Regina 
22 AADDVVEENNTTOO BB
II ADVENTO: 
APLANAR 
CAMINHOS 
Saneando radicalmente as economias, 
aplanaremos os caminhos e 
poderemos andar JUNTOS
Ao fundo, lugar do Jordão 
onde João baptizava 
Preparemos o BBaappttiissmmoo ddee AADDVVEENNTTOO
Ao fundo, lugar onde 
João baptizava 
MMcc 11,, 11--88 ((TTííttuulloo ddoo 
lliivvrroo)) IInníícciioo ddoo 
EEvvaannggeell...
Marcos diz nnoo sseeuu eevvaannggeellhhoo qquuee JJeessuuss éé oo MMEESSSSIIAASS 
((nnoossssoo ssaallvvaaddoorr)) ppoorrqq...
EEssttáá eessccrriittoo nnoo 
pprrooffeettaa IIssaaííaass:: «VVoouu 
eennvviiaarr àà ttuuaa ffrreennttee oo 
mmeeuu mmeenn...
CCaaddaa aaddvveennttoo tteemmooss 
nnoovvooss pprrooffeettaass 
IIssaaííaass 
O Papa Francisco é o profeta 
enviado diant...
UUmmaa vvoozz ccllaammaa nnoo 
ddee--sseerrttoo:: ‘‘PPrreeppaarraaii 
oo ccaammii--nnhhoo ddoo 
SSeennhhoorr,, eennddiirre...
NNããoo éé ffáácciill 
aabbrriirr rroottaass 
nnaa ssoolliiddããoo 
ddoo ddeesseerrttoo 
Com a crise, a solidão 
agudizou-se...
Apareceu JJooããoo BBaappttiissttaa 
nnoo ddeesseerrttoo,, aa pprrooccllaammaarr 
uumm bbaappttiissmmoo ddee 
ppeenniittêên...
Rio Jordão Pregar uumm bbaappttiissmmoo ddee 
CCOONNVVEERRSSÃÃOO,, éé uummaa 
ttaarreeffaa ddee aaddvveennttoo 
Converter-...
Acorria aa eellee ttooddaa aa 
ggeennttee ddaa rreeggiiããoo ddaa 
JJuuddeeiiaa ee ttoo--ddooss ooss 
hhaabbiittaanntteess ...
Os judeus ppiieeddoossooss,, aatteennttooss àà 
PPaallaavvrraa,, iiaamm eennccoonnttrraarr--ssee ccoomm JJooããoo 
A Europa...
João vveessttiiaa--ssee ddee ppêêllooss 
ddee ccaammeelloo,, ccoomm uumm 
cciinnttoo ddee ccaabbeeddaall eemm 
vvoollttaa ...
João vestia ee aalliimmeennttaavvaa--ssee 
aauusstteerraammeennttee.. OOss PPrrooffeettaass 
vviivveemm ddoo eesssseenncci...
E, na sua pprreeggaaççããoo,, ddiizziiaa:: 
«VVaaii cchheeggaarr ddeeppooiiss ddee mmiimm 
qquueemm éé mmaaiiss ffoorrttee ...
DDeeppooiiss ddee JJooããoo,, vveemm JJeessuuss qquuee,, sseennddoo 
ppooddeerroossoo,, nnaassccee nnuumm pprreessééppiioo,...
SSeennhhoorr JJeessuuss,, 
gguuiiaa--nnooss,, ppeellooss 
tteeuuss ccaammiinnhhooss 
ssiimmpplleess,, aattéé aaoo 
NNaatta...
Monjas de St. Benet de Montserrat 
www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina
Preparar 
o caminho 
do Senhor
Reciclar 
os cacos da vida
OOuuvvee,, SSeennhhoorr...... 
.
CCoonnvveerrttee--nnooss aaoo TTeeuu aammoorr,, 
qquuee aa TTuuaa cchheeggaaddaa mmuuddee oo nnoossssoo 
ccoorraaççããoo 
e...
ee ttrraatteemmooss ttooddooss ccoommoo iirrmmããooss 
ee ccuuiiddeemmooss ddoo qquuee pprreecciissaamm 
ee vviivvaammooss ...
CCoonnvveerrttee--nnooss aa TTii,, SSeennhhoorr,, 
eennssiinnaa--nnooss aa ccoonnssttrruuiirr aa ppaazz,, 
aa ttrraattaarr...
a falar ccoomm ppaallaavvrraass ccáálliiddaass,, 
aa pprrooccuurraarr oo qquuee nnooss uunnee,, 
aa ccoonnssttrruuiirr oo ...
CCoonnvveerrttee--nnooss aa TTii,, SSeennhhoorr;; 
nnããoo nnooss ddeeiixxeess ccoonnttiinnuuaarr aa 
vviivveerr aassssiimm...
CCoonnvveerrttee--nnooss oo ccoorraaççããoo,, 
aaqquueellee ddee ppeeddrraa ee iinnddiiffeerreennççaa,, 
ppaarraa aammaarrm...
Preparar 
o caminho 
do Senhor
Reciclar 
os cacos da vida
VVIIVVEERR...... 
.
VViivveerr nnããoo ssee eessccrreevvee ccoomm 
ppaallaavvrraass,, 
mmaass ssiimm ccoomm pprroojjeeccttooss.. . 
.
. 
VViivveerr éé uumm vveerrbboo qquuee ssóó ssee 
ccoonnjjuuggaa ccoomm aaccttooss.. 
.
ÉÉ eessssee vveessttííggiioo qquuee 
. 
ddeeiixxaammooss mmaass,, aaoo iinnvvééss ddooss 
ddeessppoojjooss ddooss ffóóssss...
ÉÉ uumm eerrrroo ppeennssaarr qquuee éé 
pprreecciissoo nnaasscceerr ppaarraa vviivveerr,, 
éé eexxaaccttaammeennttee oo c...
ÉÉ pprreecciissoo vviivveerr ppaarraa nnaasscceerr,, 
. 
ppoorrqquuee vviivveerr éé ddaarr 
éé ddaarr--ssee aa lluuzz aa s...
VViivveerr éé qquueerreerr vviivveerr,, 
éé eessccoollhheerr,, 
. 
éé ddeesspprreennddeerr ooss lláábbiiooss 
ddooss ffeer...
ddeessffaazzeerr aass ssuuaass pprróópprriiaass 
nnoottaass 
. 
ssaallttaarr ooss sseeuuss mmuurrooss,, 
lleevvaannttaarr ...
ee,, eennffiimm,, ssaaiirr ddoo bbeeccoo 
oonnddee nnooss eessccoonnddííaammooss 
pprriissiioonneeiirrooss vvoolluunnttáár...
Preparar 
o caminho 
do Senhor
Reciclar 
os cacos da vida
. 
AA TTaarrttaarruuggaa ee aa ÁÁgguuiiaa 
. 
. 
AA ttaarrttaarruuggaa ppaassssaavvaa oo tteemmppoo aa 
llaammeennttaarr--...
. 
. 
NNããoo ssee ccoonnffoorrmmaavvaa ccoomm 
aa ssuuaa ssoorrttee ee cchheeggaavvaa 
aa ffiiccaarr mmuuiittoo ttrriisstt...
. 
. 
FFiinnaallmmeennttee,, nnuumm 
ddiiaa ddee OOuuttoonnoo,, 
ccoonnsseegguuiiuu ccoonnvveenncceerr 
aa áágguuiiaa aa l...
. 
. 
OO aanniimmaallzziinnhhoo 
ttrraannssbboorrddaavvaa ddee 
ffeelliicciiddaaddee,, aaoo vveerr 
lláá eemm bbaaiixxoo,,...
. 
MMaass ttaannttoo ssee ccaannssoouu 
aa áágguuiiaa ddee oouuvviirr sseeuuss 
vvaaiiddoossooss aarrgguummeennttooss,, 
q...
. 
. 
AAllgguummaass ttaarrttaarruuggaass qquuee 
vviirraamm ssuuaa vviizziinnhhaa ccaaiirr,, 
eexxccllaammaarraamm cchhee...
Dura lição ppaarraa qquueemm ssee eemmppeennhhaa eemm iirr 
ccoonnttrraa ssuuaa pprróópprriiaa nnaattuurreezzaa.. NNããoo é...
Preparar 
o caminho 
do Senhor
Reciclar 
os cacos da vida
OO PPOODDEERR CCUURRAATTIIVVOO DDOO 
AAMMOORR
Numa iillhhaa ppeerrddiiddaa ddoo PPaaccííffiiccoo,, 
eexxiissttiiaa uummaa lleepprroossaarriiaa.. 
OO qquuaaddrroo eerraa...
ccoorrppooss ddeeffoorrmmaaddooss,, cchhaaggaass,, 
mmuuttiillaaççõõeess ee oo ddeesseessppeerroo ddaa 
aallmmaa rreefflle...
AAppeennaass uumm ddooeennttee ssoorrrriiaa,, oo 
úúnniiccoo qquuee ppaasssseeaavvaa ppeellooss 
jjaarrddiinnss ddoo cceen...
UUmm rreeccaannttoo ddoo jjaarrddiimm ppaarreecciiaa sseeuu 
ccoonnffiiddeennttee ee ttiinnhhaa uumm eennccaannttoo 
eessp...
Médicos, eennffeerrmmeeiirraass ee ppeessssooaall 
aauuxxiilliiaarr ppeerrgguunnttaavvaamm--ssee ccoommoo eerraa 
ppoossss...
OO ppeessssooaall ddee ssaaúúddee ggaarraannttiiaa 
qquuee oo ooppttiimmiissmmoo ddoo ddooeennttee 
eerraa ffrruuttoo ddoo...
QQuuaannddoo hhaavviiaa vviissiittaass 
iimmppoorrttaanntteess aaoo CCeennttrroo,, aa sseegguuiirr 
cchhaammaavvaamm--nnoo...
EE rreeccoommeennddaavvaamm mmuuiittoo 
vviivvaammeennttee aaooss oouuttrrooss ddooeenntteess 
qquuee ppaasssseeaasssseemm...
UUmm ddiiaa,, eennqquuaannttoo oo ddooeennttee 
eessttaavvaa nnoo rreeccaannttoo,, uummaa 
eennffeerrmmeeiirraa vviiuu qqu...
OO ppoobbrree eennffeerrmmoo,, eennvveerrggoonnhhaaddoo,, 
vviiuu--ssee oobbrriiggaaddoo aa ccoonnffeessssaarr:: 
«ÉÉ aa m...
Os ddiirreeccttoorreess ddoo CCeennttrroo,, aaoo 
ttoommaarreemm ccoonnhheecciimmeennttoo ddoo ffaaccttoo,, 
sseennttiirra...
A ppaarrttiirr ddeessssee mmoommeennttoo,, 
iinneexxpplliiccaavveellmmeennttee pprrooiibbiirraamm--nnoo ddee 
ssaaiirr ppa...
PPeennssaarraamm qquuee,, 
eeffeeccttiivvaammeennttee,, eerraa 
ccoonnsseeqquuêênncciiaa ddaass 
tteerraappêêuuttiiccaass ...
NNuunnccaa cchheeggaarraamm aa ssaabbeerr 
qquuee oo lleepprroossoo ttooddaass aass 
mmaannhhããss vviiaa aa ffoottooggrraa...
Preparar 
o caminho 
do Senhor
Reciclar 
os cacos da vida
. 
AA ttiijjoollaaddaa 
. 
. 
UUmm jjoovveemm ee bbeemm 
ssuucceeddiiddoo eexxeeccuuttiivvoo 
ddiirriiggiiaa,, eemm aalltt...
. 
. 
TTrraavvoouu bbrruussccaammeennttee ee 
ffeezz mmaarrcchhaa aattrrááss aattéé 
aaoo lluuggaarr ddee oonnddee tteerri...
. 
. 
. 
. 
"- Porquê iissssoo?? QQuueemm ééss ttuu?? QQuuee 
aassnneeiirraa ttuu ppeennssaass qquuee eessttááss aa 
ffaaz...
. 
. 
Lágrimas ccoorrrriiaamm ddoo rroossttoo ddoo 
ggaarroottoo,, eennqquuaannttoo aappoonnttaavvaa nnaa 
ddiirreeccççãão...
. 
. 
SSoolluuççaannddoo,, oo mmeenniinnoo 
ppeerrgguunnttoouu aaoo eexxeeccuuttiivvoo:: 
“- O senhor poderia 
ajudar-me a...
. 
. 
Movido iinntteerrnnaammeennttee ppaarraa 
mmuuiittoo aalléémm ddaass ppaallaavvrraass,, 
oo jjoovveemm mmoottoorriis...
. 
. 
OO hhoommeemm vviiuu eennttããoo oo 
mmeenniinnoo ddiissttaanncciiaarr--ssee,, 
eemmppuurrrraannddoo oo iirrmmããoo 
e...
. 
. 
. 
. 
Foi um longo caminho até aaoo sseeuu FFeerrrraarrii...... 
UUmm lloonnggoo ee lleennttoo ccaammiinnhhoo ddee v...
. 
. 
EEllee nnuunnccaa mmaaiiss 
ccoonnsseerrttoouu aa 
ppoorrttaa aammaassssaaddaa.. 
. 
. DDeeiixxoouu--aa aassssiimm p...
""DDeeuuss ssuussssuurrrraa eemm nnoossssaass aallmmaass ee 
ffaallaa aaooss nnoossssooss ccoorraaççõõeess.. AAllgguummaas...
Preparar 
o caminho 
do Senhor
Reciclar 
os cacos da vida
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

2ºdomingo advento14b PREPARAR O CAMINHO DO SENHOR RECICLAR OS CACOS DA VIDA

357 visualizações

Publicada em

PREPARAR O CAMINHO DO SENHOR
RECICLAR OS CACOS DA VIDA

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

2ºdomingo advento14b PREPARAR O CAMINHO DO SENHOR RECICLAR OS CACOS DA VIDA

 1. 1. Regina 22 AADDVVEENNTTOO BB
 2. 2. II ADVENTO: APLANAR CAMINHOS Saneando radicalmente as economias, aplanaremos os caminhos e poderemos andar JUNTOS
 3. 3. Ao fundo, lugar do Jordão onde João baptizava Preparemos o BBaappttiissmmoo ddee AADDVVEENNTTOO
 4. 4. Ao fundo, lugar onde João baptizava MMcc 11,, 11--88 ((TTííttuulloo ddoo lliivvrroo)) IInníícciioo ddoo EEvvaannggeellhhoo ddee JJeessuuss CCComrreiiçssa ott oeova,,n gFFelhiioll dhhe Mooar cddos eequ e DDnosee uuss.. acompanhará durante todo o ciclo B
 5. 5. Marcos diz nnoo sseeuu eevvaannggeellhhoo qquuee JJeessuuss éé oo MMEESSSSIIAASS ((nnoossssoo ssaallvvaaddoorr)) ppoorrqquuee éé FFIILLHHOO ddee DDEEUUSS FFrroonnttaall ddee AAvviiàà sséécc XXIIIIII ((CCaattaalluunnhhaa)) Reconhecemo-l’O?
 6. 6. EEssttáá eessccrriittoo nnoo pprrooffeettaa IIssaaííaass:: «VVoouu eennvviiaarr àà ttuuaa ffrreennttee oo mmeeuu mmeennssaaggeeii--rroo,, qquuee pprreeppaarraarráá oo tteeuu ccaammiinnhhoo..
 7. 7. CCaaddaa aaddvveennttoo tteemmooss nnoovvooss pprrooffeettaass IIssaaííaass O Papa Francisco é o profeta enviado diante de nós, em Estrasburgo: “Queremos uma Europa jovem que não gire à volta da economia, mas da sacralidade da PESSOA, e dos VALORES inalienáveis”.
 8. 8. UUmmaa vvoozz ccllaammaa nnoo ddee--sseerrttoo:: ‘‘PPrreeppaarraaii oo ccaammii--nnhhoo ddoo SSeennhhoorr,, eennddiirreeii--ttaaii aass ssuuaass vveerreeddaass’’»..
 9. 9. NNããoo éé ffáácciill aabbrriirr rroottaass nnaa ssoolliiddããoo ddoo ddeesseerrttoo Com a crise, a solidão agudizou-se (Papa em Estrasburgo) Deserto de Judá
 10. 10. Apareceu JJooããoo BBaappttiissttaa nnoo ddeesseerrttoo,, aa pprrooccllaammaarr uumm bbaappttiissmmoo ddee ppeenniittêênncciiaa,, ppaarraa rreemmiissssããoo ddooss ppeeccaaddooss..
 11. 11. Rio Jordão Pregar uumm bbaappttiissmmoo ddee CCOONNVVEERRSSÃÃOO,, éé uummaa ttaarreeffaa ddee aaddvveennttoo Converter-se é compreender a dignidade trascendente da pessoa, recordando que Deus imprimiu no seu coração a capacidade de fazer o Bem (idem)
 12. 12. Acorria aa eellee ttooddaa aa ggeennttee ddaa rreeggiiããoo ddaa JJuuddeeiiaa ee ttoo--ddooss ooss hhaabbiittaanntteess ddee JJeerruu-- ssaalléémm,, ee eerraamm bbaappttiizzaaddooss ppoorr eellee nnoo rriioo JJoorrddããoo,, ccoonn--
 13. 13. Os judeus ppiieeddoossooss,, aatteennttooss àà PPaallaavvrraa,, iiaamm eennccoonnttrraarr--ssee ccoomm JJooããoo A Europa envelhecida, esquecendo Deus, já não é nem fértil, nem sagaz, se não encontrar a atracção dos grandes ideais (idem)
 14. 14. João vveessttiiaa--ssee ddee ppêêllooss ddee ccaammeelloo,, ccoomm uumm cciinnttoo ddee ccaabbeeddaall eemm vvoollttaa ddooss rriinnss,, ee aalliimmeennttaavvaa--ssee ddee ggaaffaannhhoo--ttooss ee mmeell ssiillvveessttrree..
 15. 15. João vestia ee aalliimmeennttaavvaa--ssee aauusstteerraammeennttee.. OOss PPrrooffeettaass vviivveemm ddoo eesssseenncciiaall Sem abertura à dimensão transcendente da vida, corremos o perigo de perder a alma (idem) Gruta de Qumran
 16. 16. E, na sua pprreeggaaççããoo,, ddiizziiaa:: «VVaaii cchheeggaarr ddeeppooiiss ddee mmiimm qquueemm éé mmaaiiss ffoorrttee ddoo qquuee eeuu,, ddiiaannttee ddoo qquuaall eeuu nnããoo ssoouu ddiiggnnoo ddee mmee iinncclliinnaarr ppaarraa ddeessaattaarr aass ccoorrrreeiiaass ddaass ssuuaass ssaannddáálliiaass.. EEuu bbaappttiizzoo--vvooss nnaa áágguuaa,, mmaass EEllee bbaappttiizzaarr--vvooss--áá nnoo EEssppíírriittoo SSaannttoo»..
 17. 17. DDeeppooiiss ddee JJooããoo,, vveemm JJeessuuss qquuee,, sseennddoo ppooddeerroossoo,, nnaassccee nnuumm pprreessééppiioo,, eennttrree aanniimmaaiiss A liderança dos poderosos de hoje está enfer-ma de egolatria, faminta de poder e ébria de egoísmo (idem)
 18. 18. SSeennhhoorr JJeessuuss,, gguuiiaa--nnooss,, ppeellooss tteeuuss ccaammiinnhhooss ssiimmpplleess,, aattéé aaoo NNaattaall..
 19. 19. Monjas de St. Benet de Montserrat www.monestirsantbenetmontserrat.com/regina
 20. 20. Preparar o caminho do Senhor
 21. 21. Reciclar os cacos da vida
 22. 22. OOuuvvee,, SSeennhhoorr...... .
 23. 23. CCoonnvveerrttee--nnooss aaoo TTeeuu aammoorr,, qquuee aa TTuuaa cchheeggaaddaa mmuuddee oo nnoossssoo ccoorraaççããoo ee ttrraabbaallhheemmooss ppaarraa qquuee fflloorreessççaa aa jjuussttiiççaa . . .
 24. 24. ee ttrraatteemmooss ttooddooss ccoommoo iirrmmããooss ee ccuuiiddeemmooss ddoo qquuee pprreecciissaamm ee vviivvaammooss cceennttrraaddooss nnooss oouuttrrooss ee eessccuutteemmooss sseemmpprree qquueemm ssooffrree.. . .
 25. 25. CCoonnvveerrttee--nnooss aa TTii,, SSeennhhoorr,, eennssiinnaa--nnooss aa ccoonnssttrruuiirr aa ppaazz,, aa ttrraattaarrmmoo--nnooss ccoomm ccaarriinnhhoo,, aa eevviittaarr ooss ccoonnfflliittooss,, . . aa mmiinniimmiizzaarr aass ddiiffeerreennççaass,,
 26. 26. a falar ccoomm ppaallaavvrraass ccáálliiddaass,, aa pprrooccuurraarr oo qquuee nnooss uunnee,, aa ccoonnssttrruuiirr oo TTeeuu RReeiinnoo ddee iigguuaallddaaddee ee FFrraatteerrnniiddaaddee eetteerrnnaass.. . . .
 27. 27. CCoonnvveerrttee--nnooss aa TTii,, SSeennhhoorr;; nnããoo nnooss ddeeiixxeess ccoonnttiinnuuaarr aa vviivveerr aassssiimm,, nnããoo ppeerrmmiittaass qquuee aa iinnddiiffeerreennççaa nnooss eennvvoollvvaa.. DDeessppeerrttaa--nnooss aa sseennssiibbiilliiddaaddee.. . . .
 28. 28. CCoonnvveerrttee--nnooss oo ccoorraaççããoo,, aaqquueellee ddee ppeeddrraa ee iinnddiiffeerreennççaa,, ppaarraa aammaarrmmooss mmaaiiss,, ppaarraa sseennttiirrmmooss oo oouuttrroo,, ppaarraa mmeellhhoorraarrmmooss aa ssuuaa eexxiissttêênncciiaa.. . . .
 29. 29. Preparar o caminho do Senhor
 30. 30. Reciclar os cacos da vida
 31. 31. VVIIVVEERR...... .
 32. 32. VViivveerr nnããoo ssee eessccrreevvee ccoomm ppaallaavvrraass,, mmaass ssiimm ccoomm pprroojjeeccttooss.. . .
 33. 33. . VViivveerr éé uumm vveerrbboo qquuee ssóó ssee ccoonnjjuuggaa ccoomm aaccttooss.. .
 34. 34. ÉÉ eessssee vveessttííggiioo qquuee . ddeeiixxaammooss mmaass,, aaoo iinnvvééss ddooss ddeessppoojjooss ddooss ffóósssseeiiss,, vviivveerr éé oo ssiinnaall ddoo ppoorrvviirr.. .
 35. 35. ÉÉ uumm eerrrroo ppeennssaarr qquuee éé pprreecciissoo nnaasscceerr ppaarraa vviivveerr,, éé eexxaaccttaammeennttee oo ccoonnttrráárriioo.. . .
 36. 36. ÉÉ pprreecciissoo vviivveerr ppaarraa nnaasscceerr,, . ppoorrqquuee vviivveerr éé ddaarr éé ddaarr--ssee aa lluuzz aa ssii mmeessmmoo.. .
 37. 37. VViivveerr éé qquueerreerr vviivveerr,, éé eessccoollhheerr,, . éé ddeesspprreennddeerr ooss lláábbiiooss ddooss ffeerrrroollhhooss,, .
 38. 38. ddeessffaazzeerr aass ssuuaass pprróópprriiaass nnoottaass . ssaallttaarr ooss sseeuuss mmuurrooss,, lleevvaannttaarr aass âânnccoorraass ddaa ssuuaa ssoommbbrraa .
 39. 39. ee,, eennffiimm,, ssaaiirr ddoo bbeeccoo oonnddee nnooss eessccoonnddííaammooss pprriissiioonneeiirrooss vvoolluunnttáárriiooss . ddee nnóóss mmeessmmooss.. . J. Debruynne, in Viver
 40. 40. Preparar o caminho do Senhor
 41. 41. Reciclar os cacos da vida
 42. 42. . AA TTaarrttaarruuggaa ee aa ÁÁgguuiiaa . . AA ttaarrttaarruuggaa ppaassssaavvaa oo tteemmppoo aa llaammeennttaarr--ssee ppoorr sseerr lleennttaa ee ddeessaajjeeiittaaddaa.. CCoommoo ggoossttaavvaa ddee ffaazzeerr ccoommppaarraaççõõeess,, aaddoorraavvaa aa bbeelleezzaa ee aa lliiggeeiirreezzaa ccoomm qquuee ssee mmoovviiaamm aass aavveess..
 43. 43. . . NNããoo ssee ccoonnffoorrmmaavvaa ccoomm aa ssuuaa ssoorrttee ee cchheeggaavvaa aa ffiiccaarr mmuuiittoo ttrriissttee.. -- QQuuee cchhaattiiccee tteerr qquuee mmee aarrrraassttaarr ppeelloo ssoolloo,, ppaassssoo aa ppaassssoo ee ccoomm eessffoorrççoo!! AAhh!! SSee eeuu ppuuddeessssee vvooaarr,, nneemm qquuee ffoossssee aappeennaass uummaa vveezz!! ddiizziiaa eellee rreeppeettiiddaammeennttee,, ddiiaa aappóóss ddiiaa.. . .
 44. 44. . . FFiinnaallmmeennttee,, nnuumm ddiiaa ddee OOuuttoonnoo,, ccoonnsseegguuiiuu ccoonnvveenncceerr aa áágguuiiaa aa lleevváá--llaa ppaarraa uumm ppaasssseeiioo ppeellaass aallttuurraass.. . SSuuaavveemmeennttee ee ccoomm ggrraannddee mmaajjeessttaaddee,, aa áágguuiiaa ee aa ttaarrttaarruuggaa eelleevvaarraamm--ssee nnoo ccééuu,, nnaaqquueellaa ttaarrddee..
 45. 45. . . OO aanniimmaallzziinnhhoo ttrraannssbboorrddaavvaa ddee ffeelliicciiddaaddee,, aaoo vveerr lláá eemm bbaaiixxoo,, ttããoo lloonnggee,, aa tteerrrraa ee sseeuuss hhaabbiittaanntteess.. -- AAhh,, qquuee mmaarraavviillhhaa!! CCoommoo eessttoouu ffeelliizz!! QQuuee iinnvveejjaa nnããoo ddeevveemm sseennttiirr aass oouuttrraass ttaarrttaarruuggaass vveennddoo--mmee vvooaarr ttããoo aallttoo!! RReeaallmmeennttee,, ssoouu uummaa ttaarrttaarruuggaa úúnniiccaa!! eexxccllaammaavvaa eellaa,, ccoomm aa vvoozz ttrreemmiiddaa ppeellaa eemmooççããoo.. . .
 46. 46. . MMaass ttaannttoo ssee ccaannssoouu aa áágguuiiaa ddee oouuvviirr sseeuuss vvaaiiddoossooss aarrgguummeennttooss,, qquuee ddeecciiddiiuu ssoollttáá--llaa.. . . AA oorrgguullhhoossaa ttaarrttaarruuggaa ccaaiiuu ccoommoo uummaa ppeeddrraa,, ddeessddee mmiillhhaarreess ddee mmeettrrooss ddee aallttuurraa,, ddeessffaazzeennddoo--ssee eemm ccaaccooss aaoo cchheeggaarr nnoo cchhããoo..
 47. 47. . . AAllgguummaass ttaarrttaarruuggaass qquuee vviirraamm ssuuaa vviizziinnhhaa ccaaiirr,, eexxccllaammaarraamm cchheeiiaass ddee ppeennaa:: -- PPoobbrreezziinnhhaa!! EEssttaavvaa ttããoo sseegguurraa aaqquuii eemm bbaaiixxoo,, nnaa tteerrrraa,, ee tteevvee qquuee . pprrooccuurraarr aass aallttuurraass ppaarraa ssee ppeerrddeerr.. .
 48. 48. Dura lição ppaarraa qquueemm ssee eemmppeennhhaa eemm iirr ccoonnttrraa ssuuaa pprróópprriiaa nnaattuurreezzaa.. NNããoo éé mmeellhhoorr . ccaaddaa uumm ccoonnffoorrmmaarr--ssee ccoomm aaqquuiilloo qquuee éé?? . . .
 49. 49. Preparar o caminho do Senhor
 50. 50. Reciclar os cacos da vida
 51. 51. OO PPOODDEERR CCUURRAATTIIVVOO DDOO AAMMOORR
 52. 52. Numa iillhhaa ppeerrddiiddaa ddoo PPaaccííffiiccoo,, eexxiissttiiaa uummaa lleepprroossaarriiaa.. OO qquuaaddrroo eerraa ddeepprriimmeennttee ppaarraa ooss ddooeenntteess ee ppeessssooaall ddee ssaaúúddee:: . .
 53. 53. ccoorrppooss ddeeffoorrmmaaddooss,, cchhaaggaass,, mmuuttiillaaççõõeess ee oo ddeesseessppeerroo ddaa aallmmaa rreefflleeccttiiddoo nnoo rroossttoo.. . .
 54. 54. AAppeennaass uumm ddooeennttee ssoorrrriiaa,, oo úúnniiccoo qquuee ppaasssseeaavvaa ppeellooss jjaarrddiinnss ddoo cceennttrroo hhoossppiittaallaarr.. TTooddaass aass mmaannhhããss,, aappóóss oo ppeeqquueennoo aallmmooççoo,, ppaasssseeaavvaa ppeelloo mmeennooss uummaa hhoorraa.. .
 55. 55. UUmm rreeccaannttoo ddoo jjaarrddiimm ppaarreecciiaa sseeuu ccoonnffiiddeennttee ee ttiinnhhaa uumm eennccaannttoo eessppeecciiaall ppaarraa eellee.. .
 56. 56. Médicos, eennffeerrmmeeiirraass ee ppeessssooaall aauuxxiilliiaarr ppeerrgguunnttaavvaamm--ssee ccoommoo eerraa ppoossssíívveell qquuee,, nnaaqquueellee jjaarrddiimm ee sseemmpprree qquuee oo ddooeennttee ffaazziiaa aaqquueellee ppaasssseeiioo,, eessttiivveessssee ttããoo ooppttiimmiissttaa ee aalleeggrree,, qquuee ssuuppeerraavvaa iinncclluussiivvee eemm aalleeggrriiaa aaqquueelleess qquuee oo ccuurraavvaamm.. .
 57. 57. OO ppeessssooaall ddee ssaaúúddee ggaarraannttiiaa qquuee oo ooppttiimmiissmmoo ddoo ddooeennttee eerraa ffrruuttoo ddoo ssiisstteemmaa uuttiilliizzaaddoo nnoo CCeennttrroo.. .
 58. 58. QQuuaannddoo hhaavviiaa vviissiittaass iimmppoorrttaanntteess aaoo CCeennttrroo,, aa sseegguuiirr cchhaammaavvaamm--nnoo ppaarraa qquuee ttooddooss vveerriiffiiccaasssseemm aa ffoorrççaa ddee uumm ssoorrrriissoo nnoo mmeeiioo ddee uumm aammbbiieennttee ttããoo ddeepprriimmeennttee.. .
 59. 59. EE rreeccoommeennddaavvaamm mmuuiittoo vviivvaammeennttee aaooss oouuttrrooss ddooeenntteess qquuee ppaasssseeaasssseemm ppeelloo jjaarrddiimm ccoommoo rreemmééddiioo eeffiiccaazz.. .
 60. 60. UUmm ddiiaa,, eennqquuaannttoo oo ddooeennttee eessttaavvaa nnoo rreeccaannttoo,, uummaa eennffeerrmmeeiirraa vviiuu qquuee uumm rroossttoo ddee mmuullhheerr aappaarreecciiaa ppoorr cciimmaa ddoo mmuurroo.. .
 61. 61. OO ppoobbrree eennffeerrmmoo,, eennvveerrggoonnhhaaddoo,, vviiuu--ssee oobbrriiggaaddoo aa ccoonnffeessssaarr:: «ÉÉ aa mmiinnhhaa mmuullhheerr,, vveemm ttooddooss ooss ddiiaass vviissiittaarr--mmee.. OO sseeuu ssoorrrriissoo ddáá--mmee ffoorrççaa ppaarraa ssoorrrriirr dduurraannttee ttooddoo oo ddiiaa».. .
 62. 62. Os ddiirreeccttoorreess ddoo CCeennttrroo,, aaoo ttoommaarreemm ccoonnhheecciimmeennttoo ddoo ffaaccttoo,, sseennttiirraamm--ssee eennggaannaaddooss ee ffrruussttrraaddooss aaoo ccoonnssttaattaarr qquuee aa ssuuaa aalleeggrriiaa ee oo sseeuu ooppttiimmiissmmoo nnããoo eerraamm ffrruuttoo ddaa ppoollííttiiccaa ddee ssaaúúddee ddoo CCeennttrroo.. .
 63. 63. A ppaarrttiirr ddeessssee mmoommeennttoo,, iinneexxpplliiccaavveellmmeennttee pprrooiibbiirraamm--nnoo ddee ssaaiirr ppaarraa oo jjaarrddiimm.. MMaass aaoo ccoonnssttaattaarr dduurraannttee aallgguumm tteemmppoo qquuee ccoonnttiinnuuaavvaa aalleeggrree ccoommoo sseemmpprree,, ddeeiixxaarraamm--nnoo ssaaiirr nnoovvaammeennttee.. .
 64. 64. PPeennssaarraamm qquuee,, eeffeeccttiivvaammeennttee,, eerraa ccoonnsseeqquuêênncciiaa ddaass tteerraappêêuuttiiccaass uuttiilliizzaaddaass.. .
 65. 65. NNuunnccaa cchheeggaarraamm aa ssaabbeerr qquuee oo lleepprroossoo ttooddaass aass mmaannhhããss vviiaa aa ffoottooggrraaffiiaa ddaa ssuuaa eessppoossaa,, ssoorrrriiaa ee bbeeiijjaavvaa--aa.. .
 66. 66. Preparar o caminho do Senhor
 67. 67. Reciclar os cacos da vida
 68. 68. . AA ttiijjoollaaddaa . . UUmm jjoovveemm ee bbeemm ssuucceeddiiddoo eexxeeccuuttiivvoo ddiirriiggiiaa,, eemm aallttaa vveelloocciiddaaddee,, oo sseeuu nnoovvoo FFeerrrraarrii.. DDee rreeppeennttee,, uumm ttiijjoolloo ssuurrggiiuu ee eessppaattiiffoouu--ssee nnaa ppoorrttaa llaatteerraall ddoo ccaarrrroo..
 69. 69. . . TTrraavvoouu bbrruussccaammeennttee ee ffeezz mmaarrcchhaa aattrrááss aattéé aaoo lluuggaarr ddee oonnddee tteerriiaa vviinnddoo oo ttiijjoolloo.. SSaallttoouu ddoo ccaarrrroo ee ppeeggoouu bbrruussccaammeennttee uummaa ccrriiaannççaa,, eemmppuurrrraannddoo--aa ccoonnttrraa uumm vveeííccuulloo eessttaacciioonnaaddoo ee ggrriittoouu:: . .
 70. 70. . . . . "- Porquê iissssoo?? QQuueemm ééss ttuu?? QQuuee aassnneeiirraa ttuu ppeennssaass qquuee eessttááss aa ffaazzeerr?? EEssttee éé uumm ccaarrrroo nnoovvoo ee ccaarroo.. AAqquueellee ttiijjoolloo qquuee ttuu jjooggaassttee vvaaii--mmee ccuussttaarr mmuuiittoo ddiinnhheeiirroo!! PPoorr qquuee éé qquuee ffiizzeessttee iissttoo??”” ""-- PPoorr ffaavvoorr,, sseennhhoorr,, ddeessccuullppee--mmee,, eeuu nnããoo ssaabbiiaa mmaaiiss oo qquuee ffaazzeerr!!”” -- iimmpplloorroouu oo ppeeqquueenniittoo -- ““NNiinngguuéémm eessttaavvaa ddiissppoossttoo aa ppaarraarr ee mmee aatteennddeerr nneessttee llooccaall!!””
 71. 71. . . Lágrimas ccoorrrriiaamm ddoo rroossttoo ddoo ggaarroottoo,, eennqquuaannttoo aappoonnttaavvaa nnaa ddiirreeccççããoo ddooss ccaarrrrooss eessttaacciioonnaaddooss.. . . ""--ÉÉ mmeeuu iirrmmããoo.. EEllee ddeesscceeuu sseemm ttrraavvããoo ee ccaaiiuu ddaa ssuuaa ccaaddeeiirraa ddee rrooddaass ee nnããoo ccoonnssiiggoo lleevvaannttáá--lloo..””
 72. 72. . . SSoolluuççaannddoo,, oo mmeenniinnoo ppeerrgguunnttoouu aaoo eexxeeccuuttiivvoo:: “- O senhor poderia ajudar-me a recolocá-lo na sua cadeira de rodas? Ele está machucado e é muito pesado para mim.” . .
 73. 73. . . Movido iinntteerrnnaammeennttee ppaarraa mmuuiittoo aalléémm ddaass ppaallaavvrraass,, oo jjoovveemm mmoottoorriissttaa,, eennggoolliinnddoo uumm iimmeennssoo nnóó,, ddiirriiggiiuu--ssee aaoo jjoovveennzziinnhhoo,, ccoollooccaannddoo--oo eemm ssuuaa ccaaddeeiirraa ddee rrooddaass.. TTiirroouu oo sseeuu lleennççoo,, lliimmppoouu aass ffeerriiddaass ee aarrrraannhhõõeess,, vveerriiffiiccaannddoo ssee ttuuddoo eessttaavvaa bbeemm.. . .
 74. 74. . . OO hhoommeemm vviiuu eennttããoo oo mmeenniinnoo ddiissttaanncciiaarr--ssee,, eemmppuurrrraannddoo oo iirrmmããoo eemm ddiirreeccççããoo aa ccaassaa...... . . ""--OObbrriiggaaddoo!! EE qquuee DDeeuuss ppoossssaa aabbeennççooáá--lloo!!””,, aaggrraaddeecceeuu aa ccrriiaannççaa..
 75. 75. . . . . Foi um longo caminho até aaoo sseeuu FFeerrrraarrii...... UUmm lloonnggoo ee lleennttoo ccaammiinnhhoo ddee vvoollttaa......
 76. 76. . . EEllee nnuunnccaa mmaaiiss ccoonnsseerrttoouu aa ppoorrttaa aammaassssaaddaa.. . . DDeeiixxoouu--aa aassssiimm ppaarraa ssee lleemmbbrraarr ddee nnããoo aannddaarr ttããoo rrááppiiddoo ppeellaa vviiddaa,, qquuee aallgguuéémm pprreecciissaassssee aattiirraarr uumm ttiijjoolloo ppaarraa oobbtteerr aa ssuuaa aatteennççããoo......
 77. 77. ""DDeeuuss ssuussssuurrrraa eemm nnoossssaass aallmmaass ee ffaallaa aaooss nnoossssooss ccoorraaççõõeess.. AAllgguummaass vveezzeess,, qquuaannddoo nnããoo tteemmooss tteemmppoo ddee oouuvviirr,, EELLEE tteemm ddee jjooggaarr uumm TTiijjoolloo eemm nnóóss!!"" . PPaarraa RReefflleeccttiirr:: . .
 78. 78. Preparar o caminho do Senhor
 79. 79. Reciclar os cacos da vida

×