Anúncio

Plan Działań Wspierających

Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
22 de Nov de 2011
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Plan Działań Wspierających (20)

Anúncio

Mais de Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi(20)

Anúncio

Plan Działań Wspierających

 1. Plan Działań Wspierających Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia DOROTA GRZYBOWSKA- EDUKATOR
 2. GŁÓWNE CELE  poszerzenie zakresu adresatów pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej „jak najbliżej ucznia” tzn. w jego środowisku;  poprawa wykorzystania zasobów
 3. ISTOTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ UDZIELANEJ UCZNIOWI W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE  rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;  rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 4. OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE W UDZIELANIU UCZNIOM POMOCY  rodzice uczniów;  poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym, specjalistyczne);  placówki doskonalenia nauczycieli;  inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 5. FORMY UDZIELANIA UCZNIOM W SZKOLE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  klasy terapeutyczne;  zajęcia rozwijające uzdolnienia;  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;  zajęcia specjalistyczne:  korekcyjno-kompensacyjne;  logopedyczne;  socjoterapeutyczne;  inne o charakterze terapeutycznym;  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne);  porady i konsultacje.
 6. PEDAGOG I PSYCHOLOG  prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
 7. LOGOPEDA  prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;  diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
 8. DORADCA ZAWODOWY  systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;  gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;  prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;  koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
 9. UDZIELANIE POMOCY – ALGORYTM DZIAŁAŃ Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przekazanie informacji dyrektorowi placówki Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
 10. Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem rozpoznają zainteresowania, uzdolnienia, trudności w uczeniu się, inne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia i planują sposoby ich zaspokojenia. W tym:  przedszkole – obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości szkolnej;  klasy I-III – obserwacja i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u ucznia specyficznych trudności w uczeniu się;  gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne – doradztwo edukacyjne i zawodowe.
 11. Przekazanie informacji dyrektorowi placówki Nauczyciel lub specjalista po zidentyfikowaniu u ucznia określonej potrzeby w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazuje informację o potrzebie objęcia ucznia pomocą dyrektorowi placówki. Pozwala to na szybkie i efektywne zareagowanie na potrzeby ucznia, a następnie objęcie go bez zbędnej zwłoki wsparciem w przedszkolu, szkole lub placówce, bądź poinformowanie rodziców o konieczności specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 12. Dyrektor tworzy Zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących z dzieckiem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę ZESPÓŁ JEST TWORZONY DLA UCZNIÓW  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego;  orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego;  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;  nie posiadających orzeczenia ani opinii psychologiczno- pedagogicznej, ale co do których nauczyciele lub/i specjaliści prowadzący z nim zajęcia stwierdzili, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga on pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 13. Zespół określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania ZADANIA ZESPOŁU  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;  określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, jeżeli uczeń je posiada;  zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.  podejmowanie stosownie do potrzeb działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 14. Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dyrektor na podstawie zaleceń Zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  o podjętych decyzjach dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia albo samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni.
 15. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Kartę indywidualnych potrzeb zakłada Zespół dla ucznia:  posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;  nie mającego takiego orzeczenia lub opinii, ale dokonane zostało u niego rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 16. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA Zakres informacji zawartej w karcie:  imię (imiona) i nazwisko ucznia;  nazwa szkoły, oddział;  informacje dotyczące :  orzeczeń lub opinii z podaniem numeru i daty ich wydania  potrzeby objęcia ucznia pomocą stwierdzonej na podstawie ustaleń nauczycieli i specjalistów (par.18.1);  zakres , w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy;  ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą realizowane (wpisu dokonuje dyrektor, opatrując go datą i własnoręcznym podpisem);  ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  terminy spotkań zespołu;  podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.
 17. Na podstawie ustaleń dyrektora Zespół opracowuje dla ucznia plan działań wspierających i zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia Plan działań wspierających zawiera:  cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania mu pomocy;  metody pracy z uczniem;  zakres dostosowania wymagań edukacyjnych;  działania wspierające rodziców ucznia;  w zależności od potrzeb, zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami.
 18. Plan Działań Wspierających jest uszczegółowieniem form i sposobów pracy z dzieckiem zatwierdzonych w Karcie Indywidualnych Potrzeb Dziecka. Oprócz szczegółowo opisanych działań wspierających dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uwzględnia również zakres wsparcia dla rodziców i nauczycieli
 19. WSTĘPNE ROZPOZNANIE……. Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej – opinia, arkusze ocen, wyniki testów, egzaminów, badań specjalistycznych, karty zdrowia, karty z poprzedniej placówki, wywiady środowiskowe, wnikliwej obserwacji ucznia:  Funkcjonowanie w grupie,  Mocne i słabe strony,  Możliwości i ograniczenia,
 20. Cechy korzystne dla Cechy niekorzystne dla Grupa potrzeb w rozwoju w zakresie: rozwoju w zakresie: zakresie dostosowania warunków, przebiegu i warunków, przebiegu i otoczenia, rodzaju wyników uczenia się wyników uczenia się pomocy, wsparcia Dobra spostrzegawczość, Niewielki zasób wiedzy Podjazd dla wózka, pamięć wzrokowa, ogólnej, niedojrzałość miejsce do aplikowania Zdolności społeczna, zaburzona insuliny, stolik z komunikacyjne… integracja sensoryczna, podwyższeniem, pomoc wzmożona męczliwość, diabetologa, pomoc nadwrażliwość i labilność nauczyciela….. emocjonalna, podwyższony poziom lęku, trudności interpersonalne…..
 21. PRZYKŁADY ZAPISÓW……. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze- z powodu niskich możliwości intelektualnych, niemożności spełniania wymagań określonych w podstawie programowej, częstych nieobecności spowodowanych chorobami…..
 22. Zajęcia terapii pedagogicznej – ze względu na specyficzne trudności w uczeniu trudnościach na operacjach matematycznych… Zajęcia socjoterapii – ze względu na nadpobudliwość psychoruchową, konflikty w grupie rówieśniczej……
 23. CELE: Stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, społecznego i psychicznego dziecka/ ucznia z trudnościami:  Usuwanie bezpośrednich przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,  Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejetnościach,
 24. Przywrócenie prawidłowych postaw wobec procesu uczenia się,  Intensywna praca nad korygowaniem, usprawnianiem, doskonaleni em opóźnionych funkcji psychomotorycznych,  Stymulacja ogólnej sprawności intelektualnej, pobudzanie aktywnego, twórczego myślenia w operacjach klasyfikowania, porównywania,
 25. Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi, wpływającej niekorzystnie na integracje funkcji percepcyjno- motorycznych,  Rozładowanie i wyciszanie negatywnych emocji,  Wyzwalanie potencjalnych możliwości i zainteresowań tłumionych przez niepowodzenia szkolne,  Zaspokajanie potrzeb o zróżnicowanym podłożu,
 26. Eliminowanie trudności w nauce, wzmacnianie poczucia własnej wartości i samooceny poprzez kształtowanie dyspozycji i funkcji psychofizycznych oraz cech osobowości i charakteru,  Ujawnianie wszystkich potencjalnych możliwości, zdolności i talentów uczniów poprzez stwarzanie warunków pomyślnego rozwoju,
 27. Wdrażanie do rozumienia i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nauczanie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania na konflikty,  Pomaganie w odkrywaniu ich własnych możliwości i w zrozumieniu, kim jest człowiek, stosowanie dialogu jako metody wychowawczej,  Wdrażanie do odnajdywania swojego miejsca w grupie, poszanowanie wartości innych.
 28. DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM….. • Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, logicznego i operacyjnego, • Dynamizowanie procesów poznawczych: pamięć, uwaga, myślenie, wyobraźnia, • Korekta specyficznych trudności w uczeniu się, • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, korzystania z informacji w pracy z tekstem,
 29. Rozwijanie umiejętności pisania wypowiedzi pod kątem odpowiedniej formy, realizacji tematu, spójności tekstu, norm ortograficznych i językowych oraz czytelności zapisu, • Usprawnianie techniki czytania- płynne, wyraziste, • Usprawnianie czytania ze zrozumieniem pod kątem wyszukiwania informacji istotnych oraz ich interpretacji,
 30. Rozwijanie sprawności myślenia matematycznego, wnioskowania, uogólniania , abstrahowania, definiowanie pojęć i słów, przetwarzanie określonych informacji potrzebnych do rozwiązania określonego zadania, • Usprawnianie odczytywania instrukcji, objaśnień, diagramów,
Anúncio