ηλεκτρονική παρενόχληση

Z
Ρατςιςμόσ, λογοκριςύα, cyber-bullying
 Η ηλεκτρονικό παρενόχληςη γύνεται ςυνόθωσ ςτο
 internet και παρουςιϊζεται με διϊφορεσ μορφϋσ.
 Εύναι πιθανό όλοι να ϋχουμε δεχθεύ ϋνα εύδοσ
 παρενόχληςησ.
 Τα περιςτατικϊ παρενόχληςησ μπορεύ να ϋχουν
 δυςϊρεςτεσ ςυνϋπειεσ ςε αυτόν που την δϋχεται. Ένα
 τρανταχτό παρϊδειγμα εύναι η αυτοκτονύα μιασ νεαρόσ
 κοπϋλασ λόγω τησ απογοότευςησ που δϋχθηκε όταν
 ϋνασ διαδικτυακόσ τησ φύλοσ την ϊφηςε , που όπωσ
 αποδεύχθηκε όταν απλϊ η μητϋρα μιασ φύλησ τησ.
Cyber
 -Bullying

Λογοκριςύα

Ρατςιςμόσ
Η ελεύθερη ϋκφραςη ςτο διαδύκτυο ςτισ μϋρεσ μασ, δυςτυχώσ
, επιτρϋπει ςε χρόςτεσ με μηνύματα ρατςιςτικού
περιεχομϋνου να παρενοχλούν ϊλλουσ χρόςτεσ, χωρύσ όμωσ
να αποκαλύπτεται η ταυτότητα όποιου καταπατϊ το δικαύωμα
τησ δημοκρατύασ του ϊλλου!
Εύναι ςυχνό φαινόμενο πλϋον να προςϊπτονται κατηγορύεσ
και βωμολοχύεσ ενϊντια ςε ϊτομα που διαφϋρουν για
διϊφορουσ λόγουσ από ϋνα μϋροσ του πληθυςμού χωρύσ να
υπολογύζουμε ότι πολλϋσ φορϋσ διαςκεδϊζουμε παρϋα με
αυτϊ τα ϊτομα χωρύσ να το ξϋρουμε καθώσ δεν γνωρύζουμε
πϊντα ποιοσ κϊθεται πύςω από την οθόνη του υπολογιςτό.
Επομϋνωσ μην βιϊζεςτε να μιλόςετε.
Η λογοκριςύα εύναι:
 η απαγόρευςη όλων των διαδικτυακών τόπων ανϊλογα
 με το θϋμα τουσ
 ό ο αποκλειςμόσ επιλεγμϋνου περιεχομϋνου.


  Τη λογοκριςύα ςυνόθωσ τη χρηςιμοποιούμε για να
  αντιμετωπύςουμε το ρατςιςμό. Εύναι όμωσ αυτό η
           ςωςτό λύςη;
 Το “trolling” και τα “trolls” που επιδύδονται ςε αυτό,
 ϋχουν ςκοπό να κϊνουν κακό ςε μια διαδικτυακό
 κοινότητα (forums, blogs, chat rooms, facebook,
 twitter..) προκαλώντασ πανικό με εξόφθαλμα
 προκλητικϊ ςχόλια που θα ποςτϊρουν.

 Στο τέλοσ τησ ημέρασ, το θέμα είναι ότι το θύμα
 αυτών των καταςτάςεων πληγώνεται.
 Tο διαδύκτυο ϋχει ϋρθει να προςθϋςει και τον όρο “cyber
 –bullying ”, που δεν διαφϋρει κατϊ πολύ με τουσ όρουσ
 “Trolling” και “Trolls”. Ένα παρϊδειγμα Cyber-Bullying
 παρουςιϊζεται με την διπλανό
 φωτογραφύα
 Επαναλαμβανόμενη αποςτολό
 ηλεκτρονικών ό τηλεφωνικών μηνυμϊτων
 Παρϋμβαςη και παρενόχληςη
 οποιαςδόποτε διαδικτυακόσ
 δραςτηριότητασ του ατόμου
 Δημιουργύα ψεύτικων διαδικτυακών
 προφύλ
 Εύςοδοσ ςε προςωπικούσ διαδικτυακούσ
 λογαριαςμούσ
 Αποςτολό φωτογραφιών του ατόμου ό αλλού
 εύδουσ μαγνητοςκοπημϋνου υλικού
 Αποςτολό προςωπικών πληροφοριών του
 ατόμου ςε πολλαπλούσ παραλόπτεσ
 Αποςτολό απειλητικών μηνυμϊτων ςε αλλϊ
 ϊτομα υποκρινόμενοι το ϊτομο που εκφοβύζεται
 Υποκύνηςη τρύτων για διαδικτυακό
 παρακολούθηςη και παρενόχληςη του ατόμου
 Εγκυμονεύ ςοβαρϋσ επιπτώςεισ για την ψυχικό υγεύα του
 θύματοσ, αλλϊ και του θύτη
 Η αυτοεκτύμηςη του ατόμου που υφύςταται
 Διαδικτυακό εκφοβιςμό πλόττεται ϋντονα τόςο ώςτε ςε
 μερικϋσ περιπτώςεισ ςυνδϋεται με το αύςθημα τησ
 ενοχόσ
 Το ϊτομο αρχύζει να αναπαρϊγει αρνητικϋσ ςκϋψεισ και
 η επύδοςη των κοινωνικών του ικανοτότων μειώνεται
 ςημαντικϊ
 Κϊποιεσ φορϋσ, κυρύωσ κατϊ την εφηβικό ηλικύα η
 αποχό από το ςχολεύο και από τισ παρϋεσ των
 ςυνομηλύκων αποτελεύ προςωρινό καταφύγιο, ενώ
 ταυτόχρονα η αυτοκτονύα θεωρεύται ωσ η μοναδικό
 λύςη ςτο πρόβλημα
 Άτομα που δϋχτηκαν ϋντονα Διαδικτυακό
 εκφοβιςμό ενδϋχεται ςτο μϋλλον να παρουςιϊςουν
 μεγαλύτερη αςτϊθεια ςτισ διαπροςωπικϋσ τουσ
 ςχϋςεισ ςυνοδευόμενη από την κοινωνικό
 απομόνωςη
 Από την ϊλλη, οι εκφοβιςτϋσ τεύνουν να εύναι
 ϊτομα με ϋντονη αντικοινωνικό
 ςυμπεριφορϊ, επιρρεπό ςτο αλκοόλ και
 απομονωμϋνα από τουσ ςυνομηλύκουσ.
 Μακροπρόθεςμα αντιλαμβϊνονται ότι ο
 εκφοβιςμόσ δεν αποτελεύ μορφό
 ικανοπούηςησ και αναγνώριςησ, βιώνοντασ
 ϋτςι ϋντονη προςωπικό απογοότευςη
 Αγνόηςη ενοχλητικών μηνυμϊτων, ςε περύπτωςη
 ωςτόςο απειλών ςυνιςτϊται αναφορϊ των
 μηνυμϊτων και λόψη προληπτικών μϋτρων .
 Αποκλειςμόσ του αποςτολϋα που ςτϋλνει
 απειλητικϊ ό ενοχλητικϊ μηνύματα
 Προειδοπούηςη του αποςτολϋα
 Αναφορϊ του περιςτατικού ςτην Αςτυνομύα εύτε ςε
 κϊποια αρμόδια υπηρεςύα Δύωξησ Ηλεκτρονικού
 εγκλόματοσ
1 de 13

Recomendados

ειδη ηλεκτρονικης παρενοχλησης3 por
ειδη ηλεκτρονικης παρενοχλησης3ειδη ηλεκτρονικης παρενοχλησης3
ειδη ηλεκτρονικης παρενοχλησης3Napoleon1234
126 visualizações6 slides
G319omad1 por
G319omad1G319omad1
G319omad112gymath
18 visualizações6 slides
ηλεκτρονικη παρενοχληση por
ηλεκτρονικη παρενοχλησηηλεκτρονικη παρενοχληση
ηλεκτρονικη παρενοχλησηpasxalitsa1996
95 visualizações10 slides
User10 por
User10User10
User1012gymath
104 visualizações8 slides
εθισμός σώστη συμπεριφορά παρενόχληση4 por
εθισμός σώστη συμπεριφορά παρενόχληση4εθισμός σώστη συμπεριφορά παρενόχληση4
εθισμός σώστη συμπεριφορά παρενόχληση4XarisNikos
111 visualizações6 slides
gymnafp por
gymnafpgymnafp
gymnafp1gymnafp
187 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Εθισμός στο διαδίκτυο por
Εθισμός στο διαδίκτυοΕθισμός στο διαδίκτυο
Εθισμός στο διαδίκτυο4gymsch
1.1K visualizações10 slides
G319omad5 por
G319omad5G319omad5
G319omad512gymath
374 visualizações7 slides
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία por
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογίαΠροσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογίαArisNas
1.2K visualizações22 slides
Cyber bullying222 por
Cyber bullying222Cyber bullying222
Cyber bullying222somakris
188 visualizações10 slides
G319omad3 por
G319omad3G319omad3
G319omad312gymath
373 visualizações6 slides
Εθισμός στο διαδίκτυο por
Εθισμός στο διαδίκτυοΕθισμός στο διαδίκτυο
Εθισμός στο διαδίκτυο4ο ΓΣΙΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ
1.8K visualizações12 slides

Mais procurados(20)

Εθισμός στο διαδίκτυο por 4gymsch
Εθισμός στο διαδίκτυοΕθισμός στο διαδίκτυο
Εθισμός στο διαδίκτυο
4gymsch1.1K visualizações
G319omad5 por 12gymath
G319omad5G319omad5
G319omad5
12gymath374 visualizações
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία por ArisNas
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογίαΠροσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
Προσεγγίζοντας τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη διαδικτυακή ψυχοπαθολογία
ArisNas1.2K visualizações
Cyber bullying222 por somakris
Cyber bullying222Cyber bullying222
Cyber bullying222
somakris188 visualizações
G319omad3 por 12gymath
G319omad3G319omad3
G319omad3
12gymath373 visualizações
Εφηβοι και διαδικτυο powerpoint por efgaitan
Εφηβοι και διαδικτυο powerpointΕφηβοι και διαδικτυο powerpoint
Εφηβοι και διαδικτυο powerpoint
efgaitan2K visualizações
Εθισμός στο διαδίκτυο por Kanenas NOone
Εθισμός στο διαδίκτυοΕθισμός στο διαδίκτυο
Εθισμός στο διαδίκτυο
Kanenas NOone2.2K visualizações
G219omad7 por 12gymath
G219omad7G219omad7
G219omad7
12gymath232 visualizações
διαδίκτυο ασφάλεια por Magda Iatropoulou
διαδίκτυο ασφάλειαδιαδίκτυο ασφάλεια
διαδίκτυο ασφάλεια
Magda Iatropoulou333 visualizações
διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@ por Evi Kamariotaki
διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@
διαδικτυακόςεκφοβισμος α4@
Evi Kamariotaki91 visualizações
Online stalking por kastritsilykeio
Online stalkingOnline stalking
Online stalking
kastritsilykeio108 visualizações
G319omad7 por 12gymath
G319omad7G319omad7
G319omad7
12gymath377 visualizações
Bullying 1a por 12gymath
Bullying 1a Bullying 1a
Bullying 1a
12gymath1.6K visualizações
Fylakesof internetfinal por Fani Karaoli
Fylakesof internetfinalFylakesof internetfinal
Fylakesof internetfinal
Fani Karaoli56 visualizações
Ioanna Drompoura_ 1071774 por Ioanna_Drompoura
Ioanna Drompoura_ 1071774Ioanna Drompoura_ 1071774
Ioanna Drompoura_ 1071774
Ioanna_Drompoura9 visualizações
4 project1 por 2lykkomo
4 project14 project1
4 project1
2lykkomo234 visualizações
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π... por Anax Fotopoulos
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ & ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Π...
Anax Fotopoulos1.5K visualizações

Destaque

Ppas 4111 por
Ppas 4111Ppas 4111
Ppas 4111abdi06
221 visualizações18 slides
οι συσκευές του μέλλοντος por
οι συσκευές του μέλλοντοςοι συσκευές του μέλλοντος
οι συσκευές του μέλλοντοςzinaeleni
121 visualizações3 slides
αγαπημένες μου ιστοσελίδες por
αγαπημένες μου ιστοσελίδεςαγαπημένες μου ιστοσελίδες
αγαπημένες μου ιστοσελίδεςstefhkellystavroula
99 visualizações7 slides
koperasi indonesia por
koperasi indonesiakoperasi indonesia
koperasi indonesiachairanioctaviana
628 visualizações12 slides
οι συσκευές του μέλλοντος por
οι συσκευές του μέλλοντοςοι συσκευές του μέλλοντος
οι συσκευές του μέλλοντοςzinaeleni
105 visualizações3 slides
ανθρώπινα δικαιώματα11 por
ανθρώπινα δικαιώματα11ανθρώπινα δικαιώματα11
ανθρώπινα δικαιώματα11zinaeleni
225 visualizações9 slides

Destaque(16)

Ppas 4111 por abdi06
Ppas 4111Ppas 4111
Ppas 4111
abdi06221 visualizações
οι συσκευές του μέλλοντος por zinaeleni
οι συσκευές του μέλλοντοςοι συσκευές του μέλλοντος
οι συσκευές του μέλλοντος
zinaeleni121 visualizações
αγαπημένες μου ιστοσελίδες por stefhkellystavroula
αγαπημένες μου ιστοσελίδεςαγαπημένες μου ιστοσελίδες
αγαπημένες μου ιστοσελίδες
stefhkellystavroula99 visualizações
koperasi indonesia por chairanioctaviana
koperasi indonesiakoperasi indonesia
koperasi indonesia
chairanioctaviana628 visualizações
οι συσκευές του μέλλοντος por zinaeleni
οι συσκευές του μέλλοντοςοι συσκευές του μέλλοντος
οι συσκευές του μέλλοντος
zinaeleni105 visualizações
ανθρώπινα δικαιώματα11 por zinaeleni
ανθρώπινα δικαιώματα11ανθρώπινα δικαιώματα11
ανθρώπινα δικαιώματα11
zinaeleni225 visualizações
οι συσκευές του μέλλοντος por zinaeleni
οι συσκευές του μέλλοντοςοι συσκευές του μέλλοντος
οι συσκευές του μέλλοντος
zinaeleni106 visualizações
Prezentacia uchivska por shudrs22
Prezentacia uchivskaPrezentacia uchivska
Prezentacia uchivska
shudrs22296 visualizações
το μελλον 11! por zinaeleni
το μελλον 11!το μελλον 11!
το μελλον 11!
zinaeleni151 visualizações
αγαπημένες μας ιστοσελίδες por zinaeleni
αγαπημένες μας ιστοσελίδεςαγαπημένες μας ιστοσελίδες
αγαπημένες μας ιστοσελίδες
zinaeleni171 visualizações
Clock por zinaeleni
ClockClock
Clock
zinaeleni125 visualizações
φυλλομετρητες por zinaeleni
φυλλομετρητεςφυλλομετρητες
φυλλομετρητες
zinaeleni144 visualizações
οι τρεις αγαπημένες μου ιστοσελίδες! por zinaeleni
οι τρεις αγαπημένες μου ιστοσελίδες!οι τρεις αγαπημένες μου ιστοσελίδες!
οι τρεις αγαπημένες μου ιστοσελίδες!
zinaeleni218 visualizações
Prezentacia uchnivska por shudrs22
Prezentacia uchnivskaPrezentacia uchnivska
Prezentacia uchnivska
shudrs2260 visualizações
신유전자 회사소개서 por Dennis Ahn
신유전자 회사소개서신유전자 회사소개서
신유전자 회사소개서
Dennis Ahn1.4K visualizações

Similar a ηλεκτρονική παρενόχληση

Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx por
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptxΤσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptxprotypo
5 visualizações9 slides
G319omad1 por
G319omad1G319omad1
G319omad112gymath
447 visualizações6 slides
ηλεκτρονική παρενόχληση por
ηλεκτρονική παρενόχλησηηλεκτρονική παρενόχληση
ηλεκτρονική παρενόχλησηstefhkellystavroula
205 visualizações8 slides
τα μειονεκτηματα por
τα μειονεκτηματατα μειονεκτηματα
τα μειονεκτηματαpvaso
331 visualizações4 slides
ομάδα4 por
ομάδα4ομάδα4
ομάδα4HIOTELIS IOANNIS
252 visualizações17 slides
η φρύνη στο διαδίκτυο por
η φρύνη στο διαδίκτυοη φρύνη στο διαδίκτυο
η φρύνη στο διαδίκτυοΚΥΒΕΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
270 visualizações11 slides

Similar a ηλεκτρονική παρενόχληση(20)

Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx por protypo
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptxΤσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx
Τσανακαλιώτη Μαρία Γ4.pptx
protypo5 visualizações
G319omad1 por 12gymath
G319omad1G319omad1
G319omad1
12gymath447 visualizações
ηλεκτρονική παρενόχληση por stefhkellystavroula
ηλεκτρονική παρενόχλησηηλεκτρονική παρενόχληση
ηλεκτρονική παρενόχληση
stefhkellystavroula205 visualizações
τα μειονεκτηματα por pvaso
τα μειονεκτηματατα μειονεκτηματα
τα μειονεκτηματα
pvaso331 visualizações
ομάδα4 por HIOTELIS IOANNIS
ομάδα4ομάδα4
ομάδα4
HIOTELIS IOANNIS252 visualizações
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptx por MariaLekka2
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptxΗλεκτρονικο εγκλημα.pptx
Ηλεκτρονικο εγκλημα.pptx
MariaLekka216 visualizações
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο por Vasilis Drimtzias
Ασφαλής πλοήγηση στο ΔιαδίκτυοΑσφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Vasilis Drimtzias55.8K visualizações
σχολικός εκφοβισμός por xpapas
σχολικός εκφοβισμόςσχολικός εκφοβισμός
σχολικός εκφοβισμός
xpapas670 visualizações
G319omad8 por 12gymath
G319omad8G319omad8
G319omad8
12gymath380 visualizações
Gym kastell b_gym_bulling por fotiousotirios
Gym kastell b_gym_bullingGym kastell b_gym_bulling
Gym kastell b_gym_bulling
fotiousotirios531 visualizações
Diadiktyakos ekfobismos por 4gymsch
Diadiktyakos ekfobismosDiadiktyakos ekfobismos
Diadiktyakos ekfobismos
4gymsch111 visualizações
Σκέψεις εφήβων (Β4-4) por lykkarea
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
Σκέψεις εφήβων (Β4-4)
lykkarea1.9K visualizações
Δικτυακός εκφοβισμός por Theresa Giakoumatou
Δικτυακός εκφοβισμόςΔικτυακός εκφοβισμός
Δικτυακός εκφοβισμός
Theresa Giakoumatou9.7K visualizações
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» por neraidenia
 «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό» «Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»
«Σέβομαι τη Διαφορετικότητα» «Λέμε όχι στον σχολικό και διαδικτυακό εκφοβισμό»
neraidenia17 visualizações

ηλεκτρονική παρενόχληση

 • 2.  Η ηλεκτρονικό παρενόχληςη γύνεται ςυνόθωσ ςτο internet και παρουςιϊζεται με διϊφορεσ μορφϋσ.  Εύναι πιθανό όλοι να ϋχουμε δεχθεύ ϋνα εύδοσ παρενόχληςησ.  Τα περιςτατικϊ παρενόχληςησ μπορεύ να ϋχουν δυςϊρεςτεσ ςυνϋπειεσ ςε αυτόν που την δϋχεται. Ένα τρανταχτό παρϊδειγμα εύναι η αυτοκτονύα μιασ νεαρόσ κοπϋλασ λόγω τησ απογοότευςησ που δϋχθηκε όταν ϋνασ διαδικτυακόσ τησ φύλοσ την ϊφηςε , που όπωσ αποδεύχθηκε όταν απλϊ η μητϋρα μιασ φύλησ τησ.
 • 4. Η ελεύθερη ϋκφραςη ςτο διαδύκτυο ςτισ μϋρεσ μασ, δυςτυχώσ , επιτρϋπει ςε χρόςτεσ με μηνύματα ρατςιςτικού περιεχομϋνου να παρενοχλούν ϊλλουσ χρόςτεσ, χωρύσ όμωσ να αποκαλύπτεται η ταυτότητα όποιου καταπατϊ το δικαύωμα τησ δημοκρατύασ του ϊλλου! Εύναι ςυχνό φαινόμενο πλϋον να προςϊπτονται κατηγορύεσ και βωμολοχύεσ ενϊντια ςε ϊτομα που διαφϋρουν για διϊφορουσ λόγουσ από ϋνα μϋροσ του πληθυςμού χωρύσ να υπολογύζουμε ότι πολλϋσ φορϋσ διαςκεδϊζουμε παρϋα με αυτϊ τα ϊτομα χωρύσ να το ξϋρουμε καθώσ δεν γνωρύζουμε πϊντα ποιοσ κϊθεται πύςω από την οθόνη του υπολογιςτό. Επομϋνωσ μην βιϊζεςτε να μιλόςετε.
 • 5. Η λογοκριςύα εύναι:  η απαγόρευςη όλων των διαδικτυακών τόπων ανϊλογα με το θϋμα τουσ  ό ο αποκλειςμόσ επιλεγμϋνου περιεχομϋνου. Τη λογοκριςύα ςυνόθωσ τη χρηςιμοποιούμε για να αντιμετωπύςουμε το ρατςιςμό. Εύναι όμωσ αυτό η ςωςτό λύςη;
 • 6.  Το “trolling” και τα “trolls” που επιδύδονται ςε αυτό, ϋχουν ςκοπό να κϊνουν κακό ςε μια διαδικτυακό κοινότητα (forums, blogs, chat rooms, facebook, twitter..) προκαλώντασ πανικό με εξόφθαλμα προκλητικϊ ςχόλια που θα ποςτϊρουν. Στο τέλοσ τησ ημέρασ, το θέμα είναι ότι το θύμα αυτών των καταςτάςεων πληγώνεται.
 • 7.  Tο διαδύκτυο ϋχει ϋρθει να προςθϋςει και τον όρο “cyber –bullying ”, που δεν διαφϋρει κατϊ πολύ με τουσ όρουσ “Trolling” και “Trolls”.  Ένα παρϊδειγμα Cyber-Bullying παρουςιϊζεται με την διπλανό φωτογραφύα
 • 8.  Επαναλαμβανόμενη αποςτολό ηλεκτρονικών ό τηλεφωνικών μηνυμϊτων  Παρϋμβαςη και παρενόχληςη οποιαςδόποτε διαδικτυακόσ δραςτηριότητασ του ατόμου  Δημιουργύα ψεύτικων διαδικτυακών προφύλ  Εύςοδοσ ςε προςωπικούσ διαδικτυακούσ λογαριαςμούσ
 • 9.  Αποςτολό φωτογραφιών του ατόμου ό αλλού εύδουσ μαγνητοςκοπημϋνου υλικού  Αποςτολό προςωπικών πληροφοριών του ατόμου ςε πολλαπλούσ παραλόπτεσ  Αποςτολό απειλητικών μηνυμϊτων ςε αλλϊ ϊτομα υποκρινόμενοι το ϊτομο που εκφοβύζεται  Υποκύνηςη τρύτων για διαδικτυακό παρακολούθηςη και παρενόχληςη του ατόμου
 • 10.  Εγκυμονεύ ςοβαρϋσ επιπτώςεισ για την ψυχικό υγεύα του θύματοσ, αλλϊ και του θύτη  Η αυτοεκτύμηςη του ατόμου που υφύςταται Διαδικτυακό εκφοβιςμό πλόττεται ϋντονα τόςο ώςτε ςε μερικϋσ περιπτώςεισ ςυνδϋεται με το αύςθημα τησ ενοχόσ  Το ϊτομο αρχύζει να αναπαρϊγει αρνητικϋσ ςκϋψεισ και η επύδοςη των κοινωνικών του ικανοτότων μειώνεται ςημαντικϊ
 • 11.  Κϊποιεσ φορϋσ, κυρύωσ κατϊ την εφηβικό ηλικύα η αποχό από το ςχολεύο και από τισ παρϋεσ των ςυνομηλύκων αποτελεύ προςωρινό καταφύγιο, ενώ ταυτόχρονα η αυτοκτονύα θεωρεύται ωσ η μοναδικό λύςη ςτο πρόβλημα  Άτομα που δϋχτηκαν ϋντονα Διαδικτυακό εκφοβιςμό ενδϋχεται ςτο μϋλλον να παρουςιϊςουν μεγαλύτερη αςτϊθεια ςτισ διαπροςωπικϋσ τουσ ςχϋςεισ ςυνοδευόμενη από την κοινωνικό απομόνωςη
 • 12.  Από την ϊλλη, οι εκφοβιςτϋσ τεύνουν να εύναι ϊτομα με ϋντονη αντικοινωνικό ςυμπεριφορϊ, επιρρεπό ςτο αλκοόλ και απομονωμϋνα από τουσ ςυνομηλύκουσ. Μακροπρόθεςμα αντιλαμβϊνονται ότι ο εκφοβιςμόσ δεν αποτελεύ μορφό ικανοπούηςησ και αναγνώριςησ, βιώνοντασ ϋτςι ϋντονη προςωπικό απογοότευςη
 • 13.  Αγνόηςη ενοχλητικών μηνυμϊτων, ςε περύπτωςη ωςτόςο απειλών ςυνιςτϊται αναφορϊ των μηνυμϊτων και λόψη προληπτικών μϋτρων .  Αποκλειςμόσ του αποςτολϋα που ςτϋλνει απειλητικϊ ό ενοχλητικϊ μηνύματα  Προειδοπούηςη του αποςτολϋα  Αναφορϊ του περιςτατικού ςτην Αςτυνομύα εύτε ςε κϊποια αρμόδια υπηρεςύα Δύωξησ Ηλεκτρονικού εγκλόματοσ