O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
25 do Tempo Comum
4ª Parte ddoo eevvaannggeellhhoo ddee MMtt:: 
““TTeerr oo ccoorraaççããoo pprróóxxiimmoo ddee DDeeuuss”” 
SSeerrmmããoo ssoo...
Transjordânia, caminho para 
Jerusalém 
A Igreja é chamada a 
viver a 
GENEROSIDADE de
MMtt 2200,, 11--1166 
NNaaqquueellee tteemmppoo,, ddiissssee JJeessuuss aaooss 
sseeuuss ddiissccííppuullooss aa sseegguui...
TTooddooss 
ssoommooss 
cchhaammaaddooss 
àà ttaarreeffaa ddee 
mmeellhhoorraarr oo 
mmuunnddoo 
A vinha foi-nos dada 
em ...
Saiu a meia mmaannhhãã,, vviiuu oouuttrrooss 
qquuee eessttaavvaamm nnaa pprraaççaa oocciioossooss ee 
ddiissssee--llhhees...
http://youtu.be/NNããoo ppeerrccaammooss ooY tEteebsmm9o3ppFootC Annaa pprraaççaa,, 
ffaallttaa mmããoo ddee oobbrraa ggeenn...
Saindo aaoo ccaaiirr ddaa ttaarrddee,, 
eennccoonnttrroouu aaiinnddaa oouuttrrooss qquuee 
eessttaavvaamm ppaarraaddooss e...
NNuunnccaa éé ddeemmaassiiaaddoo ttaarrddee 
Só entre 
TODOS 
faremos “o 
céu novo e 
a terra 
nova” (Apoc 
21 ,1) 
VViinn...
Ao anoitecer, oo ddoonnoo ddaa vviinnhhaa 
ddiissssee aaoo ccaappaattaazz:: ’’CChhaammaa ooss 
ttrraabbaallhhaaddoorreess ...
NNããoo 
ttrraabbaallhheemmooss 
ppeelloo ssoollddoo,, oo 
mmeellhhoorr 
ttrraabbaallhhoo éé oo 
qquuee ssee ffaazz 
ppoorr...
Quando vieram ooss pprriimmeeiirrooss,, 
jjuullggaarraamm qquuee iiaamm rreecceebbeerr mmaaiiss,, 
mmaass rreecceebbeerraa...
SSee nnããoo ffoorreess 
mmeessqquuiinnhhoo,, aaoo 
aaccaabbaarr aa jjoorrnnaaddaa,, 
sseenntteess aa aalleeggrraa ddoo 
ss...
Mas o proprietário rreessppoonnddeeuu aa 
uumm ddee--lleess:: ‘‘AAmmiiggoo,, eemm nnaaddaa ttee 
pprreejjuuddiiccoo.. NNãã...
NNããoo cclliiccaarr 
AA GGRRAATTUUIIDDAADDEE 
ffaazz--nnooss eennttrraarr nnoo 
SSEERR ddee DDeeuuss 
Ele quer-nos dar 
a ...
AAssssiimm,, ooss 
úúllttiimmooss sseerrããoo ooss 
pprriimmeeiirrooss ee ooss 
pprriimmeeiirrooss sseerrããoo 
ooss úúlltti...
OOss úúllttiimmooss ppaassssaamm aa 
sseerr pprriimmeeiirrooss,, ooss 
ddeesspprreezzaaddooss ppeellooss 
ddoonnooss ddoo ...
SSeennhhoorr,, ccoonncceeddee--nnooss aa 
aalleeggrriiaa ddee vviivveerr 
ssuubbmmeerrggiiddooss nnaa 
GGEENNEERROOSSIIDDA...
Monjas de St. Benet de Montserrat 
www.benedictinescat.com/ 
montserrat
vencimento 
sem merecimento
. 
CCAADDAA UUMM DDÁÁ OO QQUUEE TTEEMM 
. 
. 
HHaavviiaamm dduuaass vviizziinnhhaass qquuee vviivviiaamm eemm ppéé 
ddee g...
DDeeppooiiss ddoo sseeuu eennccoonnttrroo 
ccoomm JJeessuuss,, DD.. MMaarriiaa 
ddeessccoobbrriiuu oo vveerrddaaddeeiirroo...
AAoo eennccoonnttrraarreemm--ssee nnaa rruuaa,, mmuuiittoo 
hhuummiillddeemmeennttee,, ddiissssee DD.. MMaarriiaa:: 
-- MM...
D. CClloottiillddee,, nnaa hhoorraa,, eessttrraannhhoouu aa aattiittuuddee 
ddaa vveellhhaa rriivvaall,, ee ddiissssee qqu...
. 
. 
AAoo cchheeggaarr aa ccaassaa,, pprreeppaarroouu uummaa bbeellaa 
cceessttaa ddee pprreesseenntteess,, ccoobbrriinnd...
. 
. 
MMaannddoouu aa eemmpprreeggaaddaa lleevvaarr oo pprreesseennttee 
aa ccaassaa ddaa rriivvaall,, ccoomm uumm bbiillh...
DDoonnaa MMaarriiaa eessttrraannhhoouu oo pprreesseennttee,, 
mmaass nnããoo ssee eexxaallttoouu.. 
-- OO qquuee éé qquuee ...
AAllgguumm tteemmppoo ddeeppooiiss,, DD.. CClloottiillddee aatteennddee 
àà ppoorrttaa ee rreecceebbee uummaa lliinnddaa c...
""EEssttaass fflloorreess éé oo qquuee ttee ooffeerreeççoo 
eemm pprroovvaa ddaa mmiinnhhaa aammiizzaaddee.. 
. 
. 
QQuuaa...
FFoorraamm ccuullttiivvaaddaass ccoomm oo 
eesstteerrccoo qquuee ttuu mmee eennvviiaassttee 
ee qquuee pprrooppoorrcciioon...
vencimento 
sem merecimento
AASS TTRRÊÊSS AATTIITTUUDDEESS 
. 
. 
EExxiisstteemm sseerreess hhuummaannooss-- 
vvaassoo,, qquuee rreettéémm ee nnããoo d...
. 
. 
SSããoo aaqquueelleess qquuee aaccrreeddiittaamm 
ssaabbeerreemm ttuuddoo qquuee hháá ppaarraa 
ssaabbeerr,, tteerree...
. 
. 
SSããoo iimmppeeddiiddooss ddee 
ccoommppaarrttiillhhaarr aa ssuuaa aalleeggrriiaa,, 
oo sseeuu sseerrvviiççoo ee oos...
Por outro llaaddoo eexxiisstteemm ooss sseerreess hhuummaannooss-- 
ccaannaall,, qquuee ddããoo ee nnããoo rreettêêmm -- ssã...
"".. NNããoo eessttããoo ffeelliizzeess ssee nnããoo 
rreeaalliizzaamm mmuuiittaass aaccttiivviiddaaddeess 
ee ttooddaass cco...
Acreditam eessttaarr aaoo sseerrvviiççoo ddooss oouuttrrooss,, 
ffrruuttoo ddee ssuuaa nneeuurroossee pprroodduuttiivvaa,,...
MMaass ttaammbbéémm 
ppooddeemmooss eennccoonnttrraarr 
sseerreess hhuummaannooss--ffoonnttee,, 
qquuee pprroodduuzzeemm,,...
CCaappaazzeess ddee ddaarr sseemm 
ssee eessvvaazziiaarr,, ddee 
ooffeerreecceerr aa ssuuaa áágguuaa 
sseemm aaccaabbaarre...
. 
. 
SSããoo aaqquueelleess qquuee nnooss 
ssaallppiiccaamm ""ggoottiinnhhaass"" ddee 
aammoorr,, ccoonnffiiaannççaa ee 
o...
vencimento 
sem merecimento
OO GGRRAANNDDEE TTRRAABBAALLHHOO 
EErraa uummaa vveezz,, qquuaattrroo ppeessssooaass qquuee ssee 
cchhaammaavvaamm:: AALLG...
Havia um grande ttrraabbaallhhoo aa sseerr ffeeiittoo ee 
TTOODDOO MMUUNNDDOO aaccrreeddiittaavvaa qquuee AALLGGUUÉÉMM 
ii...
AALLGGUUÉÉMM ffiiccoouu aabboorrrreecciiddoo,, ppoorrqquuee 
eenntteennddiiaa qquuee ssuuaa eexxeeccuuççããoo eerraa 
rrees...
MMoorraall ddaa hhiissttóórriiaa:: 
TTOODDOO OO MMUUNNDDOO sseemmpprree ccuullppaa 
AALLGGUUÉÉMM qquuaannddoo NNIINNGGUUÉÉ...
vencimento 
sem merecimento
Gratidão de Amigo
Pela amizade que você me vota, 
por meus defeitos que você nem nota...
Por meus valores que você aumenta, 
por minha fé que você alimenta...
Por esta paz que nós nos transmitimos, 
por este pão de amor que repartimos...
Pelo silêncio que diz quase tudo, 
por este olhar que me reprova mudo....
Pela pureza dos seus sentimentos, 
pela presença em todos os momentos...
Por ser presente, mesmo quando ausente, 
por ser feliz quando me vê contente...
Por este olhar que diz: 
“Amigo, vá em frente!”
Por ficar triste, quando estou tristonho, 
por rir comigo quando estou risonho...
Por repreender-me, quando estou errado, 
por meu segredo, sempre bem guardado...
Por seu segredo, que só eu conheço, 
por achar que apenas eu mereço...
Por me apontar para DEUS a todo 
instante, por esse amor fraterno tão 
constante...
Por tudo isso e muito mais eu digo: 
DEUS TE ABENÇOE, MEU QUERIDO 
AMIGO!”
vencimento 
sem merecimento
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO

383 visualizações

Publicada em

25º DOMINGO DO TEMPO COMUM A
VENCIMENTO SEM MERECIMENTO

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

25ºdomingo tc14a VENCIMENTO SEM MERECIMENTO

 1. 1. 25 do Tempo Comum
 2. 2. 4ª Parte ddoo eevvaannggeellhhoo ddee MMtt:: ““TTeerr oo ccoorraaççããoo pprróóxxiimmoo ddee DDeeuuss”” SSeerrmmããoo ssoobbrree aa IIggrreejjaa:: --EEmm CCaaffaarrnnaauumm:: nnoovvooss vvaalloorreess eecclleessiiaaiiss --NNaa TTrraannssjjoorrddâânniiaa ((PPeerreeiiaa)):: ccaaddaa uumm sseegguunnddoo oo pprróópprriioo eessttaaddoo ((ccaassaaddooss oouu ccéélliibbeess ppeelloo RReeiinnoo)) ((HHoojjee)) NNoo ffiinnaall ddoo SSeerrmmããoo,, JJeessuuss ddiizz qquuee sseerr sseerrvviiddoorreess ddoo RReeiinnoo,, ddaa IIggrreejjaa,, nnããoo éé uumm nneeggóócciioo,, mmaass uumm eessppeerraarr ttuuddoo ddaa ggrraattuuiiddaaddee ddee DDeeuuss
 3. 3. Transjordânia, caminho para Jerusalém A Igreja é chamada a viver a GENEROSIDADE de
 4. 4. MMtt 2200,, 11--1166 NNaaqquueellee tteemmppoo,, ddiissssee JJeessuuss aaooss sseeuuss ddiissccííppuullooss aa sseegguuiinnttee ppaarráábboollaa:: «OO rreeiinnoo ddooss CCééuuss ppooddee ccoommppaarraarr--ssee aa uumm pprroopprriieettáárriioo,, qquuee ssaaiiuu mmuuiittoo cceeddoo aa ccoonnttrraattaarr ttrraabbaallhhaaddoorreess ppaarraa aa ssuuaa vviinnhhaa.. AAjjuussttoouu ccoomm eelleess uumm ddeennáárriioo ppoorr ddiiaa ee mmaannddoouu--ooss ppaarraa aa ssuuaa vviinnhhaa..
 5. 5. TTooddooss ssoommooss cchhaammaaddooss àà ttaarreeffaa ddee mmeellhhoorraarr oo mmuunnddoo A vinha foi-nos dada em herança
 6. 6. Saiu a meia mmaannhhãã,, vviiuu oouuttrrooss qquuee eessttaavvaamm nnaa pprraaççaa oocciioossooss ee ddiissssee--llhheess:: ‘‘IIddee vvóóss ttaammbbéémm ppaarraa aa mmiinnhhaa vviinnhhaa ee ddaarr--vvooss--eeii oo qquuee ffoorr jjuussttoo’’.. EE eelleess ffoorraamm.. VVoollttoouu aa ssaaiirr,, ppoorr vvoollttaa ddoo mmeeiioo-- ddiiaa ee ppeellaass ttrrêêss hhoorraass ddaa ttaarrddee,, ee ffeezz oo mmeessmmoo..
 7. 7. http://youtu.be/NNããoo ppeerrccaammooss ooY tEteebsmm9o3ppFootC Annaa pprraaççaa,, ffaallttaa mmããoo ddee oobbrraa ggeenneerroossaa A construção do mundo depende, também, de mim
 8. 8. Saindo aaoo ccaaiirr ddaa ttaarrddee,, eennccoonnttrroouu aaiinnddaa oouuttrrooss qquuee eessttaavvaamm ppaarraaddooss ee ddiissssee--llhheess:: ‘‘PPoorrqquuee ffiiccaaiiss aaqquuii ttooddoo oo ddiiaa sseemm ttrraabbaallhhaarr??’’ EElleess rreessppoonnddee-- rraamm--llhhee:: ‘‘NNiigguuéémm nnooss ccoonnttrraattoouu’’.. EEllee ddiissssee--llhheess:: ‘‘IIddee vvóóss ttaammbbéémm ppaarraa aa mmiinnhhaa vviinnhhaa’’..
 9. 9. NNuunnccaa éé ddeemmaassiiaaddoo ttaarrddee Só entre TODOS faremos “o céu novo e a terra nova” (Apoc 21 ,1) VViinnhheeddooss
 10. 10. Ao anoitecer, oo ddoonnoo ddaa vviinnhhaa ddiissssee aaoo ccaappaattaazz:: ’’CChhaammaa ooss ttrraabbaallhhaaddoorreess ppaaggaa--llhheess oo ssaalláárriioo,, aa ccoommeeççaarr ppeellooss úúllttiimmooss ee aa aaccaabbaarr nnooss pprriimmeeiirrooss’’.. VViieerraamm ooss ddoo eennttaarrddeecceerr ee rreecceebbeerraamm uumm ddeennáárriioo ccaaddaa uumm..
 11. 11. NNããoo ttrraabbaallhheemmooss ppeelloo ssoollddoo,, oo mmeellhhoorr ttrraabbaallhhoo éé oo qquuee ssee ffaazz ppoorr aammoorr A jornada inteira é o gozo de servir
 12. 12. Quando vieram ooss pprriimmeeiirrooss,, jjuullggaarraamm qquuee iiaamm rreecceebbeerr mmaaiiss,, mmaass rreecceebbeerraamm ttaammbbéémm uumm ddeennáárriioo ccaaddaa uumm.. DDeeppooiiss ddee oo tteerreemm rreecceebbiiddoo,, ccoommeeççaarraamm aa mmuurr--mmuurraarr ccoonnttrraa oo pprroopprriieettáárriioo,, ddiizzeennddoo:: ’’EEsstteess úúllttiimmooss ttrraabbaallhhaarraamm ssóó uummaa hhoorraa ee ddeessttee-- llhheess aa mmeessmmaa ppaaggaa qquuee aa nnóóss,, qquuee ssuuppoorrttáámmooss oo ppeessoo ddoo ddiiaa ee oo
 13. 13. SSee nnããoo ffoorreess mmeessqquuiinnhhoo,, aaoo aaccaabbaarr aa jjoorrnnaaddaa,, sseenntteess aa aalleeggrraa ddoo sseerrvviiççoo mmaaggnnâânniimmoo Sabendo que Deus não premeia os nossos esforços mas os seus dons (S. Agustín)
 14. 14. Mas o proprietário rreessppoonnddeeuu aa uumm ddee--lleess:: ‘‘AAmmiiggoo,, eemm nnaaddaa ttee pprreejjuuddiiccoo.. NNããoo ffooii uumm ddeennáárriioo qquuee aajjuussttaassttee ccoommiiggoo?? LLeevvaa oo qquuee éé tteeuu ee sseegguuee oo tteeuu ccaa--mmiinnhhoo.. EEuu qquueerroo ddaarr aa eessttee úúllttiimmoo ttaannttoo ccoommoo aa ttii.. NNããoo mmee sseerráá ppeerrmmiittiiddoo ffaazzeerr oo qquuee qquueerroo ddoo qquuee éé mmeeuu?? OOuu sseerrããoo mmaauuss ooss tteeuuss oollhhooss ppoorrqquuee eeuu ssoouu bboomm??’’
 15. 15. NNããoo cclliiccaarr AA GGRRAATTUUIIDDAADDEE ffaazz--nnooss eennttrraarr nnoo SSEERR ddee DDeeuuss Ele quer-nos dar a TODOS muito mais do que merecemos
 16. 16. AAssssiimm,, ooss úúllttiimmooss sseerrããoo ooss pprriimmeeiirrooss ee ooss pprriimmeeiirrooss sseerrããoo ooss úúllttiimmooss»..
 17. 17. OOss úúllttiimmooss ppaassssaamm aa sseerr pprriimmeeiirrooss,, ooss ddeesspprreezzaaddooss ppeellooss ddoonnooss ddoo mmuunnddoo,, ooccuuppaamm ooss lluuggaarreess mmaaiiss aallttooss Os últimos, sejam de que raça forem, junto a Jesus, são os da frente
 18. 18. SSeennhhoorr,, ccoonncceeddee--nnooss aa aalleeggrriiaa ddee vviivveerr ssuubbmmeerrggiiddooss nnaa GGEENNEERROOSSIIDDAADDEE ddoo PPaaii,, ccoonnsscciieenntteess qquuee aa rreeccoommppeennssaa sseerráá ddeesspprrooppoorrcciioonnaaddaa..
 19. 19. Monjas de St. Benet de Montserrat www.benedictinescat.com/ montserrat
 20. 20. vencimento sem merecimento
 21. 21. . CCAADDAA UUMM DDÁÁ OO QQUUEE TTEEMM . . HHaavviiaamm dduuaass vviizziinnhhaass qquuee vviivviiaamm eemm ppéé ddee gguueerrrraa.. NNããoo ssee ppooddiiaamm eennccoonnttrraarr nnaa rruuaa qquuee eerraa bbrriiggaa ppeellaa cceerrttaa..
 22. 22. DDeeppooiiss ddoo sseeuu eennccoonnttrroo ccoomm JJeessuuss,, DD.. MMaarriiaa ddeessccoobbrriiuu oo vveerrddaaddeeiirroo vvaalloorr ddaa aammiizzaaddee ee rreessoollvveeuu qquuee iirriiaa ffaazzeerr aass ppaazzeess ccoomm DD.. CClloottiillddee.. . .
 23. 23. AAoo eennccoonnttrraarreemm--ssee nnaa rruuaa,, mmuuiittoo hhuummiillddeemmeennttee,, ddiissssee DD.. MMaarriiaa:: -- MMiinnhhaa qquueerriiddaa CClloottiillddee,, jjáá eessttaammooss nneessttaa ddeessaavveennççaa hháá aannooss ee sseemm nneennhhuumm mmoottiivvoo aappaarreennttee.. PPrrooppoonnhhoo--ttee qquuee ffaaççaammooss aass ppaazzeess ee vviivvaammooss ccoommoo dduuaass . . bbooaass ee vveellhhaass aammiiggaass..
 24. 24. D. CClloottiillddee,, nnaa hhoorraa,, eessttrraannhhoouu aa aattiittuuddee ddaa vveellhhaa rriivvaall,, ee ddiissssee qquuee iirriiaa ppeennssaarr nnoo ccaassoo.. PPeelloo ccaammiinnhhoo ffooii mmaattuuttaannddoo:: -- EEssttaa DD.. MMaarriiaa nnããoo mmee eennggaannaa:: eessttáá aa qquueerreerr aapprroonnttaarr aallgguummaa ee eeuu nnããoo vvoouu ddeeiixxaarr qquuee iissssoo aaccoonntteeççaa aassssiimm sseemm mmaaiiss.. VVoouu mmaannddaarr--llhhee uumm pprreesseennttee ppaarraa vveerr aa . ssuuaa rreeaaccççããoo.. . .
 25. 25. . . AAoo cchheeggaarr aa ccaassaa,, pprreeppaarroouu uummaa bbeellaa cceessttaa ddee pprreesseenntteess,, ccoobbrriinnddoo--aa ccoomm uumm lliinnddoo ppaappeell,, mmaass eenncchheeuu--aa ddee eesstteerrccoo ddee vvaaccaa.. -- EEuu aaddoorraarriiaa vveerr aa ccaarraa ddaa DD.. MMaarriiaa aaoo rreecceebbeerr eessttee ''mmaarraavviillhhoossoo'' pprreesseennttee.. VVaammooss vveerr ssee eellaa vvaaii ggoossttaarr ddeessttaa!! .
 26. 26. . . MMaannddoouu aa eemmpprreeggaaddaa lleevvaarr oo pprreesseennttee aa ccaassaa ddaa rriivvaall,, ccoomm uumm bbiillhheettee:: ""AAcceeiittoo aa ttuuaa pprrooppoossttaa ddee ppaazz,, ee,, ppaarraa sseellaarrmmooss oo nnoossssoo ccoommpprroommiissssoo,, eennvviioo--ttee eessttee lliinnddoo pprreesseennttee"".. .
 27. 27. DDoonnaa MMaarriiaa eessttrraannhhoouu oo pprreesseennttee,, mmaass nnããoo ssee eexxaallttoouu.. -- OO qquuee éé qquuee eellaa eessttáá aa pprrooppoorr ccoomm iissttoo?????? NNããoo eessttaammooss aa ffaazzeerr aass ppaazzeess?? BBeemm,, vvaammooss ddeeiixxaarr iissttoo ppaarraa lláá...... . . .
 28. 28. AAllgguumm tteemmppoo ddeeppooiiss,, DD.. CClloottiillddee aatteennddee àà ppoorrttaa ee rreecceebbee uummaa lliinnddaa cceessttaa ddee pprreesseenntteess ccoobbeerrttaa ccoomm uumm bbeelloo ppaappeell.. -- ÉÉ aa vviinnggaannççaa ddaaqquueellaa aassqquueerroossaa ddaa MMaarriiaa.. OO qquuee éé qquuee sseerráá qquuee eellaa mmee aapprroonnttoouu?? . . .
 29. 29. ""EEssttaass fflloorreess éé oo qquuee ttee ooffeerreeççoo eemm pprroovvaa ddaa mmiinnhhaa aammiizzaaddee.. . . QQuuaall nnããoo ffooii aa ssuuaa ssuurrpprreessaa aaoo aabbrriirr aa cceessttaa ee vveerr uumm lliinnddoo aarrrraannjjoo ddaass mmaaiiss bbeellaass fflloorreess qquuee ppooddiiaamm eexxiissttiirr nnuumm jjaarrddiimm,, ee uumm ccaarrttããoo ccoomm aa sseegguuiinnttee mmeennssaaggeemm:: .
 30. 30. FFoorraamm ccuullttiivvaaddaass ccoomm oo eesstteerrccoo qquuee ttuu mmee eennvviiaassttee ee qquuee pprrooppoorrcciioonnoouu eexxcceelleennttee aadduubboo ppaarraa oo mmeeuu jjaarrddiimm.. . . .
 31. 31. vencimento sem merecimento
 32. 32. AASS TTRRÊÊSS AATTIITTUUDDEESS . . EExxiisstteemm sseerreess hhuummaannooss-- vvaassoo,, qquuee rreettéémm ee nnããoo ddáá nnaaddaa -- ccuujjaa úúnniiccaa mmeettaa éé aarrmmaazzeennaarr ccoonnhheecciimmeennttooss,, oobbjjeeccttooss ee ddiinnhheeiirroo..
 33. 33. . . SSããoo aaqquueelleess qquuee aaccrreeddiittaamm ssaabbeerreemm ttuuddoo qquuee hháá ppaarraa ssaabbeerr,, tteerreemm ttuuddoo oo qquuee hháá ppaarraa tteerr ee ccoonnssiiddeerraamm aa ssuuaa ttaarreeffaa tteerrmmiinnaaddaa qquuaannddoo ccoonncclluuíírraamm oo aarrmmaazzeennaammeennttoo..
 34. 34. . . SSããoo iimmppeeddiiddooss ddee ccoommppaarrttiillhhaarr aa ssuuaa aalleeggrriiaa,, oo sseeuu sseerrvviiççoo ee ooss sseeuuss ttaalleennttooss.. SSããoo eexxttrraaoorrddiinnaarriiaammeennttee eessttéérreeiiss,, sseerrvviiddoorreess ddoo sseeuu eeggooííssmmoo,, ccaarrcceerreeiirrooss ddee sseeuu pprróópprriioo ppootteenncciiaall hhuummaannoo..
 35. 35. Por outro llaaddoo eexxiisstteemm ooss sseerreess hhuummaannooss-- ccaannaall,, qquuee ddããoo ee nnããoo rreettêêmm -- ssããoo aaqquueelleess qquuee ppaassssaamm aa vviiddaa aa ffaazzeerr ee aa ffaazzeerr ccooiissaass.. SSeeuu lleemmaa éé:: ""pprroodduuzziirr,, pprroodduuzziirr ee pprroodduuzziirr"".. . .
 36. 36. "".. NNããoo eessttããoo ffeelliizzeess ssee nnããoo rreeaalliizzaamm mmuuiittaass aaccttiivviiddaaddeess ee ttooddaass ccoomm pprreessssaa,, sseemm ppeerrddeerr uumm mmiinnuuttoo.. . .
 37. 37. Acreditam eessttaarr aaoo sseerrvviiççoo ddooss oouuttrrooss,, ffrruuttoo ddee ssuuaa nneeuurroossee pprroodduuttiivvaa,, qquuaannddoo,, nnaa vveerrddaaddee,, aaggiirr sseemm ppaarraarr éé oo úúnniiccoo mmooddoo qquuee ttêêmm ddee aaccaallmmaarr aass ssuuaass ccaarrêênncciiaass;; ddããoo,, ddããoo ee ddããoo;; mmaass nnããoo rreettêêmm.. CCoonnttiinnuuaamm aa ddaarr ee sseenntteemm--ssee vvaazziiooss.. . .
 38. 38. MMaass ttaammbbéémm ppooddeemmooss eennccoonnttrraarr sseerreess hhuummaannooss--ffoonnttee,, qquuee pprroodduuzzeemm,, ddããoo ee rreettêêmm -- qquuee ssããoo vveerrddaaddeeiirrooss mmaannaanncciiaaiiss ddee vviiddaa.. . .
 39. 39. CCaappaazzeess ddee ddaarr sseemm ssee eessvvaazziiaarr,, ddee ooffeerreecceerr aa ssuuaa áágguuaa sseemm aaccaabbaarreemm sseeccooss.. . .
 40. 40. . . SSããoo aaqquueelleess qquuee nnooss ssaallppiiccaamm ""ggoottiinnhhaass"" ddee aammoorr,, ccoonnffiiaannççaa ee ooppttiimmiissmmoo,, iilluummiinnaannddoo ccoomm oo sseeuu rreefflleexxoo aa nnoossssaa pprróópprriiaa vviiddaa.. . EElliiaannaa SSiiccssúú
 41. 41. vencimento sem merecimento
 42. 42. OO GGRRAANNDDEE TTRRAABBAALLHHOO EErraa uummaa vveezz,, qquuaattrroo ppeessssooaass qquuee ssee cchhaammaavvaamm:: AALLGGUUÉÉMM,, NNIINNGGUUÉÉMM,, TTOODDOO MMUUNNDDOO ee QQUUAALLQQUUEERR UUMM.. . .
 43. 43. Havia um grande ttrraabbaallhhoo aa sseerr ffeeiittoo ee TTOODDOO MMUUNNDDOO aaccrreeddiittaavvaa qquuee AALLGGUUÉÉMM iirriiaa eexxeeccuuttáá--lloo.. QQUUAALLQQUUEERR UUMM ppooddeerriiaa ffaazzêê--lloo,, mmaass NNIINNGGUUÉÉMM oo ffeezz.. . .
 44. 44. AALLGGUUÉÉMM ffiiccoouu aabboorrrreecciiddoo,, ppoorrqquuee eenntteennddiiaa qquuee ssuuaa eexxeeccuuççããoo eerraa rreessppoonnssaabbiilliiddaaddee ddee TTOODDOO OO MMUUNNDDOO.. PPoorr ssuuaa vveezz TTOODDOO OO MMUUNNDDOO ppeennssoouu qquuee QQUUAALLQQUUEERR UUMM ppooddeerriiaa tteerr eexxeeccuuttaaddoo,, mmaass NNIINNGGUUÉÉMM oo ffeezz ...... . . .
 45. 45. MMoorraall ddaa hhiissttóórriiaa:: TTOODDOO OO MMUUNNDDOO sseemmpprree ccuullppaa AALLGGUUÉÉMM qquuaannddoo NNIINNGGUUÉÉMM ffaazz,, oo qquuee QQUUAALLQQUUEERR UUMM . . ppooddeerriiaa tteerr ffeeiittoo.. EElliiaannaa SSiiccssúú
 46. 46. vencimento sem merecimento
 47. 47. Gratidão de Amigo
 48. 48. Pela amizade que você me vota, por meus defeitos que você nem nota...
 49. 49. Por meus valores que você aumenta, por minha fé que você alimenta...
 50. 50. Por esta paz que nós nos transmitimos, por este pão de amor que repartimos...
 51. 51. Pelo silêncio que diz quase tudo, por este olhar que me reprova mudo....
 52. 52. Pela pureza dos seus sentimentos, pela presença em todos os momentos...
 53. 53. Por ser presente, mesmo quando ausente, por ser feliz quando me vê contente...
 54. 54. Por este olhar que diz: “Amigo, vá em frente!”
 55. 55. Por ficar triste, quando estou tristonho, por rir comigo quando estou risonho...
 56. 56. Por repreender-me, quando estou errado, por meu segredo, sempre bem guardado...
 57. 57. Por seu segredo, que só eu conheço, por achar que apenas eu mereço...
 58. 58. Por me apontar para DEUS a todo instante, por esse amor fraterno tão constante...
 59. 59. Por tudo isso e muito mais eu digo: DEUS TE ABENÇOE, MEU QUERIDO AMIGO!”
 60. 60. vencimento sem merecimento

×