O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

บทความโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

บทความโรคซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย

  1. 1. โรคซึมเศราและการฆาตัวตาย ผศ.นพ.พนม เกตุมาน ภาควิชาจิตเวชศาสตร Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมที่รุนแรงมาก ทําใหเกิดความเครียด อยางรุนแรง และ รวดเร็วแกทุกคน นํามาซึ่งความรูสึกซึมเศรา และอาจทําใหหลายคนคิดฆา ตัวตายได ทุกคนจึง ควรเอาใจใสซึ่งกันและกัน และเฝาระวังการฆาตัวตาย โดยการสังเกตและ สอบถามคนที่อยู ใกลชิดเสมอเมื่อสงสัยวาเขาจะเกิดอารมณซึมเศราหรือคิดฆาตัวตาย คนที่คิดฆาตัวตายมักจะเกิดอารมณซึมเศรานํามากอน อาการอาจมีนอย เชน เริ่มตนจาก อารมณเบื่อ ไมสนุกสนาน ไมราเริงแจมใส ไมคอยสนใจหรืออยากจะทําอะไรแมแต กิจกรรมที่เคย ชอบทําหรือเคยเพลิดเพลิน เบื่องาน หรือ เบื่อการเรียน เบื่อคนที่อยูรอบขาง เบื่อ โลก เบื่อทุกสิ่งทุก อยาง อยากอยูคนเดียวเงียบๆ ไมอยากพูดคุยกับใคร ฉุนเฉียวงาย หงุดหงิด งาย กังวลงาย ทอแท เบื่ออาหาร รับประประทานอะไรไมอรอย ไมมีรสชาติ น้ําหนักลดลงเร็ว นอนไมหลับหรือหลับ ๆ ตื่นๆ หรือตื่นดึกๆ แลวนอนหลับตอไปไมได สมาธิความจําเสียไป การฝกและเคลื่อนไหวชาลง ทํางานหรือเรียนไดชาจนเสียงาน รูสึกตนเองผิด ไมมีประโยชน ไรคา เบื่อชีวิต และคิดอยากตาย อาการเหลานี้จะเพิ่มขึ้นไดอยางรวดเร็วในเวลาเปนสัปดาห หรือเปนเดือน อาการที่เบาบางที่สุดคือ การฆาตัวตาย คนที่คิดอยากตายหรือมักจะฆาตัวตาย มักมีสัญญาณเตือนออกมาใหคนใกลชิดรับทราบ เชน - การบนเรื่องอารมณเบื่อหนาย ซึมเศรา ทอแท - การพูดถึงชีวิตในทางหมดหวัง เศราสรอย - การสงสัยในชีวิต เชน เกิดมาทําไม คนเราทําไมถึงมีความทุกข - การบนเรื่องเบื่อชีวิต อยากตาย - การฝากฝงลูกเมียแกคนอื่น - การทําพินัยกรรมในเวลาที่ยังไมสมควร
  2. 2. สัญญาณเตือนเหลานี้อยาถือเปนเรื่องลอเลน ควรเอาจริงและสงสัยวาเขาอาจจะคิดและ มี แผนที่ จะกระทําจริงๆ เมื่อสงสัยวาคนใกลตัวคิดอยากตาย ควรพูดคุยสอบถามเขาถึงเรื่องอารมณซึมเศรา ถามี อารมณซึมเศรามากๆ ก็ควรถามตอไปถึงเรื่องความรูสึกตอตัวเอง ความรูสึกผิดหรือไรคา รูสึกเปน ภาระแกผูอื่น รูสึกเบื่อชีวิตหรือไม ถามีความรูสึกเบื่อชีวิตดวยก็ควรถามตอไปวา ความรูสึกเบื่อ ชีวิตนั้นมากจนคิดอยากตายหรือไม ถาคิดอยากตายคิดถึงขนาดฆาตัวตาย หรือ เคยวางแผนจะ กระทําหรือไม และมีอะไรยับยั้งเขาเอาไวจนเขายังไมไดกระทําในขณะนี้ คนทั่วๆไปกลัววาการถามเรื่องการฆาตัวตาย จะเปนการกระตุนหรือชักนําใหผูนั้นคิด กระทํา แตความจริงแลว การถามเรื่องการฆาตัวตาย จะชวยใหผูที่กําลังคิดจะทําอยูแลว ได เปดเผยเรื่องอารมณซึมเศรา และเรื่องการคิดอยากตาย เมื่อเปดเผยแลวความรูสึกจะดีขึ้นจน ไม ฆาตัวตาย สําหรับคนที่ไมไดคิดเรื่องนี้ไมเปนการกระตุนใหคิดหรือกระทําแตอยางใด การสอบถาม กันเรื่องนี้ยังสื่อใหผูนั้นเกิดความรูสึกอบอุนใจ ที่มีคนสนใจเปนหวงใยเอื้ออาทร เกิดความรูสึกดีตอ สังคมและการมีชีวิตอยูตอไป และเมื่อทราบวาใครกําลังคิดทํารายตัวเอง หรือซึมเศรามาก ๆ ควร พยายามชักจูงใหเขาไดมาพบจิตแพทย เพื่อใหการวินิจฉัยและรักษา อยางถูกตอง การรักษา ไดผลดีมาก บางคนหายเปนปกติกลับไปตอสูชีวิตตอไปได อารมณ ซึมเศรามากๆ มักเกิดจากโรค ซึมเศรา ซึ่งเปนโรคทางอารมณชนิดหนึ่งรักษาใหหายไดดวยยา และการพูดคุยกัน ไมใชโรคจิตโรค ประสาทที่นากลัวแตประการใด

×