AK 19 May 2016 Digital Issue

39 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
39
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
0
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

AK 19 May 2016 Digital Issue

 1. 1. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 3 H¥$fr dmVm© H|${ж ¶moOZm§gmR>r 60:40 Mo gyÌ ‘w§~B© : H¥$fr {d^mJm‘m’©$V am~{dÊ`mV `oUmè`m H|$Ð nwañH¥$V `moOZm§Mr 2015-16 `m dfm©nmgyZ H|$Ð-amÁ` {híemÀ`m 60:40 `m ~Xbboë`m gyÌmZwgma A§‘b~OmdUr H$aÊ`mg ‘§Jidmar Pmboë`m ‘§{Ì‘§S>i ~¡R>H$sV ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Ambr. Mm¡Xmì`m {dÎm Am`moJmÀ`m {e’$maetZwgma H|$Ð emgZmZo amÁ`mMm H|$Ð H$amVrb dmQ>m 32 Q>¸²$`m§dê$Z 42 Q>¸o$ BVH$m {Z{üV Ho$bobm Amho. amÁ`mMm hm dmQ>m dmT>{dVmZm H|$Ð emgZmZo {d{dY H|$Ð ghmpæ`V VWm nwañH¥$V `moOZm§À`m AZwXmZm‘Ü`o H$nmV Ho$br Amho. Ë`m‘wio Aem `moOZm§Mr A§‘b~OmdUr 60:40 `m ~Xbboë`m gwÌmZwgma H$aÊ`mMm {ZU©` KoÊ`mV Ambm Amho. `m `moOZm§Mm {ZYr H|$Ð emgZmH$Sy>Z àdJ©{Zhm` àmá hmoUma Agë`mZo AZwgy{MV OmVr VWm OZOmVr àdJm©gmR>r ZdrZ boImerf© CKS>Ê`mg ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Ambr Amho. Ë`mMà‘mUo `moOZm§À`m amÁ` {híemMr VaVyX AW©g§H$pënV H$aÊ`mgmR>r ZdrZ boImerf© CKS>Ê`mV `oUma Amho. `m{edm` BVa {d^mJm§Zr XoIrb `m {ZU©`mà‘mUo H$m`©dmhr H$aÊ`mMo {ZX}e `mdoir XoÊ`mV Ambo. H¥$fr {d^mJm‘m’©$V am~{dÊ`mV `oUmè`m EHy$U AH$am `moOZm§Mm H|$Ð {hñgm 60 Q>¸o$ H$aÊ`mV Ambm Amho. `mV H¥$fr CÞVr `moOZoA§VJ©V XmoZ `moOZm§Mm g‘mdoe Amho. Ë`m‘Ü`o amï´>r` AÞ gwajm A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 100) Am{U amï´>r` H¥$fr {dH$mg `moOZm (2014- 15 Mm H|$Ð {hñgm 100) `m§Mm g‘mdoe Amho. VgoM amï´>r` emœV eoVr A{^`mZmA§VJ©V `oUmè`m VrZ `moOZm§Mm `m‘Ü`o g‘mdoe Amho. Ë`m‘Ü`o eoVmdarb nmUr ì`dñWmnZ- àYmZ‘§Ìr H¥$fr qgMZ `moOZoA§VJ©V à{V W|~ A{YH$ nrH$ `moOZm (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 80), H$moaS>dmhÿ joÌ {dH$mg (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 100), O‘rZ Amamo½` ì`dñWmnZmA§VJ©V ‘¥X Amamo½` n{ÌH$m (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 75) `m§Mm g‘mdoe Amho. Ë`mMà‘mUo amï´>r` Vob{~`m d VobVmS> A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 75), H¥$fr `m§{ÌH$sH$aU Cn A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 75), H¥$fr {dñVma Cn A{^`mZ-H¥$fr {dñVma H$m`©H«$‘m§Zm {dñVma {df`H$ gwYmaUm A§VJ©V ghmæ` (AmË‘m) (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 90), {~`mUo d bmJdS> gm{hË` Cn A{^`mZ (2014- 15 Mm H|$Ð {hñgm 100), EH$mpË‘H$ ’$bmoËnmXZ {dH$mg A{^`mZ-amï´>r` ’$bmoËnmXZ A{^`mZ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 85), amï´>r` Am`wf A{^`mZ-Am¡fYr dZñnVr KQ>H$ (2014-15 Mm H|$Ð {hñgm 90) `m `moOZm§Mmhr Ë`mV g‘mdoe Amho. gmVmam {dH$mg `moOZoVrb IoimÀ`m ‘¡XmZmMo AmajU ImOJr {‘iH$V AmajUmVyZ dJiÊ`mMm {ZU©` gmVmam ehamÀ`m Xwgè`m gwYm[aV {dH$mg `moOZoZwgma Am.H«$. 89 ho IoimMo ‘¡XmZ åhUyZ Ama{jV H$aÊ`mV Ambo Amho. `m AmajUm‘Ü`o g‘m{dï> Agboë`m {g.g.Z§. 74 `m {‘iH$Vr‘Ü`o 30 Vo 40 dfmªnmgyZ OwZo a{hdmgr ~m§YH$m‘ Amho. Ë`m‘wio gmVmam ZJan[afXoÀ`m ’o$a~Xb àñVmdmZwgma hr {‘iH$V AmajUmVyZ dJiyZ a{hdmg joÌmV g‘m{dï> H$aÊ`mMm {ZU©` AmO Pmboë`m ‘§{Ì‘§S>i ~¡R>H$sV KoÊ`mV Ambm. `m ’o$a~XbmgmR>r g§~§{YV O‘rZ YmaH$mH$Sy>Z ~mOma ‘yë`Xa Vº²$`m‘Yrb g§~§{YV O{‘ZrÀ`m XamÀ`m nmM Q>¸o$ `mà‘mUo `oUmao A{Y‘yë` emgZmg O‘m H$aÊ`mMr AQ> KmbÊ`mV Ambr Amho. amÁ`mVrb nmUr n[apñWVr : amÁ`mV 15 Q>¸o$ nmUrgmR>m {e„H$, gmSo>Xhm hOma Jmdo-dmS>çm§Zm Q>±H$aZo nmUrnwadR>m amÁ`mÀ`m Obme`mVrb EHy$U nmÊ`mMm Cn`wº$ gmR>m Ho$di 15 Q>¸o$ BVH$m {e„H$ AgyZ nmUr Q>§MmB©Zo ^oS>gmdUmè`m 4033 Jmdo Am{U 6548 dmS>çm§Zm 5159 Q>±H$aÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ nmUr nwadR>m H$aÊ`mV `oV Amho. YaUmV 15 Q>¸o$ nmUr gmR>m amÁ`mÀ`m Obme`mVrb gd© àH$ënm§V Ho$di 15 Q>¸o$ gmR>m AgyZ Joë`m dfu `mM gw‘mamg 25 Q>¸o$ nmUr gmR>m hmoVm. Obme`mVrb {d^mJ{Zhm` gÜ`mMm Am{U H§$gmV JVdfuMm gmR>m nwT>rbà‘mUo- (hr AmH$So>dmar {X. 6 ‘o amoOrMr Amho) ‘amR>dmS>m-2 Q>¸o$ (10), H$moH$U-40 Q>¸o$ (41), ZmJnya-23 Q>¸o$ (25), A‘amdVr-15 Q>¸o$ (27), Zm{eH$-14 Q>¸o$ (28) Am{U nwUo-14 Q>¸o$ (29). gmSo>Xhm hOma Jmdo-dmS>çm§Zm Q>±H$aZo nmUr nwadR>m amÁ`mVrb 4033 Jmdo Am{U 6548 dmS>çm§Zm {X. 9 ‘o 2016 n`ªV 5159 Q>±H$g©Ûmao {nÊ`mÀ`m nmÊ`mMm nwadR>m H$aÊ`mV `oV Amho. ‘mJrb dfu `mM gw‘mamg 1625 Jmdo Am{U 2096 dmS>çm§Zm 1957 Q>±H$g©Ûmao nmUr nwadR>m H$aÊ`mV `oV hmoVm. amoh`moÀ`m H$m‘mda Mma bmI ‘Oya ‘hmamï´> J«m‘rU amoOJma h‘r `moOZoA§VJ©V amÁ`mV 30 E{àbn`ªV 37 hOma 855 H$m‘o gwê$ AgyZ `m H$m‘m§da nmM bmI 69 hOma 183 ‘Owam§Mr CnpñWVr Amho. amÁ`mV 4 bmI 14 hOma 256 H$m‘o eoë’$da AgyZ Ë`m H$m‘m§Mr (nmZ Z§.5 da)
 2. 2. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20164 A§Va§J emídV ^{dî¶mgmR>r nmofH$ ~rO- H$S>Ymݶ ! VwarMm ImoS>dm àn§MmV JmoS>dm ! H$S>YmÝ`mMo AmhmamVrb _hËd Am{U n«{H«$`m eoVH$è¶m§gmR>r daXmZ {‘Zr Xmb{‘b ! Vya-Am§VanrH$ {Z¶moOZ d ì¶dñWmnZ amï´>r¶ AÞ gwajogmR>r H$S>Ymݶ nrH$ CËnmXZ dmT> A{^¶mZ 8 10 13 21 26 28 30 ’$m`Xoera CËnmXZmgmR>r ‘yJ bmJdS> V§ÌkmZ Om{hamV-g§nH©$ gwOrV Hw$cH$Uu 9850044088 {dVaU-g§nH©$ AemoH$ Hw$bH$Uu ‘mo. Z§. 9850902569 ’$moZ/’°$³g Z§. : 0240-2363151/52 nwUo …- ’$moZ Z§. : 020- 67296236 ‘mH}$qQ>J hoS> AéU gmoZXo ‘mo. Z§. 9130068261 CS>rX cmJdS>rMo gwYmarV V§ÌkmZ 32 ‘OHw$amVrc {e’$maer-Xmdo ho O‘rZ-nmUr d hdm‘mZmer g§~§{YV Agë¶mZo dmMH$m§Zr A§‘c~OmdUr H$aVmZm ñdV…Mm {ZU©¶ ‘hÎdmMm ‘mZmdm. © gd© ‘OHw$amMo h³H$ amIyZ R>odco AmhoV. df© 5 & A§H$ 5 & {X. 19 Vo 25 ‘o 2016 qH$‘V … 30 én¶o dm{f©H$ dJ©Ur … 1500 én¶o AY© dm{f©H$ dJ©Ur … 750 én¶o ‘w»¶ H$m¶m©c¶ ‘hm{H$gmZ A°J«mo npãceg© àm. {c., Xr Amo[a¶Z, âc°Q> Z§. 2, nX‘nwam,ñQ>oeZ amoS>, H$moH$UdmS>r, Am¡a§Jm~mX - 431 005 mahakisan.agro@gmail.com ’$moZ/’°$³g Z§. : 0240-2363151/52 H$m°nm}aoQ> H$m¶m©c¶ Am°{’$g Z§. 3-4, 2 am ‘Obm, g§J‘ H$‘{e©`b H$m°åßboŠg, nwUo Ama.Q>r.Amo. Odi, nwUo - 411001 ’$moZ Z§. : 020-67296136 adhunikkisan7@gmail.com dJ©UrMm ’$m°‘© ^aVmZm H¥$n¶m Amnco nyU© Zmd, nÎmm d g§nH©$ H«$‘m§H$ Úmdm. A§H$ Xa ewH«$dmar nmoñQ> Ho$cm OmVmo. www.facebook.com/AdhunikKisan ì¶dñWmnH$s¶ g§nmXH$ - g§MmcH$ amOy énmao{c¶m "AmYw{ZH$ {H$gmZ' gmßVm{hH$ ‘mcH$-‘wÐH$-àH$meH$ {dZmoX em‘amd AnqgJoH$a ¶m§Zr à^mH$a qàQ> n°H$ (àm.) {c., B©Ec-26, E‘Am¶S>rgr B§S>pñQ´>¶c E[a¶m, {MH$cR>mUm, Am¡a§Jm~mX-431006 ¶oWo N>mnyZ ‘hm {H$gmZ A°J«mo npãceg© àm. {c., 2, "Xr Amo[a¶Z', qgS>rHo$Q> ~±Ho$Odi, ñQ>oeZ amoS>, Am¡a§Jm~mX-431 005 ¶oWo àH$m{eV Ho$co. g§nmXH$ … * {Z{eH$m§V ^mcoamd (nr. Ama. ~r. H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$s¶ O~m~Xmar) _wIn¥ð> Am{U _m§S>Ur _hoe nmQ>rb ‘w§~B© g§nH©$ : gwOrV a. {ei‘H$a (Cnmܶj, Am.{H$.nwUo), E202, Am{edm©X gmogm¶Q>r, {MVio nW, nmoVw©{JO MM©À¶m ‘mJo, XmXa (n) ‘w§~B©-400 028 ’$moZ : 9130068266 Email : mahakisan.agro@gmail.com
 3. 3. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 5 ‘Oya j‘Vm 1272.82 bmI EdT>r Amho. amÁ`mV 379 Mmam N>mdÊ`m amÁ`mV ~rS>, bmVya, Cñ‘mZm~mX Am{U Ah‘XZJa `m {Oëøm§gmR>r 407 Mmam N>mdÊ`m ‘§Oya H$aÊ`mV Amë`m AgyZ Ë`mVrb 379 Mmam N>mdÊ`m gwé Pmë`m AmhoV. 30 E{àb AIoan`ªV ~rS> 271, Cñ‘mZm~mX 88, Ah‘XZJa 15, bmVya 5 `mà‘mUo EHy$U 379 Mmam N>mdÊ`m gwé AmhoV. Ë`mV bhmZ ‘moR>r Aer EHy$U 4 bmI 7 hOma 477 OZmdao AmhoV. IV d {~`mÊ`m§Mr nwaogr CnbãYVm amÁ`mV Iarn h§Jm‘-2016 gmR>r 43.75 bmI ‘o.Q>Z IVm§Mr ‘mJUr AgyZ 40.25 bmI ‘o.Q>Z EdT>çm IVm§Mo {Z`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. `m{edm` H|$Ð emgZmZo amÁ`mgmR>r `w[a`m IVmMo EHy$U 0.50 bmI ‘o.Q>Z dmT>rd amIrd Amd§Q>Z ‘§Oya Ho$bo Amho. Iarn-2015 ‘Yrb IV dmnamÀ`m VwbZoV `mdoiÀ`m ‘mJUrMo à‘mU 26 Q>¸²$`m§Zr OmñV Amho. Iarn-2016 gmR>r h§Jm‘mVrb Ano{jV joÌ, ‘mJrb VrZ dfmªMr gamgar {dH«$s Am{U {~`mUo ~Xb Xa `mZwgma {nH${Zhm` {~`mÊ`mMr JaO {Z{üV H$aÊ`mV Ambobr Amho. Ë`mMà‘mUo gmd©O{ZH$ d ImOJr joÌmH$So> CnbãY AgUmè`m {~`mÊ`mMr ‘m{hVr KoD$Z {Z`moOZ H$aÊ`mV Ambo Amho. Iarn h§Jm‘mgmR>r 14.99 bmI q¹$Q>b {~`mÊ`m§Mr JaO AgyZ Ë`m VwbZoV 17.90 bmI q¹$Q>b {~`mÊ`m§Mr CnbãYVm Amho. * (nmZ 3 dê$Z ) 80 Q>¸o$ eoVH$ar nrH$ H$Om©Imbr AmUʶmMm ‘mZg - ‘w»¶‘§Ìr amÁ`mVrb 80 Q>¸o$ eoVH$ar `mdfu nrH$ H$Om©gmR>r g§ñWmË‘H$ H$O© nwadR>çmV AmUmdoV VgoM `mÑï>rZo ~±H$g© g{‘VrZo amÁ`mÀ`m gZ 2016-17 À`m nrH$ H$O© AmamIS>çmV dmT> H$amdr, Aem gyMZm ‘w»`‘§Ìr Xod|Ð ’$S>Udrg `m§Zr AmO {Xë`m. gømÐr A{VWrJ¥hmV ‘w»`‘§Í`m§À`m AÜ`jVoImbr ~±H$g© g{‘VrMr 131 dr ~¡R>H$ g§nÞ Pmbr. Ë`mdoir lr. ’$S>Udrg ~mobV hmoVo. ~¡R>H$sg ghH$ma‘§Ìr M§ÐH$m§V nmQ>rb, ghH$ma amÁ`‘§Ìr XmXmOr ^wgo, ‘w»` g{Md ñdmYrZ j{Ì`, amÁ`ñVar` ~±H$g© g{‘VrMo AÜ`j gwerb ‘whZmoV, [aPìh© ~±H$ Am°’$ B§{S>`mMo So>ß`wQ>r Jìh©Za Eg.Eg. ‘w§Ðm `m§À`mgh ~±H$g© g{‘VrMo gXñ`, Zm~mS©>Mo à{V{ZYr Am{U d[að> emgH$s` A{YH$mar CnpñWV hmoVo. ghH$mar ~±H$m§‘m’©$V eoVH$è`m§Zm hmoUmè`m H$O© nwadR>çmMo à‘mU A{YH$ Amho. nU Ë`mM~amo~a amÁ`mVrb AZwgy{MV dm{UpÁ`H$ ~±H$m§Mo ho à‘mU 80 Q>¸²$`m§n`ªV dmT>Ê`mgmR>r amÁ`ñVar` ~±H$g© g{‘VrZo à^mdr H¥$Vr AmamIS>m V`ma H$amdm Aem gyMZm XoD$Z ‘w»`‘§Ìr åhUmbo H$s, amÁ`mVrb ~±H$g©Mr H$m‘{Jar gwYmaV Agbr Var AW©ì`dñWoÀ`m {dH$mgmgmR>r gyú‘ {ZX}em§H$mda bj XoÊ`mMr AOyZhr JaO Amho. ho df© eoVH$è`m§gmR>rM Zmhr, Va amÁ` AW©ì`dñWogmR>rhr AS>MUrMo Jobo Amho. ñWyb amÁ` CËnÞmV H¥$fr joÌmMm {hñgm 10 Vo 11 Q>¸²$`m§À`m Amgnmg Amho nU eoVrda Adb§~yZ Agboë`m bmoH$m§Mr Q>¸o$dmar 45 Vo 50 Q>¸²$`m§n`ªV Amho. H¥$fr joÌmMm ñWyb amÁ` CËnÞmVrb {hñgm dmT>Ê`mMr JaO AgyZ ‘mJrb Mma dfmªÀ`m XwîH$mim‘wio `m joÌmVrb dmT> ZH$mamË‘H$ Amho. Ë`m‘wio Ho$di eoVH$è`m§da Zmhr Va amÁ` AW©ì`dñWm Am{U ~±H$g©dahr X~md dmT>bm Amho. eoVrda Amboë`m VmUm‘wio amÁ`mVrb BVa joÌhr à^m{dV hmoV AgyZ Ë`m§Zm hmoUmam nVnwadR>m H$‘r hmoV Amho. `mdfu amÁ`mV Mm§Jbm nmD$g hmoÊ`mMm hdm‘mZ ImË`mMm A§XmO Amho. Ë`m‘wio gJù`m§Zr EH$Ì `oD$Z Oa CÎm‘ H$m‘ Ho$bo Va H¥$fr joÌm~amo~a BVa joÌm§Mmhr ObX {dH$mg gmYUo eŠ` hmoB©b, `mVyZ amÁ` AW©ì`dñWobm JVr {‘iob. eoVH$è`m§Mr H$O© naV’o$S>rMr j‘Vm dmT>br H$s ~±H$g©Zmhr bm^ hmoB©b Agohr ‘w»`‘§Ìr åhUmbo. AmVm Oo eoVH$ar g§ñWmË‘H$ H$O© nwadR>çm~mhoa Jobo AmhoV, Ë`m§Zm nwÝhm `m ì`dñWoV AmUÊ`mgmR>r ~±H$g© g{‘VrZo {deof à`ËZ H$aÊ`mMr JaO AgyZ AË`ën ^yYmaH$ eoVH$è`m§À`m H$O© nwadR>çmdahr ~±H$m§Zr bj Úmdo. ~±H$m§Zr eoVH$è`m§Zm H$aÊ`mV `oV Agboë`m nVnwadR>çmÀ`m aH$‘m§da Zmhr Va bm^YmaH$ eoVH$è`m§À`m g§»`oda bú` H|${ÐV H$amdo, Ago gm§JyZ ‘w»`‘§Ìr åhUmbo H$s, amÁ`mVrb 14 {Oëhm ghH$mar ~±H$m§À`m 4 hOma H$moQ>r én`m§À`m {b{¹${S>Q>rMm (VabVoMm) àý Amho. `mda [aPìh© ~±Ho$Zo YmoaUmË‘H$ {ZU©` KoD$Z hm àý bdH$a gmoS>dmdm, OoUoH$ê$Z `m ~±H$m eoVH$è`m§Zm A{YH$ j‘VoZo ‘XV H$ê$ eH$Vrb. `mgmR>r ~±H$g© g{‘VrZo d emgZmÀ`m g§~§{YV {d^mJmZo nmR>nwamdm H$amdm Agohr Vo åhUmbo. H¥$fr joÌmVrb gH$mamË‘H$ ~Xbm§gmR>r ~±H$m§Zr BÝìhoñQ>‘|Q> H«o${S>Q> dmT>dmdo, Ago gm§JyZ ‘w»`‘§Ìr åhUmbo H$s, gd© joÌmVrb ~±H$m§Zr amÁ`mVrb Ë`m§Mm {dñVma dmT>dmdm d J«m‘rU ^mJmV ~±qH$J Omio {dñVmamdo. amÁ`mVrb H$mhr {OëømV `mMo à‘mU ’$maM H$‘r Amho Ë`mH$So> àmYmÝ`mZo bj Úmdo VgoM JS>{Mamobr, M§Ðnya gma»`m {deofV: Á`m {OëømV eoVH$è`m§À`m AmË‘hË`m§Mo à‘mU A{YH$ Amho {VWo H$O©-R>odrMo à‘mU (grS>r aoemo) dmT>dmdo. *
 4. 4. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20166 H¥$fr dmVm© AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20166 Am¡a§Jm~mX- Iarn h§Jm‘ 2016 ‘Ü`o àYmZ‘§Ìr {nH$ {d‘m `moOZm A§‘b~OmdUr H$aÊ`mgmR>r amÁ` emgZmZo ‘§Oyar {Xbr AgyZ {nH$ {då`mgmR>r 2 hOma H$moQ>r én`m§Mr VaVyX Ho$br Agë`mMr ‘m{hVr amÁ`mMo ‘hgyb, VWm H¥$fr ‘§Ìr EH$ZmWamd IS>go `m§Zr AmO Am¡a§Jm~mX `oWo gw^oXmar {dlm‘J¥hmV Am`mo{OV nÌH$ma n[afXoVo {Xbr. Iarn h§Jm‘m‘Ü`o eoVH$-`m§Zm Ho$di 2 Q>¸o$ XamZo {d‘m hám ^amd`mMm AgyZ Cd©[aV hßË`mMr a¸$‘ H|$Ð emgZ d amÁ` emgZ ^aUma Amho. h§Jm‘mVrb à{VHw$b n[apñWVrV ZwH$gmZ ^anmB© {Z{üV hmoUma AgwZ àW‘M H$mT>UrnümV ZwH$gmZrgmR>r {d‘m ga§jU {‘iUma Agë`mMo gm§JyZ lr. IS>go nwT>o åhUmbo H$s, gZ 2016-17 ho df© Am§Vaamï´>r` H$S>YmÝ` df© åhUwZ Kmo{fV H$aÊ`mV Ambo AgyZ amÁ`m‘Ü`o EHw$Uo {~`mUm§Mr JaO 14.99 bmI q¹$Q>b AgyZ Ë`mgmR>r 17.90 bmI q¹$Q>b {~`mUo gmR>m CnbãY Amho. ~r. Q>r. H$nmer bmJdS>r gmR>r 160 bmI nmH$sQ>m§Mr JaO AgwZ 200 bmI nmH$sQ>o CnbãY Amho. nrH$ àmË`{jH$m§gmR>r CÞV dmUm§Mo 54 hOma q¹$Q>b {~`m§Uo 100 Q>¸o$ AZwXmZmda CnbãY H$ê$Z XoÊ`mV `oUma Amho. 1 bmI 55 hOma q¹$Q>b {~`mUo {dVaUmda é. 36 H$moQ>r AZwXmZ `m dfu {dVarV Ho$bo OmB©b. ZdrZ dmUm§Mo 1.50 bmI q¹$Q>b {~`mUo CËnmXZ H$aÊ`mgmR>r é. 36 H$moQ>tMr VaVyX Ho$br Amho. VwarÀ`m CËnmXH$Vm dmT>rgmR>r B{H«$g°Q> g§ñWoÀ`m `m {nH$mMo àYmZ‘§Ìr {nH$ {d‘m `moOZobm amÁ`mMr ‘§Oyar - IS>go g§H$arV dmU Am`grnrEM- 2740 Mo 1200 q¹$Q>b {~`mUo eoVH$- `m§Zm e§^a Q>¸o$ AZwXZmda CnbãY H$aÊ`mV `oUma Agë`mMo lr.IS>go `m§Zr `mdoir gm§{JVbo. `m ì`{V[aº$ Vob{~`m {nH$m A§VJ©V 21000 q¹$Q>b gmo`~rZ {~`mUo {nH$ àmË`{jH$m§gmR>r 100 Q>¸o$ AZwXmZmda XoÊ`mV `oB©b. `m ì`{V[aº$ 95000 q¹$Q>b gmo`~rZ {~`mUo eoVH$`mªZm noaUrgmR>r CnbãY ìhmdo åhUyZ {dVaU AZwXmZ é. 2500/- àVr q¹$Q>b XoÊ`mV `oUma Amho. amÁ`m‘Ü`o Iarn h§Jm‘mV amgm`{ZH$ IVmMm EHy$U dmna 30 Vo 32 bmI ‘o. Q>Z Amho. gÚpñWVrV 11.88 bmI ‘o. Q>Z gmR>m {e„H$ Amho. amÁ`m‘Yo {~`mUo, IVo, {H$Q>H$ZmeHo$ `mgmR>r 571 CËnmXH$ AgyZ 1.24 bmI {dVaH$ AmhoV. `m {Z{dð>m§À`m JwUdÎmm {Z`§ÌUmgmR>r 395 ^amar nWH$m§Mr ñWmnZm Ho$br Amho. eoVH$-`m§Zm O{‘Z Amamo½` n{ÌHo$Mo {dVaU H$aÊ`mgmR>r 18.22 bmI ‘¥Xm Z‘wZo Jmoim H$aÊ`mV `oUma AgyZ Ë`mgmR>r ‘mohr‘ ñdénmV ‘mVr Z‘wZo Jmoim H$aÊ`mgmR>r ‘mVr Z‘wZm {XZ/AmR>dS>m Am`mo{OV H$aÊ`mV `oUma Agë`mMo gm§JyZ ‘hgyb ‘§Ìr nwT>o åhUmbo H$s, ñWm{ZH$ Z¡g{J©H$ AmnÎmrnmgyZ ga§jU XoÊ`mV `oUma AgyZ doioV ZwH$gmZ ^anmB© AXm H$aÊ`mgmR>r AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMm dmna H$aÊ`mV `oUma Amho. VgoM ‘hgyb d¥Õr d ZmJ[aH$m§À`m gmo`rgmR>r {d^mJmMo ~iH$Q>rH$aU H$aUma AgyZ Zd{Z{‘©V {Oëøm§gmR>r ñdV§Ì gh {Oëhm {Z~§YH$ H$m`m©b` {Z‘m©U H$aUma Agë`mMo lr.IS>go `m§Zr `mdoir gm§{JVbo. * H$O© nwZJ©R>Z d nrH$ H$O© ‘oimì`mg eoVH$è`m§Zr KoVbm bm^ bmVya : {OëømVrb eoVH$è`m§H$S>rb H$Om©Mo nwZJ©R>Z H$aUo d ZdrZ nrH$ H$O© CnbãY H$éZ XoÊ`mgmR>r {OëømVrb gd© ~±Ho$À`m emIm§‘Ü`o H$O© énm§Va d nrH$ H$O© dmQ>n ‘oimì`mMo Am`moOZ H$aÊ`mV Ambo hmoVo. {OëømVrb eoVH$è`m§Zr `m ‘oimì`mg ‘moR>çm g§»`oZo CnpñWV amhÿZ bm^ KoVbm. {Oëøm{YH$mar nm§Sw>a§J nmobo `m§Zr qMMmobr amddmS>r `oWrb ~±H$ Am°’$ ‘hmamï´>, aoUmnya `oWrb ñQ>oQ> ~±H$ Am°’$ h¡Ðm~mX Am{U nmZJmd `oWrb ^maVr` ñQ>oQ> ~±H$ `m emIm§‘Ü`o Am`mo{OV H$aÊ`mV Amboë`m H$O© énm§Va d nrH$ H$O© dmQ>n ‘oimì`mg ^oQ> {Xbr. `mdoir lr.nmobo åhUmbo, {OëømVrb H$O© Z KoVboë`m 50 hOma eoVè`m§Zm H$Om©Mm bm^ ìhmdm `mgmR>r 1 hOma 6 H$moQ>rdéZ gZ 2016-17 H$arVm 1300 H$moQ>tMr VaVyX dmT>{dÊ`mV Ambr Amho. *
 5. 5. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 7 {‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo nwadR>çmgmR>r AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§À`m Zm|XUrH¥$V ~MVJQ>m§H$Sy>Z AO© Am‘§{ÌV H¥$fr dmVm© XwîH$mir Jmdm§‘Ü`o emœV qgMZmgmR>r emgZ à`ËZerb - M§ÐH$m§VXmXm nmQ>rb 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 7 A‘amdVr : gm‘m{OH$ Ý`m` d {deof ghmæ` {d^mJm‘m’©$V AZwgw{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§À`m ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>m§Zm 90 Q>¸o$ AZwXmZmda 9 Vo 18 Aœeº$sMm {‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo amoQ>m°ìhoQ>a d Q´oba `m§Mm nwadR>m H$aÊ`m~m~VMr `moOZm gwé Ho$br Amho. `m `moOZ|VJ©V AZwgw{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$m§Mo Zm|XUrH¥$V ~MVJQ>m§H$Sy>Z AO© ‘mJ{dÊ`mV `oV Amho. `m `moOZoMm bm^ KoÊ`mgmR>rÀ`m AQ>r d eVu nwT>rbà‘mUo Amho. AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$mÀ`m ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mVrb gXñ` ho ‘hmamï´> amÁ`mMo a{hdmgr AgmdoV. ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mVrb {H$‘mZ 80 Q>¸o$ gXñ` ho AZwgy{MV OmVr d Zd~m¡Õ KQ>H$mVrb AgmdoV. {‘Zr Q´°ŠQ>a d Ë`mMr CngmYZo `m§À`m IaoXrMr H$‘mb ‘`m©Xm 3.50 bmI én`o BVH$s amhrb. ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mZo darb H$‘mb ‘`m©XoÀ`m a¸$‘oÀ`m 10 Q>¸o$ ñd{hñgm ^aë`mZ§Va 90 Q>¸o$ (H$‘mb 3.15 bmI én`o) emgH$s` AZwXmZ AZwko` amhrb. àmá AOm©Mm AmT>mdm KoD$Z bm°Q>ar nÕVrZo (B©œa {MÇ>r) Ûmam gmoS>V hmoB©b. Á`m bm^mÏ`mªZm nmda {Q>baMm bm^ {Xbm Amho Ë`m bm^mÏ`mªZr `m `moOZoMm bm^ KoVm `oUma Zmhr. Á`m ñd`§ghmæ`Vm ~MV JQ>mMm Z§~a bmJë`mg Ë`m§Zm ËdarV 10 Q>¸o$ a¸$‘ åhUOo én`o 35 hOma Mm ^aUm H$amdm bmJob. `m ì`{V[aº$ g{dñVa AQ>r d eVu ~m~VÀ`m ‘m{hVrgmR>r ghmæ`H$ Am`wº$, g‘mO H$ë`mU, S>m°.~m~mgmho~ Am§~oS>H$a gm‘m{OH$ Ý`m` ^dZ, Mm§Xya aoëdo amoS>, A‘amdVr `m H$m`m©b`mer g§nH©$ gmYwZ {d{hV AOm©À`m Z‘wÝ`mgh narnyU© AO© {X.25 ‘o, 16 n`ªV gmXa H$amdoV Ago ghmæ`H$ Am`wº$, g‘mO H$ë`mU A‘amdVr `m§Zr H$i{dbo Amho. * ~wbS>mUm - amÁ`mV XwîH$mir pñWVrZo J§^ra ê$n YmaU Ho$bo Amho. `m n[apñWVrda ‘mV H$aÊ`mgmR>r emgZ à`ËZ H$arV Amho. XwîH$mir Jmdm§À`m {edmam‘Ü`o emœV qgMZ CnbãY H$aÊ`mda emgZmMm ^a Amho. Ë`mH$[aVm amÁ`mV ‘hËdmH$m§jr Ob`wº$ {edma A{^`mZ am~{dbo OmV Amho. Ob`wº$À`m H$m‘m§‘wio nmdgmù`mV WmoS>çmhr nmdgmZo nmUr gmMyZ O{‘ZrMr ^yOb nmVir dmT>Ê`mg ‘XV {‘iUma Amho, Agm {dœmg amÁ`mMo gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘, ghH$ma d nUZ ‘§Ìr M§ÐH$m§VXmXm nmQ>rb `m§Zr ì`º$ Ho$bm Amho. Im‘Jmd-~wbS>mUm añË`mdarb kmZJ§Jm ZXrdarb C§M nwbmÀ`m ~m§YH$m‘mMm ^y‘rnwOZ g‘ma§^ Im‘Jmd VmbwŠ`mVrb {XdR>mUm ’$mQ>m `oWo Am`mo{OV H$aÊ`mV Ambm hmoVm. Ë`mdoir ‘mJ©Xe©Z H$aVmZm Vo ~mobV hmoVo. `màg§Jr ì`mgnrR>mda Am‘Xma gd©lr nm§Sw>a§J ’w§$S>H$a, AmH$me ’w§$S>H$a, S>m°. e{eH$m§V IoSo>H$a, gmd©. ~m§YH$m‘ {d^mJmMo A‘amdVr {d^mJmMo ‘w»` A{^`§Vm M§ÐeoIa Vw§Jo, Obg§nXm {d^mJmMo ‘w»` A{^`§Vm lr. nmohZH$a, A{YjH$ A{^`§Vm lr. ndma, gmd©. ~m§YH$m‘ {d^mJmMo A{YjH$ A{^`§Vm lr. ^mbo, H$m`©H$mar A{^`§Vm lr. WmoQ>m§Jo, Cn{d^mJr` A{YH$mar lr. ~|So> AmXtgh A{YH$mar CnpñWV hmoVo. {ZåZ kmZJ§Jm àH$ënmbm 160 H$moQ>r ê$n`m§Mr gwYmarV àemgH$s` ‘mÝ`Vm XoÊ`mV Amë`mMo gm§JV gmd©. ~m§YH$m‘ ‘§Ìr åhUmbo, `m àH$ënm‘wio n[agamVrb qgMZmÀ`m joÌmV dmT> hmoUma Amho. Odinmg 1200 hoŠQ>a joÌmda qgMZmMm bm^ {‘iUma Amho. Ob`wº$ {edmaÀ`m ‘mÜ`‘mVyZ amÁ`^amV H$m‘m§Mm YS>mH$m gwê$ Amho. `m H$m‘m§‘Ü`o XwîH$mir ‘amR>dmS>çmV ZwH$Ë`mM Pmboë`m AdH$mir nmdgm‘wio nmUrXoIrb gmR>bo Amho. `mMo XyaJm‘r Mm§Jbo n[aUm‘ amÁ`mbm nhm`bm {‘iUma Amho. Vo nwT>o åhUmbo, amÁ`mV XO}Xma añË`m§Mo, nwbm§Mo Omio {dUÊ`mgmR>r emgZ H$m‘ H$arV Amho. amÁ`mV 8 hOma H$moQ>r ê$n`m§Mo añVo ~m§YÊ`mV `oUma Amho. `m añË`m§À`m XOm©H$So> {deof bj {Xë`m OmUma Amho. Iarn h§Jm‘ AmVm Vm|S>mda `odyZ R>onbm Amho. {dX^m©V ZmJnya, dYm© d ~wbS>mUm `m AS>MUrV Agboë`m {Oëhm H|$Ðr` ghH$mar ~±H$m§Zm emgZmÀ`m à`ËZm§‘wio ZwH$VoM nadmZo {‘imbo Amho. Ë`m‘wio ~wbS>mUm {OëømV nrH$ H$O© dmQ>n d nwZJ©R>U à^mdrnUo H$aÊ`mg ‘XV {‘iUma Amho. eoVH$è`m§Zr gZ 2015- 16 dfm©Vrb nrH$ H$Om©Mo nwZJ©R>U H$amdo. eoVH$è`m§À`m eoV‘mbmb Zoh‘r Mm§Jbm Xa {‘imbm nm{hOo `mgmR>r emgZ AmJ«hr Amho. àË`oH$ eoV‘mbmb {H$‘mZ Mm§Jbm Xa emgZ XoUma Amho. Ë`m‘wio eoVH$è`m§Zm {Z{üVM bm^ {‘iob. emgZ Iyn `moOZm eoVH$è`m§gmR>r am~{dVo. `moOZm gm‘mÝ`mn`ªV nmohmoMë`m{edm` `moOZoMo ’${bV {‘iV Zmhr, Agohr Vo åhUmbo. *
 6. 6. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 20168 XoemVrb ~hþg§»¶ bmoH$m§Mr à{WZm§Mr JaO ^mJ{dUmam à‘wI òmoV H$S>Ymݶ (S>mir) AmhoV. åhUyZM XoemÀ¶m nmofU‘yë¶ gwajoÀ¶m Ñï>rZo H$S>Ymݶo {nH$m§Zm AZݶ gmYmaU ‘hÎd Amho. ‘mJrb H$mhr dfmªnmgyZ ¶m {nH$m§À¶m CËnmXZmV KQ> Pmbr Amho. n[aUm‘r XoemVrb S>mir H$S>YmݶmMr JaO Am¶mV H$ê$Z ^mJdbr OmVo Amho. ¶§Xm S>mirMo ^md amï´>r¶ Zìho Va Am§Vaamï´>r¶ nmVirda hr ^S>H$bo Am{U S>mirÀ¶m ^mdmÀ¶m àíZm§Mr Vrd«Vm g‘moa Ambr ¶mbm àm‘w»¶mZo XoemVrb H$S>Ymݶ CËnmXZmMr pñWVr H$S>Ymݶ {nH$m§Imbrb KQ>V OmUmao joÌ Am{U CËnmXH$VoV hmoUmar KQ> hr à‘wI H$maUo AmhoV. - {~{^fU ~mJb/nwUo 2016 ho df© Am§Vaamï´>r¶ S>mi (H$S>Ymݶ) df© åhUyZ g§¶w³V amï´> g§KmZo Omhra Ho$bo Amho. S>mirMo nmofU‘yë¶, ˶mVrb Cn¶w³V KQ>H$ Am{U emídV CËnmXZ nÕVrV H$S>YmݶmMo ‘hÎd ¶m g§X^m©V OJ^amV OZOmJ¥Vr H$aUo ¶m‘mJrb à‘wI hoVy Amho. ¶mV àm‘w»¶mZo S>mitÀ¶m {nH$mImbrb joÌmV dmT> ìhmdr d ˶m~amo~a ‘mZdr AmhmamV S>mirMo ‘hÎd d ˶mV dmT> hmoUo Oê$arMo Amho. ¶mgmR>r AÞ d H¥${f g§KQ>Zm g§ñWmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ Amnbr O~m~Xmar nma nmS>V Amho. gd©gmYmaU bmoH$m§Mm Am{W©©H$ ñVa C§Mmdbm Amho. ˶m‘wio ˶m§Mm H$b ‘m§g, ‘mgo ¶mH$S>o dibm Amho. S>mirH$S>o nmofU‘yë¶m§À¶m Ñï>rZo Xÿb©j hmoVmZm {XgVo Amho VgoM H$S>Ymݶ CËnmXH$Vm ¶mV KQ> d dmT>Vr bmoH$g§»¶m ¶m‘wio S>mitMm VwS>dS>m OmUdVmo Amho d ¶mgmR>r S>mir d H$S>YmݶmMo ’$m¶Xo CËnmXZ d CËnmXH$VoV dmT> d emídV nÕVrZo eoVr Am{U AÞgmIir‘ܶo S>mitMm à^mdr dmna ¶mgmR>r Am§Vaamï´>r¶ S>mi df© gmOao Ho$bo OmV Amho. * ‘hmamï´>mVrb H$S>Ymݶ CËnmXZ nrH$ bmJdS> joÌ CËnmXZ CËnmXH$Vm (bmI ho³Q>a) (bmI Q>Z) ({H$bmo/ho³Q>a) ha^am 13.48 8.84 656 Vwa 10.36 3.84 313 CS>rX 2.55 0.92 365 ‘yJ 3.18 0.89 280 emídV ^{dî¶mgmR>r nmofH$ ~rO - H$S>Ymݶ !
 7. 7. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 9 CËnmXZ j‘VoMm {dMma Ho$bm Va ¶mV ~arM KQ> Pmbr Amho. ¶mgmR>r CËnmXZmV dmT> ìhmdr åhUyZ emídV nÕVrZo à^mdr A‘b~OmdUr H$aUo Oê$arMo R>aob. AmnU H$S>Ymݶ {nH$mMr CËnmXZj‘Vm d à˶j CËnmXH$Vm nmhÿ. (‘hmamï´>) CËnmXZ j‘Vm à˶jmV CËnmXZ (q¹$. ho³Q>a) (q¹$. ho³Q>a) ha^am 30-35 6.92 Vya 35-40 7.28 ‘yJ 15 4.5 CS>rX 15 4.86 CËnmXH$VoV EdT>r V’$mdV {Z‘m©U Pmbr Amho. eoVH$ar àm‘w»¶mZo ¶m {nH$mÀ¶m bmJdS>rgmR>r Xþ涑 {nH$ åhUyZ ˶mH$S>o nmhVmo Amho. n[aUm‘ CËnmXH$VoV Pmbobr KQ> {XgyZ ¶oVo Amho. H$S>Ymݶ {nH$mVrb à‘wI AS>MUr gd© H$S>Ymݶ {nHo$ hr ZJXr {nHo$ ZmhrV. emgZmMo A{ZpíMV Am¶mV-{Z¶m©V YmoaU ˶m‘wio eoVH$è¶m§Zm ^md {‘iV Zmhr. Anwar gmR>dU gw{dYm, eoVH$ar ‘mbH$sMo Anwao à{H«$¶m CÚmoJ, O{‘ZrMo {d^mOUrH$aU ¶m‘wio O{‘ZrMo bhmZ bhmZ VwH$S>o nS>bo d ˶m‘wio Aën^yYmaH$, A˶ën^wYmaH$ eoVH$ar Am{W©H$ AS>MUrV Ambm. ¶mV ˶mbm ¶m§{ÌH$sH$aU H$aVm ¶oV Zmhr. ˶m‘wio CËnmXZmV KQ> {XgVo. gd© H$S>Ymݶ {nHo$ {h H$moaS>dmhÿ ^mJmV KoVë¶m‘wio gVV nS>Umam XþîH$mi d hdm‘mZmVrb ~Xb ¶mg Vr ~ir nS>VmV. amoJ d {H$S>rgmR>r g§emoYZ {VVHo$M ‘hÎdmMo Amho. VgoM Amdf©UàdU OmVtMr {Z{‘©Vr VgoM H$‘r H$mbmdYrÀ¶m OmVr {H$S>amoJ à{VH$maj‘ OmVr / dmU {Z‘m©U H$aUo Oê$arMo Amho. ¶m§{ÌH$rH$aUmMm A^md Agë¶mH$maUo noaUrgmR>r AS>Wio H$mT>UrV AS>Wio ¶oVmZm {XgV AmhoV. {H$‘mZ AmYma^yV qH$‘V (E‘Egnr) E‘Egnr R>a{dVm§Zm ‘mJUr nwadR>m pñWVr bjmV KoUo JaOoMo Amho. CËnmXZmVrb ~Xb * H$S>Ymݶ {nH$m§Mr H$moaS>dmhÿ joÌmV bmJdS> * EHw$U {nH$ CËnmXZmV H$S>YmݶmMm 4% dmQ>m * XaS>moB© S>mi CnbãYVm 32 J«°‘ à{V{XZ * bmoH$g§»¶m dmT>br ‘mÌ H$S>Ymݶ CËnmXH$VoV KQ> * EHy$U bmJdSrÀ¶m 12% joÌmda H$S>Ymݶ bmJdS> *CËnmXH$VoV Am§Vaamï´>r¶ nmVirda {nN>mS>r V§ÌkmZ d eoVH$ar ¶m§À¶mV ‘moR>r Xar {Z‘m©U Pmbr Amho. {dÚmnrR>o, H$S>Ymݶ {nH$m§À¶m dmT>rgmR>r V§ÌkmZ d {Za{Zamio dmU {dH${gV H$aV AmhoV. ‘mÌ Ë¶m§Mm A{YH$ àgma hmoV Zmhr Am{U {~¶mUm§Mm nwadR>m hr hmoV Zmhr. ¶mgmR>r Xþgam n¶m©¶ J«m‘ {~OmoËnmXZ H$m¶©H«$‘mda A{YH$ ^a XoUo JaOoMo Amho. Am{U ¶mVrb à‘wI g‘ñ¶m ñdÀN>, Mm§Jbm Am{U CÎm‘ dmU {ZdS>Uo Amnë¶m ñWm{ZH$ n[apñWVr d AS>MUr nrH$ nÕVr OmUyZ dmUm§Mr {ZdS> H$aUo. H$S>Ymݶ {nH$m§Mo CËnmXZ dmT>{dUo ¶mgmR>r H$mhr * JwUdÎmm nyU© CÎm‘ {~¶mʶm§Mo CËnmXZ d dmQ>n * emídV eoVr nÕVrMm Adb§~ noaUrMr doi, IV, nmUr Am{U AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ, * nrH$m§Mm gmR>m, H$mT>Ur, gmR>dUyH$ * AX²¶mdV ¶m§{ÌH$sH$aU - ‘emJV d A§Va‘emJV VWm noaUrgmR>r ~r~rE’$ g§H$ënZm * Am§Va{nH$ åhUyZ H$S>YmݶmMr bmJdS> * {nH$ ’o$anmbQ>rV H$S>Ymݶ {nH$mMr bmJdS> * VwarÀ¶m {nH$mMr nS>rH$ VWm ~m§Ymda bmJdS> * ~rOmoËnmXZmV / J«m‘ {~OmoËnmXZmV à^mdr g§Yr * g§a{jV qgMZmMr CnbãYVm H$ê$Z XoUo Oê$arMo * àJV g§emoYZmMm dmna, g§a{jV qgMZ * H$mT>Ur níMmV ZwH$gmZ H$‘r H$aUo * gwYm[aV {nH$ ì¶dñWmnZ nÕVrMm Adb§~ ¶mgmR>r Amnë¶m H$m¶©joÌmVrb H¥${f {dÚmnrR> d H¥${f {dkmZ H|$ÐmMm g„m KoUo. * EH$mpË‘H$ AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ * nrH$ nÕVrV ZdrZ V§ÌkmZmMm Adb§~ H$aUo OéarMo * VwarV {R>~H$ qgMZmMm Adb§~ B˶mXr Jmoï>rH$S>o bj XoD$Z H$S>Ymݶ {nH$mÀ¶m CËnmXH$VoV dmT> H$aUo OéarMo R>aob. VgoM eoVH$è¶m§Zr Amnbo ~aoM joÌ H$S>Ymݶ {nH$mImbr AmUmdo. * ‘hmamï´>mMr H$S>Ymݶ aU{ZVr amÁ¶mVrb H$S>Ymݶ CËnmXZ pñWVr EHy$U H$S>Ymݶ CËnmXZmV Vya 28%, ‘wJ 19 %, CS>rX 14%, ha^am 18% Agm amÁ¶mMm dmQ>m Amho. Vya CËnmXZmV n{hë¶m H«$‘m§H$mda d ha~am ‘ܶo ‘ܶàXoemZ§Va Xþgè¶m H«$‘m§H$mda Iarn h§Jm‘mV H$S>Ymݶ bmJdS>rImbrb joÌ 32 bmI ho³Q>a ha^am 13 bmI, Vya 11 bmI , ‘yJ 5 bmI, CSr>X 4 bmI ¶§XmMm H$S>Ymݶ CnbãY {ZYr 249 H$moQ>r emídV CËnmXZ d H$S>Ymݶ à{H«$¶m IM© eoVH$è¶m§À¶m eoVmda ~rOmoËnmXZ H$aʶmMm H$m¶©H«$‘ * H$S>Ymݶ joÌmV dmT>, * Am§Va {nH$mV H$S>Ymݶo - gmo¶m~rZ + Vya , H$mnyg + ‘yJ d CSrX>, * g§H$arV dmUm§Mm Adb§~, * ^mVm§À¶m ’o$anmbQ>rV H$S>Ymݶ bmJdS> * CËnmXZ IM© H$‘r H$aʶmda ^a, J«m‘{~OmoËnmXZ eoVH$ar H§$nݶm§H$Sy>Z ~rOmoËnmXZ * H$mT>UrníMmV V§ÌkmZm‘ܶo gmR>dUyH$ d S>mi{‘b C^maUrda ^a * H$S>YmݶmMr OZOmJ¥Vr nrH$ ñnYm©, n[ag§dmX, àm˶{jHo$ Am¶moOZ - {~{^fU ~mJb, gm. AmYw{ZH$ {H$gmZ
 8. 8. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201610 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201610 VwarMm ImoS>dm àn§MmV JmoS>dm ! gmobmnya [OëømVrb nm§T>aodmS>r (Vm. n§T>anya) ¶oWrb lr. kmZmo~m aI‘mOr H$mio ¶m§Zr JVdfu ˶m§À¶m ‘|T>mnya ¶oWrb eoVmV VwarÀ¶m gwê$ {nH$mZ§Va bJoM ImoS>dm nrH$ KoD$Z EH$ar 17 q¹$Q>b CËnmXZ {‘i{dbo. Ho$di gmV ‘{hݶm§À¶m H$mimV VwarÀ¶m XmoZ EH$a joÌmVyZ ˶m§Zm Vã~b 1 bmI 15 hOma én¶mMo CËnÞ [‘iebo. ˶m‘wio VwarÀ¶m CËnÞmVyZ kmZmo~m H$mio bInVr ~Zbo AmhoV. VwarÀ¶m ImoS>dm nrH$mZo H$mio Hw$Qw>§{~¶mÀ¶m àn§MmV AmVm JmoS>dm Ambm Amho. nm§T>aodmS>r ¶oWrb lr. kmZmo~m H$mio ¶m§Zm d{S>bmonm{O©V Ho$di XmoZ EH$a eoVr hmoVr. ¶mM eoVrV ˶m§Zr {d{dY à¶moJ H$ê$Z CËnÞ dmT>{dʶmMm à¶ËZ Ho$bm. D$g d ˶mV Am§Va{nH$ åhUyZ ˶m§Zr gmV˶mZo H$mo~rMo nrH$ KoVbo. ˶mVyZ ˶m§Zm Mm§Jbm ’$m¶Xm hmoD$ bmJë¶mda {ebH$sÀ¶m CËnÞmVyZ 24 EH$a eoVr IaoXr Ho$br. eoVrMo H$m¶©joÌ dmT>ë¶m‘wio ˶m§Zm gd©M {nHo$ ~mJm¶Vr KoUo e³¶ hmoV ZìhVo. ‘wimV {OëømV gmV˶mZo XþîH$mi nS>V Joë¶m‘wio ˶m§Zr H$moaS>dmhÿ {nHo$M Koʶmda ^a {Xbm. ˶mgmR>r ˶m§Zr Xadfu nmdgmMm A§XmO KoD$Z VwarMr bmJdS> H$aʶmMo {Z¶moOZ Ho$bo. Vya bmJdS>rgmR>r ˶m§Zr hbH$s d nmʶmMm CÎm‘ {ZMam hmoUmè¶m O{‘ZrMr {ZdS> Ho$br. Jobr AH$am dfmªnmgyZ Vo Xadfu nmdgmMm H$mZmogm KoD$Z VwarMr bmJdS> H$aVmV. Ho$di nmdgmÀ¶m nmʶmda VwarMo nrH$ Mm§Jbo ¶oV Agë¶m‘wio ¶m {nH$mÀ¶m CËnÞmVyZ ˶m§À¶m eoVrbm d Hw$Qw>§~mbm Mm§JbmM hmV^ma bmJVmo. ˶m‘wio Vo Xadfu Vya bmJdS>rMo {Z¶moOZ H$aVmV. VwarMo nrH$ nmM ‘{hݶmV {ZKVo. ˶m‘wio nmdgmiçmV bmJdS> Ho$boë¶m ¶m {nH$mbm doJio nmUr XoʶmMr JaO ’$maer bmJV Zmhr. ‘mÌ VwarMm ImoS>dm KoVbm Va ˶mbm XmoZ Vo VrZ nmʶmÀ¶m nmiçm Úmì¶mM bmJVmV. gwê$ [nH$mMr H$mT>Ur Pmbr H$s ImoS>dm nrH$ Ho$di XmoZM ‘{hݶmV V¶ma hmoVo. ˶m‘wio Vo AbrH$S>À¶m H$mimV VwarMm ImoS>dmhr YaVmV. ‘Ho$Mo nrH$ {ZKmë¶mda ˶m§Zr ˶mV eoVmV VwarMo bmJdS> H$aʶmMo {Z¶moOZ Ho$bo. bmJdS>rnydu ˶m§Zr O{‘Z ^wg^werV hmoʶmgmR>r CÝhmiçmV J§YH$¶w³V ‘irMo eoVmV AmoVbo. ˶mZ§Va Mm§Jbm nmD$g nS>ë¶mZ§Va ˶m§Zr Q´>°³Q>aÀ¶m gmhmæ¶mZo eoVrMr Zm§JaQ> Ho$br. ’$i nmir KmbyZ eoV Hw$idyZ KoVbo. eoVmÀ¶m dm’$gm AdñWoV ˶m§Zr ImoS>H$sZo eoVmMr ‘emJV Ho$br. ˶m ImoS>H$sÀ¶m VmgmVM (Ymå¶mV) ˶m§Zr VwarMo ~r ‘mohZ H$mio, gmobmnya ¶e¶eH$Wm ¶e¶e gmobmnya {OëømVrb nm§T>aodmS>r (Vm. n§T>anya) ¶oWrb lr. kmZmo~m aI‘mOr H$mio ¶m§Zr VwarMo gwê$ Am{U bJoMM ImoS>dm nrH$ KoD$Z ^aKmog CËnmXZ {‘i{dbo.
 9. 9. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 1119 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 11 Q>mH$bo. bmJdS>rgmR>r n§T>anya ¶oWrb àoaUm ~rO ^m§S>ma‘YyZ ˶m§Zr {Z‘©b H§$nZrMo bmb VwarMo ~r AmUbo. bmb Vwarbm OmñV CVma nS>Vmo åhUyZ ˶m§Zr nm§T>è¶m Vwar nojm bmb Vya bmJdS>rMm {ZU©¶ KoVbm. Vya bmJdS>rgmR>r ˶mgmR>r ˶m§Zr XmoZ AmoirVrb A§Va nmM ’w$Q> d AmoirVrb XmoZ amonmVrb A§Va gmYmaU EH$ Vo XrS> ’w$Q> am{hb. Ago {Z¶moOZ H$ê$Z VwarMo ~r KamVrb ‘{hbm§H$Sy>Z Q>mHy$Z KoVbo. ˶mMdoir ˶m§Zr XmoZ AmoitÀ¶m ‘Yë¶m A§VamVrg XmoZ gè¶m§‘ܶo OZmdam§Zm d¡aUrgmR>r ‘Ho$Mr bmJdS> Ho$br. gmYmaU 15 OyZ 2014 amoOr VwarMr bmJdS> Ho$br. noaUrZ§Va bJoM EH$ nmD$g nS>bm. ˶m‘wio Vya d ‘Ho$Mr Mm§Jbr CJdU Pmbr. bmJdS>rZ§Va gmYmaU EH$ ‘{hݶmÀ¶m A§VamZo gm¶H$b H$moi߶mÀ¶m ghmæ¶mZo n{hbr A§Va ‘emJV Ho$br. ¶mgmR>r ˶m§Zr n§T>anya n§Mm¶V g{‘Vr‘YyZ nmMeo ê$n¶mbm EH$ ¶mà‘mUo XmoZ gm¶H$b H$moinr IaoXr Ho$br. ˶m‘wio ˶m§Zm A§Va ‘emJVrÀ¶m IMm©V Mm§JbrM ~MV Pmbr. ˶mZ§Va EH$ Vo XrS> ‘{hݶmZo VU {Xgy bmJë¶mda nwÝhm ‘{hbm ‘Owam§H$Sy>Z IwanUr Ho$br. ¶mdoir gm¶H$b H$moino MmbdVm ¶oV Zgë¶m‘wio IwanUr H$amdr bmJbr. gmYmaU VrZ ‘{hݶmZ§Va Vwarbm ’w$bo {ZKy bmJbr. ˶mdoir ˶m§Zr H$sS> {Z¶§ÌU H$aʶmgmR>r ZwAmZ d {Z‘Vob ¶mo½¶ à‘mUmV KoD$Z ˶mMr Vwarda ’$dmaUr Ho$br. ¶mM ’$dmaʶm ˶m§Zr XmoZ Vo VrZ doim Ho$ë¶m. ˶m‘wio Vwarda H$sS> d amoJmMm àmXþ^m©d Pmbm Zmhr. VwarMo nrH$ H$sS> d amoJmbm ’$mago ~ir nS>bo Zmhr. ˶m‘wio VwarÀ¶m PmS>o e|Jm§Zr bJSy>Z Joë¶m hmo˶m. ‘moR>çm à‘mUmV ’$bYmaUm Pmbr hmoVr. amgm¶{ZH$ H$sS> ZmeH$mÀ¶m A˶ën ’$dmaʶm Pmë¶m‘wio {‘ÌH$sS> d ’w$bnmIam§Zm AQ>H$md Pmbm Zmhr. {‘ÌH$sS> d ’w$bnmIam§Mm dmda {nH$mV OmñV Pmë¶m‘wio ˶mMm namJr^dZmbm Mm§JbmM ’$m¶Xm Pmbm. namJr^dZm‘wio ’$iYmaUm Mm§Jbr Pmbr. ˶m‘wio e|JmÀ¶m Amo¶mZo VwarMr PmS>o dmHy$Z Jobr hmoVr. ¶mdoir Vya Mm§Jbr ’w$Q>ë¶m‘wio XmoZ AmoirVrb A§Va H$‘r nSy> bmJbo. VwarÀ¶m PmS>mMr eoVmV XmQ>r Pmë¶m‘wio ˶mMm namJr^dZmbm Mm§JbmM ’$m¶Xm Pmbm. namJr^dZm‘wio ’$bYmaUm Mm§Jbr Pmbr. ˶m‘wio e|JmÀ¶m Amo¶mZo VwarMr PmS>o dmHy$Z Jobr hmoVr. ˶mdoir Vya Mm§Jbr ’w$Q>ë¶m‘wio XmoZ AmoirVrb A§Va H$‘r nSy> bmJbo. VwarÀ¶m PmS>m§Mr eoVmV XmQ>r Pmë¶m‘wio ˶m§Zm nwT>rb ’$dmaʶm H$aVm Amë¶m ZmharV. Xaå¶mZÀ¶m H$mimV VwarÀ¶m PmS>m§Mm ‘moR>m ~w§Ym V¶ma Pmbm hmoVm. ’w$Q>ì¶mMr g§»¶mhr OmñV Pmbr hmoVr. ˶m‘wio Ia§Va XmQ>r Pmbr hmoVr. PmS>m§Mr XmQ>r Pmë¶m‘wio ˶m§Zm VwarÀ¶m XmoZ amonm§Vrb A§Va dmT>dʶmMr JaO dmQ>br. XmoZ AmoirVrb A§Va OmìV R>odbo Va ’w$Q>ì¶mMr g§»¶m dmT>ë¶m‘wio CËnmXZ dmT>V Agë¶mMm ˶m§Zm AZw^d Ambm. Zmoìh|~a ‘{hݶmV VwarÀ¶m {nH$mMr hmd}ñQ>aÀ¶m gmhmæ¶mZo H$mT>Ur Ho$br. Xaå¶mZÀ¶m H$mimV ˶m§Zr OZmdam§À¶m Mmè¶mgmR>r Ho$bobr ‘H$m daModa H$mTy>Z KoVbr. hm Mmam ˶m§Zm gw‘mao Xhm OZmdam§gmR>r XmoZ ‘{hZo nwabm hmoVm. IV ì¶dñWmnZ VwarÀ¶m n{hbr Am§Va‘emJV Ho$ë¶mda 50 {H$bmo 10:26:26 d 50 {H$bmo ¶w[a¶m EH$Ì H$ê$Z VwarÀ¶m {nH$mbm hr n{hbr Am{U eodQ>Mr S>mog‘mÌm {Xbr. ImoS>dm {nH$ VwarÀ¶m gwê$ {nH$mMr H$mT>Ur Ho$ë¶mda ˶m§Zr bJoMM ‘Owam§H$Sy>Z {diçmÀ¶m gmhmæ¶mZo VwarÀ¶m ’w$Q>ì¶mMr N>mQ>Ur Ho$br. ‘Yë¶m nÅ>çmV Q´>°³Q>aÀ¶m gmhmæ¶mZo Zm§JaQ> H$ê$Z Hw$idUr Ho$br Am{U ˶mM nÅ>çmVyZ EH$ nmUr {Xbo. Aem nÕVrZo Xa n§Yam {Xdgmbm XmoZ ‘{hݶmV Mma nmʶmÀ¶m nmiçm {Xë¶m. ’o$~«wdmar ‘{hݶmV ˶m§Zr ImoS>dm VwarÀ¶m {nH$mMr H$mT>Ur Ho$br. ˶mgmR>r ˶m§Zr VwarMr ‘iUr H$aʶmgmR>r ‘iUr¶§Ì IaoXr Ho$bo. Vya {nH$mMo CÎm‘ ì¶dñWmnZ Ho$ë¶m‘wio VwarÀ¶m PmS>m§Zm Aem e|Jm bJS>ë¶m hmo˶m.
 10. 10. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201612 VwarÀ¶m {nH$m‘wio ˶m§À¶m eoVmVrb VUm§Mo Z¡g{J©H$ {Z¶§ÌU PmboM nU nwT>À¶m {nH$mMm ~odyS> åhUyZ Mm§Jbm ’$m¶Xm Pmbm. VwarMr H$mT>Ur Pmë¶mda ˶m§Zr ˶mM eoVmV H${bJ§S>mMr bmJdS> Ho$br hmoVr. H${bJ§S> {nH$mgmR>r ˶m§Zm VU {Z¶§ÌUmda IM©M Pmbm Zmhr. {edm¶ H${bJ§S>mMo XO} Xma CËnmXZ {‘imbo. IM©, ‘emJV, ~r¶mUo - 500 én¶o, KaMmM Q´>°³Q>a Agë¶m‘wio hm IM© Yabm Zmhr. H$moinUrhr KarM Ho$br. A§Va ‘emJVrgmR>r nmM ‘{hbm ‘Oyam§Mo 750 ê$n¶o, 10:26:26 IVmMo 1 hOma 200 én¶o, ¶war¶mMo 300 én¶o, H$sS>-amoJ {Z¶§ÌU 1 hOma ê$n¶o, hmd}ñQ>tJ 10 hOma ê$n¶o, EHy$U IM© 13 hOma 750 ê$n¶o Pmbm. CËnmXZ d CËnÞ : XmoZ EH$a VwarÀ¶m joÌmVyZ ˶m§Zm gwê$ {nH$mMo 22 q¹$Q>b CËnmXZ {‘imbo. n§T>anya H¥$fr CËnÞ ~mOma g{‘Vr‘ܶo ˶m§À¶m Vwarbm à{Vq¹$Q>b 3 hOma 500 ê$n¶o ^md {‘imbm. VwarÀ¶m gwê$ {nH$mVyZ gw‘mao 67 hOma ê$n¶o, ImoS>dm {nH$mVyZ 48 hOma ê$n¶o Va ‘Ho$À¶m Am§Va{nH$mMo gw‘mao 80 hOma ê$n¶o Ago EHy$U 1 bmI 95 hOma ê$n¶m§Mo CËnÞ {‘imbo. VwarÀ¶m {nH$mVyZ lr. H$mio ¶m§Zm 1 bmI 15 hOma CËnÞ {‘imbo AgyZ ˶mVyZ IM© dOm Ho$bm Va 1 bmI 1 hOma 250 ê$n¶o {Zìdi CËnÞ {‘imbo. VwarMr {deof ‘m{hVr VwarÀ¶m Amnë¶m amoOÀ¶m AmhmamV Cn¶moJ hmoVmo. ˶m‘wio Vwar ~m~V Amnë¶mbm A{YH$ ‘m{hVr Agbr nm{hOo. VwarMo emór¶ Zmd Ho$OoZg² BpÝS>H$g² Ago Amho. g§ñH¥$V‘ܶo Vwarbm AmT>H$s åhUVmV. ~§Jmbr ^mfoV Aaa² , JwOamVr ^mfoV VwZa, VobJy ^mfoV H§$Xwbw Aer Zmdo AmhoV. VwarMo agemó : Vya S>mirV ‘m§gdY©H$ - 22 Q>¸o$ Va AI§S> VwarV 17 Q>¸o$ Amho. nrR> - Vya S>mirMo nrR> 60 Q>¸o$ Va AI§S> VwarMo nrR> 56 Q>¸o$ Amho. Vob : Vya S>mirV VobmMo à‘mU 2 Q>¸o$ Va AI§S> VwarV 2.5 Q>¸o$ Amho. MmoWm : Vya S>mirMm MmoWm 1 Q>¸$m Va AI§S> VwarMm MmoWm 7 Q>¸o$M {ZKVmo. amI : Vya S>mirMr d AI§S> VwarMr amI 3 Q>¸o$ BVH$s {‘iVo. VwarMo Am`wd}XrH$ JwUY‘© … VwarÀ`m bonmZo emoW H$‘r hmoVmoM.{edm` H$m{dirÀ`m {dH$mamV VwarÀ`m nmZm§Mm ag WmoSmgm g¢Ydm~amo~a {Xë`mg ’$m`Xm hmoV Agë`mMo OwZo eoVH$ar gm§JVmV. ‘mÌ `mMm Cn`moJ H$aÊ`mnydu d¡ÚmMm (Am`wdoXuH$ S>m°³Q>a) g„m KoUo ’$m`Xoera R>aVo. * XoemV VwarÀ`m {nH$mImbrb joÌmV Mm§JbrM KQ Pmë`m‘wio VwarMo CËnmXZhr KQbo. Ë`m‘wio VyaSmi ‘hmJ Pmbr. VyaSmi ‘hmJmB©Mo amOH$maUhr Pmbo. Ë`m‘wio ^{dî`H$mimV VyaSmirMo ^md {QHy$Z amhVrb åhUyZ Amåhr `§Xm gw‘mao 11 EH$a joÌ VwarÀ`m bmJdSgmR>r amIyZ Roodbo Amho. - lr. kmZmo~m H$mio, Vya CËnmXH$ eoVH$ar, nm§TaodmSr Vm.n§Tanya Vya bmJdS>rgmR>r ˶m§Zr XmoZ AmoirVrb A§Va nmM ’y$Q> d AmoirVrb XmoZ amonm§Vrb A§Va EH$ ’y$Q> R>odbo hmoVo. Vwa {Z¶§ÌUmMmhr Mm§Jbm ’$m¶Xm Pmbm.
 11. 11. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 13 H$S>YmÝ`mMo AmhmamVrb _hËd Am{U n«{H«$`mAmnë`m Xoem_Ü`o Hw$nmofUMr g_ñ`m AË`§V J§^ra Amho. ^maVmV H$_r dOZ AgUm-`m ~mbH$m§Mr g§»`m hr OJmVrb BVa Xoemnojm OmñV Amho. Amhmam_Ü`o Cî_m§H$ Am{U à{WZm§Mm A^md Agë`m_wio H$m°{eAmoaH$moa Am{U _a°ñ_g gma»`m AmOmam§Zm _wbo ~ir nS>VmV. H$mo{eAmoaH$moa hm _w»`V… à{WZm§À`m H$_VaVo_wio Am{U _a°ñ_g hm à{WZo Am{U Cî_m§H$mÀ`m H$_VaVo_wio hmoVmo. `m AmOmamMo à_mU Jar~ Hw$Q>w>§~m_Ü`o _moR>`m à_mUmV AmT>iyZ `oVo. earam_Yrb àË`oH$ noer hr à{WZm§Z nmgwZ ~Zbobr AgVo. ZdrZ noetÀ`m {Z{_©VrgmR>r à{WZm§Mr Amdí`H$Vm AgVo. à{WZm§À`m H$_VaVo_wio ZdrZ noetMr {Z{_©Vr Am{U earamVrb {H«$`m _§XmdVmV d amoJ à{VH$maH$eŠVr XoIrb jrU hmoVo. S>mir_Ü`o Amamo½`mg Anm`H$maH$ AgUm-`m g°À`yaoQ>oS> Vob Am{U gmoS>r`_Mo AË`ën à_mU AgVo Am{U {edm` H$moboñQ>oam°b _yŠV AgVmV. S>mir_Ü`o {dÐmì` V§Vw_` nXmWm©Mo à_mU OmñV Agë`m_yio aŠVmVrb H$moboñQ>oam°b à_mU H$_r H$aÊ`mg _XV {_iVo. S>mirMm ½bm`go{_H$ B§S>oŠg AË`§V H$_r Agë`m_yio S>mir _Yrb eH©$aoMo aŠVm_Ü`o hiwdma emofU hmoVo Am{U `m JwUY_m©_wio S>m`~oQ>rH$ À`m _mUgm§Zm AË`§V Cn`yŠV Amho. nmofU`wŠV Amhma hm {ZamoJr OrdZmMm nm`m Amho. CËV_ Amamo½` Am{U Hw$nmofU Q>miÊ`mgmR>r S>mitMm AmhmamV Cn`moJ H$aUo AË`§V _hËdmMo Amho. - S>m°. Eg.Eg. WmoamV
 12. 12. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201614 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201614 Amnë`mH$So> n«M{bV Agboë`m doJdoJi`m AÞnXmWmªn¡H$s H$S>YmÝ`m§Zm Amnë`m AmhmamV AZÝ`gmYmaU _hÎd Amho. H$maU Ë`m_Ü`o Amnë`m earamg Amdí`H$ AgUmao n«{WZo (17-25%) Am{U I{ZOo _moR>`m n«_mUmV AgVmV (VŠVm H«$.1). H$S>YmÝ`m_Ü`o n«m_w»`mZo Vya, ha^am, _yJ, CS>rX, _gya, dmQ>mUm, Mdir, _Q>H$s, gmo`m~rZ BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. Amnë`m earamg `mo½` n«_mUmV n«{WZo {_iÊ`mgmR>r AmnU _Q>Z, A§S>r, XyY, _ mgo BË`mXr nXmWmªMm XoIrb g_mdoe H$aVmo. na§Vw ho gd© nXmW© $maM _hmJ Agë`m_wio Amnë`mn¡H$s ~aoMOU `m§Mm {Z`{_V AmhmamV Cn`moJ H$é eH$V ZmhrV. `mnojm H$S>YmÝ`o ñdñV AgyZ Ë`m_Yrb n«{WZm§Mr n«V Mm§Jbr Amho. na§Vw Ë`m_Ü`o H$mhr nmofUamoYH$ KQ>H$ Agë`m_wio Ë`m§Mr nMZj_Vm H$_r Amho. H$mhr H$S>YmÝ`mVrb nmofUamoYH$ Am{U {dfmar KQ>H$m§_Ü`o {h_m½bwQ>r{ZZ, gm`ZmoOoZoQ>rH$, ½bm`H$mogmB©S>g, b°WamoOÝg, Q´>rngrZ BZho~{Q>g©, AmobrJmog°H°$amBS²>g, nm°br$moZm°ëg BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. `mn¡H$s AmobrJmog°H$amBS²>g CXm. ñQ>°MrAmoO, ìh°a~°ñH$moO BË`mXr eH©$am Amnë`m earam_Ü`o nMV ZmhrV Am{U `m_wio OR>amV dm`y V`ma hmoVmV d nMZg§ñWoV YmoH$m {Z_m©U hmoVmo. _mZdr Amhmam_Ü`o H$S>YmÝ`mMm dmna {d{dY nÜXVrZo Ho$bm OmVmo. `m_Ü`o {hadr H$S>YmÝ`o, _moS> Ambobr H$S>YmÝ`o, S>mir, nrR> BË`mXr§Mm g_mdoe hmoVmo. H$S>YmÝ`o d V¥UYmÝ`o EH$Ì H$éZ {d{dY nXmW© ~Z{dbo OmVmV. H$S>YmÝ`m§_Ü`o Á`m A{_Zmo AmåbmMr H$_VaVm AgVo, Vr A{_Zmo Amåbo V¥UYmÝ`m§_Ü`o `mo½` à_mUmV AgVmV Ë`m_wio H$S>YmÝ`o Am{U V¥UYmÝ`o EH${ÌV dmnaë`m_wio Amnë`mbm g_Vmob Amhma {_iVmo. Amhmambm H$S>YmÝ`m§_wio {d{eîQ> Md Am{U J§Y `oVmo. H$S>YmÝ`m§Mm dmna OodU, Aënmonhma d H$mhr d¡{eîQ>`nyU© nXmWm©_Ü`o Ho$bm OmVmo. gd© àH$maMr H$S>YmÝ` hr à{WZo d {d{dY jmam§Mo CËV_ lmoV AmhoV. emH$mhmar _§S>it§Zm H$S>YmÝ`m_YyZ _m§gmhmamÀ`m VwbZoMr à{WZo {_iVmV. H$S>YmÝ`m_Ü`o à{WZmMo à_mU OmñV Agë`m_wio emim d _hm{dÚmb`mÀ`m dg{VJ¥hmV _wbm§À`m OodUmV H$S>YmÝ`mMm dmna Amdí`H$ Amho. _wbm§À`m emar[aH$ dmT>rgmR>r hr H$S>YmÝ`o $maM $m`ÚmMr R>aVmV. H$S>YmÝ` H$Yrhr _moS> AmUyZM Im`bm hdrV H$maU `mMo AJ{UV $m`Xo AmhoV. _moS> `oÊ`mÀ`m à{H«$`o_wio H$S>YmÝ`m§Vrb OrdZgËdm§_Ü`o bjUr` dmT> hmoVo. VgoM Vr nMZmg gwb^ ~ZVmV. gdm©V _hËdmMo åhUOo _moS> AmÊmë`m_wio H$S>YmÝ`m§Vrb $m`Q>oQ> (Phytate), Q>°{ZÝg Am{U a°$sZmoO Hw$Q>w>§~mVrb eH$©am ho KQ>H$ H$mhr à_ mUmV H$_r hmoVmV. ho KQ>H$ H$_r Pmë`m_wio bmoh, H°$pëe`_ gma»`m jmam§À`m emofUmbm hmoUmam AS>Wim ~-`mM à_mUmV Xya hmoVmo. WmoS>Š`mV H$S>YmÝ`m§Vrb nmofU_yë`o earambm CËV_ àH$mao {_idyZ XoÊ`mgmR>r Ë`m§Zm _moS> AmUyZM Ë`m§Mm ñd`§nmH$mV dmna H$aUo Ano{jV Amho. 1 Vya 335 13 22 2 3 58 1 73 304 2 2 ha^am 360 10 17 5 3 61 4 202 312 5 3 ha^am S>mi 372 10 21 6 3 60 1 56 331 5 4 CS>rX 347 11 24 1 3 60 1 154 385 4 5 _yJ 334 10 24 1 3 57 4 124 326 4 6 _yJ S>mi 348 10 24 1 3 60 1 75 405 4 7 Mdir 323 13 24 1 3 54 3 77 414 9 8 Hw$irW (hÿbJm) 321 12 22 0 3 57 5 287 311 7 9 _Q>H$s 330 11 24 1 3 56 4 202 230 9 A. H«$. H$S>YmÝ` Cî_m§H {H$. H°$bar nmUr J«°_ à{WZo J«°_ pñZ½Ym§e J«°_ I{ZO Ðì`o J«°_ H$m~m}XHo$ J«°_ V§Vw_` nXmW© J«°_ H°$pëe`_ {_. J«°_ $m°ñ$ag {_. J«°_ bmoh {_. J«°_ VŠVm H«$.1. H$S>YmÝ`m_Yrb nmofU_yë` (à{V 100 J«°_ ^mJmV)
 13. 13. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 1519 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 15 H$ƒr _moS>mMr H$S>YmÝ` ho dOZ H$_r H$aÊ`mH$arVmMo AÞ Amho. `mVyZ {_iUmar ^anya V§Vy_` nXmW© Imë`mZo OodUmZ§Va V¥árMr (High satiety value) g§doXZm {_iVo. `m JmoîQ>r_wio H$ƒr _moS>mMr H$S>YmÝ` CËV_ ñWmoë`{ZdmaH$ AÞ _mZbo OmVo. H$ÀÀ`m H$S>YmÝ`m§V Ago H$mhr KQ>H$ AgVmV, Oo à{WZm§Mo ì`dpñÏmV nMZ hmoÊ`mg AS>Wim {Z_m©U H$aVmV. `m KQ>H$m§Zm {Q´>ßgrZ BZ{h{~Q>g© (Trypsin inhibitors) Ago åhQ>bo OmVo ho KQ>H$ CîUVoZo {ZH$m_r hmoVmV. _Yw_ohr, Cƒ aŠVXm~, hm`H$moboñQ>oam°b, {nËVme`mMo {dH$ma Agboë`m§Zr H$S>YmÝ` ì`dpñWV {eOdyZM ImdrV. `m _§S>itZr _m§gmhma H$_r H$amdm d à{WZo d jmam§Mo ñÌmoV åhUyZ AmhmamV Cgirda A{YH$ ^a Úmdm. H$S>YmÝ` {eOdyZ Imë`mZo nmoQ>mV J°goghr H$_r {Z_m©U hmoVmV. Á`m§Mr nMZ eŠVr jrU Amho, hmbMmb H$_r Amho, [H§$dm Oo ì`m`m_ H$aV ZmhrV Aem§Zr H$S>YmÝ` Mm§Jbr {eOdyZ _JM ImdrV. Cgir H$aVmZm Ë`mV H$m§Xm, bgyU, Q>mo_°Q>mo, {Oao, H$moqW~ra `m§Mm dmna Ho$ë`mZo Cgir ñdm{XîQ> Va hmoVmVM Ë`mM~amo~a Ë`m§Mo AmhmaemñÌr` _yë`hr dmT>Vo. H$îQ>H$ar ì`ŠVtZm Cgi-^mH$ar, {_ginmd B. Mm§Jbo VmH$X XoUmao AÞ Amho. dmT>rÀ`m d`mVrb _wbm§Zm Cginmoir hm AË`§V nm¡pîQ>H$ S>~m R>aVmo. Cgir ~amo~a qb~y KoVë`mg ñdmX Va dmT>VmoM {edm` qb~mVrb H$ OrdZgËd ho H$S>YmÝ`m§Vrb bmohmÀ`m emofUmbm nyaH$ XoIrb R>aVo. Cgir Agboë`m OodUmV eŠ`Vmo S>mirMm nXmW© (^Or, nmnS>, daU AmXr) Zgmdm. `m_wio Vo OodU nMZmg A{YH$ OS> ~ZVo. _yJ _yJm_Ü`o earambm Amdí`H$ AgUmao A, ~ OrdZgËd, bmoh, H°$pëe`_, $m°ñ$ag hr Ðì`o _wJmÀ`m Q>a$bmV ^anya à_mUmV AmhoV. Ë`m_wio _yJmMo OrdajH$ åhUyZ gm§{JVbo OmUmao JwU Q>a$bmgH$Q> _wJmV AmhoV. _yJ nMm`bm hbHo$ AmhoV. _wJmMo {nR>bo, g§~§Y _yJ H$T>U, Cgi, Am_Q>r, nmnS>, bmSy>, Ira Aem {d{dY àH$maMo nXmWm©gmR>r _yJ Cn`wŠV nS>VmV. _wJmMo ^mOyZ V`ma Ho$bob nrR> $ma nm¡pîQ>H$ Amho. emar[aH$ H$îQ> Iyn H$amd`mg bmJUmè`m§Zr amoO {H$_mZ EH$ dmQ>r _wJmMr Cgi Imdr. _yJ ho earamVrb _oX Z dmT>dVm ñZm`y§Zm ~b XoUmao Amho. _wJmMo H$T>U ^mV qH$dm _wJmMr {IMS>r hm AmOmanUmVrb hbH$m na§Vy VmH$X XoUmam Amhma R>aVmo. {eO{dbobo qH$dm {^O{dboë`m _wJm_Ü`o ^anwa à_mUmV nmofH$ VËdo AgyZ _mZdmg Amamo½`d{Y©Zr AgVmV. _moS> Amboë`m _yJm_Ü`o H°$pëe`_, bmoh`wŠV I{ZO, n«moQ>rZ, H$m~m}hmBS—>oQ> Am{U OrdZgËdo `m§À`m _mÌm dmT>VmV. CS>rX CS>XmÀ`m S>mirV H°$pëe`_, à{WZo, H$m~m}hmBS>o´Q>> Am{U OrdZgËdo AgVmV. CS>XmMr VwbZm _ m§gmhmamer Ho$br OmVo. Á`m§Zm Amnë`m Amhmam_Ü`o _m§gmhmamMo eara nwîR> H$aÊ`mMo JwUY_© hdo AmhoV, Ë`m§Zr CS>XmMm {Z`{_V dmna H$amdm. g~§Y CS>rX, Ë`mMr S>mi, bmner, {^Odbobo CS>rX, CS>XmÀ`m {nR>mMo bmSy>, CS>XmMo nmnS> Aem {d{dY àH$mao CS>XmMm dmna Ho$bm OmVmo. M_Mm- XmoZ M_Mo CS>rX amÌr nmÊ`mV {^OV Q>mHy$Z gH$mir XwYmV Ë`mMr bmner {Z`{_VnUo KoVbr Va dOZ dmT>Ê`mg _XV hmoVo. emar[aH$ l_, AmoPr dmhUo, Km_ `oB©b Aer ^anya H$m_o H$aUmam§Zr OodUmV nmnS>, Am_Q>r qH$dm Cgi, S>mi `m ñdénmV CS>XmMm dmna H$amdm. CS>rXm_Ü`o bmoh _moR>`m à_mUmV Agë`m_wio `mMm dmna _{hbm§§gmR>r Cn`yŠV Amhoo, `m_wio CËgmh amhVmo. CS>rXm_Ü`o V§Vy_` nXmWmªMo à_mU OmñV Agë`m_yio nMZmgmR>r Am{U nmoQ> gm$ hmoÊ`mgmR>r _XV hmoVo. `m{edm` _°½Zo{e`_Mo à_mU ~-`mn¡H$s Agë`m _wio öX`mÀ`m Amamo½`mg d Mm§Jë`m aŠVm{^gaUmgmR>r Cn`wŠV Amho. _Q>H$s _Q>H$sV H°$pëe`_, _°½Zo{e`_, bmoh d $moboQ>Mo à_mU Mm§Jbo Amho. _moS>mÀ`m _ Q>H$sV Agbobo $moboQ>Mo> (Folic acid) h¥X`amoJr, _Yw_ohr, CƒaŠVXm~, d hm` H$moboñQ>oam°b AgUm-`m§gmR>r h¥X` g§ajH$
 14. 14. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201616 R>aVo. _Q>H$sMm h¥X`g§ajH$ $m`Xm dmT>{dÊ`mgmR>r CgirV H$m§Xm, Q>mo_°Q>mo, bgyU, H$T>rnËVm d H$moqW{~arMm dmna H$amdm. _Q>H$sbm Mm§Jbo _moS> AmUmdoV d _§X AmModa PmH$U R>odyZ H$_r nmÊ`mV {eOdmdo `m_wio `mVrb OrdZgËd em~yV amhVmV. VwaS>mi Vyar_Ü`o à{WZo, V§Vw_` nXmW©, nmoQ>°{e`_, H°${ëe`_, $m°ñ$ag Am{U _°½Zo{e`_ _moR>`m à_mUmV Agë`m_wio VyaS>mirg AmhmamV AZÝ`gmYmaU _hËd Amho. bhmZ ~mbH$m§Zm VwaS>mirMo nmUr {nÊ`mg XoVmV. VgoM AmOmar ì`ŠVrg VwarÀ`m S>mirMr {IMS>r ImÊ`mg XoVmV. ha^ao ha^ao d ha^-`mMr S>mi _mZdr Amamo½`mgh gm§¡X`m©g XoIrb CËV_ Amho. `mV H°$pëe`_, à{WZo, H$m~m}hmBS>o´Q> Am{U OrdZgËËdo XoIrb AgVmV. T>moH$im, ~Q>mQ>odS>m, nH$moS>m, eod, MH$br, ^Or, bmSy>, ~w§Xr, ~$s© Aem {d{dY bmoH${à` ImÚnXmWm©_Ü`o `mMm dmna Ho$bm OmVmo. `mM ~amo~arZo w$Q>mUo hm bmoH${à` ImÚnXmW© XoIrb ha^- `mnmgyZM ~ZVmV. dmQ>mUm> h§Jm_mV {hadm VmOm dmQ>mUm d AÝ`doir dmidbobm dmQ>mUm ñd`§nmH$mV dmnabm OmVmo. dmQ>mÊ`mV H°$pëe`_ d bmoh H$_r Amho na§Vw gmo{S>A_, nmoQ>o{e`_, _°½Zo{e`A_, gobo{Z`_ BVa jma Mm§Jë`m à_mUmV AmhoV. {hadm dmQ>mUm gwH$dbm H$s Ë`mVrb nmÊ`mMo à_mU H$_r hmoVo. dmQ>mUm hm ha^-`mà_mUoM _m§gdY©H$ Amho. amoOÀ`m AmhmamV ^mObobo dmQ>mUo, MUo, w$Q>mUo `m§Mm g_mdoe Agmdm. H$_r n¡emV CËV_ nmofH$ _yë` XoUmao ho nXmW© AmhoV. Hw$irW `mg hþbJo Agohr åhUVmV. Hw$irW ho eham§_Ü`o $mago dmnabo OmV Zmhr. Ia§ Va ñWyb ì`ŠVtgmR>r ho $m`ÚmMo H$S>YmÝ` Amho. gd© H$S>YmÝ`m§À`m VwbZoV Hw$iWm§_Ü`o gdm©V H$_r Ma~r Amho d Ë`mM~amo~a Ë`mVrb MmoÏ`mMo à_mU A{YH$ Amho. Hw$iWm_Ü`o H°$pëe`_ Mo à_mU Mm§Jbo Amho. H$S>YmÝ`mMr ì`dpñWV gmR>dUyH$$ Am{U n«{H«$`m Ho$ë`m_wio Ë`m§Mo VmoS>UrÎma ZwH$gmZ hmoV Zmhr Am{U Ë`m§Mr n«V CÎm_ amhVo. {edm` dmT>Ë`m bmoH$g§»`oMr JaO ^mJ{dÊ`mgmR>r ~-`mM A§er _XV hmoVo. H$S>YmÝ`mVrb Anm`H$maH$ KQ>H$m_wio hmoUmao {dH$ma Am{U VmoS>UrÎma ZwH$gmZ Q>miÊ`mgmR>r H$S>YmÝ`mda doJdoJi`m n«{H«$`m H$aUo C{MV R>aVo. H$S>YmÝ`mdarb n«{H«$`m_Ü`o _w»`Ëdo: S>mir V`ma H$aUo, {eOdUo, _moS>dUo, ^mOUo, Am§~dUo Am{U {d{dY nXmW© V`ma H$aÊ`mgmR>r dmna H$aUo BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. H$S>YmÝ`mnmgyZ doJdoJio nmofU`wŠV nXmW© V`ma H$aÊ`mgmR>r Mm§Jë`m à{VMo H$S>YmÝ` AgUo Amdí`H$ AgVo. Ë`mgmR>r H$S>YmÝ`mMr ì`dpñWV gmR>dUyH$ H$aUo AË`§V _hÎdmMo AgVo. H$S>YmÝ` n«{H«$`m H$S>YmÝ`mMr gmR>dUyH$ ì`dpñWV Ho$br Zmhr Va gmR>dUwH$sÀ`m H$mimV Ë`m§Mr n«V Iam~ hmoVo Am{U n`m©`mZo Aem H$S>YmÝ`mnmgyZ AmnU doJdoJi`m n«{H«$`m H éZ Mm§Jë`m n«VrMo AÞ nXmW© V`ma H$é eH$V ZmhrV. H$S>YmÝ`mMr ì`dpñWV gmR>dUyH$ H$aÊ`mgmR>r VmoS>UrZ§Va Ë`m§Zm ì`dpñWV dmidyZ ¿`mdo OoUoH$éZ Ë`m§À`m_Yrb Obm§emMo n«_mU 10-11% §nojm H$_r amhrb. H$S>YmÝ`mMr gmR>dUwH$sZ§Va _YyZ _YyZ VnmgUr H$éZ ¿`mdr Am{U eŠ` Agë`mg XmoZ VrZ {Xdg CÝhmV dmidyZ nwÝhm gmR>dyZ Ro>dmdo. H$S>YmÝ`m§À`m VmoS>UrZ§Va 10-15% ZwH$gmZ hmoVo. H$S>YmÝ`mdarb n«{H«$`m_Ü`o _w»`Ëdo: S>mir V`ma H$aUo, {eOdUo, _moS>dUo, ^mOUo, Am§~dUo Am{U {d{dY nXmW© V`ma H$aÊ`mgmR>r dmna H$aUo BË`mXtMm g_mdoe hmoVmo. ~hþVm§er H$S>YmÝ` S>mirÀ`m ñdénmV dmnabr OmVmV. `mbm AndmX {hadm dmQ>mUm Am{U H$m~wbr MUm Oo AI§S> ñdénmV dmnabo OmVmV. Xoer ha^-`mMm dmna ~ogZnrR> H$aÊ`mgmR>r Va AI§S> {hadm dmQ>mUm, _yJ, amO_m `m§Mm dmna ^mOrgmR>r Ho$bm OmVmo. 1. H$S>YmÝ`mnmgyZ S>mir H$S>YmÝ`m_Ü`o AgUmao nmofUamoYH$ KQ>H$ ho Q>a$bm_ Ü`o _moR>`m n«_mUmV AgVmV. `m KQ>H$m§_Ü`o n«m_w»`mZo nm°br{$Zm°ëg(Q°>{ZÝg²) Mm g_mdoe hmoVmo. `m_wio S>mir_Yrb n«{WZo nMZmV CnbãY hmoV ZmhrV. S>mi V`ma H$aÊ`mgmR>r Amnë`mH$So> XmoZ nÜXVtMm Adb§~ Ho$bm OmVmo. nma§n[aH$ nÜXV nma§n[aH$ S>mir V`ma H$aÊ`mÀ`m `§ÌmMm dmna HéZ H$S>YmÝ`mdarb Q>ab H$mT>bo OmVo. `m nÜXVr_Ü`o XmoZ n«{H«$`m§Mm Cn`moJ Ho$bm OmVmo. n{hë`m n«{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ` nmÊ`mV {^OdyZ Ë`mdarb Q>ab _moH$io Ho$bo OmVo Am{U Xwg-`m n«{H«$`o_Ü`o Q>ab H$mTy>Z S>mirMo {~Oo doJir Ho$br OmVmV. nma§n[aH$ nÜXVr_Ü`o OmË`m§Mm Am{U {nR>mgmR>r dmnamV `oUm-`m {JaUrMm dmna HéZ S>mi V`ma H$aUo `m§Mm g_mdoe hmoVmo. nma§n[aH$ nÜXVrÀ`m dmnam_wio S>mirMr _moR>`m n«_mUmV Mya hmoVo. `mda _mV H$aÊ`mgmR>r _Ü`dVu AÞ V§ÌkmZ g§emoYZ g§ñWm, åh¡gya `oWrb d¡km{ZH$m§Zr AmYw{ZH$ S>mi {_b V`ma Ho$br Amho. AmYw{ZH$ nÜXVr `m nÜXVr_Ü`o Vya, ha^am, qH$dm BVa H$S>YmÝ`o ñdÀN> HéZ AmH$ma_mZmn«_mUo doJdoJi`m MmiÊ`m dmnéZ dJ©dmar
 15. 15. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 17 Ho$br OmVo. Ë`mZ§Va XmÊ`m§Zm nmÊ`mV {^OdyZ Ë`m§Zm Ja_ hdoÀ`m PmoVmV Ro>dbo OmVo Ë`mZ§Va Ë`m§À`mVrb Obm§emMo g§VwbZ H$aÊ`mgmR>r, g§VwbZ Q>mŠ`m_Ü`o Ro>dbo OmVo. Ja_ hdoÀ`m gm{ÞÜ`mV doi Am{U Obm§emÀ`m g§VybZmgmR>r doi hm H$S>YmÝ`mda Adb§~yZ AgVmo. Z§Va _moVrH$aU H$aUm-`m _{eZ _Ü`o Q>ab H$mT>bo OmVo. Q>ab doJio H$aÊ`mgmR>r _moVrH$aUmZ§Va S>mirg hdoÀ`m PmoVm_YyZ nmR>dbo OmVo. `m_wio Q>ab doJio hmoVo. Q>ab H$mT>boë`m XmÊ`mMo Z§Va dJuH$aU H$aÊ`mV `oVo. `m nÜXVr_wio _moR>`m n«_mUmda S>mitMo ZwH$gmZ hmoV Zmhr Am{U doioMr Am{U n¡oemMr ~MV hmoVo. CîUVoÀ`m n«{H«$`o_wio S>mirV Mm§Jbm dmg `oVmo. S>mirMo CËnmXZ nma§n[aH$ nÜXVrnojm 7-15% Zr OmñV {_iVo. nma§n[aH$ nÜXVr_Ü`o 65-75% Va AmYw{ZH$ nÜXVr_Ü`o 80-85% CËnmXZ {_iVo. S>mir V`ma H$aÊ`mgmR>r gwYm[aV {JaÊ`m J«m_rU ^mJmV gwé H$aUo hm EH$ {H$$m`Vera CÚmoJ hmoD$ eH$Vmo. AmYw{ZH$ S>mi {‘b ‘Ü`o darb C„oI Ho$bobr gd© H$m`© doJdoJi`m g§`§ÌmÀ`m ghmæ`mZo Ho$br OmV Agë`m H$maUmZo j‘Vm d CVmam darb à‘mUoM OmñV {‘iV Agë`m H$maUmZo `mhr {‘bMm dmna CÚmoOH$ ‘moR>`m à‘mUmV H$é bmJbo AmhoV. àVdmar `§Ì YmÝ`mMrg’$mB©dAmH$ma‘mmZmZwgmaàVdmarH$aÊ`mH$arVm `m g§`§ÌmMm dmna Ho$cm OmVmo. `m `§ÌmÀ`m ghmæ`mZo hm°na‘YyZ YmÝ` MmiUrda OmÊ`m AJmoXa n§»`mìXmao qH$dm hdoÀ`m PmoVm ìXmao YmÝ`mVrc H$mS>r H$Mam gm’$ Ho$cm OmVmo. MmiÊ`mda YmÝ` Joë`mZ§Va Amdí`H$VoZwgma doJdoJi`m àVr‘Ü`o Ë`mMo dJuH$aU Ho$co OmVo. AmnUmg hì`m AgUm-`m àVrZwgma MmiUrMr {ZdS> Ho$cr OmVo. gd©gmYmaUnUo `m g§`§Ìm‘Ü`o YmÝ`mÀ`m AmH$ma‘mmZwgma XmoZ Omi`m / MmiUtMr {ZdS> Ho$cr OmVo. `m‘Ü`o YmÝ` VrZ àVr‘Ü`o doJio hmoVo. `m `§ÌmÀ`m ghmæ`mZo gd© YmÝ`mMr àVdmar Omi`m qH$dm MmiÊ`m ~XcyZ H$aVm `oVo. n§H¥${d {‘Zr S>mi {‘bMr aMZm hr XmoZ AídeŠVrÀ`m {dÚwV ‘moQ>marda MmbUmar S>mi {‘b ÛmhH$ (EboìhoQ>a), amoba, n§Im Am{U MmiUr `m Mma ^mJm§Zr V`ma Ho$bobr Amho. ÛmhH$mÀ`m ‘XVrZo YmÝ` amobaÀ`m MmS>rV Q>mH$Vm `oVmV. `m‘wio H$ƒm ‘mb gVV S>mi {‘bbm nwa{dÊ`mgmR>r ‘Oya bmJV Zmhr. amoba hm ‘hËdmMm ^mJ AgyZ Ë`mMm Cn`moJ XmÊ`mMr Q>a’$bo doJir H$aÊ`mgmR>r hmoVmo. Ë`mÀ`m n¥ð>^mJmda {d{eï> àH$maMm E‘ar ZmdmMm amoba Agë`mZo Q>a’$bo H$mT>Uo gmono hmoVo. amobaÀ`m ^modVr dV©imH$ma MmiUr ~g{dbobr Amho. MmiUr Am{U amobaÀ`m‘Yrb ‘moH$i`m OmJoVyZ XmUo gwb^nUo ~mhoa nS>Ê`mMo {Z`§ÌU H$aÊ`mgmR>r EH$ {d{eï> `§ÌUm ~g{dbobr Amho. amoba‘YyZ ~mhoa Amboë`m {‘lUmVwZ Q>a’$bo doJir H$aÊ`mgmR>r n§Im {Xbobm Amho. hm n§Im nwT>o {dKQ>H$mbm OmoS>bm Amho Ë`mVyZ Q>a’$bo Imbr nSy>Z hdm darb nmB©n ‘YyZ ~mhoa {ZKyZ OmVo. amobaÀ`m MmiUrVyZ ~m[aH$ H$Ur qH$dm nmdS>a doJir hmoVo. {N>Ð Agboë`m MmiUrVyZ JmoQ>m d Vwar doJi`m Ho$ë`m OmVmV. ImbÀ`m MmiUrdéZ S>mi doJir hmoVo. Imbr nS>bobr Mwar doJir hmoVo. ho VrÝhr ^mJ {Za{Zami`m VrZ ^mJmVyZ ~mhoa `oVmV. Vwarbm VobmMr d nmÊ`mMr à{H«$`m H$aÊ`mgmR>r EH$ dmhH$ {Xbobm Amho hr S>mi {‘b XmoZ Aíd eŠVrÀ`m qgJb ’o$O {dÚwV ‘moQ>marda MmbVo. S>mi V`ma H$aUo YmÝ`mMr Q>a’$bo S>mirbm KÅ> {MH$Q>bobr Agë`mZo, Ë`mnmgwZ S>mi V`ma H$aUo gdmªV OmñV {O{H$arMo H$m‘ Amho. Ë`m‘wio ^aS>Ê`mAmYr S>mirda à{H«$`m H$amdrM bmJVo. Xm.KaJwVr M¸$sda S>mi V`ma H$amd`mMr Agë`mg àW‘ S>mir 6 Vo 8 Vmg {^OdyZ 3 Vo 4 {Xdg dmi{dVmV. hrM nyd©à{H«$`m hmo`. ‘moR>`m Xmb {‘b‘Ü`o VobmMm dmna H$éZ, Vwar hmV dmi{dVmV. `m à{H«$`oV YmÝ` amoba‘YyZ ^aSw>Z Ë`mMr S>mi V`ma hmoVo. n§H¥${d {‘Zr Xmb{‘b ‘Ü`o hr amoba‘YyZ YmÝ` nmR>dyZ S>mir V`ma Ho$ë`m OmVmV. AmYw{ZH$ S>mi {‘b d n§H¥${d {‘Zr Xmb{‘b ‘Ü`o S>mirMm CVmam Mm§Jbm {‘iV Agë`m H$maUmZo bmoH$ ‘moR>`m à‘mUmV `mMm dmna H$é bmJbo AmhoV. S>mi ~Z{dÊ`mMr n«{H«$`m VwarÀ`m H$mT>UrÀ`m doir H$mhr n«_mUmV AZmdí`H$ ^mJ Ogo ISo>, nmbmnmMmoim H$_r n¹$VoÀ`m Vwar (_wH$Z) amhVmV. ho gd© n«{H«$`m H$aÊ`mnydu H$mTy>Z Q>mH$Uo Amdí`H$ Amho, Ë`mgmR>r gd©n«W_ VwarMr gm$g$mB© J«oqS>J `§ÌmVyZ Hé$Z ¿`mdr. gm$ Ho$boë`m VwarMm {_b_YyZ n{hbm nmg H$amdm. {XdgmH$mR>r gmYmaUV: AmR> Vo Xhm nmoVr VwarMm n{hbm nmg Ho$bm OmVmo. `mMdoir Vob bmdÊ`mMr n«{H«$`m nyU© hmoVo, Aer n«{H«$`m Pmboë`m VwarMm T>rJ KmbyZ VmS>nÌrZo amÌ^a PmHy$Z Ro>dmdm d Xwg-`m {Xder CÝhmV gwH$dyZ ¿`mdm. Z§Va `m Vwarbm {_Zr S>mi {_b_YyZ Xwgam nmg Úmdm. Ë`mMdoir VobmMr n«{H«$`m hmoB©b. amÌ^a T>rJ Ro>dë`mZ§Va {Vg-`m {Xder CÝhmV gwH${dë`mZ§Va {Vgam nmg Úmdm. `m nmgZ§Va VwarMo Q>a$b nyU©nUo {ZKyZ OmVo. Q>a$b{da{hV Vwarbm ì`mdgm{`H$ ^mfoV JmoQ>m åhUVmV. `m JmoQ>`mbm nmÊ`mMr n«{H«$`m H$amdr. 100 {H$bmo JmoQ>`mbm 8-10 {bQ>a nmUr bmdyZ T>rJ H$amdm. AÜ`m©-EH$ VmgmZ§Va T>rJ _moH$im H éZ 20-25 {_{ZQo> ngadyZ Ro>dmdm åhUOo Ë`mbm hdm bmJob. Z§Va JmoQ>`mMm T>rJ H éZ amÌ^a VmS>nÌrZo PmHy$Z Ro>dmdm. Mm¡Ï`m {Xder JmoQ>m CÝhmV gwH$dyZ ¿`mdm. Ë`mZ§Va hm JmoQ>m
 16. 16. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201618 $Q>H$m `§ÌmVyZ H$mTy>Z ¿`mdm. `m doir Ë`mMr S>mi ~Zob. V`ma Pmbobr S>mi MmiUr g§MmVyZ nmR>dyZ $Q>H$m S>mi d Mwar doJir H$amdr. Aemn«H$mao VwarnmgyZ $Q>H$m S>mi (J«oS>-1) V`ma hmoB©b. Vwarbm n{hbm, Xwgam d {Vgam nmg H$aÊ`mÀ`m doir H$mhr n«_mUmV Q>a$bmg{hV S>mi ({MnS>r S>mi) {_iVo. Aer gd© S>mi EH${ÌV H éZ S>mirbm Vob bmdyZ amÌ^a Ro>dmdo. Z§VaÀ`m {Xder CÝhmV gwH${dë`mZ§Va {_b_YyZ Mm¡Wm nmg H$amdm. `m doir Q>a$b doJio hmoVo d S>mi {_iob. Aem n«H$maÀ`m S>mirbm gìdm Z§~a S>mi (J«oS >-2 S>mi) åhUVmV. J«m_rU ñVamda CËnmXZ Iyn Agbo Var eoVH$ar ho CËnmXZ H$_r ^mdmV {dHy$Z Ë`m_mZmZo VwbZmË_H$ OmñV ^mdmZo V`ma S>mi IaoXr H$aVmV. J«m_rU ^mJmV Amdí`H$ Agboë`m S>mirÀ`m 10-15%$ S>mi $ŠV IoS>`mVyZ V`ma Ho$br OmVo. `m nÜXVr_Ü`o S>mirMm CVmam 58% nojm OmñV {_iV Zmhr. ho bjmV KoVm {_Zr S>mi {_b $m`Xoera Amho. gmYmaUV: 10-12 hOma bmoH$g§»`m AgUm-`m Jmdg_yhmgmR>r bmJUmar Vya S>mi ~Z{dÊ`mMr j_Vm `m {_Zr S>mi {_b_Ü`o Amho. gm_mÝ`V: 1000-1200 nmoVr Vwarda n«{H«$`m Ho$ë`mg hr JaO nyU© hmoB©b. AI§S> S>mirMo à_mU nwT>rb ~m~t~a Adb§~yZ AgVo. Q>a$b … H$S>YmÝ`mÀ`m Q>a$bmMr gmb nmVi Agob Va S>mirMo à_mU dmTy> eH$Vo. AmЩVm/Amobmdm … AmЩVoÀ`m H$_r OmñV à_mUmZwgma Mwam VgoM ^wH$Q>rMo à_mU dmTy>Z AI§S> S>mirMr Q>ŠHo$dmar KQy> eH$Vo. Ë`m_wio dmi{dÊ`mMr à{H«$`m `mo½` nÜXVrZo H$aUo AË`mdí`H$ Amho. S>midJu` YmÝ`m§Mo AmH$ma_mZ … S>midJu` YmÝ`m§Mo AmH$ma_mZ H$_r OmñV Agë`mg Mwar d ^wH$Q>rMo à_mU dmTy>Z AI§S> S>mirMr Q>ŠHo$dmar Ë`m_wio KQ>Vo. H$S>YmÝ`mMr àVdmar H$éZ S>mi V`ma Ho$ë`mg AI§S> S>mirMo à_mU d¥pÜXJV hmoÊ`mg _XV hmoVo. S>midJu` YmÝ` JmobmH$ma Agë`mg AI§S> S>mirÀ`m à_mUmV bjUr` dmT> hmoVo. S>midJu` YmÝ` OmñV H$R>rU AWdm OmñV _D Agë`mda gwÜXm Mwar d ^yH$Q>rMo à_mU dmTy>Z AI§S> S>mirMo à_mU Ë`m_wio H$_r hmoVo. 2. S>mir {eOdUo S>mitZm {eOdÊ`mgmR>r $ma doi bmJVmo. {eOdÊ`mgmR>r bmJUmam doi ~-`mM Jmoï>tda Adb§~yZ AgVmo. CXm. S>mirVrb noŠQ>rZ, H°$pëe`_, _°¾{e`_ Am{U $m`Q>rZ, S>mir {eO{dÊ`mgmR>r dmnaë`m OmUm-`m nmÊ`mMm n«H$ma Am{U S>mirMm n«H$ma BË`mXr. Á`m S>mit_Ü`o noŠQ>rZ, H°$pëe`_, _°¾{e`_ BË`mXr KQ>H$ _moR>`m n«_mUmda AgVmV Aem S>mitZm {eOdÊ`mgmR>r OmñV doi bmJVmo. S>mi {eOdÊ`mgmR>r OmñV doi bmJUo åhUOo n`m©`mZo _moR>`m n«_mUmda B§YZmMm dmna. `m Jmoï>rda _mV H$aÊ`mgmR>r H$mhr agm`ZmMr S>mitZm n«{H«$`m Ho$ë`mg S>mi {eOdÊ`mgmR>rMm H$mbmdYr ~-`mM A§er H$_r H$aVm `oVmo. Vwar gma»`m S>mir {eOdÊ`mnydu 1-1.5% gmo{S>`_ ~m`H$m~m}ZoQ>, 0.5-0.75% gmo{S>`_ H$m~m}ZoQ Am{U gm`Q´>tH$ Amåb `m {_lUm_Ü`o 10-12 Vmg {^OV Ro>dë`mg 40-60% doi H$_r bmJVmo Am{U S>mitMr nMZ j_Vm gwÜXm gwYmaVo. `m nÜXVrMm dmna H$éZ S>mir WmoS>`m {eOdyZ dmidë`mZ§Va AmnUmg VËH$mi {eOdUm-`m S>mir (BÝñQ§>Q> S>mb) V`ma H$aVm `oVmV. `m S>mitÀ`m dmnam_wio doioV Am{U B§YZmV ~MV hmoVo. 3. S>mir ^mOUo gmo`m~rZ, dmQ>mUm, ha^ao BË`mXr S>mi ^mOyZ ImÊ`mV MdXma bmJVmV. S>mir ^mOë`m_wio Ë`m§Zm {d{eï> Md Am{U gw§JY `oVmo. `m n«{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ`o qH$dm S>mir ñdÀN> HéZ Ë`m§Mr AmH$ma_mZmZwgma dJ©dmar Ho$br OmVo. Ë`mZ§Va Ë`m§Zm WmoSo> H$_r Vmn_mZmg (150-1800 go.) ^mOyZ {nedrV ~§X Ho$bo OmVo Am{U amÌ^a W§S> Ho$bo OmVo. `m_wio H$S>YmÝ`mVrb nmÊ`mMo g§VwbZ hmoÊ`mg _ XV hmoVo. Z§Va Ë`m§Zm 5-10 goH§$Xm§Zr nmÊ`mVyZ {^OdyZ Cƒ Vmn_mZmg (200-2500go.) ^mObo OmVo. Z§Va S>mirdarb Q>ab doJio Ho$bo OmVo. `m n«{H«$`o_wio S>mirVrb Anm`H$maH$ KQ>H$gwÜXm Zï> hmoÊ`mg _XV hmoVo. ^mOÊ`mMr nÜXV H$S>YmÝ`m§da Adb§~yZ AgVo. 4. H$S>YmÝ` _moS>dUo H$S>YmÝ`m_Yrb nm°br{$Zm°ëg²_wio n«{WZm§Mo Am{U bmoh I{ZOm§Mo nMZ ~amo~a hmoV Zmhr. `m ì`{V[aŠV nMZ Z hmoUm-`m eH©$am S>mir_Ü`o AgVmV Am{U `m_wio nmoQ>mV dm`y {Z_m©U hmoVmV. `mda _mV H$aÊ`mgmR>r Am{U H$S>YmÝ`mMr nmofU j_Vm dmT>dÊ`mgmR>r H$S>YmÝ` _moS>dUo $m`ÚmMo R>aVoo. _wJ, _Q>H$s, ha^am BË`mXr _moS>dyZ Ë`mnmgyZ MdXma H$S>YmÝ`o V`ma H$aVm `oVmV. _moS>dÊ`mÀ`m n«{H«$`o_wio nm°{b{$Zm°bAm°ŠgrSo>O, n«moQ>r`oO, A_m`boO BË`mXr n«oaHo$ {H«$`merb hmoVmV Am{U Ë`m_wio H$S>YmÝ`m_Yrb Jw§VmJw§VrÀ`m
 17. 17. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 19 ñdnmV Agbobo AÞKQ>H$ gmÜ`m ñdénmV énm§VarV Ho$bo OmVmV. `m_wio Ë`m§Mr nmofU j_Vm Am{U nMZ eŠVr dmT>br OmD$Z Anm`H$maH$ KQ>H$m§À`m _mÌm XoIrb H$_r hmoÊ`mg _XV hmoVo. `m ì`{V[aŠV OrdZgËdm§À`m _mÌm XoIrb dmT>VmV. `m n«{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ`o {^OdyZ Z§Va _moS>dÊ`mÀ`m `§Ìm_Ü`o 14 VmgmnmgyZ 72 Vmgmn`ªV _moS>dÊ`mgmR>r Ro>dbo OmVo. _moS>dÊ`mgmR>r H$mbmdYr hm H$S>YmÝ`mÀ`m n«H$mamda Ad§b~yZ AgVmo. _moS>dbobo H$S>YmÝ`o Z§Va Amdí`H$Von«_mUo _rR> Am{U _gmbm dmnéZ Vobm_Ü`o $moS>Ur XoD$Z ImÊ`mg dmnabr OmVmV. _moS>dboë`m H$S>YmÝ`m§_Ü`o _Q>H$s Am{U ha^am $maM n«M{bV AmhoV. Amnë`m Amhma na§naoV H$S>Ü`mÝ`m§Zm _moS> AmUwZ ImÊ`mMr EH$ OwZr Am{U Mm§Jbr na§nam Amho. Ë`m_wio H$mhr {d{eîQ> {dH$ao CËVoOrV hmoDZ Mm§Jbo ~Xb KS>dwZ `oVmV. _moS> AmUÊ`mÀ`m à{H«$`oV Q>a$bm_Ü`o Agbobo Q>°{ZZ Am{U $m`Q>rH$ Amåb `m§Mo {ZénÐdr Ðì`mV énm§Va hmoVo. Ë`m_wio bmohmMo Am{U H°$pëe`_Mo emofZ dmT>Vo, `mMm e[aambm Mm§Jbm $m`Xm hmoVmo. _moS> AmUÊ`mÀ`m à{H«$`o_Ü`o H$S>YmÝ`o nMm`bm gwb^ hmoVmV. _moS> Ambobr H$S>ÜmmÝ`o gwH$dwZ R>odVm `oVmV. gwH${dbobo _moS> WmoS>mdoi nmÊ`mV Q>mHw$Z nwÝhm Q>dQ>drV H$aVm `oVmV. Aer H$S>Ü`mÝ`o à{WZo, H$~m}XHo$ Am{U OrdZgËdmZr g_¥ÜX AgVmV. 4. S>mirnmgyZ Am§~dbobo nXmW© AÞnXmWm©_Yrb Jw§VmJw§VrÀ`m ñdénmV AgUmao AÞKQ>H$ gwú_OwVy dmnéZ Am§~dÊ`mÀ`m n«{H«$`oZo nMZmg gwb^ Aem gmÜ`m ñdénmV énm§VarV Ho$bo OmVmV. `m_wio H$S>YmÝ`m§Vrb Anm`H$maH$ KQ>H$gwÜXm H$_r Ho$bo OmVmV. `m ì`{V[aŠV Am§~dÊ`mÀ`m n«{H«$`o_wio AÞnXmWm©_Ü`o gwJ§Yr Ðì` Am{U Amåb V`ma Pmë`m_wio nXmW© g§VmofOZH$ ~ZyZ Ë`m§Mr ñdrH$mh©Vm dmT>Vo. Am§~dÊ`mÀ`m V§ÌkmZmMm dmna H$éZ MrZ Am{U OnmZ_Ü`o gmo`m~rZ nmgyZ ~aoM nXmW© V`ma H$aÊ`mV `oVmV. `m_Ü`o n«m_w»`mZo Qo>åno _mogmo, gm°g BË`mXr n«M{bV AmhoV. Aem n«H$maMo nXmW© gmo`m~rZ ì`{V[aŠV Xwg- `m H$S>YmÝ`m§nmgyZ gwÜXm H$aVm `oVmV. Ago g§emoYZmA§Vr {gÜX Pmbo Amho. Am§~dÊ`mÀ`m n«{H«$`oZo gmo`m~rZÀ`m XwYmnmgyZ H$aÊ`mV `oUm-`m `moJQ©>gmaIm nXmW© XoIrb H$aVm `oVmo. `m_Ü`o gmo`mXwYm_Ü`o ñQ—>oßQ>moH$moH$g Wa_mo$sbg Am{U b°ŠQ>mo~°grbg A°{gS>mo$sbg ho gyú_O§Vy dmnéZ hm nXmW© V`ma H$aVmV. hm nXmW© V`ma H$aVo doir gmo`m~rZ ñdÀN> Hé$Z Ë`m§Zm amÌ^a nmÊ`m_Ü`o {^OV Ro>dVmV. Z§Va _b_bÀ`m H$nS>`m§_YyZ JmiyZ KoVmV Am{U Ë`m_Ü`o MdrgmR>r Ma~r {dahrV JmB©Mo qHdm åherMo XyY (10- 20%$) Q>mH$mVmV. `m {_lUmMo {ZOªVwH$sH$aU Ho$ë`mZ§Va Ë`m_Ü`o 1% gmIa Am{U 1% da Z_wX Ho$bobo gyú_O§Vy (n«Ë`oH$ 0.5%$ `m n«_mUmV) Q>mH$VmV Am{U 16-18 Vmg Am§~dÊ`mgmR>r RodVmV. hm nXmW© Mdrg N>mZ bmJVmo. CS>XmÀ`m S>mirMm dmna BS>br, dS>m, S>mogm B. AZoH$ X{jU ^maVr` {S>eog_Ü`o _hËdmMm KQ>H$ åhUyZ Ho$bm OmVmo. 5. EŠgQy>So>S> nXmW© EŠgQy>So>S> nXmW© V`ma H$aUo ho J«m_rU ^mJmV dmnabo OmUmao V§ÌkmZ Amho. EŠgQy>So>S> _erZÀ`m gmhmæ`mZo doJdoJi`m AmH$mam§Mo Am{U OS>UKS>UtMo (nmoV) ñdmXrï> bJoM ImÊ`mgmR>r AÞ nXmW© V`ma H$aVm `oVmV. `m_Ü`o, V¥UYmÝ`o, S>mir, _gmbo BË`mXr nXmW© dmnéZ `§ÌmÀ`m gmhmæ`mZodoJdoJi`mAmH$mamMoCXm.~m§JS>r,Q>monr,AQ>Hy$ir, H$mR>r, Q>mH$, Q>`w~g, e§Hy$À`m AmH$mamMo nXmW© V`ma H$aVm `oVmo. {ZdS>bobo AÞ nXmW© {d{eï> n«_mUmV KoD$Z Ë`m§Mo nrR> Ho$bo OmVo. nrR> Am{U nmUr dmnéZ ì`dpñWV qV~ë`mZ§Va Ë`mg `§Ìm_Ü`o KmVbo OmVo Am{U Ë`m_Ü`o A°S>rQ>rìhO (a§J, gwJ§Y, _rR>, gmIa BË`mXr) {_gibobo OmVo Am{U dmo$À`m gmhmæ`mZo Vmndbo OmVo. hr H$ZrH$ (qV~bobo nrR>) Z§Va g§VwbZmgmR>r WmoS>m doi dmo$À`m gm{ÞÜ`mV Ro>dbr OmVo. Z§Va nrR>mMr H$ZrH$ ì`dpñWV qV~br OmVo Am{U eodQ>r dmo$À`m Am{U Xm~mÀ`m gmhmæ`mZo {eOdbr OmVo Am{U Vrg doJdoJi`m AmH$ma XoUm-`m ßboQ>_YyZ nmR>dbo OmVo Am{U n[adoï>UmV ~§X H$éZ {dH«$r Ho$br OmVo. Aem nXmWmªZm amï´>r` Am{U Am§Vaamï´>r` ~mOmanoRo>V Mm§Jbr _mJUr Amho. Aem n«H$maMo nXmW© V`ma H$aUmao ~aoM H$maImZo Amnë`m Xoem_Ü`o H$m`©aV AmhoV. J«m_rU Am{U ehar ^mJmV ha^-
 18. 18. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201620 `mÀ`m S>mirnmgyZ eod, H$mQo>H$moQy>io BË`mXr EŠgQy>So>S> nXmW© Amnë`m gdmªÀ`m n[aM`mMo AmhoV. 6. ~mb Amhma AÞ ~mi OgOgo, dmT>m`bm bmJVo Ë`mn«_mUo Ë`mÀ`m earamÀ`m nmofUmgmR>r Am{U `mo½` dmT>rgmR>r OmñVrMo AÞKQ>H$ Ë`mg Úmdo bmJVmV. Iam {dMma Ho$bm Va AmB©À`m XwYmg n`m©` Zmhr. na§Vw ~mi 6 _[hÝ`mMo Pmë`mZ§Va Ë`mÀ`m dmT>rgmR>r Amdí`H$ AgUmao AÞKQ>H$ AmB©À`m XwYm_YyZ nyaogo hmoV ZmhrV. Ë`mgmR>r Z¡g{J©H$ AÞ nXmW© CXm. S>mir, V¥UYmÝ`o, Vob~r`m, nmbo^mÁ`m, XwYnmdS>a BË`mXr dmnéZ V`ma Ho$bobm Amhma ~mimg XoUo $m`ÚmMo R>aVo. ~mb Amhma V`ma H$aVodoir da Z_yX Ho$bobo AÞnXmW© {d{eï> n«_mUmV dmnabo OmVmV. H$S>YmÝ`o Am{U V¥UYmÝ`o dmnaVo doir Vo _moS>dyZ qH$dm ^mOyZ dmnabo OmVmV. 7. S>mirnmgyZ S>mi dSo> CS>rX, _yJ, Am{U ha^-`mÀ`m S>mirnmgyZ ehar ^mJmV n«M{bV AgUmao Mm§Jë`m n«H$maMo MdXma S>midSo> V`ma H$aVm `oVmV. S>midSo> H$aVo doir gd©S>mi {d{eï> n«_mUmV KoD$Z 4-5 Vmg doJdoJi`m {^Odmì`mV, Z§Va nmUr H$mTy>Z Ë`m§Zm XiyZ ¿`mdo Am{U gd© S>mirMo EH$Ord {_lU H$amdo. Ë`m_Ü`o AmÐH$ Am{U {d{eï> n«_mUmV _gmë`mMo nXmW© (~marH$ HéZ) {_gimdoV, dS>`m_Ü`o bdMrH$nUm Am{U ñn§OmgmaIm nmoV `oÊ`mgmR>r ImÊ`mMm gmoS>m Kmbmdm. ho gd© {_lU Mm§Jbo EH$Ord Hé$Z ¿`mdo. Ë`mZ§Va Ë`mnmgyZ N>moQo>-N>moQo> Jmobo dSo> Hé$Z Ë`m§Zm MnQo> H$éZ gmoZoar a§J `oB©n`ªV VobmV ViyU ¿`mdo. Ago dSo> Q>mo_°Q>mo Ho$Mn ~amo~a qH$dm S>mirÀ`m MQ>Ur ~amo~a ImVmV. 8. S>mirnmgyZ nmnS> nmnS> V`ma H$aÊ`mgmR>r CS>rX S>mi Am{U _yJ S>mi `m§À`m g_mZ _mÌm KoD$Z Ë`m _Ü`o {Oao, {_ao, qhJ, ImÊ`mMm gmoS>m BË`mXr nXmW© {d{eï> n«_mUmV Q>mH$mdoV. ho gd© nXmW© Mm§Jbo EH$Ì {_giyZ ~marH$ XiyZ ¿`mdoV. Ë`mZ§Va Ë`mnmgyZ nmVi nmnS> V`ma H$amdoV. nmnS> gmdbrV dmidmdoV `m_wio Ë`m§Zm ^oJm nS>V ZmhrV. nmnS> OmñV {Xdg Ro>dmd`mMo Agë`mg {nR>m_Ü`o H°$pëe`_ n«mo{nAmoZoQ>> ho g§ajH$ agm`Z dmnamdo. * (boIH$ ho AÞemñÌ d V§ÌkmZ {d^mJ, _hmË_m w$bo H¥${f {dÚmnrR>, amhþar ¶oWo H$m¶©aV AmhoV.) gmám{hH$ H¥$fr g„m * nyd© ‘emJV nyU© Pmboë¶m O{‘ZrV nS>Umam nmD$g O{‘ZrV ‘wa{dʶmgmR>r ‘ܶ‘ O{‘ZrV 6 ~m¶ 6 Vo 10 ~m¶ 10 ‘rQ>a AmH$mamMo dm’o$ Am{U ^mar O{‘ZrV gar da§~o H$amdoV. * OmoaXma dmè¶mgh nmD$g Pmë¶mg gd© ’$i{nH$mda Am{U BVa Cä¶m {nH$m§da 50% nmʶmV {daKiUmao H$m°na Am°p³g³bmoamB©S> 30 J«°‘ 10 {bQ>a nmʶmV {‘giyZ ’$dmamdo AWdm ~moS>m} {‘lU 0.5 Vo 1.0 % ’$dmamdo. * Iarn h§Jm‘mV ^mOrnmë¶mMr (dm§Jr, Q>mo‘°Q>mo, {‘aMr) bmJdS> H$aʶmgmR>r Á¶m§À¶mH$S>o nmʶmMr gw{dYm Amho. ˶m§Zr amono V¶ma H$aʶmgmR>r amondmQ>rH$m V¶ma H$amdr d ñdV:Mo Mm§Jbo amono V¶ma H$amdrV. * Á¶m ^mJmV didmMm nmD$g Pmbm Agob ˶m ^mJmV eoVmVrb PmS>m§da amÌr Jmoim Pmbobo hþ‘UrMo ^w§Joao Jmoim H$ê$Z am°Ho$b {‘{lV nmʶmV ‘mamdoV. g^modVmbÀ¶m PmS>mda 50% H$m~m©[ab 20 J«°‘ + 10 {bQ>a nmUr ’$dmamdo. * eodJm d BVa ’$iPmS>mdarb ZdrZ ’w$Q>rda Omir H$aUmar Air d BVa ’w$b{H$S>o B˶mXrgmR>r {³dZm°b’$m°g 15 Vo 20 {‘br + 10 {bQ>a nmUr ’$dmaUr H$amdr. * Iarn h§Jm‘mVrb ~mOar, gw¶©’y$b, Vya, ‘yJ, CS>rX, gmo¶m~rZ B˶mXr {nH$m§À¶m noaUrgmR>r XO}Xma d à‘mUrV {~¶mʶm§Mo {Z¶moOZ H$amdo. * Amnë¶m eoVmVrb ‘mVrMm Z‘yZm VnmgyZ ˶mM AÞÐì¶mMo à‘mU, O{‘ZrMm Amåb, {dåb {ZX}em§H$ åhUOoM gm‘y VnmgyZ O{‘Zr~m~VMo ‘m{hVr KoUo Amdí¶H$ Amho. * H$mT>Ur Ho$boë¶m H$m§ÚmMr gwa{jV {R>H$mUr gmR>dUyH$ H$amdr. H$m§ÚmMr H$mT>Ur 50 Q>¸o$ H$m§ÚmÀ¶m ‘mZm nS>ë¶mZ§Va H$amdr. eoVmV H$m§Xm dmi{dVmZm {deof I~aXmar ¿¶mdr Vmo åhUOo H$m§Xm T>rJ Z H$aVm n{hbm H$m§Xm Xþgè¶m H$m§ÚmÀ¶m nmVrZo PmHy$Z OmB©b Aem nÕVrZo O{‘Zrda EH$gmaIm ngadyZ nmM {Xdg dmidmdm. ˶mZ§Va H$m§ÚmÀ¶m ‘mZobm nri XoD$Z 3 Vo 5 g|.‘r. ‘mZ R>odyZ H$m§ÚmMr nmV H$mnmdr d Ago H$m§Xo gmdbr‘ܶo XmoZ AmR>dS>o nmVi Wa XoD$Z gwH$dmdo. * - à‘wI emñÌk d gh¶moJr g§emoYZ g§MmcH$, ‘hmË‘m ’w$co H¥$fr {dÚmnrR>, {d^mJr¶ H¥$fr g§emoYZ H|$Ð, gmocmnya. Xÿ. H«$. (0217) 2373047
 19. 19. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 21 {‘Zr Xmb{‘b åhUOo daXmZM! H¥${f à{H«$¶H$ hmoʶmgmR>r S>midJu¶ Ymݶ ’$maM CÎm‘ gmYZ Amho. ˶mgmR>r J«m‘rU ñVamda Mmbw eHo$b Agm N>moQ>m ¶§Ìg§M AgUo IoS>çmVrb OZVoÀ¶m {hVmMo Amho. ¶m‘wio IoS>çmV {Z‘m©U hmoUmè¶m H$S>Ymݶmda IoS>çmVM à{H«$¶m Ho$ë¶mZo dmhVwH$sMm VgoM hmVmiUr‘wio hmoUmam IM© dmMyZ H$‘r qH$‘VrV S>mi V¶ma H$aVm ¶oVo. H$‘r ^m§S>dbmMr bmJV Agë¶mZo Ago CÚmoJ IoS>çmV ñWmnZ H$aUo e³¶ Amho. J«m‘rU ^mJmV CÚmoJ ñWmnZ H$aUo e³¶ Amho. J«m‘rU ^mJmV CÚmoJ ñWmnZ Ho$ë¶m‘wio amoOJma {Z{‘©Vr hmoB©b d eoVH$ar CÚmoOH$ ~Zob. - nr. E. ~moaH$a - Ama.nr.‘wê$‘H$a - E‘.Ama. amOnwV - ìhr.EZ.‘Vo H$S>Ymݶm§da à{H«$¶m H$ê$Z Xmi/‘moJa ~Z{dUo Ambo ¶m CÚmoJmMo ñdê$n Amho. VwarMr ‘mJUr nmhVm ¶m CÚmoJmg J«m‘rU ^mJmV Iwn dmd Amho. VwarMr ‘mJUr CnbãYVonojm OmñV Amho. VgoM dmT>˶m bmoH$g§»¶ogmo~V dmT>UmaM Amho. am̧{Xdg H$ï> H$ê$Z eoVH$ar Oo CËnmXZ H$aVmo ˶mda ì¶mnmar, H$maImZXma Aëner à{H«$¶m H$ê$Z VmoM ‘mb ~mOmamV ^ag‘mQ> qH$‘VrZo {dH$VmV. eoVH$è¶m§Zr[ {nH${dboë¶m ‘mbmda Aëner à{H«$¶m H$ê$Z OmñV XamZo ‘mb {dH$ʶmgmR>r eoVH$è¶m§H$S>o ñdV:Mr Amdí¶H$ ¶§Ìgm‘J«r ZgVo qH$dm Vr IaoXr H$aʶmgmR>r ˶m§À¶mH$S>o ^m§S>db ZgVo. ˶mMmM ’$m¶Xm ehamVrb ‘moR>o ì¶mnmar KoVmV. Á¶m {R>H$mUr ‘mbmMo CËnmXZ hmoVo. VoWoM øm ‘mbmda Amdí¶H$ Vr à{H«$¶m H$ê$Z ~mOmamV {dH$ë¶mg ˶mMm ’$m¶Xm ‘wi CËnmXH$mg åhUOo eoVH$è¶mg {‘iob d n¶m©¶mZo Vmo {JèhmB©H$mg {‘iob. ¶m H$mimÀ¶m ‘mJUrZwgma H$mnUr
 20. 20. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201622 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201622 níMmV V§ÌkmZ, S>m°. n§Om~amd Xoe‘wI H¥${f {dÚmnrR>mÛmao n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘b {dH$grV H$aʶmV Ambr Amho. hr {‘Zr Xmb{‘b eoVH$è¶m§gmR>r daXmZ R>ê$ eH$Vo. eoVr h§Jm‘mMr H$m‘o AmQ>monë¶mZ§Va CÝhmiçmÀ¶m {XdgmV åhUOo ’o$~«wdmar d ‘o AIoa n¶ªV ì¶dgm¶ H$ê$Z Z§Va eoVr ì¶dgm¶mgmR>r eoVH$ar nwU© doi XoD$ eH$Vmo d ˶m‘wio eoVH$è¶m§Mo CËnÞmV A{V[a³V ^a nS>Vo. A. {‘Zr Xmb {‘bMr n[aUm‘o : 1. gd©gmYmaU ‘mno - bm§~r - 1.5 ‘rQ>a ê§$Xr - 1.3 ‘rQ>a C§Mr - 1.8 ‘rQ>a dOZ - 320 {H$. J«°‘ 2. {dÚwV ‘moQ>a - 3.0 Aíde³Vr (qgJb ’o$O) 3. à{H«$¶m j‘Vm ({H$.J«°./Vmg) Vwa - 100 Vo 125 ‘yJ - 125 Vo 150 ha^am - 150 Vo 160 ~. Xmb {‘bMo à‘wI ^mJ ¶m Xmb{‘bMr aMZm gwQ>gwQ>rV d n[anyU© Amho. {‘bMo ‘hÎdmMo gmV ^mJ Imbrb à‘mUo 1. YmݶmMr MmS>r (Hopper) gmYmaUV: 10 Vo 12 {H$bmo Ymݶ amhrb Aer AmH$ma‘mZmMr hr MmS>r AgVo. ¶m MmS>rÀ¶m Vimer EH$ PS>n AgyZ ˶mÛmao amoba ‘rb‘ܶo OmʶmMm doJ {Z¶§{ÌV H$aVm ¶oVmo. 2. amoba ‘rb amoba ‘rb ho Xmb‘rbMo à‘wI A§J Amho. Vwardarb Q>a’$b H$mT>ʶmMo H$m¶© ¶m ^mJmV hmoVo. EH$ {Z‘wiVm X§S>JmobmH¥$Vr Amho. amoba ~oAatJÀ¶m ghmæ¶mZo ~g{dbobm AgyZ Imbrb ^mJmV Mmiar AgVo. VwarMo Kf©U amoba‘rb d MmiUr ¶m‘ܶo hmoD$Z Xþarda AmoaIS>o nS>VmV AWdm Q>a’$b H$mT>ë¶m OmVo. MmiUrVyZ ~marH$ ^wgm nmS>a doJir Ho$br OmVo. 3. dmVmH$f©U n§Im (Aspirator) amoba ‘rb‘YyZ ~mhoa nS>Umè¶m Vwar d Q>a’$bo ¶m§Mo {‘lUmVyZ dmVmH$f©UmZo Q>a’$bo CMbyZ doJio H$aʶmMo H$m¶© A°ñnraoQ>aÀ¶m ghmæ¶mZo Ho$bo OmVo. 4. MmiUr g§M (Sieve Set) ¶mg§MmV XmoZ Mmiʶm ~gdboë¶m AgVmV. ˶m‘wio Vwar, ~marH$ Mwar d H$mhr à‘mUmV Pmbobr Xmi doJir Ho$br OmVo. 5. Am°Ja H$ìhoAa (Auger Conveyor) doJiçm Pmboë¶m Vwarda ¶m ^mJmV ImÚ VobmMr à{H«$¶m Ho$br OmVo. VwarMo ¶m ^mJmVyZ dhZ hmoVmZm W|~mW|~mZo ImÚ Vob gmoS>ʶmV ¶oVo d Vwarbm VobmMm nmVi Wa bmdbm OmVmo. 6. ’$Q>H$m ¶§Ì (Splitter) VwarnmgyZ Xmi ~Z{dʶmÀ¶m à{H«$¶oV Q>a’$b {dahrV Vwarbm (JmoQ>m) nmʶmMr à{H«$¶m H$ê$Z gwH${dë¶mZ§Va ’$Q>H$m ¶§ÌmV Q>mH$mdo. ¶m ’$Q>H$m ¶§ÌmVyZ {ZKmboë¶m Xmirbm àVdmar H$ê$Z ’$Q>H$m Xmi (J«oS> 1) {‘iVo. 7. Bbo³Q´>rH$b ‘moQ>a {‘Zr Xmb {‘b ¶§Ì H$m¶©aV H$aʶmgmR>r 3 Aíde³VrMr qgJb ’o$O ‘moQ>a OmoS>bobr AgVo. H$) Xmi ~Z{dʶmMr à{H«$¶m n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘b‘ܶo H$S>YmݶmÀ¶m S>mir d ‘moJa V¶ma H$aVm ¶oVmV. ¶mH$arVm gd©àW‘ g’$mB© d àVdmar H$ê$Z ˶m§À¶m Q>a’$bmda AmoaIS>o ¶oVrb Aem [aVrZo amoba‘YyZ nmR>dmì¶mV. Z§Va Vwarg ImÚVob bmdmdo. hr ì¶dñWmgwÕm ¶§ÌmVM Amho. Vwar H$mhr H$mi VemM AdñWoV R>odmì¶mV d Z§Va dmidmì¶mV. Ago XmoZ doim H$ê$Z {Vgè¶m doiog JmoQ>m (VwarMo Q>a’$b {ZKyZ S>mi Pmbobr ZgVo.) {‘iob. ¶m VrZ nmg hmoB©n¶ªV Or S>mi {‘iVo Vr åhUOo gìdmZ§~a (J«oS> 2) S>mi. OmñVrV OmñV JmoQ>m {‘iʶmMr ì¶dñWm amoba‘ܶo H$amdr bmJVo. åhUOo CÎm‘ àVrMr S>mi (’$Q>H$m) OmñV {‘iVo. Caboë¶m S>mirg Vob d nmUr bmdyZ dmidyZ Q>a’$bo H$mT>mdr bmJVmV. Aem àH$mao XmoZ àH$maMr S>mi {‘iy eH$Vo qH$dm Vr EH$ÌrV H$aVm ¶oVo. ¶m EHy$U S>mirMm CVmam gmYmaUV: 7 Vo 75 Q>¸o$ AgVmo. Z§Va ¶m gd© S>mitZm nm°[be H$amdo.
 21. 21. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 2319 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 23 Vya g’$mB© àVdmar n{hbm nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo {MnS>r Xmi Mwar Vob 170 {‘.br. q¹$. VobmMr à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo Xþgam nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo {MnS>r Xmi Mwar Q>a’$bmg{hV / {dahrV Vwa Vob 170 {‘.br. q¹$. VobmMr à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo {Vgam nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo {MnS>r Xmi Mwar JmoQ>m nmUr 8-10br. q¹$. nmʶmMr à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo JmoQ>m ’$moS>Uo MmiUo - Vwar Xmi (J«oS> 1) VrZ nmg‘ܶo {ZKmbobr {MnS>r S>mi Vob 170 {‘.br. q¹$. Vob à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo MdWm nmg Q>a’$bo g’$mB© / MmiUo Xmi (J«oS> 2) Mwar V³Vm H«$. 1 n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘bÀ¶m ghmæ¶mZo Vwa Xmi V¶ma H$aʶmMr nÕV
 22. 22. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201624 S>. ‘moJa ~Z{dʶmMo V§ÌkmZ eoVmV {nH$bobo CS>rX/‘wJmMo nrH$ gmYmaUV: Am°³Q>mo~a ‘{hZm AIoan¶ªV eoVH$è¶m§À¶m Kar CnbãY hmoVo. ¶m ‘{hݶmV eoV‘mbmVrb Amobmì¶mMo à‘mU OmñV Agë¶m‘wio ¶m Ymݶmbm CÝhmV gwH$dyZ ¿¶mdo. Amobmì¶mMo à‘mU 10 Vo 12 Q>¸o$ amhrb ¶mMr H$miOr ¿¶mdr. Amobmì¶mMo à‘mU AmoiIʶmgmR>r XmUm XmVmImbr Xm~ë¶mg H$Q>H$Z VwQ>ë¶mg Amobmì¶mMo à‘mU ¶mo½¶ g‘Omdo. AݶWm CÝhmV Mm§Jbo dmidyZ ¿¶mdo. YmݶmVrb H$mS>r H$Mam, IS>o, JmoQ>o B©. AZmdí¶H$ ^mJ H$mTy>Z Q>mH$ʶmgmR>r YmݶmMr g’$mB© d àVdmar H$ê$Z ¿¶mdr. H$ƒm ‘mbmMr (CS>rX/‘wJmMr) àV d ewÕVm Á¶m à‘mUmV amhrb ˶m à‘mUmV à{H«$¶m Ho$bobm ‘mb (‘moJa/gmob) {‘iob, åhUyZ {nH$mMo ‘wë¶dY©Z H$aʶmÀ¶m à{H«$¶oV g’$mB© d àVdmar øm {H«$¶obm AZݶ gmYmaU ‘hÎd Amho. gm’$ d ñdÀN> Ho$bobo ‘wJ AWdm AmoaIS>o nS>Vrb. VgoM Aën à‘mUmV XmʶmMr Q>a’$bo {ZKVrb. {‘Zr Xmb {‘b‘YyZ Ymݶ ~mhoa ¶oVmZm ¶§ÌmÀ¶m MmiUr g§MmV g’$mB© Ho$ë¶m OmD$Z Ymݶmda VobmMr à{H«$¶m hmoVo. Ago à{H«$¶m ¶w³V Ymݶ nmo˶m‘ܶo XmoZ Vo VrZ {Xdg ~m§YyZ R>odmdo. ¶m Ymݶmbm {‘Zr Xmb {‘b ‘YyZ Xþgam nmg Úmdm. ¶m doiog XmʶmMr Q>a’$bo nwU©nUo {ZKyZ ‘moJa/gmob {‘iVmo. {‘b‘YyZ ~mhoa nS>VmZm ¶m YmݶmVyZ Q>a’$bo dmVmH$f©Um‘wio doJir Ho$br OmVmV. V¶ma Pmbobr ‘moJa Xmi MmiUr g§MmVyZ àVdmar H$ê$Z Mwar doJir Ho$ë¶m OmVo. Aem àH$mao Cƒ XOm©Mm ‘moJa V¶ma hmoVmo. ¶mM à{H«$¶oMm AmamIS>m V³Vm H«$. 2 ‘ܶo {Xbm Amho. ha^am, gmo¶m~rZ, ‘gya, Mdir, bmImoar, B. H$S>YmݶmMr S>mi V¶ma H$amd¶mMr Agë¶mg ˶m§Mm Amobmdm 12 Q>¸o$ n¶ªV Agob Ago {^OdyZ dmidmdo. ˶m§Mr EH$XmM amoba‘YyZ H$mTy>Z S>mi {‘iVo. BVa Cn¶moJ gmYmaUV: 100 {H$bmo VwarnmgyZ {‘iUmè¶m ’$Q>H$m Xmi (J«oS>1), gìdm Z§~a (J«oS>2), Mwar d ^wer (Q>a’$bo d nmdS>a) ¶m KQ>H$m§Mo à‘mU Imbrbà‘mUo amhVo. KQ>H$ dOZ / à‘mU 1. Vwa (gm’$ Ho$bobr) 100 {H$bmo 2. ’$Q>H$m Xmi (J«oS> Z§.1) 45 Vo 50 {H$bmo 3. gìdm Z§. Xmi (J«oS> Z§.2) 20 Vo 25 {H$bmo 4. Mwar 2 Vo 3 {H$bmo 5. ^wer (Q>a’$bo d nmdS>a) 20 Vo 22 {H$bmo ‘wJ / CS>rX g’$mB© àVdmar - H$Mam, ^wgm, IS>o B. n{hbm nmg - Q>a’$bo MmiUo d g’$mB© - Q>a’$bo, Xmi, Mwar Vob 170 {‘.br.q¹$. Vob à{H«$¶m T>rJ H$aUo d gwH${dUo (10 Vo 12 Vmg) dmi{dUo (10% Amobmdm) Xþgam nmg MmiUo d àVdmar - Q>a’$bo, Mwar ‘moJa V³Vm H«$.2 : n§H¥${d {‘Zr Xmb {‘bÀ¶m ghmæ¶mZo ‘wJ/CS>rX ‘moJa V¶ma H$aʶmMr nÕV
 23. 23. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 25 {‘Zr Xmb{‘bMr d¡{eï>ço - j‘Vm 100 Vo 125 {H$bmo / Vmg - XmirMm CVmam 72 Vo 75 Q>¸o$ - Cn¶w³VVm Vwa, ‘wJ, CS>rX d ha^am B. H$S>YmݶmMr Xmi ~Z{dʶmgmR>r - XoI^mb AJXr ZJʶ - YwirMm àH$ma g§nyU© H$m¶© Ywi{dahrV - amoOJma {Z{‘©Vr 240 ‘Zwî¶ {XZ - Amdí¶H$ OmJm ‘erZ eoS> 4 x 3 Mm¡.{‘. gwH${dʶmMr OmJm 20 x 8 Mm¡. {‘. * (boIH$ ho n§Om~amd H¥${f {dÚmnrR> AH$mobm ¶oWo H$m¶©aV AmhoV.) ‘wë¶dY©Z d J«m‘rU ì¶dgm¶ A. IM© bmJUmar Vya d ‘wë¶ : 8 q¹$Q>b 720000 é. {dOoMm IM© : 20 ¶w{ZQ> 160 é. VobmMm IM© : 3.5 {H$bmo 280 é. ‘Oyar IM© : 2 ‘Oya 400 ê$. BVa {H$aH$moi IM© : 200 é. 200 é. EHy$U IM© : ~. CËnÞ (à{V{XZ) VwaXmi : 6 q¹$Q>b 84000 é. Mwar : 0.2 q¹$Q>b 300 é. ^wer d Q>a’$bo : 1.6 q¹$Q>b 1600 é. EHy$U CËnÞ 85900 é. H$. Z’$m (~-A) H$m¶©j‘Vm : 60 Q>¸o$ CËnÞ à{V{XZ 7716 é. dm{f©H$ Z’$m 308640 é. OmZodmar 2016 À¶m ~mOma^mdmZwgma * à{H«$¶m H$mbmdYr VrZ {Xdg J¥hrV Yê$Z hm VyarÀ¶m h§Jm‘mVrb Mma ‘{hݶm§Mm Z’$m Amho. ¶mì¶{V[a³V ‘wJ, CS>rX, ha^am VgoM Jhÿ g’$mB© à{H«$¶oVyZ A{V[a³V Z’$m H$‘mdVm ¶oB©b.
 24. 24. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201626 Vya-Am§VanrH$ {Z¶moOZ d ì¶dñWmnZgbJ XmoZ dfmªÀ¶m XþîH$mimZ§Va ¶mdfu gd© hdm‘mZ {d^mJmZo A˶§V Mm§Jë¶m nmdgmMo AmemXm¶r {MÌ C^o H$ê$Z eoVH$è¶m§‘ܶo CËgmh AmoVʶmMm à¶ËZ Ho$bm Amho. ˶m‘wio eoVH$ar C‘oXrZo noaUrnyd© ‘emJVrÀ¶m H$m‘mbm bmJbm Amho. Aem doir emgZ, H¥$fr {d^mJ, Obg§YmaU {d^mJ, {d{dY H¥$fr g§ñWm, H¥$fr Vk, H¥$fr X¡{ZHo$, gmám{hHo$, ‘m{gHo$ ¶m§Zr eoVH$è¶m§Zm doir d ¶mo½¶ ‘mJ©Xe©Z H$aUo JaOoMo Amho. ˶m à¶ËZm§Mm hm ImarMm dmQ>m. - XrnH$ Xoenm§S>o/~rS> Joë¶m nmM dfmªnmgyZ g§nyU© XoemV H$S>YmݶmMo CËnmXZ {Xdg|{Xdg H$‘r hmoV Mmbë¶m‘wio H$S>Ymݶ Am¶mVrda ‘moR>m IM© hmoVmo Amho. ‘mÌ eoVH$è¶m§H$S>rb CËnm{XV ‘mbmbm Mm§Jbm Xa {‘iV Zmhr. åhUyZ eoVH$ar CËnmXZm~m~V CXm{gZ hmoV Mmbbm Amho. ˶m{edm¶ eoVr‘Yrb nrH$m§À¶m dma§dmarVo‘wiohr CËnmXZ KQ>V Mmbbo Amho. ¶m[edm¶ BVahr AZoH$ H$maUo CËnmXZ H$‘r hmoʶmg H$maUr^yV AmhoV. ¶m H$maUm‘wio VwaS>mi Am¶mV H$amdr bmJV Amho. ’$³V ‘hmamï´>mnyaVm {dMma H$amd¶mMm Pmë¶mg amÁ¶mVrb {‘iyZ gd© KmD$H$ ~mOmamV XaamoO {H$‘mZ 12 Q>Z Vya S>mirMr AmdH$ hmoVo. amÁ¶mVrb ‘amR>dmS>m d {dX^m©V ~hþVm§e S>midJu¶ H$S>YmݶmMo CËnmXZ KoVbo OmVo. Zo‘Ho$ ¶mM ^mJmV Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ XþîH$mi Agë¶m‘wio CËnmXZ KQ>bo Amho. ˶m‘wio gd©M àH$maÀ¶m S>mir§‘ܶo 15 Vo 25 Q>¸o$ dmT> Pmbr Amho. gmh{OH$M ˶mMm n[aUm‘ ~mOmamda hmoD$Z ‘hmJmB©V d¥Õr Pmbr Amho. ¶mMm CÐoH$ hmoD$ Z¶o åhUyZ H|$ÐmZo 2015-16 ‘ܶo 105 bmI Q>Z S>mir Am¶mV Ho$ë¶m Va ZdrZ 25 hOma Q>Z S>mi Am¶mV H$aʶmMr Am°S>©a {Xbr Amho. ¶m‘ܶo (105 bmI Q>Z) ImOJr ì¶mnmè¶m§Zr 55 bmI Q>Z Va emgZmZo 50 bmI Q>Z S>mi Am¶mV Ho$bobr Amho. 2014-15 ‘ܶo XoemV 1.75 bmI Q>Z H$S>YmݶmMo CËnmXZ Pmbo hmoVo. ˶m VwbZoV In ‘mÌ 2.25 Vo 2.30 H$moQ>r Q>Z Amho. ¶mMm Vmi‘oi KmbʶmgmR>r H|$Ðmbm H$S>YmݶmMr Am¶mV H$amdr bmJVo. EHy$U IaoXrn¡H$s 60 Vo 75 Q>¸o$ Am¶mV H°$ZS>m‘YyZ hmoVo. ^maVr¶m§À¶m amoOÀ¶m
 25. 25. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 27 AmhmamV {d{dY H$S>Ymݶm§Mm {deofV: Vya XmirMm ‘moR>çm à‘mUmV dmna hmoVmo. ˶m‘wioM amÁ¶mV aoeZda VyaXmi {dH«$sMm {ZU©¶ KoʶmV Ambm Amho. ¶mda Cnm¶ åhUOo eoVH$è¶m§Zr CËnmXZ dmT>dmdo d emgZmZo Am¶mVr~Ôb IM© H$‘r H$ê$Z eoVH$è¶m§H$S>rb CËnmXZmbm Mm§Jbm ^md Úmdm. Mm§Jë¶m ^mdmMm ’$m¶Xm KoʶmgmR>r eoVH$è¶m§Zr ¶m h§Jm‘mV H$S>Ymݶo CËnmXZ dmT>dmdo. {dX^© ‘amR>dmS>çmVrb eoVH$ar Vya, H$mnyg, CS>rX, ‘yJ, ¶mgh VobdJv¶ gy¶©’y$b, gmo¶m~rZ, ^wB©‘yJ hr {nHo$ Iarn h§Jm‘mV nrH$ nÕVrMm Adb§~ Ho$bm OmVmo. ¶m dfuÀ¶m h§Jm‘mV nO©Ý¶‘mZ Mm§Jbo Agë¶mMm AZw‘mZ AgyZ Am°JñQ> gßQ>|~a ‘{hݶmV nya n[apñWVrMr e³¶Vm 춺$ H$aʶmV Ambr Amho. ˶m Ñï>rZo eoVH$è¶m§Zr {~¶mUm§Mr {ZdS> H$amdr. Amnë¶m O{‘ZrMo Amamo½¶ H$mS>© Amnë¶m ‘ZmV AgVo. ˶m‘wio O{‘ZrÀ¶m H$moU˶m ^mJmV H$moUVo nrH$ ¿¶md¶mMo ˶mMo {Z¶moOZ noaUrnyd© ‘emJVrÀ¶m doirM A§mVa‘emJVrÀ¶m AdOmam§Mr VnmgUr H$ê$Z Amdí¶H$ ˶m Xþéñ˶m H$ê$Z ¿¶mì¶mV. ‘mJrb nmM dfmªÀ¶m AZw^dmZ§Va eoVH$è¶m§Zm gwMdmdogo dmQ>Vo H$s gd© {nHo$ {‘l nÕVrMr ¿¶mdrV. ˶mMo XmoZ ’$m¶Xo Z¸$sM hmoVmV. n{hbm åhUOo Adf©U qH$dm A{Vd¥ï>r‘wio XmoÝhrhr {nHo$ {H$‘mZ Xmi nrH$ Va Z¸$sM CËnÞ XoD$Z OmVo. Xþgam ’$m¶Xm Agm H$s hr {nHo$ EH$‘oH$mg nwaH$ AgVmV. ˶m§À¶m‘ܶo AÞmgmR>r ñnYm© ZgVo {edm¶ VUm§Mr dmT> amoIʶmg ‘XV hmoVo. JVdfuÀ¶m h§Jm‘mV ~rS> {OëømVrb EH$m eoVH$è¶mZo Iarnm‘ܶo EH$ ho³Q>a joÌmda gw‘mao 5 {‘l {nHo$ EH$Ì KoVbr hmoVr. XþX¡dmZo nmdgmÀ¶m H$‘VaVo‘wio (XþîH$mi) gJirM {nHo$ Jobr. ¶mdfuhr Vmo eoVH$ar 5 {nH$m§Mm EH$Ì à¶moJ H$aUma Amho. Amnë¶mbm H$S>YmݶmÀ¶m bmJdS>rda bj Úmd¶mMo Amho. ˶mZwgma AmnU {‘l {nH$m§Mm {dMma H$ê$. IarnmV H$mnyg d Vya hr ‘w»¶ XmoZ {nHo$ {dX^© d ‘amR>dmS>çmV ZJXr nrHo$ g‘Obr OmVmV. XmoÝhrhr {nHo$ bm±J S>çwaoeZMr AmhoV. ˶m‘wio ¶m§Mr bmJdS>/noaUr X{jUmoÎma H$amdr. Vya {nH$m‘ܶo gwYm[aV Ádmar, ~mOar, ~mOar 70 Vo 80 {XdgmV {ZKVo. Vmon¶ªV VyarMo nrH$ ’w$bmoè¶mV Ambobo AgVo. Vya [ZKʶmMm H$mbmdYr OmV{Zhm¶ 150 Vo 175 {Xdgm§Mm AgVmo. Vwar‘ܶo gmo¶m~rZ, ‘yJ, CS>rX hr nrHo$gwÕm Mm§Jbr KoVm ¶oVmV. ‘mÌ O‘rZ Mm§Jbr nm{hOo. ¶m H$S>YmݶmÀ¶m Am§VanoaUrgmR>r H$‘r {XdgmMr VyarMo dmU 708, 711 ho H$‘r {XdgmV V¶ma hmooUmao bmdmdo/noamdo. gmo¶m~rZMo Am§Va{nH$ Vyar‘ܶo Mm§Jbo ¶oVo. Ádmar, ~mOar, {ndir ho Am§Va{nH$ KoVmZm VyarMo 736, 753 ho dmU ({~¶mUo) bmdmdo / noamdo. H$S>Ymݶm§‘ܶo (‘wJ, CS>rX, gmo¶m~rZ) Mma Amoir ¶m {nH$m§À¶m Va XmoZ Amoir VyarÀ¶m Agmì¶mV. gdm©V Mm§Jbr noaUr VrZZirÀ¶m {V’$UrZo H$aVmV. ‘Ybr Amoi Vya d ~mOyÀ¶m XmoZ Amoir ‘yJ, CS>rX, gmo¶m~rZ R>odmì¶m. V¥UYmݶ Vwar‘ܶo noaVmZm Mma Vo nmM ’w$Q>mV XmoZ Amoir VyarÀ¶m ¶mì¶mV ¶m Ñï>rZo noaUr H$amdr. Vyar‘ܶo H$moUVohr {‘l nrH$ ¿¶m nU noaUr ‘mÌ X{jUmoÎmaM Agmdr. H$maU Vya IarnmV bmdyZ aã~rV ¶oVo. IarnmV noabobr d IarnmVM ¶oUmar {nHo$ nyd©n-npíM‘ noamdrV. ¶m{edm¶ Vyar‘ܶo gw¶©’y$b, ‘H$m hr {nHo$ gwÕm KoVm ¶oVmV. gd© H$S>YmݶmMo {~¶mUo noaUr/bmJdS>r nydu ~rO à{H«$¶m H$aUo A˶§V ‘hÎdmMo Amho. {~¶mUo KaMo Agmo AWdm H§$nZrMo ~r à{H«$¶m H$aUo A˶§V Amdí¶H$ Amho. H$maU ˶m‘wio O{‘ZrVyZ d {~¶mUm§Ûmao ngaUmè¶m amoJm§Mm àmXþ©^md Q>miVm ¶oVmo. CJdU j‘VoV dmT> hmoVo. amono, gVoO, {ZamoJr amhÿZ Omo‘XmanUo dmT>VmV. CËnmXZmV Mm§Jbr dmT> hmoVo. à{H«$¶m H$aʶmgmR>r àW‘ Wm¶a‘ 2/3 J«°‘ àVr {H$bmo {~¶mUmg bmdmdo. 20 Vo 3 {‘{ZQ>m§Z§Va OrdmUy IVm§Mr à{H«$¶m H$amdr. ¶m‘ܶo nr.Eg.~r. 25 J«°‘, am¶Pmo{~¶‘ 25 J«°‘, Q´>m¶S>moH$‘m© 5 J«°‘ àVr {H$bmo {~¶mUmg bmdmdo. {~¶mUo gmdbrV R>odmdo. ~rO à{H«$¶m Ho$ë¶mZ§Va {~¶mUo hH$Sy> (dmiy) Úmdo d Z§VaM noaUr H$amdr. AmnU Vya ho ‘w»¶ nrH$ J¥hrV Yê$Z IVm§Mo {Z¶moOZ H$ê$. g|Ðr¶ IV d H§$nmoñQ> IV {Xbobo Agob Ago ‘mZyZ amgm¶{ZH$ IVo nwT>rbà‘mUo ÚmdrV. à‘mU àVr EH$a Zwgma 1) ¶war¶m 26 {H$. + qgJb gwna ’$m°ñ’o$Q> 150 {H$. + E‘Amonr 20 {H$bmo qH$dm 2) S>rEnr 53 {H$bmo + ¶war¶m 6 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. qH$dm 3) 20:20:0 - 60 {H$. + qgJa gwna ’$m°ñ’o$Q> 75 {H$. qH$dm 4) 10:26:26-47 {H$. + ¶war¶m 16.5 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. qH$dm 5) 20:20:0 - 120 {H$. + ¶war¶m 26 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. qH$dm 6) 18:18:0 - 133 {H$.+ ¶war¶m 26 {H$. + E‘Amonr 20 {H$. darbn¡H$s H$moUVohr EH$ {‘lU EH$mdoir Úmdo. ¶m{edm¶ ‘m¶H«$mo ݶwQ´>rE§Q>‘ܶo àVr EH$ar 8 {H$. J§YH$ + 10 {H$. qPH$ gë’o$Q> + 4 {H$. ~moa°³gMm S>mog bmJdS>rdoir Úmdm. H$sS> amoJ {Z¶§ÌU d Am§Va‘emJV ì¶dñWmnZ nwT>rb A§H$mV nmhÿ. *
 26. 26. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201628 amï´>r¶ AÞ gwajogmR>r H$S>Ymݶ nrH$ CËnmXZ dmT> A{^¶mZH$S>Ymݶ hm emH$mhmar bmoH$m§gmR>r à{WZ¶w³V ‘w»¶ Amhma Amho. ^maVmV ‘moR>çm à‘mUmda H$S>Ymݶ CËnmXZ hmoV Agbo Var ^maV hm H$S>YmݶmMm ‘w»¶ Am¶mVXma Xoe Amho. à{V 춳Vr àVr {XZ gmYmaU 60 J«°‘ H$S>YmݶmMr JaO bjmV KoVm Amnë¶m Xoemg gmYmaUV: 270 bmI ‘o. Q>Z Amdí¶H$Vm AgVmZm gmYmaUV: 180 Vo 195 bmI ‘o. Q>Z CËnmXZ hmoVo. ˶m‘wio Amnbr JaO ^mJ{dʶmgmR>r Amnë¶mbm àm‘w»¶mZo Am¶mVrda Adb§~yZ ahmdo bmJVo. - {dZ¶Hw$‘ma AmdQ>o ‘mo~. 9404963870 XoemMr JV 3 dfm©Vrb H$S>YmݶmMr Am¶mV df© bmI ‘o. Q>Z ‘wë¶ ê$. H$moQ>r ‘wë¶ é./{³d§Q>b 2012-16 40.20 13357 3339 2013-14 31.78 11038 3473 2014-15 40.01 14395 3598 AmnU àm‘w»¶mZo H°$ZS>m, å¶mZ‘ma, Am°ñQ´>o{b¶m, A‘o[aH$m, a{e¶m ¶m Xoem§H$Sy>Z {h Am¶mV H$aVmo. ¶m nmíd©^y‘rda Amnë¶mgmR>r H$S>YmݶmMo CËnmXZ dmT>{dUo A˶mdí¶H$ ~m~ Amho. H$S>YmݶmImrb joÌmMm {dMma H$aVm gZ 2014- 15 ‘ܶo ^maVmVrb 252 bmI ho joÌmdarb H$S>Ymݶ bmJdS>rn¡H$s ‘hmamï´>mV 34.10 bmI ho. H$S>Ymݶ bmJdS> (gmYmaUV 14 Q>¸o$) Pmbr. ^maVmMr 680 {H$. / ho. Va
 27. 27. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 29 ‘hmamï´>mMr 493 {H$./ho. CËnmXH$Vm Amho. ‘hmamï´>mVrb Joë¶m 25 dfmªMm ‘mJmodm KoVbm AgVm Va VyarÀ¶m joÌmVrb dmT>r~amo~aM CS>rX d ‘wJmImbrb joÌmV KQ> Pmë¶mMo {XgyZ ¶oVo. ¶mMo ‘w»¶ H$maU åhUOo OmJ{VH$ hdm‘mZ ~Xbm‘wio ‘mog‘r nmdgmMo CeramZo AmJ‘Z, nmdgmVrb XrK© I§S>, Adoir nmD$g, A{Vd¥ï>r hmo¶. ˶m‘wio amï´>r¶ AÞ gwajm A{^¶mZ H$m¶©H«$‘mÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ H$S>Ymݶ CËnmXZ dmT>rda ‘moR>çm à‘mUmda ^a XoʶmV ¶oV Amho. AmnU H$S>YmݶmÀ¶m qH$‘Vr~m~V Am§Vaamï´>r¶ ñVamda ñnYm©Ë‘H$ hmoʶmgmR>r à{V ho³Q>ar CËnmXH$Vm dmT>{dUo A˶mdí¶H$ Amho. ‘mÌ amÁ¶mVrb gmYmaU 83 Q>¸o$ H$moaS>dmhÿ joÌmVrb ho³Q>ar CËnmXH$Vm dmT>{dUo A˶mdí¶H$ Amho. ‘mÌ amÁ¶mVrb gmYmaU 83 Q>¸o$ H$moaS>dmhÿ joÌmVrb {nH$m§Mr CËnmXH$Vm g§nyU©V: nO©Ý¶ AmYm[aV Agë¶m‘wio nmdgmÀ¶m A{Z¶{‘VVoMm WoQ> ’$Q>H$m {nH$m§À¶m CËnmXH$Vobm ~gVmo. ˶mV qgMZ gw{dYoda eoVH$ar ghgm H$S>Ymݶ nrH$ Koʶmg CËgwH$ ZgVmo ‘mÌ eoVH$è¶mg {R>~H$/Vwfma qgMZmda H$S>YmݶmMo CËnmXZ ‘moR>çm à‘mUmda {‘iy eH$Vo d ˶mg Xoem§VJ©V Mm§Jbo ^md Agë¶mZo eoVH$è¶mg Mm§Jbm n¡gm [‘iy eH$Vmo. H$S>Ymݶ CËnmXZ dmT>rgmR>r amÁ¶mV KoʶmV ¶oUmao à‘wI CnH«$‘ - 1. nrH$ àm˶{jHo$ 1) gbJ joÌmda Vya, CS>rX, ‘wJ {nH$mMr A{YH$ CËnmXZ dmT> V§ÌkmZ àm˶{jHo$ - é. 3538 Vo 5350 à{V ho. AZwXmZ 2) Am§Va{nH$ nÕVrda nrH$ àm˶{jHo$ A) gmo¶m~rZ + Vya ~) H$mnyg + ‘wJ H$) H$mnyg + CS>rX ¶mgmR>r à{V ho³Q>ar é. 2800 Vo 4150 n¶ªV AZwXmZ 2. A{YH$ CËnmXZ XoUmè¶m dmUm§Mo {~¶mUo CËnmXZ d {dVaU ¶m ~m~r A§VJ©V à{Vq¹$Q>b é. 2500 n¶ªV AZwXmZ Amho. 3. EH$mpË‘H$ AÞÐì¶ ì¶dñWmnZ : ¶m ~m~r A§VJ©V gwú‘ ‘wë¶Ðì¶o, {Oßg‘, gë’$a, O¡{dH$ IVo eoVH$è¶m§À¶m AZwXmZmda nwa{dʶmV ¶oVmV. 4. EH$mpË‘H$ H$sS> ì¶dñWmnZ : A§VJ©V nrH$ g§ajU Am¡fYo, VU ZmeH$mgmR>r AZwXmZ Amho. 5. g§gmYZ g§dY©Z V§Ì / gmYZo : (H¥$fr Am¡Omao) A§VJ©V nm°da ñàoAa, ~hþnrH$ noaUr ¶§Ì, amoQ>moìhoQ>a, arO ’$amo ßbmÝQ>a, ~hþnrH$ ‘iUr ¶§Ì, H$ëQ>rìhoQ>a, é§X da§~m gar ¶§Ì B˶mXrgmR>r AZwXmZ XoʶmV ¶oVo. 6. qgMZ gmYZo : A§VJ©V Vwfma d {R>~H$ ¶§Ìm~amo~aM, nmʶmÀ¶m ómoVmnmgyZ eoVmn¶ªV nmUr dmhÿZ ZoʶmgmR>r EM.S>r.nr.B©. nmB©ßg AZwXmZmda XoʶmV ¶oVmV. 7. eoVVio, {‘Zr S>mi {‘b, JmoXm‘ ~m§YH$m‘, ~rO à{H«$¶m g§M ¶mM~amo~a H$S>YmݶmÀ¶m nrH$ ñnYm© Am¶mo{OV H$aʶmgmR>r AZwXmZ XoʶmV ¶oVo. 8. ^maV ImMam§À¶m ~m§Ymda Vya bmJdS> ¶mì¶{V[a³V ‘wbñWmZr Obg§YmaU, ~rO à{H«$¶m, O‘rZ Amamo½¶ VnmgUrÛmao amgm¶{ZH$ IVm§Mm g§Vw{bV dmna, [H$S>-amoJ gìh}jU, g§a{jV qgMZ gw{dYm {Z{‘©Vr B˶mXr ~m~tÛmao H$S>Ymݶ CËnmXZ dmT>rda ^a XoʶmV ¶oV Amho. H$S>Ymݶ CËnmXZ A{^¶mZm§VJ©V {d{dY ~m~tÀ¶m g{dñVa ‘m{hVrgmR>r g§~§YrV VmbwH$m H¥${f A{YH$mar H$m¶m©b¶mH$S>o g§nH©$ gmYmdm. amÁ¶mgmR>r gZ 2016-17 gmR>r Odinmg é. 249 H$moQ>tMr VaVwX Ano{jV AgyZ ¶mÛmao H$S>YmݶmMo CËnmXZ dmT>dyZ ñd¶§nyU©Vm gmܶ H$aʶmÀ¶m Ñï>rZo dmQ>Mmb Mmby Amho. ¶mMm OmñVrV OmñV eoVH$è¶m§Zr bm^ ¿¶mdm Ago ‘r AmdmhZ H$aVmo. * (boIH$ ho A{YjH$ H¥${f A{YH$mar nwUo, {d^mJ, H¥${f ^dZ, {edmOrZJa, nwUo ¶oWo H$m¶©aV AmhoV) amÁ¶mVrb à‘wI Iarn d H$S>Ymݶ {nH$mImbrb joÌ d CËnmXH$Vm H$S joÌ bmI ho. CËnmXH$Vm {H$./ho >Ymݶ 1990-91 2000-01 2014-15 1990-91 2000-01 2014-15 Vya 10.01 10.17 12.10 360 757 292 ‘wJ 7.18 7.14 3.15 230 341 268 CS>rX 3.99 5.74 2.77 262 357 333 BVa 3.80 3.95 0.70 193 352 377 EHy$U 24.98 25.00 18.78 282 546 297
 28. 28. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201630 AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201630 ‘yJ XoVmV ’$m¶Xm Iyn ! H$S>Ymݶ hm emH$mhmar bmoH$m§gmR>r à{WZ¶w³V ‘w»¶ Amhma Amho. ^maVmV ‘moR>çm à‘mUmda H$S>Ymݶ CËnmXZ hmoV Agbo Var ^maV hm H$S>YmݶmMm ‘w»¶ Am¶mVXma Xoe Amho. à{V 춳Vr àVr {XZ gmYmaU 60 J«°‘ H$S>YmݶmMr JaO bjmV KoVm Amnë¶m Xoemg gmYmaUV: 270 bmI ‘o. Q>Z Amdí¶H$Vm AgVmZm gmYmaUV: 180 Vo 195 bmI ‘o. Q>Z CËnmXZ hmoVo. ˶m‘wio Amnbr JaO ^mJ{dʶmgmR>r Amnë¶mbm àm‘w»¶mZo Am¶mVrda Adb§~yZ ahmdo bmJVo. - àm. Anojm H$g~o, - S>m°. {dbmg Q>mH$UIma - lr. H$m{bXmg gmR>o, ‘yJ ho {nH$ {ÛXc dJu` AgyZ Iarn h§Jm‘m‘Ü`o VyarÀ`m ImcmoImc ho {nH$ JUco OmVo. g‘erVmoîU hdm‘mZmV 70 Vo 75 {XdgmV `oUmao ho nrH$ H$‘r nmdgmV XoIrc OmñV CËnmXZ Xody eH$Vo Xw~ma VgoM {‘l nrH$ nÜXVrgmR>r ho {nH$ A{Ve` ‘hËdmMo Amho. ‘yJ ho PwSy>n dJu` {nH$ AgyZ 30 Vo 100 go‘r. C§Mrn`©V dmT>Vo ‘wJmMo nmZ ho {ÌnUu ‘moR>çm AmH$mamMr AgVmV. ImoS> d nmZmda cdmMo AmÀN>mXZ AgVo. `m {nH$m§‘Ü`o {ndiçm a§JmMr ’w$co JwÀN>mV AmT>iyZ `oVmV. eo§JmMr cm§~r 6 Vo 14 g|‘r. AgVo. O‘rZ ‘yJ {nH$mcm ‘Ü`‘ Vo ^mar CËV‘ {ZMam hmoUmar O‘rZ Amdí`H$ AgVo. nmUr gmMyZ amhUmar jmanS> MmonU qH$dm AË`§V hcH$s O‘rZ Q>mimdr. hdm‘mZ `m {nH$mg 21 Vo 35 A§e go. Vmn‘mZ ‘mZdVo gd©gmYmaUnUo 600 Vo 750 {‘‘r nO©Ý`‘mZ AgUm-`m ^mJmV `m {nH$mMo Mm§Jco CËnmXZ {‘iVo. nyd©‘emJV nrH$mÀ`m A{YH$ CËnmXZmgmR>r Mm§Jcr nyd©‘emJV Amdí`H$ ~m~ Amho. nyduMo nrH$ H$mT>ë`mZ§Va CÝhmi`mnydu O‘rZ Zm§Jamdr Z§Va dIamÀ`m XmoZ VrZ nmi`m XodyZ O‘rZ ^wg^werV H$amdr H$mS>r H$Mmam YgH$Q>o doMyZ ¿`mdrV Am{U hoŠQ>ar 5 Q>Z Mm§Jco Hw$Ococo eoUIV O{‘ZrV {‘giyZ X`mdo. noaUrMr doi ‘mÝgyZMm n{hcm noaUr`mo½` nmD$g Pmë`mda O{‘ZrV dmngm `oVmM OyZMm {Vgam Vo Oyc¡À`m n{hë`m
 29. 29. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 3119 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 31 AmR>dS>`mXaå`mZ noaUr H$ê$Z ¿`mdr. {~`mUo 15 {H$cmo {~`mUo à{V hoŠQ>a noaUrg dmnamdo. ~rOà{H«$`m noaUrnydu à{V{H$cmo {~`mÊ`mg 5 J«°‘ Q´m`H$moS>‘m© nmdS>a cmdmdr Ë`m‘yio ~waerOÝ` amoJmMo {Z`§ÌU hmoVo Ë`mZ§Va 25 J«°. am`Pmo{~`‘ 25 J«°. nr.Eg.~r. OrdmUyMr nmdS>a d JwimÀ`m W§S> nmÊ`m‘Ü`o {‘giyZ cmdmdr. am`Pmo{~`‘ ‘yio ‘wimdarc JmR>r dmTy>Z ZÌmMr CncãÜVm dmT>Vo. noaUrMo A§Va ‘wJ ho nrH$ H$‘r H$mcmdYrMo Agë`m‘yio gcJ qH$dm Am§VanrH$ åhUyZ KoVco OmVo. noaUrgmR>r XmoZ AmoirVrc A§Va 30 go‘r d XmoZ amonm§‘Yrc A§Va 10 go‘r. amhrc `m ~oVmZo H$amdr `m {nH$m‘Ü`o VyarMo Am§VanrH$ ¿`md`mMo Agë`mg ‘y»` {nH$mÀ`m XmoZ Vo Mma AmoirZ§Va EH$ Amoi VyarMr noaUr H$amdr. IV ì`dñWmnZ ho nrH$ {ÛXcdJu` Agë`m‘yio hdoVrc ZÌ emofU H$ê$Z Vo O{‘ZrV pñWa H$aVo. Ë`m‘wio {nH$mg ZÌmMr ‘mÌm H$‘r cmJVo noaUrÀ`m doir 25 {H$cmo ZÌ d 50 {H$cmo ñ’w$aX noê$Z X`mdo. VgoM 15 {H$cmo qPH$ gë’o$Q> ho gwú‘ ‘wcÐì` à{V hoŠQ>ar X`mdo. Am§Va‘emJV gwê$dmVrnmgyZ nrH$ VU {dahrV R>odUo hr {nH$mÀ`m Omo‘Xma dmT>rgmR>r Amdí`H$ ~m~ Amho. nrH$ 20 Vo 25 {Xdgm§Mo AgVmZm n{hcr Am{U 30- 35 {Xdgm§Mo AgVmZm Xwgar H$moinUr H$amdr. d Z§Va EH$ IwanUr H$amdr. noaUrZ§Va 24 VmgmÀ`m AmV n|S>r{‘W°crZ 30 Vo 35 {‘cr à{V 10 {cQ>a nmÊ`mV KodyZ O‘rZrda ’$dmamdo. nmUr ì`dñWmnZ ‘wJ ho nmdgmÀ`m nmÊ`mda `oUmao nrH$ Amho. ’w$co `oVmZm Am{U e|Jm ^aVmZm Amocmì`mMr H$‘VaVm ^mgy cmJë`mg hcHo$ nmUr XoUo Amdí`H$ Amho. nmÊ`mMm VmU nS>cm AgVm nmoQ>°{e`‘ Zm`Q´oQ> (13:0:45) 50 J«°‘ à{V 10 crQ>a nmÊ`mV KodyZ {nH$mda ’$dmaUr H$amdr nrH$ g§ajU ‘wJmda ag emofUm-`m {H$S>rMm àmXw^m©d {XgVmM S>m`‘oWmoEQ> 20 {‘cr 10 {cQ>a nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmamdo Xwgar ’$dmaUr 12 - 15 {Xdgm§Zr ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g 20 {‘cr 10 crQ>a nmÊ`mV {‘giyZ H$amdr. * (bo{IH$m ¶m H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya emmñÌk (H¥${f{dÚm) ¶oWo d boIH$, H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya à‘wI emñÌk åhUyZ Am{U H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya ¶oWo H¥${f ghmæ`H$ ¶m nXmdao H$m¶©aV AmhoV) gwYmarV dmU A.H«$. dmU nrH$ V`ma hmoÊ`mg hoŠQ>ar CËnmXZ à‘wI d¡{eîQ>`o cmJUmam H$mcmdYr/{Xdg (q¹$Q>c‘Ü`o) 1 ~rE‘-4 60-65 10-12 hm dmU {dfmUyOÝ` d ^war amoJmg à{V~§YH$ Amho. XmUo {hado, ‘Ü`‘ 2 H$monaJmd 60-65 9-10 XmUo Q>nmoao,{hado,M‘H$Xma, ^war amoJmg ~ir nS>Vmo. 3 ~rnrE‘Ama-145 65-70 10-12 XmUo {hado, M‘H$Xma Q>nmoao, ^war amoJ à{VH$maH$. Iarn d CÝhmir h§Jm‘mV Mm§Jcm `oVmo. 4 ~rE‘-2002-01 65-70 10-12 EH$mM doir H$mT>Urg `oUmam, Q>nmoao XmUo. 5 ~rE‘-2003- 2 65-70 12-14 EH$mM doir H$mT>Urg `oUmam, ^yar amoJ à{V~§YH$, Q>nmoam M‘H$Xma
 30. 30. AmYw{ZH$ {H$gmZ & 19 ‘o 201632 CS>rX cmJdS>rMo gwYmarV V§ÌkmZ CS>rX ho ‘hmamîQ´mVrc ‘hËdmMo H$S>YmÝ` {nH$ Amho. CS>rX ho 70 Vo 75 {Xdgm‘Ü`o `oUmao nrH$ Agë`m‘yio H$‘r nmdgm‘Ü`o eoVH$-`m§Zm Mm§Jcm ’$m`Xm Xody eH$Vmo. CS>rXmgma»`m H$‘r H$mcmdYrV `oUm-`m {nH$mMr CËnmXH$Vm dmT>{dUo JaOoMo Amho. Ë`m H$arVm eoVH$ar ~m§YdmZr AmYw{ZH$ V§ÌkmZmMo Adc§~Z H$aUo Amdí`H$ Amho. - àm. Anojm H$g~o, - S>m°. {dbmg Q>mH$UIma - lr. H$m{bXmg gmR>o, O‘rZ d hdm‘mZ `m {nH$mgmR>r ‘Ü`‘ Vo ^mar Mm§Jcm {ZMam hmoUmar O‘rZ cmJVo O{‘ZrMm gm‘w gmYmaUV: 6.5 Vo 7.5 À`m Xaå`mZ Agmdm. CS>rX `m {nH$mg 21 Vo 25 A§e gopëgAg Vmn‘mZm Amdí`H$ AgVo. nmÊ`mMr H$‘VaVm Agë`mg VgoM 30 Vo 35 A§e gopëgAg Vmn‘mZmVhr ho nrH$ Mm§Jco `oVo. nyd©‘emJV nyduÀ`m {nH$mMr H$mT>Ur hmoVmM EH$ Zm§JaUr H$ê$Z 2 Vo 3 Hw$idmÀ`m nmi`m XodyZ O‘rZ Mm§Jcr ^wg^wgrV H$amdr. nwduÀ`m {nH$mMr YgH$Q>o, H$mS>rH$Mam, doMyZ ¿`mdm. eodQ>À`m Hw$idmÀ`m nmirnydu 15 Vo 20 JmS>`m eoUIV à{V hoŠQ>ar O{‘ZrV {‘giwZ ¿`mdo. noaUrMr doi d {~`mUo Iarn h§Jm‘mV noaUrg `mo½` nmD$g hmodyZ O{‘ZrV dm’$gm `oVmM åhUOoM OyZÀ`m Xwg:`m AmR>dS>`mnmgyZ Owc¡À`m n{hë`m n§YadS>`mn`ªV noaUr H$amdr. noaUr OgOer Ceram hmoV OmB©c Ë`mà‘mUo CËnmXZmV ‘moR>r KQ> hmoVo. noaUrgmR>r 12 Vo 15 {H$cmo {~`mUo à{V hoŠQ>ar dmnamdo. XmoZ AmoirVrc A§Va 30 g|‘r d XmoZ amonmVrc A§Va 10 go‘r R>odmdo ~rOà{H«$`m O{‘ZrVyZ hmoUm-`m ~waemrOÝ`m amoJm§nmgyZ {nH$mcm
 31. 31. 19 ‘o 2016 & AmYw{ZH$ {H$gmZ 33 g§ajU {‘iÊ`mgmR>r 2.5 J«°‘ ~mdrñQ>rZ/{H$cmo {~`mÊ`mg Mmoimdo. VgoM noaUrnydu à{V{H$cmo {~`mÊ`mg 5 J«°‘ Q´m`H$moS>‘m© nmdS>a cmdmdr d Ë`mZ§Va 25 J«°‘ am`Pmo{~`‘ d 25 J«°‘ nrEg~r OrdmUyMr nmdS>a JwimÀ`m W§S> nmÊ`m‘Ü`o {‘giyZ cmdmdr. IV ì`dñWmnZ CS>rX `m {nH$mg 15 Vo 20 JmS>`m eoUIV à{VhoŠQ>ar X`mdo. VgoM CS>rX ho {ÛXc dJu` nrH$ Agë`m‘wio hdoVrc ZÌ emofU H$ê$Z ZÌmMr JaO ^mJdVo. Ë`m‘wio ZÌ OmñV XoÊ`mMr JaO ZgVo. CS>rX {nH$mg amgm`{ZH$ IVmMr ‘mÌm 25:50:00 {H$cmo ZÌ: ñ’w$aX: nmcme à{V hoŠQ>ar noaUrÀ`m doir X`mdr Am§Va‘emJV CS>rX ho nrH$ gwê$dmVrnmgyZM VU {da{hV R>odUo Amdí`H$ AgVo. `m {nH$m‘Ü`o n{hcr H$moinUr nrH$ 20 Vo 25 {Xdgm§Mo AgVmZm H$amdr Am{U Xwgar H$moinUr hr nrH$ 30 -35 {Xdgm§Mo AgVmZm H$amdr. H$moinUr Z§Va XmoZ amonmVrc VU H$mT>Ê`mgmR>r cJoM IwanUr H$amdr ho nrH$ 30-45 {Xdg VU {dahrV R>odUo ho CËnmXZ dmT>rgmR>r AË`V Amdí`H$ AgVo. nmUr ì`dñWmnZ CS>rX ho nrH$ nwU©V: nmdgmda `oUmao Amho. {nH$mÀ`m ’w$co `oÊ`mÀ`m d e|Jm ^aÊ`mÀ`m H$mim‘Ü`o O{‘ZrVrc Amocmdm IwnM H$‘r Pmcm Agoc Va hcHo$ nmUr X`mdo. nmdgmMm VmU nS>cm AgVm nmoQ>°{eA‘ Zm`Q´oQ> (13:00:45) 50 J«°‘ à{V 10 {c. nmÊ`mV KodyZ {nH$mda ’$dmaUr H$amdr. VU ì`dñWmnZ noaUr Pmë`mZ§Va 24 Vmgm§À`m AmV n|S>r{‘W°crZ (ñQ>m°ån) 30 Vo 35 {‘cr à{V 10 crQ>a nmÊ`mV KodyZ O{‘Zrda ’$dmamdo. Am§VanrH$ nÜXVrMm dmna `m {nH$mMr cmJdS> Am§VanrH$ åhUyZ BVa {nH$m§‘Ü`o H$aVm `oVo. VyarÀ`m EH$ AmoirZ§Va CS>rX `m {nH$mÀ`m XmoZ Amoir qH$dm VwarÀ`m XmoZ AmoirZ§Va CS>rXmÀ`m Mma Amoir gwc^VoZo KoVm `oVmV. Ë`mMà‘mUo H$mngmÀ`m XmoZ Amoir‘Ü`o `m {nH$mMr cmJdS> Ho$cr AgVm H$mngmÀ`m CËnmXZmV KQ> Z `oVm CS>rXmMo dmT>rd CËnÝZ {‘iVo. nrH$ g§ajU ag emofU H$aUm-`m {H$S>r d ^war amoJmÀ`m {Z`§ÌUmgmR>r cjUo {XgVmM n{hcr ’$dmaUr S>m`{‘WmoEQ> 20 {‘cr µ nmÊ`mV {‘giUmao J§YH$ 25 J«°‘ à{V 10 {c. nmÊ`mV {‘giyZ ’$dmaUr H$amdr Xwgar ’$dmaUr n{hë`m ’$dmaUrZ§Va 12 Vo 15 {Xdgm§Zr S>m`{‘WmoEQ> qH$dm ‘moZmoH«$moQ>mo’$m°g 20 {‘cr µ ~mdrñQ>rZ 10 J«°‘ à{V 10 crQ>a nmÊ`mV KodyZ H$amdr. H$mT>Ur d CËnmXZ `m {nH$mMm H$mcmdYr 70 - 75 {Xdgm§Mm Amho. e|Jm n[an¹$ Pmë`mZ§Va CS>rXmMr H$mnUr H$ê$Z Ii`mda AmUyZ Ë`mMr ‘iUr H$amdr. gmR>dUrnwdu YmÝ` 4- 5 {Xdg Mm§Jco CÝhmV dmidyZ nmoË`mV ^ê$Z R>odmdo. gmR>dVmZm H$Sw>qZ~mMm nmcm YmÝ`mV {‘gimdm Ë`m‘wio gmR>dUrV YmÝ`mg {H$S> cmJV Zmhr. Aem àH$mao CS>rXmMo Mm§Jco ì`dñWmnZ Ho$ë`mg hoŠQ>ar 10 Vo 12 pŠd¨Q>c CËnmXZ {‘iVo. * (bo{IH$m ¶m H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya emmñÌk (H¥${f{dÚm) ¶oWo d boIH$, H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya à‘wI emñÌk åhUyZ Am{U H¥$.{d.Ho$. VwiOmnya ¶oWo H¥${f ghmæ`H$ ¶m nXmdao H$m¶©aV AmhoV) gwYmarV dmU A.H«$. CS>rX dmU àgmaU df© {nH$mMm H$mcmdYr/{Xdg CËnmXZ q¹$/ho à‘wI d¡{eîQ>`o 01 ~r.S>r.`w- 1 2001 70-75 10-12 Q>nmoao XmUo 02 Q>r.E.`w- 1 1992 65-70 10-12 Q>nmoa XmUo amonmdñWoV Omo‘Xma dmT> 03 Q>r.E.`w- 2 1993 70-75 10-12 Q>nmoao XmUo, ^mar O{‘ZrgmR>r `mo½` 04 Q>r.E.`w- 4 1992 70-75 10-12 Q>nmoao, H$mio XmUo

×