Manejo Sanitario para Equinos

5.528 visualizações

Publicada em

Slide sobre Manejo Sanitario para Equinos.

Publicada em: Educação
1 comentário
7 gostaram
Estatísticas
Notas
Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
5.528
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
5
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
390
Comentários
1
Gostaram
7
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Manejo Sanitario para Equinos

 1. 1. MMaanneejjoo SSaanniittáárriioo CCUUIIDDAADDOOSS GGEERRAAIISS MMsscc.. AAnnaa GGaabbrriieellaa CC.. RR.. ddoo NNaasscciimmeennttoo
 2. 2. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss  OObbjjeettiivvooss::  FFaammiilliiaarriizzaarr--ssee ccoomm aa nnaattuurreezzaa eeqquuiinnaa ee,, ppoorrttaannttoo eenntteennddeerr aass rreeggrraass bbáássiiccaass ddee sseegguurraannççaa ttaannttoo ppaarraa ccaavvaallooss ccoommoo ppaarr ssii mmeessmmoo..  AApprreennddeerr tteerrmmooss uussuuaaiiss  EEnntteennddeerr aass nneecceessssiiddaaddeess nnuuttrriicciioonnaaiiss  FFoorrnneecceerr bboonnss ccuuiiddaaddooss ppaarraa ppaattaass ee eessccoovvaaççããoo aaddeeqquuaaddaa  SSaabbeerr qquuaannddoo oo aanniimmaall eessttáá bbeemm ddee ssaaúúddee oouu nnããoo
 3. 3. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss  OObbjjeettiivvooss::  EEnntteennddeerr ooss ccuuiiddaaddooss aa ffeerriimmeennttooss ee pprriimmeeiirrooss ssooccoorrrrooss aaddeeqquuaaddooss  EEssttaarr ffaammiilliiaarriizzaaddooss ccoomm pprroobblleemmaass ddee eennddoo ee eeccttooppaarraassiittooss ee ccuuiiddaaddooss rroottiinneeiirrooss
 4. 4. CCuuiiddaaddooss GGeerraaiiss  PPrreeccaauuççõõeess ccoomm sseegguurraannççaa  SSeemmpprree aavviissee oo ccaavvaalloo ddee ssuuaa pprreesseennççaa,, ccoomm vvoozz ccaallmmaa qquuaannddoo ssee aapprrooxxiimmaarr  TTrraabbaallhhee sseemmpprree ppeerrttoo ddoo ccaavvaalloo  NNuunnccaa eennrroollee uummaa gguuiiaa nnaa mmããoo  TToommee ccuuiiddaaddooss eexxttrraass ppaarraa nnããoo aassssuussttaarr oo ccaavvaalloo  EEsstteejjaa pprreeccaavviiddoo ccoomm ccaavvaallooss ddeeppooiiss qquuee eesstteess eesstteevvee ccoonnffiinnaaddoo àà ccoocchheeiirraa oouu áárreeaa lliimmiittaaddaa ppoorr uumm lloonnggoo ppeerrííooddoo ddee tteemmppoo
 5. 5. CCuuiiddaaddooss GGeerraaiiss  PPrreeccaauuççõõeess ccoomm sseegguurraannççaa  SSeemmpprree aammaarrrree uumm ccaavvaalloo eemm oobbjjeettooss bbeemm sseegguurroo.. NNuunnccaa aammaarrrree eemm mmoouurrõõeess ffrráággiill..  SSeemmpprree aammaarrrree oo ccaavvaalloo nnaa aallttuurraa ddaa eessccaappuullaa oouu mmaaiiss aallttoo,, nnããoo mmaaiiss ddee 4455 ccmm oouu 6600 ccmm ddee ffoollggaa nnaa ccoorrddaa..  NNuunnccaa aammaarrrree oo ccaavvaalloo ppeellaa rrééddeeaass  QQuuaannddoo ffoorr ttiirraarraa uummaa sseellaa ccoomm 22 bbaarrrriigguueeiirraass,, sseemmpprree rreemmoovvaa pprriimmeeiirroo aa bbaarrrriigguueeiirraa ddee ttrrááss..
 6. 6. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss EESSCCOOVVAAÇÇÃÃOO  OObbjjeettiivvoo  AAoo eessccoovvaarr sseeuu ccaavvaalloo,, vvooccêê pprreeppaarraa--oo ppaarraa rreecceebbeerr aa sseellaa.. AAssssiimm,, ssee eexxiissttee aallgguummaa ssuujjeeiirraa,, cciissccoo,, ppeeddaaççooss ddee bbaarrrroo oouu tteerrrraa,, eesstteess sseerrããoo rreettiirraaddooss,, pprreevveenniinnddoo sseeuu ccaavvaalloo ddee mmaacchhuuccaaddooss ee aarrrraannhhõõeess;  QQuuaannddoo ssee eessccoovvaa uumm ccaavvaalloo ddeeppooiiss ddoo ttrraabbaallhhoo,, vvooccêê rreettiirraa oo rreessttoo ddee ssuuoorr qquuee ppooddee sseerr pprreejjuuddiicciiaall àà ssaaúúddee.. OO ssuuoorr qquuaannddoo ffiiccaa sseeccoo ffoorrmmaa ccrroossttaass qquuee ppooddeemm vveeddaarr aa rreessppiirraaççããoo ddaa ppeellee ddoo ccaavvaalloo,, aalléémm ddee mmaacchhuuccaarr sseeuu ccaavvaalloo qquuaannddoo eellee ffoorr sseellaaddoo ((ssee nnããoo ffoorr eessccoovvaaddoo));  AA eessccoovvaaççããoo sseerrvvee ppaarraa rreettiirraarr ppêêllooss mmoorrttooss ee vveellhhooss.. QQuuaannddoo aa eessccoovvaa éé ppaassssaaddaa,, eesstteess ppêêllooss vveellhhooss ssaaeemm ee eessttiimmuullaamm oo ccrreesscciimmeennttoo ddooss ppêêllooss nnoovvooss,, ffaavvoorreecceennddoo aassssiimm aa ssaaúúddee ddoo sseeuu ccaavvaalloo ee oo bbrriillhhoo ddoo ppêêlloo;
 7. 7. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss EESSCCOOVVAAÇÇÃÃOO  OObbjjeettiivvoo  AAlléémm ddee ttrrooccaarr ppêêllooss,, aa eessccoovvaaççããoo sseerrvvee ppaarraa mmaassssaaggeeaarr sseeuu ccaavvaalloo.. QQuuaannddoo aa eessccoovvaa éé ppaassssaaddaa eexxiissttee aauuttoommaattiiccaammeennttee uummaa mmaassssaaggeemm sseennddoo ffeeiittaa.. EEssttaa mmaassssaaggeemm sseerrvvee ppaarraa rreeaattiivvaarr aa cciirrccuullaaççããoo ppeerriifféérriiccaa,, oouu sseejjaa,, aa cciirrccuullaaççããoo ppeerrttoo ddaa ppeellee ddoo ccaavvaalloo.. QQuuaannddoo eessttaa cciirrccuullaaççããoo éé aattiivvaaddaa ppeellaa mmaassssaaggeemm ddaa eessccoovvaa,, ffaavvoorreeccee aa ssaaúúddee ddooss ppeellooss ee ddaa ppeellee ddoo ccaavvaalloo;  QQuuaannddoo mmaaiiss vvooccêê eessccoovvaa uumm ccaavvaalloo,, mmeennooss vvooccêê vvaaii pprreecciissaarr eessccoovváá--lloo.. PPooddee ppaarreecceerr eessttrraannhhoo,, mmaass ooss ccaavvaallooss qquuee ssããoo ccoonnssttaanntteemmeennttee eessccoovvaaddooss mmaannttéémm--ssee lliimmppooss ee ccoomm ooss ppêêllooss bbrriillhhaanntteess;  VVooccêê ddeevvee eessccoovvaarr sseeuu ccaavvaalloo aanntteess ddee mmoonnttaarr,, ddeeppooiiss ddee mmoonnttaarr,, qquuaannddoo vvêê qquuee eellee eessttáá ssuujjoo oouu qquuaannddoo vvooccêê aacchhaarr nneecceessssáárriioo lliimmppaarr oo ccaavvaalloo.. NNããoo eexxiissttee uummaa oobbrriiggaattoorriieeddaaddee ddee nnúúmmeerroo ddee vveezzeess ppoorr ddiiaa,, mmaass ppeelloo mmeennooss aanntteess ee ddeeppooiiss ddoo ttrraabbaallhhoo éé ffuunnddaammeennttaall qquuee eellee sseejjaa eessccoovvaaddoo;
 8. 8. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss EESSCCOOVVAAÇÇÃÃOO  EEqquuiippaammeennttooss ddee eessccoovvaaççããoo::  RRaassppaaddeeiirraa –– RRaassqquueeaaddeeiirraa  EEssccoovvaarr aanniimmaaiiss qquuee ppoossssuueemm ppeellaaggeemm ddeennssaa ee rreemmoovveerr llaammaa sseeccaa,, ddeessccaammaaççããoo ddaa ppeellee,, ssuujjeeiirraa eemm ppêêllooss,, ppêêllooss ssoollttooss dduurraannttee aa mmuuddaa..  DDeevvee sseerr ggeennttiill mmaaiiss ccoomm ffiirrmmeezzaa,, eemm ppeeqquueennooss ccíírrccuullooss..  NNããoo ddeevvee sseerr uussaaddaa aabbaaiixxoo ddoo jjooeellhhooss oouu jjaarrrreetteess oouu áárreeaa ddaa ccaabbeeççaa..
 9. 9. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss EESSCCOOVVAAÇÇÃÃOO  EEqquuiippaammeennttooss ddee eessccoovvaaççããoo::  AAllmmooffaaççaa  ppooddee uuttiilliizzaarr--ssee aa aallmmooffaaççaa ddiirreettaammeennttee nnoo ppêêlloo ((uussaarr aallmmooffaaççaa ddee bboorrrraacchhaa,, nnuunnccaa aa ddee ffeerrrroo qquuee ppooddeerriiaa mmaaggooaarr oo ccaavvaalloo)),, ppaassssaannddoo--aa eemm mmoovviimmeennttooss cciirrccuullaarreess..  BBrruussssaa (( eessccoovvaa mmaacciiaa))  AA bbrruussssaa éé aa qquuee tteemm uummaa ppeeggaa ee éé uuttiilliizzaaddaa eemm ccoonnjjuunnttoo ccoomm uummaa aallmmooffaaççaa ddee ffeerrrroo..,,ddeeppooiiss ddee aallgguummaass ppaassssaaggeennss ccoommaa aa aallmmooffaaççaa lliimmppaa--ssee oo ppêêlloo ddoo ccaavvaalloo ccoo aa bbrruussssaa,, sseeuu uussoo vviiggoorroossoo nnããoo ssóó rreemmoovvee aa ssuujjeeiirraa,, mmaass ttaammbbéémm mmaassssaaggeeiiaa aa ppeellee ee aauummeennttaa oo bbrriillhhoo ddaa ppeellaaggeemm
 10. 10. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss EESSCCOOVVAAÇÇÃÃOO  EEqquuiippaammeennttooss ddee eessccoovvaaççããoo::  CCaarrddooaa (( EEssccoovvaa DDuurraa))  UUssaaddaa pprriinncciippaallmmeennttee nnaa ppaarrttee iinnffeerriioorr ddooss mmeemmbbrrooss ppaarraa rreemmoovveerr llaammaa..  TTaammbbéémm uussaaddaa ppaarraa eessccoovvaarr aa ccrriinnaa ee aa ccaauuddaa..  LLiimmppaa-- ccaassccoo  LLiimmppeezzaa ccoommpplleettaa ddaa rraanniillhhaa ee ddaass bbaarrrraass ee nnoo ffuunnddoo ddee ddeepprreessssããoo eennttrree aa rraanniillhhaa ee aa bbaarrrraa.. LLaavvaaggeemm ccoommpplleettaa ddaa ssuuppeerrffíícciiee ddoo ccaassccoo ppeelloo nnoo mmíínniimmoo uummaa vveezz ppoorr sseemmaannaa..
 11. 11. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss EESSCCOOVVAAÇÇÃÃOO  EEqquuiippaammeennttooss ddee eessccoovvaaççããoo::  FFllaanneellaa  ÉÉ uussaaddaa ppaarraa rreemmoovveerr ssuujjeeiirraa ee aa ppooeeiirraa ddaass ppoonnttaass ddooss ppêêllooss,, lliimmppaarr aa ccaabbeeççaa,, lliimmppaarr aa ppaarrttee iinntteerrnnaa ddaa ccaauuddaa ee lluussttrraarr aa ppeellaaggeemm..  EEssppoonnjjaa  ÉÉ uussaaddaa ppaarraa llaavvaarr ooss ccaavvaallooss,, aapplliiccaarr cceerrttooss iinnsseettiicciiddaass,, rreeppeelleenntteess oouu ccoonnddiicciioonnaaddoorreess nnoo ppêêlloo.. UUmmaa eessppoonnjjaa úúmmiiddaa éé rroottiinneeiirraammeennttee uussaaddaa ppaarraa lliimmppaarr aa ccaarraa ee aa ppaarrttee iinntteerrnnaa ddaa ccaauuddaa..
 12. 12. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  OO bbaannhhoo iiddeeaall dduurraa eemm mmééddiiaa ddee 1155 aa 2200 mmiinnuuttooss.. AA eessccoovvaaççããoo nnaa dduucchhaa ddeevvee sseerr ddiiáárriiaa,, ppooiiss éé hhiiggiiêênniiccaa ee ssaauuddáávveell.. OO sshhaammppoooo ppooddee sseerr aapplliiccaaddoo ssoommeennttee uummaa vveezz ppoorr sseemmaannaa..  IImmppoorrttaannttee:: aanntteess ddee ccoommeeççaarr oo bbaannhhoo,, vveerriiffiiqquuee aa ttrraannssppiirraaççããoo ee aa rreessppiirraaççããoo ddoo aanniimmaall.. EEsstteess ddooiiss ffaattoorreess ddeevveemm eessttaarr ddeennttrroo ddooss ppaaddrrõõeess nnoorrmmaaiiss.. CCaassoo ccoonnttrráárriioo,, oo ccoonnttaattoo ddaa áágguuaa ffrriiaa ccoomm oo ccoorrppoo qquueennttee ee úúmmiiddoo ddoo ccaavvaalloo ppooddee pprroovvooccaarr uumm cchhooqquuee ttéérrmmiiccoo..  CCoommeeccee oo bbaannhhoo sseemmpprree ddee bbaaiixxoo ppaarraa cciimmaa.. MMoollhhee bbeemm aass ppaattaass,, ddeeppooiiss ppaassssee ppaarraa aass ppeerrnnaass,, ee bbeemm ddeevvaaggaarr,, mmoollhhee aa bbaarrrriiggaa eemm ttooddaa ssuuaa eexxtteennssããoo.. SSuubbaa oo eessgguuiicchhoo ppaarraa aa ggaarruuppaa ee ssiiggaa vvaaggaarroossaammeennttee eemm ddiirreeççããoo àà cceerrnneellhhaa..
 13. 13. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO
 14. 14. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  LLiimmppee aa ppaarrttee ddee cciimmaa ddooss ccaassccooss ccoomm uumm eessccoovvaa ddee pplláássttiiccoo,, ddeeppooiiss lleevvaannttee aa ppaattaa ddoo aanniimmaall ee lliimmppee ccoomm mmuuiittoo ccuuiiddaaddoo aa rraanniillhhaa,, ppooiiss éé uummaa ppaarrttee bbaassttaannttee sseennssíívveell.. EEmm sseegguuiiddaa eennxxáággüüee bbeemm..  ÉÉ mmuuiittoo iimmppoorrttaannttee lliimmppaarr aass ppaarrtteess sseexxuuaaiiss ddoo ccaavvaalloo,, ppooiiss ggeerraallmmeennttee éé oonnddee aa ssuujjeeiirraa ffiiccaa iimmpprreeggnnaaddaa.. UUssee ssaabbããoo gglliicceerriinnaaddoo ((oouu oo mmaaiiss nneeuuttrroo ppoossssíívveell)) ppaarraa nnããoo ccaauussaarr iirrrriittaaççõõeess nnaa ppeellee ddoo aanniimmaall.. SSee eellee ppeerrmmiittiirr,, ppaassssee uummaa eessppoonnjjaa mmaacciiaa ee uummeeddeecciiddaa ccoomm áágguuaa ee ssaabbããoo..  DDeeppooiiss ddee mmoollhhaarr oo ppeessccooççoo,, ppaassssee ppaarraa aa ccaabbeeççaa.. ÉÉ iinnddiissppeennssáávveell lliimmppaarr oo ffoocciinnhhoo,, oo cchhaannffrroo ee aa ggaannaacchhaa.. MMaass ttuuddoo mmuuiittoo ssuuaavveemmeennttee.. SSee oo ccaavvaalloo nnããoo ppeerrmmiittiirr qquuee vvooccêê uussee aa eessccoovvaa,, tteennttee uummaa eessppoonnjjaa oouu uussee ssiimmpplleessmmeennttee aass mmããooss..
 15. 15. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  PPaarraa llaavvaarr aa ccaabbeeççaa ddoo aanniimmaall,, ddiimmiinnuuaa aa pprreessssããoo ddaa áágguuaa ddoobbrraannddoo aa mmaanngguueeiirraa aaoo mmeeiioo.. DDeeiixxee aa áágguuaa eessccoorrrreerr eennttrree aass oorreellhhaass.. SSee oo aanniimmaall eessttiivveerr aassssuussttaaddoo,, ddeeiixxee eellee oollhhaarr aa dduucchhaa ppoorr aallgguumm tteemmppoo ee ddeeppooiiss rreeppiittaa oo pprroocceessssoo..  AAss oorreellhhaass nnããoo ppooddeemm sseerr llaavvaaddaass iinntteerrnnaammeennttee,, ppoorr iissssoo ttoommee ccuuiiddaaddoo ccoomm oo eessgguuiicchhoo.. UUssee uumm cchhuummaaççoo ddee aallggooddããoo ee uumm ppoouuqquuiinnhhoo ddee óólleeoo ppaarraa rreemmoovveerr aa cceerraa ddaass oorreellhhaass..
 16. 16. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  NNããoo jjoogguuee áágguuaa nnaass nnaarriinnaass.. UUssee uummaa eessppoonnjjaa mmaacciiaa oouu ssiimmpplleessmmeennttee aa mmããoo..  NNoo bbaannhhoo ccoomm sshhaammppoooo,, uussee uumm bbaallddee ccoomm ttrrêêss ppaarrtteess ddee áágguuaa ppaarraa uummaa ddee sshhaammppoooo.. MMeerrgguullhhee aa lluuvvaa ((oouu eessppoonnjjaa)) nnaa mmiissttuurraa ee vváá ppaassssaannddoo ssoobbrree ttooddoo oo ccoorrppoo ddoo aanniimmaall,, sseemmpprree eemm mmoovviimmeennttooss cciirrccuullaarreess..
 17. 17. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  NNããoo eessqquueeççaa ddaa ccrriinnaa ee ddaa ccaauuddaa.. AAppóóss llaavvaarr aa ccaabbeeççaa ddoo aanniimmaall,, vviirree aa ccrriinnaa ttooddaa ppaarraa uumm llaaddoo ee uussee aa eessccoovvaa ppaarraa ddeesseemmbbaarraaççaarr.. CCoollooqquuee aa ccaauuddaa ddee mmoollhhoo nnoo bbaallddee ccoomm áágguuaa ee sshhaammppoooo ee ddeeppooiiss uussee aass mmããooss ppaarraa llaavvaarr.. SSee nneecceessssáárriioo,, uussee aa eessccoovvaa ppaarraa ddeesseemmbbaarraaççaarr..
 18. 18. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  SSee oo aanniimmaall eessttiivveerr ccoomm oo ppêêlloo rreesssseeccaaddoo,, aapplliiqquuee uumm bbaannhhoo ddee ccrreemmee.. LLeevvee aaoo ffooggoo uumm ffrraassccoo ddee ccrreemmee rriinnssee ee eessppeerree aattéé qquuee oo pprroodduuttoo eessqquueennttee ee ssee ddiissssoollvvaa.. DDeeppooiiss,, ccoomm oo aanniimmaall nnaa ssoommbbrraa,, aapplliiqquuee oo ccrreemmee ee eessppeerree 1100 mmiinnuuttooss.. EEnnxxáággüüee bbeemm ee rreeppiittaa oo pprroocceeddiimmeennttoo ddee 1155 eemm 1155 ddiiaass.. CCaassoo oo ppêêlloo ddoo aanniimmaall nnããoo aapprreesseennttee mmeellhhoorraa,, ccoonnssuullttee sseeuu vveetteerriinnáárriioo ppaarraa uumm ddiiaaggnnóóssttiiccoo mmaaiiss pprreecciissoo..
 19. 19. CCuuiiddaaddooss ggeerraaiiss BBAANNHHOO  PPaarraa tteerrmmiinnaarr oo bbaannhhoo,, ppeegguuee oo eessccoorrrreeddoorr ee ppaassssee ppeelloo ccoorrppoo iinntteeiirroo ddoo aanniimmaall,, ddee cciimmaa ppaarraa bbaaiixxoo,, aaccoommppaannhhaannddoo oo sseennttiiddoo ddaa mmuussccuullaattuurraa..  CCoonnffoorrmmee eellee ffoorr sseeccaannddoo,, ppeenntteeiiee aa ccrriinnaa ee aa ccaauuddaa vváárriiaass vveezzeess,, aattéé qquuee aammbbaass ffiiqquueemm bbeemm ssoollttaass ee ddeesseemmbbaarraaççaaddaass..  PPaarraa mmaassssaaggeeaarr oo ccaavvaalloo,, ppaassssee aa lluuvvaa oouu aa eessccoovvaa eemm mmoovviimmeennttooss cciirrccuullaarreess,, ppooiiss ddeessttaa ffoorrmmaa vvooccêê eessttaarráá rreellaaxxaannddoo aa mmuussccuullaattuurraa ee aattiivvaannddoo aa cciirrccuullaaççããoo ssaannggüüíínneeaa ddoo sseeuu aanniimmaall..
 20. 20. MMaanneejjoo SSaanniittáárriioo VVaacciinnaaççããoo
 21. 21. VVaacciinnaaççããoo  PPaarraa uummaa bbooaa rreessppoossttaa vvaacciinnaall,, qquueerr sseejjaa eemm ppoottrrooss oouu eemm aadduullttooss,, ooss aanniimmaaiiss ddeevveemm eessttaarr eemm bboomm eessttaaddoo nnuuttrriicciioonnaall ee ddeessppaarraassiittaaddooss,, ttaannttoo ddee eeccttoo ccoommoo eennddoo-- ppaarraassiittaass..  DDeevveemmooss tteerr uumm ccuuiiddaaddoo eessppeecciiaall ccoomm aa aasssseeppssiiaa ppaarraa uumm eessqquueemmaa eeffeettiivvoo ddee vvaacciinnaaççããoo.. AA uuttiilliizzaaççããoo ddee aagguullhhaass ee sseerriinnggaass ddeessccaarrttáávveeiiss ee oo llooccaall ddee aapplliiccaaççããoo lliimmppoo éé ccoonnddiiççããoo ffuunnddaammeennttaall ppaarraa aa bbooaa rreessppoossttaa iimmuunnee..  AA iimmuunniiddaaddee ooccoorrrree,, eemm ggeerraall,, aappóóss 1100 ddiiaass ddaa úúllttiimmaa ddoossee pprreeccoonniizzaaddaa..
 22. 22. VVaacciinnaaççããoo  PPrroottooccoolloo ddee vvaacciinnaaççããoo ddee eeqquuííddeeooss
 23. 23. VVaacciinnaaççããoo  PPrroottooccoolloo ddee vvaacciinnaaççããoo ddee eeqquuííddeeooss
 24. 24. VVaacciinnaaççããoo  PPrroottooccoolloo ddee vvaacciinnaaççããoo ddee eeqquuííddeeooss
 25. 25. VVaacciinnaaççããoo
 26. 26. VVaacciinnaaççããoo  TTeettaannoo  OO TTééttaannoo éé uummaa ddooeennççaa ccaauussaaddaa ppeellaa ttooxxiinnaa ddoo CClloossttrriiddiiuumm tteettaannii ccaarraacctteerriizzaaddaa ppeelloo aappaarreecciimmeennttoo ddee eessppaassmmooss mmuussccuullaarreess ee hhiippeerr eexxcciittaabbiilliiddaaddee rreefflleexxaa..  OO CC..tteettaannii ppooddee eessttaarr pprreesseennttee eemm qquuaallqquueerr lluuggaarr.. EEssttee éé uumm ddooss pprriinncciippaaiiss pprroobblleemmaass ddeessttaa aaffeeccççããoo.. OO CC..tteettaannii ssoobbrreevviivvee nnaa ffoorrmmaa eessppoorruullaaddaa nnoo mmeeiioo aammbbiieennttee,, ppoorr mmuuiittoo tteemmppoo,, sseemm nneecceessssiiddaaddee ddee uumm aanniimmaall ppaarraa ssee ddeesseennvvoollvveerr.. EEllee éé uumm aaggeennttee qquuee vviivvee ee ssee pprroolliiffeerraa eemm mmeeiioo aannaaeerróóbbiiccoo,, iissttoo éé,, sseemm aa pprreesseennççaa ddee aarr,, ee eemm ccoonnddiiççõõeess eessppeecciiaaiiss nnooss ffeerriimmeennttooss..  QQuuaallqquueerr ttiippoo ddee ffeerriimmeennttoo ooffeerreeccee aaoo eessppoorroo ddoo CC..tteettaannii uumm aammbbiieennttee pprrooppíícciioo àà ssuuaa pprroolliiffeerraaççããoo,, ddeessddee uumm ccrraavvoo mmaall ccoollooccaaddoo aa uumm ffeerriimmeennttoo ssuuppeerrffiicciiaall eemm cceerrccaa ddee aarraammee ffaarrppaaddoo.. EEssttaass ccoonnddiiççõõeess ffaazzeemm ppaarrttee ddaa rroottiinnaa ddiiáárriiaa ddee qquuaallqquueerr aanniimmaall,, ppoorrttaannttoo ddeevveemmooss tteerr ccuuiiddaaddoo eessppeecciiaall ppaarraa pprreevveenniirr oo ttééttaannoo..
 27. 27. VVaacciinnaaççããoo  TTeettaannoo  AAlléémm ddiissssoo,, oo ttééttaannoo éé uummaa ddooeennççaa ddee ddiiffíícciill ccuurraa,, sseennddoo sseeuu ccuussttoo,, mmuuiittaass vveezzeess,, iimmppeeddiittiivvoo,, aalléémm ddaa bbaaiixxaa ttaaxxaa ddee rreeccuuppeerraaççããoo.. EE eessttaa ppaattoollooggiiaa éé ffaacciillmmeennttee pprreevveenniiddaa ccoomm aa vvaacciinnaaççããoo aannuuaall..  EEmm ccaassooss ddee ffeerriimmeennttooss pprrooffuunnddooss,, eemm aanniimmaaiiss vvaacciinnaaddooss,, ddeevveemmooss aaiinnddaa aapplliiccaarr uummaa ddoossee úúnniiccaa ddee ssoorroo aannttii--tteettâânniiccoo qquuee eessttiimmuullaa oo ssiisstteemmaa iimmuunnoollóóggiiccoo ddoo aanniimmaall ee mmeellhhoorraa aa rreessppoossttaa ddoo oorrggaanniissmmoo.. NNoo llooccaall,, ddeevveemmooss sseemmpprree,, nnoo pprriimmeeiirroo ccuurraattiivvoo,, lliimmppaarr bbeemm ccoomm áágguuaa ccoorrrreennttee ee ppaassssaarr áágguuaa ooxxiiggeennaaddaa ((HH22OO22)) qquuee ttoorrnnaa oo aammbbiieennttee ccoomm aallttaa ccoonncceennttrraaççããoo ddee ooxxiiggêênniioo,, qquuee iimmppeeddee aa pprroolliiffeerraaççããoo ddoo CC..tteettaannii..
 28. 28. VVaacciinnaaççããoo  TTeettaannoo  SSiinnaaiiss ccllíínniiccooss  Passado 1 a 2 semanas  Rigidez muscular e imobilização  Sudação excessiva e dilatação narinas  Hipersensibilidade  Prolapso da 3ª pálpebra  Paralisia músculos face e mandibula (lockjaw)  > 80% cavalos morrem
 29. 29. VVaacciinnaaççããoo  TTééttaannoo  Imunização:  Todos os cavalos devem ser vacinados anualmente  Para éguas e poldros podem ser necessários reforços  Revacinar os cavalos após ferida perfurante
 30. 30. VVaacciinnaaççããoo  RRaaiivvaa  OO aaggeennttee ddaa rraaiivvaa éé uumm vvíírruuss RRNNAA ddoo ggêênneerroo LLyyssssaavviirruuss,, ffaammíílliiaa RRhhaabbddoovviirriiddaaee..  TTrraattaa--ssee ddee vvíírruuss nneeuurroottrróóppiiccoo ddee ggrraannddee ttaammaannhhoo,, qquuee ssee ccaarraacctteerriizzaa ppoorr iinnssttaabbiilliiddaaddee aaoo ccaalloorr ee ssuusscceeppttiibbiilliiddaaddee àà mmaaiioorriiaa ddooss ddeessiinnffeettaanntteess..  OOss eeqqüüiinnooss eemm ggeerraall ssããoo iinnffeeccttaaddooss aattrraavvééss ddaa mmoorrddiiddaa ddee ccaarrnníívvoorrooss iinnffeeccttaaddooss oouu mmoorrcceeggooss vveettoorreess ddoo vvíírruuss..  AAppóóss aa iinnffeeccççããoo,, qquuaannddoo aattiinnggee oo SSNNCC,, oo vvíírruuss ssee pprrooppaaggaa rrááppiiddoo aattrraavvééss ddaa mmuullttiipplliiccaaççããoo nnoo iinntteerriioorr ddooss nneeuurrôônniiooss ddoo ccéérreebbrroo,, ddaa mmeedduullaa eessppiinnhhaall,, ddaass ccéélluullaass gglliiaaiiss ee ddoo ttrroonnccoo ddoo ssiisstteemmaa nneerrvvoossoo ssiimmppááttiiccoo..  OOss tteecciiddooss ffoorraa ddoo SSNNCC ssããoo iinnffeeccttaaddooss qquuaannddoo oo vvíírruuss ssee mmoovviimmeennttaa ppaarraa aa ppeerriiffeerriiaa aattrraavvééss ddooss aaxxôônniiooss nneerrvvoossooss..  OO ppeerrííooddoo ddee iinnccuubbaaççããoo eemm eeqqüüiinnooss éé ddee 99 ddiiaass aa 11 aannoo,, ddeeppeennddeennddoo ddoo llooccaall ddee iinnooccuullaaççããoo,, ddoossee ddoo iinnóóccuulloo,, cceeppaa vviirraall ee eessppéécciiee ddoo hhoossppeeddeeiirroo..
 31. 31. VVaacciinnaaççããoo  RRaaiivvaa  ÉÉ ttrraannssmmiittiiddaa aaooss ccaavvaallooss aattrraavvééss ee pprriinncciippaallmmeennttee ppoorr mmoorrcceeggooss hheemmaattóóffaaggooss (( mmaaiiss ccoommuumm éé oo DDeessmmoodduuss rroottuunndduuss));; oouuttrraass ffoorrmmaass sseerriiaamm aattrraavvééss ddee mmoorrddiiddaass ddee ccããeess ee rraappoossaass..  EEnnttrree ccaavvaallooss qquuaallqquueerr sseexxoo oouu iiddaaddee ppooddee sseerr aaccoommeettiiddoo ee aass mmaanniiffeessttaaççõõeess cclliinniiccaass ssããoo mmuuiittoo vvaarrííaavveeiiss iinncclluuiinnddoo ttaannttoo aa ffoorrmmaa ppaarraallííttiiccaa qquuaannttoo aa ffoorrmmaa ffuurriioossaa ddaa ddooeennççaa.. OOss ssiinnaaiiss ccllíínniiccooss eessttããoo rreellaacciioonnaaddooss ccoomm aa ppaarrttee ddoo SSiisstteemmaa NNeerrvvoossoo CCeennttrraall qquuee ffooii aattiinnggiiddaa(( nnooss eeqquuiinnooss nnoorrmmaallmmeennttee vváárriiaass ppaarrtteess ssããoo aaccoommeettiiddaass))..  SSee oo CCéérreebbrroo ffooii aattiinnggiiddoo ooss ssiinnaaiiss ssããoo:: aaggrreessssiivviiddaaddee,, aannddaarr eemm ccíírrccuulloo,, aappaattiiaa,, cceegguueeiirraa,, mmuuddaannççaass ddee aattiittuuddee,, pprreessssããoo ddaa ccaabbeeççaa ccoonnttrraa oobbjjeettooss,, rraannggeerr ddee ddeenntteess,, ssoonnoollêênncciiaa ee mmoovviimmeennttooss iinnvvoolluunnttáárriiooss..  NNoo TTrroonnccoo EEnncceeffáálliiccoo ;; aannddaarr ddeessccoonnttrroollaaddoo,, ddiiffiiccuullddaaddee ddee aapprreeeennssããoo ee mmaassttiiggaaççããoo,, qquueeddaa ddoo lláábbiioo,, gglloobboo ooccuullaarr rreettrraaííddoo,, llíínngguuaa sseemm mmoovviimmeennttooss.. NNoo CCeerreebbeelloo lleevvaa aa ppeerrddaa ddee eeqquuiilliibbrriioo..  AAttiinnggiinnddoo aa MMeedduullaa eessppiinnhhaall:: ddeeiittaa--ssee ddee llaaddoo(( ddeeccúúbbiittoo llaatteerraall)) oouu ddee ffrreennttee (( ddeeccúúbbiittoo eesstteerrnnaall)),, ppaarraalliissiiaa ddooss mmeemmbbrrooss ddaa ffrreennttee ee ddee ttrrááss..
 32. 32. VVaacciinnaaççããoo  IInnfflluueennzzaa (( GGrriippee eeqquuiinnaa))  É uma das doenças respiratórias mais comuns do cavalo  É causada pelo vírus da Influenza equina  É altamente contagiosa, o vírus pode ser transmitido por aerossol (espirros e tosse) de cavalo para cavalo a uma distância de 27 m.  Vacinação por isso obrigatória em concursos hípicos
 33. 33. VVaacciinnaaççããoo  IInnfflluueennzzaa (( GGrriippee eeqquuiinnaa))  SSiinnaaiiss ccllíínniiccooss  Tosse  Corrimento nasal  Febre  Depressão  Falta de apetite
 34. 34. VVaacciinnaaççããoo  IInnfflluueennzzaa (( GGrriippee eeqquuiinnaa))  EEvvoolluuççããoo ddaa ddooeennççaa  Com os cuidados adequados, a maioria dos cavalos recuperam dentro de 10 dias  Alguns podem persistir com os sintomas durante semanas, especialmente se regressarem ao trabalho demasiado cedo
 35. 35. VVaacciinnaaççããoo  IInnfflluueennzzaa (( GGrriippee eeqquuiinnaa))  Impactos econômico  Gastos com o tratamento  Tempo em que o cavalo está fora de trabalho ou competição provoca perdas indiretas
 36. 36. VVaacciinnaaççããoo  IInnfflluueennzzaa (( GGrriippee eeqquuiinnaa))  IImmuunniizzaaççããoo  O vírus da Influenza está em constante mutação na tentativa de vencer a imunidade do cavalo  Duração de proteção é curta, sendo a revacinação recomendada cada 6 meses  Cavalos jovens (<5 anos) têm > risco de contrair a doença  Cavalos que são transportados ou expostos a outros cavalos devem ser regularmente imunizados contra a Influenza
 37. 37. VVaacciinnaaççããoo  Rinopneumonite equina: Aborto equino a vírus  Provocada por 2 vírus, o herpesvirus equino tipo 1 (EHV-1) e o herpesvirus equino tipo 4 (EHV-4), causando 2 doenças distintas.  Ambos causam infecções respiratórias (VAS) mas o EHV-1 também pode causar aborto, morte fetal ou doença neurológica (paralisia total)  Disseminada por aerossol e contacto directo com secreções, equipamento (arreios, baldes, material de limpeza), água  Também pode ser disseminada por portadores assintomáticos
 38. 38. VVaacciinnaaççããoo  Rinopneumonite equina: Aborto eqüino a vírus  Sinais clínicos:  Febre e letargia  Perda de apetite  Corrimento nasal, tosse  Sintomas neurológicos  Aborto tardio (EHV-1)  Cavalos jovens mais susceptíveis a infecções respiratórias por herpesvirus
 39. 39. VVaacciinnaaççããoo  Rinopneumonite equina: Aborto eqüino a vírus  Imunização  Vacinar animais a partir de 6 meses com reforço após 30 dias depois vacinar anualmente  Vacinas éguas gestantes no 5°, 7° e 9° mês de gestação.
 40. 40. VVaacciinnaaççããoo  EEnncceeffaalloommiieelliittee eeqquuiinnaa  Herpesvirus Eqüino (EHV-1)  HVE-1  abortos, problemas respiratórios, encefalite  HVE-2  pouco significativo; eventualmente faringite crônica  HVE-3  exantema coital (pouco significativo). vesículas nos genitais.  HVE-4  Doenças respiratórias.
 41. 41. VVaacciinnaaççããoo  EEnncceeffaalloommiieelliittee eeqquuiinnaa
 42. 42. MMaanneejjoo SSaanniittáárriioo CCoonnttrroollee ddee eennddooppaarraassiittooss
 43. 43. EEnnddooppaarraassiittooss  OOss eeqqüüiinnooss ssããoo ppaarraassiittaaddooss ppoorr mmuuiittoo mmaaiiss eessppéécciieess ddee hheellmmiinnttooss ddoo qquuee ooss bboovviinnooss.. AAllgguummaass ddeellaass ssããoo bbaassttaannttee ppeerriiggoossaass,, ppooddeennddoo ccaauussaarr aa mmoorrttee ddoo aanniimmaall,, eennqquuaannttoo oouuttrraass ccaauussaamm ttuummoorreess oouu uummaa aanneemmiiaa aacceennttuuaaddaa.. AA ccaassooss ddee ccóólliiccaass eemm ccaavvaalloo éé ccaauussaaddaa ppoorr vveerrmmeess.. OO cciicclloo eevvoolluuttiivvoo ddee aallgguunnss vveerrmmeess éé bbaassttaannttee lloonnggoo,, cchheeggaannddoo aa aattiinnggiirr 1122 mmeesseess,, oo qquuee ddiiffiiccuullttaa oo ttrraattaammeennttoo..
 44. 44. EEnnddooppaarraassiittooss  Principais vermes em equinos:  HELMINTOSES (VERMES REDONDOS)  CESTODAS (VERMES CHATOS)  GASTEROFILOSE - Miíases
 45. 45. EEnnddooppaarraassiittooss  Aspectos a serem considerados  Susceptibilidade de animais jovens e adultos  Estacionalidade  Especificidade de princípio ativo  Desenvolvimento de resistência  Alternância de principio ativo  Pesquisa de preços  Quando vermifugar
 46. 46. EEnnddooppaarraassiittooss  AAss iinnffeeccççõõeess mmaaiiss sseevveerraass ccaauussaaddaass ppoorr vveerrmmeess nnoo ccaavvaalloo ooccoorrrreemm nnoo ppeerrííooddoo sseeccoo,, ddeevviiddoo aaoo ggrraannddee nnúúmmeerroo ddee llaarrvvaass iinnffeeccttaanntteess iinnggeerriiddoo dduurraannttee oo ppeerrííooddoo cchhuuvvoossoo aanntteerriioorr,, qquuaannddoo hháá mmaaiioorr ddeesseennvvoollvviimmeennttoo ee ssoobbrreevviivvêênncciiaa ddee oovvooss ee llaarrvvaass nnaa ppaassttaaggeemm.. UUmm ccaavvaalloo aadduullttoo,, aapprreesseennttaannddoo uummaa ccoonnttaaggeemm ddee oovvooss ddee vveerrmmeess nnaass ffeezzeess ddee 22..000000 oovvooss//gg ((==22..000000 OOPPGG)),, ppooddee ddeeppoossiittaarr aattéé 3300..000000..000000 ddee oovvooss ppoorr ddiiaa nnaa ppaassttaaggeemm..  DDuurraannttee oo ppeerrííooddoo sseeccoo,, ooss oovvooss ddeeppoossiittaaddooss nnaass ppaassttaaggeennss,, tteerrããoo ppoouuccaass ppoossssiibbiilliiddaaddeess ddee eevvoolluuiirr ee ssoobbrreevviivveerr,, ppoorréémm,, qquuaannddoo ddeeppoossiittaaddooss dduurraannttee oo ppeerrííooddoo cchhuuvvoossoo aa mmaaiioorriiaa ssee ddeesseennvvoollvveerraa,, ttoorrnnaannddoo,, aassssiimm aass ppaassttaaggeennss aallttaammeennttee ccoonnttaammiinnaaddaass,, pprreejjuuddiiccaannddoo pprriinncciippaallmmeennttee ooss aanniimmaaiiss jjoovveennss.. ÉÉ nneecceessssáárriioo ppoorrttaannttoo,, iinniicciiaarr uumm eessqquueemmaa ddee ccoonnttrroollee ddee vveerrmmiinnoossee eemm ccaavvaallooss,, ccoomm aanniimmaaiiss aadduullttooss ((oo eeqqüüiinnoo nnããoo ddeesseennvvoollvvee rreessiissttêênncciiaa ccoomm aa iiddaaddee)) ee eessppeecciiaallmmeennttee ccoomm aass éégguuaass pprreennhheess.. HHáá eevviiddêênncciiaa ddee qquuee,, nnaa ééppooccaa ddoo ppaarrttoo aa ccoonnttaaggeemm ddee OOPPGG aauummeennttaa,, ccoonnttaammiinnaannddoo,, aassssiimm,, aaiinnddaa mmaaiiss aass ppaassttaaggeennss..
 47. 47. EEnnddooppaarraassiittooss  UUmm eessqquueemmaa ddee ccoonnttrroollee qquuee éé rreeccoommeennddaaddoo eemm áárreeaass ttrrooppiiccaaiiss ee ssuubbttrrooppiiccaaiiss,, ee oo ssiisstteemmaa ddee sseeiiss ttrraattaammeennttooss ppoorr aannoo,, iissttoo éé,, uumm ttrraattaammeennttoo aa ccaaddaa ddooiiss mmeesseess ppaarraa ttooddooss ooss eeqqüüiinnooss ddaa pprroopprriieeddaaddee,, iinncclluuiinnddoo aass éégguuaass pprreennhheess.. OOss ppoottrrooss rreecceebbeerrããoo oo pprriimmeeiirroo ttrraattaammeennttoo aaooss ddooiiss mmeesseess ddee iiddaaddee,, eennttrraannddoo eemm sseegguuiiddaa nnoo eessqquueemmaa ggeerraall..  VVeerriiffiiccaarr ssee oo aannttii--hheellmmíínnttiiccoo aa sseerr uussaaddoo ppooddee sseerr aapplliiccaaddoo eemm aanniimmaaiiss pprreennhheess ee eevviittaarr eessttrreessssaarr aa éégguuaa nnaa ddoossiiffiiccaaççããoo..
 48. 48. EEnnddooppaarraassiittooss  OOss eessttáábbuullooss ee ccuurrrraaiiss ddeevveemm sseerr mmaannttiiddooss lliimmppooss,, rreemmoovveennddoo--ssee oo eesstteerrccoo,, eessppeecciiaallmmeennttee nnaass iinnssttaallaaççõõeess ddaass éégguuaass ee ppoottrrooss.. SSee ffoorr ppoossssíívveell,, aass éégguuaass ee ppoottrrooss ddeevveemm ffiiccaarr eemm ppaassttaaggeennss qquuee nnããoo ffoorraamm uussaaddaass ppoorr eeqqüüiinnooss dduurraannttee mmuuiittoo tteemmppoo ((rreeccoommeennddaa--ssee uummaa rroottaaççããoo aannuuaall ddaass ppaassttaaggeennss ddooss eeqqüüiinnooss..  DDeeppooiiss ddee uumm aannoo ddee uussoo ddee uumm aannttii--hheellmmíínnttiiccoo nnaa ttrrooppaa,, éé aaccoonnsseellhháávveell ttrrooccaarr ppoorr uumm oouuttrroo pprroodduuttoo,, ccoomm bbaassee ddiiffeerreennttee,, mmaass ttaammbbéémm ddee aammpplloo eessppeeccttrroo,, ppaarraa eevviittaarr ppoossssíívveeiiss pprroobblleemmaass ddee rreessiissttêênncciiaa ddooss vveerrmmeess..
 49. 49. EEnnddooppaarraassiittooss  EEmm aanniimmaaiiss qquuee nnããoo ssããoo vveerrmmiiffuuggaaddooss aa mmuuiittoo tteemmppoo ddeevvee--ssee uuttiilliizzaarr pprriimmeeiirraammeennttee uummaa ddoossee mmeennoorr ee oo rreessttaannttee ddaa ddoossee aa 2200 ddiiaass,, ppaarraa eevviittaarr qquuee ooss ppaarraassiittooss oobbssttrruuaamm aa lluuzz iinntteessttiinnaall,, pprriinncciippaallmmeennttee eemm aanniimmaaiiss jjoovveennss,, ccaauussaannddoo ccóólliiccaass vveerrmmiinnóóttiiccaa
 50. 50. EEnnddooppaarraassiittooss  EExxiisstteemm vveerrmmííffuuggooss ccoomm cciinnccoo ttiippooss bbáássiiccooss ddee ddrrooggaass aannttii--hheellmmíínnttiiccaass::  bbeennzzooiimmiiddaazzóóiiss ((mmeebbeennddaazzooll,, tthhiiaabbeennddaazzooll,, ccaannbbeennddaazzooll,, ffeennbbeennddaazzooll,, ooxxffeennddaazzooll ee ooxxiibbeennddaazzooll));;  oorrggaannooffoossffoorraaddooss ((ddiicchhlloorrvvooss ee ttrriicchhlloorrffoonn));;  ppiippeerraazziinnaass ((aassssoocciiaaddaass oouu nnããoo aaoo ddiissssuullffeettoo ddee ccaarrbboonnoo ee aa ffeennoottiiaazzíínniiccooss));;  ccaarrbbaammaattooss ((ppaammooaattoo ddee ppiirraanntteell ee ttaarrttaarraattoo ddee ppiirraanntteell))  iivveerrmmeeccttiinnaa..  AA aapplliiccaaççããoo vvaarriiaa ddee aaccoorrddoo ccoomm oo ppeessoo,, iiddaaddee ee ppeerrííooddoo ggeessttaacciioonnaall nnoo ccaassoo ddaass éégguuaass
 51. 51. MMaanneejjoo ssaanniittáárriioo CCoonnttrroollee ddee eeccttooppaarraassiittaass
 52. 52. MMaanneejjoo ssaanniittáárriioo  CCoonnttrroollee ddee eeccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee  CCaarrrraappaattooss  SSaarrnnaass//ppiioollhhooss
 53. 53. MMaanneejjoo ssaanniittáárriioo  CCoonnttrroollee ddee eeccttooppaarraassiittaass  AAssppeeccttooss aa sseerreemm ccoonnssiiddeerraaddooss  Ciclo vital  Principio ativo do ectoparasita  Desenvolvimento de resistência  Rotação de pastagens
 54. 54. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee  GGaasstteerroopphhiillooss  As larvas desta família desenvolvem-se no estômago e duodeno dos eqüinos, podendo causar a oftalmomiíase no homem.  Gasterophilidae é dividida em 3 sub-famílias. Destas tem importância apenas a Gasterophilinae, representada pelo gênero Gasterophilus  Espécies mais importantes:  G. nasalis (Brasil)  G. intestinalis (México, Venezuela, Brasil)  G. haemorrohoidalis (México, Venezuela)
 55. 55. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee  A ovoposição é feita em vôos rápidos e os ovos aderem ao pêlo.  • Eclosão para larva ocorre após 7 a 10 dias penetra na mucosa bucal onde fica migrando de 2 a 6 semanas (depende da espécie).  São deglutidas, vão para o estômago e/ou duodeno  Eliminadas pelas fezes.  No solo pupa adulto.
 56. 56. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee
 57. 57. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee
 58. 58. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee  DDaannooss  Inflamação da cavidade bucal  Pode ocorrer perfuração do epitélio do estômago e do intestino pelo aparelho bucal da larva.  Fixação: provoca inflamação local e úlceras prejudica a digestão.  Frequentemente sofrem de cólica.  Centenas de larvas podem ser encontradas num único animal.
 59. 59. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee  CCoonnttrroollee  Depende da criação e do manejo, mas se deve cortar o pêlo da ganacha no verão e passar esponja com água morna, matando a larva.  Tratamento com avermectina, via oral.
 60. 60. EEccttooppaarraassiittaass  MMiiííaassee –– CCoocchhlliioommyyaa hhoommiinniivvoorraaxx  Este gênero inclui a “ mosca da bicheira” ou “ mosca varejeira”  Mais importantes: Cochliomyia hominivorax
 61. 61. EEccttooppaarraassiittaass  Carrapatos  Anocentor nitens ( carrapato da orelha)  Amblyomma cajannense (carrapato estrela)
 62. 62. EEccttooppaarraassiittaass  Carrapatos  Anocentor nitens  é uma espécie com um único hospedeiro no seu ciclo e quase sempre adota eqüinos e muares como hospedeiro, mas é algumas vezes encontrado em outros animais como jumentos, bovinos, ovinos, veados e búfalos.  No ciclo biológico do A. nitens a fêmea ingurgitada (repleta de sangue) se destaca do hospedeiro, procura um abrigo próximo ao solo nas pastagens, onde põe de 2.000 a 3.000 ovos.  À medida que vão realizando a postura, as fêmeas vão se afastando, deixando os ovos aglutinados. Terminada a oviposição as fêmeas morrem.  Os ovos eclodem e dão origem as larvas, de acordo com as condições climáticas favoráveis, as larvas sobem pelas gramíneas e arbustos e aí esperam a passagem dos hospedeiros para os quais se transferem.  Os machos permanecem mais tempo no hospedeiro. A duração da fase parasitária no cavalo é de 24 a 28 dias,  Podem transmitir a babesia equina e a babesia caballi
 63. 63. EEccttooppaarraassiittaass  Carrapatos  Amblyomma cajannense
 64. 64. EEccttooppaarraassiittaass  Carrapatos  Amblyomma cajannense  O Amblyomma cajennense, é também conhecido como carrapato estrela ou carrapato do cavalo tem como hospedeiros preferidos os eqüídeos, mas pode também parasitar bovinos, outros animais domésticos e animais silvestres.  O A. cajennense, na sua fase adulta, é também conhecido pelos nomes populares:como "micuim", "carrapato pólvora", "carrapato-fogo", "carrapato meio-chumbo" e "carrapatinho" nas suas fases de larva e ninfa.  A espécie é comum no Brasil e é um vector de diversas doenças como a Babesiose eqüina e a Febre Maculosa, sendo esta última considerada um zoonose. Apesar de ser bastante irregular as infestações do Amblyomma, geralmente concentram-se nas sombras ou nos locais de passagem de seus hospedeiros.
 65. 65. EEccttooppaarraassiittaass  Carrapatos  Controle  Químico  Aplicação de carrapaticidas - organofosforados, formamidinas, piretróides, avermectinas  Pulverizações  Manejo  Rotação e pastagens  Biologico  aves
 66. 66. EEccttooppaarraassiittaass  SSaarrnnaa  PPssoorroopptteess eeqquuii  AAttaaccaa pprreeffeerreenntteemmeennttee aass zzoonnaass ddoo ccoorrppoo rreevveessttiiddaass ppoorr ppeellaaggeemm mmaaiiss ddeennssaa,, ttaaiiss ccoommoo oo ttooppeettee ee aa ccrriinnaa,, sseegguuiinnddoo--ssee eemm oorrddeemm ddee ffrreeqqüüêênncciiaa aass rreeggiiõõeess eessccaappuullaarr ee aa ddee iinnsseerrççããoo ddaa ccaauuddaa.. RRaarraammeennttee aattaaccaa aass rreeggiiõõeess ccoommoo oo vveennttrree,, ggaarruuppaa,, ccuurrvviillhhããoo oouu oorreellhhaass,, ee qquuaannddoo iissssoo aaccoonntteeccee,, eemm ggeerraall eessttáá aassssoocciiaaddaa ccoomm aa SSaarrnnaa SSaarrccóóppttiiccaa qquuee sseerráá mmaaiiss eessppeecciiffiiccaammeennttee ttrraattaaddaa aabbaaiixxoo..  PPaarraa sseeuu ttrraattaammeennttoo,, ssiimmpplleess bbaannhhooss ccoomm áágguuaa ee ssaabbããoo,, pprreeffeerreenntteemmeennttee sseennddoo eessttee ddoo ttiippoo ssaarrnniicciiddaa,, ssããoo ssuuffiicciieenntteess ppaarraa ddeebbeellaarreemm oo ppaarraassiittaa
 67. 67. EEccttooppaarraassiittaass  SSaarrnnaa  CChhoorriioopptteess eeqquuii  TTaammbbéémm ccoonnhheecciiddaa ccoommoo SSaarrnnaa ddaa ppaattaass,, ppeelloo ffaattoo ddee qquuaassee sseemmpprree eennccoonnttrraarr--ssee oo ppaarraassiittaa llooccaalliizzaaddoo nneessssaa rreeggiiããoo eexxtteerriioorr ddoo aanniimmaall.. PPrroodduuzziinnddoo iinntteennssaa ccoocceeiirraa,, ooss aanniimmaaiiss qquuaannddoo ppaarraassiittaaddooss ddeemmoonnssttrraamm--ssee iirrrriittaaddiiççooss,, aannddaannddoo ddee uumm lluuggaarr ppaarraa oouuttrroo sseemm ssee mmaanntteerreemm ccaallmmooss ccoommoo uussuuaallmmeennttee aaccoonntteeccee qquuaannddoo nnããoo ppaarraassiittaaddooss.. DDããoo ppaattaaddaass ccoonnttrraa oo cchhããoo,, ggoollppeeiiaamm ccoomm ssuuaass pprróópprriiaass ppaattaass aass ppaarreeddeess ddooss llooccaaiiss oonnddee ssee eennccoonnttrraamm aalloojjaaddooss,, mmoorrddeemm--ssee aassssiimm ccoommoo ooss oobbjjeettooss cciirrccuunnvviizziinnhhooss,, ddeemmoonnssttrraannddoo aassssiimm oo pprruurriiddoo qquuee sseenntteemm eemm ssuuaass eexxttrreemmiiddaaddeess.. AAffeettaa iinniicciiaallmmeennttee ee mmaaiiss ffrreeqqüüeenntteemmeennttee aass eexxttrreemmiiddaaddeess ppoosstteerriioorreess qquuee aa aanntteerriioorreess,, ee pprriinncciippaallmmeennttee aass cchhaammaaddaass rreeggiiõõeess ddaass qquuaarrtteellaass.. IInnvvaaddee eemm sseegguuiiddaa aass rreeggiiõõeess ddaass eessppáádduuaass,, ddoo ppeessccooççoo ee ddoo ttrroonnccoo,, ppaarraa iinnvvaaddiirr eemm sseegguuiiddaa ttooddoo oo ccoorrppoo ddoo aanniimmaall..
 68. 68. EEccttooppaarraassiittaass  SSaarrnnaa  SSaarrccoopptteess eeqquuii,,  oouu ssiimmpplleessmmeennttee SSaarrnnaa SSaarrccóóppttiiccaa,, ttaammbbéémm cchhaammaaddaa ddee EEssccaabbiioossee ppoorr sseemmeellhhaannççaa ccoomm aa pprroodduuzziiddaa nnoo hhoommeemm ee eemm aallgguummaass eessppéécciieess aanniimmaaiiss ppeelloo sseeuu pprriimmoo SSaarrccooppttiiss ssccaabbiieeii..  DDiiffeerreenntteemmeennttee ddaass aanntteerriioorreess,, eessttaa eessppéécciiee ddáá pprreeffeerrêênncciiaa ppaarraa llooccaalliizzaarr--ssee eemm zzoonnaass ddaa ppeellee rreevveessttiiddaass ppoorr ppêêlloo mmaaiiss ccuurrttoo.. EEmm ggeerraall ccoommeeççaa aattaaccaannddoo aa rreeggiiããoo ddaa ccaabbeeççaa ddoo aanniimmaall,, nnaarriizz,, lláábbiiooss ee oorreellhhaass.. TTooddoo oo ccoorrppoo ppooddee sseerr iinnvvaaddiiddoo ppeelloo ppaarraassiittaa eemm pprraazzoo ccuurrttoo ddee 44 aa 66 sseemmaannaass,, ppoorréémm,, eexxcceeppcciioonnaallmmeennttee ssããoo ppaarraassiittaaddaass aass rreeggiiõõeess bbaaiixxaass ccoommoo vveennttrree ee eexxttrreemmiiddaaddeess ddoo ccoorrppoo.. PPrroovvooccaa pprruurriiddoo iinntteennssoo,, pprriinncciippaallmmeennttee dduurraannttee aa nnooiittee..
 69. 69. EEccttooppaarraassiittaass  SSaarrnnaa  TTrraattaammeennttoo  RReeaaççããoo qquuíímmiiccaa qquuee ssoobbrreevviivveemm eennttrree eessssaass ssoolluuççõõeess,,ddáá oorriiggeemm aaoo EEnnxxooffrree nnaasscceennttee,, qquuee tteemm aaççããoo ffoorrtteemmeennttee aaccaarriicciiddaa,, ddeebbeellaannddoo oo mmaall ee oo ppaarraassiittiissmmoo ddeessssaass rreeggiiõõeess ddoo aanniimmaall..  MMeeddiiccaammeennttooss ddoo ttiippoo:: AAccaarrssaann,, qquuee ccoonntteemm BBeennzzooaattoo ddee BBeennzziillaa ttaammbbéémm ttêêmm iinnddiiccaaççããoo ee ssããoo uuttiilliizzaaddooss qquuaannddoo oo nnúúmmeerroo ddee aanniimmaaiiss ffoorr ppeeqquueennoo..  IIgguuaallmmeennttee ssaabbõõeess mmeeddiicciinnaaiiss SSaarrnniicciiddaass,, ttaammbbéémm ppooddeemm sseerr uuttiilliizzaaddooss eemm bbaannhhooss ddiiáárriiooss ddooss aanniimmaaiiss,, aassssiimm ccoommoo llaavvaaggeemm ddooss uutteennssíílliiooss uuttiilliizzaaddooss nnoo ttrraattoo ddooss pprróópprriiooss aanniimmaaiiss,, ccoommoo eessccoovvaass,, rraassppaaddoorreess,, aarrrreeiiooss ee bbaaiixxeeiirrooss ddee sseellaass ee aarrrreeiiooss,, aassssiimm ccoommoo ppaannooss uuttiilliizzaaddooss..  AAllgguunnss iinnsseettiicciiddaass ddee ccoonnttaattoo,, aa bbaassee ddee ssuubbssttâânncciiaass ffoossffoorraaddaass oouu cclloorraaddaass,, ttaammbbéémm ppooddeemm sseerr uuttiilliizzaaddaass,, ddeessddee qquuee ssee ttoommeemm ooss ddeevviiddooss ccuuiiddaaddooss ppaarraa sseerr eevviittaaddaa aabbssoorrççããoo ppeellaa ppeellee,, ee ccoonnsseeqqüüeennttee iinnttooxxiiccaaççããoo ddoo aanniimmaaiiss ttrraattaaddooss..  CCoommoo úúllttiimmaa rreeccoommeennddaaççããoo ppaarraa eevviittaarr--ssee qquuee ttaaiiss ppaarraassiittaass cchheegguueemm aattéé ooss aanniimmaaiiss,, rreeccoommeennddaarriiaa bbaannhhooss ffrreeqquuêênntteess ddooss eeqqüüiinnooss ddoo ppllaanntteell,, ssiimmpplleessmmeennttee ccoomm áágguuaa,, ssaabbããoo ee eessccoovvaa,, aalleemm ddee ccuuiiddaaddooss eessppeecciiaaiiss nnoo uussoo ddee oobbjjeettooss oouu aarrrreeiiooss ddee tteerrcceeiirrooss qquuee ppooddeemm eessttaarr ccoonnttaammiinnaaddooss ppoorr ppaarraassiittaass..

×