°na Am°p³g³bmoamB©S> 30 J«°‘ 10 {bQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmamdo AWdm ~moS>m} {‘lU 0.5 Vo 1.0 % ’$dmamdo. * Iarn h§Jm‘mV ^mOrnmë¶mMr (dm§Jr, Q>mo‘°Q>mo, {‘aMr) bmJdS> H$aʶmgmR>r Á¶m§À¶mH$S>o nmʶmMr gw{dYm Amho. ˶m§Zr amono V¶ma H$aʶmgmR>r amondmQ>rH$m V¶ma H$amdr d ñdV:Mo Mm§Jbo amono V¶ma H$amdrV. * Á¶m ^mJmV didmMm nmD$g Pmbm Agob ˶m ^mJmV eoVmVrb PmS>m§da amÌr Jmoim Pmbobo hþ‘UrMo ^w§Joao Jmoim H$ê$Z am°Ho$b {‘{lV nmʶmV ‘mamdoV. g^modVmbÀ¶m PmS>mda 50% H$m~m©[ab 20 J«°‘ + 10 {bQ>a nmUr ’$dmamdo. * eodJm d BVa ’$iPmS>mdarb ZdrZ ’w$Q>rda Omir H$aUmar Air d BVa ’w$b{H$S>o B˶mXrgmR>r {³dZm°b’$m°g 15 Vo 20 {‘br + 10 {bQ>a nmUr ’$dmaUr H$amdr. * Iarn h§Jm‘mVrb ~mOar, gw¶©’y$b, Vya, ‘yJ, CS>rX, gmo¶m~rZ B˶mXr {nH$m§À¶m noaUrgmR>r XO}Xma d à‘mUrV {~¶mʶm§Mo {Z¶moOZ H$amdo. * Amnë¶m eoVmVrb ‘mVrMm Z‘yZm VnmgyZ ˶mM AÞÐì¶mMo à‘mU, O{‘ZrMm Amåb, {dåb {ZX}em§H$ åhUOoM gm‘y VnmgyZ O{‘Zr~m~VMo ‘m{hVr KoUo Amdí¶H$ Amho. * H$mT>Ur Ho$boë¶m H$m§ÚmMr gwa{jV {R>H$mUr gmR>dUyH$ H$amdr. H$m§ÚmMr H$mT>Ur 50 Q>¸o$ H$m§ÚmÀ¶m ‘mZm nS>ë¶mZ§Va H$amdr. eoVmV H$m§Xm dmi{dVmZm {deof I~aXmar ¿¶mdr Vmo åhUOo H$m§Xm T>rJ Z H$aVm n{hbm H$m§Xm Xþgè¶m H$m§ÚmÀ¶m nmVrZo PmHy$Z OmB©b Aem nÕVrZo O{‘Zrda EH$gmaIm ngadyZ nmM {Xdg dmidmdm. ˶mZ§Va H$m§ÚmÀ¶m ‘mZobm nri XoD$Z 3 Vo 5 g|.‘r. ‘mZ R>odyZ H$m§ÚmMr nmV H$mnmdr d Ago H$m§Xo gmdbr‘ܶo XmoZ AmR>dS>o nmVi Wa XoD$Z gwH$dmdo. * - à‘wI emñÌk d gh¶moJr g§emoYZ g§MmcH$, ‘hmË‘m ’w$co H¥$fr {dÚmnrR>, {d^mJr¶ H¥$fr g§emoYZ H|$Ð, gmocmnya. Xÿ. H«$. (0217) 2373047
 19. 19. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 21 {‘Zr Xmb{‘b åhUOo daXmZM! H¥${f à{H«$¶H$ hmoʶmgmR>r S>midJu¶ Ymݶ ’$maM CÎm‘ gmYZ Amho. ˶mgmR>r J«m‘rU ñVamda Mmbw eHo$b Agm N>moQ>m ¶§Ìg§M AgUo IoS>çmVrb OZVoÀ¶m {hVmMo Amho. ¶m‘wio IoS>çmV {Z‘m©U hmoUmè¶m H$S>Ymݶmda IoS>çmVM à{H«$¶m Ho$ë¶mZo dmhVwH$sMm VgoM hmVmiUr‘wio hmoUmam IM© dmMyZ H$‘r qH$‘VrV S>mi V¶ma H$aVm ¶oVo. H$‘r ^m§S>dbmMr bmJV Agë¶mZo Ago CÚmoJ IoS>çmV ñWmnZ H$aUo e³¶ Amho. J«m‘rU ^mJmV CÚmoJ ñWmnZ H$aUo e³¶ Amho. J«m‘rU ^mJmV CÚmoJ ñWmnZ Ho$ë¶m‘wio amoOJma {Z{‘©Vr hmoB©b d eoVH$ar CÚmoOH$ ~Zob. - nr. E. ~moaH$a - Ama.nr.‘wê$‘H$a - E‘.Ama. amOnwV - ìhr.EZ.‘Vo H$S>Ymݶm§da à{H«$¶m H$ê$Z Xmi/‘moJa ~Z{dUo Ambo ¶m CÚmoJmMo ñdê$n Amho. VwarMr ‘mJUr nmhVm ¶m CÚmoJmg J«m‘rU ^mJmV Iwn dmd Amho. VwarMr ‘mJUr CnbãYVonojm OmñV Amho. VgoM dmT>˶m bmoH$g§»¶ogmo~V dmT>UmaM Amho. am̧{Xdg H$ï> H$ê$Z eoVH$ar Oo CËnmXZ H$aVmo ˶mda ì¶mnmar, H$maImZXma Aëner à{H«$¶m H$ê$Z VmoM ‘mb ~mOmamV ^ag‘mQ> qH$‘VrZo {dH$VmV. eoVH$è¶m§Zr[ {nH${dboë¶m ‘mbmda Aëner à{H«$¶m H$ê$Z OmñV XamZo ‘mb {dH$ʶmgmR>r eoVH$è¶m§H$S>o ñdV:Mr Amdí¶H$ ¶§Ìgm‘J«r ZgVo qH$dm Vr IaoXr H$aʶmgmR>r ˶m§À¶mH$S>o ^m§S>db ZgVo. ˶mMmM ’$m¶Xm ehamVrb ‘moR>o ì¶mnmar KoVmV. Á¶m {R>H$mUr ‘mbmMo CËnmXZ hmoVo. VoWoM øm ‘mbmda Amdí¶H$ Vr à{H«$¶m H$ê$Z ~mOmamV {dH$ë¶mg ˶mMm ’$m¶Xm ‘wi CËnmXH$mg åhUOo eoVH$è¶mg {‘iob d n¶m©¶mZo Vmo {JèhmB©H$mg {‘iob. ¶m H$mimÀ¶m ‘mJUrZwgma H$mnUr
 20. 20. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201622 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201622 níMmV V§ÌkmZ, S>m°. n§Om~amd Xoe‘wI H¥${f {dÚmnrR>mÛmao n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘b {dH$grV H$aʶmV Ambr Amho. hr {‘Zr Xmb{‘b eoVH$è¶m§gmR>r daXmZ R>ê$ eH$Vo. eoVr h§Jm‘mMr H$m‘o AmQ>monë¶mZ§Va CÝhmiçmÀ¶m {XdgmV åhUOo ’o$~«wdmar d ‘o AIoa n¶ªV ì¶dgm¶ H$ê$Z Z§Va eoVr ì¶dgm¶mgmR>r eoVH$ar nwU© doi XoD$ eH$Vmo d ˶m‘wio eoVH$è¶m§Mo CËnÞmV A{V[a³V ^a nS>Vo. A. {‘Zr Xmb {‘bMr n[aUm‘o : 1. gd©gmYmaU ‘mno - bm§~r - 1.5 ‘rQ>a ê§$Xr - 1.3 ‘rQ>a C§Mr - 1.8 ‘rQ>a dOZ - 320 {H$. J«°‘ 2. {dÚwV ‘moQ>a - 3.0 Aíde³Vr (qgJb ’o$O) 3. à{H«$¶m j‘Vm ({H$.J«°./Vmg) Vwa - 100 Vo 125 ‘yJ - 125 Vo 150 ha^am - 150 Vo 160 ~. Xmb {‘bMo à‘wI ^mJ ¶m Xmb{‘bMr aMZm gwQ>gwQ>rV d n[anyU© Amho. {‘bMo ‘hÎdmMo gmV ^mJ Imbrb à‘mUo 1. YmݶmMr MmS>r (Hopper) gmYmaUV: 10 Vo 12 {H$bmo Ymݶ amhrb Aer AmH$ma‘mZmMr hr MmS>r AgVo. ¶m MmS>rÀ¶m Vimer EH$ PS>n AgyZ ˶mÛmao amoba ‘rb‘ܶo OmʶmMm doJ {Z¶§{ÌV H$aVm ¶oVmo. 2. amoba ‘rb amoba ‘rb ho Xmb‘rbMo à‘wI A§J Amho. Vwardarb Q>a’$b H$mT>ʶmMo H$m¶© ¶m ^mJmV hmoVo. EH$ {Z‘wiVm X§S>JmobmH¥$Vr Amho. amoba ~oAatJÀ¶m ghmæ¶mZo ~g{dbobm AgyZ Imbrb ^mJmV Mmiar AgVo. VwarMo Kf©U amoba‘rb d MmiUr ¶m‘ܶo hmoD$Z Xþarda AmoaIS>o nS>VmV AWdm Q>a’$b H$mT>ë¶m OmVo. MmiUrVyZ ~marH$ ^wgm nmS>a doJir Ho$br OmVo. 3. dmVmH$f©U n§Im (Aspirator) amoba ‘rb‘YyZ ~mhoa nS>Umè¶m Vwar d Q>a’$bo ¶m§Mo {‘lUmVyZ dmVmH$f©UmZo Q>a’$bo CMbyZ doJio H$aʶmMo H$m¶© A°ñnraoQ>aÀ¶m ghmæ¶mZo Ho$bo OmVo. 4. MmiUr g§M (Sieve Set) ¶mg§MmV XmoZ Mmiʶm ~gdboë¶m AgVmV. ˶m‘wio Vwar, ~marH$ Mwar d H$mhr à‘mUmV Pmbobr Xmi doJir Ho$br OmVo. 5. Am°Ja H$ìhoAa (Auger Conveyor) doJiçm Pmboë¶m Vwarda ¶m ^mJmV ImÚ VobmMr à{H«$¶m Ho$br OmVo. VwarMo ¶m ^mJmVyZ dhZ hmoVmZm W|~mW|~mZo ImÚ Vob gmoS>ʶmV ¶oVo d Vwarbm VobmMm nmVi Wa bmdbm OmVmo. 6. ’$Q>H$m ¶§Ì (Splitter) VwarnmgyZ Xmi ~Z{dʶmÀ¶m à{H«$¶oV Q>a’$b {dahrV Vwarbm (JmoQ>m) nmʶmMr à{H«$¶m H$ê$Z gwH${dë¶mZ§Va ’$Q>H$m ¶§ÌmV Q>mH$mdo. ¶m ’$Q>H$m ¶§ÌmVyZ {ZKmboë¶m Xmirbm àVdmar H$ê$Z ’$Q>H$m Xmi (J«oS> 1) {‘iVo. 7. Bbo³Q´>rH$b ‘moQ>a {‘Zr Xmb {‘b ¶§Ì H$m¶©aV H$aʶmgmR>r 3 Aíde³VrMr qgJb ’o$O ‘moQ>a OmoS>bobr AgVo. H$) Xmi ~Z{dʶmMr à{H«$¶m n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘b‘ܶo H$S>YmݶmÀ¶m S>mir d ‘moJa V¶ma H$aVm ¶oVmV. ¶mH$arVm gd©àW‘ g’$mB© d àVdmar H$ê$Z ˶m§À¶m Q>a’$bmda AmoaIS>o ¶oVrb Aem [aVrZo amoba‘YyZ nmR>dmì¶mV. Z§Va Vwarg ImÚVob bmdmdo. hr ì¶dñWmgwÕm ¶§ÌmVM Amho. Vwar H$mhr H$mi VemM AdñWoV R>odmì¶mV d Z§Va dmidmì¶mV. Ago XmoZ doim H$ê$Z {Vgè¶m doiog JmoQ>m (VwarMo Q>a’$b {ZKyZ S>mi Pmbobr ZgVo.) {‘iob. ¶m VrZ nmg hmoB©n¶ªV Or S>mi {‘iVo Vr åhUOo gìdmZ§~a (J«oS> 2) S>mi. OmñVrV OmñV JmoQ>m {‘iʶmMr ì¶dñWm amoba‘ܶo H$amdr bmJVo. åhUOo CÎm‘ àVrMr S>mi (’$Q>H$m) OmñV {‘iVo. Caboë¶m S>mirg Vob d nmUr bmdyZ dmidyZ Q>a’$bo H$mT>mdr bmJVmV. Aem àH$mao XmoZ àH$maMr S>mi {‘iy eH$Vo qH$dm Vr EH$ÌrV H$aVm ¶oVo. ¶m EHy$U S>mirMm CVmam gmYmaUV: 7 Vo 75 Q>¸o$ AgVmo. Z§Va ¶m gd© S>mitZm nm°[be H$amdo.
 21. 21. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 2319 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 23 Vya g’$mB© àVdmar n{hbm nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo {MnS>r Xmi Mwar Vob 170 {‘.br. q¹$. VobmMr à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo Xþgam nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo {MnS>r Xmi Mwar Q>a’$bmg{hV / {dahrV Vwa Vob 170 {‘.br. q¹$. VobmMr à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo {Vgam nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo {MnS>r Xmi Mwar JmoQ>m nmUr 8-10br. q¹$. nmʶmMr à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo JmoQ>m ’$moS>Uo MmiUo - Vwar Xmi (J«oS> 1) VrZ nmg‘ܶo {ZKmbobr {MnS>r S>mi Vob 170 {‘.br. q¹$. Vob à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo MdWm nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo Xmi (J«oS> 2) Mwar V³Vm H«$. 1 n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘bÀ¶m ghmæ¶mZo Vwa Xmi V¶ma H$aʶmMr nÕV
 22. 22. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201624 S>. ‘moJa ~Z{dʶmMo V§ÌkmZ eoVmV {nH$bobo CS>rX/‘wJmMo nrH$ gmYmaUV: Am°³Q>mo~a ‘{hZm AIoan¶ªV eoVH$è¶m§À¶m Kar CnbãY hmoVo. ¶m ‘{hݶmV eoV‘mbmVrb Amobmì¶mMo à‘mU OmñV Agë¶m‘wio ¶m Ymݶmbm CÝhmV gwH$dyZ ¿¶mdo. Amobmì¶mMo à‘mU 10 Vo 12 Q>¸o$ amhrb ¶mMr H$miOr ¿¶mdr. Amobmì¶mMo à‘mU AmoiIʶmgmR>r XmUm XmVmImbr Xm~ë¶mg H$Q>H$Z VwQ>ë¶mg Amobmì¶mMo à‘mU ¶mo½¶ g‘Omdo. AݶWm CÝhmV Mm§Jbo dmidyZ ¿¶mdo. YmݶmVrb H$mS>r H$Mam, IS>o, JmoQ>o B©. AZmdí¶H$ ^mJ H$mTy>Z Q>mH$ʶmgmR>r YmݶmMr g’$mB© d àVdmar H$ê$Z ¿¶mdr. H$ƒm ‘mbmMr (CS>rX/‘wJmMr) àV d ewÕVm Á¶m à‘mUmV amhrb ˶m à‘mUmV à{H«$¶m Ho$bobm ‘mb (‘moJa/gmob) {‘iob, åhUyZ {nH$mMo ‘wë¶dY©Z H$aʶmÀ¶m à{H«$¶oV g’$mB© d àVdmar øm {H«$¶obm AZݶ gmYmaU ‘hÎd Amho. gm’$ d ñdÀN> Ho$bobo ‘wJ AWdm AmoaIS>o nS>Vrb. VgoM Aën à‘mUmV XmʶmMr Q>a’$bo {ZKVrb. {‘Zr Xmb {‘b‘YyZ Ymݶ ~mhoa ¶oVmZm ¶§ÌmÀ¶m MmiUr g§MmV g’$mB© Ho$ë¶m OmD$Z Ymݶmda VobmMr à{H«$¶m hmoVo. Ago à{H«$¶m ¶w³V Ymݶ nmo˶m‘ܶo XmoZ Vo VrZ {Xdg ~m§YyZ R>odmdo. ¶m Ymݶmbm {‘Zr Xmb {‘b ‘YyZ Xþgam nmg Úmdm. ¶m doiog XmʶmMr Q>a’$bo nwU©nUo {ZKyZ ‘moJa/gmob {‘iVmo. {‘b‘YyZ ~mhoa nS>VmZm ¶m YmݶmVyZ Q>a’$bo dmVmH$f©Um‘wio doJir Ho$br OmVmV. V¶ma Pmbobr ‘moJa Xmi MmiUr g§MmVyZ àVdmar H$ê$Z Mwar doJir Ho$ë¶m OmVo. Aem àH$mao Cƒ XOm©Mm ‘moJa V¶ma hmoVmo. ¶mM à{H«$¶oMm AmamIS>m V³Vm H«$. 2 ‘ܶo {Xbm Amho. ha^am, gmo¶m~rZ, ‘gya, Mdir, bmImoar, B. H$S>YmݶmMr S>mi V¶ma H$amd¶mMr Agë¶mg ˶m§Mm Amobmdm 12 Q>¸o$ n¶ªV Agob Ago {^OdyZ dmidmdo. ˶m§Mr EH$XmM amoba‘YyZ H$mTy>Z S>mi {‘iVo. BVa Cn¶moJ gmYmaUV: 100 {H$bmo VwarnmgyZ {‘iUmè¶m ’$Q>H$m Xmi (J«oS>1), gìdm Z§~a (J«oS>2), Mwar d ^wer (Q>a’$bo d nmdS>a) ¶m KQ>H$m§Mo à‘mU Imbrbà‘mUo amhVo. KQ>H$ dOZ / à‘mU 1. Vwa (gm’$ Ho$bobr) 100 {H$bmo 2. ’$Q>H$m Xmi (J«oS> Z§.1) 45 Vo 50 {H$bmo 3. gìdm Z§. Xmi (J«oS> Z§.2) 20 Vo 25 {H$bmo 4. Mwar 2 Vo 3 {H$bmo 5. ^wer (Q>a’$bo d nmdS>a) 20 Vo 22 {H$bmo ‘wJ / CS>rX g’$mB© àVdmar - H$Mam, ^wgm, IS>o B. n{hbm nmg - Q>a’$bo MmiUo d g’$mB© - Q>a’$bo, Xmi, Mwar Vob 170 {‘.br.q¹$. Vob à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo (10 Vo 12 Vmg) dmi{dUo (10% Amobmdm) Xþgam nmg MmiUo d àVdmar - Q>a’$bo, Mwar ‘moJa V³Vm H«$.2 : n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘bÀ¶m ghmæ¶mZo ‘wJ/CS>rX ‘moJa V¶ma H$aʶmMr nÕV
 23. 23. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 25 {‘Zr Xmb{‘bMr d¡{eï>ço - j‘Vm 100 Vo 125 {H$bmo / Vmg - XmirMm CVmam 72 Vo 75 Q>¸o$ - Cn¶w³VVm Vwa, ‘wJ, CS>rX d ha^am B. H$S>YmݶmMr Xmi ~Z{dʶmgmR>r - XoI^mb AJXr ZJʶ - YwirMm àH$ma g§nyU© H$m¶© Ywi{dahrV - amoOJma {Z{‘©Vr 240 ‘Zwî¶ {XZ - Amdí¶H$ OmJm ‘erZ eoS> 4 x 3 Mm¡.{‘. gwH${dʶmMr OmJm 20 x 8 Mm¡. {‘. * (boIH$ ho n§Om~amd H¥${f {dÚmnrR> AH$mobm ¶oWo H$m¶©aV AmhoV.) ‘wë¶dY©Z d J«m‘rU ì¶dgm¶ A. IM© bmJUmar Vya d ‘wë¶ : 8 q¹$Q>b 720000 é. {dOoMm IM© : 20 ¶w{ZQ> 160 é. VobmMm IM© : 3.5 {H$bmo 280 é. ‘Oyar IM© : 2 ‘Oya 400 ê$. BVa {H$aH$moi IM© : 200 é. 200 é. EHy$U IM© : ~. CËnÞ (à{V{XZ) VwaXmi : 6 q¹$Q>b 84000 é. Mwar : 0.2 q¹$Q>b 300 é. ^wer d Q>a’$bo : 1.6 q¹$Q>b 1600 é. EHy$U CËnÞ 85900 é. H$. Z’$m (~-A) H$m¶©j‘Vm : 60 Q>¸o$ CËnÞ à{V{XZ 7716 é. dm{f©H$ Z’$m 308640 é. OmZodmar 2016 À¶m ~mOma^mdmZwgma * à{H«$¶m H$mbmdYr VrZ {Xdg J¥hrV Yê$Z hm VyarÀ¶m h§Jm‘mVrb Mma ‘{hݶm§Mm Z’$m Amho. ¶mì¶{V[a³V ‘wJ, CS>rX, ha^am VgoM Jhÿ g’$mB© à{H«$¶oVyZ A{V[a³V Z’$m H$‘mdVm ¶oB©b.
 24. 24. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201626 Vya-Am§VanrH$ {Z¶moOZ d ì¶dñWmnZgbJ XmoZ dfmªÀ¶m XþîH$mimZ§Va ¶mdfu gd© hdm‘mZ {d^mJmZo A˶§V Mm§Jë¶m nmdgmMo AmemXm¶r {MÌ C^o H$ê$Z eoVH$è¶m§‘ܶo CËgmh AmoVʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. ˶m‘wio eoVH$ar C‘oXrZo noaUrnyd© ‘emJVrÀ¶m H$m‘mbm bmJbm Amho. Aem doir emgZ, H¥$fr {d^mJ, Obg§YmaU {d^mJ, {d{dY H¥$fr g§ñWm, H¥$fr Vk, H¥$fr X¡{ZHo$, gmám{hHo$, ‘m{gHo$ ¶m§Zr eoVH$è¶m§Zm doir d ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z H$aUo JaOoMo Amho. ˶m à¶ËZm§Mm hm ImarMm dmQ>m. - XrnH$ Xoenm§S>o/~rS> Joë¶m nmM dfmªnmgyZ g§nyU© XoemV H$S>YmݶmMo CËnmXZ {Xdg|{Xdg H$‘r hmoV Mmbë¶m‘wio H$S>Ymݶ Am¶mVrda ‘moR>m IM© hmoVmo Amho. ‘mÌ eoVH$è¶m§H$S>rb CËnm{XV ‘mbmbm Mm§Jbm Xa {‘iV Zmhr. åhUyZ eoVH$ar CËnmXZm~m~V CXm{gZ hmoV Mmbbm Amho. ˶m{edm¶ eoVr‘Yrb nrH$m§À¶m dma§dmarVo‘wiohr CËnmXZ KQ>V Mmbbo Amho. ¶m[edm¶ BVahr AZoH$ H$maUo CËnmXZ H$‘r hmoʶmg H$maUr^yV AmhoV. ¶m H$maUm‘wio VwaS>mi Am¶mV H$amdr bmJV Amho. ’$³V ‘hmamï´>mnyaVm {dMma H$amd¶mMm Pmë¶mg amÁ¶mVrb {‘iyZ gd© KmD$H$ ~mOmamV XaamoO {H$‘mZ 12 Q>Z Vya S>mirMr AmdH$ hmoVo. amÁ¶mVrb ‘amR>dmS>m d {dX^m©V ~hþVm§e S>midJu¶ H$S>YmݶmMo CËnmXZ KoVbo OmVo. Zo‘Ho$ ¶mM ^mJmV Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ XþîH$mi Agë¶m‘wio CËnmXZ KQ>bo Amho. ˶m‘wio gd©M àH$maÀ¶m S>mir§‘ܶo 15 Vo 25 Q>¸o$ dmT> Pmbr Amho. gmh{OH$M ˶mMm n[aUm‘ ~mOmamda hmoD$Z ‘hmJmB©V d¥Õr Pmbr Amho. ¶mMm CÐoH$ hmoD$ Z¶o åhUyZ H|$ÐmZo 2015-16 ‘ܶo 105 bmI Q>Z S>mir Am¶mV Ho$ë¶m Va ZdrZ 25 hOma Q>Z S>mi Am¶mV H$aʶmMr Am°S>©a {Xbr Amho. ¶m‘ܶo (105 bmI Q>Z) ImOJr ì¶mnmè¶m§Zr 55 bmI Q>Z Va emgZmZo 50 bmI Q>Z S>mi Am¶mV Ho$bobr Amho. 2014-15 ‘ܶo XoemV 1.75 bmI Q>Z H$S>YmݶmMo CËnmXZ Pmbo hmoVo. ˶m VwbZoV In ‘mÌ 2.25 Vo 2.30 H$moQ>r Q>Z Amho. ¶mMm Vmi‘oi KmbʶmgmR>r H|$Ðmbm H$S>YmݶmMr Am¶mV H$amdr bmJVo. EHy$U IaoXrn¡H$s 60 Vo 75 Q>¸o$ Am¶mV H°$ZS>m‘YyZ hmoVo. ^maVr¶m§À¶m amoOÀ¶m
 25. 25. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 27 AmhmamV {d{dY H$S>Ymݶm§Mm {deofV: Vya XmirMm ‘moR>çm à‘mUmV dmna hmoVmo. ˶m‘wioM amÁ¶mV aoeZda VyaXmi {dH«$sMm {ZU©¶ KoʶmV Ambm Amho. ¶mda Cnm¶ åhUOo eoVH$è¶m§Zr CËnmXZ dmT>dmdo d emgZmZo Am¶mVr~Ôb IM© H$‘r H$ê$Z eoVH$è¶m§H$S>rb CËnmXZmbm Mm§Jbm ^md Úmdm. Mm§Jë¶m ^mdmMm ’$m¶Xm KoʶmgmR>r eoVH$è¶m§Zr ¶m h§Jm‘mV H$S>Ymݶo CËnmXZ dmT>dmdo. {dX^© ‘amR>dmS>çmVrb eoVH$ar Vya, H$mnyg, CS>rX, ‘yJ, ¶mgh VobdJv¶ gy¶©’y$b, gmo¶m~rZ, ^wB©‘yJ hr {nHo$ Iarn h§Jm‘mV nrH$ nÕVrMm Adb§~ Ho$bm OmVmo. ¶m dfuÀ¶m h§Jm‘mV nO©Ý¶‘mZ Mm§Jbo Agë¶mMm AZw‘mZ AgyZ Am°JñQ> gßQ>|~a ‘{hݶmV nya n[apñWVrMr e³¶Vm 춺$ H$aʶmV Ambr Amho. ˶m Ñï>rZo eoVH$è¶m§Zr {~¶mUm§Mr {ZdS> H$amdr. Amnë¶m O{‘ZrMo Amamo½¶ H$mS>© Amnë¶m ‘ZmV AgVo. ˶m‘wio O{‘ZrÀ¶m H$moU˶m ^mJmV H$moUVo nrH$ ¿¶md¶mMo ˶mMo {Z¶moOZ noaUrnyd© ‘emJVrÀ¶m doirM A§mVa‘emJVrÀ¶m AdOmam§Mr VnmgUr H$ê$Z Amdí¶H$ ˶m Xþéñ˶m H$ê$Z ¿¶mì¶mV. ‘mJrb nmM dfmªÀ¶m AZw^dmZ§Va eoVH$è¶m§Zm gwMdmdogo dmQ>Vo H$s gd© {nHo$ {‘l nÕVrMr ¿¶mdrV. ˶mMo XmoZ ’$m¶Xo Z¸$sM hmoVmV. n{hbm åhUOo Adf©U qH$dm A{Vd¥ï>r‘wio XmoÝhrhr {nHo$ {H$‘mZ Xmi nrH$ Va Z¸$sM CËnÞ XoD$Z OmVo. Xþgam ’$m¶Xm Agm H$s hr {nHo$ EH$‘oH$mg nwaH$ AgVmV. ˶m§À¶m‘ܶo AÞmgmR>r ñnYm© ZgVo {edm¶ VUm§Mr dmT> amoIʶmg ‘XV hmoVo. JVdfuÀ¶m h§Jm‘mV ~rS> {OëømVrb EH$m eoVH$è¶mZo Iarnm‘ܶo EH$ ho³Q>a joÌmda gw‘mao 5 {‘l {nHo$ EH$Ì KoVbr hmoVr. XþX¡dmZo nmdgmÀ¶m H$‘VaVo‘wio (XþîH$mi) gJirM {nHo$ Jobr. ¶mdfuhr Vmo eoVH$ar 5 {nH$m§Mm EH$Ì à¶moJ H$aUma Amho. Amnë¶mbm H$S>YmݶmÀ¶m bmJdS>rda bj Úmd¶mMo Amho. ˶mZwgma AmnU {‘l {nH$m§Mm {dMma H$ê$. IarnmV H$mnyg d Vya hr ‘w»¶ XmoZ {nHo$ {dX^© d ‘amR>dmS>çmV ZJXr nrHo$ g‘Obr OmVmV. XmoÝhrhr {nHo$ bm±J S>çwaoeZMr AmhoV. ˶m‘wio ¶m§Mr bmJdS>/noaUr X{jUmoÎma H$amdr. Vya {nH$m‘ܶo gwYm[aV Ádmar, ~mOar, ~mOar 70 Vo 80 {XdgmV {ZKVo. Vmon¶ªV VyarMo nrH$ ’w$bmoè¶mV Ambobo AgVo. Vya [ZKʶmMm H$mbmdYr OmV{Zhm¶ 150 Vo 175 {Xdgm§Mm AgVmo. Vwar‘ܶo gmo¶m~rZ, ‘yJ, CS>rX hr nrHo$gwÕm Mm§Jbr KoVm ¶oVmV. ‘mÌ O‘rZ Mm§Jbr nm{hOo. ¶m H$S>YmݶmÀ¶m Am§VanoaUrgmR>r H$‘r {XdgmMr VyarMo dmU 708, 711 ho H$‘r {XdgmV V¶ma hmooUmao bmdmdo/noamdo. gmo¶m~rZMo Am§Va{nH$ Vyar‘ܶo Mm§Jbo ¶oVo. Ádmar, ~mOar, {ndir ho Am§Va{nH$ KoVmZm VyarMo 736, 753 ho dmU ({~¶mUo) bmdmdo / noamdo. H$S>Ymݶm§‘ܶo (‘wJ, CS>rX, gmo¶m~rZ) Mma Amoir ¶m {nH$m§À¶m Va XmoZ Amoir VyarÀ¶m Agmì¶mV. gdm©V Mm§Jbr noaUr VrZZirÀ¶m {V’$UrZo H$aVmV. ‘Ybr Amoi Vya d ~mOyÀ¶m XmoZ Amoir ‘yJ, CS>rX, gmo¶m~rZ R>odmì¶m. V¥UYmݶ Vwar‘ܶo noaVmZm Mma Vo nmM ’w$Q>mV XmoZ Amoir VyarÀ¶m ¶mì¶mV ¶m Ñï>rZo noaUr H$amdr. Vyar‘ܶo H$moUVohr {‘l nrH$ ¿¶m nU noaUr ‘mÌ X{jUmoÎmaM Agmdr. H$maU Vya IarnmV bmdyZ aã~rV ¶oVo. IarnmV noabobr d IarnmVM ¶oUmar {nHo$ nyd©n-npíM‘ noamdrV. ¶m{edm¶ Vyar‘ܶo gw¶©’y$b, ‘H$m hr {nHo$ gwÕm KoVm ¶oVmV. gd© H$S>YmݶmMo {~¶mUo noaUr/bmJdS>r nydu ~rO à{H«$¶m H$aUo A˶§V ‘hÎdmMo Amho. {~¶mUo KaMo Agmo AWdm H§$nZrMo ~r à{H«$¶m H$aUo A˶§V Amdí¶H$ Amho. H$maU ˶m‘wio O{‘ZrVyZ d {~¶mUm§Ûmao ngaUmè¶m amoJm§Mm àmXþ©^md Q>miVm ¶oVmo. CJdU j‘VoV dmT> hmoVo. amono, gVoO, {ZamoJr amhÿZ Omo‘XmanUo dmT>VmV. CËnmXZmV Mm§Jbr dmT> hmoVo. à{H«$¶m H$aʶmgmR>r àW‘ Wm¶a‘ 2/3 J«°‘ àVr {H$bmo {~¶mUmg bmdmdo. 20 Vo 3 {‘{ZQ>m§Z§Va OrdmUy IVm§Mr à{H«$¶m H$amdr. ¶m‘ܶo nr.Eg.~r. 25 J«°‘, am¶Pmo{~¶‘ 25 J«°‘, Q´>m¶S>moH$‘m© 5 J«°‘ àVr {H$bmo {~¶mUmg bmdmdo. {~¶mUo gmdbrV R>odmdo. ~rO à{H«$¶m Ho$ë¶mZ§Va {~¶mUo hH$Sy> (dmiy) Úmdo d Z§VaM noaUr H$amdr. AmnU Vya ho ‘w»¶ nrH$ J¥hrV Yê$Z IVm§Mo {Z¶moOZ H$ê$. g|Ðr¶ IV d H§$nmoñQ> IV {Xbobo Agob Ago ‘mZyZ amgm¶{ZH$ IVo nwT>rbà‘mUo ÚmdrV. à‘mU àVr EH$a Zwgma 1) ¶war¶m 26 {H$. + qgJb gwna ’$m°ñ’o$Q> 150 {H$. + E‘Amonr 20 {H$bmo qH$dm 2) S>rEnr 53 {H$bmo + ¶war¶m 6 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. qH$dm 3) 20:20:0 - 60 {H$. + qgJa gwna ’$m°ñ’o$Q> 75 {H$. qH$dm 4) 10:26:26-47 {H$. + ¶war¶m 16.5 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. qH$dm 5) 20:20:0 - 120 {H$. + ¶war¶m 26 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. qH$dm 6) 18:18:0 - 133 {H$.+ ¶war¶m 26 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. darbn¡H$s H$moUVohr EH$ {‘lU EH$mdoir Úmdo. ¶m{edm¶ ‘m¶H«$mo ݶwQ´>rE§Q>‘ܶo àVr EH$ar 8 {H$. J§YH$ + 10 {H$. qPH$ gë’o$Q> + 4 {H$. ~moa°³gMm S>mog bmJdS>rdoir Úmdm. H$sS> amoJ {Z¶§ÌU d Am§Va‘emJV ì¶dñWmnZ nwT>rb A§H$mV nmhÿ. *
 26. 26. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201628 amï´>r¶ AÞ gwajogmR>r H$S>Ymݶ nrH$ CËnmXZ dmT> A{^¶mZH$S>Ymݶ hm emH$mhmar bmoH$m§gmR>r à{WZ¶w³V ‘w»¶ Amhma Amho. ^maVmV ‘moR>çm à‘mUmda H$S>Ymݶ CËnmXZ hmoV Agbo Var ^maV hm H$S>YmݶmMm ‘w»¶ Am¶mVXma Xoe Amho. à{V 춳Vr àVr {XZ gmYmaU 60 J«°‘ H$S>YmݶmMr JaO bjmV KoVm Amnë¶m Xoemg gmYmaUV: 270 bmI ‘o. Q>Z Amdí¶H$Vm AgVmZm gmYmaUV: 180 Vo 195 bmI ‘o. Q>Z CËnmXZ hmoVo. ˶m‘wio Amnbr JaO ^mJ{dʶmgmR>r Amnë¶mbm àm‘w»¶mZo Am¶mVrda Adb§~yZ ahmdo bmJVo. - {dZ¶Hw$‘ma AmdQ>o ‘mo~. 9404963870 XoemMr JV 3 dfm©Vrb H$S>YmݶmMr Am¶mV df© bmI ‘o. Q>Z ‘wë¶ ê$. H$moQ>r ‘wë¶ é./{³d§Q>b 2012-16 40.20 13357 3339 2013-14 31.78 11038 3473 2014-15 40.01 14395 3598 AmnU àm‘w»¶mZo H°$ZS>m, å¶mZ‘ma, Am°ñQ´>o{b¶m, A‘o[aH$m, a{e¶m ¶m Xoem§H$Sy>Z {h Am¶mV H$aVmo. ¶m nmíd©^y‘rda Amnë¶mgmR>r H$S>YmݶmMo CËnmXZ dmT>{dUo A˶mdí¶H$ ~m~ Amho. H$S>YmݶmImrb joÌmMm {dMma H$aVm gZ 2014- 15 ‘ܶo ^maVmVrb 252 bmI ho joÌmdarb H$S>Ymݶ bmJdS>rn¡H$s ‘hmamï´>mV 34.10 bmI ho. H$S>Ymݶ bmJdS> (gmYmaUV 14 Q>¸o$) Pmbr. ^maVmMr 680 {H$. / ho. Va
 27. 27. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 29 ‘hmamï´>mMr 493 {H$./ho. CËnmXH$Vm Amho. ‘hmamï´>mVrb Joë¶m 25 dfmªMm ‘mJmodm KoVbm AgVm Va VyarÀ¶m joÌmVrb dmT>r~amo~aM CS>rX d ‘wJmImbrb joÌmV KQ> Pmë¶mMo {XgyZ ¶oVo. ¶mMo ‘w»¶ H$maU åhUOo OmJ{VH$ hdm‘mZ ~Xbm‘wio ‘mog‘r nmdgmMo CeramZo AmJ‘Z, nmdgmVrb XrK© I§S>, Adoir nmD$g, A{Vd¥ï>r hmo¶. ˶m‘wio amï´>r¶ AÞ gwajm A{^¶mZ H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$S>Ymݶ CËnmXZ dmT>rda ‘moR>çm à‘mUmda ^a XoʶmV ¶oV Amho. AmnU H$S>YmݶmÀ¶m qH$‘Vr~m~V Am§Vaamï´>r¶ ñVamda ñnYm©Ë‘H$ hmoʶmgmR>r à{V ho³Q>ar CËnmXH$Vm dmT>{dUo A˶mdí¶H$ Amho. ‘mÌ amÁ¶mVrb gmYmaU 83 Q>¸o$ H$moaS>dmhÿ joÌmVrb ho³Q>ar CËnmXH$Vm dmT>{dUo A˶mdí¶H$ Amho. ‘mÌ amÁ¶mVrb gmYmaU 83 Q>¸o$ H$moaS>dmhÿ joÌmVrb {nH$m§Mr CËnmXH$Vm g§nyU©V: nO©Ý¶ AmYm[aV Agë¶m‘wio nmdgmÀ¶m A{Z¶{‘VVoMm WoQ> ’$Q>H$m {nH$m§À¶m CËnmXH$Vobm ~gVmo. ˶mV qgMZ gw{dYoda eoVH$ar ghgm H$S>Ymݶ nrH$ Koʶmg CËgwH$ ZgVmo ‘mÌ eoVH$è¶mg {R>~H$/Vwfma qgMZmda H$S>YmݶmMo CËnmXZ ‘moR>çm à‘mUmda {‘iy eH$Vo d ˶mg Xoem§VJ©V Mm§Jbo ^md Agë¶mZo eoVH$è¶mg Mm§Jbm n¡gm [‘iy eH$Vmo. H$S>Ymݶ CËnmXZ dmT>rgmR>r amÁ¶mV KoʶmV ¶oUmao à‘wI CnH«$‘ - 1. nrH$ àm˶{jHo$ 1) gbJ joÌmda Vya, CS>rX, ‘wJ {nH$mMr A{YH$ CËnmXZ dmT> V§ÌkmZ àm˶{jHo$ - é. 3538 Vo 5350 à{V ho. AZwXmZ 2) Am§Va{nH$ nÕVrda nrH$ àm˶{jHo$ A) gmo¶m~rZ + Vya ~) H$mnyg + ‘wJ H$) H$mnyg + CS>rX ¶mgmR>r à{V ho³Q>ar é. 2800 Vo 4150 n¶ªV AZwXmZ 2. A{YH$ CËnmXZ XoUmè¶m dmUm§Mo {~¶mUo CËnmXZ d {dVaU ¶m ~m~r A§VJ©V à{Vq¹$Q>b é. 2500 n¶ªV AZwXmZ Amho. 3. EH$mpË‘H$ AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ : ¶m ~m~r A§VJ©V gwú‘ ‘wë¶Ðì¶o, {Oßg‘, gë’$a, O¡{dH$ IVo eoVH$è¶m§À¶m AZwXmZmda nwa{dʶmV ¶oVmV. 4. EH$mpË‘H$ H$sS> ì¶dñWmnZ : A§VJ©V nrH$ g§ajU Am¡fYo, VU ZmeH$mgmR>r AZwXmZ Amho. 5. g§gmYZ g§dY©Z V§Ì / gmYZo : (H¥$fr Am¡Omao) A§VJ©V nm°da ñàoAa, ~hþnrH$ noaUr ¶§Ì, amoQ>moìhoQ>a, arO ’$amo ßbmÝQ>a, ~hþnrH$ ‘iUr ¶§Ì, H$ëQ>rìhoQ>a, é§X da§~m gar ¶§Ì B˶mXrgmR>r AZwXmZ XoʶmV ¶oVo. 6. qgMZ gmYZo : A§VJ©V Vwfma d {R>~H$ ¶§Ìm~amo~aM, nmʶmÀ¶m ómoVmnmgyZ eoVmn¶ªV nmUr dmhÿZ ZoʶmgmR>r EM.S>r.nr.B©. nmB©ßg AZwXmZmda XoʶmV ¶oVmV. 7. eoVVio, {‘Zr S>mi {‘b, JmoXm‘ ~m§YH$m‘, ~rO à{H«$¶m g§M ¶mM~amo~a H$S>YmݶmÀ¶m nrH$ ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmgmR>r AZwXmZ XoʶmV ¶oVo. 8. ^maV ImMam§À¶m ~m§Ymda Vya bmJdS> ¶mì¶{V[a³V ‘wbñWmZr Obg§YmaU, ~rO à{H«$¶m, O‘rZ Amamo½¶ VnmgUrÛmao amgm¶{ZH$ IVm§Mm g§Vw{bV dmna, [H$S>-amoJ gìh}jU, g§a{jV qgMZ gw{dYm {Z{‘©Vr B˶mXr ~m~tÛmao H$S>Ymݶ CËnmXZ dmT>rda ^a XoʶmV ¶oV Amho. H$S>Ymݶ CËnmXZ A{^¶mZm§VJ©V {d{dY ~m~tÀ¶m g{dñVa ‘m{hVrgmR>r g§~§YrV VmbwH$m H¥${f A{YH$mar H$m¶m©b¶mH$S>o g§nH©$ gmYmdm. amÁ¶mgmR>r gZ 2016-17 gmR>r Odinmg é. 249 H$moQ>tMr VaVwX Ano{jV AgyZ ¶mÛmao H$S>YmݶmMo CËnmXZ dmT>dyZ ñd¶§nyU©Vm gmܶ H$aʶmÀ¶m Ñï>rZo dmQ>Mmb Mmby Amho. ¶mMm OmñVrV OmñV eoVH$è¶m§Zr bm^ ¿¶mdm Ago ‘r AmdmhZ H$aVmo. * (boIH$ ho A{YjH$ H¥${f A{YH$mar nwUo, {d^mJ, H¥${f ^dZ, {edmOrZJa, nwUo ¶oWo H$m¶©aV AmhoV) amÁ¶mVrb à‘wI Iarn d H$S>Ymݶ {nH$mImbrb joÌ d CËnmXH$Vm H$S joÌ bmI ho. CËnmXH$Vm {H$./ho >Ymݶ 1990-91 2000-01 2014-15 1990-91 2000-01 2014-15 Vya 10.01 10.17 12.10 360 757 292 ‘wJ 7.18 7.14 3.15 230 341 268 CS>rX 3.99 5.74 2.77 262 357 333 BVa 3.80 3.95 0.70 193 352 377 EHy$U 24.98 25.00 18.78 282 546 297
 28. 28. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201630 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201630 ‘yJ XoVmV ’$m¶Xm Iyn ! H$S>Ymݶ hm emH$mhmar bmoH$m§gmR>r à{WZ¶w³V ‘w»¶ Amhma Amho. ^maVmV ‘moR>çm à‘mUmda H$S>Ymݶ CËnmXZ hmoV Agbo Var ^maV hm H$S>YmݶmMm ‘w»¶ Am¶mVXma Xoe Amho. à{V 춳Vr àVr {XZ gmYmaU 60 J«°‘ H$S>YmݶmMr JaO bjmV KoVm Amnë¶m Xoemg gmYmaUV: 270 bmI ‘o. Q>Z Amdí¶H$Vm AgVmZm gmYmaUV: 180 Vo 195 bmI ‘o. Q>Z CËnmXZ hmoVo. ˶m‘wio Amnbr JaO ^mJ{dʶmgmR>r Amnë¶mbm àm‘w»¶mZo Am¶mVrda Adb§~yZ ahmdo bmJVo. - àm. Anojm H$g~o, - S>m°. {dbmg Q>mH$UIma - lr. H$m{bXmg gmR>o, ‘yJ ho {nH$ {ÛXc dJu` AgyZ Iarn h§Jm‘m‘Ü`o VyarÀ`m ImcmoImc ho {nH$ JUco OmVo. g‘erVmoîU hdm‘mZmV 70 Vo 75 {XdgmV `oUmao ho nrH$ H$‘r nmdgmV XoIrc OmñV CËnmXZ Xody eH$Vo Xw~ma VgoM {‘l nrH$ nÜXVrgmR>r ho {nH$ A{Ve` ‘hËdmMo Amho. ‘yJ ho PwSy>n dJu` {nH$ AgyZ 30 Vo 100 go‘r. C§Mrn`©V dmT>Vo ‘wJmMo nmZ ho {ÌnUu ‘moR>çm AmH$mamMr AgVmV. ImoS> d nmZmda cdmMo AmÀN>mXZ AgVo. `m {nH$m§‘Ü`o {ndiçm a§JmMr ’w$co JwÀN>mV AmT>iyZ `oVmV. eo§JmMr cm§~r 6 Vo 14 g|‘r. AgVo. O‘rZ ‘yJ {nH$mcm ‘Ü`‘ Vo ^mar CËV‘ {ZMam hmoUmar O‘rZ Amdí`H$ AgVo. nmUr gmMyZ amhUmar jmanS> MmonU qH$dm AË`§V hcH$s O‘rZ Q>mimdr. hdm‘mZ `m {nH$mg 21 Vo 35 A§e go. Vmn‘mZ ‘mZdVo gd©gmYmaUnUo 600 Vo 750 {‘‘r nO©Ý`‘mZ AgUm-`m ^mJmV `m {nH$mMo Mm§Jco CËnmXZ {‘iVo. nyd©‘emJV nrH$mÀ`m A{YH$ CËnmXZmgmR>r Mm§Jcr nyd©‘emJV Amdí`H$ ~m~ Amho. nyduMo nrH$ H$mT>ë`mZ§Va CÝhmi`mnydu O‘rZ Zm§Jamdr Z§Va dIamÀ`m XmoZ VrZ nmi`m XodyZ O‘rZ ^wg^werV H$amdr H$mS>r H$Mmam YgH$Q>o doMyZ ¿`mdrV Am{U hoŠQ>ar 5 Q>Z Mm§Jco Hw$Ococo eoUIV O{‘ZrV {‘giyZ X`mdo. noaUrMr doi ‘mÝgyZMm n{hcm noaUr`mo½` nmD$g Pmë`mda O{‘ZrV dmngm `oVmM OyZMm {Vgam Vo Oyc¡À`m n{hë`m
 29. 29. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 3119 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 31 AmR>dS>`mXaå`mZ noaUr H$ê$Z ¿`mdr. {~`mUo 15 {H$cmo {~`mUo à{V hoŠQ>a noaUrg dmnamdo. ~rOà{H«$`m noaUrnydu à{V{H$cmo {~`mÊ`mg 5 J«°‘ Q´m`H$moS>‘m© nmdS>a cmdmdr Ë`m‘yio ~waerOÝ` amoJmMo {Z`§ÌU hmoVo Ë`mZ§Va 25 J«°. am`Pmo{~`‘ 25 J«°. nr.Eg.~r. OrdmUyMr nmdS>a d JwimÀ`m W§S> nmÊ`m‘Ü`o {‘giyZ cmdmdr. am`Pmo{~`‘ ‘yio ‘wimdarc JmR>r dmTy>Z ZÌmMr CncãÜVm dmT>Vo. noaUrMo A§Va ‘wJ ho nrH$ H$‘r H$mcmdYrMo Agë`m‘yio gcJ qH$dm Am§VanrH$ åhUyZ KoVco OmVo. noaUrgmR>r XmoZ AmoirVrc A§Va 30 go‘r d XmoZ amonm§‘Yrc A§Va 10 go‘r. amhrc `m ~oVmZo H$amdr `m {nH$m‘Ü`o VyarMo Am§VanrH$ ¿`md`mMo Agë`mg ‘y»` {nH$mÀ`m XmoZ Vo Mma AmoirZ§Va EH$ Amoi VyarMr noaUr H$amdr. IV ì`dñWmnZ ho nrH$ {ÛXcdJu` Agë`m‘yio hdoVrc ZÌ emofU H$ê$Z Vo O{‘ZrV pñWa H$aVo. Ë`m‘wio {nH$mg ZÌmMr ‘mÌm H$‘r cmJVo noaUrÀ`m doir 25 {H$cmo ZÌ d 50 {H$cmo ñ’w$aX noê$Z X`mdo. VgoM 15 {H$cmo qPH$ gë’o$Q> ho gwú‘ ‘wcÐì` à{V hoŠQ>ar X`mdo. Am§Va‘emJV gwê$dmVrnmgyZ nrH$ VU {dahrV R>odUo hr {nH$mÀ`m Omo‘Xma dmT>rgmR>r Amdí`H$ ~m~ Amho. nrH$ 20 Vo 25 {Xdgm§Mo AgVmZm n{hcr Am{U 30- 35 {Xdgm§Mo AgVmZm Xwgar H$moinUr H$amdr. d Z§Va EH$ IwanUr H$amdr. noaUrZ§Va 24 VmgmÀ`m AmV n|S>r{‘W°crZ 30 Vo 35 {‘cr à{V 10 {cQ>a nmÊ`mV KodyZ O‘rZrda ’$dmamdo. nmUr ì`dñWmnZ ‘wJ ho nmdgmÀ`m nmÊ`mda `oUmao nrH$ Amho. ’w$co `oVmZm Am{U e|Jm ^aVmZm Amocmì`mMr H$‘VaVm ^mgy cmJë`mg hcHo$ nmUr XoUo Amdí`H$ Amho. nmÊ`mMm VmU nS>cm AgVm nmoQ>°{e`‘ Zm`Q´oQ> (13:0:45) 50 J«°‘ à{V 10 crQ>a nmÊ`mV KodyZ {nH$mda ’$dmaUr H$amdr nrH$ g§ajU ‘wJmda ag emofUm-`m {H$S>rMm àmXw^m©d {XgVmM S>m`‘oWmoEQ> 20 {‘cr 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmamdo Xwgar ’$dmaUr 12 - 15 {Xdgm§Zr ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g 20 {‘cr 10 crQ>a nmÊ`mV {‘giyZ H$amdr. * (bo{IH$m ¶m H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya emmñÌk (H¥${f{dÚm) ¶oWo d boIH$, H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya à‘wI emñÌk åhUyZ Am{U H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya ¶oWo H¥${f ghmæ`H$ ¶m nXmdao H$m¶©aV AmhoV) gwYmarV dmU A.H«$. dmU nrH$ V`ma hmoÊ`mg hoŠQ>ar CËnmXZ à‘wI d¡{eîQ>`o cmJUmam H$mcmdYr/{Xdg (q¹$Q>c‘Ü`o) 1 ~rE‘-4 60-65 10-12 hm dmU {dfmUyOÝ` d ^war amoJmg à{V~§YH$ Amho. XmUo {hado, ‘Ü`‘ 2 H$monaJmd 60-65 9-10 XmUo Q>nmoao,{hado,M‘H$Xma, ^war amoJmg ~ir nS>Vmo. 3 ~rnrE‘Ama-145 65-70 10-12 XmUo {hado, M‘H$Xma Q>nmoao, ^war amoJ à{VH$maH$. Iarn d CÝhmir h§Jm‘mV Mm§Jcm `oVmo. 4 ~rE‘-2002-01 65-70 10-12 EH$mM doir H$mT>Urg `oUmam, Q>nmoao XmUo. 5 ~rE‘-2003- 2 65-70 12-14 EH$mM doir H$mT>Urg `oUmam, ^yar amoJ à{V~§YH$, Q>nmoam M‘H$Xma
 30. 30. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201632 CS>rX cmJdS>rMo gwYmarV V§ÌkmZ CS>rX ho ‘hmamîQ´mVrc ‘hËdmMo H$S>YmÝ` {nH$ Amho. CS>rX ho 70 Vo 75 {Xdgm‘Ü`o `oUmao nrH$ Agë`m‘yio H$‘r nmdgm‘Ü`o eoVH$-`m§Zm Mm§Jcm ’$m`Xm Xody eH$Vmo. CS>rXmgma»`m H$‘r H$mcmdYrV `oUm-`m {nH$mMr CËnmXH$Vm dmT>{dUo JaOoMo Amho. Ë`m H$arVm eoVH$ar ~m§YdmZr AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMo Adc§~Z H$aUo Amdí`H$ Amho. - àm. Anojm H$g~o, - S>m°. {dbmg Q>mH$UIma - lr. H$m{bXmg gmR>o, O‘rZ d hdm‘mZ `m {nH$mgmR>r ‘Ü`‘ Vo ^mar Mm§Jcm {ZMam hmoUmar O‘rZ cmJVo O{‘ZrMm gm‘w gmYmaUV: 6.5 Vo 7.5 À`m Xaå`mZ Agmdm. CS>rX `m {nH$mg 21 Vo 25 A§e gopëgAg Vmn‘mZm Amdí`H$ AgVo. nmÊ`mMr H$‘VaVm Agë`mg VgoM 30 Vo 35 A§e gopëgAg Vmn‘mZmVhr ho nrH$ Mm§Jco `oVo. nyd©‘emJV nyduÀ`m {nH$mMr H$mT>Ur hmoVmM EH$ Zm§JaUr H$ê$Z 2 Vo 3 Hw$idmÀ`m nmi`m XodyZ O‘rZ Mm§Jcr ^wg^wgrV H$amdr. nwduÀ`m {nH$mMr YgH$Q>o, H$mS>rH$Mam, doMyZ ¿`mdm. eodQ>À`m Hw$idmÀ`m nmirnydu 15 Vo 20 JmS>`m eoUIV à{V hoŠQ>ar O{‘ZrV {‘giwZ ¿`mdo. noaUrMr doi d {~`mUo Iarn h§Jm‘mV noaUrg `mo½` nmD$g hmodyZ O{‘ZrV dm’$gm `oVmM åhUOoM OyZÀ`m Xwg:`m AmR>dS>`mnmgyZ Owc¡À`m n{hë`m n§YadS>`mn`ªV noaUr H$amdr. noaUr OgOer Ceram hmoV OmB©c Ë`mà‘mUo CËnmXZmV ‘moR>r KQ> hmoVo. noaUrgmR>r 12 Vo 15 {H$cmo {~`mUo à{V hoŠQ>ar dmnamdo. XmoZ AmoirVrc A§Va 30 g|‘r d XmoZ amonmVrc A§Va 10 go‘r R>odmdo ~rOà{H«$`m O{‘ZrVyZ hmoUm-`m ~waemrOÝ`m amoJm§nmgyZ {nH$mcm
 31. 31. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 33 g§ajU {‘iÊ`mgmR>r 2.5 J«°‘ ~mdrñQ>rZ/{H$cmo {~`mÊ`mg Mmoimdo. VgoM noaUrnydu à{V{H$cmo {~`mÊ`mg 5 J«°‘ Q´m`H$moS>‘m© nmdS>a cmdmdr d Ë`mZ§Va 25 J«°‘ am`Pmo{~`‘ d 25 J«°‘ nrEg~r OrdmUyMr nmdS>a JwimÀ`m W§S> nmÊ`m‘Ü`o {‘giyZ cmdmdr. IV ì`dñWmnZ CS>rX `m {nH$mg 15 Vo 20 JmS>`m eoUIV à{VhoŠQ>ar X`mdo. VgoM CS>rX ho {ÛXc dJu` nrH$ Agë`m‘wio hdoVrc ZÌ emofU H$ê$Z ZÌmMr JaO ^mJdVo. Ë`m‘wio ZÌ OmñV XoÊ`mMr JaO ZgVo. CS>rX {nH$mg amgm`{ZH$ IVmMr ‘mÌm 25:50:00 {H$cmo ZÌ: ñ’w$aX: nmcme à{V hoŠQ>ar noaUrÀ`m doir X`mdr Am§Va‘emJV CS>rX ho nrH$ gwê$dmVrnmgyZM VU {da{hV R>odUo Amdí`H$ AgVo. `m {nH$m‘Ü`o n{hcr H$moinUr nrH$ 20 Vo 25 {Xdgm§Mo AgVmZm H$amdr Am{U Xwgar H$moinUr hr nrH$ 30 -35 {Xdgm§Mo AgVmZm H$amdr. H$moinUr Z§Va XmoZ amonmVrc VU H$mT>Ê`mgmR>r cJoM IwanUr H$amdr ho nrH$ 30-45 {Xdg VU {dahrV R>odUo ho CËnmXZ dmT>rgmR>r AË`V Amdí`H$ AgVo. nmUr ì`dñWmnZ CS>rX ho nrH$ nwU©V: nmdgmda `oUmao Amho. {nH$mÀ`m ’w$co `oÊ`mÀ`m d e|Jm ^aÊ`mÀ`m H$mim‘Ü`o O{‘ZrVrc Amocmdm IwnM H$‘r Pmcm Agoc Va hcHo$ nmUr X`mdo. nmdgmMm VmU nS>cm AgVm nmoQ>°{eA‘ Zm`Q´oQ> (13:00:45) 50 J«°‘ à{V 10 {c. nmÊ`mV KodyZ {nH$mda ’$dmaUr H$amdr. VU ì`dñWmnZ noaUr Pmë`mZ§Va 24 Vmgm§À`m AmV n|S>r{‘W°crZ (ñQ>m°ån) 30 Vo 35 {‘cr à{V 10 crQ>a nmÊ`mV KodyZ O{‘Zrda ’$dmamdo. Am§VanrH$ nÜXVrMm dmna `m {nH$mMr cmJdS> Am§VanrH$ åhUyZ BVa {nH$m§‘Ü`o H$aVm `oVo. VyarÀ`m EH$ AmoirZ§Va CS>rX `m {nH$mÀ`m XmoZ Amoir qH$dm VwarÀ`m XmoZ AmoirZ§Va CS>rXmÀ`m Mma Amoir gwc^VoZo KoVm `oVmV. Ë`mMà‘mUo H$mngmÀ`m XmoZ Amoir‘Ü`o `m {nH$mMr cmJdS> Ho$cr AgVm H$mngmÀ`m CËnmXZmV KQ> Z `oVm CS>rXmMo dmT>rd CËnÝZ {‘iVo. nrH$ g§ajU ag emofU H$aUm-`m {H$S>r d ^war amoJmÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r cjUo {XgVmM n{hcr ’$dmaUr S>m`{‘WmoEQ> 20 {‘cr µ nmÊ`mV {‘giUmao J§YH$ 25 J«°‘ à{V 10 {c. nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr Xwgar ’$dmaUr n{hë`m ’$dmaUrZ§Va 12 Vo 15 {Xdgm§Zr S>m`{‘WmoEQ> qH$dm ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g 20 {‘cr µ ~mdrñQ>rZ 10 J«°‘ à{V 10 crQ>a nmÊ`mV KodyZ H$amdr. H$mT>Ur d CËnmXZ `m {nH$mMm H$mcmdYr 70 - 75 {Xdgm§Mm Amho. e|Jm n[an¹$ Pmë`mZ§Va CS>rXmMr H$mnUr H$ê$Z Ii`mda AmUyZ Ë`mMr ‘iUr H$amdr. gmR>dUrnwdu YmÝ` 4- 5 {Xdg Mm§Jco CÝhmV dmidyZ nmoË`mV ^ê$Z R>odmdo. gmR>dVmZm H$Sw>qZ~mMm nmcm YmÝ`mV {‘gimdm Ë`m‘wio gmR>dUrV YmÝ`mg {H$S> cmJV Zmhr. Aem àH$mao CS>rXmMo Mm§Jco ì`dñWmnZ Ho$ë`mg hoŠQ>ar 10 Vo 12 pŠd¨Q>c CËnmXZ {‘iVo. * (bo{IH$m ¶m H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya emmñÌk (H¥${f{dÚm) ¶oWo d boIH$, H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya à‘wI emñÌk åhUyZ Am{U H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya ¶oWo H¥${f ghmæ`H$ ¶m nXmdao H$m¶©aV AmhoV) gwYmarV dmU A.H«$. CS>rX dmU àgmaU df© {nH$mMm H$mcmdYr/{Xdg CËnmXZ q¹$/ho à‘wI d¡{eîQ>`o 01 ~r.S>r.`w- 1 2001 70-75 10-12 Q>nmoao XmUo 02 Q>r.E.`w- 1 1992 65-70 10-12 Q>nmoa XmUo amonmdñWoV Omo‘Xma dmT> 03 Q>r.E.`w- 2 1993 70-75 10-12 Q>nmoao XmUo, ^mar O{‘ZrgmR>r `mo½` 04 Q>r.E.`w- 4 1992 70-75 10-12 Q>nmoao, H$mio XmUo

×