διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!

Z

Αφορμή για το σχεδιασμό της παρούσας διαθεματικής πρότασης διδασκαλίας αποτέλεσε η παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Εντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Κοινωνικό Σχολείο" και υλοποιήθηκε σε ημερίδα.

Διαλέγω… διαδίκτυο! Αλλά… επιλέγω! Ερευνητική εργασία (project) στα πλαίσια
καινοτόμων δράσεων για το Κοινωνικό Σχολείο
Περίληψη
Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια σύγχρονη πρακτική που
εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού των
μαθητών μας. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το παρόν σενάριο
διδασκαλίας στα πλαίσια καινοτόμων δράσεων για το«Κοινωνικόσχολείο». Αφετηρία της
διερεύνησης αποτέλεσε η παγκόσμια ημέρα ασφαλούς δικτύου. Η παρούσα πρόταση
διδασκαλίας αξιοποιώντας δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο των αρχών του
σχεδίουεργασίας(project) επιδιώκεινα φέρειτους μαθητές σε πραγματική επαφή με ένα
από τα σημαντικότερα καθημερινά εργαλεία της ζωής μας, το διαδίκτυο. Κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης μέσα από τη διαδικασία της εποικοδομητικής μάθησης και
αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, οι μαθητές προβληματίζονται, παράγουν λόγο στα πλαίσια της
δημιουργικής γραφής και δημιουργούν πολυμεσικές παρουσιάσεις που θα τις
προβάλλουν σε ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς δικτύου.
Λέξεις– Κλειδιά: νέοι,διαδίκτυο, project,δημιουργικήγραφή, πολυμεσικές παρουσιάσεις
Εισαγωγή
Η ανάπτυξητουδιαδικτύουοφείλεταιστογεγονόςότιπέρα απότηδυνατότητα πρόσβασης
σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, επιτρέπει στο χρήστη να γίνει και ο ίδιος δημιουργός
και μεταδότης της πληροφορίας (Σταχτέας, 2002). Άρα καθώς είναι ένα πολυδιάστατο
μέσο, οι υπηρεσίες που προσφέρει μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο, αν δεν
χρησιμοποιηθεί με σύνεση. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα από
τους νέους που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει την προσωπικότητά τους. Το παρόν σενάριο
επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η μεθοδολογία
του project αφενός γιατί βοηθά στην αυτενέργεια, απελευθερώνοντας τους μαθητές από
τον κλοιό της αποστήθισης, αφετέρου προσφέρει νέες δεξιότητες που σχετίζονται με τη
μεθοδολογία της έρευνας και τη χρήση των ΤΠΕ.
Ταυτότητα σεναρίου
Τίτλος: «Διαλέγω… διαδίκτυο! Αλλά… επιλέγω!»
Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ν. Ε. Λογοτεχνία
Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου
Χρονική Διάρκεια: 20 ώρες
Προϋποθέσειςυλοποίησης:Οι μαθητέςείναιήδη εξοικειωμένοιμε την εργασία σε ομάδες
(ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) και με συμμετοχικές- βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές
(καταιγισμός ιδεών). Έχουν ευχέρεια στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στις μηχανές
αναζήτησης,στα ανοικτούκώδικα εκπαιδευτικά λογισμικά (www.greek-language.gr), στη
χρήση ηλεκτρονικών Λεξικών και του τρόπου αναζήτησης λέξεων σε αυτά, στο λογισμικό
υπολογιστικών φύλλων Excel και στη δημιουργία συνεργατικού εγγράφου google docs.
Είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα του blog.
Τεχνολογικά εργαλεία- Υλικό: Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο-
Φυλλομετρητής- Ερωτηματολόγιοσεφωτοτυπημένα φύλλαμεγέθουςΑ4- Φύλλα εργασίας
(7).
Σύντομη περιγραφή
Η παρούσα διδακτική πρόταση (project) αναφέρεται σε 5 επιμέρους θέματα που
σχετίζονταιμετην ασφαλήχρήσητουδιαδικτύου.Πιοσυγκεκριμένα:α)Το διαδίκτυο και οι
δυνατότητες που προσφέρει, β) Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο, γ) Συμβουλές για ασφαλή
πλοήγηση των νέων στο διαδίκτυο και οδηγίες προς τους γονείς για τη σωστή χρήση του
απότα παιδιά τους,δ) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα
παιχνίδια και ε) Η προστασία του υπολογιστή από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Οι
μαθητέςπλοηγούνταισεεπιλεγμένουςδικτυακούςτόπουςκαιαντλούν πληροφορίες για τα
παραπάνω ζητήματα. Προχωρούν σε παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεργατικό έγγραφο
(google docs) για να ενημερώσουν για τα ζητήματα αυτά και τις υπόλοιπες ομάδες. Τα
κείμενα τους τα αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους. Το τελικό προϊόν εργασίας της
κάθε ομάδας αποτελεί μια πολυμεσική παρουσίαση που θα προβληθεί αρχικά στην
ολομέλεια καιστησυνέχεια σε ανοικτήεκδήλωση του σχολείου με αφορμή την παγκόσμια
ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου .
Στόχοι- Σκεπτικό
Γενικοί στόχοι
Στόχοςτου συγκεκριμένουσεναρίουείναι εισάγονταςτιςΤΠΕ στην εκπαιδευτικήδιαδικασία
να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τους γονείς ώστε να «πλοηγούνται» με ασφάλεια
στο διαδίκτυο.ΗεισαγωγήτωνΤΠΕ θεωρείταιπως οδηγείστη δημιουργία εμπλουτισμένων
περιβαλλόντων μάθησης, στο σχεδιασμό των οποίων είναι σημαντική η συμβολή των
σύγχρονων θεωριών μάθησης, για παράδειγμα του γνωστικού και του κοινωνικού
κονστρουκτιβισμού. Στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις
τους συνεργατικά καιαναπτύσσουν την κριτικήκαιδημιουργικήτουςσκέψη,παράλληλαμε
τηνανάπτυξηυψηλούεπιπέδουγνωστικών ικανοτήτων,όπως μεταγνωστικές στρατηγικές,
που παρέχουν τη δυνατότητα του ελέγχου της διαδικασίας της μάθησης από τους ίδιους
(Σολομωνίδου, 2006). Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες και οικοδομούν γνώση
συνδυάζοντας τη μελέτη της γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
ασχολούνται τόσο με τον κλασικό όσο και με τη νέα μορφή γραμματισμού, τον ψηφιακό
γραμματισμό. Έτσιοι ΤΠΕ αποτελούν ένα μέσοπρακτικήςγραμματισμούκαισυντελούνστη
δημιουργία ενεργών υποκειμένων θα μπορούν να αξιοποιούν ποικίλους σημειωτικούς
πόρους και μέσα επικοινωνίας, ώστε να χρησιμοποιούν κριτικά τη νέα επικοινωνιακή
πραγματικότητα και να διαχειρίζονται κριτικά τη γνώση, ώστε να την χρησιμοποιούν
αποδοτικά στη ζωή τους (Κουτσογιάννης, 2011α
). Παράλληλα διευκολύνεται η χρήση
πολυτροπικών κειμένων.Οιμαθητέςέρχονταισεεπαφήμε μια ποικιλία μέσων παραγωγής
νοήματος, ασκούμενοι έτσι στον κριτικό γραμματισμό, γεγονός που συντελεί στην
ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Παπαδοπούλου, 2011)
Ειδικοί στόχοι
Γνωστικοί
 Οι μαθητές να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που το διαδίκτυο προσφέρει, να
αντιληφθούν και να κατανοήσουν τους κινδύνους του διαδικτύου και να μάθουν
να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο.
 Να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και την κατάχρηση του
διαδικτύου.
 Να εξοικειωθούν με την ορολογία του διαδικτύου και να μπορούν να την
ερμηνεύουν.
 Να αξιολογούν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα ενός
δικτυακού τόπου (κριτικός γραμματισμός).
Παιδαγωγικοί
 Να αναπτύξουν την ιδέα της συνεργασίας και το ομαδικό πνεύμα στη μάθηση
(συνεργατική μάθηση).
 Να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως: η αναζήτηση της γνώσης, η
πρωτοβουλία, η συνδυαστική αναζήτηση, η αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών
πόρων (υποκειμενικότητα).
 Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στα
πλαίσια της ανατροφοδότησης.
 Να κατανοήσουν πως μπορούν να φτάσουν στη μάθηση εργαζόμενοι σε
διαφορετικά περιβάλλοντα και όχι μόνο στην τάξη, π.χ. σε εργαστήριο Η/Υ
(υποκειμενικότητα).
 Να δραστηριοποιηθούν για την ενημέρωση των φίλων, των συμμαθητών, των
εκπαιδευτικών και των γονιών τους.
Τεχνολογικοί
 Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά εκπαιδευτικά
λογισμικά όπως η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να μάθουν να χρησιμοποιούν
τα Λεξικά της (ψηφιακός γραμματισμός).
 Να εξοικειωθούνμετη χρήση βάσεων δεδομένων,ηλεκτρονικών λεξικών, μηχανών
αναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα (ψηφιακός γραμματισμός).
 Να δημιουργούν συνεργατικά έγγραφα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (google
docs).
 Να μάθουν στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού να αξιοποιούν στη μελέτη
τους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ο επεξεργαστής κειμένου, τα προγράμματα
παρουσιάσεων και να αναρτούν τις εργασίες τους σε ιστολόγια.
 Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ για να εμπλουτίσουν πολυμεσικά και
αισθητικά τα κείμενά τους (πολυτροπικότητα).
Πρόταση για διδασκαλία
Αφετηρία για τηδημιουργία τουπαρόντος σχεδίουεργασίαςαποτέλεσεηεγκύκλιοςαπό το
ΥΠΑΙΘ για τον παγκόσμιο εορτασμό της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου». Η παρούσα
πρόταση διδασκαλίας συμφωνεί με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Γλώσσας και της
Πληροφορικής του Γυμνασίου που εστιάζουν σε θέματα σωστής χρήσης των μαθητών στο
διαδίκτυο. (ΝεοελληνικήΓλώσσα, Α΄Γυμνασίου, 7η
Ενότητα:Οκόσμοςμέσα από την οθόνη-
εικόνα, σελ. 121-122). Η οργάνωση της διδασκαλίας βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική
διδασκαλία και έρευνα. Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διάρκεια του σεναρίου είναι
υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης
(Vygotsky,1978). Εκπονείταιστοσχολικό εργαστήριο της πληροφορικής. Οι μαθητές έχουν
χωριστεί σε 5 ομάδες και τους δίνονται ρόλοι από τον διδάσκοντα. Τα φύλλα εργασίας
έχουν αποθηκευτεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή από τον διδάσκοντα.
Λεπτομερής παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου
Α΄ στάδιο: Αφόρμηση- Χωρισμός σε ομάδες (2 διδακτικές ώρες)
Με αφορμή «την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου» εκδηλώνεται το ενδιαφέρον πολλών
μαθητών να ερευνήσουν με τη βοήθεια του διδάσκοντα τις δυνατότητες και τους
κινδύνους του διαδικτύου. Οι μαθητές μεταφέρονται στο εργαστήριο της πληροφορικής
όπου προβάλλεται στην ολομέλεια βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης μικρής
διάρκειας με τίτλο «Οδύσσεια στο διαδίκτυο»
(http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/48-asfaleia-sto-diadiktyo/). Η σειρά
αναφέρεται στο θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Όταν τελειώσει το video
ξεκινά ησυζήτηση με τουςμαθητές για τη συμπεριφορά πουχρειάζεταινα διαμορφώσουν
κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου. Με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών
επιχειρείται από το διδάσκοντα να διερευνήσει και να καταγράψει τις προϋπάρχουσες
γνώσεις των μαθητών. Ο διδάσκων θέτει στους μαθητές του το ερώτημα «Τι σας έρχεται
στο μυαλό όταν ακούτε τον όρο διαδίκτυο;» Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράζονται
ελεύθερα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το ζητούμενο. Καταγράφονται στον πίνακα οι
ιδέες χωρίς να σχολιάζονται και με όποια σειρά ακούγονται (Κόκκος, 2014). Η συζήτηση
συνεχίζεται. Οι νέοι καταθέτουν περιστατικά που τους ώθησαν να αναθεωρήσουν τη
στάση τους απέναντι στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου. Ο διδάσκων συζητά με την
ολομέλεια και ακούγονται απόψεις που αφορούν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και αγορές,
στην υποκλοπή κωδικών, στην προστασία του υπολογιστή από υιούς και κακόβουλα
λογισμικά. Η μαθησιακή ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί είναι η κατάλληλη για να
βοηθήσειτο συναισθηματικό «δέσιμο» των μελών.Μπορείο διδάσκων να προχωρήσειστο
χωρισμό των μαθητών σε ομάδες. Τους δίνεται το πρώτο Φύλλο Εργασίας που είναι κοινό
για όλες τις ομάδες. Είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους
και αφορά σε χωρισμό των ομάδων και σε μοίρασμα ρόλων. Οι μαθητές χωρίζονται σε 5
ομάδες(5 άτομα ανά ομάδα και2-3 ανά σταθμόεργασίας).Επιλέγεται από το διδάσκοντα
η μικτή σύνθεσητης ομάδας για να αξιοποιηθείηδιαφορετικότητα. Για να λειτουργήσει η
ομαδοσυνεργατική διαδικασία ηομάδα αποτελείταιαπόένα μαθητή μευψηλέςεπιδόσεις
από έναν που γνωρίζει καλά τη χρήση του υπολογιστή, από έναν με οργανωτικές
ικανότητες και από ένα μαθητή με χαμηλές επιδόσεις με σκοπό να του δοθεί κίνητρο και
ενδιαφέρον για μάθηση. Δίνονται από το διδάσκοντα ρόλοι στους μαθητές: χειριστής,
γραμματέας, χρονομέτρης, εμψυχωτής (αξιολογητής), συντονιστής (αναγνώστης) και
προτρέπει τους μαθητές του να δώσουν ένα όνομα στην ομάδα τους (Κόκκος, 2014).
Β΄ στάδιο: Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων (4 διδακτικές ώρες)
Δίδεταιαπό τονδιδάσκοντα στους μαθητές σε φωτοτυπία ερωτηματολόγιο που αφορά τη
χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Οι μαθητές μοιράζουν το ερωτηματολόγιο στο
σύνολο των συμμαθητών τους και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Η συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα. Στη συνέχεια όλες οι ομάδες μεταφέρονται στην
αίθουσα πληροφορικήςκαιτουςδίδεταιαπότοδιδάσκοντα δεύτεροΦύλλοΕργασίαςκοινό
για όλες τις ομάδεςπου είναιήδη αποθηκευμένοστην επιφάνεια εργασίαςτου υπολογιστή
τους. Σκοπός αυτού του φύλλου είναι να καταγράψουν τις προτιμήσεις των συμμαθητών
τους, να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και να καταλήξουν σε συμπεράσματα ανά ηλικία
(τάξη) καιφύλο.Τα στατιστικά δεδομένα θα τα αναλύσουν με το λογισμικό υπολογιστικών
φύλλων Excel, θα δημιουργήσουν πίνακες και απλά γραφήματα.
Γ΄ στάδιο: εκπόνηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων (10 διδακτικές ώρες)
Οι ομάδες συγκεντρώνονται στην αίθουσα πληροφορικής όπου δίνεται ένα διαφορετικό
φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Συνολικά έχουν αποθηκευτεί από το διδάσκοντα στην
επιφάνεια εργασίαςτουυπολογιστή τους πέντε διαφορετικά φύλλα, ένα για κάθε ομάδα.
Οι μαθητές κάνουν χρήση της μηχανής αναζήτησης Google και επισκέπτονται
ενδεικνυόμενες ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα:
Ομάδα Α (The supporters), Φύλλο εργασίας: Το διαδίκτυο & οι δυνατότητες που παρέχει
Πληκτρολογήστετηδιεύθυνση http://www.greek-language.gr/ . Βρίσκεστε στην Πύλη για
την Ελληνική γλώσσα. Επιλέξτε Νέα Ελληνική -> Εργαλεία-> Ηλεκτρονικά λεξικά και στο
Λεξικό της Κοινής Ελληνικής αναζητήστε το λήμμα διαδίκτυο. Πηγαίνετε στα Σώματα
Κειμένων και μελετήστε τις εφαρμογές του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή. Κάντε
κλικστη διεύθυνσηhttp://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/internetstory.aspx και μελετήστε
τηνιστορία του διαδικτύου.Πλοηγηθείτεκαιαναζητήστεπερισσότερεςπληροφορίεςγια τις
δυνατότητεςπουμαςδίνειη ασφαλήςχρήσητουδιαδικτύου.Τουλικόπου θα συλλέξετενα
καλύπτειτοπεριεχόμενοτωνπαρακάτωθέσεων: Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που μας
παρέχει σχετικά με: Ανταλλαγή αρχείων/ Διαμοιρασμό , Εξ αποστάσεως μάθηση,
Επικοινωνία (Σύγχρονη/Ασύγχρονη),ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες,ΗλεκτρονικόΕμπόριο,Κινητό
Τηλέφωνο, Κοινωνικά Δίκτυα, Πληροφόρηση, Ψυχαγωγία. Κρατήστε σημειώσεις και
παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο blog
της τάξης σας. Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε
στηνεπίσημη ιστοσελίδα τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12-
18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Δυνατότητες. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στις
δυνατότητες που το διαδίκτυο σας παρέχει. Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για
να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε
http://www.saferinternet.gr/index.php και επιλέξτε έφηβοι. Κάντε κλικ στα εικονίδια που
βρίσκονται δεξιά της οθόνης σας και αφορούν διασκέδαση, πληροφορίες, αγορές,
επικοινωνία,τεχνικά θέματα,κινητό, report,help.Ακόμα επιλέξτεΥλικόκαιστηδεξιά στήλη
της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια, Τηλεοπτικά σποτ, Αφίσες,
Παιχνίδια, Wallpapers, Χειροτεχνίες,Webinars, Το Παντοπωλείο (ταινία μικρού μήκους εν
όψει του 11ου εορτασμού για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στις 11 Φεβρουαρίου
2014). Μπορείτεεπίσης να δείτεκαιτο βίντεοτηςεκστρατείας του saferinternet. Αξιόλογη
είναι και η διεύθυνση http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ . Κάντε κλικ στις
επιλογέςτης αριστερήςστήληςγια να συλλέξετεπληροφορίεςγια όλεςτιςδυνατότητες που
το διαδίκτυο σας προσφέρει. Τέλος το υλικό που συλλέξατε να το επεξεργαστείτε με το
εργαλείοδημιουργίαςπαρουσιάσεων Prezi. Θα το παρουσιάσετε την ώρα της ολομέλειας.
Ομάδα Β (Η Ηλεκτρονική Αστυνομία) , Φύλλο εργασίας: Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο
Αναζητήστε πληροφορίες για τους κινδύνους που κρύβει η μη ασφαλής πλοήγηση στο
διαδίκτυο. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη
διεύθυνση:http://vod.sch.gr/video/view/850.html .Τουλικό που θα συλλέξετενα καλύπτει
το περιεχόμενοτωνπαρακάτωθέσεων: Ακατάλληλοπεριεχόμενο,Ανεπιθύμητα μηνύματα,
Αποξένωση, Αποπλάνηση, Βίαια παιχνίδια, Εθισμός, Εκφοβισμός, Ηλεκτρονικός τζόγος,
Παιδική πορνογραφία, Παραβίαση ιδιωτικότητας, Υποκλοπή προσωπικών στοιχείων,
Φυσικές παθήσεις. Κρατήστεσημειώσειςκαι παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο
google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο.
Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και
κάντεκλικστηεπιλογή Κίνδυνοι. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στους κινδύνους που μπορεί
το διαδίκτυο να εμπερικλείει αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Περιηγηθείτε και στις
υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Επίσης
http://internet-safety.sch.gr/. Είναι ο Ενημερωτικός Κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου. Επιλέξτε την ετικέτα Χρήσιμα και κάντε κλικ στις Θεματικές Παρουσιάσεις. Στη
συνέχεια επιλέξτεΕνημέρωσηκαι κάντε κλικ στις Ενότητες που ακολουθούν. Μπορείτε αν
θέλετε να δείτε το βίντεο «Η φάρμα του διαδικτύου». Αξιόλογες είναι και οι ιστορίες για
μαθητές Γυμνασίου (Ομάδα της Ρώμης, Μπλεξίματα και Συμβάντα, Tagged) που θα τις
βρείτε κάνοντας κλικ Έφηβοι. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.e-
yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx . Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιλέξτε Εισαγωγή (αν θέλετε μπορείτε να δείτε το βίντεο
που η σελίδα σαςπροτείνει) καικατεβάστετοαρχείο«Μονάδα εφηβικής υγείας.Ασφάλεια
στο Διαδίκτυο». Στη συνέχεια επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://www.safeline.gr/
Βρίσκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.
Είναιη επίσημηελληνικήανοικτήγραμμήκαταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το
spot της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Επιλέξτε Νέα & Ανακοινώσεις για να
διαβάσετε σύγχρονη ειδησεογραφία που αναφέρεται σε καταγγελίες που αφορούν
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Υλικό->
Βιντεοθήκη και Press. Τέλος με βάση το υλικό που συλλέξατε σκεφτείτε ποιες λέξεις σας
έρχονται στο μυαλό στην πρόταση «Κίνδυνοι στο «Διαδίκτυο». Καταγράψτε τις λέξεις σε
ένα αρχείο κειμένου και με τη βοήθεια του εργαλείου Glogster, φτιάξτε μία αφίσα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τον δικτυακό τόπο www.wordle.net και να δημιουργήσετε
ένα «σύννεφο λέξεων» το οποίο θα προσθέσετε στην αφίσα σας. Το προϊόν εργασίας σας
θα το παρουσιάσετε την ώρα της ολομέλειας.
Ομάδα Γ (The advisors),Φύλλοεργασίας:Συμβουλέςγια μια ασφαλήπλοήγηση
Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε πληροφορίες: για τους τρόπους που μπορείτε
εσείς οι νέοι και να προστατευθείτε από τους κινδύνους του διαδικτύου και δώστε
συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης στους συνομηλίκους σας αλλά και στους γονείς που
επιθυμούννα προστατέψουντα παιδιά τουςαπότιςεπιβλαβείςεπιδράσειςτουδιαδικτύου.
Επίσης να αναφέρετε χρήσιμες διευθύνσεις στις οποίες όλοι μπορούμε να απευθυνθούμε
όταν διαπιστώσουμε κίνδυνο ή θέλουμε να καταγγείλουμε μια παράνομη συμπεριφορά
στο διαδίκτυο. Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο
google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο.
Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και
κάντε κλικ στη επιλογή Συμβουλές. Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε συμπεριφορές που
πρέπει να υιοθετήσουμε για να είναι ασφαλής η πλοήγησή μας στο διαδίκτυο.
Περιηγηθείτεκαιστιςυπόλοιπες επιλογέςγια να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία
σας. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.saferinternet.gr/index.php
Επιλέξτε Υλικό και στη δεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/
Φυλλάδια και κατεβάστε τα αρχεία : Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - συνοπτικός οδηγός
για τους μαθητές, Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο - Οδηγός για γονείς, Ασφαλής
χρήση του Διαδικτύου - συνοπτικός οδηγός για γονείς. Μπορείτε επίσης να δείτε και το
βίντεο της εκστρατείας του saferinternet. Κάντε κλικ http://www.safeline.gr/ Βρίσκεστε
στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναι η
επίσημη ελληνική ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot
της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Στη συνέχεια επιλέξτε Πληροφορίες->
Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για να αντλήσετε πλούσιες πληροφορίες. Επίσης
περιηγηθείτεστηνιστοσελίδα,επιλέξτεΥλικό->ΒιντεοθήκηκαιPress.Ηιστοσελίδα περιέχει
συνδέσμους Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Εθνικών Γραμμών Βοηθείας. Στη συνέχεια
πλοηγηθείτεστηνιστοσελίδα http://internet-safety.sch.gr/. Είναι ο Ενημερωτικός Κόμβος
του ΠανελλήνιουΣχολικούΔικτύου.Επιλέξτετην ετικέτα Άρθρακαικάντεκλικστην επιλογή
Έφηβοικαι ΦυλλάδιοΜΕΥ για να αντλήσετε πλούσιουλικό.Μπορείτεαν θέλετενα δείτετο
βίντεο«Η φάρμα τουδιαδικτύου».Επίσης επιλέξτεστην Αρχικήσελίδα->ΧρήσιμοΥλικόκαι
κατεβάστε το τετρασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο του internet- safety. Κάντε κλικ στην
διεύθυνσηhttp://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=13
5&Itemid=128&lang. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας που μας
παρέχει πλούσιο υλικό και συμβουλές προστασίας για τους γονείς και τους νέους για μια
ασφαλήπλοήγηση στο διαδίκτυο. Τέλος δείτε μια διαδραστική παρουσίαση θεμάτων που
αφορούνστηνασφάλεια στοδιαδίκτυοκαιδυνατούςτρόπουςαντιμετώπισηςτων κινδύνων
στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209?locale=el . Με βάση το υλικό
που συλλέξατε και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εργαλείου p.p.t. φτιάξτε μια
παρουσίασημετίτλο «Συμβουλέςγια μια ασφαλήπλοήγηση». Την παρουσίασή σας θα την
προβάλλεται την ώρα της ολομέλειας.
Ομάδα Δ (The Surfers), Φύλλο εργασίας: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο, παιχνίδια
Πλοηγηθείτεστοδιαδίκτυοκαιαναζητήστεπληροφορίεςγια τα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης
(Face book,MySpace, twitter, chatrooms…) για το ηλεκτρονικόταχυδρομείο(e-mail) και τα
διαδικτυακά παιχνίδια. Οι πληροφορίες που θα συλλέξετε να καλύπτουν τα παρακάτω
ερωτήματα: Ποια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιος ο ρόλος τους; Ποια
προβλήματα μπορεί να προκαλέσει και ποιους κινδύνους εγκυμονεί η μη συνετή χρήση
τους; Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής; Τι είναι το
ηλεκτρονικόταχυδρομείο και τι εννοούμε με τον όρο Phishing; Ποιες είναι οι δυνατότητες
που μας προσφέρουν; Ποια είναι τα ανεπιθύμητα μηνύματα ή spam; Τι εννοούμε με τον
όροαπάτημε pharming(παραπλάνηση);Ποια είναιτα «διαδικτυακά» παιχνίδια καιποιοςο
διαδικτυακόςτζόγος; Τιείναιτο Σύστημα PEGI;Κρατήστεσημειώσειςκαιπαράγετελόγοσε
ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο.
Χρήσιμες διευθύνσεις: Κάντε κλικ http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ και στις
επιλογές της αριστερής στήλης : Άμεσα μηνύματα, Κοινωνική Δικτύωση, Ηλεκτρονικό
Ταχυδρομείο, Παιχνίδια. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.safeline.gr/
βρίσκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.
Είναιη επίσημηελληνικήανοικτήγραμμήκαταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το
spot της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Επιλέξτε Υλικό και κατεβάστε τον
οδηγό του Facebook. Στη συνέχεια επιλέξτε Νέα & Ανακοινώσεις για να διαβάσετε
σύγχρονη ειδησεογραφία που αναφέρεται σε καταγγελίες που αφορούν παράνομο
περιεχόμενοστοδιαδίκτυο.Περιηγηθείτεστην ιστοσελίδα,επιλέξτεΥλικό->Βιντεοθήκηκαι
Press.Κάντεκλικ http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ :Βρίσκεστεστην επίσημηιστοσελίδα
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ
στη επιλογή Facebook. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στο Facebook τι είναι και ποιους
κινδύνους μπορεί να εμπερικλείει αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Στη συνέχεια κάντε
κλικ στην επιλογή Σύστημα PEGI που αξιολογεί το περιεχόμενο πολλών διαδικτυακών
παιχνιδιών.Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για
την εργασία σας. Τέλος κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.e-
yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx. Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου
ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων.ΕπιλέξτεΕισαγωγή(αν θέλετεμπορείτενα δείτεκαιτοβίντεο
που η σελίδα σας προτείνει) και κάντε κλικ στην επιλογή ασφάλεια στην ηλεκτρονική
αλληλογραφία (e-mail) και ασφάλεια κατά την άμεση συνομιλία (chat). Τέλος με βάση το
υλικό που συλλέξατε κατασκευάστε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εργαλείου
MovieMaker ένα βίντεο που το περιεχόμενό του να αναφέρεται στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσηςκαι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια,στιςδυνατότητεςπουμαςπροσφέρουν αλλά και
στους κινδύνους που κρύβουν. Επενδύστε το με τη μουσική της επιλογής σας. Η διάρκειά
του δεν θα ξεπερνά τα 5΄και θα προβληθεί την ώρα της ολομέλειας.
Ομάδα Ε (The Doctors), Φύλλο εργασίας: Προστασία του Υπολογιστή από υιούς &
κακόβουλα λογισμικά
Πλοηγηθείτεστο διαδίκτυο και συγκεντρώστε πληροφορίες για τους τρόπους προστασίας
του υπολογιστή μας από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Το υλικό που θα συλλέξετε να
καλύπτει το περιεχόμενο των παρακάτω ερωτήσεων: Τι είναι υιός; Εκτός από τους υιούς
ποια άλλα βλαβερά λογισμικά/προγράμματα γνωρίζετε; Πως μεταδίδονται; Τι είναι spam;
Με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας; Τι γνωρίζετε για
την εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας στον υπολογιστή μας; Κρατήστε σημειώσεις
και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο
σχολικό σας ιστολόγιο.
Χρήσιμεςδιευθύνσεις: Κάντεκλικ στη διεύθυνση http://www.saferinternet.gr/index.php.
Επιλέξτε έφηβοι και κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά της οθόνης σας και
αφορά τα τεχνικά θέματα για να αντλήσετεαξιόλογες πληροφορίες. Στη συνέχεια επιλέξτε
Υλικό-> στη δεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια και
κατεβάστε το αρχείο : FAQ - Συχνές Ερωτήσεις που εμπεριέχει υλικό για τους υιούς/
βλαβερά λογισμικά. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.e-
yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx. Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου
ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων.ΕπιλέξτεΕισαγωγή(ανθέλετεμπορείτενα δείτεκαι το βίντεο
που η σελίδα σαςπροτείνει) καικάντεκλικστα Προγράμματα προσβολήςενός υπολογιστή-
> Τρόποι προστασίας-> Αντιμετώπιση μόλυνσης. Κάντε κλικ στην επίσημη ιστοσελίδα του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ . Επιλέξτε
έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Συμβουλές. Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε
συμπεριφορέςπουπρέπεινα υιοθετήσουμεγια να προστατεύσουμετον Η/Υ. Περιηγηθείτε
και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Τέλος
επιλέξτε http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209?locale=el και δείτε μια διαδραστική
παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο και δυνατούς τρόπους
αντιμετώπισης των βασικών προβλημάτων του Υπολογιστή μας. Τέλος με βάση το υλικό
που συλλέξατε να κατασκευάστε με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής
χαρτογράφησης Inspiration ήCmapTools έναν εννοιολογικόχάρτη.Να εισάγετεεκτόςαπό
τις έννοιεςκαιτις συσχετίσειςτους. Το προϊόν εργασίαςσαςθα το προβάλλετε την ώρα της
ολομέλειας.
Δ΄ στάδιο: Ολομέλεια (4 διδακτικές ώρες)
Η ολομέλεια πραγματοποιείται στην αίθουσα της πληροφορικής. Κάθε ομάδα καλείται
μέσω των αντιπροσώπων της να παρουσιάσει το τελικό προϊόν της εργασίας της. Κατά τη
διάρκεια που η κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της, οι υπόλοιπες ομάδες κρατούν
σημειώσεις ώστε στο τέλος της παρουσίασης να μπορούν να παρέμβουν δυναμικά στα
πλαίσια της διαρκούς ανατροφοδότησης. Διαμορφώνεται ένα μαθησιακό κλίμα που δίνει
τη δυνατότητα στους μαθητές να συζητούν και να καταθέτουν τις απόψεις τους, να
ανταλλάσσουν πληροφορίες, να εκφράζουν συναισθήματα και ενδεχομένως να
επεξεργάζονται εκ νέου και να τροποποιούν τα συμπεράσματά τους και την αρχική τους
παρουσίαση.
Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του
συγκεκριμένουσεναρίου.Πραγματοποιήθηκεμε βασικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων
που τέθηκαν. Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που ζητήθηκαν από τα
φύλλα εργασίας, το παραγόμενο προϊόν, η συνεργασία που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια
της έρευνας και η συμμετοχή τους στην ολομέλεια. Σημαντικά υπόψη έχει ληφθεί και το
τρίπτυχο:τι γνώριζανκαιπίστευανοιίδιοι πριν απότο σενάριο –τι χρειάστηκενα μάθουν –
ποιες είναι οι τελικές τους αντιλήψεις.
Κριτική
Το παρόν σενάριο παρήχθη στα πλαίσια του σεμιναρίου Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ και
σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε μαθητές που έχουν ένα ικανοποιητικό βαθμό
εξοικείωσης με τη χρήση των ΤΠΕ . Ενδεχομένως να χρειάζεται αλλαγές σε μια
διαφορετική περίπτωση προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να πραγματοποιήσει
τους στόχους του σεναρίου. Γενικότερα, οι μαθητές έδειξαν προθυμία και η χρήση της
τεχνολογίας τους εντυπωσίασε, στη συνέχεια κατάλαβαν ότι μπορεί να αποτελέσει και
εργαλείο μάθησης. Βέβαια υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ακολουθούσαν πάντα τις
οδηγίες των φύλλων εργασίας ή παρασύρονταν από την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο σε
άλλα θέματα. Γι αυτό ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, όχι για να
προσφέρει έτοιμες λύσεις αλλά για να ενορχηστρώνει την ομάδα ώστε να συνεργάζεται
γόνιμα. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να δοθούν λιγότεροι δικτυακοί τόποι επίσκεψης στα
φύλλα εργασίας,μια καιαρκετοίμαθητές ένιωσαν ότι καλύφθηκαν και απέφυγαν να τους
επισκεφθούνόλους.Ακόμα θα μπορούσαν να περιοριστούν οι τελικές δραστηριότητες των
μαθητών σε μία γενική ή δύο, χωρίς να τρωθεί η γενικότερη σύλληψη του σεναρίου και οι
στόχοι του.
Βιβλιογραφία
Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, Γ΄ έκδοση, Πάτρα, Μάρτιος 2013
Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης
Επιμόρφωσης. Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02, Β΄ έκδοση, Νοέμβριος 2010
Καλοκύρη, Β.- Κόκκος, Α.- Φραγκούλη,ς Ι. Σχεδιασμός Διδακτικών Ενοτήτων, Ε.Α.Π., 2014
Κουτσογιάννης, Δ. (2011α
). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των
φιλολογικών μαθημάτων. Επιμορφωτικό υλικό, τεύχος 3: Ειδικό Μέρος. Α΄ έκδοση,
Πάτρα
Ματσαγγούρας, Ηλ. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: εκδ.
Γρηγόρη.
Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Η συγκρότηση του νοήματος στα πολυτροπικά κείμενα.
Εισήγηση στα πλαίσια της επιμόρφωσης υποψήφιων Επιμορφωτών Β΄ επιπέδουτου
ΠΑ.Κ.Ε. Θεσσαλίας.
Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Σταχτέας, Χ. (2002). Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οι Υπολογιστές στο σχολείο του
μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

δημιουργούμε μουσείο στην τάξη μαςδημιουργούμε μουσείο στην τάξη μας
δημιουργούμε μουσείο στην τάξη μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ1.7K visualizações
υλικο του υπολογιστηυλικο του υπολογιστη
υλικο του υπολογιστη
mnikol4.3K visualizações
ενδεικτικό σενάριο 1ενδεικτικό σενάριο 1
ενδεικτικό σενάριο 1
mxatzi4.8K visualizações
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Διδακτικά σενάρια (συνοπτικά)
Vasilis Drimtzias4K visualizações
Πληροφορική Γ' γυμνασίουΠληροφορική Γ' γυμνασίου
Πληροφορική Γ' γυμνασίου
Georgia Hadjitheodoulou4.3K visualizações
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Nikos Papastamatiou32.6K visualizações
Software - ΛογισμικόSoftware - Λογισμικό
Software - Λογισμικό
GeorgiaPanagiotopoul2470 visualizações
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
filippos_chatziandreas3K visualizações
Το οικοσυστημα μας Το οικοσυστημα μας
Το οικοσυστημα μας
Filippos Karagatslis3.2K visualizações
εργασια δ ταξηςεργασια δ ταξης
εργασια δ ταξης
1dimskiath4.9K visualizações

Similar a διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!(20)

Ο άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράςΟ άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράς
Ο άνθρωπος και τα μέσα μεταφοράς
Σπύρος Κυριαζίδης4.9K visualizações
Teachers for Europe 2013Teachers for Europe 2013
Teachers for Europe 2013
Χριστίνα Κλημεντιώτη624 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos166 visualizações
3 γνωρίζω το διαδίκτυο3 γνωρίζω το διαδίκτυο
3 γνωρίζω το διαδίκτυο
Panagiotis Papadopoulos147 visualizações
αισωπου 1αισωπου 1
αισωπου 1
stratism5.4K visualizações
Μέσα μεταφοράςΜέσα μεταφοράς
Μέσα μεταφοράς
Georgia Palapela2.5K visualizações
Σενάριο "Γνωρίζω τα ζώα"Σενάριο "Γνωρίζω τα ζώα"
Σενάριο "Γνωρίζω τα ζώα"
Σπύρος Κυριαζίδης4.7K visualizações
E LogosE Logos
E Logos
Athanasia Papachristou905 visualizações
Σενάριο τοπικής ιστορίαςΣενάριο τοπικής ιστορίας
Σενάριο τοπικής ιστορίας
Σπύρος Κυριαζίδης1.1K visualizações
παίζοντας με τη γλώσσαπαίζοντας με τη γλώσσα
παίζοντας με τη γλώσσα
Dimitra Stagia402 visualizações
ερωτήσεις εξέτασηςερωτήσεις εξέτασης
ερωτήσεις εξέτασης
Annaa77200 visualizações
Mobile leaning nik amanatidis.τπεMobile leaning nik amanatidis.τπε
Mobile leaning nik amanatidis.τπε
Nikos Amanatidis873 visualizações
οδηγίες διδασκαλίαςοδηγίες διδασκαλίας
οδηγίες διδασκαλίας
Elli Rota3.4K visualizações

Mais de zetabokola

Guide prague 2018Guide prague 2018
Guide prague 2018zetabokola
126 visualizações6 slides
Websites for teachersWebsites for teachers
Websites for teacherszetabokola
35 visualizações2 slides
Bath centre map web 10 12_10Bath centre map web 10 12_10
Bath centre map web 10 12_10zetabokola
816 visualizações1 slide
Itc application guide 2018Itc application guide 2018
Itc application guide 2018zetabokola
72 visualizações13 slides

Mais de zetabokola(20)

Guide prague 2018Guide prague 2018
Guide prague 2018
zetabokola126 visualizações
Websites for teachersWebsites for teachers
Websites for teachers
zetabokola35 visualizações
Bath centre map web 10 12_10Bath centre map web 10 12_10
Bath centre map web 10 12_10
zetabokola816 visualizações
Itc erasmus plus partner informationItc erasmus plus partner information
Itc erasmus plus partner information
zetabokola79 visualizações
Itc application guide 2018Itc application guide 2018
Itc application guide 2018
zetabokola72 visualizações
Prg 09 innovative approaches to teachingPrg 09 innovative approaches to teaching
Prg 09 innovative approaches to teaching
zetabokola40 visualizações
Presentation bathPresentation bath
Presentation bath
zetabokola25 visualizações
Opjs erasmus and merganser workshopOpjs erasmus and merganser workshop
Opjs erasmus and merganser workshop
zetabokola42 visualizações
Day 2 november 2018 course v3 Day 2 november 2018 course v3
Day 2 november 2018 course v3
zetabokola63 visualizações
Erasmus merganser teachers 2017Erasmus merganser teachers 2017
Erasmus merganser teachers 2017
zetabokola29 visualizações
Erasmus merganser general 2017Erasmus merganser general 2017
Erasmus merganser general 2017
zetabokola32 visualizações
2018 1-el01-ka101-0471602018 1-el01-ka101-047160
2018 1-el01-ka101-047160
zetabokola35 visualizações
Glass ceilingGlass ceiling
Glass ceiling
zetabokola1.3K visualizações
Aφισα mentoringAφισα mentoring
Aφισα mentoring
zetabokola1.1K visualizações

Último(20)

high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Young ArcHers Erasmus+ project dissemination
Theodora Chandrinou116 visualizações
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone7 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
56ο Γυμνάσιο Αθήνας7 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b36 visualizações
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptxΟι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Οι Τρεις Ιεράρχες.pptx
Δήμητρα Τζίνου47 visualizações
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ssuser43d27b41 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou45 visualizações
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 visualizações
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b24 visualizações
Dikaiomata_2023.pptxDikaiomata_2023.pptx
Dikaiomata_2023.pptx
41dimperisteriou172 visualizações
Οι σπόροι του αύριο.pptxΟι σπόροι του αύριο.pptx
Οι σπόροι του αύριο.pptx
Konstantina Bozonelou62 visualizações

διαλέγω διαδίκτυο αλλά... επιλέγω!

 • 1. Διαλέγω… διαδίκτυο! Αλλά… επιλέγω! Ερευνητική εργασία (project) στα πλαίσια καινοτόμων δράσεων για το Κοινωνικό Σχολείο Περίληψη Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μια σύγχρονη πρακτική που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ψηφιακού και κριτικού γραμματισμού των μαθητών μας. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το παρόν σενάριο διδασκαλίας στα πλαίσια καινοτόμων δράσεων για το«Κοινωνικόσχολείο». Αφετηρία της διερεύνησης αποτέλεσε η παγκόσμια ημέρα ασφαλούς δικτύου. Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας αξιοποιώντας δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο των αρχών του σχεδίουεργασίας(project) επιδιώκεινα φέρειτους μαθητές σε πραγματική επαφή με ένα από τα σημαντικότερα καθημερινά εργαλεία της ζωής μας, το διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μέσα από τη διαδικασία της εποικοδομητικής μάθησης και αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, οι μαθητές προβληματίζονται, παράγουν λόγο στα πλαίσια της δημιουργικής γραφής και δημιουργούν πολυμεσικές παρουσιάσεις που θα τις προβάλλουν σε ημερίδα για την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς δικτύου. Λέξεις– Κλειδιά: νέοι,διαδίκτυο, project,δημιουργικήγραφή, πολυμεσικές παρουσιάσεις Εισαγωγή Η ανάπτυξητουδιαδικτύουοφείλεταιστογεγονόςότιπέρα απότηδυνατότητα πρόσβασης σε ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών, επιτρέπει στο χρήστη να γίνει και ο ίδιος δημιουργός και μεταδότης της πληροφορίας (Σταχτέας, 2002). Άρα καθώς είναι ένα πολυδιάστατο μέσο, οι υπηρεσίες που προσφέρει μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο, αν δεν χρησιμοποιηθεί με σύνεση. Μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα από τους νέους που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει την προσωπικότητά τους. Το παρόν σενάριο επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει τους νέους. Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκε η μεθοδολογία του project αφενός γιατί βοηθά στην αυτενέργεια, απελευθερώνοντας τους μαθητές από τον κλοιό της αποστήθισης, αφετέρου προσφέρει νέες δεξιότητες που σχετίζονται με τη μεθοδολογία της έρευνας και τη χρήση των ΤΠΕ. Ταυτότητα σεναρίου Τίτλος: «Διαλέγω… διαδίκτυο! Αλλά… επιλέγω!» Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική Γλώσσα, Ν. Ε. Λογοτεχνία Τάξεις: Α΄, Β΄, Γ΄, Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια: 20 ώρες Προϋποθέσειςυλοποίησης:Οι μαθητέςείναιήδη εξοικειωμένοιμε την εργασία σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) και με συμμετοχικές- βιωματικές εκπαιδευτικές τεχνικές (καταιγισμός ιδεών). Έχουν ευχέρεια στην πλοήγηση στο διαδίκτυο, στις μηχανές αναζήτησης,στα ανοικτούκώδικα εκπαιδευτικά λογισμικά (www.greek-language.gr), στη χρήση ηλεκτρονικών Λεξικών και του τρόπου αναζήτησης λέξεων σε αυτά, στο λογισμικό
 • 2. υπολογιστικών φύλλων Excel και στη δημιουργία συνεργατικού εγγράφου google docs. Είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα του blog. Τεχνολογικά εργαλεία- Υλικό: Εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο- Φυλλομετρητής- Ερωτηματολόγιοσεφωτοτυπημένα φύλλαμεγέθουςΑ4- Φύλλα εργασίας (7). Σύντομη περιγραφή Η παρούσα διδακτική πρόταση (project) αναφέρεται σε 5 επιμέρους θέματα που σχετίζονταιμετην ασφαλήχρήσητουδιαδικτύου.Πιοσυγκεκριμένα:α)Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που προσφέρει, β) Οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο, γ) Συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση των νέων στο διαδίκτυο και οδηγίες προς τους γονείς για τη σωστή χρήση του απότα παιδιά τους,δ) Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα παιχνίδια και ε) Η προστασία του υπολογιστή από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Οι μαθητέςπλοηγούνταισεεπιλεγμένουςδικτυακούςτόπουςκαιαντλούν πληροφορίες για τα παραπάνω ζητήματα. Προχωρούν σε παραγωγή γραπτού λόγου σε συνεργατικό έγγραφο (google docs) για να ενημερώσουν για τα ζητήματα αυτά και τις υπόλοιπες ομάδες. Τα κείμενα τους τα αναρτούν στο ιστολόγιο της τάξης τους. Το τελικό προϊόν εργασίας της κάθε ομάδας αποτελεί μια πολυμεσική παρουσίαση που θα προβληθεί αρχικά στην ολομέλεια καιστησυνέχεια σε ανοικτήεκδήλωση του σχολείου με αφορμή την παγκόσμια ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου . Στόχοι- Σκεπτικό Γενικοί στόχοι Στόχοςτου συγκεκριμένουσεναρίουείναι εισάγονταςτιςΤΠΕ στην εκπαιδευτικήδιαδικασία να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τους γονείς ώστε να «πλοηγούνται» με ασφάλεια στο διαδίκτυο.ΗεισαγωγήτωνΤΠΕ θεωρείταιπως οδηγείστη δημιουργία εμπλουτισμένων περιβαλλόντων μάθησης, στο σχεδιασμό των οποίων είναι σημαντική η συμβολή των σύγχρονων θεωριών μάθησης, για παράδειγμα του γνωστικού και του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους συνεργατικά καιαναπτύσσουν την κριτικήκαιδημιουργικήτουςσκέψη,παράλληλαμε τηνανάπτυξηυψηλούεπιπέδουγνωστικών ικανοτήτων,όπως μεταγνωστικές στρατηγικές, που παρέχουν τη δυνατότητα του ελέγχου της διαδικασίας της μάθησης από τους ίδιους (Σολομωνίδου, 2006). Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες και οικοδομούν γνώση συνδυάζοντας τη μελέτη της γλώσσας με τη χρήση των ΤΠΕ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ασχολούνται τόσο με τον κλασικό όσο και με τη νέα μορφή γραμματισμού, τον ψηφιακό γραμματισμό. Έτσιοι ΤΠΕ αποτελούν ένα μέσοπρακτικήςγραμματισμούκαισυντελούνστη δημιουργία ενεργών υποκειμένων θα μπορούν να αξιοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους και μέσα επικοινωνίας, ώστε να χρησιμοποιούν κριτικά τη νέα επικοινωνιακή πραγματικότητα και να διαχειρίζονται κριτικά τη γνώση, ώστε να την χρησιμοποιούν αποδοτικά στη ζωή τους (Κουτσογιάννης, 2011α ). Παράλληλα διευκολύνεται η χρήση πολυτροπικών κειμένων.Οιμαθητέςέρχονταισεεπαφήμε μια ποικιλία μέσων παραγωγής νοήματος, ασκούμενοι έτσι στον κριτικό γραμματισμό, γεγονός που συντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Παπαδοπούλου, 2011)
 • 3. Ειδικοί στόχοι Γνωστικοί  Οι μαθητές να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που το διαδίκτυο προσφέρει, να αντιληφθούν και να κατανοήσουν τους κινδύνους του διαδικτύου και να μάθουν να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το διαδίκτυο.  Να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και την κατάχρηση του διαδικτύου.  Να εξοικειωθούν με την ορολογία του διαδικτύου και να μπορούν να την ερμηνεύουν.  Να αξιολογούν την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την επικαιρότητα ενός δικτυακού τόπου (κριτικός γραμματισμός). Παιδαγωγικοί  Να αναπτύξουν την ιδέα της συνεργασίας και το ομαδικό πνεύμα στη μάθηση (συνεργατική μάθηση).  Να αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες όπως: η αναζήτηση της γνώσης, η πρωτοβουλία, η συνδυαστική αναζήτηση, η αξιοποίηση ποικίλων σημειωτικών πόρων (υποκειμενικότητα).  Να εμπλακούν σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης στα πλαίσια της ανατροφοδότησης.  Να κατανοήσουν πως μπορούν να φτάσουν στη μάθηση εργαζόμενοι σε διαφορετικά περιβάλλοντα και όχι μόνο στην τάξη, π.χ. σε εργαστήριο Η/Υ (υποκειμενικότητα).  Να δραστηριοποιηθούν για την ενημέρωση των φίλων, των συμμαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών τους. Τεχνολογικοί  Να γνωρίσουν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν ανοιχτά εκπαιδευτικά λογισμικά όπως η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα και να μάθουν να χρησιμοποιούν τα Λεξικά της (ψηφιακός γραμματισμός).  Να εξοικειωθούνμετη χρήση βάσεων δεδομένων,ηλεκτρονικών λεξικών, μηχανών αναζήτησης και διαδικτυακών πηγών γενικότερα (ψηφιακός γραμματισμός).  Να δημιουργούν συνεργατικά έγγραφα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα (google docs).  Να μάθουν στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού να αξιοποιούν στη μελέτη τους ηλεκτρονικά εργαλεία, όπως ο επεξεργαστής κειμένου, τα προγράμματα παρουσιάσεων και να αναρτούν τις εργασίες τους σε ιστολόγια.  Να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ για να εμπλουτίσουν πολυμεσικά και αισθητικά τα κείμενά τους (πολυτροπικότητα). Πρόταση για διδασκαλία
 • 4. Αφετηρία για τηδημιουργία τουπαρόντος σχεδίουεργασίαςαποτέλεσεηεγκύκλιοςαπό το ΥΠΑΙΘ για τον παγκόσμιο εορτασμό της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου». Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας συμφωνεί με τα Α.Π.Σ. και τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Γλώσσας και της Πληροφορικής του Γυμνασίου που εστιάζουν σε θέματα σωστής χρήσης των μαθητών στο διαδίκτυο. (ΝεοελληνικήΓλώσσα, Α΄Γυμνασίου, 7η Ενότητα:Οκόσμοςμέσα από την οθόνη- εικόνα, σελ. 121-122). Η οργάνωση της διδασκαλίας βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και έρευνα. Ο ρόλος του καθηγητή κατά τη διάρκεια του σεναρίου είναι υποβοηθητικός και εμψυχωτικός στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης (Vygotsky,1978). Εκπονείταιστοσχολικό εργαστήριο της πληροφορικής. Οι μαθητές έχουν χωριστεί σε 5 ομάδες και τους δίνονται ρόλοι από τον διδάσκοντα. Τα φύλλα εργασίας έχουν αποθηκευτεί στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή από τον διδάσκοντα. Λεπτομερής παρουσίαση του διδακτικού σεναρίου Α΄ στάδιο: Αφόρμηση- Χωρισμός σε ομάδες (2 διδακτικές ώρες) Με αφορμή «την ημέρα του ασφαλούς διαδικτύου» εκδηλώνεται το ενδιαφέρον πολλών μαθητών να ερευνήσουν με τη βοήθεια του διδάσκοντα τις δυνατότητες και τους κινδύνους του διαδικτύου. Οι μαθητές μεταφέρονται στο εργαστήριο της πληροφορικής όπου προβάλλεται στην ολομέλεια βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης μικρής διάρκειας με τίτλο «Οδύσσεια στο διαδίκτυο» (http://www.edutv.gr/deyterobathmia/videos/48-asfaleia-sto-diadiktyo/). Η σειρά αναφέρεται στο θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο. Όταν τελειώσει το video ξεκινά ησυζήτηση με τουςμαθητές για τη συμπεριφορά πουχρειάζεταινα διαμορφώσουν κατά τη διάρκεια της χρήσης του διαδικτύου. Με τη μέθοδο του καταιγισμού των ιδεών επιχειρείται από το διδάσκοντα να διερευνήσει και να καταγράψει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών. Ο διδάσκων θέτει στους μαθητές του το ερώτημα «Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τον όρο διαδίκτυο;» Οι μαθητές ενθαρρύνονται να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το ζητούμενο. Καταγράφονται στον πίνακα οι ιδέες χωρίς να σχολιάζονται και με όποια σειρά ακούγονται (Κόκκος, 2014). Η συζήτηση συνεχίζεται. Οι νέοι καταθέτουν περιστατικά που τους ώθησαν να αναθεωρήσουν τη στάση τους απέναντι στον τρόπο χρήσης του διαδικτύου. Ο διδάσκων συζητά με την ολομέλεια και ακούγονται απόψεις που αφορούν στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και αγορές, στην υποκλοπή κωδικών, στην προστασία του υπολογιστή από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Η μαθησιακή ατμόσφαιρα που έχει διαμορφωθεί είναι η κατάλληλη για να βοηθήσειτο συναισθηματικό «δέσιμο» των μελών.Μπορείο διδάσκων να προχωρήσειστο χωρισμό των μαθητών σε ομάδες. Τους δίνεται το πρώτο Φύλλο Εργασίας που είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Είναι αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους και αφορά σε χωρισμό των ομάδων και σε μοίρασμα ρόλων. Οι μαθητές χωρίζονται σε 5 ομάδες(5 άτομα ανά ομάδα και2-3 ανά σταθμόεργασίας).Επιλέγεται από το διδάσκοντα η μικτή σύνθεσητης ομάδας για να αξιοποιηθείηδιαφορετικότητα. Για να λειτουργήσει η ομαδοσυνεργατική διαδικασία ηομάδα αποτελείταιαπόένα μαθητή μευψηλέςεπιδόσεις από έναν που γνωρίζει καλά τη χρήση του υπολογιστή, από έναν με οργανωτικές ικανότητες και από ένα μαθητή με χαμηλές επιδόσεις με σκοπό να του δοθεί κίνητρο και ενδιαφέρον για μάθηση. Δίνονται από το διδάσκοντα ρόλοι στους μαθητές: χειριστής,
 • 5. γραμματέας, χρονομέτρης, εμψυχωτής (αξιολογητής), συντονιστής (αναγνώστης) και προτρέπει τους μαθητές του να δώσουν ένα όνομα στην ομάδα τους (Κόκκος, 2014). Β΄ στάδιο: Εξαγωγή στατιστικών δεδομένων (4 διδακτικές ώρες) Δίδεταιαπό τονδιδάσκοντα στους μαθητές σε φωτοτυπία ερωτηματολόγιο που αφορά τη χρήση του διαδικτύου από τους νέους. Οι μαθητές μοιράζουν το ερωτηματολόγιο στο σύνολο των συμμαθητών τους και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται ανώνυμα. Στη συνέχεια όλες οι ομάδες μεταφέρονται στην αίθουσα πληροφορικήςκαιτουςδίδεταιαπότοδιδάσκοντα δεύτεροΦύλλοΕργασίαςκοινό για όλες τις ομάδεςπου είναιήδη αποθηκευμένοστην επιφάνεια εργασίαςτου υπολογιστή τους. Σκοπός αυτού του φύλλου είναι να καταγράψουν τις προτιμήσεις των συμμαθητών τους, να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και να καταλήξουν σε συμπεράσματα ανά ηλικία (τάξη) καιφύλο.Τα στατιστικά δεδομένα θα τα αναλύσουν με το λογισμικό υπολογιστικών φύλλων Excel, θα δημιουργήσουν πίνακες και απλά γραφήματα. Γ΄ στάδιο: εκπόνηση και υλοποίηση δραστηριοτήτων (10 διδακτικές ώρες) Οι ομάδες συγκεντρώνονται στην αίθουσα πληροφορικής όπου δίνεται ένα διαφορετικό φύλλο εργασίας σε κάθε ομάδα. Συνολικά έχουν αποθηκευτεί από το διδάσκοντα στην επιφάνεια εργασίαςτουυπολογιστή τους πέντε διαφορετικά φύλλα, ένα για κάθε ομάδα. Οι μαθητές κάνουν χρήση της μηχανής αναζήτησης Google και επισκέπτονται ενδεικνυόμενες ιστοσελίδες. Συγκεκριμένα: Ομάδα Α (The supporters), Φύλλο εργασίας: Το διαδίκτυο & οι δυνατότητες που παρέχει Πληκτρολογήστετηδιεύθυνση http://www.greek-language.gr/ . Βρίσκεστε στην Πύλη για την Ελληνική γλώσσα. Επιλέξτε Νέα Ελληνική -> Εργαλεία-> Ηλεκτρονικά λεξικά και στο Λεξικό της Κοινής Ελληνικής αναζητήστε το λήμμα διαδίκτυο. Πηγαίνετε στα Σώματα Κειμένων και μελετήστε τις εφαρμογές του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή. Κάντε κλικστη διεύθυνσηhttp://www.e-yliko.gr/htmls/pc_use/internetstory.aspx και μελετήστε τηνιστορία του διαδικτύου.Πλοηγηθείτεκαιαναζητήστεπερισσότερεςπληροφορίεςγια τις δυνατότητεςπουμαςδίνειη ασφαλήςχρήσητουδιαδικτύου.Τουλικόπου θα συλλέξετενα καλύπτειτοπεριεχόμενοτωνπαρακάτωθέσεων: Το διαδίκτυο και οι δυνατότητες που μας παρέχει σχετικά με: Ανταλλαγή αρχείων/ Διαμοιρασμό , Εξ αποστάσεως μάθηση, Επικοινωνία (Σύγχρονη/Ασύγχρονη),ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες,ΗλεκτρονικόΕμπόριο,Κινητό Τηλέφωνο, Κοινωνικά Δίκτυα, Πληροφόρηση, Ψυχαγωγία. Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο blog της τάξης σας. Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στηνεπίσημη ιστοσελίδα τουΠαιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Δυνατότητες. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στις δυνατότητες που το διαδίκτυο σας παρέχει. Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Στη συνέχεια πληκτρολογήστε http://www.saferinternet.gr/index.php και επιλέξτε έφηβοι. Κάντε κλικ στα εικονίδια που βρίσκονται δεξιά της οθόνης σας και αφορούν διασκέδαση, πληροφορίες, αγορές, επικοινωνία,τεχνικά θέματα,κινητό, report,help.Ακόμα επιλέξτεΥλικόκαιστηδεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια, Τηλεοπτικά σποτ, Αφίσες,
 • 6. Παιχνίδια, Wallpapers, Χειροτεχνίες,Webinars, Το Παντοπωλείο (ταινία μικρού μήκους εν όψει του 11ου εορτασμού για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, στις 11 Φεβρουαρίου 2014). Μπορείτεεπίσης να δείτεκαιτο βίντεοτηςεκστρατείας του saferinternet. Αξιόλογη είναι και η διεύθυνση http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ . Κάντε κλικ στις επιλογέςτης αριστερήςστήληςγια να συλλέξετεπληροφορίεςγια όλεςτιςδυνατότητες που το διαδίκτυο σας προσφέρει. Τέλος το υλικό που συλλέξατε να το επεξεργαστείτε με το εργαλείοδημιουργίαςπαρουσιάσεων Prezi. Θα το παρουσιάσετε την ώρα της ολομέλειας. Ομάδα Β (Η Ηλεκτρονική Αστυνομία) , Φύλλο εργασίας: Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο Αναζητήστε πληροφορίες για τους κινδύνους που κρύβει η μη ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη διεύθυνση:http://vod.sch.gr/video/view/850.html .Τουλικό που θα συλλέξετενα καλύπτει το περιεχόμενοτωνπαρακάτωθέσεων: Ακατάλληλοπεριεχόμενο,Ανεπιθύμητα μηνύματα, Αποξένωση, Αποπλάνηση, Βίαια παιχνίδια, Εθισμός, Εκφοβισμός, Ηλεκτρονικός τζόγος, Παιδική πορνογραφία, Παραβίαση ιδιωτικότητας, Υποκλοπή προσωπικών στοιχείων, Φυσικές παθήσεις. Κρατήστεσημειώσειςκαι παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντεκλικστηεπιλογή Κίνδυνοι. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στους κινδύνους που μπορεί το διαδίκτυο να εμπερικλείει αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Επίσης http://internet-safety.sch.gr/. Είναι ο Ενημερωτικός Κόμβος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Επιλέξτε την ετικέτα Χρήσιμα και κάντε κλικ στις Θεματικές Παρουσιάσεις. Στη συνέχεια επιλέξτεΕνημέρωσηκαι κάντε κλικ στις Ενότητες που ακολουθούν. Μπορείτε αν θέλετε να δείτε το βίντεο «Η φάρμα του διαδικτύου». Αξιόλογες είναι και οι ιστορίες για μαθητές Γυμνασίου (Ομάδα της Ρώμης, Μπλεξίματα και Συμβάντα, Tagged) που θα τις βρείτε κάνοντας κλικ Έφηβοι. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.e- yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx . Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επιλέξτε Εισαγωγή (αν θέλετε μπορείτε να δείτε το βίντεο που η σελίδα σαςπροτείνει) καικατεβάστετοαρχείο«Μονάδα εφηβικής υγείας.Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στη συνέχεια επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο http://www.safeline.gr/ Βρίσκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναιη επίσημηελληνικήανοικτήγραμμήκαταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Επιλέξτε Νέα & Ανακοινώσεις για να διαβάσετε σύγχρονη ειδησεογραφία που αναφέρεται σε καταγγελίες που αφορούν παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα, επιλέξτε Υλικό-> Βιντεοθήκη και Press. Τέλος με βάση το υλικό που συλλέξατε σκεφτείτε ποιες λέξεις σας έρχονται στο μυαλό στην πρόταση «Κίνδυνοι στο «Διαδίκτυο». Καταγράψτε τις λέξεις σε ένα αρχείο κειμένου και με τη βοήθεια του εργαλείου Glogster, φτιάξτε μία αφίσα. Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τον δικτυακό τόπο www.wordle.net και να δημιουργήσετε ένα «σύννεφο λέξεων» το οποίο θα προσθέσετε στην αφίσα σας. Το προϊόν εργασίας σας θα το παρουσιάσετε την ώρα της ολομέλειας.
 • 7. Ομάδα Γ (The advisors),Φύλλοεργασίας:Συμβουλέςγια μια ασφαλήπλοήγηση Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε πληροφορίες: για τους τρόπους που μπορείτε εσείς οι νέοι και να προστατευθείτε από τους κινδύνους του διαδικτύου και δώστε συμβουλές ασφαλούς πλοήγησης στους συνομηλίκους σας αλλά και στους γονείς που επιθυμούννα προστατέψουντα παιδιά τουςαπότιςεπιβλαβείςεπιδράσειςτουδιαδικτύου. Επίσης να αναφέρετε χρήσιμες διευθύνσεις στις οποίες όλοι μπορούμε να απευθυνθούμε όταν διαπιστώσουμε κίνδυνο ή θέλουμε να καταγγείλουμε μια παράνομη συμπεριφορά στο διαδίκτυο. Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. Χρήσιμες διευθύνσεις: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ : Βρίσκεστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Συμβουλές. Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετήσουμε για να είναι ασφαλής η πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Περιηγηθείτεκαιστιςυπόλοιπες επιλογέςγια να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.saferinternet.gr/index.php Επιλέξτε Υλικό και στη δεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια και κατεβάστε τα αρχεία : Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές, Εκπαιδευτικά μονοπάτια στο Διαδίκτυο - Οδηγός για γονείς, Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου - συνοπτικός οδηγός για γονείς. Μπορείτε επίσης να δείτε και το βίντεο της εκστρατείας του saferinternet. Κάντε κλικ http://www.safeline.gr/ Βρίσκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναι η επίσημη ελληνική ανοικτή γραμμή καταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Στη συνέχεια επιλέξτε Πληροφορίες-> Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου για να αντλήσετε πλούσιες πληροφορίες. Επίσης περιηγηθείτεστηνιστοσελίδα,επιλέξτεΥλικό->ΒιντεοθήκηκαιPress.Ηιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους Εθνικών Κέντρων Ενημέρωσης και Εθνικών Γραμμών Βοηθείας. Στη συνέχεια πλοηγηθείτεστηνιστοσελίδα http://internet-safety.sch.gr/. Είναι ο Ενημερωτικός Κόμβος του ΠανελλήνιουΣχολικούΔικτύου.Επιλέξτετην ετικέτα Άρθρακαικάντεκλικστην επιλογή Έφηβοικαι ΦυλλάδιοΜΕΥ για να αντλήσετε πλούσιουλικό.Μπορείτεαν θέλετενα δείτετο βίντεο«Η φάρμα τουδιαδικτύου».Επίσης επιλέξτεστην Αρχικήσελίδα->ΧρήσιμοΥλικόκαι κατεβάστε το τετρασέλιδο ενημερωτικό φυλλάδιο του internet- safety. Κάντε κλικ στην διεύθυνσηhttp://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=13 5&Itemid=128&lang. Είναι η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας που μας παρέχει πλούσιο υλικό και συμβουλές προστασίας για τους γονείς και τους νέους για μια ασφαλήπλοήγηση στο διαδίκτυο. Τέλος δείτε μια διαδραστική παρουσίαση θεμάτων που αφορούνστηνασφάλεια στοδιαδίκτυοκαιδυνατούςτρόπουςαντιμετώπισηςτων κινδύνων στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209?locale=el . Με βάση το υλικό που συλλέξατε και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εργαλείου p.p.t. φτιάξτε μια παρουσίασημετίτλο «Συμβουλέςγια μια ασφαλήπλοήγηση». Την παρουσίασή σας θα την προβάλλεται την ώρα της ολομέλειας. Ομάδα Δ (The Surfers), Φύλλο εργασίας: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, παιχνίδια
 • 8. Πλοηγηθείτεστοδιαδίκτυοκαιαναζητήστεπληροφορίεςγια τα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης (Face book,MySpace, twitter, chatrooms…) για το ηλεκτρονικόταχυδρομείο(e-mail) και τα διαδικτυακά παιχνίδια. Οι πληροφορίες που θα συλλέξετε να καλύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα: Ποια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ποιος ο ρόλος τους; Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσει και ποιους κινδύνους εγκυμονεί η μη συνετή χρήση τους; Τι θα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε η χρήση τους να είναι ασφαλής; Τι είναι το ηλεκτρονικόταχυδρομείο και τι εννοούμε με τον όρο Phishing; Ποιες είναι οι δυνατότητες που μας προσφέρουν; Ποια είναι τα ανεπιθύμητα μηνύματα ή spam; Τι εννοούμε με τον όροαπάτημε pharming(παραπλάνηση);Ποια είναιτα «διαδικτυακά» παιχνίδια καιποιοςο διαδικτυακόςτζόγος; Τιείναιτο Σύστημα PEGI;Κρατήστεσημειώσειςκαιπαράγετελόγοσε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. Χρήσιμες διευθύνσεις: Κάντε κλικ http://www.schools.ac.cy/asfaleia_diadiktyo/ και στις επιλογές της αριστερής στήλης : Άμεσα μηνύματα, Κοινωνική Δικτύωση, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Παιχνίδια. Στη συνέχεια κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.safeline.gr/ βρίσκεστε στην Ελληνική Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Είναιη επίσημηελληνικήανοικτήγραμμήκαταγγελιών παράνομου περιεχομένου. Δείτε το spot της safeline με την ηθοποιό Εβελίνα Παπούλια. Επιλέξτε Υλικό και κατεβάστε τον οδηγό του Facebook. Στη συνέχεια επιλέξτε Νέα & Ανακοινώσεις για να διαβάσετε σύγχρονη ειδησεογραφία που αναφέρεται σε καταγγελίες που αφορούν παράνομο περιεχόμενοστοδιαδίκτυο.Περιηγηθείτεστην ιστοσελίδα,επιλέξτεΥλικό->Βιντεοθήκηκαι Press.Κάντεκλικ http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ :Βρίσκεστεστην επίσημηιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου. Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Facebook. Η επιλογή αυτή αναφέρεται στο Facebook τι είναι και ποιους κινδύνους μπορεί να εμπερικλείει αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά. Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα PEGI που αξιολογεί το περιεχόμενο πολλών διαδικτυακών παιχνιδιών.Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Τέλος κάντε κλικ στη διεύθυνση http://www.e- yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx. Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων.ΕπιλέξτεΕισαγωγή(αν θέλετεμπορείτενα δείτεκαιτοβίντεο που η σελίδα σας προτείνει) και κάντε κλικ στην επιλογή ασφάλεια στην ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) και ασφάλεια κατά την άμεση συνομιλία (chat). Τέλος με βάση το υλικό που συλλέξατε κατασκευάστε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού εργαλείου MovieMaker ένα βίντεο που το περιεχόμενό του να αναφέρεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσηςκαι στα ηλεκτρονικά παιχνίδια,στιςδυνατότητεςπουμαςπροσφέρουν αλλά και στους κινδύνους που κρύβουν. Επενδύστε το με τη μουσική της επιλογής σας. Η διάρκειά του δεν θα ξεπερνά τα 5΄και θα προβληθεί την ώρα της ολομέλειας. Ομάδα Ε (The Doctors), Φύλλο εργασίας: Προστασία του Υπολογιστή από υιούς & κακόβουλα λογισμικά Πλοηγηθείτεστο διαδίκτυο και συγκεντρώστε πληροφορίες για τους τρόπους προστασίας του υπολογιστή μας από υιούς και κακόβουλα λογισμικά. Το υλικό που θα συλλέξετε να καλύπτει το περιεχόμενο των παρακάτω ερωτήσεων: Τι είναι υιός; Εκτός από τους υιούς ποια άλλα βλαβερά λογισμικά/προγράμματα γνωρίζετε; Πως μεταδίδονται; Τι είναι spam; Με ποιους τρόπους μπορούμε να προστατεύσουμε τον υπολογιστή μας; Τι γνωρίζετε για
 • 9. την εγκατάσταση προγραμμάτων ασφαλείας στον υπολογιστή μας; Κρατήστε σημειώσεις και παράγετε λόγο σε ένα συνεργατικό έγγραφο google docs που θα το αναρτήσετε στο σχολικό σας ιστολόγιο. Χρήσιμεςδιευθύνσεις: Κάντεκλικ στη διεύθυνση http://www.saferinternet.gr/index.php. Επιλέξτε έφηβοι και κάντε κλικ στο εικονίδιο που βρίσκεται δεξιά της οθόνης σας και αφορά τα τεχνικά θέματα για να αντλήσετεαξιόλογες πληροφορίες. Στη συνέχεια επιλέξτε Υλικό-> στη δεξιά στήλη της οθόνης σας κάντε κλικ στις επιλογές Booklets/ Φυλλάδια και κατεβάστε το αρχείο : FAQ - Συχνές Ερωτήσεις που εμπεριέχει υλικό για τους υιούς/ βλαβερά λογισμικά. Στη συνέχεια πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.e- yliko.gr/htmls/pc_use/safety.aspx. Είναι η Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου ΠαιδείαςκαιΘρησκευμάτων.ΕπιλέξτεΕισαγωγή(ανθέλετεμπορείτενα δείτεκαι το βίντεο που η σελίδα σαςπροτείνει) καικάντεκλικστα Προγράμματα προσβολήςενός υπολογιστή- > Τρόποι προστασίας-> Αντιμετώπιση μόλυνσης. Κάντε κλικ στην επίσημη ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/ . Επιλέξτε έφηβοι 12- 18 ετών και κάντε κλικ στη επιλογή Συμβουλές. Η επιλογή αυτή αναφέρεται σε συμπεριφορέςπουπρέπεινα υιοθετήσουμεγια να προστατεύσουμετον Η/Υ. Περιηγηθείτε και στις υπόλοιπες επιλογές για να αντλήσετε πλούσιο υλικό για την εργασία σας. Τέλος επιλέξτε http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6209?locale=el και δείτε μια διαδραστική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο και δυνατούς τρόπους αντιμετώπισης των βασικών προβλημάτων του Υπολογιστή μας. Τέλος με βάση το υλικό που συλλέξατε να κατασκευάστε με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration ήCmapTools έναν εννοιολογικόχάρτη.Να εισάγετεεκτόςαπό τις έννοιεςκαιτις συσχετίσειςτους. Το προϊόν εργασίαςσαςθα το προβάλλετε την ώρα της ολομέλειας. Δ΄ στάδιο: Ολομέλεια (4 διδακτικές ώρες) Η ολομέλεια πραγματοποιείται στην αίθουσα της πληροφορικής. Κάθε ομάδα καλείται μέσω των αντιπροσώπων της να παρουσιάσει το τελικό προϊόν της εργασίας της. Κατά τη διάρκεια που η κάθε ομάδα παρουσιάζει το έργο της, οι υπόλοιπες ομάδες κρατούν σημειώσεις ώστε στο τέλος της παρουσίασης να μπορούν να παρέμβουν δυναμικά στα πλαίσια της διαρκούς ανατροφοδότησης. Διαμορφώνεται ένα μαθησιακό κλίμα που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να συζητούν και να καταθέτουν τις απόψεις τους, να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να εκφράζουν συναισθήματα και ενδεχομένως να επεξεργάζονται εκ νέου και να τροποποιούν τα συμπεράσματά τους και την αρχική τους παρουσίαση. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωση του συγκεκριμένουσεναρίου.Πραγματοποιήθηκεμε βασικό κριτήριο την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν. Επίσης συνεκτιμήθηκαν οι απαντήσεις των μαθητών που ζητήθηκαν από τα φύλλα εργασίας, το παραγόμενο προϊόν, η συνεργασία που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια της έρευνας και η συμμετοχή τους στην ολομέλεια. Σημαντικά υπόψη έχει ληφθεί και το τρίπτυχο:τι γνώριζανκαιπίστευανοιίδιοι πριν απότο σενάριο –τι χρειάστηκενα μάθουν – ποιες είναι οι τελικές τους αντιλήψεις.
 • 10. Κριτική Το παρόν σενάριο παρήχθη στα πλαίσια του σεμιναρίου Β΄ Επιπέδου ΤΠΕ και σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε μαθητές που έχουν ένα ικανοποιητικό βαθμό εξοικείωσης με τη χρήση των ΤΠΕ . Ενδεχομένως να χρειάζεται αλλαγές σε μια διαφορετική περίπτωση προκειμένου ο εκπαιδευτικός να μπορέσει να πραγματοποιήσει τους στόχους του σεναρίου. Γενικότερα, οι μαθητές έδειξαν προθυμία και η χρήση της τεχνολογίας τους εντυπωσίασε, στη συνέχεια κατάλαβαν ότι μπορεί να αποτελέσει και εργαλείο μάθησης. Βέβαια υπήρχαν και περιπτώσεις που δεν ακολουθούσαν πάντα τις οδηγίες των φύλλων εργασίας ή παρασύρονταν από την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο σε άλλα θέματα. Γι αυτό ο καθηγητής θα πρέπει να βρίσκεται σε ετοιμότητα, όχι για να προσφέρει έτοιμες λύσεις αλλά για να ενορχηστρώνει την ομάδα ώστε να συνεργάζεται γόνιμα. Ενδεχομένως θα μπορούσαν να δοθούν λιγότεροι δικτυακοί τόποι επίσκεψης στα φύλλα εργασίας,μια καιαρκετοίμαθητές ένιωσαν ότι καλύφθηκαν και απέφυγαν να τους επισκεφθούνόλους.Ακόμα θα μπορούσαν να περιοριστούν οι τελικές δραστηριότητες των μαθητών σε μία γενική ή δύο, χωρίς να τρωθεί η γενικότερη σύλληψη του σεναρίου και οι στόχοι του. Βιβλιογραφία Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος, Γ΄ έκδοση, Πάτρα, Μάρτιος 2013 Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3: Κλάδος ΠΕ02, Β΄ έκδοση, Νοέμβριος 2010 Καλοκύρη, Β.- Κόκκος, Α.- Φραγκούλη,ς Ι. Σχεδιασμός Διδακτικών Ενοτήτων, Ε.Α.Π., 2014 Κουτσογιάννης, Δ. (2011α ). Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Επιμορφωτικό υλικό, τεύχος 3: Ειδικό Μέρος. Α΄ έκδοση, Πάτρα Ματσαγγούρας, Ηλ. (2000). Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη. Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Η συγκρότηση του νοήματος στα πολυτροπικά κείμενα. Εισήγηση στα πλαίσια της επιμόρφωσης υποψήφιων Επιμορφωτών Β΄ επιπέδουτου ΠΑ.Κ.Ε. Θεσσαλίας. Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο. Σταχτέας, Χ. (2002). Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Οι Υπολογιστές στο σχολείο του μέλλοντος. Αθήνα: Τυπωθήτω, Γιώργος Δάρδανος.