Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi(20)

Anúncio

Wyniki konkursu fotograficznego

 1. K O N K U R S F O T O G R A F I C Z N Y J A K O D G O N I Ć N U D Ę ? - Z D A L N Y U C Z E Ń W C Z A S I E W O L N Y M .
 2. M I E J S C E P I E R W S Z E A D A M M R O C Z K O W S K I K L 7 C A D A M M A D U Ż O C I E K A W Y C H Z A J Ę Ć W C Z A S I E W O L N Y M – K L O C K I L E G O , W Y C I E C Z K I I Z A B A W Y W T E R E N I E W R A Z Z S I O S T R Ą I R O D Z I C A M I . N A U K A G R Y N A T Y M N I E T Y P O W Y M I N S T R U M E N C I E J E S T T Y L K O J E D N Y M Z N I C H .
 3. M I E J S C E D R U G I E B Ł A Ż E J Z A B O R O W S K I K L 4 B B Ł A Ż E J I N T E R E S U J E S I Ę C H E M I Ą . M O Ż E K I E D Y Ś W Y N A J D Z I E J A K I Ś L E K N A „ P A S K U D N E C H O R O B Y ” ?
 4. M I E J S C E T R Z E C I E J A K U B G A Ł A N K L 5 B K U B A N A J P I E R W Z R O B I Ł M A R Z A N N Ę , A P Ó Ź N I E J W R A Z Z R O D Z I N Ą P O S Z E D Ł J Ą U T O P I Ć . T R A D Y C J I S T A Ł O S I Ę Z A D O Ś Ć . Ż E G N A J Z I M O … .
 5. W Y R Ó Ż N I E N I E J U L I A Ż E B R O W S K A K L 7 A A T U - B E Z C E N N A M I N A J U L K I , K T Ó R A Z O G R O M N Ą R A D O Ś C I Ą P O Ś W I Ę C A S W Ó J W O L N Y O D N A U K I C Z A S N A W I O S E N N E P O R Z Ą D K I .
 6. P R A C E P O Z O S TA Ł Y C H U C Z E S T N I K Ó W K O N K U R S U
 7. K A J E T A N O S I P I A K K L 4 B U L U B I O N E Z A B A W Y A L B O C Z A S Z R O D Z I N Ą N A Ś W I E Ż Y M P O W I E T R Z U
 8. SANDRA JODEŁKA KL 7C M O Ż E T O P R Z Y S Z Ł Y Z A W Ó D ? F O T O G R A F I A A L B O M O D E L I N G
 9. JULIA GAŁAN KL 5B J U L K A L U B I S P O R T I N A U K Ę O Ś R O D O W I S K U . W S Z Y S T K O N A Ś W I E Ż Y M P O W I E T R Z U
 10. T Y M O N K U R Z E P A K L 6 C T Y M O N J E S T F A N E M P I Ł K I N O Ż N E J A L E P O T R A F I T E Ż W C Z A S I E W O L N Y M Z A D B A Ć O S W O J E G O C Z W O R O N O Ż N E G O P R Z Y J A C I E L A .
 11. M A G D A L E N A Ś M I A Ł E K K L 6 C M A G D A L U B I G R Y R O D Z I N N E . J E D N A K G D Y P O G O D A J E S T Ł A D N A W Y C I Ą G A S W O J Ą H U L A J N O G Ę I N A B I E R A Ś W I E Ż E G O P O W I E T R Z A W P Ł U C A .
 12. N A S I Z W Y C I Ę Z C Y P R Z Y S Ł A L I J E S Z C Z E I N N E Z D J Ę C I A , N A K T Ó R Y C H P O K A Z U J Ą J A K I E J E S Z C Z E M A J Ą P O M Y S Ł Y N A C Z A S W O L N Y. O T O O N E :
 13. Jakub Gałan kl 5b Jakub Zaborowski kl 4b Adam Mroczkowski kl 7c Julia Żebrowska kl 7a
 14. W S Z Y S T K I M U C Z E S T N I K O M S E R D E C Z N I E D Z I Ę K U J E M Y O R G A N I Z A T O R Z Y
Anúncio