O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Sistem Saraf Manusia

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

Sistem Saraf Manusia

 1. 1. SSIISSTTEEMM SSAARRAAFF
 2. 2. AAPPAAKKAAHH YYAANNGG DDIIMMAAKKSSUUDD DDEENNGGAANN SSIISSTTEEMM SSAARRAAFF AAddaallaahh bbaaggiiaann ddaarrii ttuubbuuhh yyaanngg bbeerrffuunnggssii mmeellaakkuukkaann ppeennggaattuurraann kkeeggiiaattaann ttuubbuuhh ddeennggaann ccaarraa mmeennggiirriimmkkaann ppeessaann--ppeessaann rraannggssaanngg aattaauu iimmppuullss ssaarraaff ddaann ttaannggggaappaann aattaauu rreeaakkssii ddaallaamm bbeennttuukk ppuullssaa eelleekkttrriikk..
 3. 3. BBAAGGIIAANN--BBAAGGIIAANN SSUUSSUUNNAANN SSAARRAAFF MMAANNUUSSIIAA SISTEM SARAF TEPI/PERIFER CENTRAL/PUSAT SOMATIK AUTONOMIS OTAK SUMSUM TUL PUNGGUNG OTAK BESAR OTAK KECIL
 4. 4. BAGIAN-BAGIAN SSIISSTTEEMM SSAARRAAFF MMAANNUUSSIIAA OTAK SUMSUM TULANG PUNGGUNG SARAF TEPI
 5. 5. AAPPAAKKAAHH FFUUNNGGSSII SSIISSTTEEMM SSAARRAAFF BBAAGGII TTUUBBUUHH KKIITTAA ??  SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggeennaall ppeerruubbaahhaann yyaanngg tteerrjjaaddii ddii lluuaarr ttuubbuuhh aattaauu aallaatt ppeenngghhuubbuunngg aannttaarraa ttuubbuuhh ddeennggaann dduunniiaa lluuaarr mmeellaalluuii iinnddeerraa  SSeebbaaggaaii aallaatt ppeennggaattuurr aattaauu aallaatt ppeennggeennddaallii ttaannggggaappaann ((rreessppoonnss)) tteerrhhaaddaapp kkeeaaddaaaann sseekkiittaarr  MMeennggaattuurr ddaann mmeennggeennddaalliikkaann kkeerrjjaa oorrggaann ttuubbuuhh sseehhiinnggggaa oorrggaann tteerrsseebbuutt ddaappaatt bbeekkeerrjjaa sseeccaarraa tteerraattuurr sseessuuaaii ddeennggaann ffuunnggssiinnyyaa..
 6. 6.  SSeell ssaarraaff ((nneeuurroonn)) bbeerrffuunnggssii mmeenneerriimmaa ddaann mmeennggiirriimmkkaann iimmppuullss ssaarraaff..  SSeell ssaarraaff tteerrddiirrii ddaarrii bbaaddaann sseell,, iinnttii sseell,, ddaann ssiittooppllaassmmaa yyaanngg mmeemmaannjjaanngg kkeelluuaarr ddaarrii bbaaddaann sseell ddaann mmeemmbbeennttuukk sseerraabbuutt--sseerraabbuutt ssaarraaff yyaanngg hhaalluuss  SSeerraabbuutt ssaarraaff ddiibbeeddaakkaann mmeennjjaaddii dduuaa mmaaccaamm yyaaiittuu aakkssoonn//nneeuurriitt ddaann ddeennddrriitt..
 7. 7.  AAkkssoonn mmeerruuppaakkaann sseerraabbuutt ssaarraaff yyaanngg bbeerrffuunnggssii mmeenngghhaannttaarrkkaann rraannggssaanngg ddaarrii bbaaddaann sseell ssaarraaff kkee sseell ssaarraaff llaaiinnnnyyaa.. AAkkssoonn ddiibbuunnggkkuuss oolleehh sseelluubbuunngg mmiieelliinn.. PPaaddaa sseelluubbuunngg mmiieelliinn tteerrddaappaatt sseell SScchhwwaannnn.. AAkkssoonn jjuuggaa ddiisseebbuutt sseell nneeuurriitt  DDeennddrriitt bbeerrffuunnggssii mmeenneerriimmaa ddaann mmeemmbbaawwaa rraannggssaanngg kkee bbaaddaann sseell ssaarraaff..  BBaaddaann SSeell ((PPeerriikkaarriioonn)),, BBaaggiiaann sseell mmeennyyiimmppaann iinnttii sseell ((nnuukklleeuuss)) ddaann aannaakk iinnttii ((nnuukklleeoolluuss))
 8. 8. Akson memiliki bagian-bagian yang spesifik: Neurofibril,merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabutserabut halus. Bagian-bagian inilah yang memiliki tugas pokok untuk meneruskan implus Selubung Mielin, Bagian ini tersusun oleh sel-sel pipih yang disebut sel Schwann. Selubung mielin merupakan bagian paling luar dari akson yang berfungsi untuk melindungi akson. Nodus ranvier merupakan bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung mielin.
 9. 9. SSEELL SSAARRAAFF INTI SEL DENDRIT NODUS RANVIER SELUBUNG MYELIN SEL SCHWANN AKSON/NEURIT BADAN SEL SARAF
 10. 10. Sel saraf atau neuron mmeemmppuunnyyaaii kkeemmaammppuuaann uunnttuukk mmeenneerriimmaa ddaann mmeemmbbeerriikkaann jjaawwaabbaann tteerrhhaaddaapp rraannggssaanngg yyaanngg ddiibbeerriikkaann kkeeppaaddaannyyaa.. RRaannggssaannggaann yyaanngg ddiitteerriimmaa oolleehh rreesseeppttoorr ((aallaatt iinnddeerraa)) aakkaann ddiihhaannttaarrkkaann kkee ppuussaatt ssuussuunnaann ssaarraaff.. RRaannggssaannggaann ddaarrii ddeennddrriitt tteerruuss kkee bbaaddaann sseell ssaarraaff ddaann sseellaannjjuuttnnyyaa oolleehh aakkssoonn aakkaann ddiitteerruusskkaann kkee ddeennddrriitt nneeuurroonn llaaiinnnnyyaa.. HHuubbuunnggaann aannttaarraa aakkssoonn ddaann ddeennddrriitt ddaarrii sseell ssaarraaff llaaiinn tteerrddaappaatt jjaarraakk yyaanngg ssaannggaatt kkeecciill yyaanngg ddiisseebbuutt ssiinnaappssiiss..
 11. 11. Ketika impuls mencapai uujjuunngg aakkssoonn,, iiaa ““mmeelloonnccaatt”” kkee ssaarraaff bbeerriikkuuttnnyyaa.. PPeerrppiinnddaahhaann iinnii ddiillaakkuukkaann oolleehh nneeuurroonnttrraannmmiitteerr yyaaiittuu bbaahhaann yyaanngg ddiissiinntteessiiss oolleehh nneeuurroonn yyaanngg bbeerrssiiffaatt mmeemmaaccuu uujjuunngg ddeennddrriitt yyaanngg bbeerrhhuubbuunnggaann ddeennggaann nneeuurroonn llaaiinnnnyyaa.. BBeebbeerraappaa nneeuurroonn-- ttrraannssmmiitteerr yyaanngg tteellaahh ddiikkeennaall aannttaarraa llaaiinn :: aasseettiillkkoolliinn ddaann eeppiinneeffrriinn..
 12. 12. AKSON DENDRIT SINAPSIS
 13. 13. MMAACCAAMM--MMAACCAAMM SSEELL SSAARRAAFF 1. SEL SARAF SENSORIS 2. SEL SARAF PENGHUBUNG 3. SEL SARAF MOTORIS
 14. 14.  SSeell ssaarraaff sseennssoorriiss ddiisseebbuutt jjuuggaa sseell ssaarraaff iinnddeerraa,, kkaarreennaa bbeerrffuunnggssii mmeemmbbaawwaa rraannggssaannggaann ((iimmppuullss)) ddaarrii iinnddeerraa kkee ssaarraaff ppuussaatt ((oottaakk ddaann ssuummssuumm ttuullaanngg bbeellaakkaanngg))  SSeell ssaarraaff mmoottoorriiss aattaauu sseell ssaarraaff ppeennggggeerraakk bbeerrffuunnggssii mmeemmbbaawwaa rreessppoonn ddaarrii ppuussaatt ssaarraaff kkee oottoott aattaauu kkeelleennjjaarr  SSeell ssaarraaff ppeenngghhuubbuunngg tteerrddaappaatt ddii ddaallaamm ssuummssuumm ttuullaanngg bbeellaakkaanngg ddaann bbeerrffuunnggssii uunnttuukk mmeenngghhuubbuunnggkkaann aattaauu mmeenneerruusskkaann rraannggssaannggaann ddaarrii sseell ssaarraaff sseennssoorriiss kkee ssaarraaff mmoottoorriiss
 15. 15. Sistem saraf tepi berfungsi menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh Berdasarkan arah impuls, saraf tepi terbagi menjadi: -Sistem saraf aferen -Sistem saraf eferen Aferen membawa impuls dari reseptor ke saraf pusat Eferen membawa impuls dari saraf pusat ke efektor Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua, yaitu: -Sistem saraf somatik(sadar) -Sistem saraf otonom(tdk sadar)
 16. 16. Sistem saraf somatik Terdiri atas 12 pasang saraf otak (saraf kranial) dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang (saraf spinal) Saraf kranial terdiri atas: -Sensorik -Motorik -Sensorik dan motorik Saraf spinal merupakan saraf campuran sensorik (berasal dari dorsal) dan motorik (berasal dari ventral)
 17. 17. Sistem saraf otonom Disebut juga saraf tak sadar Sistem saraf otonom dibedakan menjadi: -Sistem saraf simpatik -Sistem saraf parasimpatik parasimpatik simpatik Mengecilkan pupil Membesarkan pupil Menstimulasi aliran ludah Menghambat aliran ludah Memperlambat detak jantung Mempercepat detak jantung Membesarkan bronkus Mengerutkan bronkus Menstimulasi peristalsis dan sekresi Menghambat peristalsis dan sekresi Menstimulasi pelepasan bilus Menstimulasi perubahan glikogen ke glukosa Mengerutkan kandung kemih Sekresi andrenalin dan norandrenalin Menghambat kontraksi kandung kemih
 18. 18.  SSiisstteemm ssaarraaff ppuussaatt mmeerruuppaakkaann bbaaggiiaann ddaarrii ssiisstteemm ssaarraaff yyaanngg mmeennggaattuurr ffuunnggssii oorrggaann ddaann aannggggoottaa ttuubbuuhh sseerrttaa tteennppaatt bbuuddii ppeekkeerrttii mmaannuussiiaa tteerrlleettaakk..  SSiisstteemm ssaarraaff ppuussaatt tteerrddiirrii ddaarrii oottaakk aattaauu eenncchheepphhaalloonn ddaann ssuummssuumm ttuullaanngg bbeellaakkaanngg aattaauu mmeedduullaa ssppiinnaalliiss
 19. 19.  Otak adalah ppuussaatt kkoooorrddiinnaassii uuttaammaa.. DDii ddaallaamm oottaakk,, sseemmuuaa kkeeggiiaattaann ttuubbuuhh ddiikkoonnttrrooll ddaann ddiikkeennddaalliikkaann ddeennggaann bbaaiikk..  OOttaakk tteerrddiirrii aattaass eemmppaatt bbaaggiiaann ,, yyaaiittuu oottaakk bbeessaarr ((cceerreebbrruumm)),, oottaakk kkeecciill ((cceerreebbeelllluumm)),, oottaakk tteennggaahh ((mmiiddbbrraaiinn)),, ddaann ssuummssuumm ppeenngghhuubbuunngg ((mmeedduullaa oobblloonnggaattaa)),, ssuummssuumm ttuullaanngg bbeellaakkaanngg ((mmeedduullaa ssppiinnaalliiss))
 20. 20. OTAK BESAR OTAK TENGAH SUMSUM LANJUTAN OTAK KECIL
 21. 21.  te Selain dilindungi tennggkkoorraakk,, oottaakk ddiisseelluubbuuggii oolleehh mmeemmbbrraann yyaanngg ddiisseebbuutt mmeenniinnggeess.. TTuuggaassnnyyaa aaddaallaahh mmeelliinndduunnggii oottaakk aattaauu sseebbaaggaaii ppeenngghhaammbbaatt sseelleekkttiiff ddaann sseebbaaggaaii ppeenndduukkuunngg ffiissiikk bbaaggii oottaakk..  MMeenniinnggeess tteerrddiirrii ddaarrii ttiiggaa llaappiissaann :: dduurraammaatteerr,, sseellaappuutt aarraacchhnnooiidd,, ddaann ppiiaammaatteerr.. DDiiaannttaarraa mmeenniinnggeess tteerrddaappaatt ccaaiirraann cceerreebbrroossppiinnaall..
 22. 22. LLAAPPIISSAANN PPEELLIINNDDUUNNGG OOTTAAKK DURAMATER ARACHNOID PIAMATER OTAK
 23. 23. 1. Piamater, Merupakan selaput paling dalam yang menyelimuti sistem saraf pusat. Lapisan ini banyak sekali mengandung pembuluh darah. 2. Arakhnoid, Lapisan ini berupa selaput tipis yang berada di antara piamater dan duramater. 3. Duramater, Lapisan paling luar yang terhubung dengan tengkorak. Daerah di antara piamater dan arakhnoid diisi oleh cairan yang disebut ccaaiirraann sseerreebbrroossppiinnaall..
 24. 24.  d Terdiri daarrii dduuaa bbeellaahhaann,, yyaaiittuu bbeellaahhaann kkiirrii yyaanngg mmeennggeennddaalliikkaann ttuubbuuhh bbaaggiiaann kkaannaann,, ddaann bbeellaahhaann kkaannaann yyaanngg mmeennggeennddaalliikkaann ttuubbuuhh bbaaggiiaann kkiirrii..  MMeemmiilliikkii ppeerrmmuukkaaaann yyaannggbbeerrlliippaatt--lliippaatt ddaann mmeennggaanndduunngg rraattuussaann jjuuttaa nneeuurroonn..
 25. 25.  Terdiri dari dua llaappiissaann,, yyaaiittuu llaappiissaann lluuaarr ((kkoorrtteekkss)) ddaann llaappiissaann ddaallaamm..  KKoorrtteekkss bbeerrwwaarrnnaa kkeellaabbuu yyaanngg bbeerriissii bbaaddaann-- bbaaddaann sseell ssaarraaff,, ppeerrmmuukkaaaann kkoorrtteekkss bbeerrlliippaatt-- lliippaatt,, bbeerrffuunnggssii mmeemmppeerrlluuaass ppeerrmmuukkaaaann kkoorrtteekkss..  LLaappiissaann ddaallaamm tteebbaall ddaann bbeerrwwaarrnnaa ppuuttiihh kkaarreennaa bbaannyyaakk mmeennggaanndduunngg sseerraabbuutt ssaarraaff ((ddeennddrriitt ddaann nneeuurriitt))..
 26. 26.  TTeerrbbaaggii mmeennjjaaddii eemmppaatt bbaaggiiaann :: 11.. yyaaiittuu ddaahhii ((lloobbuuss ffrroonnttaalliiss)),, bbeerrffuunnggssii uunnttuukk mmeennggaattuurr ggeerraakkaann--ggeerraakkaann ttuubbuuhh yyaanngg ddiissaaddaarrii.. 22.. uubbuunn--uubbuunn ((lloobbuuss ppaarriieettaalliiss)),, bbeerrffuunnggssii mmeennggaattuurr kkuulliitt ddaann oottoott--oottoott tteerrhhaaddaapp ppaannaass,, ddiinnggiinn,, sseennttuuhhaann,, ddaann tteekkaannaann 33..ppeelliippiiss ((lloobbuuss tteemmppoorraalliiss)),, bbeerrffuunnggssii sseebbaaggaaii ppuussaatt ppeennddeennggaarraann 44..kkeeppaallaa bbeellaakkaanngg ((lloobbuuss ookkssiippiittaalliiss)),, bbeerrffuunnggssii sseebbaaggaaii ppuussaatt ppeenngglliihhaattaann.. AAnnttaarraa oottaakk bbaaggiiaann tteennggaahh ddaann bbeellaakkaanngg tteerrddaappaatt ppuussaatt ppeerrkkeemmbbaannggaann,, kkeecceerrddaassaann,, iinnggaattaann,, kkeemmaauuaann ddaann ssiikkaapp..
 27. 27. LOBUS FRONTAL LOBUS PARIETAL LOBUS OCCIPITAL LOBUS TEMPORAL
 28. 28. Otak tengah berkaitan dengan refleks mata, tonus (kontraksi terus-menerus) otot, dan posisi tubuh Otak besar talamus hipotalamus Otak depan Otak kecil Medula oblongata Kelenjar hipofisis Pons Otak tengah
 29. 29. Otak depan terdiri dari: -Talamus -Hipotalamus Talamus berfungsi: menerima semua rangsangan kecuali bau dan meneruskannya ke area sensorik otak besar Hipotalamus berkaitan dengan mengontrol suhu tubuh, tekanan darah, rasa lapar, rasa haus, hasrat seksual. Dan penumbuhan sikap agresif
 30. 30.  Otak kecil mempunyai dduuaa bbeellaahhaann,, yyaaiittuu bbeellaahhaann oottaakk kkaannaann ddaann bbeellaahhaann oottaakk kkiirrii.. AAnnttaarraa kkeedduuaa bbeellaahhaann ddiihhuubbuunnggkkaann oolleehh jjeemmbbaattaann vvaarrooll..  OOttaakk kkeecciill tteerrddiirrii ddaarrii dduuaa llaappiissaann,, llaappiissaann lluuaarr bbeerrwwaarrnnaa kkeellaabbuu,, ddaann llaappiissaann ddaallaamm bbeerrwwaarrnnaa ppuuttiihh  OOttaakk kkeecciill bbeerrffuunnggssii uunnttuukk mmeennggaattuurr kkeesseeiimmbbaannggaann ttuubbuuhh ddaann kkoooorrddiinnaassii kkeerrjjaa oottoott--oottoott kkeettiikkaa bbeerrggeerraakk..
 31. 31. •Sumsum lanjutan berperan mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa dan muntah •Bagian Sumsum lanjutan yang menghubungkan otak adalah pons, berfungsi sebagai pengatur pernafasan
 32. 32. Sumsum tulang belakang berperan dalam gerak reflek (tak sadar) Sumsum tulang belakang terdiri dari dua bagian, yaitu: -Ventral (mengarah ke perut) -Dorsal (mengarah ke punggung) Ventral mengandung badan neoron motorik dan neuritnya kearah efektor Dorsal mengandung badan neoron sensorik Sumsum tulang belakang ganglion Ruas-ruas tulang belakang Badan sel saraf motorik Badan sel saraf sensorik
 33. 33. Pada umumnya, perjalanan rraannggssaanngg ppeerrttaammaa kkaallii ddiitteerriimmaa rreesseeppttoorr ((aallaatt iinnddeerraa)).. KKeemmuuddiiaann,, rraannggssaanngg ddiihhaannttaarrkkaann mmeellaalluuii ssaarraaff sseennssoorriiss kkee oottaakk.. SSeessuuddaahh ddiioollaahh ddii oottaakk,, ttaannggggaappaann tteerrhhaaddaapp rraannggssaanngg aakkaann ddiihhaannttaarrkkaann mmeellaalluuii ssaarraaff mmoottoorriiss kkee eeffeekkttoorr ((oottoott aattaauu kkeelleennjjaarr)).. HHaassiill rraannggssaannggaann tteerrsseebbuutt mmeenniimmbbuullkkaann ggeerraakk bbiiaassaa.. RANGSANG NEURON SENSORIS OTAK NEURON MOTORIS TANGGAPAN
 34. 34. Gerak refleks adalah ggeerraakk yyaanngg tteerrjjaaddii sseeccaarraa ssppoonnttaann,, ttaannppaa mmeemmaalluuii ppuussaatt ggeerraakk ddii oottaakk.. JJaallaann tteerrppeennddeekk yyaanngg ddiitteemmppuuhh ssuuaattuu ggeerraakk rreefflleekkss ddiisseebbuutt lleennggkkuunngg rreefflleekkss.. RANGSANG NEURON PERANTARA ATAU KONEKTOR ( STB ) NEURON SENSORIS NEURON MOTORIS TANGGAPAN
 35. 35. NEURON PERANTARA ATAU RANGSANG KONEKTOR NEURON SENSORIS NEURON MOTORIS TANGGAPAN
 36. 36. •Stimulan, merangsang aktivitas organ yg dikendalikan oleh sistem saraf simpatik(sadar) misal:kafein, amfetamin, ekstasi, kokain, dan nikotin. menyebabkan: tetap trEjaga(kafein), mengurangi rasa lelah, rasa ngantuk, rasa lapar, memberikan rasa percaya diri, meningkatkan kewaspadaan(amfetamin),perasaan gembira yg sementara(ekstasi&kokain) • Ganja menyebabkan penggunaanya mengalami halusinasi(hancurnya persepsi penglihatan dan pendengaran), melemahnya kemampuan mengingat, dan mempelajari sesuatu,serta menurunya fungsi sistem reproduksi dan sistem kekebalan merupakan obat halusinogen •Morfin, kodein, dan heroin merupakan narkotik yg terbuat dari opium. Morfin dan opium merupakan penghilang rasa nyeri(analgesik) dan merupakan narkotik
 37. 37. PPeennyyaakkiitt yyaanngg MMeennyyeerraanngg SSaarraaff 1.Stroke (Cerebrovascular accident ( CVA ) atau Cerebral apoplexy ), adalah kerusakan otak akibat tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah otak. 2. Poliomielitis, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang neuron-neuron motoris sistem saraf ( otak dan medula spinalis ). Agen pembawa penyakit ini, sebuah virus yang dinamakan poliovirus (PV). 3. Migrain, adalah nyeri kepala berdenyut yang disertai mual dan muntah yang terjadi akibat adanya hiperaktivitas impuls listrik otak yang meningkatkan aliran darah di otak dan mengakibatkan terjadinya pelebaran pembuluh darah otak serta proses inflamasi (peradangan). 4. Parkinson, penyakit yang disebabkan oleh berkurangnya neurotranslator dopamin pada dasar ganglion dengan gejala tangan gemetaran sewaktu istirahat (tetapi gemetaran itu hilang sewaktu tidur), sulit bergerak, kekakuan otot, otot muka kaku menimbulkan kesan seolah-olah bertopeng, mata sulit berkedip dan langkah kaki menjadi kecil dan kaku. 5. Transeksi , kerusakan atau seluruh segmen tertentu dari medula spinalis. Misalnya karena jatuh, tertembak yang disertai dengan hancurnya tulang belakang. 6. Neurasthonia, (lemah saraf) , penyakit ini ada karena pembawaan lahir, terlalu berat penderitanya, rohani terlalu lemah atau karena penyakit keracunan. 7. Neuritis, radang saraf yang terjadi karena pengaruh fisis seperti patah tulang, tekanan pukulan, dan dapat pula karena racun atau defisiensi vitamin B1, B6, B12. 8. Amnesia, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mengingat atau mengenali kejadian yang terjadi dalam suatu periode di masa lampau. Biasanya kelainan ini akibat guncangan batin atau cidera otak.
 38. 38. 9. Cutter, kelainan di mana penderitanya selalu melukai dirinya sendiri pada saat depresi, stres, atau bingung. 10. Alzheimer, atau pikun, bukan penyakit menular, melainkan merupakan sejenis sindrom dengan apoptosis sel-sel otak pada saat yang hampir bersamaan, sehingga otak tampak mengerut dan mengecil. Alzheimer juga dikatakan sebagai penyakit yang sinonim dengan orang tua. 11. Bell's palsy adalah nama penyakit yang menyerang saraf wajah hingga menyebabkan kelumpuhan otot pada salah satu sisi wajah. Terjadi disfungsi syaraf VII (syaraf fascialis). Berbeda dengan stroke, kelumpuhan pada sisi wajah ditandai dengan kesulitan menggerakkan sebagian otot wajah, seperti mata tidak bisa menutup, tidak bisa meniup, dsb. Beberapa ahli menyatakan penyebab Bell's Palsy berupa virus herpes yang membuat syaraf menjadi bengkak akibat infeksi. 12. Disleksia (Inggris: dyslexia) adalah sebuah kondisi ketidakmampuan belajar pada seseorang yang disebabkan oleh kesulitan pada orang tersebut dalam melakukan aktivitas membaca dan menulis. Para peneliti menemukan disfungsi ini disebabkan oleh kondisi dari biokimia otak yang tidak stabil dan juga dalam beberapa hal akibat bawaan keturunan dari orang tua. Developmental dyslexsia diderita sepanjang hidup pasien dan biasanya bersifat genetik. 13. Ayan atau Epilepsi, penyakit karena dilepaskannya letusan-letusan listrik ( impuls ) pada neuron-neuron otak. Epilepsi adalah penyakit saraf menahun yang menimbulkan serangan mendadak berulang-ulang tak beralasan. Pada penderita ayan, Sinyal-sinyal yang berhubungan dengan perasaan penglihatan, berpikir, dan bergerak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 14. Kelumpuhan atau paralisis adalah hilangnya fungsi otot untuk satu atau banyak otot. Kelumpuhan dapat menyebabkan hilangnya perasaan atau hilangnya mobilitas di wilayah yang terpengaruh. Kelumpuhan sering disebabkan akibat kerusakan pada otak. 15. Leukoaraiosis (bahasa Inggris: leukoencephalopathy, White matter changes, WMC) adalah perubahan pada bagian ganglia basal dari otak besar. WMC dapat disebabkan oleh hipoperfusi atau iskemia pada otak, khususnya pada area sub-cortical dari ganglia basal.
 39. 39. 16. Leukoensefalopati multifokal progresif atau progressive multifocal leukoencephalopathy (PML), adalah penyakit yang jarang dan fatal yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini dikarakterisasikan sebagai kerusakan progresif atau peradangan pada massa putih otak pada dua lokasi. Penyakit ini biasanya muncul pada orang yang sistem kekebalan tubuhnya kurang, contohnya pasien yang terinfeksi HIV. 17. Lumpuh otak (Inggris: cerebral palsy, spastic paralysis, spastic hemiplegia, spastic diplegia, spastic quadriplegia, CP) adalah suatu kondisi terganggunya fungsi otak dan jaringan saraf yang mengendalikan gerakan, laju belajar, pendengaran, penglihatan, kemampuan berpikir. 18. Meningitis adalah radang selaput pelindung sistem saraf pusat (meninges). Penyakit ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme, luka fisik, kanker, atau obat-obatan tertentu. 19. Penyakit Huntington, chorea Hunting atau chore mairo adalah penyakit yang menyerang saraf. penyakit ini disebabkan oleh faktor genetika, sehingga dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya. 20. Penyakit Minamata atau Sindrom Minamata adalah sindrom kelainan fungsi saraf yang disebabkan oleh keracunan akut air raksa. 21. Sklerosis multipel, merupakan suatu kelainan peradangan yang terjadi pada otak dan sumsum tulang belakang yang disebabkan oleh banyak faktor, terutama focal lymphocytic infiltration (sel Temporal(sebagai pusat pendengaran) secara terus-menerus bermigrasi menuju lokasi dan melakukan penyerangan seperti yang layak terjadi pada setiap infeksi) dan berakibat pada kerusakan mielin dan akson. 22. Sindrom Kleine-Levin (Inggris: Kleine-Levin Syndrome disingkat KLS) adalah penyakit syaraf yang langka dimana penderita tidak bisa mengontrol rasa kantuknya. Penderita bisa tertidur selama berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan, tergantung pada berapa lama penyakit itu muncul/kambuh. 23. Rabies adalah penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini bersifat zoonotik, yaitu dapat ditularkan dari hewan ke manusia.
 40. 40. 24. Radang otak (bahasa Inggris: encephalitis) adalah peradangan akut otak yang disebabkan oleh infeksi virus. Terkadang ensefalitis dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, seperti meningitis, atau komplikasi dari penyakit lain seperti rabies (disebabkan oleh virus) atau sifilis (disebabkan oleh bakteri). 25. Sindrom Adie atau sindrom Holmes-Adie adalah sindrom yang dikerenakan kerusakan pada serat pascaganglionik pada sistem saraf parasimpatik pada mata dan ditandai dengan pupil yang terdilatasi atau midriasis. 26. Sindrom Alice di Wonderland atau mikropsia adalah keadaan disorientasi saraf yang memengaruhi persepsi penglihatan pada manusia, penderita sindrom ini akan merasa melihat rekannya, bagian tubuh dari manusia, hewan, objek tak bergerak menjadi lebih kecil dari kenyataan. Secara umum, objek yang dipersepsi muncul sangat jauh atau sangat dekat pada waktu bersamaan. Sindrom Alice di Wonderland ini dapat merupakan gejala utama dari mononukleosis atau dapat menyebabkan epilepsi sebagian kompleks. dan akibat obat psikoaktif. 27. Tumor otak, adalah proliferasi dan pertumbuhan tak terkendali sel-sel di dalam dan di sekitar jaringan otak. Tumor otak mencakup sekitar 7-9% dari semua jenis kanker dan dapat terjadi pada semua usia. Tumor otak dinamai menurut jaringan otak yang terkena, antara lain: v Glioma: pada sel-sel glia atau neuroglia, tisu yang mengelilingi dan mendukung neuron atau sel-sel saraf otak. Glioma adalah yang paling umum, meliputi 50% tumor otak primer. v Astrocytoma: pada sel-sel neuroglia astrosit yang berbentuk bintang. v Ependymoma: pada ependyma atau membran epitel yang melapisi ventrikel otak dan kanal tulang belakang. v Glioma batang otak: pada bagian otak yang berisi medula oblongata, pons varolii, dan otak tengah, bagian otak yang menghubungkan sumsum tulang belakang ke otak. v Medulloblastoma: pada otak kecil dan menyebar dengan cepat ke jaringan sekitarnya, terutama di cairan serebrospinal dan batang otak. Medulloblastoma adalah tumor ganas yang paling sering terjadi pada anak. v Meningioma: pada meninges atau membran otak dan sumsum tulang belakang. Meningioma biasanya jinak, tumbuh lambat sehingga sering terlambat terdeteksi. v Neurinoma: biasanya terjadi pada fosa posterior. Saraf kranial kedelapan, yang menyampaikan indera pendengaran dan keseimbangan paling sering terpengaruh. Neurinoma tidak membentuk metastasis. v Limfoma: pada limfosit (sel yang bertanggung jawab untuk pertahanan tubuh). Ini adalah tumor ganas, yang berasal dari jaringan limfoid. Tumor ini sering terjadi pada pasien dengan AIDS dan pasien imunosupresi. v Adenoma hipofisis: pada kelenjar hipofisis dan dasar otak. Ini adalah jenis tumor otak yang jinak.
 41. 41. 28. Optic neuritis, peradangan pada saraf optik. Saraf optik merupakan bundel serat saraf yang mengirimkan informasi visual dari mata ke otak. Rasa sakit dan kehilangan penglihatan sementara adalah gejala umum dari optic neuritis. 29. Hidrosefalus (kepala air) adalah penyakit yang terjadi akibat gangguan aliran cairan di dalam otak (cairan serebro spinal) atau akumulasi cairan serebrospinal dalam ventrikel serebral, ruang subarachnoid, atau ruang subdural. Gangguan itu menyebabkan cairan tersebut bertambah banyak yang selanjutnya akan menekan jaringan otak di sekitarnya, khususnya pusat-pusat saraf yang vital.

×