O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫امنیت‬ ‫کتاب‬
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫تالیف‬
‫نسخه‬
۰/9
: ‫نویسنده‬ ‫درباره‬
‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬
cyber security
. ‫هستم‬
‫از‬ ‫بیش‬
۱۵
. ‫دارم‬ ‫...
: ‫مشاوره‬
. ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Honeypot چیست
Honeypot چیست
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 461 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a security book (20)

Mais de Yashar Esmaildokht (20)

Anúncio

security book

 1. 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫امنیت‬ ‫کتاب‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ : ‫تالیف‬ ‫نسخه‬ ۰/9
 2. 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ ‫مولف‬ - ‫مدرس‬ - ‫مشاور‬ : ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬/‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ . ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ Mob : 09141100257 Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare . ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫هم‬ ‫دونیت‬ ‫جهت‬ ‫لینک‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬
 3. 3. : ‫مشاوره‬ . ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫من‬ . ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ . ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬
 4. 4. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬َ ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬ ‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ): ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬
 5. 5. ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫وب‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫مرجعی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫وب‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اگر‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫دهنده‬ ‫توسعه‬ ‫یا‬ , ‫هستید‬ ‫وب‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫راهکارهای‬ ‫جدیدترین‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫شبکه‬ ‫امنیت‬ ‫محقق‬ ‫یا‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫وب‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫پروژه‬ ‫یک‬ ‫امنیتی‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫هستید‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫امینت‬ ‫یاافزایش‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ ‫شخصی‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫بهینه‬ ‫امنیتی‬ ‫نظر‬ .... ‫و‬ . ‫است‬ ‫مهم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ . ‫است‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬
 6. 6. ‫شنید‬ ‫خواهید‬ ‫زیادی‬ ‫چیزهای‬ ‫دهید‬ ‫گوش‬ ‫آرامی‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .…
 7. 7. ‫وب‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬ ( ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫ارشد‬ ‫فرمانده‬ CISO ( ‫امنیت‬ ‫ارشد‬ ‫مدیر‬ ‫)و‬ CTO ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫هنگفتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫و‬ ‫)زمان‬ ‫با‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫آنها‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫زیادی‬ ‫فواید‬ ‫شاید‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ . ‫کنند‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫فناوری‬ ‫کلی‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫اولویت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫اصل‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫طی‬ ‫گرچه‬ .‫شوند‬ ‫روبرو‬ ‫پایین‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سازمانی‬ ‫اهداف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫حمالت‬ . ‫است‬ ‫باقی‬ ‫خود‬ ‫قدرت‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫نفوذهای‬ ‫ولی‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬ ‫میلیون‬ ‫چهل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫اطالعات‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫موجب‬ ‫امریکا‬ ‫متحده‬ ‫ایاالت‬ ‫در‬ ‫فروشان‬ ‫خرده‬ ‫بزرگترین‬ ‫استعفای‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫افشا‬ ‫آن‬ ‫جزئیات‬ CISO ‫و‬ CTO . ‫شده‬ ‫شرکت‬ ‫حمالت‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫از‬ ‫(یکی‬ ‫بوده‬ ‫اسکیوال‬ ‫تزریق‬ ‫حمالت‬ ‫حاصل‬ ‫سونی‬ ‫استیشن‬ ‫پلی‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حمله‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مربوط‬ ‫شبکه‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫که‬ )‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ 24 ‫لو‬ ‫موجب‬ ‫حمله‬ ‫این‬ !‫شد‬ ‫خارج‬ ‫دهی‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫روز‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شخصی‬ ‫اطالعات‬ ‫رفتن‬ 77 ‫رکوردهای‬ ‫و‬ ‫شخصی‬ ‫جزئیات‬ ‫آن‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ .‫شد‬ ‫مشتریان‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫میلیون‬ . ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مخرب‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫زیرزمینی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیاه‬ ‫بازارهای‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫دلیل‬ ‫تنها‬ ‫وب‬ ‫ی‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫گزارش‬ ‫اخبار‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫زیاد‬ ‫حمالت‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫برای‬ ‫هکرها‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫در‬ ‫دهنده‬ ‫یاری‬ ‫نقش‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫ولی‬ ‫اند‬ ‫نبوده‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫رخداد‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ . ‫اند‬ ‫نبوده‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫مسئول‬ ‫وبسایت‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫وب‬ ‫تنها‬ . ‫است‬ ‫بوده‬ ‫بدافزار‬ ‫ارسال‬ (‫آرورا‬ ‫حمله‬ ‫خوب‬ ‫مثال‬ ‫یک‬ .‫است‬ ‫داشته‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬ ‫نیز‬ ‫کاربران‬ ‫مرورگر‬ Aurora ‫بزرگ‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ) ‫صفر‬ ‫ساعت‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫مهاجمین‬ .‫شد‬ ‫انجام‬ ... ‫و‬ ‫یاهو‬ , ‫ادوبی‬ , ‫گوگل‬ ‫مثل‬ ‫زیادی‬ Heap Spray ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫را‬ . ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫نهایی‬ ‫کاربران‬ ‫های‬ ‫دیوایس‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کردند‬ ‫بکارگیری‬ ‫اکسپلورر‬ ‫اینترنت‬ .‫رفت‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کلیدی‬ ‫فاکتور‬ ‫یک‬ ‫وب‬ ‫مرورگر‬ ‫پذیری‬ ‫آسیب‬ ‫خاص‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫امنیت‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫بودن‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫دیگر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫امنیت‬ ‫که‬ ‫هرچند‬ . ‫کنند‬ ‫عمل‬ ‫فعال‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫عمل‬ ‫واکنشی‬ ‫صورت‬ ‫یا‬ ‫ناراضی‬ ‫کارمند‬ ‫یک‬ .‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫حالت‬ ‫با‬ ‫زیادی‬ ‫فاصله‬ ‫هنوز‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫نقطه‬ ‫سمت‬ ‫ایجاد‬ ‫پس‬ !‫کند‬ ‫نمی‬ ‫مطالعه‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫واکنشی‬ ‫های‬ ‫پالیسی‬ , ‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫یا‬ ‫حمالت‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ . ‫نیست‬ ‫دهنده‬ ‫یاری‬ ‫و‬ ‫موثر‬ ‫خیلی‬ ‫واقعا‬ ‫مستندات‬ ‫دیوایس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ !‫کنند‬ ‫مقابله‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫جدید‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫فایروال‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫های‬ ‫سیستم‬. ‫سازمان‬ ‫درون‬ ‫کارکنان‬ ‫شخصی‬ ‫های‬ BYOD ‫حمالت‬ ‫سطح‬ ‫افزایش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ‫ایش‬ ‫افز‬ ‫بسیار‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫امنیتی‬ ‫تیم‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫مشکالت‬ ‫بروز‬ ‫موجب‬ ‫و‬ ‫شده‬
 8. 8. .‫کنیم‬ ‫سازگار‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫تیم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫مانند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫سازمان‬ ‫کارمندان‬ ‫این‬ ‫هرچند‬ ( ‫اشخاصی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وبسایت‬ ‫بروز‬ ‫شاهد‬ ‫اینترنت‬ Script Kiddies ‫با‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫امنیت‬ ‫علم‬ ‫از‬ ‫دانشی‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫)شده‬ . ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حمالت‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خریداری‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫بعضا‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫آشنایی‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫ابزارهای‬ . ‫شوند‬ ‫می‬ ‫امنیتی‬ ‫جدید‬ ‫ایجادمشکالت‬ ‫موجب‬ ‫همگی‬ ‫وب‬ ‫جدید‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫وبسایت‬ ‫بیشمار‬ ‫تعداد‬ ‫توسعه‬ ‫اینگونه‬ ‫هرگز‬ ‫متاسفانه‬ ‫ولی‬ ‫کند‬ ‫رشد‬ ‫نیز‬ ‫امنیت‬ ‫آن‬ ‫تناسب‬ ‫به‬ ‫بایستی‬ ‫شود‬ ‫تر‬ ‫گسترده‬ ‫تکنولوژی‬ ‫هرچه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫اهمیت‬ ‫درک‬ ‫عدم‬ , ‫ها‬ ‫باگ‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫بازبینی‬ ‫در‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫عدم‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫کم‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬. ‫نیست‬ . ‫اند‬ ‫آورده‬ ‫بوجود‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشکالت‬ ‫همگی‬ ... ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫رمزنگاری‬ ( ‫اسکیوال‬ ‫تزریق‬ ‫که‬ ‫بینیم‬ ‫می‬ , ‫کنیم‬ ‫دقت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫حمالت‬ ‫انواع‬ ‫ترین‬ ‫رایج‬ ‫از‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اگر‬ SQL Injection ( ‫سایتی‬ ‫بین‬ ‫نویسی‬ ‫اسکریپت‬ ‫حمالت‬ ‫)و‬ XSS ‫نشود‬ ‫بکارگرفته‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ورودی‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫)موجب‬ ‫می‬ , ‫تست‬ ‫فاز‬ ‫طی‬ ‫در‬ . ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫تری‬ ‫فعاالنه‬ ‫راهکارهای‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫بایستی‬ ‫شما‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬ . ‫فرم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کند‬ ‫بکارگیری‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫هکر‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫ورودی‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬ ‫اینکه‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫بهتری‬ ‫خیلی‬ ‫رویکرد‬ ‫این‬.. ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫یا‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫های‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ .‫باشید‬ ‫آن‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫تازه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫نفوذ‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بکارگیری‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫مانده‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اصال‬ . ‫شوند‬ ‫مانع‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫بتوانند‬ ‫که‬ ‫نیستند‬ ‫هوشمند‬ ‫آنقدر‬ ‫هرگز‬ ‫ها‬ ‫وال‬ ‫فایر‬ ‫و‬ ‫نفوذ‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫هکر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تست‬ ‫نحوی‬ ‫به‬ ‫درست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫بایستی‬ ‫شما‬ .‫اند‬ ‫نشده‬ ‫طراحی‬ ‫منظور‬ . ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬
 9. 9. ‫و‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫چه‬ . ‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫روزانه‬ ‫کارهای‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫همراه‬ ‫یا‬ ‫تبلت‬ ‫یا‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫‌توانیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ . ‫بازی‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫قبض‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ما‬ . ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫خرید‬ ‫مثل‬ ‫کارهایی‬ ‫ها‬ ‫دیوایس‬ ‫دوستان‬ ‫با‬ ‫اجتماعی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫کرده‬ ‫‌ریزی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫مالقات‬ ، ‫کرده‬ ‫خرید‬ ، ‫کرده‬ ‫پرداخت‬ . ‫‌دهیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫کارهای‬ ‫دیگر‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫خود‬ ‫خانواده‬ ‫و‬ ‫اعمال‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫ایمن‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصور‬ ‫افراد‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫آنگونه‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫اینجاست‬ ‫مشکل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شخصی‬ ‫هر‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ . ‫‌پذیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫علیه‬ ‫بر‬ ‫حمالت‬ . ‫کند‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هک‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ، ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫مرور‬ ‫را‬ ‫تئوری‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫اقداماتی‬ ‫چه‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫را‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫‌پذیری‬ ‫ب‬‫آسی‬ ‫ترین‬ ‫خطرناک‬ ‫بکارگیری‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کار‬ ‫ابزارها‬ ‫عادی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کارهایی‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ . ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ، ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫حیاتی‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫مثل‬ ‫کارهایی‬ . ‫داد‬ ‫نخواهد‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫انجام‬ ‫اجازه‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫چگونه‬ ، ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫آموخت‬ ‫خواهید‬ ‫شما‬ . ‫کاربران‬ ‫دیگر‬ ‫گرفتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫الگین‬ ‫صفحات‬ ‫چگونه‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ابزارها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫ابزارهایی‬ ‫چه‬ ، ‫کنید‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫یک‬ . ‫کنیم‬ ‫محافظت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫قانونی‬ ‫مسولیت‬ ‫رفع‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫کاربران‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫اپلیکیشن‬ ، ‫سرورها‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫نحوه‬ ‫کتاب‬ ‫هدف‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫شخصی‬ ‫هیچ‬ ‫‌آل‬ ‫ه‬‫اید‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ . ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫درک‬ ‫بهبود‬ ‫کلی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ . ‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رایج‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫ولی‬ . ‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫استفاده‬ ‫غیرقانونی‬ ‫و‬ ‫غیراخالقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توضیح‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫و‬ ‫ابزارها‬ : ‫بسپارید‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫خوانده‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫زندگی‬ ‫‌آل‬ ‫ه‬‫اید‬ ‫دنیای‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ . ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫مخرب‬ ‫کارهای‬ . ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫کردن‬ ‫هک‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫کسب‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫مجوز‬ ‫قانونی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آنکه‬ ‫مگر‬ ‫ندهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫حمله‬ ‫خود‬ ‫هدف‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫هرگز‬ ‫و‬ ‫هرگز‬ . ‫‌اید‬ ‫ه‬‫کرد‬
 10. 10. ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫محکوم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫شکایت‬ ‫شما‬ ‫از‬ ، ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ ‫غیرقانونی‬ ‫کاری‬ ‫دلیل‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ . ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تشخیص‬ ‫بد‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خوب‬ ‫خوانندگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کتاب‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫فرض‬ . ‫‌شوید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منجر‬ ‫زندان‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫نقدی‬ ‫کنید‬ ‫نفوذ‬ ‫حقیقی‬ ‫یا‬ ‫حقوقی‬ ‫شخص‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫غیرقانونی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرورها‬ ‫تست‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫ایمن‬ ‫صرف‬ ‫آموزش‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫نویسنده‬ ‫حال‬ ‫شامل‬ ‫مسولیتی‬ ‫هیچ‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫قانونی‬ ً ‫ال‬‫کام‬
 11. 11. ‫لینوکس‬ ‫کالی‬ :‫انگلیسی‬ ‫(به‬ kali linux ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫توزیع‬ ‫این‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هک‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫تس‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫یک‬ ‫نام‬ ) .‫است‬ ‫دبیان‬ ٔ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫کالی‬ ،‫بود‬ ‫اوبونتو‬ ٔ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ترک‬ ‫بک‬ ‫برخالف‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ترک‬ ‫بک‬ ٔ ‫ه‬‫سازند‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آن‬ ‫جایگزین‬ ‫کالی‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫پشتیبانی‬ ‫آن‬ ٔ ‫ه‬‫سازند‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫دیگر‬ ‫ترک‬ ‫بک‬ ٔ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫حدود‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫بصورت‬ ‫کالی‬ ۳۰۰ ‫داراست‬ ‫را‬ ‫نفوذ‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ : ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫که‬ •  Armitage •  nmap •  Wireshark • John the Ripper •  Aircrack-ng • Burp suite •  OWASP ZAP •  Metasploit  • Kismet • … ‫و‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫کالی‬ ۲ ‫نسخه‬ ۳۲ ‫و‬ ‫بیتی‬ ۶۴ ‫معماری‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫البته‬ . ‫میباشد‬ ‫دانلود‬ ‫قابل‬ ‫بیتی‬ arm . ‫میباشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫نسخه‬ ‫همچنین‬ android . ‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ‫نام‬ nethunter . ‫است‬
 12. 12. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫بخش‬ ‫چندین‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫کالی‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 1 : ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 2 : ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ،‫نمیدانید‬ ‫را‬ ،‫گردد‬ ‫سعی‬ ‫ای‬ ‫گزینهه‬
 13. 13. !‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫پیشفرض‬
 14. 14. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 3 : ‫ی‬ ‫¶و‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫را‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫ظ‬¶‫ن‬ ‫مورد‬‫¶مل‬ ‫ا‬¶ ‫ع‬ ‫¶تم‬ ‫س‬¶‫س¶ی‬ ‫¶ید‬ ‫ر‬¶ ‫ا‬‫د‬ ¶ ‫د‬¶ ‫ص‬¶‫ق‬ ‫¶گر‬ ‫ا‬ Flash ¶ ‫ا‬¶ ‫ی‬ DVD ‫را‬‫¶ول‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫ن‬¶ ‫ی‬¶‫گ¶ز‬ ‫ا¶بتدا‬ ،‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬‫ب‬ ‫¶ص‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫¶نو‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫و‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫د‬¶ ‫و‬¶ ‫م‬¶‫ن‬‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶ ‫ا‬ .‫¶نید‬ ‫ی‬¶ ‫ز‬¶ ‫گ‬¶‫ب¶ر‬ ‫را‬ ‫¶طه‬ ‫و‬‫¶ب‬ ‫ر‬¶ ‫م‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫ن‬¶ ‫ی‬¶‫گ¶ز‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫د‬‫¶ن‬ ‫و‬¶ ‫ش‬¶ ‫ز‬¶‫ب¶ا‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫تیک‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫هارد‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫میخواهید‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫سیستمتان‬ ‫در‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫ف¶ا¶یل‬ ‫از‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ی‬¶ ‫ا‬‫¶یب‬ ‫م‬‫ت‬ ‫ن¶خ¶س‬ ¶‫ک¶ه‬ ‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬‫ت‬ ‫¶ق‬ ‫د‬ image !‫¶رید‬ ‫ی‬¶ ‫گ‬¶‫ب‬ ‫¶زش‬ ‫و‬‫¶م‬ ‫آ‬ ¶‫ک¶ه‬‫¶یی‬ ‫ا‬‫¶ج‬ ‫ن‬¶ ‫آ‬ ‫از‬ image ¶‫ب¶ه‬‫آن‬‫ی‬ ‫¶گیر‬ ‫د‬¶‫ی¶ا‬ ،‫ت¶س¶لط‬ ‫¶دم‬ ‫ع‬‫ص¶و¶رت‬ ‫در‬ ‫¶نجد؛‬ ‫گ‬¶ ‫ی‬¶‫ن¶م‬‫¶ج¶ال‬ ‫م‬‫¶ین‬ ‫ا‬ ‫در‬‫ن‬ ‫¶ت‬ ‫ف‬¶ ‫ر‬¶‫گ‬ .‫میگردد‬ ‫واگذار‬ ‫خودتان‬ ‫عهده‬ ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 4 :
 15. 15. !‫میباشد‬ ‫مطلب‬ ‫گویای‬ ‫کامال‬ ،‫مربوطه‬ ‫تصویر‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ،‫داشتید‬ ‫را‬ ‫نام‬ ‫همان‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫قصد‬ )‫دلیلی‬ ‫هر‬ ‫(به‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫اسم‬ ‫یک‬ ‫نمودن‬ ‫امتحان‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نمایید‬ ‫دقت‬ . ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫تداخل‬ ‫بروز‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نمایید‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ »‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ذخیره‬ ‫«محل‬ ً‫ا‬‫حتم‬ ‫اقدامی‬ ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 5 :
 16. 16. $‫¶مل‬ ‫ا‬‫¶مع‬ ‫ت‬¶ ‫س‬¶‫س¶ی‬‫ن¶صب‬ ‫در‬ ‫¶یو‬ ‫ا‬¶ ‫ر‬‫د‬‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶‫ا‬ ‫¶له‬ ‫ح‬¶ ‫ر‬¶ ‫م‬ ¶‫ب¶ه‬‫¶دی‬ ‫ا‬‫¶ی‬ ‫ز‬‫ت‬ ‫¶ه‬ ‫ا‬¶ ‫ب‬¶‫ش‬ ‫¶له‬ ‫ح‬¶ ‫ر‬¶ ‫م‬‫¶ین‬ ‫ا‬ Window ‫ف¶ض¶ای‬ ‫¶قدار‬ ‫م‬ .‫دارد‬ ‫آن‬ ‫در‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬¶‫ب¶ن‬ ¶‫ک¶ه‬‫ی‬ ‫¶یو‬ ‫ا‬¶ ‫ر‬‫د‬‫ب¶ر¶ای‬ ‫الزم‬ .‫¶شود‬ ‫ی‬¶ ‫م‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫د‬¶ ‫ا‬‫د‬‫¶یص‬ ‫ص‬¶‫ت¶خ‬‫ت‬ ‫¶ی‬ ‫ا‬‫¶ب‬ ‫ا‬¶ ‫گ‬¶ ‫ی‬¶‫گ‬‫ب‬ ‫¶س‬ ‫ح‬¶‫ب¶ر‬ ¶ ‫د‬¶ ‫و‬¶‫ش‬‫ن¶صب‬‫¶مل‬ ‫ا‬¶ ‫ع‬ ‫¶تم‬ ‫س‬¶‫س¶ی‬
 17. 17. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 6 : .‫میدهد‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫ویرایش‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫میدهد‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫مشخصات‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مرحلهای‬ ‫آخرین‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫داد‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫ا‬¶ ‫ر‬¶‫ق‬‫آن‬ ‫¶تیار‬ ‫خ‬¶ ‫ا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫¶تم‬ ‫س‬¶‫س¶ی‬ ‫رم‬ ‫از‬‫ی‬ ‫¶تر‬ ‫ش‬¶‫ب¶ی‬ ‫¶صد‬ ‫ر‬¶ ‫د‬ ¶‫ی¶ا‬ ‫و‬ ‫داد‬‫¶تصاص‬ ‫خ‬¶ ‫ا‬ ‫را‬‫ی‬ ‫¶ر‬ ‫ت‬¶ ‫ش‬¶‫ب¶ی‬‫¶ای‬ ‫ض‬¶‫ف‬‫¶ان‬ ‫و‬‫¶یت‬ ‫م‬‫ل‬ ‫مث¶ا‬ ‫¶فرض‬ ‫ش‬¶‫پ¶ی‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫و‬¶ ‫ط‬¶‫ب‬ 512 ‫ت‬ ‫¶ی‬ ‫ا‬‫¶اب‬ ‫گ‬¶ ‫م‬ .‫¶یباشد‬ ‫م‬
 18. 18. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 7 : (‫¶ول‬ ‫ا‬ ‫¶ه‬ ‫ن‬¶ ‫ی‬¶ ‫¶ز‬ ‫گ‬ )Live ‫¶ای‬ ‫ر‬‫¶ج‬ ‫ا‬‫¶نی‬ ‫ع‬¶‫ی‬ .‫¶رند‬ ‫ا‬‫د‬ ‫را‬‫آن‬‫¶کس‬ ‫و‬‫¶ل¶ین‬/¶ ‫و‬¶ ‫ن‬¶‫گ‬‫ی‬ ‫¶ا‬ ‫ه‬¶ ‫ه‬¶ ‫خ‬¶‫ن¶س‬ ‫همه‬ ً ‫ا‬‫¶یب‬ ‫ر‬¶‫ت¶ق‬ ¶‫ک¶ه‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬‫¶صیتی‬ ‫ا‬‫خ‬ -‫می‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫سیستمعامل‬ ‫آزمایشی‬ ‫بطور‬ ‫یکبار‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫درواقع‬ ‫نصب؛‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫سیستمعامل‬ .‫کنید‬ .‫میکنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫آخر‬ ‫گزینه‬ ،‫است‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫خ‬¶‫ن¶س‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫د‬¶ ‫ا‬‫¶تف‬ ‫س‬¶ ‫ا‬‫ل‬ ‫ح¶ا‬ ‫در‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫خ‬¶‫ن¶س‬ ¶‫ک¶ه‬ ‫¶ند‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ‫¶ته‬ ‫ف‬¶ ‫گ‬¶ ‫ا‬¶ ‫ن‬ 52 ¶ ‫ه‬¶ ‫خ‬¶‫ن¶س‬ ¶‫ب¶ا‬ ¶‫ک¶ه‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬‫ب¶ی¶تی‬ 64 .‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫¶تفاو‬ ‫م‬ ‫ک¶می‬‫ب¶ی¶تی‬ .‫میدهد‬ ‫ارائه‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گرافیکی‬ ‫بصورت‬ ‫نصب‬ ‫قابلیت‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫گزینه‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫البته‬
 19. 19. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 8 : .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پیشفرضها‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬ .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫زبان‬ (‫¶ا¶لی‬ ¶‫ک‬‫آن‬ ‫در‬ ¶‫ک¶ه‬‫¶تی‬ ‫م‬¶ ‫س‬¶‫ق‬ ‫در‬‫¶وی‬ ‫ر‬ ¶‫ب¶ر‬ ‫¶وبار‬ ‫د‬‫¶تی‬ ‫ق‬¶ ‫و‬ :‫¶ه‬ ‫ت‬¶ ‫ک‬¶‫ن‬ )Kali ‫وارد‬ ،‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬‫ک¶ل¶یک‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬ ‫¶جرا‬ ‫ا‬‫ل‬ ‫ح¶ا‬ ‫در‬ $ ‫در‬‫¶وس‬ ‫ا‬‫م‬ ‫¶گر‬ ‫ی‬¶ ‫د‬ ‫و‬ ¶ .¶ ‫د‬¶‫ش‬ ‫¶اهید‬ ‫و‬‫خ‬‫ا¶مل‬ ‫¶مع‬ ‫ت‬¶ ‫س‬¶ ‫ی‬¶‫س‬ Window .¶ ‫د‬¶ ‫و‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ‫¶هد‬ ‫ا‬¶ ‫و‬¶ ‫خ‬¶‫ن‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫ا‬¶ ‫ک‬ ‫¶بی‬ ‫ی‬¶ ‫ک‬¶‫ت¶ر‬‫ی‬ ‫¶ا‬ ‫ه‬¶ ‫د‬¶ ‫ی‬¶ ‫ل‬¶‫ک‬ ‫از‬ ‫¶نید‬ ‫ا‬¶ ‫و‬‫¶یت‬ ‫م‬‫¶تی‬ ‫ح‬¶ ‫ا‬¶‫ب¶ر‬ ،‫¶تید‬ ‫ش‬¶ ‫ا‬¶ ‫د‬ ‫را‬ ‫¶یندوز‬ ‫و‬ ¶‫ب¶ه‬‫ت‬ ‫¶ش‬ ‫گ‬¶ ‫ز‬¶‫ب¶ا‬ ¶ ‫د‬¶ ‫ص‬¶‫ق‬ ‫¶ه‬ ‫گ‬¶ ‫ا‬ Crtl+Alt .‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫د‬¶ ‫ا‬‫¶تف‬ ‫س‬¶ ‫ا‬
 20. 20. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 9 : .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫میبایست‬ ‫حال‬ ( ‫¶خر‬ ‫آ‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫ن‬¶ ‫ی‬¶‫گ¶ز‬ ‫¶ید‬ ‫ر‬¶ ‫ا‬‫د‬ ‫را‬‫¶ان‬ ‫ر‬‫¶ی‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶‫ا‬ ¶ ‫د‬¶ ‫ص‬¶‫ق‬ ‫¶ه‬ ‫گ‬¶ ‫ا‬ )other ‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶‫ا‬ ‫را‬ ‫¶سیا‬ ‫آ‬‫ب¶ع¶دی‬‫ت‬ ‫ل¶ی¶س‬ ‫در‬ ‫¶یید؛‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶‫ا‬ ‫را‬ .‫برگزینید‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫نهایی‬ ‫لیست‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫نهایت‬ ‫و‬ ‫نموده‬
 21. 21. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 10 : ‫ب¶ر¶ای‬‫¶بی‬ ‫ی‬¶ ‫ک‬¶‫ت¶ر‬‫ی‬ ‫¶ها‬ ‫د‬¶ ‫ی‬¶ ‫ل‬¶‫ک‬ ¶‫ک¶ه‬ ‫¶یشود‬ ‫م‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫ف‬¶ ‫ا‬¶ ‫ض‬¶ ‫ا‬‫¶یی‬ ‫و‬‫¶ن‬ ‫م‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫د‬‫ا‬ ‫در‬ ‫¶یشود؛‬ ‫م‬‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶‫ا‬ ‫¶کلید‬ ‫ه‬¶ ‫ح‬¶ ‫ف‬¶‫ص‬‫¶ان‬ ‫ب‬¶ ‫ز‬ ‫¶له‬ ‫ح‬¶ ‫ر‬¶ ‫م‬‫¶ین‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫ب‬ ‫¶تخا‬ ‫ن‬¶‫ا‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ی‬¶ ‫ا‬‫¶یب‬ ‫م‬ ‫را‬‫¶ان‬ ‫ب‬¶ ‫ز‬ ‫¶ییر‬ ‫غ‬¶‫ت‬ (‫¶فرض‬ ‫ش‬¶‫پ¶ی‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫ن‬¶ ‫ی‬¶‫گ¶ز‬ ‫از‬ ‫¶شود‬ ‫ی‬¶ ‫م‬ ‫¶هاد‬ ‫ن‬¶ ‫ش‬¶‫پ¶ی‬ ¶ .‫¶د‬ ‫و‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ )alt+shift ¶ .¶ ‫د‬¶ ‫د‬¶ ‫ر‬¶‫گ‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫د‬¶ ‫ا‬‫¶تف‬ ‫س‬¶ ‫ا‬
 22. 22. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 11 : ‫آن‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫میگردد‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫سیستم‬ ‫توسط‬ ‫کارهایی‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫تا‬ ‫البته‬ )!‫آن‬ ‫نمودن‬ ‫لغو‬ ‫از‬ ‫غیر‬ ‫به‬ ‫(البته‬ .‫ندارد‬ ‫دخالتی‬ )‫گنجید‬ ‫نخواهد‬ ‫مجال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫بیشتر‬ ‫(توضیح‬ .‫گردد‬ ‫تعیین‬ ‫پیشفرض‬ ‫مقدار‬ ‫نیز‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
 23. 23. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 12 : .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫شبکه‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫کافیست‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫قبلی‬ ‫مرحله‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫¶قدار‬ ‫م‬‫ق¶بل‬ ‫¶له‬ ‫ح‬¶ ‫ر‬¶ ‫م‬ ‫در‬ ¶‫ک¶ه‬ ¶ ‫د‬¶ ‫و‬¶ ‫ش‬¶‫ن‬‫¶وش‬ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫ر‬¶ ‫ف‬ kali ‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬ ¶‫ش¶د¶ه‬‫ن‬ ‫¶ی‬ ‫ی‬¶ ‫ع‬¶‫ت‬
 24. 24. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 13 : ‫¶سی‬ ‫ر‬‫¶ست‬ ‫د‬‫ب¶ر¶ای‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ی‬¶ ‫ا‬‫¶یب‬ ‫م‬ ‫¶له‬ ‫ح‬¶ ‫ر‬¶ ‫م‬‫¶ین‬ ‫ا‬ ‫در‬ root .‫¶نید‬ ‫ی‬¶ ‫ز‬¶ ‫گ‬¶‫ب¶ر‬ ‫را‬‫¶دی‬ ‫ر‬‫پسو‬ ‫¶بر‬ ‫ر‬¶ ‫ا‬¶ ‫ک‬ root .‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬¶ ‫ر‬‫دا‬‫س‬ ‫¶ک‬ ‫و‬‫¶ل¶ین‬/¶ ‫و‬¶ ‫ن‬¶‫گ‬ ‫در‬ ‫را‬‫¶سی‬ ‫ر‬‫¶ست‬ ‫د‬ ¶ ‫ح‬¶ ‫ط‬¶‫س‬‫ن‬ ‫¶ی‬ ‫ر‬‫¶لت‬ ‫ا‬¶‫¶ا‬ ‫ب‬ ‫¶ری‬ ‫ب‬¶ ‫ر‬¶‫ک¶ا‬ ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶‫ن‬ ¶‫ب¶ا‬ ‫ورود‬‫¶هان‬ ‫ا‬¶ ‫و‬‫خ‬ ‫¶ه‬ ‫گ‬¶ ‫ا‬ root ‫¶ام‬ ‫ج‬¶ ‫ن‬¶‫ا‬ ¶ ‫د‬¶ ‫ص‬¶‫ق‬ ‫و‬ ‫¶ید‬ ‫د‬¶‫ش‬ ‫وارد‬‫¶دی‬ ‫ا‬‫¶برع‬ ‫ر‬¶‫ک¶ا‬ ¶‫ب¶ا‬ ¶‫ک¶ه‬‫¶تی‬ ‫ق‬¶ ‫و‬ ¶‫ی¶ا‬ ‫و‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬¶ ‫و‬‫خ‬ ‫¶هد‬ ‫ا‬¶ ‫و‬‫خ‬ ¶ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ش‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ورود‬‫¶مان‬ ‫ز‬ ،‫¶شید‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫¶ری‬ ‫ب‬¶ ‫ر‬¶‫ک¶ا‬ ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶‫ن‬‫¶سی‬ ‫ر‬‫¶ست‬ ‫د‬ ¶‫ب¶ا‬ ‫را‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫ا‬¶‫ک‬‫آن‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ی‬¶ ‫ا‬‫¶یب‬ ‫م‬ ً ‫ا‬‫¶تم‬ ‫ح‬ ،‫¶ید‬ ‫ر‬¶ ‫ا‬‫د‬ ‫را‬‫ک¶ا¶ری‬ root ¶‫ک¶ه‬‫¶ری‬ ‫ب‬¶ ‫ر‬¶‫ک¶ا‬‫ب‬ ‫حسا‬ ‫از‬ ¶‫ک¶ه‬‫ت‬ ‫¶س‬ ‫ا‬ ‫¶زم‬ ‫ل‬¶ ‫ا‬ ‫ا¶بتدا‬ ‫¶یندوز‬ ‫و‬ ‫در‬ .‫¶هید‬ ‫د‬ ‫¶جام‬ ‫ن‬¶ ‫ا‬ ‫¶تم‬ ‫س‬¶‫س¶ی‬ ‫در‬‫آن‬ ‫ت¶و¶سط‬ Log in ،‫¶هاید‬ ‫د‬¶ ‫و‬‫نم‬ ‫¶ری‬ ‫ب‬¶ ‫ر‬¶‫ک¶ا‬‫ب‬ ‫حسا‬ ¶‫ب¶ا‬‫س¶پس‬ ‫و‬ ¶‫ش¶د¶ه‬ ‫خارج‬ Administrator ¶‫ب¶ا‬‫س‬ ‫¶ک‬ ‫و‬‫¶ل¶ین‬/¶ ‫و‬¶ ‫ن‬¶‫گ‬ ‫در‬ ‫¶ما‬ ‫ا‬ .‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ‫ورود‬ ¶ ‫ن‬¶ ‫د‬¶ ‫و‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ‫وارد‬ ‫¶ری‬ ‫ب‬¶ ‫ر‬¶‫ک¶ا‬‫ب‬ ‫حسا‬ ‫¶سورد‬ ‫پ‬ ( root .¶ ‫د‬¶ ‫و‬¶ ‫م‬¶‫ن‬‫ل‬ ‫¶ا‬ ‫¶عم‬ ‫ا‬ ‫را‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫ظ‬¶‫ن‬ ‫مورد‬‫ت‬ ‫¶یما‬ ‫ظ‬¶‫ت¶ن‬‫¶ان‬ ‫و‬‫¶یت‬ ‫م‬ )‫¶ح‬ ‫ی‬¶ ‫ح‬¶‫ص‬ ¶ ‫ر‬¶ ‫و‬¶ ‫ط‬¶‫ب‬
 25. 25. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 14 : .‫نمایید‬ ‫وارد‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬ ‫نمودهاید‬ ‫تعریف‬ ‫قبلی‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫پسوردی‬ ‫فقط‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬
 26. 26. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 15 : .‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫زمانی‬ ‫منطقهی‬ ‫اینجا‬ ‫ر‬ ‫امریکا‬ = ‫کشور‬ ‫شرق‬ = ‫زمانی‬ ‫منطقه‬
 27. 27. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 16 : .‫است‬ ‫پارتیشنبندی‬ ‫عملیات‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫عمل‬ ‫پیشفرض‬ ‫گزینه‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫چندانی‬ ‫اهمیت‬ ،‫گردد‬ ‫نصب‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫در‬ ‫بناست‬ ‫آنجائیکه‬ ‫از‬ .‫میکنیم‬ !‫بدهید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعاتتان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫شود‬ ‫انجام‬ ‫عمل‬ ‫دقت‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫بیرون‬ ‫در‬ ‫نصب‬ ‫قصد‬ ‫اگر‬ :‫هشدار‬
 28. 28. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 17 : .‫میگردد‬ ‫انتخاب‬ ،‫شود‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫کالی‬ ‫بناست‬ ‫که‬ ‫هاردی‬ ‫ساده‬ ‫بیانی‬ ‫با‬ .‫باشد‬ ‫متصل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫جانبی‬ ‫حافظهای‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ،‫نیست‬ ‫بیشتر‬ ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫منو‬ ‫این‬ ‫در‬ ً ‫معموال‬
 29. 29. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 18 : ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫رو‬ ‫اول‬ ‫گزینه‬
 30. 30. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 19 : .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫تایید‬ ‫دادید‬ ‫انجام‬ ‫پارتیشنبندی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تنظیماتی‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ( ‫¶ته‬ ‫ش‬¶ ‫گ‬¶ ‫ز‬¶‫ب¶ا‬ ‫¶نید‬ ‫ا‬¶ ‫و‬‫¶یت‬ ‫م‬ )‫¶لی‬ ‫ب‬¶‫ق‬‫¶حل‬ ‫ا‬¶ ‫ر‬‫م‬ ‫(در‬ ¶ ‫ه‬¶ ‫ا‬‫¶تب‬ ‫ش‬¶ ‫ا‬ ¶ ‫ز‬¶ ‫و‬¶‫ب¶ر‬‫ص¶و¶رت‬ ‫در‬ )Go Back .‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ‫¶یح‬ ‫ح‬¶‫ت¶ص‬ ‫را‬‫آن‬ ‫و‬
 31. 31. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 20 : .‫گردد‬ ‫شروع‬ ‫نصب‬ ‫تا‬ ‫نموده‬ ‫تأیید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کافیست‬ ‫و‬ ‫اینجاست‬ ‫نصب‬ ‫تنظیمات‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬ ‫نصب‬ ‫مرحله‬ ‫طوالنیترین‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫تکمیل‬ ‫نصب‬ ‫فرآیند‬ ‫تا‬ ‫میبرد‬ ‫زمان‬ ‫دقیقهای‬ ‫چند‬ ،‫آن‬ ‫تأیید‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫میگردد‬ ‫محسوب‬
 32. 32. ¶ ‫م‬¶ ‫ا‬¶ ‫گ‬ 21 : .‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫مواجه‬ ‫فوق‬ ‫تصویر‬ ‫مشابه‬ ‫چیزی‬ ‫با‬ ‫فرآیند‬ ‫اتمام‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫¶وی‬ ‫ر‬ ¶‫ب¶ر‬ ً ‫ا‬‫¶یت‬ ‫ا‬¶ ‫ه‬¶‫ن‬ Other :‫¶یید‬ ‫ا‬¶ ‫م‬¶‫ن‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫¶زم‬ ‫ل‬¶ ‫ا‬‫ت‬ ‫¶لعا‬ ‫ا‬¶‫¶ط‬ ‫ا‬ ‫و‬ ¶‫ک¶ر¶د¶ه‬‫ک‬ ‫¶ی‬ ‫ل‬¶‫ک‬ user name = root =‫ت‬ ‫¶و‬ ‫ر‬‫ب‬ ‫حسا‬‫ب¶ر¶ای‬ ¶‫ش¶د¶ه‬‫¶ین‬ ‫ی‬¶‫ت¶ع‬ ‫¶ورد‬ ‫س‬¶ ‫پ‬ pass !‫نصب‬ ‫اتمام‬
 33. 33. ‫فصل‬ ۲
 34. 34. . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫لینوکس‬ ‫کرنل‬ ‫ارتقا‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫فصل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چیز‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ۲ : ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫مفهوم‬ • ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫کرنل‬ • ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫مخازن‬ ‫یا‬ ‫ریپوزیتوری‬ ‫بخواهد‬ ‫که‬ ‫اپلیکیشنی‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫هر‬ .‫است‬ )...‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫ممور‬ ،‫‌ها‬ ‫ک‬‫دیس‬ ‫هارد‬ ‫(نظیر‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫بین‬ ‫رابط‬ ‫درواقع‬ ‫کرنل‬ ( ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫از‬ System Resources ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫درخواس‬ ‫این‬ ‫خود‬ ،‫(برنامه‬ ‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کرنل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫درخواست‬ ،‫کند‬ ‫استفاده‬ ) ‫درخواست‬ ‫این‬ .)‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫‌های‬ ‫ط‬‫راب‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫بلکه‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫نم‬ System Call .‫دارد‬ ‫نام‬
 35. 35. ‫دسترسی‬ ‫حافظه‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫یعنی‬ ‫دارد؛‬ ‫مستقیم‬ ‫دسترسی‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫یا‬ ‫(رم‬ ‫تصادفی‬ RAM ‫جانبی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حافظ‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ،‫بدهد‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حافظ‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫اجازه‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ،‫کند‬ ‫دهی‬ ‫آدرس‬ ) ‫به‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫دستورات‬ ،‫کند‬ ‫ذخیره‬ )‫‌ها‬ ‫ک‬‫دیس‬ ‫هارد‬ ‫(مانند‬ CPU ‫این‬ . ... ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫را‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ،‫بفرستد‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌هایی‬ ‫ی‬‫دسترس‬ ‫از‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫فقط‬ ‫موارد‬ ‫چیست؟‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫وظیفه‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫بین‬ ‫واسط‬ ‫کرنل‬ ‫داشته‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ )‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫خود‬ ‫منابع‬ ‫(حتی‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫اپلیکیش‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫درخواستی‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬ ‫است؛‬ ‫افزارها‬ ‫همچنین‬ ‫کرنل‬ .‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫تا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فرستاده‬ ‫کرنل‬ ‫به‬ ‫ابتدا‬ ،‫باشد‬   ‫جمله‬ ‫از‬ ‫دارد؛‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫دیگری‬ ‫وظایف‬ ‫حافظه‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫آدر‬ ‫مدیریت‬ ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ،‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬   RAM   . ...‫و‬ ( ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ورودی‬ ‫کدهای‬ ‫نیز‬ ‫اسمبلر‬ ‫واحد‬ .‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اسمبلر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دستورات‬ ‫این‬ ‫کرنل‬ ‫سپس‬ Opcodes ) .‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫افزار‬ ‫سخت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‌ ‫ن‬‫آ‬ ،‫شده‬ ‫داده‬ ‫دستور‬ ‫طبق‬ ‫سپس‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تبدیل‬   ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫پاک‬ ‫این‬ ،‫شوند‬ ‫فرستاده‬ ‫کرنل‬ ‫به‬ ‫افزارها‬ ‫سخت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ورودی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫همچنین‬ .‫‌رساند‬ ‫ی‬‫م‬ .‫است‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫منابع‬ ‫میان‬ ‫گری‬ ‫واسطه‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫کلی‬ ‫وظیفه‬ ‫یک‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هسته‬ ‫بنابراین‬
 36. 36. ( ‫ریپوزیتوری‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬ repository : ) ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫آب‬ ‫که‬ ‫آب‬ ‫مخزن‬ ‫مثال‬.‫چیزی‬ ‫کردن‬ ‫انبار‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫محلی‬،‫است‬ ‫مشخص‬ ‫مخزن‬ ‫نام‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫بنزین‬ ‫مخزن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کند‬ (‫آپدیت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مخازنی‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ update ‫در‬ ‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ) ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫محلی‬ ‫یک‬ repo ‫داره!؟؟در‬ ‫سودی‬ ‫چه‬ ‫اینکار‬ ‫بگین‬ ‫شاید‬ ‫خب‬.‫کنن‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫رو‬ ‫خودش‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫بزنه‬ ‫سر‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫به‬ ‫نیست‬ ‫نیازی‬ ‫کاربر‬ ‫دیگه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫داره‬ ‫که‬ ‫سودهایی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫بگم‬ ‫باید‬ ‫جواب‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫تونید‬ ‫می‬ ‫مخازن‬ ‫به‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫اینجا‬.‫کنه‬ ‫آپدیت‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬   ‫هم‬ ‫وقتها‬ ‫بعضی‬ ‫البته‬.‫کنید‬ ‫آپدیت‬ ‫یا‬ ‫نصب‬ ‫رو‬ ‫خودتون‬ .‫میاد‬ ‫پیش‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫خب‬ ‫ولی‬،‫باشه‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫مخازن‬ ‫داخل‬ ‫و‬ ‫بخواین‬ ‫رو‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫بعضی‬ ‫مثال‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫توزیع‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫مختلفی‬ ‫مخازن‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫رو‬ ‫خودش‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مخازن‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬   ‫های‬ ‫بسته‬ ‫یا‬ ‫آزمایشی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ ‫هم‬ ‫بعضی‬ ‫و‬ ‫میشن‬ ‫شامل‬ ‫رو‬ ‫آپدیت‬ test ‫کاربرد‬ ‫جهت‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫ترتیب‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫هستن‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫استفاده‬ ‫اونها‬ ‫از‬ ‫بتوانیم‬ ‫تا‬ . ‫شویم‬ ‫متصل‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ما‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫اینکه‬ ‫یعنی‬،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫اینترنت‬ ‫روی‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ . ‫کنیم‬ ‫درست‬ ‫نیز‬ ‫محلی‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫میتوانیم‬ ‫البته‬.‫کنیم‬
 37. 37. ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ . ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫چطور‬ ‫حال‬ apt ‫و‬ ) ‫(کالی‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫دبیان‬ ‫در‬ rpm ‫ردهت‬ ‫در‬ . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ : ‫گفتیم‬ ً ‫ال‬‫قب‬ ( ‫‌ای‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫آرزوی‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ،‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫دانلود‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ DLL ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫را‬ ‫نیازتان‬ ‫مورد‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ،‫نکند‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫مشکوک‬ ‫و‬ ‫مخرب‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ،‫نریزد‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫قبلی‬ ) ( ‫ریپازیتوری‬ ‫یا‬ ‫مخزن‬ ‫که‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫غنی‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫گنجین‬ ‫از‬ repositories ‫در‬ ‫موجود‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ .‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دریافت‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ ) .‫‌اند‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫آزمایش‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫بقی‬ ‫با‬ ‫سازگاری‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‌ ‫ه‬‫شد‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫توزیع‬ ‫همان‬ ‫برای‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫در‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ Advanced Packaging Tool ‫در‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫یا‬ apt ،‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫چگونه‬ .‫است‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫مخزن‬ ( ‫ریپو‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫گاهی‬ ‫(که‬ ‫مخزن‬ ‫هر‬ repo ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫یافتن‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایندکس‬ )‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫هم‬ ) ‫بودن‬ ‫آپدیت‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫هر‬ ‫وبسایت‬ ‫به‬ ‫زدن‬ ‫سر‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ‫همچنین‬ .‫بگیرد‬ ‫صورت‬ ‫آسانی‬ .‫کرد‬ ‫چک‬ ‫را‬ ‫پکیج‬ ‫مدیریت‬ ( ‫کلید‬ ‫توسط‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫پکیج‬ ‫هر‬ ،‫‌تر‬ ‫م‬‫مه‬ ‫همه‬ ‫از‬ GPG (GNU Privacy Guard ‫این‬ ‫‌ها‬ ‫ج‬‫پکی‬ ِ ‫نصب‬ ‫موقع‬ ‫که‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫امضا‬ ‫همان‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اطمینان‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنا‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫امضاء‬ ‫مبتنی‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫ماهیت‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫آپلود‬ ‫پلیدی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫تروجان‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ،‫باشد‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫بر‬ Unix ‫هم‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫گسترد‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫تال‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫خارجی‬ ‫مهاجم‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ .‫است‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫هم‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫داخل‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫واسط‬ ‫به‬ ‫امضاها‬ ‫این‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫هویت‬ ‫که‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫البته‬ keyrings ‫مثل‬ ‫ابزارهایی‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ‫ها‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫دستکاری‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫محرز‬ apt ‫نادری‬ ‫مواقع‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫اثر‬ ‫بی‬ ‫ابزار‬ ،‫نباشد‬ ‫معتبر‬ ‫پکیج‬ ‫امضای‬ ‫که‬ apt ‫‌ی‬ ‫ه‬‫بست‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫یا‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫پرسد‬ ‫می‬ ‫سؤال‬ ‫نصب‬ ‫فرایند‬ ‫ادامه‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هشدار‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫یا‬ ،‫شده‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫برای‬ ‫مخربی‬ ‫و‬ ‫نامعتبر‬ keyring ‫برقرار‬ ‫اول‬ ‫حالت‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫آپدیت‬ ‫سیستم‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬ ‫ها‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ‫فرایند‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است؛‬ ‫مجموعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کلیدهایی‬ ‫چه‬ ‫نیازمند‬ ‫خاص‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫آن‬ ‫که‬ keyring ‫اقدام‬ ‫طریقی‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ،‫شود‬ ‫آپدیت‬ .‫کنید‬ ( ‫‌ها‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ادار‬ ‫همچنین‬ ‫مخزن‬ dependency ‫نصب‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‌ ‫ی‬‫وابستگ‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫راحت‬ ‫هم‬ ‫را‬ ) ( ‫کتابخانه‬ ‫شبیه‬ ‫چیزی‬ ‫دارد؛‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ library ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫و‬ ) DLL ‫در‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫تفاوت‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ،‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫خود‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کتابخانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫متعددی‬ ‫یکسان‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫کپ‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌بندی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫پکیج‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫بررسی‬ ‫بتواند‬ ‫منیجر‬ ‫پکیج‬ ‫تا‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫پکیج‬ ‫لینوکس‬
 38. 38. .‫کند‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫مخزن‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫باید‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫پکیج‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫ثالثی‬ ‫شخص‬ ‫مخازن‬ ‫انواع‬ ،‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫‌ها‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫مخازن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تست‬ ‫رسمی‬ ‫انواع‬ ‫استانداردهای‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫هم‬ ‫مخازن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫تضمینی‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫منیجرتان‬ ‫کار‬ ،‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫‌نام‬ ‫ش‬‫خو‬ ‫و‬ ‫مشهور‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫اما‬ ‫باشند؛‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ .‫‌اید‬ ‫ه‬‫نداد‬ ‫انجام‬ ‫اشتباهی‬ ‫و‬ ‫خطرناک‬ ‫چندان‬ ‫‌ها‬ ‫ج‬‫پکی‬ ‫مدیریت‬ ‫منیجر‬ ‫پکیج‬ ،‫ساده‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫است؟‬ ‫معنا‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫عبارت‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫‌ایم؛‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫استفاده‬ "‫منیجر‬ ‫"پکیج‬ ‫عبارت‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫چندین‬ ‫متن‬ ‫اینجای‬ ‫تا‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کنید‬ ‫رسیدگی‬ ‫هم‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫به‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پاک‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ،‫نصب‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تا‬ ‫‌سازد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫ابزار‬ ‫‌ها‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ .‫بپردازید‬ ‫‌تان‬ ‫ه‬‫عالق‬ ‫مورد‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ،‫دیگر‬ ‫عملکردهای‬ ‫عبارت‬ ‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫سیستم‬ ‫سرچ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ .‫دارند‬ ‫پکیج‬ ‫مدیریت‬ terminal ‫ترکیبی‬ ‫کلیدهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬ Ctrl+Alt+T ‫مثل‬ ‫‌هایی‬ ‫پ‬‫دسکتا‬ ‫در‬ Unity، Gnome ‫یا‬ Xfce ‫به‬ )‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫فانتزی‬ ‫گرافیکی‬ ‫ظاهر‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫پ‬‫دسکتا‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫(حتی‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اصلی‬ ‫دستورات‬ .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ apt-get .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫آپدیت‬ ،‫نصب‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ج‬‫پکی‬ : apt-cache ‫‌ها‬ ‫ج‬‫پکی‬ ‫برای‬ ‫جستجو‬ ‫مانند‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کار‬ ‫مخزن‬ ‫ایندکس‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫با‬ ‫دستور‬ ‫این‬ : add-apt-repository .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اضافه‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫جدید‬ ‫مخازن‬ :
 39. 39. Dpkg ‫فرمت‬ ‫با‬ ‫مخصوص‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫روی‬ ‫از‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫که‬ ‫دبیان‬ ‫های‬ ‫پکیج‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬ : deb ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫دستور‬ ‫این‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ apt-get ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫ساد‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫را‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ apt .‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ( ‫روت‬ ‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫دستورات‬ ‫این‬ superuser ‫با‬ ‫یا‬ ‫روت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پس‬ ،‫دارند‬ ) sudo ‫روش‬ ‫از‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫ما‬ .‫شوند‬ ‫اجرا‬ sudo ‫را‬ ‫خود‬ ‫ایندکس‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫بکنید‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫اولین‬ ‫پس‬ ،‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایندکس‬ ‫مخازن‬ ‫که‬ ‫کردیم‬ ‫اشاره‬ ً ‫ال‬‫قب‬ .‫‌شویم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫وارد‬ :‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫انجام‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫مخزن‬ ‫فعلی‬ ‫محتویات‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫آپدیت‬ sudo apt-get update :‫است‬ ‫آپدیت‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ sudo apt-get upgrade ‫از‬ ‫پس‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫چقدر‬ ‫که‬ ‫‌گوید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫نصب‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ج‬‫پکی‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫باال‬ ‫دستور‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫وظیف‬ ‫انجام‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫‌ها‬ ‫ج‬‫پکی‬ ‫شما‬ ‫تایید‬ :‫میپردازد‬ ‫ها‬ ‫پکیج‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫وابستگ‬ ‫تغییرات‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫هوشمندان‬ ‫شکل‬ sudo apt-get dist-upgrade ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫اهمیت‬ ‫بر‬ ‫بنا‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ج‬‫پکی‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫برخوردار‬ "‫هوشمند‬ ‫تداخل‬ ‫"مدیریت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫قدیمی‬ ‫و‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫پکیج‬ ‫برخی‬ ،‫جدید‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫های‬ ‫پکیج‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬
 40. 40. .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حذف‬ ‫دستور‬ ‫(در‬ ‫کنید‬ ‫جستجو‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهید‬ ‫شاید‬ ،‫ندانید‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دقیق‬ ‫اسم‬ ‫اگر‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫جدید‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بخواهید‬ ‫وقتی‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫زیر‬ nmap :)‫‌گردیم‬ ‫ی‬‫م‬ apt-cache search nmap ‫و‬ ‫‌پردازد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫جستجو‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫توضیحات‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫و‬ ،‫نام‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫‌دهد؛‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫بلندباالیی‬ ‫لیست‬ ‫فوق‬ ‫دستور‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫اشار‬ ‫کوچکترین‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ nmap ‫از‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نام‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫برای‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لیست‬ ‫را‬ ‫باشد‬ ‫کرده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫گزین‬ n ‫یا‬ – names-only :‫کنید‬ ‫استفاده‬ -- apt-cache search -n nmap ‫جای‬ ‫شما‬ ‫ترمینال‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫پنجر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫زیاد‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫نتایج‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫شاید‬ ‫ولی‬ ،‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫‌تری‬ ‫ط‬‫مرتب‬ ‫نتایج‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫راه‬ .‫نگیرند‬ less :‫است‬ apt-cache search -n nmap | less ‫دستور‬ less ‫هر‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دستور‬ ‫این‬ .‫بخوانید‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ‫صفحه‬ ‫را‬ ‫متن‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساز‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫خط‬ ‫معروف‬ ‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫باال‬ ‫دستور‬ .‫کرد‬ ‫مطالعه‬ ‫‌تر‬ ‫ت‬‫راح‬ ‫را‬ ‫نتایج‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫زیادی‬ ‫ترمینال‬ ‫خروجی‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫یا‬ ‫لوله‬ PIPE .‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫مفیدترین‬ ‫و‬ ‫قدرتمندترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ :‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫تمام‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ،‫کردید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫پکیج‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ sudo apt-get install nmap ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫باال‬ ‫دستور‬ nmap ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫دانلود‬ ‫را‬ apt-get ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫چندین‬ :‫کنید‬ ‫نصب‬ sudo apt-get install program1 program2... :‫کنید‬ ‫پاک‬ ‫اینگونه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بخواهید‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫داشتید‬ ‫انتظار‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫همان‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫‌اید‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫شاید‬ sudo apt-get remove program1 :‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫هم‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫برای‬ sudo apt-get purge program1 ‫دستور‬ ‫اما‬ ،‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پاک‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫باال‬ ‫دستور‬ ‫دو‬ ‫هر‬ remove ‫دستور‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫‌گذارد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باقی‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تنظیمات‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ purge .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پاک‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫این‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هم‬ ‫دیگری‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫گزین‬ apt-get ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫از‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ man ‫صورت‬ ‫به‬
 41. 41. man apt-get ‫‌ها‬ ‫ه‬‫گزین‬ ‫این‬ ‫مفیدترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫گزین‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫لیست‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ dry-run ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ .‫است‬ -- ‫دستور‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫شما‬ apt-get ‫نیستید‬ ‫مطمئن‬ ‫اگر‬ .‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫دستور‬ ‫اینکه‬ ‫بدون‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چکار‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هر‬ ‫کامپیوترها‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫کند‬ ‫چکار‬ ‫است‬ ‫قرار‬ ‫‌اید‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫تایپ‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دستوری‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ !‫دارید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ً‫ا‬‫لزوم‬ ‫نه‬ ،‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بگویید‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کاری‬ dpkg ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌اید‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫کردن‬ ‫لیست‬ ‫ولی‬ ،‫نیست‬ dpkg l – ‫در‬ ً‫ا‬‫تقریب‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ .‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اصطالح‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دستورات‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫حروف‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫لینوکس‬ ‫دستورات‬ ‫تمامی‬ Case Sensitive .‫هستند‬ : ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫در‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫حال‬ ‫رد‬ ‫لینوکس‬ /‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫بسته‬ ‫مدیریت‬ ‫برنامۀ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ،‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫بیس‬ ‫هت‬ yum ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ،‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫افزارهایی‬ ‫نرم‬ .‫کنیم‬ ‫نصب‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هستۀ‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫تمامی‬ ‫منبع‬ ‫اینکه‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫‌دانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ .‫هستند‬ ‫نصب‬ ‫آمادۀ‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫مجدد‬ ‫کامپایل‬ ،‫لینوکس‬ ‫روی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫هم‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ،‫است‬ ‫باز‬ make .‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫نشدۀ‬ ‫کامپایل‬ ‫فایل‬ ‫باید‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫البته‬ ‫که‬ .‫است‬ ‫دستور‬ ‫موارد‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫اما‬ yum ‫روی‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫آن‬ ‫مگر‬ .‫هست‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫هر‬ ‫کردن‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫قادر‬ . .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ )‫بیس‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫(توزیع‬ ‫شما‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫اصلی‬ ‫و‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫مخزن‬ ‫مدیریت‬ ‫همان‬ ‫یا‬ ‫مخازن‬ ‫مدیریت‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫مبحثی‬ ‫ما‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫دانستیم‬ ً ‫ال‬‫کام‬ ‫اکنون‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫پس‬ Reopsitory .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫باید‬ ‫داخل‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫متصل‬ ‫مخازنی‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫االن‬ ‫ما‬ ‫هت‬ ‫رد‬ ‫سیستم‬ ‫که‬ ‫بفهمیم‬ ‫‌توانیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫رفت‬ ‫خواهیم‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫سراغ‬ ‫به‬ ‫پس‬ .‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫نیاز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ِ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫گام‬ ‫اولین‬ ‫در‬ ‫که‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫چه‬ ‫مخازن‬ ‫آن‬ ‫لینوکس‬ ‫مخازن‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حاال‬ yum ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫ساختار‬ .‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫هستند‬ ‫متصل‬ ‫ما‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫همینک‬ ‫که‬ ‫مخازنی‬ ‫فهرست‬ :‫است‬ ‫زیر‬ ‫قرار‬ yum [options] repolist [option] : ‫‌کنم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫وارد‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫پس‬ yum repolist
 42. 42. ۵ ‫دستور‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫خطوط‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نداریم‬ ‫کار‬ ‫را‬ ‫اول‬ ‫خط‬ yum ‫ما‬ ‫به‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫مخازن‬ ‫از‬ ‫جدول‬ ‫یک‬ ‫اما‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫وجود‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ repo id ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫دوم‬ ‫ستون‬ ‫و‬ ،‫شناسه‬ repo name ‫سوم‬ ‫ستون‬ ‫ام‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫مخزن‬ ‫اصلی‬ ‫نام‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ status ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باال‬ ‫نمونۀ‬ ‫در‬ ً ‫ال‬‫مث‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مخزن‬ ‫آن‬ ‫درون‬ ‫که‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫تعداد‬ ‫مخزن‬ ‫در‬ CentOS-6 Base – ‫تعداد‬ ۴۹۶۸ .‫کرد‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ساده‬ ‫دستور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫بستۀ‬ ‫فقط‬ ‫باال‬ ‫دستور‬ .‫کرد‬ ‫هم‬ ‫غیرفعال‬ ‫یا‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫لینوکس‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫اضافی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مخازن‬ ‫نصب‬ ‫امکان‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ :‫نکته‬ :‫ندارد‬ ‫تفاوتی‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫فعال‬ ‫مخازن‬ yum repolist enabled ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫شوند‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫غیرفعال‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫مخازن‬ ‫تمامی‬ ‫باشید‬ ‫خواسته‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ all .‫کنید‬ ‫دقت‬ yum repolist all :‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫غیرفعال‬ ‫مخازن‬ ‫تنها‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ yum repolist disabled ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫کردن‬ ‫فهرست‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫نصب‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫همینک‬ ‫که‬ ‫خاص‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫باشید‬ ‫خواسته‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ yum --disablerepo="*" --enablerepo="extras" list available ‫مشخصۀ‬ ‫باال‬ ‫کد‬ ‫در‬ disablerepo ‫استفاده‬ * ‫عالمت‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایش‬ ‫مشخصۀ‬ ‫از‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ ‫مخازن‬ ‫همۀ‬ ،‫کردیم‬ enablerepo ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫همین‬ ‫فقط‬ ‫اطالعات‬ ‫‌گوید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫باید‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫مشخص‬ ‫این‬ ‫مقادیر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬ .‫بده‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ID ‫مخازن‬ ‫فهرست‬ ‫اول‬ ‫ستون‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫مخزن‬ ‫یک‬ ‫شناسۀ‬ ‫همان‬ ‫یا‬ .‫‌شد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫لینوکس‬
 43. 43. ‫مخزن‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫فقط‬ ‫ما‬ ‫باال‬ ‫مثال‬ ‫در‬ extras ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫طبیعت‬ ‫که‬ ‫ببینیم‬ ‫‌خواستیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ۴۰ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫باشد‬ ‫تا‬ ‫دستور‬ ‫با‬ yum repolist ‫فقط‬ ‫مخزن‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫فهمیدیم‬ ۴۰ .‫داشت‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫بستۀ‬ ‫نکته‬ ۱ ‫سرور‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫وصل‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫باشید‬ ‫خواسته‬ ‫اگر‬ ‫بلکه‬ .‫ندارند‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ ‫روی‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫این‬ : ‫و‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫مخازن‬ ‫موجود‬ ‫اطالعات‬ ‫فقط‬ ‫دستورات‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫نصب‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫ابتدا‬ ،‫دیگر‬ .‫ندارند‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ‫نکته‬ ۲ ( ‫لینوکس‬ ‫مخازن‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫اطالعات‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫متنی‬ ‫پروندۀ‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ : Repository ) :‫هستند‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫زیر‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ /etc/yum.repos.d ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫میتوانیم‬ ‫مخازن‬ ‫کردن‬ ‫آپدیت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ . ‫هستیم‬ ‫کرنل‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫نسخه‬ ‫نصب‬ ‫نیازمند‬ ‫ما‬ ‫که‬ ‫میرسد‬ ‫زمانی‬ . ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫دستور‬ ‫با‬ . ‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫موجود‬ ‫شده‬ ‫کامپایل‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫کرنل‬ ‫بسته‬ ‫شما‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫معماری‬ ‫براساس‬ ‫مخازن‬ ‫در‬ : ‫نکته‬ uname -r ‫به‬ ‫پی‬
 44. 44. ‫دستور‬ `` ‫وبا‬ . ‫میبریم‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫نسخه‬ ‫و‬ ‫معماری‬ uname . ‫میکنیم‬ ‫فراخوانی‬ ‫را‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫بحث‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ proxy ‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫دلخواه‬ ‫پروکسی‬ ‫با‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫اجرا‬ ‫نحوه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ . ‫بمانیم‬ ‫پنهان‬ ‫و‬ ‫مخغی‬ ‫تست‬ ‫برای‬ ‫بایستی‬ . ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫پروکسی‬ ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫یعنی‬ ‫برنامه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ proxychain ‫و‬ tor . ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬
 45. 45. ‫تور‬ ( :‫انگلیسی‬ ‫(به‬ anonymity network |) TOR ‫کار‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ )‫ماندن‬ ‫(ناشناس‬ ‫ناشناسی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫سامان‬ )] ‫و‬ ‫جایگاه‬ ‫مانند‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ )‫(سرورها‬ ‫ها‬ ‫دهنده‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫و‬ ‫کارخواه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سخت‬ ‫بسیار‬ ‫دیگران‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫شنود‬ ‫و‬ ‫ردگیری‬ ‫سامانه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ .‫کند‬ ‫پنهان‬ ‫اینترنت‬ ‫پروتکل‬ ‫نشانی‬ ‫بارگذاری‬ ‫و‬ ‫بارگیری‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫پروند‬ ،‫کرده‬ ‫بازدید‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫وبگا‬ ‫مثل‬ ‫کاربر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شنود‬ ‫و‬ ‫ردگیری‬ ‫این‬ ،‫کرده‬ ‫برقرار‬ ‫اینترنت‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ارتباطاتی‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫یا‬ ‫ارسال‬ ‫‌رسان‬ ‫م‬‫پیا‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫پیامهایی‬ ،‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫اینترنت‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫خصوصی‬ ‫حریم‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫آزادی‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لذا‬ ‫پذیرد‬ ‫صورت‬ .‫است‬ ‫رایگان‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ٔ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫یک‬ ،‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫این‬ .‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ٔ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫سیستمها‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫داخل‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رمزگذاری‬ ‫‌ها‬ ‫م‬‫پیا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پیازی‬ ‫مسیریابی‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ی‬‫‌ساز‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫تور‬ ‫سیستم‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫رمز‬ ٔ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫دستگاه‬ ‫هر‬ ،‫شبکه‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫عبور‬ ،‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫‌اندازی‬ ‫ه‬‫را‬ ‫جهان‬ ‫نقاط‬ ‫اقصی‬ ‫در‬ ‫داوطلب‬ ‫کاربران‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫خود‬ ٔ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بعدی‬ ‫دستگاه‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رمزگشایی‬ ‫مسیریابی‬ ‫دستورها‬ ‫این‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫اطالع‬ ‫پیامها‬ ‫محتوای‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫سیستمهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫یعنی‬ .‫ندارند‬ ‫دسترسی‬ ‫گیرنده‬ ‫اینترنت‬ ‫پروتکل‬ ‫نشانی‬ ‫و‬ ‫فرستنده‬ ‫اینترنت‬ ‫پروتکل‬ ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ .‫‌داند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫دستگاه‬ ‫اینترنت‬ ‫پروتکل‬ ‫نشانی‬ ‫فقط‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫عبور‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اینترنتی‬ ‫ترافیک‬ ‫که‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫داخل‬ ‫دستگاههای‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫اطالعات‬ ‫ثبت‬ ‫توانایی‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫شنود‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ )‫ماندن‬ ‫(ناشناس‬ ‫ناشناختگی‬ ،‫تور‬ ٔ ‫شبکه‬ ‫اصلی‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫با‬ ،‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫بدل‬
 46. 46. ‫پیازی‬ ‫مسیریابی‬ ‫و‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رمزگذاری‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫‌ها‬ ‫م‬‫پیا‬ .‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫در‬ ‫ناشناس‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫روشی‬ ‫دستورهای‬ ‫خواندن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫رمز‬ ٔ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫پیازی‬ ‫مسیریاب‬ ‫هر‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فرستاده‬ ‫پیازی‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫مسیریا‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫شبکه‬ ‫گره‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باعث‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تکرار‬ ‫را‬ ‫روند‬ ‫همین‬ ‫که‬ ‫‌فرستد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بعدی‬ ‫مسیریاب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رمزگشایی‬ ‫مسیریابی‬ .‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫اطالع‬ ‫پیام‬ ‫مبدأ‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫مسیریاب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫گر‬ ‫سرور‬ ‫پروکسی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ‫شما‬ .‫کنیم‬ ‫شروع‬ ‫سرورها‬ ‫پروکسی‬ ‫با‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫پیازی‬ ‫مسیریابی‬ ‫مفهوم‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫آدرس‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫بکند‬ ‫شما‬ ‫کردن‬ ‫ردیابی‬ ‫به‬ ‫سعی‬ ‫کسی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهید‬ ‫وب‬ ‫مرور‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫ان‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ،‫‌شوید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫متصل‬ .‫آورد‬ ‫خواهد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سرور‬ ‫پی‬ ‫ای‬ ،‫شما‬ ٔ ‫خانه‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫باشد‬ ‫الزم‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫سرورهای‬ ‫برروی‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اطالعات‬ ‫سرورها‬ ‫پروکسی‬ ،‫نیستند‬ ‫امن‬ ‫سرورها‬ ‫پروکسی‬ ‫اما‬ ‫کردن‬ ‫ردیابی‬ ‫قابل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫محافظت‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫هویت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫نیستند‬ ‫قادر‬ ‫سرورها‬ ‫پروکسی‬ .‫کنند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫شما‬ .‫هستید‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ٔ ‫نسخه‬ ‫اولین‬ ‫تور‬ ۲۰ ‫سپتامبر‬ ۲۰۰۲ ‫توسط‬ ‫که‬ ،‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫پیازی‬ ‫مسیریابی‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫این‬ .‫کرد‬ ‫عرضه‬ ‫ایجاد‬ ‫از‬ ‫پس‬ .‫بود‬ ‫دولتی‬ ‫مکالمات‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫شبک‬ ‫ایجاد‬ ‫آن‬ ‫اصلی‬ ٔ ‫وظیفه‬ .‫‌بود‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫آمریکا‬ ‫دریایی‬ ‫نیروی‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫آزمایشگاه‬ ‫دریایی‬ ‫نیروی‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫این‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ .‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پلیس‬ ‫و‬ ‫اطالعاتی‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫سازما‬ ،‫خبرنگاران‬ ‫توسط‬ ‫پروژه‬ ‫این‬ ،‫تور‬

×