Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου

Z

Παράγραφος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Α. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Μια παράγραφος αναπτύσσεται πάντα με την ακόλουθη δομή:
α. Θεματική περίοδος (Θ.Π.) : πρόλογος της παραγράφου.
Η Θ.Π. πληροφορεί τον αναγνώστη γι’ αυτό που θα απασχολήσει την παράγραφο. Βρίσκεται
συνήθως στην αρχή της παραγράφου, γιατί συνηθίζουμε την παραγωγική πορεία στην
ανάπτυξή της. Θεωρητικά ωστόσο η Θ.Π. μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην παράγραφο,
στην αρχή, στο μέσο ή στο τέλος της παραγράφου, ανάλογα με τον παραγωγικό ή επαγωγικό,
αναλυτικό ή συνθετικό τρόπο σκέψης.
β. Λεπτομέρειες : ανάπτυξη της παραγράφου.
Οι λεπτομέρειες (λ) αποτελούν τις επιμέρους ιδέες με τις οποίες διερευνάται και
αναπτύσσεται η θεματική περίοδος. Είτε ατομικά, η κάθε μία ξεχωριστά, είτε συλλογικά, στη
μεταξύ τους συσχέτιση, συντελούν σ’ αυτό που λέγεται απόδειξη της θεματικής πρότασης,
δηλ. απόδειξη της σχέσης που συνδέει την παράγραφο με τον συνολικό προβληματισμό ενός
θέματος.
Διάκριση: Οι λεπτομέρειες χωρίζονται α. σε βασικές προτάσεις (κύρια νοήματα, βαρύνουσες
πληροφορίες) και β. σε βοηθητικές προτάσεις (δευτερεύοντα, συμπληρωματικά νοήματα και
συμπληρωματικές πληροφορίες).
γ. Κατακλείδα πρόταση: επίλογος της παραγράφου. Η κατακλείδα πρόταση είναι αυτή που
επισφραγίζει την παράγραφο α) είτε συμπεραίνοντας, β)είτε αποτελώντας ένα “μνημόνιο” για
το περιεχόμενο της. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η κατακλείδα προέρχεται από τη θεματική
πρόταση και αποτελεί μια διεύρυνση – επέκτασή της. Η κ.π. μερικές φορές δεν υπάρχει.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ζητηθούν τα δομικά στοιχεία της παραγράφου γράφουμε:
 Θεματική πρόταση/περίοδο
 Λεπτομέρειες
 Κατακλείδα (αν έχει)
Μπορούμε να κάνουμε αναφορά και στις διαρθρωτικές λέξεις της παραγράφου
Η ερώτηση ενδέχεται να διατυπωθεί και χωρίς τον προσδιορισμό «δομικά»
Β. ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
1. ΣΑΦΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της π. καταγράφεται από τη θ.π. και δηλώνει άμεσα αυτό που
θα απασχολήσει την παράγραφο και έμμεσα τη σχέση της παραγράφου με την κυρίαρχη
έννοια ή προβληματική. Ασαφείς και συγκεχυμένες παράγραφοι δημιουργούνται, όταν ο
συγγραφέας της παραγράφου δεν έχει ξεκαθαρίζει στο μυαλό του αυτό το οποίο θέλει να
αναπτύξει.
2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: Κάθε παράγραφος θα πρέπει να πληροφορεί επαρκώς τον αναγνώστη για τη
βασική ιδέα που πραγματεύεται. Η πληρότητα μιας παραγράφου αφορά στη συγκέντρωση
αξιόλογου υλικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις και απορίες στον αναγνώστη. Ακόμη,
η πληρότητα της π. έχει να κάνει με την επάρκεια των επιχειρημάτων ή των τεκμηρίων, με τα
οποία στηρίζεται και αιτιολογείται η Θ.Π.
Για τη συγκέντρωση του υλικού της παραγράφου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα
ερωτήματα: τι, πού, πότε, ποιος, γιατί (για ποιες αιτίες, ποιους σκοπούς), πώς (με τι τρόπους,
τι μέσα). Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και κυρίως στα ερωτήματα:
α. Γιατί διατυπώνω έναν τέτοιο ισχυρισμό στη Θ.Π, τι με κάνει να έχω μια τέτοια άποψη ή
διαπίστωση;
β. Πώς γίνεται, με ποιους τρόπους ή μέσα πραγματοποιείται αυτό που ισχυρίζομαι στη θ.π;
3. ΕΝΟΤΗΤΑ: πρόκειται για την ύπαρξη λογικής συνάφειας ανάμεσα στις λεπτομέρειες και τη
θεματική πρόταση. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να σχετίζονται με τη Θ.Π., να απορρέουν από
αυτή ή να οδηγούν σ’ αυτή. Για την επίτευξη της ενότητας θα πρέπει η παράγραφος να
αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο, το περιεχόμενο του οποίου έχει εκ των προτέρων
ελεγχθεί.
4. ΣΥΝΟΧΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ: Το να μην υπάρχουν λογικά χάσματα ή άλματα κατά τη μετάβαση από
τη μία ιδέα στην άλλη. Η συνοχή των επιμέρους ιδεών επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση
συγκεκριμένων λέξεων ή εκφράσεων (π.χ. επιπλέον, επίσης, αντίθετα, ωστόσο, επομένως
κ.λπ.). Οι διαρθρωτικές αυτές λέξεις αποτελούν αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την
αλληλουχία.
5. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΝΟΗΜΑΤΩΝ: Είναι η σύνδεση των ιδεών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η μία να
απορρέει από την άλλη ή να οδηγεί στην άλλη. Οι βασικές λεπτομέρειες συνδέονται μεταξύ
τους με σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος, προηγουμένου - επομένου και κατατάσσονται με μία
λογική σειρά. Αποτελεί το λογικό επακόλουθο της συνοχής.
Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Η ανάπτυξη μιας παραγράφου κινείται πάντα αποδεικτικά προς τη θεματική πρόταση. Έτσι μία
παράγραφος μπορεί να αναπτυχθεί με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Ορισμός
Μια παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό, όταν σ΄ αυτή δίνεται ο ορισμός μιας έννοιας,
επιχειρείται δηλαδή η σημασιολογική της προσέγγιση, π.χ. «ρατσισμός είναι το δόγμα το
οποίο πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και κατώτερους...»
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία:
 Την οριστέα έννοια, π.χ. «ρατσισμός»
 Το γένος, δηλαδή την ευρύτερη έννοια μέσα στην οποία εντάσσεται αυτή, π.χ. «δόγμα»
 Την ειδοποιό διαφορά, τα ιδιαίτερα δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας
που την κάνουν να διακρίνεται από τις άλλες έννοιες, π.χ. «πρεσβεύει τη διάκριση των
ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και κατώτερους...»
 Τα είδη του ορισμού, αν είναι δηλαδή:
Αναλυτικός (αναφέρεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας, στην ουσία της)
Συνθετικός/γενετικός (περιγράφει τη διαδικασία γένεσης-δημιουργίας της έννοιας)
Σύντομος (συνοπτική-λεξικογραφική παρουσίαση της σημασίας της έννοιας) ή εκτεταμένος
(εκτενής ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες παραγράφους)
Παράδειγμα:
«Ρατσισμός είναι το δόγμα το οποίο πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει
ανώτερους και κατώτερους. Ισχυρίζεται δηλαδή πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι από τη
φύση τους κατώτεροι, αφού ανήκουν σε φυλές, έθνη ή κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν
έναντι των άλλων ανθρώπων…»
2. Παραδείγματα (ένα ή πολλά)
Μια παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα, όταν στη Θεματική Περίοδο διατυπώνεται
μια άποψη-θέση και στις Λεπτομέρειες παρατίθενται στοιχεία-παραδείγματα, τα οποία
διασαφηνίζουν ή τεκμηριώνουν τη θέση αυτή.
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα συγκεκριμένα στοιχεία-
παραδείγματα, π.χ. το παράδειγμα α... β... γ... και το ρόλο τους, π.χ. ως τεκμήρια, ως
διασαφηνιστικά στοιχεία ή λεπτομέρειες…
Παράδειγμα:
«Αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια ιδιαίτερα ανησυχητική κλιμάκωση
του φαινομένου της παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Αρκεί κάποιος να
παρακολουθήσει την επικαιρότητα για να διαπιστώσει πως στα δελτία ειδήσεων το
αστυνομικό ρεπορτάζ ασφυκτιά από ληστείες, κλοπές, επιθέσεις εις βάρος ανύποπτων
πολιτών, εγκλήματα… Το έγκλημα αποκτά άρτια οργάνωση…, δρουν μαφίες της νύχτας…,
βιαστές καραδοκούν…»
3. Διαίρεση
Μια παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, όταν σε αυτή διαιρείται-χωρίζεται μια έννοια
στα διάφορα μέλη της, π.χ. η «εκπαίδευση» διαιρείται σε «πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια».
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει:
 Τη διαιρετέα έννοια, π.χ. «εκπαίδευση»
 Τη διαιρετική βάση (το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η διαίρεση, δηλαδή ο
διαιρέτης), π.χ. ανάλογα με την ηλικιακή και γνωσιολογική βαθμίδα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης
 Το πηλίκο ή τα μέλη της διαίρεσης, π.χ. «πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια»
Στην ανάπτυξη της παραγράφου υπάρχουν σχόλια ή παρέχονται πληροφορίες για κάθε μέρος
της διαιρετέας έννοιας χωριστά και συνήθως υπάρχει συμπέρασμα στην κατακλείδα.
Παράδειγμα:
«Η εκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία των ανθρώπων που την ακολουθούν και το
γνωσιολογικό επίπεδο που παρέχει διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες, στην πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια φοιτούν μαθητές… και λαμβάνουν κυρίως
γνώσεις… Στη δευτεροβάθμια… Ενώ στην τριτοβάθμια…»
4. Σύγκριση – αντίθεση:
Μια παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση, όταν συγκρίνονται δύο ή
περισσότερες έννοιες και δίνονται οι μεταξύ τους ομοιότητες ή διαφορές.
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής:
 αναφέρει στη θεματική πρόταση τις συγκρινόμενες έννοιες / συγκρινόμενα μέλη, π.χ.
«πρόοδος» και «συντηρητισμός»
 τις λέξεις ή φράσεις, διαρθρωτικές και μη, που δηλώνουν τη σύγκριση-αντίθεση, π.χ.
«ομοίως», «αντίθετα...»
 τις μεταξύ τους ομοιότητες ή διαφορές
 Στην κατακλείδα συνήθως υπάρχει συμπέρασμα πάνω στην αντίθεση – σύγκριση
Αν η δόμηση είναι κάθετη (παρατίθενται πρώτα όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ενός
μέλους και κατόπιν, κατά αντιπαράθεση, όλα τα γνωρίσματα του άλλου μέλους, π.χ. «η
πρόοδος οδηγεί στο α, β, γ... Αντίθετα, η συντήρηση οδηγεί στο χ, ψ, ω...») ή οριζόντια
(παρατίθενται ένα προς ένα τα αντίθετα χαρακτηριστικά των μελών, π.χ. «από τη μια η
πρόοδος οδηγεί στο α, ενώ η συντήρηση στο χ. Επίσης, η πρόοδος οδηγεί στο β, εν αντιθέσει η
συντήρηση στο ψ...»)
Παράδειγμα:
«Οφείλουμε ως άτομα-μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας να θέσουμε ως κοινό στόχο την
πρόοδο και να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το συντηρητισμό. Η πρόοδος είναι ο μόνος δρόμος
που διασφαλίζει την κοινωνική και προσωπική μας ανέλιξη…, που διαμορφώνει συνθήκες
ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς… Αντίθετα, ο συντηρητισμός δημιουργεί
συνθήκες στασιμότητας και οπισθοδρόμησης…, βαλτώνει κάθε προσπάθεια για βελτίωση και
αναβάθμιση των συνθηκών ζωής…, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες και ανάγκες…»
5. Αναλογία
Στη θεματική περίοδο υπάρχει μια μεταφορά ή μια παρομοίωση, όπου συσχετίζονται δύο
καταστάσεις: μία της γνώριμης σε όλους πραγματικότητας ή καθημερινότητας και μία που
αφορά κάποια πτυχή από το θέμα της έκθεσης π.χ. ζωή – ποδόσφαιρο, ζούγκλα – ανθρώπινη
κοινωνία, ασθένεια - εγκληματικότητα
Α. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής αναφέρει
 στη θεματική πρόταση τα αναλογικά μέλη, π.χ. «ψυχή» και «θάλασσα»
 λέξεις ή φράσεις, διαρθρωτικές και μη, που δηλώνουν τη σύγκριση-αναλογία, π.χ.
«όπως, ομοίως, σαν...»
 τις μεταξύ τους αναλογίες-ομοιότητες
Β. Η ανάπτυξη χωρίζεται σε δύο χονδρικά μέρη, που το ένα αφορά την πραγματικότητα και το
άλλο το θέμα μας.
Γ. Κατακλείδα συχνά δεν υπάρχει
Παράδειγμα:
«Άραγε με τι μοιάζει η ψυχή μας; Μα είναι απλό, με τη θάλασσα! Όπως αυτή είναι απέραντη
και δεν μπορεί το μάτι σου να την προσεγγίσει έτσι και η ψυχή χάνεται στα μήκη και πλάτη
ενός κόσμου δυσθεώρητου. Και είναι εξίσου βαθιά που πρέπει να κάνεις πολλές καταδύσεις
για να βρεις τους θησαυρούς που κρύβει μέσα της. Άλλοτε πάλι είναι ήρεμη και γαλήνια σαν
τη θάλασσα και ξαφνικά πάλι ξεσπάει φουρτούνα, ανακατεύεται, θολώνει…»
6. Αιτιολόγηση:
α. Στη θεματική περίοδο διατυπώνεται μία κρίση, θέση, άποψη η οποία χρειάζεται
οπωσδήποτε αιτιολόγηση – στήριξη. Έτσι μπορούμε να ρωτήσουμε «γιατί» αμέσως μετά τη
διατύπωσή της
β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, οι περίοδοι που ακολουθούν παίρνουν το χαρακτήρα
απάντησης στο προηγούμενο «γιατί», αποτελούν τα επιχειρήματα με τα οποία αιτιολογείται –
στηρίζεται η κρίση, θέση, άποψη της Θ.Π. Η ύπαρξη τεκμηρίων δε συνιστά ανάπτυξη με
αιτιολόγηση
γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συμπέρασμα-επιβεβαίωση της αρχικής τοποθέτησης
Παράδειγμα:
«Στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες το φαινόμενο της φτώχειας λαμβάνει όλο και πιο
δραματικές διαστάσεις. Και αυτό συμβαίνει διότι αναπτύσσεται ένας άμετρος ανταγωνισμός
για τη νομή του πλούτου με βάση τα κριτήρια που θέτει η ελεύθερη αγορά…, οι πλούσιοι
γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί περισσότεροι και φτωχότεροι… Επίσης, αυξάνεται
συνεχώς το κόστος ζωής…, πολλοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές ανάγκες…
Ενώ το κράτος πρόνοιας χωλαίνει, αφού το σύστημα θεωρεί όσους δεν μπορούν να
αποδώσουν τα μέγιστα ως περιττά σώματα και τα αποβάλλει…»
7. Αίτιο – αποτέλεσμα:
α. Στη θεματική περίοδο καταγράφεται ένα βασικό αίτιο ενός προβλήματος ή φαινομένου, το
οποίο στην ανάπτυξη θα δημιουργήσει ένα σύνολο αποτελεσμάτων
β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, καταγράφεται το σύνολο των αποτελεσμάτων (σε
παράθεση ή στη μεταξύ τους αλληλουχία)
Παράδειγμα:
«Η κλιμάκωση της φτώχειας διασπά τον κοινωνικό ιστό διευρύνοντας το χάσμα και τις
διαφορές μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων… Κατόπιν, πυροδοτεί οξείες αντιπαραθέσεις
και συγκρούσεις… Τρέφει αντικοινωνικές μορφές συμπεριφοράς… Όσο αυξάνονται οι φτωχοί
αυξάνεται και η δυσαρέσκεια προς το κράτος… Οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς
τους πολιτικούς και αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημοκρατία…»
Στην παράγραφο αυτήν μπορεί να παρατίθενται και προτάσεις-προϋποθέσεις για την
επίτευξη ενός στόχου ή οι τρόποι αντιμετώπισης ενός αρνητικού φαινομένου ή οι τρόποι
περιφρούρησης ενός θετικού φαινομένου.
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει στη θεματική πρόταση ποιο είναι το
ζητούμενο, π.χ. «η αντιμετώπιση της ανεργίας» και ποιες οι προτάσεις-μέτρα-τρόποι επίτευξης
αυτού.
Παράδειγμα:
«Η ανεργία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένες ενέργειες από την πλευρά
κυρίως της πολιτείας… Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας
την επιχειρηματικότητα…, να διασφαλίσει τις υπάρχουσες θέσεις…, να…»
8. Συνδυασμός μεθόδων
Μια παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων όταν σε αυτή εντοπίζονται
περισσότερες της μιας μέθοδοι, π.χ. σύγκριση-αντίθεση και παραδείγματα.
Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να απαντήσει ως εξής:
«Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Ειδικότερα αναπτύσσεται με:
α. Σύγκριση-αντίθεση. Συστατικά στοιχεία:
Συγκρινόμενα μέλη: α... και β... κ.λπ.
β. Παραδείγματα. Συγκεκριμένα παραθέτει τα εξής παραδείγματα: α... β...
Παράδειγμα:
«Οφείλουμε ως άτομα-μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας να θέσουμε ως κοινό στόχο την
πρόοδο και να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το συντηρητισμό. Η πρόοδος είναι ο μόνος δρόμος
που διασφαλίζει την κοινωνική και προσωπική μας ανέλιξη, μέσα δηλαδή από αυτή θα
μπορέσουμε ως άτομα να καλλιεργήσουμε ένα ελεύθερο πνεύμα, χωρίς προσκόλληση σε
πεπερασμένες αντιλήψεις…, που διαμορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε όλους
τους τομείς, για παράδειγμα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη…, στην εξέλιξη του
πολιτισμού, αφού εισάγει νέες ιδέες… Αντίθετα, ο συντηρητισμός δημιουργεί συνθήκες
στασιμότητας και οπισθοδρόμησης, όπως για παράδειγμα η πολιτισμική στασιμότητα, αφού
αφορίζει κάθε νέο και ξένο στοιχείο…, βαλτώνει κάθε προσπάθεια για βελτίωση και
αναβάθμιση των συνθηκών ζωής…, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες και ανάγκες, όπως είναι…»
ΠΡΟΣΟΧΗ:
 Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής οφείλει να δικαιολογήσει την απάντησή του
αναφέροντας στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τρόπο ανάπτυξης που αναγνώρισε.
 Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε πάνω από έναν τρόπο ανάπτυξης. Άρα ο
μαθητής πρέπει να κάνει λόγο για συνδυασμό μεθόδων.
 Όταν πρόκειται για ορισμό ή διαίρεση ο μαθητής πρέπει να προσπαθήσει να
ανιχνεύσει τα επιμέρους στοιχεία τους: οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά,
διαιρετέα έννοια, διαιρετική βάση, μέρη διαίρεσης αντίστοιχα.
 Στην ανάπτυξη με παραδείγματα απλώς επισημαίνει σε ποιο σημείο ο συγγραφέας τα
αναφέρει.
 Στη σύγκριση- αντίθεση επισημαίνει τις συγκρινόμενες έννοιες. Ενδεικτικά στοιχεία
είναι συνήθως ο συγκριτικός βαθμός και οι διαρθρωτικές λέξεις «αντίθετα», «ενώ».
 Στην αιτιολόγηση αναφέρει τι αιτιολογεί ο συγγραφέας και με ποιες προτάσεις.
 Στην ανάπτυξη με αίτιο- αποτέλεσμα γράφει το αίτιο και το αποτέλεσμα.
 Όταν διαπιστώσει ότι πρόκειται για αναλογία πρέπει να αναφέρει τα μέρη που
ομοιάζουν ως προς τι (την ομοιότητά τους). Ενδεικτικά αναλογίας είναι η παρομοίωση
και η μεταφορά ή φράσεις όπως: όμοια, ανάλογα, έτσι και…
Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
Κάθε παράγραφος συνδέεται λογικά με την προηγούμενη και με την επόμενη. Η σύνδεση των
παραγράφων εξυπηρετείται τυπικά με συνδέσμους ή εκφραστικούς τρόπους, σύμφωνα με τις
ακόλουθες λογικές σχέσεις:
1. Με επανάληψη λέξεων
2. Με αναφορά σε προηγούμενο νόημα
3. Με χρήση αντωνυμιών
4. Με χρήση διαρθρωτικών λέξεων ή εκφράσεων.
Οι διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις συμβάλλουν στην οργάνωση και συνοχή του λόγου και στην
κατανόηση της συλλογιστικής πορείας του συγγραφέα.
Δηλώνουν:
α. Προσθήκη: ακόμη, επίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, πέρα από αυτά
β. Έναν όρο, προυπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που…
γ. Αντίθεση- εναντίωση: ωστόσο, όμως αντίθετα, αλλά, παρ’ όλα αυτά, από την άλλη
πλευρά, μολονότι
δ. Αιτιολόγηση: διότι, επειδή, εξαιτίας, ο λόγος/παράγοντας/αιτία που…
ε. Αποτέλεσμα: κατά συνέπεια, αποτέλεσμα, απόρροια, απότοκο, επίπτωση, για το λόγο
αυτό…
στ. Συμπέρασμα: έτσι, λοιπόν, συμπερασματικά, συγκεφαλαιώνοντας, άρα…
ζ. Διασάφηση – Επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, συγκεκριμένα, ειδικότερα, αυτό
σημαίνει…, λόγου χάρη, για παράδειγμα
η. Χρονική σχέση: κατ’ αρχάς, αρχικά, πρώτα, έπειτα, ύστερα, τέλος, πριν…
θ. Ένα παράδειγμα: για παράδειγμα…
ι. Έμφαση: αξίζει να σημειωθεί/να τονιστεί, να επισημανθεί, το κυριότερο, το
σημαντικότερο, είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα…
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημείωση: ο σύνδεσμός «και» είναι κατά βάση συμπλεκτικός και συνδέει όμοια
πράγματα, π.χ. κύρια πρόταση με κύρια, και ως εκ τούτου δεν μπαίνει ποτέ στην αρχή
περιόδου.
Ενδέχεται, όμως, να μπαίνει στην αρχή περιόδου όταν είναι:
Μεταβατικός-αναφορικός: π.χ. «Και όσον αφορά...»
Μεταβατικός-αιτιολογικός: π.χ. «Και τούτο διότι…».
Πιθανή διατύπωση ερωτήματος:
1. Πώς εξασφαλίζει ο συγγραφέας τη συνοχή της Χ παραγράφου; Ή πώς επιτυγχάνεται η
συνοχή μεταξύ των παραγράφων;
Η συνοχή αναφέρεται στη μορφική – συντακτική σύνδεση των προτάσεων, των περιόδων ή
και των παραγράφων. Επιτυγχάνεται μέσω:
 Επανάληψης λέξεων - φράσεων
 Διαρθρωτικών – μεταβατικών λέξεων (κυρίως με αυτές)
 Χρήσης γενικότερων όρων ή νοηματικά συγγενών
 Αντωνυμιών
 Διατήρησης ενιαίου ύφους
 Κάποτε επιτυγχάνεται στον άξονα του χώρου ή του χρόνου
Συνήθως απαντάμε ως εξής:
«Το κείμενο έχει άρτια συνοχή, αφού όλες οι παράγραφοι συνδέονται λογικά-ορθά μεταξύ
τους.
Ειδικότερα, η 2η συνδέεται με την 1η με τη διαρθρωτική λέξη… π.χ. «αλλά», η οποία
δηλώνει αντίθεση. Ο συγγραφέας, δηλαδή, στη 2η παράγραφο παραθέτει το (χ) σκεπτικό
το οποίο είναι αντίθετο με το σκεπτικό… της 1ης παραγράφου. Η 3η συνδέεται με την 2η με
τη διαρθρωτική λέξη… π.χ. «επειδή», η οποία δηλώνει αιτιολόγηση. Επιχειρεί, δηλαδή, ο
συγγραφέας μια αιτιολόγηση… κ.λπ.»
 Αν το θέμα ζητάει να βρούμε τον τρόπο σύνδεσης κάποιων παραγράφων, τότε
εντοπίζουμε τις λέξεις-φράσεις με τις οποίες γίνεται η σύνδεση και εξηγούμε τι είδους
σύνδεση έχουμε και τι δηλώνει η συνδετική λέξη-φράση. Π.χ.:
«Η 6η παράγραφος συνδέεται με την 5η με τη λέξη «επίσης». Η σύνδεση, δηλαδή, γίνεται με τη
συγκεκριμένη αυτή λέξη, η οποία δηλώνει πρόσθεση μιας επιπλέον ιδέας (π.χ. μιας επιπλέον
αιτίας του φαινομένου που διαπραγματεύεται ο συγγραφέας)».
 Αν το θέμα ζητάει να σχολιαστεί η συνοχή μέσα σε μία παράγραφο, τότε πρέπει να
εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε όλα τα σημεία σύνδεσης μέσα στην παράγραφο, πώς
συνδέεται δηλαδή με την προηγούμενη παράγραφο, πώς συνδέεται η Θεματική Περίοδος με
τις Λεπτομέρειες, πώς συνδέονται οι διάφορες περίοδοι των Λεπτομερειών, ενδεχομένως και
οι προτάσεις, και πώς συνδέονται οι Λεπτομέρειες με την Κατακλείδα.
Αν το θέμα ζητάει να ελέγξουμε το ρόλο που διαδραματίζουν συγκεκριμένες λέξεις-
φράσεις του κειμένου στη συνοχή του κειμένου, τότε παίρνουμε μία-μία τις λέξεις αυτές και
εξηγούμε το ρόλο τους ως συνδετικές λέξεις-φράσεις. Π.χ.:
«Η λέξη «έτσι» είναι διαρθρωτική λέξη, η οποία δηλώνει συμπέρασμα και χρησιμοποιείται ως
μέσο σύνδεσης της 4ης με την 3η παράγραφο. Ειδικότερα στην παράγραφο αυτή ο συγγραφέας
εξάγει το συμπέρασμα ότι… κ.λπ.»
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η λέξη βρίσκεται μέσα στην παράγραφο, τότε πρέπει να αναφέρουμε και το
είδος της σύνδεσης που δημιουργεί, παρατακτική ή υποτακτική και αν εισάγει δευτερεύουσα
πρόταση, ποια και τι είδους, π.χ. δευτερεύουσα αναφορική επιρρηματική... Π.χ.:
«Η λέξη «αν» είναι διαρθρωτική λέξη που δηλώνει υπόθεση (υποθετικός σύνδεσμος) και
συνδέει υποτακτικά την πρόταση… με την πρόταση…, εισάγοντας δευτερεύουσα επιρρηματική
υποθετική πρόταση».
2. Συνεκτικότητα: Εξασφαλίζεται όταν υπάρχει νοηματική συνάφεια ανάμεσα στις προτάσεις,
τις περιόδους και τις παραγράφους του κειμένου.
3. Σύνδεση παραγράφων: Η σύνδεση μπορεί να είναι :
Μορφική: με μεταβατικές – διαρθρωτικές λέξεις, βλ. συνοχή
Νοηματική: (π.χ. μία παράγραφος θέτει το πρόβλημα και η επόμενη παρουσιάζει τη λύση του,
βλ. συνεκτικότητα)
Συχνά η σύνδεση γίνεται και με τους δύο τρόπους ταυτόχρονα
4. Αλληλουχία
 Ιδέες με λογική, φυσική σειρά
 Σαφή διάκριση τμημάτων(πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος)
 Σωστή διάταξη (χρονολογική, λογική, τοπική… σειρά) του υλικού
5. Ενότητα
Οι λεπτομέρειες σχετίζονται άμεσα με τις κύριες ιδέες που υποστηρίζουν.

Recomendados

Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσεις por
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσειςΗ Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσεις
Η Προστακτική στην αρχαία ελληνική γλώσσα: σημασίες, κλίση, ασκήσειςGeorgia Dimitropoulou
138.5K visualizações4 slides
α' β΄ κλιση ουσιαστικων por
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικωνEleni Kots
28.3K visualizações9 slides
ρήμα γίγνομαι por
ρήμα γίγνομαιρήμα γίγνομαι
ρήμα γίγνομαιThanos Stavropoulos
67K visualizações1 slide
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου por
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουΑ Χ
83.6K visualizações4 slides
πολυτροπικά κείμενα por
πολυτροπικά κείμεναπολυτροπικά κείμενα
πολυτροπικά κείμεναΑΡΓΥΡΗ ΧΑΡΙΣΤΟΥΛΗ
19.1K visualizações7 slides
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ por
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝmono030156
309.1K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ... por
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...vserdaki
72.9K visualizações4 slides
Υποτακτική Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής, 5η ενότητα Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου por
Υποτακτική Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής, 5η ενότητα Αρχαίων Β΄ ΓυμνασίουΥποτακτική Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής, 5η ενότητα Αρχαίων Β΄ Γυμνασίου
Υποτακτική Παρακειμένου Ενεργητικής Φωνής, 5η ενότητα Αρχαίων Β΄ ΓυμνασίουΤσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
68.6K visualizações20 slides
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ... por
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...vserdaki
283.5K visualizações15 slides
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας por
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςZeta Stavropoulou
35.5K visualizações12 slides
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση por
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηOlga Paizi
62.3K visualizações14 slides
και παλι στο σχολειο αναλυση por
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυσηDimitra Stefani
45.9K visualizações47 slides

Mais procurados(20)

Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ... por vserdaki
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
Αρχ. Ελλ. Γλώσσα α ΄γυμνασίου, Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος, Σχέδιο μαθήματος ...
vserdaki72.9K visualizações
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ... por vserdaki
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
Νεοελληνική Γλώσσα β γυμνασίου, 4η ενότητα:Το σχολείο στον χρόνο, εκπαιδευτικ...
vserdaki283.5K visualizações
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας por Zeta Stavropoulou
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιαςστην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
στην εποχη του τσιμεντου και της πολυκατοικιας
Zeta Stavropoulou35.5K visualizações
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση por Olga Paizi
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυσηΑρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 2η - Συντακτική ανάλυση
Olga Paizi62.3K visualizações
και παλι στο σχολειο αναλυση por Dimitra Stefani
και παλι στο σχολειο αναλυσηκαι παλι στο σχολειο αναλυση
και παλι στο σχολειο αναλυση
Dimitra Stefani45.9K visualizações
σχηματα λογου por Georgia Sofi
σχηματα λογουσχηματα λογου
σχηματα λογου
Georgia Sofi21.8K visualizações
ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ por Georgia Sofi
ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΑΡΧΑΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Georgia Sofi19.7K visualizações
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ por Nasia Fatsi
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ_ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
Nasia Fatsi38.8K visualizações
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5 por Alexandra Gerakini
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΕΝΟΤΗΤΑ 5
Alexandra Gerakini56.2K visualizações
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3 por despifor
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
Αρχαία Α' Γυμνασίου, ενότητα 3
despifor 19.6K visualizações
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1 por despifor
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , ΓΛΩΣΣΆ, Ενότητα 1
despifor 80.3K visualizações
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ por Alexandra Gerakini
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
ΤΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΡΗΜΑ-ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ
Alexandra Gerakini27.6K visualizações
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ por Natassa Pechtelidou
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥΩριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Ωριαίο διαγώνισμα Κεφ.1_ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Natassa Pechtelidou28.1K visualizações
Αρχαία Γ Γυμνασίου, ενότητα 2 (σύνταξη,μετάφραση) por despifor
Αρχαία Γ Γυμνασίου, ενότητα 2 (σύνταξη,μετάφραση)Αρχαία Γ Γυμνασίου, ενότητα 2 (σύνταξη,μετάφραση)
Αρχαία Γ Γυμνασίου, ενότητα 2 (σύνταξη,μετάφραση)
despifor 17.6K visualizações
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό por vserdaki
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
Ν. Γλώσσα γ γυμνασίου, 1η ενότητα - Εκπαιδευτικό υλικό
vserdaki146.3K visualizações
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης por Antonis Stergiou
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
Antonis Stergiou176K visualizações
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ por Alexandra Gerakini
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Alexandra Gerakini59.1K visualizações
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση por Dimitra Stefani
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
5.η νέα παιδαγωγική αναλυση
Dimitra Stefani145.9K visualizações

Similar a Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου

θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3 por
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3Giorgos Naidis
15.1K visualizações26 slides
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις por
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςEleni Kots
20.3K visualizações15 slides
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις por
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςEleni Kots
1.1K visualizações15 slides
οδηγιες για συνταξη της περιληψης por
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςοδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςpale2611
3.4K visualizações3 slides
Η παράγραφος por
Η παράγραφοςΗ παράγραφος
Η παράγραφοςVassiliki Yiannou
1.9K visualizações14 slides
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ por
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥlabr0s
10.6K visualizações11 slides

Similar a Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου(20)

θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3 por Giorgos Naidis
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου.3
Giorgos Naidis15.1K visualizações
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις por Eleni Kots
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
Eleni Kots20.3K visualizações
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις por Eleni Kots
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
Eleni Kots1.1K visualizações
οδηγιες για συνταξη της περιληψης por pale2611
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςοδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψης
pale26113.4K visualizações
Η παράγραφος por Vassiliki Yiannou
Η παράγραφοςΗ παράγραφος
Η παράγραφος
Vassiliki Yiannou1.9K visualizações
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ por labr0s
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
labr0s10.6K visualizações
ΑΡΕΤΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ por ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΡΕΤΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΑΡΕΤΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΑΡΕΤΕΣ & ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΕΥΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ4K visualizações
συνοχη και συνεκτικοτητα por drallis
συνοχη και συνεκτικοτητασυνοχη και συνεκτικοτητα
συνοχη και συνεκτικοτητα
drallis2K visualizações
Η-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdf por Maria Economidou
Η-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdfΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdf
Η-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdf
Maria Economidou16 visualizações
Πανελλαδικές Εξετάσεις Νεοελληνική Γλώσσα 2018 por Eugenia Spetsiotou-Melliou
Πανελλαδικές Εξετάσεις Νεοελληνική Γλώσσα 2018Πανελλαδικές Εξετάσεις Νεοελληνική Γλώσσα 2018
Πανελλαδικές Εξετάσεις Νεοελληνική Γλώσσα 2018
Eugenia Spetsiotou-Melliou148 visualizações
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ67 visualizações
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ por Eleni Kots
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Eleni Kots2.8K visualizações
Paragrafos por palaiapoli
Paragrafos Paragrafos
Paragrafos
palaiapoli8.2K visualizações
TROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsx por Nasia Fatsi
TROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsxTROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsx
TROPOI_ANAPTYJHS_PARAGRAFVN_ASKHSEIS.ppsx
Nasia Fatsi161 visualizações
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ por Georgia Sofi
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Georgia Sofi3.8K visualizações
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ por drallis
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
drallis7.4K visualizações
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ por drallis
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
drallis13.1K visualizações
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΩΝ-Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ por Georgios Dimakopoulos
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΩΝ-Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΩΝ-Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΑΓΙΟΤΙΤΛΩΝ-Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
Georgios Dimakopoulos16.8K visualizações
τύποι ερωτήσεων por Androniki Masaouti
τύποι ερωτήσεωντύποι ερωτήσεων
τύποι ερωτήσεων
Androniki Masaouti8.7K visualizações

Mais de zetabokola

Guide prague 2018 por
Guide prague 2018Guide prague 2018
Guide prague 2018zetabokola
126 visualizações6 slides
Websites for teachers por
Websites for teachersWebsites for teachers
Websites for teacherszetabokola
35 visualizações2 slides
Bath centre map web 10 12_10 por
Bath centre map web 10 12_10Bath centre map web 10 12_10
Bath centre map web 10 12_10zetabokola
817 visualizações1 slide
Itc erasmus plus partner information por
Itc erasmus plus partner informationItc erasmus plus partner information
Itc erasmus plus partner informationzetabokola
79 visualizações5 slides
Itc application guide 2018 por
Itc application guide 2018Itc application guide 2018
Itc application guide 2018zetabokola
73 visualizações13 slides
Lesson planning template ict sen and ded sept 2017 por
Lesson planning template ict sen and ded sept 2017Lesson planning template ict sen and ded sept 2017
Lesson planning template ict sen and ded sept 2017zetabokola
108 visualizações4 slides

Mais de zetabokola(20)

Guide prague 2018 por zetabokola
Guide prague 2018Guide prague 2018
Guide prague 2018
zetabokola126 visualizações
Websites for teachers por zetabokola
Websites for teachersWebsites for teachers
Websites for teachers
zetabokola35 visualizações
Bath centre map web 10 12_10 por zetabokola
Bath centre map web 10 12_10Bath centre map web 10 12_10
Bath centre map web 10 12_10
zetabokola817 visualizações
Itc erasmus plus partner information por zetabokola
Itc erasmus plus partner informationItc erasmus plus partner information
Itc erasmus plus partner information
zetabokola79 visualizações
Itc application guide 2018 por zetabokola
Itc application guide 2018Itc application guide 2018
Itc application guide 2018
zetabokola73 visualizações
Lesson planning template ict sen and ded sept 2017 por zetabokola
Lesson planning template ict sen and ded sept 2017Lesson planning template ict sen and ded sept 2017
Lesson planning template ict sen and ded sept 2017
zetabokola108 visualizações
Prg 09 innovative approaches to teaching por zetabokola
Prg 09 innovative approaches to teachingPrg 09 innovative approaches to teaching
Prg 09 innovative approaches to teaching
zetabokola40 visualizações
Presentation bath por zetabokola
Presentation bathPresentation bath
Presentation bath
zetabokola25 visualizações
Opjs erasmus and merganser workshop por zetabokola
Opjs erasmus and merganser workshopOpjs erasmus and merganser workshop
Opjs erasmus and merganser workshop
zetabokola42 visualizações
Day 4 and 6 school feedback november course 2018 por zetabokola
Day 4 and 6 school feedback november course 2018 Day 4 and 6 school feedback november course 2018
Day 4 and 6 school feedback november course 2018
zetabokola71 visualizações
Day 2 november 2018 course v3 por zetabokola
Day 2 november 2018 course v3 Day 2 november 2018 course v3
Day 2 november 2018 course v3
zetabokola63 visualizações
Erasmus merganser teachers 2017 por zetabokola
Erasmus merganser teachers 2017Erasmus merganser teachers 2017
Erasmus merganser teachers 2017
zetabokola29 visualizações
Erasmus merganser partner information ac fc edits por zetabokola
Erasmus merganser partner information ac fc editsErasmus merganser partner information ac fc edits
Erasmus merganser partner information ac fc edits
zetabokola43 visualizações
Erasmus merganser general 2017 por zetabokola
Erasmus merganser general 2017Erasmus merganser general 2017
Erasmus merganser general 2017
zetabokola32 visualizações
Erasmus+ one week school leadership course overview 2016 draft (8) por zetabokola
Erasmus+ one week school leadership course overview 2016 draft (8)Erasmus+ one week school leadership course overview 2016 draft (8)
Erasmus+ one week school leadership course overview 2016 draft (8)
zetabokola41 visualizações
2018 1-el01-ka101-047160 por zetabokola
2018 1-el01-ka101-0471602018 1-el01-ka101-047160
2018 1-el01-ka101-047160
zetabokola35 visualizações
«Θεωρητική προσέγγιση της ηγεσίας για τη μάθηση (leadership for learning) σ... por zetabokola
«Θεωρητική προσέγγιση της ηγεσίας για τη μάθηση (leadership for learning)  σ...«Θεωρητική προσέγγιση της ηγεσίας για τη μάθηση (leadership for learning)  σ...
«Θεωρητική προσέγγιση της ηγεσίας για τη μάθηση (leadership for learning) σ...
zetabokola2.5K visualizações
Glass ceiling por zetabokola
Glass ceilingGlass ceiling
Glass ceiling
zetabokola1.3K visualizações
Aφισα mentoring por zetabokola
Aφισα mentoringAφισα mentoring
Aφισα mentoring
zetabokola1.1K visualizações
Παραδείγματα στους Τρόπους Πειθούς por zetabokola
Παραδείγματα στους Τρόπους ΠειθούςΠαραδείγματα στους Τρόπους Πειθούς
Παραδείγματα στους Τρόπους Πειθούς
zetabokola1K visualizações

Último

ATT00004.pdf por
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
105 visualizações3 slides
Politexneio_2023.pptx por
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
14 visualizações6 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
40 visualizações5 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
343 visualizações1 slide
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
12 visualizações3 slides
Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
32 visualizações3 slides

Último(20)

ATT00004.pdf por 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd105 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist14 visualizações
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf por Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou40 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 visualizações
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por Roula Michalopoulou
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Roula Michalopoulou12 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist32 visualizações
amea.pptx por ssuserf0f53a
amea.pptxamea.pptx
amea.pptx
ssuserf0f53a61 visualizações
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 visualizações
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. por ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 visualizações
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Δήμητρα Τζίνου59 visualizações
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf por Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas7 visualizações
Το σκιάχτρο por Dimitra Mylonaki
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki15 visualizações
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf por ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 visualizações
Dikaiomata_2023.pptx por 41dimperisteriou
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou295 visualizações
Γ.2.1.pptx por sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo5 visualizações
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 visualizações
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 visualizações
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf por Chrisa Kokorikou
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
Chrisa Kokorikou39 visualizações

Δομή & τρόποι ανάπτυξης της παραγράφου

 • 1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α. Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Μια παράγραφος αναπτύσσεται πάντα με την ακόλουθη δομή: α. Θεματική περίοδος (Θ.Π.) : πρόλογος της παραγράφου. Η Θ.Π. πληροφορεί τον αναγνώστη γι’ αυτό που θα απασχολήσει την παράγραφο. Βρίσκεται συνήθως στην αρχή της παραγράφου, γιατί συνηθίζουμε την παραγωγική πορεία στην ανάπτυξή της. Θεωρητικά ωστόσο η Θ.Π. μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε στην παράγραφο, στην αρχή, στο μέσο ή στο τέλος της παραγράφου, ανάλογα με τον παραγωγικό ή επαγωγικό, αναλυτικό ή συνθετικό τρόπο σκέψης. β. Λεπτομέρειες : ανάπτυξη της παραγράφου. Οι λεπτομέρειες (λ) αποτελούν τις επιμέρους ιδέες με τις οποίες διερευνάται και αναπτύσσεται η θεματική περίοδος. Είτε ατομικά, η κάθε μία ξεχωριστά, είτε συλλογικά, στη μεταξύ τους συσχέτιση, συντελούν σ’ αυτό που λέγεται απόδειξη της θεματικής πρότασης, δηλ. απόδειξη της σχέσης που συνδέει την παράγραφο με τον συνολικό προβληματισμό ενός θέματος. Διάκριση: Οι λεπτομέρειες χωρίζονται α. σε βασικές προτάσεις (κύρια νοήματα, βαρύνουσες πληροφορίες) και β. σε βοηθητικές προτάσεις (δευτερεύοντα, συμπληρωματικά νοήματα και συμπληρωματικές πληροφορίες). γ. Κατακλείδα πρόταση: επίλογος της παραγράφου. Η κατακλείδα πρόταση είναι αυτή που επισφραγίζει την παράγραφο α) είτε συμπεραίνοντας, β)είτε αποτελώντας ένα “μνημόνιο” για το περιεχόμενο της. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η κατακλείδα προέρχεται από τη θεματική πρόταση και αποτελεί μια διεύρυνση – επέκτασή της. Η κ.π. μερικές φορές δεν υπάρχει. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ζητηθούν τα δομικά στοιχεία της παραγράφου γράφουμε:  Θεματική πρόταση/περίοδο  Λεπτομέρειες  Κατακλείδα (αν έχει) Μπορούμε να κάνουμε αναφορά και στις διαρθρωτικές λέξεις της παραγράφου Η ερώτηση ενδέχεται να διατυπωθεί και χωρίς τον προσδιορισμό «δομικά» Β. ΑΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1. ΣΑΦΗΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της π. καταγράφεται από τη θ.π. και δηλώνει άμεσα αυτό που θα απασχολήσει την παράγραφο και έμμεσα τη σχέση της παραγράφου με την κυρίαρχη έννοια ή προβληματική. Ασαφείς και συγκεχυμένες παράγραφοι δημιουργούνται, όταν ο συγγραφέας της παραγράφου δεν έχει ξεκαθαρίζει στο μυαλό του αυτό το οποίο θέλει να αναπτύξει. 2. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ: Κάθε παράγραφος θα πρέπει να πληροφορεί επαρκώς τον αναγνώστη για τη βασική ιδέα που πραγματεύεται. Η πληρότητα μιας παραγράφου αφορά στη συγκέντρωση αξιόλογου υλικού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις και απορίες στον αναγνώστη. Ακόμη, η πληρότητα της π. έχει να κάνει με την επάρκεια των επιχειρημάτων ή των τεκμηρίων, με τα οποία στηρίζεται και αιτιολογείται η Θ.Π.
 • 2. Για τη συγκέντρωση του υλικού της παραγράφου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ερωτήματα: τι, πού, πότε, ποιος, γιατί (για ποιες αιτίες, ποιους σκοπούς), πώς (με τι τρόπους, τι μέσα). Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά και κυρίως στα ερωτήματα: α. Γιατί διατυπώνω έναν τέτοιο ισχυρισμό στη Θ.Π, τι με κάνει να έχω μια τέτοια άποψη ή διαπίστωση; β. Πώς γίνεται, με ποιους τρόπους ή μέσα πραγματοποιείται αυτό που ισχυρίζομαι στη θ.π; 3. ΕΝΟΤΗΤΑ: πρόκειται για την ύπαρξη λογικής συνάφειας ανάμεσα στις λεπτομέρειες και τη θεματική πρόταση. Οι λεπτομέρειες θα πρέπει να σχετίζονται με τη Θ.Π., να απορρέουν από αυτή ή να οδηγούν σ’ αυτή. Για την επίτευξη της ενότητας θα πρέπει η παράγραφος να αντιμετωπίζεται ως ένα ενιαίο σύνολο, το περιεχόμενο του οποίου έχει εκ των προτέρων ελεγχθεί. 4. ΣΥΝΟΧΗ/ΣΥΝΔΕΣΗ: Το να μην υπάρχουν λογικά χάσματα ή άλματα κατά τη μετάβαση από τη μία ιδέα στην άλλη. Η συνοχή των επιμέρους ιδεών επιτυγχάνεται μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων ή εκφράσεων (π.χ. επιπλέον, επίσης, αντίθετα, ωστόσο, επομένως κ.λπ.). Οι διαρθρωτικές αυτές λέξεις αποτελούν αναγκαία, αλλά όχι επαρκή συνθήκη για την αλληλουχία. 5. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΝΟΗΜΑΤΩΝ: Είναι η σύνδεση των ιδεών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η μία να απορρέει από την άλλη ή να οδηγεί στην άλλη. Οι βασικές λεπτομέρειες συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις αιτίου – αποτελέσματος, προηγουμένου - επομένου και κατατάσσονται με μία λογική σειρά. Αποτελεί το λογικό επακόλουθο της συνοχής. Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Η ανάπτυξη μιας παραγράφου κινείται πάντα αποδεικτικά προς τη θεματική πρόταση. Έτσι μία παράγραφος μπορεί να αναπτυχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 1. Ορισμός Μια παράγραφος αναπτύσσεται με ορισμό, όταν σ΄ αυτή δίνεται ο ορισμός μιας έννοιας, επιχειρείται δηλαδή η σημασιολογική της προσέγγιση, π.χ. «ρατσισμός είναι το δόγμα το οποίο πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και κατώτερους...» Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα εξής συστατικά στοιχεία:  Την οριστέα έννοια, π.χ. «ρατσισμός»  Το γένος, δηλαδή την ευρύτερη έννοια μέσα στην οποία εντάσσεται αυτή, π.χ. «δόγμα»  Την ειδοποιό διαφορά, τα ιδιαίτερα δηλαδή χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας που την κάνουν να διακρίνεται από τις άλλες έννοιες, π.χ. «πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και κατώτερους...»  Τα είδη του ορισμού, αν είναι δηλαδή: Αναλυτικός (αναφέρεται στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της έννοιας, στην ουσία της) Συνθετικός/γενετικός (περιγράφει τη διαδικασία γένεσης-δημιουργίας της έννοιας) Σύντομος (συνοπτική-λεξικογραφική παρουσίαση της σημασίας της έννοιας) ή εκτεταμένος (εκτενής ανάπτυξη σε μία ή περισσότερες παραγράφους) Παράδειγμα: «Ρατσισμός είναι το δόγμα το οποίο πρεσβεύει τη διάκριση των ανθρώπων σε φύσει ανώτερους και κατώτερους. Ισχυρίζεται δηλαδή πως υπάρχουν άνθρωποι που είναι από τη
 • 3. φύση τους κατώτεροι, αφού ανήκουν σε φυλές, έθνη ή κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν έναντι των άλλων ανθρώπων…» 2. Παραδείγματα (ένα ή πολλά) Μια παράγραφος αναπτύσσεται με παραδείγματα, όταν στη Θεματική Περίοδο διατυπώνεται μια άποψη-θέση και στις Λεπτομέρειες παρατίθενται στοιχεία-παραδείγματα, τα οποία διασαφηνίζουν ή τεκμηριώνουν τη θέση αυτή. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει και τα συγκεκριμένα στοιχεία- παραδείγματα, π.χ. το παράδειγμα α... β... γ... και το ρόλο τους, π.χ. ως τεκμήρια, ως διασαφηνιστικά στοιχεία ή λεπτομέρειες… Παράδειγμα: «Αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια ιδιαίτερα ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου της παραβατικότητας και εγκληματικότητας. Αρκεί κάποιος να παρακολουθήσει την επικαιρότητα για να διαπιστώσει πως στα δελτία ειδήσεων το αστυνομικό ρεπορτάζ ασφυκτιά από ληστείες, κλοπές, επιθέσεις εις βάρος ανύποπτων πολιτών, εγκλήματα… Το έγκλημα αποκτά άρτια οργάνωση…, δρουν μαφίες της νύχτας…, βιαστές καραδοκούν…» 3. Διαίρεση Μια παράγραφος αναπτύσσεται με διαίρεση, όταν σε αυτή διαιρείται-χωρίζεται μια έννοια στα διάφορα μέλη της, π.χ. η «εκπαίδευση» διαιρείται σε «πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια». Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει:  Τη διαιρετέα έννοια, π.χ. «εκπαίδευση»  Τη διαιρετική βάση (το κριτήριο βάσει του οποίου γίνεται η διαίρεση, δηλαδή ο διαιρέτης), π.χ. ανάλογα με την ηλικιακή και γνωσιολογική βαθμίδα της παρεχόμενης εκπαίδευσης  Το πηλίκο ή τα μέλη της διαίρεσης, π.χ. «πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια» Στην ανάπτυξη της παραγράφου υπάρχουν σχόλια ή παρέχονται πληροφορίες για κάθε μέρος της διαιρετέας έννοιας χωριστά και συνήθως υπάρχει συμπέρασμα στην κατακλείδα. Παράδειγμα: «Η εκπαίδευση ανάλογα με την ηλικία των ανθρώπων που την ακολουθούν και το γνωσιολογικό επίπεδο που παρέχει διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες, στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Στην πρωτοβάθμια φοιτούν μαθητές… και λαμβάνουν κυρίως γνώσεις… Στη δευτεροβάθμια… Ενώ στην τριτοβάθμια…» 4. Σύγκριση – αντίθεση: Μια παράγραφος αναπτύσσεται με σύγκριση-αντίθεση, όταν συγκρίνονται δύο ή περισσότερες έννοιες και δίνονται οι μεταξύ τους ομοιότητες ή διαφορές. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής:  αναφέρει στη θεματική πρόταση τις συγκρινόμενες έννοιες / συγκρινόμενα μέλη, π.χ. «πρόοδος» και «συντηρητισμός»  τις λέξεις ή φράσεις, διαρθρωτικές και μη, που δηλώνουν τη σύγκριση-αντίθεση, π.χ. «ομοίως», «αντίθετα...»  τις μεταξύ τους ομοιότητες ή διαφορές  Στην κατακλείδα συνήθως υπάρχει συμπέρασμα πάνω στην αντίθεση – σύγκριση
 • 4. Αν η δόμηση είναι κάθετη (παρατίθενται πρώτα όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ενός μέλους και κατόπιν, κατά αντιπαράθεση, όλα τα γνωρίσματα του άλλου μέλους, π.χ. «η πρόοδος οδηγεί στο α, β, γ... Αντίθετα, η συντήρηση οδηγεί στο χ, ψ, ω...») ή οριζόντια (παρατίθενται ένα προς ένα τα αντίθετα χαρακτηριστικά των μελών, π.χ. «από τη μια η πρόοδος οδηγεί στο α, ενώ η συντήρηση στο χ. Επίσης, η πρόοδος οδηγεί στο β, εν αντιθέσει η συντήρηση στο ψ...») Παράδειγμα: «Οφείλουμε ως άτομα-μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας να θέσουμε ως κοινό στόχο την πρόοδο και να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το συντηρητισμό. Η πρόοδος είναι ο μόνος δρόμος που διασφαλίζει την κοινωνική και προσωπική μας ανέλιξη…, που διαμορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς… Αντίθετα, ο συντηρητισμός δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας και οπισθοδρόμησης…, βαλτώνει κάθε προσπάθεια για βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών ζωής…, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες…» 5. Αναλογία Στη θεματική περίοδο υπάρχει μια μεταφορά ή μια παρομοίωση, όπου συσχετίζονται δύο καταστάσεις: μία της γνώριμης σε όλους πραγματικότητας ή καθημερινότητας και μία που αφορά κάποια πτυχή από το θέμα της έκθεσης π.χ. ζωή – ποδόσφαιρο, ζούγκλα – ανθρώπινη κοινωνία, ασθένεια - εγκληματικότητα Α. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής αναφέρει  στη θεματική πρόταση τα αναλογικά μέλη, π.χ. «ψυχή» και «θάλασσα»  λέξεις ή φράσεις, διαρθρωτικές και μη, που δηλώνουν τη σύγκριση-αναλογία, π.χ. «όπως, ομοίως, σαν...»  τις μεταξύ τους αναλογίες-ομοιότητες Β. Η ανάπτυξη χωρίζεται σε δύο χονδρικά μέρη, που το ένα αφορά την πραγματικότητα και το άλλο το θέμα μας. Γ. Κατακλείδα συχνά δεν υπάρχει Παράδειγμα: «Άραγε με τι μοιάζει η ψυχή μας; Μα είναι απλό, με τη θάλασσα! Όπως αυτή είναι απέραντη και δεν μπορεί το μάτι σου να την προσεγγίσει έτσι και η ψυχή χάνεται στα μήκη και πλάτη ενός κόσμου δυσθεώρητου. Και είναι εξίσου βαθιά που πρέπει να κάνεις πολλές καταδύσεις για να βρεις τους θησαυρούς που κρύβει μέσα της. Άλλοτε πάλι είναι ήρεμη και γαλήνια σαν τη θάλασσα και ξαφνικά πάλι ξεσπάει φουρτούνα, ανακατεύεται, θολώνει…» 6. Αιτιολόγηση: α. Στη θεματική περίοδο διατυπώνεται μία κρίση, θέση, άποψη η οποία χρειάζεται οπωσδήποτε αιτιολόγηση – στήριξη. Έτσι μπορούμε να ρωτήσουμε «γιατί» αμέσως μετά τη διατύπωσή της β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, οι περίοδοι που ακολουθούν παίρνουν το χαρακτήρα απάντησης στο προηγούμενο «γιατί», αποτελούν τα επιχειρήματα με τα οποία αιτιολογείται – στηρίζεται η κρίση, θέση, άποψη της Θ.Π. Η ύπαρξη τεκμηρίων δε συνιστά ανάπτυξη με αιτιολόγηση γ. Στην κατακλείδα υπάρχει συμπέρασμα-επιβεβαίωση της αρχικής τοποθέτησης Παράδειγμα: «Στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες το φαινόμενο της φτώχειας λαμβάνει όλο και πιο δραματικές διαστάσεις. Και αυτό συμβαίνει διότι αναπτύσσεται ένας άμετρος ανταγωνισμός
 • 5. για τη νομή του πλούτου με βάση τα κριτήρια που θέτει η ελεύθερη αγορά…, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί περισσότεροι και φτωχότεροι… Επίσης, αυξάνεται συνεχώς το κόστος ζωής…, πολλοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές ανάγκες… Ενώ το κράτος πρόνοιας χωλαίνει, αφού το σύστημα θεωρεί όσους δεν μπορούν να αποδώσουν τα μέγιστα ως περιττά σώματα και τα αποβάλλει…» 7. Αίτιο – αποτέλεσμα: α. Στη θεματική περίοδο καταγράφεται ένα βασικό αίτιο ενός προβλήματος ή φαινομένου, το οποίο στην ανάπτυξη θα δημιουργήσει ένα σύνολο αποτελεσμάτων β. Στην ανάπτυξη της παραγράφου, καταγράφεται το σύνολο των αποτελεσμάτων (σε παράθεση ή στη μεταξύ τους αλληλουχία) Παράδειγμα: «Η κλιμάκωση της φτώχειας διασπά τον κοινωνικό ιστό διευρύνοντας το χάσμα και τις διαφορές μεταξύ των φτωχών και των πλουσίων… Κατόπιν, πυροδοτεί οξείες αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις… Τρέφει αντικοινωνικές μορφές συμπεριφοράς… Όσο αυξάνονται οι φτωχοί αυξάνεται και η δυσαρέσκεια προς το κράτος… Οι πολίτες χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς τους πολιτικούς και αυτό εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημοκρατία…» Στην παράγραφο αυτήν μπορεί να παρατίθενται και προτάσεις-προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός στόχου ή οι τρόποι αντιμετώπισης ενός αρνητικού φαινομένου ή οι τρόποι περιφρούρησης ενός θετικού φαινομένου. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να αναφέρει στη θεματική πρόταση ποιο είναι το ζητούμενο, π.χ. «η αντιμετώπιση της ανεργίας» και ποιες οι προτάσεις-μέτρα-τρόποι επίτευξης αυτού. Παράδειγμα: «Η ανεργία μπορεί και πρέπει να αντιμετωπιστεί με συντονισμένες ενέργειες από την πλευρά κυρίως της πολιτείας… Η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα…, να διασφαλίσει τις υπάρχουσες θέσεις…, να…» 8. Συνδυασμός μεθόδων Μια παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων όταν σε αυτή εντοπίζονται περισσότερες της μιας μέθοδοι, π.χ. σύγκριση-αντίθεση και παραδείγματα. Στην περίπτωση αυτή ο μαθητής πρέπει να απαντήσει ως εξής: «Η παράγραφος αναπτύσσεται με συνδυασμό μεθόδων. Ειδικότερα αναπτύσσεται με: α. Σύγκριση-αντίθεση. Συστατικά στοιχεία: Συγκρινόμενα μέλη: α... και β... κ.λπ. β. Παραδείγματα. Συγκεκριμένα παραθέτει τα εξής παραδείγματα: α... β... Παράδειγμα: «Οφείλουμε ως άτομα-μέλη μιας οργανωμένης κοινωνίας να θέσουμε ως κοινό στόχο την πρόοδο και να αποφύγουμε με κάθε τρόπο το συντηρητισμό. Η πρόοδος είναι ο μόνος δρόμος που διασφαλίζει την κοινωνική και προσωπική μας ανέλιξη, μέσα δηλαδή από αυτή θα μπορέσουμε ως άτομα να καλλιεργήσουμε ένα ελεύθερο πνεύμα, χωρίς προσκόλληση σε πεπερασμένες αντιλήψεις…, που διαμορφώνει συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, για παράδειγμα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη…, στην εξέλιξη του πολιτισμού, αφού εισάγει νέες ιδέες… Αντίθετα, ο συντηρητισμός δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας και οπισθοδρόμησης, όπως για παράδειγμα η πολιτισμική στασιμότητα, αφού αφορίζει κάθε νέο και ξένο στοιχείο…, βαλτώνει κάθε προσπάθεια για βελτίωση και
 • 6. αναβάθμιση των συνθηκών ζωής…, αδυνατεί να ανταποκριθεί στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες, όπως είναι…» ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής οφείλει να δικαιολογήσει την απάντησή του αναφέροντας στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τρόπο ανάπτυξης που αναγνώρισε.  Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε πάνω από έναν τρόπο ανάπτυξης. Άρα ο μαθητής πρέπει να κάνει λόγο για συνδυασμό μεθόδων.  Όταν πρόκειται για ορισμό ή διαίρεση ο μαθητής πρέπει να προσπαθήσει να ανιχνεύσει τα επιμέρους στοιχεία τους: οριστέα έννοια, γένος, ειδοποιός διαφορά, διαιρετέα έννοια, διαιρετική βάση, μέρη διαίρεσης αντίστοιχα.  Στην ανάπτυξη με παραδείγματα απλώς επισημαίνει σε ποιο σημείο ο συγγραφέας τα αναφέρει.  Στη σύγκριση- αντίθεση επισημαίνει τις συγκρινόμενες έννοιες. Ενδεικτικά στοιχεία είναι συνήθως ο συγκριτικός βαθμός και οι διαρθρωτικές λέξεις «αντίθετα», «ενώ».  Στην αιτιολόγηση αναφέρει τι αιτιολογεί ο συγγραφέας και με ποιες προτάσεις.  Στην ανάπτυξη με αίτιο- αποτέλεσμα γράφει το αίτιο και το αποτέλεσμα.  Όταν διαπιστώσει ότι πρόκειται για αναλογία πρέπει να αναφέρει τα μέρη που ομοιάζουν ως προς τι (την ομοιότητά τους). Ενδεικτικά αναλογίας είναι η παρομοίωση και η μεταφορά ή φράσεις όπως: όμοια, ανάλογα, έτσι και… Δ. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ Κάθε παράγραφος συνδέεται λογικά με την προηγούμενη και με την επόμενη. Η σύνδεση των παραγράφων εξυπηρετείται τυπικά με συνδέσμους ή εκφραστικούς τρόπους, σύμφωνα με τις ακόλουθες λογικές σχέσεις: 1. Με επανάληψη λέξεων 2. Με αναφορά σε προηγούμενο νόημα 3. Με χρήση αντωνυμιών 4. Με χρήση διαρθρωτικών λέξεων ή εκφράσεων. Οι διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις συμβάλλουν στην οργάνωση και συνοχή του λόγου και στην κατανόηση της συλλογιστικής πορείας του συγγραφέα. Δηλώνουν: α. Προσθήκη: ακόμη, επίσης, επιπλέον, επιπρόσθετα, πέρα από αυτά β. Έναν όρο, προυπόθεση: αν, εκτός αν, σε περίπτωση που… γ. Αντίθεση- εναντίωση: ωστόσο, όμως αντίθετα, αλλά, παρ’ όλα αυτά, από την άλλη πλευρά, μολονότι
 • 7. δ. Αιτιολόγηση: διότι, επειδή, εξαιτίας, ο λόγος/παράγοντας/αιτία που… ε. Αποτέλεσμα: κατά συνέπεια, αποτέλεσμα, απόρροια, απότοκο, επίπτωση, για το λόγο αυτό… στ. Συμπέρασμα: έτσι, λοιπόν, συμπερασματικά, συγκεφαλαιώνοντας, άρα… ζ. Διασάφηση – Επεξήγηση: δηλαδή, με άλλα λόγια, συγκεκριμένα, ειδικότερα, αυτό σημαίνει…, λόγου χάρη, για παράδειγμα η. Χρονική σχέση: κατ’ αρχάς, αρχικά, πρώτα, έπειτα, ύστερα, τέλος, πριν… θ. Ένα παράδειγμα: για παράδειγμα… ι. Έμφαση: αξίζει να σημειωθεί/να τονιστεί, να επισημανθεί, το κυριότερο, το σημαντικότερο, είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα… ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημείωση: ο σύνδεσμός «και» είναι κατά βάση συμπλεκτικός και συνδέει όμοια πράγματα, π.χ. κύρια πρόταση με κύρια, και ως εκ τούτου δεν μπαίνει ποτέ στην αρχή περιόδου. Ενδέχεται, όμως, να μπαίνει στην αρχή περιόδου όταν είναι: Μεταβατικός-αναφορικός: π.χ. «Και όσον αφορά...» Μεταβατικός-αιτιολογικός: π.χ. «Και τούτο διότι…». Πιθανή διατύπωση ερωτήματος: 1. Πώς εξασφαλίζει ο συγγραφέας τη συνοχή της Χ παραγράφου; Ή πώς επιτυγχάνεται η συνοχή μεταξύ των παραγράφων; Η συνοχή αναφέρεται στη μορφική – συντακτική σύνδεση των προτάσεων, των περιόδων ή και των παραγράφων. Επιτυγχάνεται μέσω:  Επανάληψης λέξεων - φράσεων  Διαρθρωτικών – μεταβατικών λέξεων (κυρίως με αυτές)  Χρήσης γενικότερων όρων ή νοηματικά συγγενών  Αντωνυμιών  Διατήρησης ενιαίου ύφους  Κάποτε επιτυγχάνεται στον άξονα του χώρου ή του χρόνου Συνήθως απαντάμε ως εξής: «Το κείμενο έχει άρτια συνοχή, αφού όλες οι παράγραφοι συνδέονται λογικά-ορθά μεταξύ τους. Ειδικότερα, η 2η συνδέεται με την 1η με τη διαρθρωτική λέξη… π.χ. «αλλά», η οποία δηλώνει αντίθεση. Ο συγγραφέας, δηλαδή, στη 2η παράγραφο παραθέτει το (χ) σκεπτικό το οποίο είναι αντίθετο με το σκεπτικό… της 1ης παραγράφου. Η 3η συνδέεται με την 2η με τη διαρθρωτική λέξη… π.χ. «επειδή», η οποία δηλώνει αιτιολόγηση. Επιχειρεί, δηλαδή, ο συγγραφέας μια αιτιολόγηση… κ.λπ.»
 • 8.  Αν το θέμα ζητάει να βρούμε τον τρόπο σύνδεσης κάποιων παραγράφων, τότε εντοπίζουμε τις λέξεις-φράσεις με τις οποίες γίνεται η σύνδεση και εξηγούμε τι είδους σύνδεση έχουμε και τι δηλώνει η συνδετική λέξη-φράση. Π.χ.: «Η 6η παράγραφος συνδέεται με την 5η με τη λέξη «επίσης». Η σύνδεση, δηλαδή, γίνεται με τη συγκεκριμένη αυτή λέξη, η οποία δηλώνει πρόσθεση μιας επιπλέον ιδέας (π.χ. μιας επιπλέον αιτίας του φαινομένου που διαπραγματεύεται ο συγγραφέας)».  Αν το θέμα ζητάει να σχολιαστεί η συνοχή μέσα σε μία παράγραφο, τότε πρέπει να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε όλα τα σημεία σύνδεσης μέσα στην παράγραφο, πώς συνδέεται δηλαδή με την προηγούμενη παράγραφο, πώς συνδέεται η Θεματική Περίοδος με τις Λεπτομέρειες, πώς συνδέονται οι διάφορες περίοδοι των Λεπτομερειών, ενδεχομένως και οι προτάσεις, και πώς συνδέονται οι Λεπτομέρειες με την Κατακλείδα. Αν το θέμα ζητάει να ελέγξουμε το ρόλο που διαδραματίζουν συγκεκριμένες λέξεις- φράσεις του κειμένου στη συνοχή του κειμένου, τότε παίρνουμε μία-μία τις λέξεις αυτές και εξηγούμε το ρόλο τους ως συνδετικές λέξεις-φράσεις. Π.χ.: «Η λέξη «έτσι» είναι διαρθρωτική λέξη, η οποία δηλώνει συμπέρασμα και χρησιμοποιείται ως μέσο σύνδεσης της 4ης με την 3η παράγραφο. Ειδικότερα στην παράγραφο αυτή ο συγγραφέας εξάγει το συμπέρασμα ότι… κ.λπ.» ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν η λέξη βρίσκεται μέσα στην παράγραφο, τότε πρέπει να αναφέρουμε και το είδος της σύνδεσης που δημιουργεί, παρατακτική ή υποτακτική και αν εισάγει δευτερεύουσα πρόταση, ποια και τι είδους, π.χ. δευτερεύουσα αναφορική επιρρηματική... Π.χ.: «Η λέξη «αν» είναι διαρθρωτική λέξη που δηλώνει υπόθεση (υποθετικός σύνδεσμος) και συνδέει υποτακτικά την πρόταση… με την πρόταση…, εισάγοντας δευτερεύουσα επιρρηματική υποθετική πρόταση». 2. Συνεκτικότητα: Εξασφαλίζεται όταν υπάρχει νοηματική συνάφεια ανάμεσα στις προτάσεις, τις περιόδους και τις παραγράφους του κειμένου. 3. Σύνδεση παραγράφων: Η σύνδεση μπορεί να είναι : Μορφική: με μεταβατικές – διαρθρωτικές λέξεις, βλ. συνοχή Νοηματική: (π.χ. μία παράγραφος θέτει το πρόβλημα και η επόμενη παρουσιάζει τη λύση του, βλ. συνεκτικότητα) Συχνά η σύνδεση γίνεται και με τους δύο τρόπους ταυτόχρονα 4. Αλληλουχία  Ιδέες με λογική, φυσική σειρά  Σαφή διάκριση τμημάτων(πρόλογος, κύριο μέρος, επίλογος)  Σωστή διάταξη (χρονολογική, λογική, τοπική… σειρά) του υλικού 5. Ενότητα Οι λεπτομέρειες σχετίζονται άμεσα με τις κύριες ιδέες που υποστηρίζουν.