Mobile technology trend last mobicom-munxbold

Золжаргал Золушка
Золжаргал ЗолушкаКомпьютерийн техник менежментийн сурууль em Улаанбаатар Монгол улс
ХӨДӨЛГӨӨНТ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ
ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
У. Мөнхболд,
Мобиком ХХК, ТГ, Техникийн
Төлөвлөлтийн Албаны Захирал
АГУУЛГА
Харилцаа Холбооны он цагийн хэлхээс1
Монголын Үүрэн холбооны салбарын талаар2
Хөдөлгөөнт үүрэн холбооны технологийн
хөгжлийн чиг хандлага3
Дэвшилтэт технологи дээр суурилсан
нэмэлт үйлчилгээ
4
Харилцаа Холбооны он цагийн хэлхээс
Чингис хааны гуравдугаар хүү Өгөөдэй хаан морин өртөөг байгуулсан.
Их Хүрээ болон Монгол, Оросын хил дээрх Хиагт хотын хооронд телеграфын шугам тавьж
телеграфын үйлчилгээг эхлүүлсэн.
Их Хүрээнд 25 хэрэглэгчийн багтаамжтай хотын доторх ярианы гар ажиллагаатай
телефон станц ашиглалтад орсон.
Монгол улсад радио холбооны эх суурийг тавьсан.
Анхны 200 цэгийн багтаамж бүхий станц ашиглалтад орсон.
Өргөн зурвасын радио релений шугамыг байгуулж эхэлсэн.
1996 онд GSM
1999 онд CDMA
2006 онд 2дагч үүрэн CDMA
2000 онд WLL үйлчилгээ эхлүүлсэн.
2009 онд 3.5G
2003 онд утасгүй интернет
2005 онд 2дагч үүрэн GSM
2007 онд 4G Mobile WiMax
2005 онд WiMax
1228-
1241
1898
1913
1920
1939
1976
1999
2000
2003
2005
2006
2007
2009
1996
Үүрэн холбооны салбарын ерөнхий статистик
үзүүлэлтүүд
• Үүрэн телефон холбооны хэрэглэгч 2010 оны эцэст 2,5 сая болж 2009 оны мөн үеэс 10,4 хувиар;
• Суурин телефон цэгийн тоо 2,3 хувиар өсч 193,2 мянга,
• Интернэт хэрэглэгчдийн тоо 46,9 хувиар өсч 199,9 мянга болсон байна.
Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он
0
28.9%
35.1%
32.2%
21.6%
0.0%0
7.6%
-13.5%
2.2%
2.2% 2.3%
0
16.9%
37.4%
58.8% 60.4%
46.9%
-20.00%
-10.00%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он
Үүрэн
Интернэт
Суурин
Хэрэглэгчийнтоо
Үүрэн холбооны салбарын ерөнхий статистик
үзүүлэлтүүд
Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он
Зураг 5. Үүрэн, суурин телефоны хэрэглэгчдийн
100 хүнд ноогдох нягтрал
34.0
41.7
50.2
59.7
67
19.3 19.4 19.0 18.5 17.8
21.5
29.9
45.3
65.7
82.2
90.3
6.8 7.4 6.5 6.8 6.8 7.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
2005
он
2006
он
2007
он
2008
он
2009
он
2010
он
Үүрэн /Дэлхий/
Суурин /Дэлхий/
Үүрэн /Монгол/
Суурин /Монгол/
Зураг 6. 100 хүнд ноогдох интернэт
хэрэглэгчдийн тоо
0.4 0.4 0.7 1.6
3.9
7.3
15.9
17.5
20.8
23.8
27.1
30.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2005
он
2006
он
2007
он
2008
он
2009
он
2010
он
Дэлхийд
Монголд
Үүрэн холбооны салбарын ерөнхий статистик
үзүүлэлтүүд
Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
fixed broadband subscribers mobile broadband subscribers Нийт интернэт хэрэглэгч
44,547
58,066
106,048
56,475
108,413
167,5662009 он
2010 оны эхж
ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО /2009-2010 оны эхэн/
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний орлого, хөрөнгө оруулалт,
эдийн засгийн үзүүлэлтүүд жилээс жилд өссөөр байна.
Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он
Үүрэн холбоо Монгол орны нийгэм эдийн засгийн
хөгжилд:
40.8
57.3
71.4
108.7
76.4
94.4 89.9
0
20
40
60
80
100
120
2004
он
2005
он
2006
он
2007
он
2008
он
2009
он
2010
он
Зураг . МХХ-ы салбарын хөрөнгө
оруулалт /тэрбум.төг/
17.6
21.9
26.4
34.5
38.0
54
70.6
73.0
81.9
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2002
он
2003
он
2004
он
2005
он
2006
он
2007
он
2008
он
2009
он
2010
он
Зураг . МХХ-ы салбарын төсөвт төвлөрүүлсэн
хөрөнгө /тэрбум.төг/
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний орлого, хөрөнгө оруулалт,
эдийн засгийн үзүүлэлтүүд жилээс жилд өссөөр байна.
Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он
Үүрэн холбоо Монгол орны нийгэм эдийн засгийн
хөгжилд:
Үүрэн
72.84%
Суурин
7.12%
МХС ХХК,
5.29%КаТв,
2.01%
VOIP,
1.92%
ТВ,
2.82%
Интернэт,
4.83%
Шуудан ,
2.47%
Бусад ,
0.70%
Зураг . Салбарын нийт орлогод үйлчилгээ тус
бүрийн эзэлж буй хувь хэмжээ
Зураг . МУ-ын үүрэн телефон холбооны зах зээлийн
өсөлт болон гар утасны нэвтрэлтийн түвшин
Өндөр хурдны өргөн зурвасын нэвтрэлтийн түвшин
“The Digital Divide”
Australia
Bangladesh
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Household Broadband Penetration Rate (%)
MobilePenetrationRate(%)
Mongolia
Манай улсын хувьд гар утасны нэвтрэлтийн түвшин 84%-тай байгаа ч, өндөр
хурдны өргөн зурвасын нэвтрэлтийн түвшин 5%-тай байна.
Харилцаа холбооны салбарт тулгамдаж буй асуудлууд
Бодлого зохицуулалтын хүрээнд шийдвэрлэх асуудлууд:
• Үр ашигтай үнийн тогтолцоо
• Хууль эрх зүй, Тусгай зөвшөөрлийн бодлого
• Салбарын урт хугацааны үр ашгийг хангах бодлого
• Орон нутгийн дэд бүтцийн асуудал
• Харилцан холболтын үйлчилгээний үнэ тариф
• Дамжуулах байгууламжийн түрээсийн үнийн бодлого
• Радио долгионы зохицуулалтын бодлого
Үүрэн телефон холбооны болон 3 дахь үеийн
технологийн хамрах хүрээ
Хөдөлгөөнт үүрэн холбооны технологийн цаашдын
хөгжлийн чиг хандлага
Үүрэн ба Суурин холбооны сүлжээний
синержи, хөгжлийн чиг хандлага
Үүрэн холбооны технологийн хөгжлийн цаашдын чиг
хандлага - 2021
Дэвшилтэт технологи дээр суурилсан нэмэлт
үйлчилгээний хөгжлийн чиг хандлага
Seamless access to all content across all
platforms, devices, operating systems
Хэрэглэгчийн төхөөрөмж хөгжил:
Ухаалаг гар утас, модем ...
Өндөр хурдны өргөн зурвасын эрин үе -
Монгол оронд
Бидний таамаглалаар:
2021 онд:
• 20-30Мбит/сек-ээс багагүй хурдаар хот, аймгийн төв, сум, суурин газрыг
утасгүй холбооны технологиор өндөр хурдны өргөн зурвасын үйлчилгээ авах
боломжийг бүрдүүлэх;
• Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээгээр дамжуулан бүх төрлийн контентыг
хүртэх боломж;
• Утасгүй холбооны өндөр хурдны өргөн зурвасад суурилсан олон төрлийн
үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах;
“The Digital Divide”
Australia
Bangladesh
Hong Kong
India
Indonesia
Japan
Malaysia
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
South Korea
Sri Lanka
Taiwan
Thailand
Vietnam
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Household Broadband Penetration Rate (%)
MobilePenetrationRate(%)
Mongolia
Mongolia
(2021 он)
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
1 de 19

Recomendados

3 мобиком ххк por
3 мобиком ххк3 мобиком ххк
3 мобиком ххкTumennast Erdenebold
2.7K visualizações21 slides
мобиком корпорац por
мобиком корпорацмобиком корпорац
мобиком корпорацБилгүүн Сансар
1.1K visualizações10 slides
Pres 2015 half year por
Pres 2015 half yearPres 2015 half year
Pres 2015 half yearcrc.gov.mn crc
21K visualizações37 slides
Ict stat 2014 2015.05.05 por
Ict stat 2014 2015.05.05Ict stat 2014 2015.05.05
Ict stat 2014 2015.05.05crc.gov.mn crc
8.6K visualizações40 slides
Statistic indicators of 2013 19 june por
Statistic indicators of 2013 19 juneStatistic indicators of 2013 19 june
Statistic indicators of 2013 19 junecrc.gov.mn crc
3.2K visualizações36 slides
Ict stat 20170630 por
Ict stat 20170630Ict stat 20170630
Ict stat 20170630crc.gov.mn crc
9K visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ict stat 20160512 english por
Ict stat 20160512 englishIct stat 20160512 english
Ict stat 20160512 englishcrc.gov.mn crc
5.5K visualizações38 slides
Ict 2017 year 20180404 por
Ict 2017 year 20180404Ict 2017 year 20180404
Ict 2017 year 20180404Damdintsogt Dugersuren
10.1K visualizações35 slides
World ict figures 2013 year por
World ict figures 2013 yearWorld ict figures 2013 year
World ict figures 2013 yearcrc.gov.mn crc
1.2K visualizações13 slides
Pres 2014 half year last por
Pres 2014 half year lastPres 2014 half year last
Pres 2014 half year lastcrc.gov.mn crc
8.6K visualizações37 slides
Crc ar 2014 mon por
Crc ar 2014 monCrc ar 2014 mon
Crc ar 2014 moncrc.gov.mn crc
1.3K visualizações98 slides
Ict stat 2019.06.30 por
Ict stat 2019.06.30Ict stat 2019.06.30
Ict stat 2019.06.30crc.gov.mn crc
365 visualizações26 slides

Mais procurados(18)

Ict stat 20160512 english por crc.gov.mn crc
Ict stat 20160512 englishIct stat 20160512 english
Ict stat 20160512 english
crc.gov.mn crc5.5K visualizações
World ict figures 2013 year por crc.gov.mn crc
World ict figures 2013 yearWorld ict figures 2013 year
World ict figures 2013 year
crc.gov.mn crc1.2K visualizações
Pres 2014 half year last por crc.gov.mn crc
Pres 2014 half year lastPres 2014 half year last
Pres 2014 half year last
crc.gov.mn crc8.6K visualizações
Crc ar 2014 mon por crc.gov.mn crc
Crc ar 2014 monCrc ar 2014 mon
Crc ar 2014 mon
crc.gov.mn crc1.3K visualizações
Ict stat 2019.06.30 por crc.gov.mn crc
Ict stat 2019.06.30Ict stat 2019.06.30
Ict stat 2019.06.30
crc.gov.mn crc365 visualizações
Mongolian Telecommunications sector 2015 Half Year Report por Tserennyam Sukhbaatar
Mongolian Telecommunications sector 2015 Half Year ReportMongolian Telecommunications sector 2015 Half Year Report
Mongolian Telecommunications sector 2015 Half Year Report
Tserennyam Sukhbaatar434 visualizações
Last pres 2016 year 20170705 por crc.gov.mn crc
Last pres 2016 year 20170705Last pres 2016 year 20170705
Last pres 2016 year 20170705
crc.gov.mn crc79 visualizações
Ict stat-20190630 por crc.gov.mn crc
Ict stat-20190630Ict stat-20190630
Ict stat-20190630
crc.gov.mn crc4.7K visualizações
Ict 2018 year por crc.gov.mn crc
Ict 2018 yearIct 2018 year
Ict 2018 year
crc.gov.mn crc1.7K visualizações
Annual book 2017 por crc.gov.mn crc
Annual book 2017Annual book 2017
Annual book 2017
crc.gov.mn crc570 visualizações
Ict Mongolia stat por Mr Nyak
Ict Mongolia stat Ict Mongolia stat
Ict Mongolia stat
Mr Nyak82 visualizações
Infographic 1 por crc.gov.mn crc
Infographic 1Infographic 1
Infographic 1
crc.gov.mn crc1.2K visualizações
201512 por crc.gov.mn crc
201512201512
201512
crc.gov.mn crc1.4K visualizações
Annual book 2018 por crc.gov.mn crc
Annual book 2018Annual book 2018
Annual book 2018
crc.gov.mn crc992 visualizações

Similar a Mobile technology trend last mobicom-munxbold

Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т... por
Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т...Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т...
Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т...erdmiinshuvuu
1.6K visualizações7 slides
G mobile por
G mobileG mobile
G mobileMKS-S
854 visualizações10 slides
2014 Half year report of IT por
2014 Half year report of IT2014 Half year report of IT
2014 Half year report of ITEnkh Tugs
287 visualizações37 slides
2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл por
2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл
2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэлMr Nyak
2.4K visualizações37 slides
ICT 2018 half year por
ICT 2018 half yearICT 2018 half year
ICT 2018 half yearcrc.gov.mn crc
2.4K visualizações32 slides
201605 por
201605201605
201605crc.gov.mn crc
725 visualizações80 slides

Similar a Mobile technology trend last mobicom-munxbold(20)

Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т... por erdmiinshuvuu
Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т...Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т...
Б.Баасанжав, Э.Энхтуяа-МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ДАРАА ҮЕИЙН Т...
erdmiinshuvuu1.6K visualizações
G mobile por MKS-S
G mobileG mobile
G mobile
MKS-S854 visualizações
2014 Half year report of IT por Enkh Tugs
2014 Half year report of IT2014 Half year report of IT
2014 Half year report of IT
Enkh Tugs287 visualizações
2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл por Mr Nyak
2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл
2014 оны Харилцаа Холбооны Салбарын нэгдсэн мэдээлэл
Mr Nyak2.4K visualizações
ICT 2018 half year por crc.gov.mn crc
ICT 2018 half yearICT 2018 half year
ICT 2018 half year
crc.gov.mn crc2.4K visualizações
201605 por crc.gov.mn crc
201605201605
201605
crc.gov.mn crc725 visualizações
цахим үндэстэн 2022 2027 por Mr Nyak
цахим үндэстэн 2022 2027цахим үндэстэн 2022 2027
цахим үндэстэн 2022 2027
Mr Nyak2K visualizações
At-Academy-e-Mongolia-20111005 por Tumennast Erdenebold
At-Academy-e-Mongolia-20111005At-Academy-e-Mongolia-20111005
At-Academy-e-Mongolia-20111005
Tumennast Erdenebold725 visualizações
PPT 2021year 20220421 update.pdf por BatboldToiruul3
PPT 2021year 20220421 update.pdfPPT 2021year 20220421 update.pdf
PPT 2021year 20220421 update.pdf
BatboldToiruul32 visualizações
Mongolian communication's 2011 por crc.gov.mn crc
Mongolian communication's 2011Mongolian communication's 2011
Mongolian communication's 2011
crc.gov.mn crc902 visualizações
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ... por batnasanb
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...
batnasanb2.2K visualizações
Cr cnews 201103 por crc.gov.mn crc
Cr cnews 201103Cr cnews 201103
Cr cnews 201103
crc.gov.mn crc982 visualizações
201502 por crc.gov.mn crc
201502201502
201502
crc.gov.mn crc781 visualizações
Cr cnews 201205 por crc.gov.mn crc
Cr cnews 201205Cr cnews 201205
Cr cnews 201205
crc.gov.mn crc916 visualizações
Crc rdzhg amgalan por crc.gov.mn crc
Crc  rdzhg amgalanCrc  rdzhg amgalan
Crc rdzhg amgalan
crc.gov.mn crc359 visualizações
Mongolian communication's 2010 por crc.gov.mn crc
Mongolian communication's 2010Mongolian communication's 2010
Mongolian communication's 2010
crc.gov.mn crc560 visualizações
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ... por batnasanb
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...
Э.Энхтуяа Б.Баасанжав - Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн ...
batnasanb1.6K visualizações
2022 half-statistics.pdf por BatboldToiruul3
2022 half-statistics.pdf2022 half-statistics.pdf
2022 half-statistics.pdf
BatboldToiruul32 visualizações
Ppt (1) por crc.gov.mn crc
Ppt (1)Ppt (1)
Ppt (1)
crc.gov.mn crc624 visualizações
Ict girls day 2018.04.26 por crc.gov.mn crc
Ict girls day 2018.04.26Ict girls day 2018.04.26
Ict girls day 2018.04.26
crc.gov.mn crc151 visualizações

Mais de Золжаргал Золушка

щвейцарь улс por
щвейцарь улсщвейцарь улс
щвейцарь улсЗолжаргал Золушка
7.5K visualizações38 slides
швед por
шведшвед
шведЗолжаргал Золушка
6.5K visualizações49 slides
лекц 13 0 por
лекц 13 0лекц 13 0
лекц 13 0Золжаргал Золушка
299 visualizações8 slides
бүгд найрамдах энэтхэг улс por
бүгд найрамдах энэтхэг улсбүгд найрамдах энэтхэг улс
бүгд найрамдах энэтхэг улсЗолжаргал Золушка
8.7K visualizações15 slides
бүгд найрамдах грек улс por
бүгд найрамдах грек улсбүгд найрамдах грек улс
бүгд найрамдах грек улсЗолжаргал Золушка
5K visualizações24 slides
бүгд найрамдах ардчилсан лаос ард улс por
бүгд найрамдах ардчилсан лаос ард улсбүгд найрамдах ардчилсан лаос ард улс
бүгд найрамдах ардчилсан лаос ард улсЗолжаргал Золушка
2.3K visualizações30 slides

Mais de Золжаргал Золушка(20)

гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар por Золжаргал Золушка
гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газаргадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар
гадаадын иргэн, харьяатын асуудал эрхлэх газар
Золжаргал Золушка5.9K visualizações

Mobile technology trend last mobicom-munxbold

 • 1. ХӨДӨЛГӨӨНТ ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА У. Мөнхболд, Мобиком ХХК, ТГ, Техникийн Төлөвлөлтийн Албаны Захирал
 • 2. АГУУЛГА Харилцаа Холбооны он цагийн хэлхээс1 Монголын Үүрэн холбооны салбарын талаар2 Хөдөлгөөнт үүрэн холбооны технологийн хөгжлийн чиг хандлага3 Дэвшилтэт технологи дээр суурилсан нэмэлт үйлчилгээ 4
 • 3. Харилцаа Холбооны он цагийн хэлхээс Чингис хааны гуравдугаар хүү Өгөөдэй хаан морин өртөөг байгуулсан. Их Хүрээ болон Монгол, Оросын хил дээрх Хиагт хотын хооронд телеграфын шугам тавьж телеграфын үйлчилгээг эхлүүлсэн. Их Хүрээнд 25 хэрэглэгчийн багтаамжтай хотын доторх ярианы гар ажиллагаатай телефон станц ашиглалтад орсон. Монгол улсад радио холбооны эх суурийг тавьсан. Анхны 200 цэгийн багтаамж бүхий станц ашиглалтад орсон. Өргөн зурвасын радио релений шугамыг байгуулж эхэлсэн. 1996 онд GSM 1999 онд CDMA 2006 онд 2дагч үүрэн CDMA 2000 онд WLL үйлчилгээ эхлүүлсэн. 2009 онд 3.5G 2003 онд утасгүй интернет 2005 онд 2дагч үүрэн GSM 2007 онд 4G Mobile WiMax 2005 онд WiMax 1228- 1241 1898 1913 1920 1939 1976 1999 2000 2003 2005 2006 2007 2009 1996
 • 4. Үүрэн холбооны салбарын ерөнхий статистик үзүүлэлтүүд • Үүрэн телефон холбооны хэрэглэгч 2010 оны эцэст 2,5 сая болж 2009 оны мөн үеэс 10,4 хувиар; • Суурин телефон цэгийн тоо 2,3 хувиар өсч 193,2 мянга, • Интернэт хэрэглэгчдийн тоо 46,9 хувиар өсч 199,9 мянга болсон байна. Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он 0 28.9% 35.1% 32.2% 21.6% 0.0%0 7.6% -13.5% 2.2% 2.2% 2.3% 0 16.9% 37.4% 58.8% 60.4% 46.9% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он Үүрэн Интернэт Суурин Хэрэглэгчийнтоо
 • 5. Үүрэн холбооны салбарын ерөнхий статистик үзүүлэлтүүд Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он Зураг 5. Үүрэн, суурин телефоны хэрэглэгчдийн 100 хүнд ноогдох нягтрал 34.0 41.7 50.2 59.7 67 19.3 19.4 19.0 18.5 17.8 21.5 29.9 45.3 65.7 82.2 90.3 6.8 7.4 6.5 6.8 6.8 7.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он Үүрэн /Дэлхий/ Суурин /Дэлхий/ Үүрэн /Монгол/ Суурин /Монгол/ Зураг 6. 100 хүнд ноогдох интернэт хэрэглэгчдийн тоо 0.4 0.4 0.7 1.6 3.9 7.3 15.9 17.5 20.8 23.8 27.1 30.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он Дэлхийд Монголд
 • 6. Үүрэн холбооны салбарын ерөнхий статистик үзүүлэлтүүд Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 fixed broadband subscribers mobile broadband subscribers Нийт интернэт хэрэглэгч 44,547 58,066 106,048 56,475 108,413 167,5662009 он 2010 оны эхж ИНТЕРНЭТ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН ТОО /2009-2010 оны эхэн/
 • 7. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний орлого, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд жилээс жилд өссөөр байна. Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он Үүрэн холбоо Монгол орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд: 40.8 57.3 71.4 108.7 76.4 94.4 89.9 0 20 40 60 80 100 120 2004 он 2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он Зураг . МХХ-ы салбарын хөрөнгө оруулалт /тэрбум.төг/ 17.6 21.9 26.4 34.5 38.0 54 70.6 73.0 81.9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2002 он 2003 он 2004 он 2005 он 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он Зураг . МХХ-ы салбарын төсөвт төвлөрүүлсэн хөрөнгө /тэрбум.төг/
 • 8. Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний орлого, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд жилээс жилд өссөөр байна. Эх үүсвэр: ХХЗХ, 2010 оны статистик мэдээлэл, МШХХТГ-ын Цагаан ном, 2010 он Үүрэн холбоо Монгол орны нийгэм эдийн засгийн хөгжилд: Үүрэн 72.84% Суурин 7.12% МХС ХХК, 5.29%КаТв, 2.01% VOIP, 1.92% ТВ, 2.82% Интернэт, 4.83% Шуудан , 2.47% Бусад , 0.70% Зураг . Салбарын нийт орлогод үйлчилгээ тус бүрийн эзэлж буй хувь хэмжээ Зураг . МУ-ын үүрэн телефон холбооны зах зээлийн өсөлт болон гар утасны нэвтрэлтийн түвшин
 • 9. Өндөр хурдны өргөн зурвасын нэвтрэлтийн түвшин “The Digital Divide” Australia Bangladesh Hong Kong India Indonesia Japan Malaysia New Zealand Pakistan Philippines Singapore South Korea Sri Lanka Taiwan Thailand Vietnam 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Household Broadband Penetration Rate (%) MobilePenetrationRate(%) Mongolia Манай улсын хувьд гар утасны нэвтрэлтийн түвшин 84%-тай байгаа ч, өндөр хурдны өргөн зурвасын нэвтрэлтийн түвшин 5%-тай байна.
 • 10. Харилцаа холбооны салбарт тулгамдаж буй асуудлууд Бодлого зохицуулалтын хүрээнд шийдвэрлэх асуудлууд: • Үр ашигтай үнийн тогтолцоо • Хууль эрх зүй, Тусгай зөвшөөрлийн бодлого • Салбарын урт хугацааны үр ашгийг хангах бодлого • Орон нутгийн дэд бүтцийн асуудал • Харилцан холболтын үйлчилгээний үнэ тариф • Дамжуулах байгууламжийн түрээсийн үнийн бодлого • Радио долгионы зохицуулалтын бодлого
 • 11. Үүрэн телефон холбооны болон 3 дахь үеийн технологийн хамрах хүрээ
 • 12. Хөдөлгөөнт үүрэн холбооны технологийн цаашдын хөгжлийн чиг хандлага
 • 13. Үүрэн ба Суурин холбооны сүлжээний синержи, хөгжлийн чиг хандлага
 • 14. Үүрэн холбооны технологийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлага - 2021
 • 15. Дэвшилтэт технологи дээр суурилсан нэмэлт үйлчилгээний хөгжлийн чиг хандлага
 • 16. Seamless access to all content across all platforms, devices, operating systems
 • 18. Өндөр хурдны өргөн зурвасын эрин үе - Монгол оронд Бидний таамаглалаар: 2021 онд: • 20-30Мбит/сек-ээс багагүй хурдаар хот, аймгийн төв, сум, суурин газрыг утасгүй холбооны технологиор өндөр хурдны өргөн зурвасын үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх; • Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээгээр дамжуулан бүх төрлийн контентыг хүртэх боломж; • Утасгүй холбооны өндөр хурдны өргөн зурвасад суурилсан олон төрлийн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр авах; “The Digital Divide” Australia Bangladesh Hong Kong India Indonesia Japan Malaysia New Zealand Pakistan Philippines Singapore South Korea Sri Lanka Taiwan Thailand Vietnam 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Household Broadband Penetration Rate (%) MobilePenetrationRate(%) Mongolia Mongolia (2021 он)