Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت

Yashar Esmaildokht
Yashar Esmaildokhtgnu/linux system/network/security administrator & oracle dba

کتاب اوراکل نوشته مهندس اسمعیل دخت

‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬
‫داده‬ ‫پایگاه‬oracle
‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ ‫نوشته‬:
‫نسخه‬:۰ ۱.
My name is : yashar esmaildokht
I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba
my tel : 09141100257
my resume (fa) :goo.gl/oUQopW
Linkedin: goo.gl/Ljb9SF
website :
http://unixmen.ir
http://oraclegeek.ir
http://webmom.ir
my nick name : royaflash
‫هستم‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫نوشتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫این‬ ‫نکته‬. ‌:
‫نکته‬۲:oracle-rdbms-server‫توزیع‬ ‫در‬oracle linux‫باشد‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬.
‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬:
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬.
http://zarinp.al/yashar
‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلش‬.
‫باشد‬‫می‬.
‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توجه‬:
‫بمانم‬ ‫تا‬ ‫مینویسم‬
‫به‬ ‫تقدیم‬:
‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬
‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محبت‬‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬.
‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬
‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬
‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬
‫بشریت‬
‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬
‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬(:
‫جمله‬ ‫از‬ ‫بیس‬ ‫یونیکس‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫استفاده‬ ‫دانش‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫توجه‬:
‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫کارایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬. /
‫نام‬ ‫به‬ ‫نوشتم‬ ‫که‬ ‫کتابی‬
‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫؛‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫؛لینوکس‬.
‫کل‬‫ک‬ ‫اورا‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫پایگاه‬‫انگلیسی‬ ‫به‬: )oracle‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ (
‫اوراکل‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫اداره‬ «‫اوراکل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫«سامانه‬ ‫توسط‬ ‫که‬.
‫های‬‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫اوراکل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫معماری‬ ‫است‬‫شده‬ ‫تولید‬.۵‫و‬۸‫داشت‬ ‫ای‬‫عمده‬ ‫تغییرات‬.
‫کند‬ ‫کار‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫متفاوتی‬ ‫عاملهای‬‫سیستم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫پایگاه‬ ‫اوراکل‬.
‫تاریخچه‬
•۱۹۷۷‫نهادند‬ ‫بنا‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫آزمایشگاه‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫الیسون‬ ‫لری‬. :
•۱۹۷۹‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نسخه‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫تغییر‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬ «‫سافتویر‬ ‫«رلشیشنال‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬( : ) :
‫نسخه‬ ‫اوراکل‬ ‫عنوان‬۲‫های‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫نمودند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬.
‫بود‬ ‫تجاری‬ ‫ای‬‫رابطه‬.
•۱۹۸۲‫داشته‬ ‫هماهنگی‬ ‫شان‬‫تولیدی‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫اوراکل‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫شرکت‬" " :
‫باشد‬.
•۱۹۸۳‫نسخه‬ ‫اوراکل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬ :۳‫دوباره‬ ‫سی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫نمود‬ ‫تولید‬ ‫را‬
‫توابع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬COMMIT‫و‬ROLLBACK‫نمود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫تراکنش‬ ‫برای‬.
‫سال‬ ‫در‬ ‫اوراكل‬ ‫شركت‬1978‫نام‬ ‫با‬Relational software Inc‫نني‬‫ن‬‫يع‬ ‫ننركت‬‫ش‬ ‫ننن‬‫ي‬‫ا‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دوسال‬ ‫درست‬ ،‫شد‬ ‫تاسيس‬
‫سال‬ ‫در‬1976‫ننات‬‫ع‬‫اطل‬ ‫ننك‬‫ن‬‫با‬ ‫طراحني‬ ‫بنراي‬ ‫مندلي‬ ‫چنن‬ ‫ننام‬ ‫بنه‬ ‫ننت‬‫س‬‫ماساچو‬ ‫ننتيتو‬‫س‬‫ان‬ ‫در‬ ‫كنامپيوتر‬ ‫دكتري‬ ‫دوره‬ ‫دانشجوي‬ ‫يك‬
‫منندل‬ ‫يننافت‬ ‫جهنناني‬ ‫مقبننوليت‬ ‫كننه‬ ‫بننود‬ ‫كننرده‬ ‫پيشنننهاد‬ER (Entity Relationsship))‫اي‬‫رابطه‬ ‫منندل‬(‫در‬ ‫اوراكننل‬ ‫شننركت‬ ،‫بننود‬
‫آقناي‬ ‫كنرد‬‫نمي‬ ‫كنار‬ ‫اي‬‫رابطه‬ ‫اطلعنات‬ ‫هناي‬‫بانك‬ ‫زميننه‬ ‫در‬ ‫شنركتي‬ ‫هينچ‬ ‫كنه‬ ‫زمناني‬ ‫قبل‬ ‫دهه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫خو‬ ‫تاريخچه‬
Larry Ellison‫آقايان‬ ‫ايشان‬ ‫دوستان‬ ‫و‬Bob Miner , Ed Oates‫تواند‬‫مي‬ ‫بالقوه‬ ‫بصورت‬ ‫اي‬‫رابطه‬ ‫اطلعات‬‫بانك‬ ‫كه‬ ‫دريافتند‬
‫ننركت‬‫ش‬ ‫ننذا‬‫ل‬‫ف‬ ‫نند‬‫ش‬‫با‬ ‫آور‬‫ننود‬‫س‬ ‫ننيار‬‫س‬‫ب‬Relational software Inc‫ننات‬‫ع‬‫اطل‬ ‫نناي‬‫ه‬‫بانك‬ ‫روي‬ ‫ننر‬‫ب‬ ‫ننار‬‫ك‬ ‫نندف‬‫ه‬ ‫ننا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ننر‬‫ف‬‫ن‬ ‫ننه‬‫س‬ ‫ننن‬‫ي‬‫ا‬ ‫ننط‬‫س‬‫تو‬
‫شد‬ ‫تاسيس‬ ‫اي‬‫رابطه‬.
‫نسخه‬ ‫اوراكل‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫در‬1‫تحت‬RSX‫در‬ ،‫نند‬‫ش‬‫ن‬ ‫معرفي‬ ‫رسمي‬ ‫بصورت‬ ‫اوراكل‬ ‫نسخه‬ ‫شداين‬ ‫نوشته‬ ‫اسمبلي‬ ‫زبان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫سننال‬1980‫نسننخه‬2‫از‬ ‫اسننتفاده‬ ‫بننا‬ ‫بننود‬ ‫اي‬‫رابطه‬ ‫اطلعنناتي‬ ‫بانننك‬ ‫اوليننن‬ ‫كننه‬ ‫آن‬SQL‫و‬ ‫مقبننوليت‬ ‫بننه‬ ‫تننوجه‬ ‫بننا‬ ،‫شنند‬ ‫نوشننته‬
‫شدند‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بسرعت‬ ‫اوراكل‬ ‫بعدي‬ ‫هاي‬‫نسخه‬ ‫متعدد‬ ‫هاي‬‫درخواست‬.
‫آن‬ ‫ترين‬‫معروف‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫متعددي‬ ‫محصولت‬ ‫اوراكل‬oracle database‫نسخه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باشد‬‫مي‬10g‫و‬11g‫آن‬
‫به‬ ‫توان‬‫مي‬ ‫اوراكل‬ ‫محصولت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫كاربرد‬ ‫بيشترين‬oracle application9i,10g، oracle developer
suite10g‫و‬...‫كرد‬ ‫اشاره‬.
‫فروشندگان‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫اوراكل‬ ‫گفت‬ ‫توان‬‫مي‬RDBMS(Relational Data Base Management System)،‫است‬ ‫جهان‬ ‫در‬
‫از‬ ‫توان‬‫مي‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫رقباي‬ ‫مهمترين‬ ‫از‬CA,DB/2,Informix DB,Microsoft Access , Microsoft SQL server… ,‫برد‬ ‫نام‬.
‫تراكنش‬ ‫تعداد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫كارايي‬ ‫سنجش‬ ‫هاي‬‫معيار‬ ‫از‬ ‫يكي‬)transaction(‫توسط‬ ‫زمان‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫همزماني‬ ‫هاي‬
‫گردد‬‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫بانك‬ ‫آن‬.‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫در‬ ‫قابليت‬ ‫اين‬ ‫به‬TPC(Transaction Processing Performance Council)‫گفته‬
‫قابليت‬ ‫بالترين‬ ‫اوراكل‬ ،‫شود‬‫مي‬TPC‫دارد‬ ‫ديگر‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬‫بانك‬ ‫ساير‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬.
‫حل‬ ‫بر‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫باشد‬‫مي‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫معماري‬ ،‫طراحي‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫امروزي‬ ‫پيچيده‬ ‫دنياي‬ ‫در‬
‫آمد‬ ‫فائق‬ ‫مشكلت‬.‫اوراكل‬ ‫آموزش‬ ‫بخش‬)oracle education(‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫اي‬‫حرفه‬ ‫كاربران‬ ‫پرورش‬ ‫براي‬:
OCA(Oracle Certified Associate) , OCP(Oracle Certified Professional) , OCM(Oracle Certified Master)‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اوراكل‬ ‫المللي‬‫بين‬ ‫مدرك‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫فرد‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫نمره‬ ‫كسب‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫گرفته‬.
‫در‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫كه‬ ‫كنند‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫بزرگ‬ ‫هاي‬‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫ايران‬ ‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫امروزه‬
،‫است‬ ‫افزايش‬ ‫حال‬.
‫اوراکل‬ ‫محصولت‬:
• oracle Linux
• oracle DB
• oracle soa (service oriented architecture)
• oracle web center
• oracle HTTP server
• oracle web cache
• oracle identify management
• oracle Internet directory
• oracle virtual directory
• oracle identity federation
• oracle web server manager
• oracle platform security service (opss)
• oracle portal
• oracle business intelligence
• oracle enterprise content management suite
• oracle virtual box
• oracle open office
• oracle mysql
• oracle express
• oracle maestro
‫چیست؟‬ ‫اوراکل‬ ‫کلمه‬ ‫ریشه‬
‫خطا‬ ‫از‬ ‫مصون‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پرستشگاه‬ ‫یا‬ ‫معبد‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گویی‬ ‫غیب‬ ‫و‬ ‫پیشگویی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫اوراکل‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫از‬ ‫منزه‬ ‫و‬.‫سازمان‬ ‫اوراكل‬ ‫اصلي‬ ‫متقاضيان‬ ‫و‬ ‫مشتريان‬ ‫اولين‬ ‫از‬ ‫يكي‬CIA‫بود‬.‫اين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫اي‬‫برنامه‬ ‫در‬
‫آن‬ ‫ورودي‬ ‫رمز‬ ‫شد‬ ‫طراحي‬ ‫سازمان‬Oracle‫ننول‬‫ص‬‫مح‬ ‫ننام‬‫ن‬ ‫ننت‬‫ف‬‫گر‬ ‫ننميم‬‫ص‬‫ت‬ ‫ننون‬‫س‬‫الي‬ ‫ننري‬‫ل‬ ‫نناي‬‫ق‬‫آ‬ ‫ننه‬‫ك‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫بعداز‬ ‫شد‬ ‫انتخاب‬
‫سنال‬ ‫در‬ ‫برننامه‬ ‫اينن‬ ‫جهناني‬ ‫شنهره‬ ‫و‬ ‫مقبنوليت‬ ‫بنا‬ ‫آن‬ ‫دنبنال‬ ‫بنه‬ ‫و‬ ‫نمايند‬ ‫انتخناب‬ ‫اوراكل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجاري‬1997‫شنركت‬ ‫رسنما‬
‫آقاي‬ ‫توسط‬ ‫نام‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫اوراكل‬Lawrence Joseph Elison‫آقايان‬ ‫و‬Bob miner , Edward oates‫شد‬ ‫تاسيس‬.
‫باشند؟‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫اوراکل‬ ‫اصلی‬ ‫رقباي‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫تجاري‬ ‫رقباي‬ ‫ترین‬ ‫:مهم‬
• CA with Ingress
• IBM with DB/2
• Informix with Informix DB
• Microsoft whit Access, SQL Server
• Software AG whit ADABAS
• Sybase whit their Sybase System
• Postgre SQL (free open source Database)
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫تجاري‬ ‫رقباي‬ ‫ترین‬ ‫:مهم‬
• SAP (R/2 and R/3)
• Baan
• People Soft
‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫حال‬tablespace‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬:::
‫را‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫تقسیمات‬ ‫واحدمنطقی‬Tablespace‫طریق‬ ‫از‬ ‫نامند‬ ‫می‬.Tablespace‫منی‬ ‫ها‬
‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫آسانتر‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫کوچکتر‬ ‫واحدهاي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫توان‬.
‫ترین‬ ‫مهم‬Tablespace‫اوراکنل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬SYSTEM‫اینن‬ ‫باشند‬ ‫منی‬.Tablespace
‫جداول‬ ‫تمامی‬Data Dictionary‫قنرار‬ ‫از‬ ‫بایند‬ ‫اوراکنل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫مدیر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نگهداري‬ ‫را‬.
‫این‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫جداول‬ ‫دادن‬Tablespace‫این‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬ ‫جلوگیري‬Tablespace‫انندازه‬ ‫بنه‬
‫واقنع‬ ‫در‬ ‫گنردد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫شدن‬ ‫کند‬ ‫باعث‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫اشیا‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بزرگ‬ ‫کافی‬.
: Tablespace
‫باشد‬ ‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫منطقی‬ ‫تقسیمات‬.
«‫وظیفه‬Tablespace‫ناپیوسنته‬ ‫فیزیکنی‬ ‫فضناي‬ ‫کنردن‬ ‫پیوسته‬ ‫بهم‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬
DataFile‫است‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫براي‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫پیوسته‬ ‫فیزیکی‬ ‫فضاي‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬.
«‫از‬ ‫را‬ ‫خنود‬ ‫نیناز‬ ‫منورد‬ ‫مصرفی‬ ‫فضاي‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫پارامترهاي‬ ‫تمامی‬
Tablespace‫گیرند‬ ‫می‬ ‫ها‬.
‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬:
‫پنتیوم‬ ‫سیستم‬3‫پنتیوم‬ ‫یا‬4‫با‬CPU‫حداقل‬256 ،800MHz‫مگابایت‬) RAM‫اگر‬215‫بهتر‬ ‫باشد‬
‫حداقل‬ ‫و‬ ‫است‬)01‫دیسک‬ ‫در‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬ ‫گیگابایت‬.
‫اگر‬RAM‫شما‬ ‫سیستم‬652‫حداقل‬ ‫شما‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫است‬ ‫مگابایت‬004‫مگابایت‬
Virtual Memory‫باشد‬ ‫داشته‬.
‫حداقل‬6‫شود‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫زیر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫هارد‬ ‫از‬ ‫گیگابایت‬:
‫فایل‬ ‫کپی‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬zip‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬=5,1‫گیگابایت‬.
‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬zip‫فشرده‬ ‫حالت‬ ‫از‬=5,1‫گیگابایت‬.
‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬01‫جی‬=2‫گیگابایت‬.
‫اوراکل‬ ‫جانبی‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬01‫جی‬=2‫تا‬5‫گیگابایت‬.
‫اوراکل‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬:
‫نسخۀ‬1‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1978‫حافظنۀ‬ ‫حنداکثر‬ ‫بنا‬ ،‫اسنمبلی‬ ‫زبنان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ،128‫اینن‬ ‫کیلوباینت‬.
‫نشد‬ ‫معرفی‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اوراکل‬ ‫از‬ ‫نسخه‬.
‫نسخۀ‬2‫ننال‬‫س‬ ‫در‬ ‫نند‬‫ی‬‫تول‬ :1980‫از‬ ‫ننتفاده‬‫س‬‫ا‬ ‫ننا‬‫ب‬ ‫نناي‬‫ه‬‫رابط‬ ‫نناتی‬‫ع‬‫اطل‬ ‫ننک‬‫ن‬‫با‬ ‫ننن‬‫ی‬‫اول‬ ،SQL‫اینن‬ ‫شد‬ ‫نوشته‬.
‫نسنخه‬
‫تحت‬VAXVMS‫میشد‬ ‫اجرا‬.
‫نسخۀ‬3‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1982‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ،،C‫اطلعناتی‬ ‫بانک‬ ‫اولین‬DBMS‫روي‬ ‫بنر‬ ‫کنه‬PC
‫و‬Minicomputer‫شد‬ ‫اجرا‬.
‫نسخۀ‬4‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1983‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ،Relational Software Inc‫بنه‬،Oracle
‫نسخۀ‬4‫ویژگی‬ ‫شد‬ ‫نوشته‬.Read Consistency‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫براي‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫در‬.
‫نسخۀ‬5‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1986‫قابلینت‬ ‫داراي‬ ،Client Server‫از‬ ‫پشنتیبانی‬ ‫همچننین‬ ‫و‬Query‫هناي‬
‫ابزار‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫توزیعی‬.4GL Case‫شد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬.
‫نسخۀ‬6‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1988‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫قابلیت‬ ‫داراي‬ ،.PLSQL
‫نسخه‬6/2‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1989‫قابلیت‬ ‫داراي‬ ،.Parallel Server
‫نسخۀ‬7‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1992‫عامنلهناي‬ ‫سیسنتم‬ ‫بنراي‬ ‫اوراکل‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ،UnixLinux‫طراحنی‬
‫شد‬.
‫نسخۀ‬7/1‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1994‫روي‬ ‫بنر‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ،،PC‫روز‬ ‫بنه‬ ‫نسنخه‬ ‫اینن‬ ‫در‬ ‫اوراکنل‬ ‫اصنلی‬ ‫سناختار‬
‫شد‬ ‫رسانی‬.
‫نسخۀ‬8‫نننال‬‫س‬ ‫در‬ ‫ننند‬‫ی‬‫تول‬ :1997‫را‬ ‫ننننگینتري‬‫س‬ ‫ننناي‬‫ه‬‫داده‬ ،‫داد‬ ‫نننرار‬‫ق‬ ‫نننش‬‫ش‬‫پو‬ ‫نننت‬‫ح‬‫ت‬ ‫را‬ ‫نننتري‬‫ش‬‫بی‬ ‫ننناربران‬‫ک‬ ،
‫تبنادل‬
‫داشت‬ ‫بالتري‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ،‫میکرد‬.
‫نسخۀ‬:8i‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬1991‫اینترنتی‬ ‫نسخۀ‬ ،‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ،= (.(i
‫نسخۀ‬:9i‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬2001‫قبلیت‬ ‫داراي‬ ،.Real application Server
‫نسخۀ‬:10g‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬2004،(،(grid=g‫است‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫اوراکل‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬.
‫نسخه‬11g:
‫نسخه‬12g:
‫پیکربندي‬ ‫فایلهاي‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫پیکربندي‬ ‫فایلهاي‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬:
TNSnames.ora o
Listener.ora o
Sql.ora o
Spfile[SID].ora o
Pwd[SID].ora o
:TNSnames.ora
‫تمامی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطلعات‬ ‫پیکربندي‬ ‫فایل‬ ‫این‬Net Service Name‫بنراي‬ ‫کنه‬ ‫شنده‬ ‫ایجناد‬ ‫هناي‬
‫پیکربندي‬ ‫در‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬SQL*Net‫منی‬ ‫نگهنداري‬ ‫را‬ ‫باشند‬ ‫منی‬ ‫نیناز‬ ‫مورد‬
‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫کند‬.Net Service Name‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫ابزارهاي‬ ‫از‬:
1‫گرافیکی‬ ‫برنامه‬ -Net Manager
2‫گرافیکی‬ ‫برنامه‬ -Nat Configuration Assistant
3-Notepad
‫هر‬Net Service Name‫از‬4‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫مشخصه‬:
1‫کامپیوتر‬ ‫نام‬ -Server‫یا‬ ‫و‬IP‫آن‬
2‫ا‬‫ا‬ ‫عمدت‬ ‫که‬ ‫ارتباطی‬ ‫پروتکل‬ -TCP/IP‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
3‫درگاه‬ ‫شماره‬ -Listener‫ا‬‫ا‬ ‫عمدت‬ ‫که‬1251‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
4‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫نام‬ -SID‫یا‬ ‫و‬Global Database Name‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بانک‬.
:PWD[SID].ora
‫کنه‬ ‫فایل‬ ‫این‬password‫مجنوز‬ ‫داراي‬ ‫کنه‬ ‫کناربرانی‬ ‫تمنام‬ ‫عبنور‬ ‫کلمنه‬ ‫و‬ ‫ننام‬ ‫شنود‬ ‫منی‬ ‫نامینده‬
SYSDBA‫یا‬ ‫و‬SYSOPER‫مسنیر‬ ‫در‬ ‫همنواره‬ ‫فاینل‬ ‫اینن‬ ‫کنند‬ ‫منی‬ ‫نگهنداري‬ ‫را‬ ‫باشنند‬ ‫منی‬.
ORACLE_HOME/database‫دارد‬ ‫قننرار‬.SYSDBA‫و‬SYSOPER‫بانننک‬ ‫در‬ ‫مجننوزي‬
‫روي‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطلعاتی‬Instance‫جهنت‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬shutdown ، start‫تغیینر‬ ‫و‬
‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫واگذار‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پارامترهاي‬.Oracle 10g‫کناربر‬ ‫تنها‬SYS‫پنیش‬ ‫صنورت‬ ‫بنه‬
‫مجوز‬ ‫داراي‬ ‫فرض‬SYSDBA‫مجنوز‬ ‫ویژگنی‬ ‫تنرین‬ ‫مهم‬ ‫باشد‬ ‫می‬.SYSDBA‫و‬SYSOPER
‫اطلعناتی‬ ‫باننک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬shutdown‫و‬ ‫شنده‬ ‫وصنل‬
‫مجوز‬ ‫اعطاي‬ ‫با‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬.SYSDBA‫و‬SYSOPER‫سنا‬ ‫به‬
‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کاربران‬ ‫یر‬password‫دستور‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬.
‫مجوز‬ ‫واگذاري‬SYSDBA‫و‬SYSOPER‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬:
;GRANT SYSDBA TO username
;GRANT SYSOPER TO username
:Spfile[SID].ora
‫هر‬Instance‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫باید‬INIT.ORA‫و‬ ‫پارامترهنا‬ ‫تنظنیم‬ ‫بنراي‬ ‫نامند‬ ‫می‬
‫زمنان‬ ‫در‬ ‫پنارامتري‬ ‫فاینل‬ ‫اینن‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکی‬ ‫وضعیت‬.Start‫شندن‬Instance
‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزارهاي‬ ‫توسط‬start ، Instance‫پنارامتري‬ ‫فاینل‬ ‫این‬ ‫شد‬
‫که‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬Instance‫دوباره‬start‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬.
‫بایند‬
‫مدیریتی‬ ‫ایزارهاي‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫کامپیوتري‬ ‫روي‬ ‫بر‬Instance‫فاینل‬ ‫انند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آنجا‬ ‫در‬.
‫پارامتري‬INIT.ORA‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫براي‬:
«‫اوراکل‬ ‫اي‬ ‫حافظه‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫تخصیص‬ ‫قابل‬ ‫فضاي‬ ‫میزان‬
«Rollback Segment‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬Instance‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
«‫شود‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫که‬ ‫زبانهایی‬ ‫سایر‬ ‫تنظیمات‬.
«‫حالت‬ ‫براي‬ ‫اوراکل‬ ‫تنظیمات‬. Parallel Server
«‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬Control File‫هستند‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫هاي‬.
«‫که‬ ‫زمانی‬Checkpoint‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬.
«‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کنترلی‬ ‫ساختار‬ ‫براي‬ ‫محدودیت‬.
«‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫تنظیمات‬(Multi – Threaded Server(MTS
«‫اجباري‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫هاي‬ ‫پردازش‬ ‫دهی‬ ‫مقدار‬
«‫اطلعات‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نام‬Dump ،Trace‫نگنه‬ ‫را‬ ‫فایلها‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫داري‬.
‫از‬ ‫بنیش‬ ‫نندارد‬ ‫همنراه‬ ‫بنه‬ ‫را‬ ‫حساسنیتی‬ ‫هیچ‬ ‫حروف‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫ترتیب‬.081
‫فایل‬ ‫در‬ ‫پارامتر‬INIT.ORA‫اوراکنل‬ ‫کنه‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫پارامترها‬ ‫این‬ ‫اکثر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫قابل‬.
‫ینک‬ ‫از‬ ‫پارامترهنا‬ ‫اینن‬ ‫تعنداد‬ ‫اسنت‬ ‫یکسنان‬ ‫شنود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬ ‫در‬.Version‫بنه‬ ‫اطلعناتی‬ ‫باننک‬
Version‫ننام‬ ‫بنه‬ ‫اوراکنل‬ ‫بنا‬ ‫همنواره‬ ‫نموننه‬ ‫پنارامتري‬ ‫فاینل‬ ‫ینک‬ ‫یابند‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫همواره‬ ‫بالتر‬.
INIT.ORA‫دارد‬ ‫وجود‬.
‫براي‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫از‬start‫چنندین‬ ‫از‬ ‫تنوان‬ ‫منی‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کردن‬.
‫یک‬ ‫براي‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬Instance‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫واحد‬.startup‫تنهنا‬ ‫اطلعناتی‬ ‫بانک‬
‫دیگنري‬ ‫تنظیمنات‬ ‫بنا‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫پارامتري‬ ‫فایلهاي‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬.
start‫را‬ ‫بانک‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫شود‬shutdown‫را‬ ‫آن‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫مجدد‬ ‫دیگر‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫با‬ ‫و‬start‫بعضنی‬ ‫کرد‬.
‫مقدار‬ ‫داراي‬ ‫پارامترها‬ ‫از‬Minimum‫شنود‬ ‫گرفتنه‬ ‫نظنر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتنري‬ ‫مقندار‬ ‫اگنر‬ ‫کنه‬ ‫هستند‬
Instance‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬Start‫فاینل‬ ‫در‬ ‫اجبناري‬ ‫پارامتر‬ ‫تنها‬ ‫شود‬ ‫نمی‬.، INIT.ORA‫پنارامتر‬
CONTROL_FILES‫مسنیر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫است‬Control File‫هناي‬Instance‫منی‬ ‫مشنخص‬ ‫را‬
‫کند‬.Control File‫زمان‬ ‫در‬Startup‫محل‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫براي‬Data file‫و‬ ‫هنا‬Redo
log File‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫هاي‬.
‫پننارامتري‬ ‫فایننل‬ ‫جنناي‬ ‫بننه‬INIT.ORA‫در‬Oracle 10g‫نننام‬ ‫بننه‬ ‫فایننل‬ ‫یننک‬ ‫از‬
SPFILEsid.ora‫از‬ ‫آن‬ ‫تغیینر‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باینري‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
‫طریق‬Editor‫اطلعناتی‬ ‫باننک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫تغییر‬ ‫براي‬ ‫ندارد‬ ‫وجو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬.
‫دستور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ALTER SYSTEM‫عننوان‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پارامترهاي‬.
‫ناحیه‬ ‫اندازه‬ ‫تغییر‬ ‫براي‬ ‫مثال‬shared pool‫از‬SGA‫اندازه‬ ‫به‬50M‫صنورت‬ ‫بنه‬ ‫دسنتور‬
‫است‬ ‫زیر‬:
ALTER SYSTEM
;SET shared _pool size=50 M
‫در‬Oracle 10g‫فاینل‬ ‫وجنود‬ ‫براي‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫ابتدا‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬SPFILEsid.ORA
‫فاینل‬ ‫بنراي‬ ‫جسنتجو‬ ‫آنگناه‬ ‫باشند‬ ‫نداشنته‬ ‫وجنود‬ ‫مطلنوب‬ ‫مسنیر‬ ‫در‬ ‫فاینل‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬.
INIT.ORA‫و‬start‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بانک‬.
‫فایل‬ ‫پارامترهاي‬ ‫توان‬ ‫می‬INIT.ORA‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬Editor‫باننک‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬
‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫مطلوب‬ ‫پارامترهاي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اطلعاتی‬start‫پارامترهناي‬ ‫تغیینر‬ ‫امکنان‬ ‫امنا‬ ‫کرد‬.SPFILE
‫توسط‬Editor‫حنذف‬ ‫صنورت‬ ‫در‬ ‫نندارد‬ ‫وجنود‬ ‫عامنل‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬.SPFILE‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تنوان‬ ‫منی‬
‫فایل‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫طرییق‬INIT.ORA‫از‬ ‫بعند‬ ‫ینا‬ ‫و‬ ‫قبنل‬ ‫توانند‬ ‫منی‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬.start
‫شدن‬Instance‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬.
;CREATE SPFILE FROM PFILE
‫فایل‬ ‫هر‬INIT.ORA‫یا‬SPFILE‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫پارامترهاي‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬Instance‫باننک‬
‫بتواند‬ ‫اطلعاتی‬start‫شود‬.
DB_NAME
INSTANCE _NAME
COMPATIBLE
CONTROL_FILES
UNDO_MANAGEMENT
UNDO_TABLESPACE
:Listener.ora
Listener‫روي‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫پردازشی‬Server‫طنرف‬ ‫از‬ ‫ارتبناطی‬ ‫درخواستهناي‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫جهت‬
Client‫به‬Server‫ترافیک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬.Server‫یک‬ ‫گاه‬ ‫هر‬) Client‫یک‬ ‫یا‬Server‫ینک‬ ‫همانند‬
(Client‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫درخواست‬Server‫یک‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬Listener‫اگنر‬ ‫دارد‬ ‫عهنده‬ ‫بنه‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬.
‫اطلعات‬Client‫اطلعات‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬Listener‫آنگاه‬ ‫باشد‬Listener‫بنا‬ ‫ارتبناط‬ ‫مجوز‬Server‫را‬
‫یک‬ ‫ارتباطی‬ ‫پروتکل‬ ‫هر‬ ‫ازاي‬ ‫به‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫صادر‬.Listener‫بنا‬ ‫ارتبناط‬ ‫برقنراري‬ ‫جهنت‬Server‫را‬
‫نماید‬ ‫می‬ ‫صادر‬.
‫پیکربندي‬:Listener
‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫طریق‬ ‫از‬Net manager‫انتخاب‬ ‫و‬Listeners‫امکنان‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫سپس‬ ‫و‬)+(
‫یک‬ ‫ایجاد‬Listener‫یک‬ ‫تنها‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جدید‬.Listener‫بنه‬ ‫کنه‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫براي‬
‫روي‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬Server‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬Listener‫بیشنتر‬ ‫هاي‬
‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫هاي‬ ‫پروتکل‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬Listener‫مربنوط‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬
‫قبال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫پیکربندي‬ ‫به‬Listener.ora‫شود‬ ‫ذخیره‬.
:TNSListener
‫درگاه‬ ‫شماره‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫وظیفه‬ ‫پردازش‬ ‫این‬1521‫ماشنین‬ ‫روي‬ ‫بنر‬ ‫را‬Server‫اینن‬ ‫دارد‬ ‫عهنده‬ ‫بنه‬.
‫پنارامتري‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پارامترهاي‬ ‫پردازش‬Listener.ora‫آورد‬ ‫منی‬ ‫دسنت‬ ‫بنه‬.
‫پردازش‬ ‫اینن‬ ‫.اگر‬Start‫پیکربندي‬ ‫فایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشود‬Listener.ora‫باننک‬ ‫بنه‬ ‫دسنتیابی‬ ‫باشند‬ ‫نداشنته‬ ‫وجود‬
‫درگاه‬ ‫شماره‬ ‫زیرا‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫ممکن‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬.1521‫بنراي‬ ‫نیناز‬ ‫منورد‬ ‫پارامترهاي‬ ‫از‬ ‫یکی‬
‫پیکربندي‬SQL*Net‫بنا‬ ‫ارتبناط‬ ‫برقنراري‬ ‫بنراي‬ ‫پردازش‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫بنابراین‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫می‬.
‫است‬ ‫ضروري‬ ‫بانک‬.
‫ننونیکس‬‫ی‬ ‫ننا‬‫ی‬ ‫و‬ ‫ننوکس‬‫ن‬‫لی‬ ‫ننل‬‫م‬‫عا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫گرددا‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫فرمان‬ ‫خنط‬ ‫از‬ ‫اجراینی‬ ‫فاینل‬ ‫اینن‬ .
‫شود‬ ‫اجنرا‬ ‫دسنتی‬ ‫صنورت‬ ‫بنه‬ ‫باید‬ ‫سرویس‬ ‫این‬.
‫یک‬ ‫طی‬ ‫با‬ ‫ت‬ ‫ار‬ ‫کل‬ ‫ت‬ ‫پرو‬ ‫هر‬ ‫ازاي‬ ‫به‬Listener‫ارتبناطی‬ ‫پروتکنل‬ ‫آن‬ ‫بنراي‬ ‫کنه‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پیکربندي‬.Listener‫در‬ ‫کنه‬ ‫اسنت‬ ‫پردازشنی‬ ‫سناختاري‬ ‫نظر‬ ‫از‬
‫امکنان‬ ‫عامنل‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بنابراین‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬.start‫ینا‬ ‫و‬stop
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پردازش‬ ‫این‬ ‫کردن‬.
‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫اوراکل‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫نصب‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬: : ::
‫اوراکل‬ ‫نصب‬12cR1‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬Oracle
Linux 6:
‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬Oracle Linux 6.3‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬.
‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.
‫در‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬Oracle Linux 6‫بسته‬oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.3.
Oracle Linux 6‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫و‬yum‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬.
‫نسخه‬Oracle Linux 6.3‫نصب‬ ‫چگونگی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬-Oracle 12c 64 bit‫آموزش‬ ‫را‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نصب‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫خواهم‬. .
•‫نسخه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬64‫بیتی‬3.Oracle Linux 6
•‫برنامه‬ ‫نصب‬oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
•‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫تنظیم‬Oracle 12g 64 bit
‫توزیع‬ ‫در‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫توایند‬ ‫می‬ ‫راهنما‬ ‫این‬ ‫از‬CentOS 6‫یا‬RHLE 6‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫دایرکتوری‬ ‫یک‬80‫هستند‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫پارتیشن‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیابایتی‬.
•‫حداقل‬2‫حافظه‬ ‫گیگابایت‬+2‫فضای‬ ‫گیگابایت‬swap‫فضای‬ ‫کمبود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .swap‫توانید‬ ‫می‬
‫ایجاد‬ ‫راهنمای‬ ‫از‬swap file‫یا‬swap partition‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫فضایی‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ ‫جدید‬.
‫بسته‬ ‫مورد‬ ‫در‬oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall
‫در‬ ‫پیشفرض‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬DVD‫توزیع‬Oracle Linux‫برای‬ ‫آنرا‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫شدن‬ ‫نصب‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اوراکل‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫توزیع‬.
‫می‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫کردید‬ ‫فراموش‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اوراکل‬.
‫دستور‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫توزیع‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫توانید‬yum‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬.
‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫دیگر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬
‫جز‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫لینوکس‬ ‫کرنل‬Oracle Linux‫مانند‬CentOS‫و‬RHLE‫استفاده‬
‫نصب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیکربندی‬ ،‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫می‬oracle-rdbms-server-
12cR1-preinstall‫با‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫دستی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫خدکار‬ ‫طور‬ ‫به‬
‫فرمت‬rpm‫کنید‬ ‫استفاده‬.
‫نصب‬ ‫های‬ ‫گام‬Oracle 12cR1‫توزیع‬ ‫در‬Oracle linux 6.x
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گام‬.
•‫نخست‬ ‫گام‬‫بسته‬ ‫نصب‬ :oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall‫توزیع‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬Oracle
Linux 6.x‫این‬ ‫کردید‬ ‫فراموش‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫لزم‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬.
‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫آنرا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫توزیع‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسته‬.
yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall -y
‫های‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫اگر‬CentOS 6.x‫یا‬RHLE 6.x‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬
‫دهید‬ ‫انجام‬:
1‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫باید‬ ‫نخست‬ –oracle‫گروه‬ ‫دو‬ ‫و‬oinstall‫و‬dba‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬:
groupadd -g 54321 oinstall
groupadd -g 54322 dba
groupadd -g 54323 oper
groupadd -g 54324 backupdba
useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle
2‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫دستورا‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬) . –yum‫مخزن‬ ‫و‬
Public‫یا‬ULN(
yum install binutils -y
yum install compat-libcap1 -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y
‫فایل‬ ‫در‬ ‫کرنل‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫تغییرات‬ –etc/sysctl.conf‫وجود‬ ‫پارامتری‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬. /
‫با‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطوط‬ ‫باید‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫زیر‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫مقدارش‬ ‫باشد‬ ‫لزم‬ ‫شاید‬ ‫دارد‬.
‫مانند‬ ‫دلخواه‬ ‫ویرایشگر‬vi‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫فایل‬.
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫بال‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫سپس‬.
sysctl -p
4‫فایل‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ –etc/limits.conf‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطوط‬. /
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
‫دوم‬ ‫گام‬‫فایل‬ ‫ویرایش‬ : etc/hosts/ : ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ (hostname) ‫فایل‬ ‫باید‬ hosts ‫ویرایش‬ ‫را‬
‫من‬ ‫سیستم‬ ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ‫کنیم‬. oracle12c-falearn ‫آدرس‬ ‫و‬192.168.32.142‫فایل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬
hosts ‫است‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬.
•‫سوم‬ ‫گام‬‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫تمامی‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ :
‫نام‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫ایجاد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نصب‬.oracle‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬oinstall‫و‬dba‫گروه‬ ‫که‬
oinstall‫کاربر‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬ ‫بعنوان‬oracle‫کاربر‬ ‫پسورد‬ ‫لزم‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.oracle
‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫را‬passwd‫کنیم‬ ‫تنظیم‬.
sudo passwd oracle
•‫چهارم‬ ‫گام‬‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ :
xhost +HOSTNAME
sample
xhost +oracle12c.falearn
•‫پنجم‬ ‫گام‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پنجم‬ ‫گام‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ایجاد‬ :
‫گیرند‬.
mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01
•‫ششم‬ ‫گام‬‫فایل‬ ‫اوراکل‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫ایجاد‬. :bash_profile‫کاربر‬oracle‫با‬ ‫را‬vi
‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطوط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫باز‬.
‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫پست‬ ‫همین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اوراکل‬( )
‫دهید‬ ‫تغییر‬ ،‫خودتان‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شوند‬. .
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=oracle12c.royaflash; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
•‫هفتم‬ ‫گام‬‫متغیر‬ ‫تنظیم‬ :DISPLAY‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫کافیست‬ ‫تنها‬.
DISPLAY=HOSTNAME:0.0; export DISPLAY
simple
DISPLAY=oracle12c.falearn:0.0; export DISPLAY
‫را‬ ‫سیستم‬ ‫سپس‬reboot‫کنید‬.
reboot
•‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬:
•‫هشتم‬ ‫گام‬‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ :oracle‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬Oracle‫با‬ ‫را‬
‫زیر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫فشرده‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬) .
‫دایرکتوری‬Downloads‫کاربر‬ ‫خانگی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫در‬oracle‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬(.
cd ~/Downloads
unzip linuxamd64_12c_database_1of2.zip && unzip
linuxamd64_12c_database_2of2.zip
•‫نهم‬ ‫گام‬‫پوشه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ :database‫دستور‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬runInstaller‫اجرا‬ ‫را‬
‫کنید‬.
cd ~/database ; ./runInstaller
•‫دهم‬ ‫گام‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گام‬. :
1‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫درست‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬ ‫اگر‬ –1‫نصب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باشد‬.
‫حداقل‬ ‫به‬ ‫سیستمی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اوراکل‬2‫حافظه‬ ‫گیابایت‬RAM‫حافظه‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬swap‫داریم‬.
‫شکل‬ ‫پیغام‬2‫را‬yes‫کنید‬.
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ -3‫گزینه‬Skip software update‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
3‫شکل‬ ‫در‬ –4‫گزینه‬Create and configure a database‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
4‫شکل‬ ‫در‬ –5‫توانید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫نوع‬ ‫یا‬ ‫کلس‬ ‫باید‬.Desktop‫یا‬Server
‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
5‫شکل‬ ‫در‬ –6‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫باید‬Single instance database installation‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
6‫شکل‬ ‫در‬ –7‫گزینه‬ ‫باید‬Typical install‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
7‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –8‫های‬ ‫متغیر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬
‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مدیرتی‬ ‫پسورد‬ ‫باید‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫مقدار‬ ‫بال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬.12c‫الگوی‬ ‫اوراکل‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫پسورد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬. .
8‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ –9‫روی‬Next‫گام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬.Oracle Inventory‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬.
9‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ –10‫مطابق‬ ‫سپس‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫وجود‬ ‫برای‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬.
‫شکل‬ ‫با‬11‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫خلصه‬ ‫یک‬.
10‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –12‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫نصب‬ ‫فرایند‬‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫نیز‬ ‫مدتی‬.
11‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –13‫دستور‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫دو‬– .su‫را‬ ،
‫مجوز‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬root‫شده‬ ‫گفته‬ ‫اجرا‬ ‫چگونگی‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اسکریپت‬.
‫است‬.
12‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –14‫وارد‬Oracle Database Configuration‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫سپس‬ ‫شوید‬ ‫می‬.15‫یعنی‬
Database Configuration Assistant‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬.
13‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫سپس‬ –16‫فرایند‬Database Configuration Assistant‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬‫روی‬ ‫باید‬ ‫و‬
Password Management‫کاربران‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬SYS‫و‬SYSTEM‫شکل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬.
‫به‬ ‫شدن‬ ‫متصل‬ ‫برای‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫آدرسی‬Oracle Enterprise Manager‫کنید‬ ‫استفاده‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬.
14‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ –17‫روی‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫فرایند‬Finish‫کنید‬ ‫کلیک‬.
15‫آدرس‬ ‫نصب‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ –OEM‫با‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫را‬Hostname‫مطابق‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫شماست‬)
‫شکل‬18‫کاربر‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ (SYSTEM‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بودید‬ ‫کرده‬ ‫تنظیم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پسوردی‬ ‫و‬.
‫شکل‬ ‫)مانند‬19(
‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گام‬
•‫یازدهم‬ ‫گام‬‫فایل‬ :etc/oratab‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫زیر‬ ‫مطابق‬ ‫را‬. /
vi /etc/oratab
‫زیر‬ ‫خط‬ ‫در‬orcl‫باید‬ ‫حتمن‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫نام‬Y‫باشد‬ ‫آمده‬ ‫خط‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬. ( )
orcl:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1:Y
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
‫اوراکل‬ ‫نصب‬11g R2‫لینوکس‬ ‫اوراکل‬ ‫در‬6.3
‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬Oracle Linux 6.3‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬.
‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیاز‬.
‫در‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬Oracle Linux 6‫بسته‬oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.3.
Oracle Linux 6‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫و‬yum‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬.
‫نسخه‬Oracle Linux 6.3‫نصب‬ ‫چگونگی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬-Oracle 11g 64 bit‫آموزش‬ ‫را‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نصب‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫خواهم‬. .
•‫نسخه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬64‫بیتی‬3.Oracle Linux 6
•‫برنامه‬ ‫نصب‬oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
•‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫تنظیم‬Oracle 11g 64 bit
‫بسته‬ oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬.
yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall -y
•‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬Oracle Linux 6.3‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬
‫دهید‬.
•‫خواهد‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫تمامی‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬
‫نام‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫ایجاد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شد‬.oracle‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬oinstall‫و‬dba‫گروه‬ ‫که‬oinstall‫بعنوان‬
‫کاربر‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬oracle‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
groupadd -g 5250 oinstall
groupadd -g 5251 dba
groupadd -g 5252 oper
useradd -u 5250 -g oinstall -G dba,oper oracle
•‫اعداد‬ ‫جای‬ ‫به‬UID‫و‬GID‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫دلخواه‬ ‫عدد‬ ‫هر‬ ‫بال‬.
•‫فایل‬ ‫درون‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫دارند‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫کرنل‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫همچنین‬
etc/sysctl.conf‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تنظیم‬. /
fs.file-max = 6815744
kernel.sem = 250 32000 100 128
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
fs.aio-max-nr = 1048576
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
•‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫تعداد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫همچنین‬oracle
‫فایل‬ ‫درون‬etc/security/limits.conf‫کنید‬ ‫اعمال‬. /
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft stack 10240
oracle hard stack 32768
•‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫نصب‬Oracle 11g‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫با‬ .oracle-rdbms-server-11cR2-
preinstall‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫بال‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬.
yum install binutils -y
yum install compat-libcap1 -y
yum install compat-libstdc++-33 -y
yum install compat-libstdc++-33.i686 -y
yum install gcc -y
yum install gcc-c++ -y
yum install glibc -y
yum install glibc.i686 -y
yum install glibc-devel -y
yum install glibc-devel.i686 -y
yum install ksh -y
yum install libgcc -y
yum install libgcc.i686 -y
yum install libstdc++ -y
yum install libstdc++.i686 -y
yum install libstdc++-devel -y
yum install libstdc++-devel.i686 -y
yum install libaio -y
yum install libaio.i686 -y
yum install libaio-devel -y
yum install libaio-devel.i686 -y
yum install libXext -y
yum install libXext.i686 -y
yum install libXtst -y
yum install libXtst.i686 -y
yum install libX11 -y
yum install libX11.i686 -y
yum install libXau -y
yum install libXau.i686 -y
yum install libxcb -y
yum install libxcb.i686 -y
yum install libXi -y
yum install libXi.i686 -y
yum install make -y
yum install sysstat -y
yum install unixODBC -y
yum install unixODBC-devel -y
‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall‫درون‬ ‫را‬ ‫تنظیمات‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫نخست‬
‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫محیط‬.
‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫های‬ ‫گام‬
•‫فایل‬ ‫ویرایش‬etc/hosts‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬) : /hostname‫فایل‬ ‫باید‬ (hosts‫کنیم‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬.
‫من‬ ‫سیستم‬ ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬oraclesrv.localhost‫آدرس‬ ‫و‬192.168.1.2‫فایل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬
hosts‫است‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬.
‫مجوز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬root‫کاربر‬ ‫برای‬oracle‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫پسورد‬.
– su
passwd oracle
• ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬
xhost +HOSTNAME
Sample
xhost +oraclesrv.localhost
•‫ننل‬‫ی‬‫فا‬ ‫ننل‬‫ک‬‫اورا‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫لزم‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫ایجاد‬.bash_profile‫اربر‬‫ک‬oracle‫ا‬‫ب‬ ‫را‬vi‫و‬ ‫د‬‫کنی‬ ‫از‬‫ب‬
‫ننل‬‫ک‬‫اورا‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننام‬‫گ‬‫هن‬ ‫در‬ ‫ننا‬‫ه‬ ‫ننر‬‫ی‬‫متغ‬ ‫ننن‬‫ی‬‫ا‬ ‫ننه‬‫ک‬ ‫ننید‬‫ش‬‫با‬ ‫ننته‬‫ش‬‫دا‬ ‫ننوجه‬‫ت‬ ‫نند‬‫ی‬‫کن‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ننر‬‫ی‬‫ز‬ ‫ننوط‬‫ط‬‫خ‬ ‫ننپس‬‫س‬.
‫ننی‬‫ب‬‫آ‬ ‫هنای‬ ‫ننر‬‫ی‬‫متغ‬ ‫نند‬‫ی‬‫توان‬ ‫ننی‬‫م‬ ‫ننوند‬‫ش‬ ‫داده‬ ‫ننر‬‫ی‬‫تغی‬ ‫اوراکنل‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬.
‫دهید‬ ‫تغییر‬ ،‫خودتان‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫رنگ‬.
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_HOSTNAME=oraclesrv.localhost; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
‫متغیر‬ ‫تنظیم‬DISPLAY‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫کافیست‬ ‫تنها‬. .
DISPLAY=HOSTNAME:0.0; export DISPLAY
Sample
DISPLAY=oraclesrv.localhost:0.0; export DISPLAY
•‫را‬ ‫سیستم‬ ‫سپس‬reboot‫کنید‬.
reboot
‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬:
•‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬oracle‫شوید‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬
•‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫های‬ ‫فایل‬Oracle 11gR2‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫فشرده‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬.
unzip linux.64_11gR2_database_1of2.zip && unzip
linux.64_11gR2_database_2of2.zip
•‫پوشه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬database‫دستور‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬runInstaller‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬.
cd ~/database ; ./runInstaller
‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫درست‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬ ‫اگر‬1‫نصب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باشد‬.
‫حداقل‬ ‫به‬ ‫سیستمی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اوراکل‬2‫حافظه‬ ‫گیابایت‬RAM‫حافظه‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬swap‫داریم‬.
•‫شکل‬ ‫مطابق‬2‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫اطلعات‬ ‫اگر‬ ،Next‫اطلعات‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬.
‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫درخواستی‬3‫روی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خطا‬ ‫یک‬.Yes‫شکل‬ ‫در‬3‫کلیک‬
‫کنید‬.
•‫گزینه‬ ‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫در‬Create and configure a database‫شکل‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.4
•‫گزینه‬ ‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫در‬Desktop Class‫شکل‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.5
•‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫پنجره‬ ‫در‬6‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫نام‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پسورد‬ ‫یک‬ ‫تنها‬.orcl
‫فایل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ،‫ها‬ ‫مسیر‬ ‫و‬bash_profile‫پسورد‬ ‫اگر‬ ‫باشد‬ ‫می‬.
‫شکل‬ ‫خطای‬ ،‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫نامناسبی‬7‫روی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬).Yes‫شکل‬ ‫در‬7‫کنید‬ ‫کلیک‬(
•‫شکل‬ ‫پنجره‬8‫را‬Next‫کنید‬.
•‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬9‫مثال‬ ‫بطور‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ،‫ها‬ ‫نساز‬ ‫پیش‬ ‫تمامی‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ،.
Checking OS Kernel parameter
•‫شکل‬ ‫در‬10‫نسخه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تمامی‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬.
‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫نصب‬10،‫باشد‬ ‫متفاوت‬
ignore all‫روی‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬Next‫کنید‬ ‫کلیک‬.
•‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬11‫روی‬Save response file‫شکل‬ ‫نمایید‬ ‫ذخیره‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کلیک‬.12‫اجباری‬ ‫البته‬ –
‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬‫شکل‬ ‫پنجره‬11‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫بدون‬ ‫را‬Next‫کنید‬.
•‫شکل‬ ‫مطابق‬13‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫مدتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫اوراکل‬ ،.
‫شود‬ ‫تکمیل‬.
•‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫پس‬14‫پنجره‬Database Configuration Asistance‫تکمیل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باز‬.
‫آنرا‬ ‫کشید‬ ‫خواهد‬ ‫طول‬ ‫مدتی‬ ‫نیز‬ ‫فرایند‬ ‫این‬).Stop‫نکنید‬(
•‫شکل‬ ‫فرایند‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬14‫شکل‬ ‫مطابق‬ ،15‫کاربران‬ ‫پسورد‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬SYS‫و‬SYSTEM‫روی‬
Password Management‫کنید‬ ‫کلیک‬.
•‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬16‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پسورد‬SYS‫و‬SYSTEM‫دیگر‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬.
‫پیشفرض‬ ‫بصورت‬ ‫کاربران‬Lock‫روی‬ ‫سپس‬ ‫هستند‬.OK‫کنید‬ ‫کلیک‬.
•‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬17‫دستور‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫دو‬– .su‫را‬ ،
‫مجوز‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬root‫گفته‬ ‫اجرا‬ ‫چگونگی‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اسکریپت‬) .
‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫ها‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬(.18‫روی‬ ،OK‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬17‫کنید‬ ‫کلیک‬.
•‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬OK‫شکل‬ ‫پنجره‬17‫شکل‬ ‫پنجره‬ ،19‫نصب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬.
‫روی‬ ‫شد‬ ‫تمام‬ ‫اوراکل‬.Close‫کنید‬ ‫کلیک‬.
‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬
‫از‬ ‫پس‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اوراکل‬ ‫اگر‬Login‫در‬ ‫که‬ ‫اوراکل‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ،‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬)
‫پست‬ ‫این‬orcl‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ، ‫شد‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬(start‫کاربر‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬.sys
‫را‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫وارد‬startup open‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫کنید‬.20،‫اسکریپت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫البته‬ .
‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬start‫کنید‬.
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت
‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫نکته‬:oracle 10g‫های‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬.
‫از‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫سیستمی‬oracle linux 4.8‫بگیریم‬ ‫بهره‬.
‫در‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬etc/sysctl.conf‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬:
# Kernel sysctl configuration file for Enterprise Linux
#
# For binary values, 0 is disabled, 1 is enabled. See sysctl(8) and
# sysctl.conf(5) for more details.
# Controls IP packet forwarding
net.ipv4.ip_forward = 0
# Controls source route verification
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
# Do not accept source routing
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
# Controls the System Request debugging functionality of the kernel
kernel.sysrq = 1
# Controls whether core dumps will append the PID to the core filename.
# Useful for debugging multi-threaded applications.
kernel.core_uses_pid = 1
fs.file-max = 327679
kernel.msgmni = 2878
kernel.msgmax = 8192
kernel.msgmnb = 65536
kernel.sem = 250 32000 100 142
kernel.shmmni = 4096
kernel.shmall = 1073741824
kernel.shmmax = 4398046511104
net.core.rmem_default = 262144
# For 11g recommended value for net.core.rmem_max is 4194304
net.core.rmem_max = 4194304
# For 10g uncomment the following line, comment other entries for this parameter and re-
run sysctl -p
# net.core.rmem_max=2097152
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 262144
fs.aio-max-nr = 3145728
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
vm.lower_zone_protection = 100
‫اجرای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اوراکل‬ ‫نصاب‬ ‫پوشه‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫گام‬ ‫اولین‬runinstaller‫باشد‬‫می‬.
‫قسمت‬ ‫در‬Installation Method‫ورت‬ ‫ص‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اول‬ ‫ه‬ ‫گزین‬ ‫د‬‫میباش‬ ‫ود‬ ‫موج‬ ‫ه‬ ‫گزین‬ ‫دو‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬: . :
‫ننی‬‫ش‬‫سفار‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫ننتری‬‫ش‬‫بی‬ ‫ننات‬‫ن‬‫امکا‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫ننرفته‬‫ش‬‫پی‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬ ‫نند‬‫ش‬‫با‬‫می‬ ‫ننرفته‬‫ش‬‫پی‬ ‫ننورت‬‫ص‬‫ب‬ ‫دوم‬ ‫ننه‬‫ن‬‫گزی‬ ‫و‬ ‫نناده‬‫س‬
‫و‬ ‫ننا‬‫ه‬ ‫ننز‬‫م‬‫ر‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫نناه‬‫گ‬‫پای‬ ‫ننتمی‬‫س‬‫سی‬ ‫ننات‬‫م‬‫تنظی‬ ‫ننا‬‫ه‬ ‫یونیکد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫باشیم‬ ‫می‬ ‫سازی‬… .
‫ننق‬‫ی‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننی‬‫س‬‫برر‬ ‫ننه‬‫ب‬ ‫ننا‬‫ج‬‫این‬ ‫در‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫ننه‬‫ک‬basic installation‫ننه‬‫ب‬ ‫نندی‬‫ع‬‫ب‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ننت‬‫خ‬‫پردا‬ ‫ننواهیم‬‫خ‬.
‫بررسی‬advanced installation‫را‬ ‫ننر‬‫ی‬‫ز‬ ‫ننه‬‫ن‬‫گزی‬ ‫دو‬ ‫نصنب‬ ‫قسنمت‬ ‫در‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫کلنی‬ ‫صنورت‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬.
‫هستیم‬ ‫دارا‬:
Enterprise Edition
standard Edition
‫؟‬ ‫چیست‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫های‬‫تفاوت‬ ‫حال‬
‫ننننبی‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننننم‬‫ج‬‫ح‬enterprise Edition‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬standard‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وده‬ ‫ب‬Enterprise‫ورت‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ب‬
‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬ ‫ننی‬‫ل‬‫و‬ ‫ننود‬‫ش‬‫می‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫کنسول‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫لیسینر‬ ‫اتوماتیک‬standard‫دام‬‫اق‬ ‫د‬‫بای‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ا‬‫م‬
‫نماییم‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬.
‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬oracle home location‫ننایین‬‫پ‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫ودر‬ ‫ننم‬‫ی‬‫کن‬‫می‬ ‫نناب‬‫خ‬‫انت‬ ‫را‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننه‬‫ب‬ ‫ننوطه‬‫ب‬‫مر‬ ‫ننیر‬‫س‬‫م‬ ‫ننا‬‫م‬.
‫کناربران‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫ننور‬‫ب‬‫ع‬ ‫رمنز‬ ‫اینن‬ ‫کنه‬ ‫ننت‬‫س‬‫ا‬ ‫ننر‬‫ک‬‫ذ‬ ‫شنایان‬ ‫کنینم‬‫می‬ ‫انتخناب‬ ‫داده‬ ‫پایگناه‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫ننوری‬‫ب‬‫ع‬ ‫رمز‬.SYS ,
SYSTEM,SYSMAN,DBSNMP‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
‫قسنننمت‬ ‫در‬Specify Inventory directory and credentials‫ل‬ ‫مح‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ال‬ ‫ح‬:inventory
directory‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
‫ننننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬Product-Specific Prerequisite Checks‫و‬ ‫ا‬ ‫پارامتره‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫نی‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬:
‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫تنظیمات‬.
‫نننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬summary‫را‬ ‫م‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫ام‬ ‫انج‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫اتی‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫مراح‬ ‫ه‬ ‫خلص‬ ‫و‬ ‫اختار‬ ‫س‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ :
‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بعد‬ ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬.install‫مینماییم‬ ‫کلیک‬.
‫قسمت‬ ‫در‬install‫نصب‬ ‫مرحله‬ ‫وارد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :oracle DB‫شویم‬‫می‬.
‫ننننننه‬‫ل‬‫مرح‬ ‫در‬configuration Assistants‫ه‬ ‫مرحل‬ ‫ن‬ ‫ای‬ :net cofiguraion assistant‫ا‬ ‫ی‬netca‫و‬
Database Configuration Assistant‫یا‬dbca‫و‬isql*plus configuration assistant‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬
.
‫قسمت‬ ‫در‬Database Configuration Assistant‫نمایید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬. :
‫ننننای‬‫ه‬‫پارامتر‬ ‫ننننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬Database Configuration Assistant‫د‬ ‫بینی‬‫می‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫مرحل‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬. :Sid ,
GLOBAL Database name‫باشد‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬.
‫یابد‬ ‫اختصاص‬ ‫ساختاری‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫پسورد‬ ‫که‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫ما‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫در‬.
‫نناربری‬‫ک‬ ‫ننام‬‫ن‬ ‫ننا‬‫ب‬ ‫ننتی‬‫س‬‫میبای‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫ننن‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬root‫را‬ ‫اج‬ ‫ر‬ ‫زی‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫یر‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫کریپت‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫وارد‬
‫نماییم‬.
‫نمود‬ ‫خواهید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫اسکریپت‬ ‫بعدی‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫که‬.
‫در‬ ‫و‬
‫نهایت‬
‫نصنننب‬
‫نننننننننننننننننا‬‫ب‬
‫میرسد‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬.
‫مسیر‬ ‫از‬ ‫حال‬http://<ip> /em‫زار‬‫اب‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫رده‬‫ک‬ ‫مانیتور‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫میتوانید‬ <sql developer‫دام‬‫اق‬
‫نمایید‬ ‫ها‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫انجام‬ ‫به‬.
Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت

Recomendados

تجارت الکترونبکی با opencart por
تجارت الکترونبکی با opencartتجارت الکترونبکی با opencart
تجارت الکترونبکی با opencartYashar Esmaildokht
79 visualizações123 slides
لیبره‌آفیس por
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسافشین فلاطونی
84 visualizações16 slides
لیبره‌آفیس por
لیبره‌آفیسلیبره‌آفیس
لیبره‌آفیسافشین فلاطونی
63 visualizações16 slides
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬ por
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬
‫سطح دسترسی و کنترل لیست و سهمیه بندی‬ ‫در گنو/لینوکس‬Yashar Esmaildokht
465 visualizações47 slides
Osm por
OsmOsm
OsmYashar Esmaildokht
710 visualizações67 slides
Package management por
Package managementPackage management
Package managementYashar Esmaildokht
80 visualizações53 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت

IranOUG_Oracle_Multitenant por
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantOracle Freelancer
28 visualizações24 slides
Partition in oracle mysql |Mariadb por
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |MariadbYashar Esmaildokht
122 visualizações44 slides
Beowolf por
BeowolfBeowolf
BeowolfYashar Esmaildokht
93 visualizações26 slides
مرجع oracle mysql |mariadb por
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb Yashar Esmaildokht
202 visualizações449 slides
Pg autoscaling in ceph por
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in cephYashar Esmaildokht
288 visualizações19 slides
Rbdmap ceph realease 0.2 por
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2Yashar Esmaildokht
64 visualizações17 slides

Similar a Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت(20)

IranOUG_Oracle_Multitenant por Oracle Freelancer
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_Multitenant
Oracle Freelancer28 visualizações
Partition in oracle mysql |Mariadb por Yashar Esmaildokht
Partition in oracle mysql |MariadbPartition in oracle mysql |Mariadb
Partition in oracle mysql |Mariadb
Yashar Esmaildokht122 visualizações
مرجع oracle mysql |mariadb por Yashar Esmaildokht
مرجع oracle mysql |mariadb مرجع oracle mysql |mariadb
مرجع oracle mysql |mariadb
Yashar Esmaildokht202 visualizações
Pg autoscaling in ceph por Yashar Esmaildokht
Pg autoscaling in cephPg autoscaling in ceph
Pg autoscaling in ceph
Yashar Esmaildokht288 visualizações
Rbdmap ceph realease 0.2 por Yashar Esmaildokht
Rbdmap ceph realease 0.2Rbdmap ceph realease 0.2
Rbdmap ceph realease 0.2
Yashar Esmaildokht64 visualizações
how enable ceph dashboard por Yashar Esmaildokht
how enable ceph dashboardhow enable ceph dashboard
how enable ceph dashboard
Yashar Esmaildokht141 visualizações
rbdmap in ceph por Yashar Esmaildokht
rbdmap in ceph rbdmap in ceph
rbdmap in ceph
Yashar Esmaildokht320 visualizações
Introduction to oracle por Ehsan Hamzei
Introduction to oracleIntroduction to oracle
Introduction to oracle
Ehsan Hamzei240 visualizações
How Create Waf With Naxsi por Yashar Esmaildokht
How Create Waf With NaxsiHow Create Waf With Naxsi
How Create Waf With Naxsi
Yashar Esmaildokht309 visualizações
OpenStack and its service por Yashar Esmaildokht
OpenStack and its serviceOpenStack and its service
OpenStack and its service
Yashar Esmaildokht118 visualizações
how upgrade ceph por Yashar Esmaildokht
how upgrade cephhow upgrade ceph
how upgrade ceph
Yashar Esmaildokht118 visualizações
تحقیق وب یک و دو و سه و چهار por Medical4Tourist
تحقیق وب یک و دو و سه و چهارتحقیق وب یک و دو و سه و چهار
تحقیق وب یک و دو و سه و چهار
Medical4Tourist41 visualizações
Bi and data mining with Oracle por ghanadbashi
Bi and data mining with OracleBi and data mining with Oracle
Bi and data mining with Oracle
ghanadbashi227 visualizações

Mais de Yashar Esmaildokht

openstack designate por
openstack designateopenstack designate
openstack designateYashar Esmaildokht
93 visualizações81 slides
bcache and cachefs its benefits. por
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits. Yashar Esmaildokht
64 visualizações36 slides
Systemd and its various uses and capabilities. por
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.Yashar Esmaildokht
41 visualizações49 slides
radosgw por
radosgw radosgw
radosgw Yashar Esmaildokht
15 visualizações72 slides
cachefs por
cachefs cachefs
cachefs Yashar Esmaildokht
52 visualizações26 slides
how add and remove Mgr in ceph cluster por
how add and remove Mgr in ceph clusterhow add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph clusterYashar Esmaildokht
20 visualizações29 slides

Mais de Yashar Esmaildokht(20)

openstack designate por Yashar Esmaildokht
openstack designateopenstack designate
openstack designate
Yashar Esmaildokht93 visualizações
bcache and cachefs its benefits. por Yashar Esmaildokht
bcache and cachefs  its benefits. bcache and cachefs  its benefits.
bcache and cachefs its benefits.
Yashar Esmaildokht64 visualizações
Systemd and its various uses and capabilities. por Yashar Esmaildokht
Systemd and its various uses and capabilities.Systemd and its various uses and capabilities.
Systemd and its various uses and capabilities.
Yashar Esmaildokht41 visualizações
how add and remove Mgr in ceph cluster por Yashar Esmaildokht
how add and remove Mgr in ceph clusterhow add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Yashar Esmaildokht20 visualizações
how add and delete new mon in ceph cluster por Yashar Esmaildokht
how add and delete new mon in ceph clusterhow add and delete new mon in ceph cluster
how add and delete new mon in ceph cluster
Yashar Esmaildokht7 visualizações
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack por Yashar Esmaildokht
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstackLoad Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Load Balancing-as-a-Service (LBaaS) with octavia in openstack
Yashar Esmaildokht191 visualizações
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... por Yashar Esmaildokht
 نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys... نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
نحوه ایجاد snapshot و ایجاد point در سیستم‌های گنو/لینوکسی برای ایجاد sys...
Yashar Esmaildokht83 visualizações
security book por Yashar Esmaildokht
security book security book
security book
Yashar Esmaildokht932 visualizações
how use iptables por Yashar Esmaildokht
how use iptables how use iptables
how use iptables
Yashar Esmaildokht92 visualizações
how create linux image for cloud por Yashar Esmaildokht
how create linux image for cloud how create linux image for cloud
how create linux image for cloud
Yashar Esmaildokht118 visualizações
how config Naxsi por Yashar Esmaildokht
how config Naxsi how config Naxsi
how config Naxsi
Yashar Esmaildokht630 visualizações

Oracle نوشته مهندس اسمعیل دخت

 • 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬oracle ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫مهندس‬ ‫نوشته‬: ‫نسخه‬:۰ ۱.
 • 2. My name is : yashar esmaildokht I am Gnu/Linux Sys/net/sec Admin & Oracle Dba my tel : 09141100257 my resume (fa) :goo.gl/oUQopW Linkedin: goo.gl/Ljb9SF website : http://unixmen.ir http://oraclegeek.ir http://webmom.ir my nick name : royaflash
 • 3. ‫هستم‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫نوشتن‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫این‬ ‫نکته‬. ‌: ‫نکته‬۲:oracle-rdbms-server‫توزیع‬ ‫در‬oracle linux‫باشد‬‫می‬ ‫نصب‬ ‫فرض‬‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬.
 • 4. ‫خواننده‬ ‫با‬ ‫سخنی‬: ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫حمایت‬ ‫زیر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫نویسنده‬ ‫و‬ ‫کتاب‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬. http://zarinp.al/yashar ‫آموزشی‬ ‫عدالت‬ ‫راههای‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫دونیت‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایجاد‬ ‫بنده‬ ‫تلش‬. ‫باشد‬‫می‬. ‫رایگان‬ ‫نه‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫توجه‬:
 • 6. ‫به‬ ‫تقدیم‬: ‫خدا‬‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫محبت‬‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬. ‫پدرم‬‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬(:
 • 7. ‫جمله‬ ‫از‬ ‫بیس‬ ‫یونیکس‬ ‫های‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫استفاده‬ ‫دانش‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫توجه‬: ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫مطالعه‬ ‫برای‬ ‫میتوانید‬ ‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫کارایی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫باشیم‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬. / ‫نام‬ ‫به‬ ‫نوشتم‬ ‫که‬ ‫کتابی‬ ‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫؛‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫؛لینوکس‬. ‫کل‬‫ک‬ ‫اورا‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫پایگاه‬‫انگلیسی‬ ‫به‬: )oracle‫شود‬‫می‬ ‫گفته‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ( ‫اوراکل‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫اداره‬ «‫اوراکل‬ ‫های‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫مدیریت‬ ‫«سامانه‬ ‫توسط‬ ‫که‬. ‫های‬‫ویرایش‬ ‫در‬ ‫اوراکل‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫اصلی‬ ‫معماری‬ ‫است‬‫شده‬ ‫تولید‬.۵‫و‬۸‫داشت‬ ‫ای‬‫عمده‬ ‫تغییرات‬. ‫کند‬ ‫کار‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫متفاوتی‬ ‫عاملهای‬‫سیستم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫ه‬‫ه‬ ‫داد‬ ‫پایگاه‬ ‫اوراکل‬. ‫تاریخچه‬ •۱۹۷۷‫نهادند‬ ‫بنا‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫های‬‫آزمایشگاه‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫الیسون‬ ‫لری‬. : •۱۹۷۹‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫نسخه‬ ‫اولین‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫تغییر‬ ‫انگلیسی‬ ‫به‬ «‫سافتویر‬ ‫«رلشیشنال‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫نام‬( : ) :
 • 8. ‫نسخه‬ ‫اوراکل‬ ‫عنوان‬۲‫های‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫اولین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫نمودند‬ ‫معرفی‬ ‫را‬. ‫بود‬ ‫تجاری‬ ‫ای‬‫رابطه‬. •۱۹۸۲‫داشته‬ ‫هماهنگی‬ ‫شان‬‫تولیدی‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫تا‬ ‫داد‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫اوراکل‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫شرکت‬" " : ‫باشد‬. •۱۹۸۳‫نسخه‬ ‫اوراکل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شرکت‬ :۳‫دوباره‬ ‫سی‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫که‬ ،‫نمود‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫توابع‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نویسی‬COMMIT‫و‬ROLLBACK‫نمود‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫تراکنش‬ ‫برای‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫اوراكل‬ ‫شركت‬1978‫نام‬ ‫با‬Relational software Inc‫نني‬‫ن‬‫يع‬ ‫ننركت‬‫ش‬ ‫ننن‬‫ي‬‫ا‬ ‫تاسيس‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫دوسال‬ ‫درست‬ ،‫شد‬ ‫تاسيس‬ ‫سال‬ ‫در‬1976‫ننات‬‫ع‬‫اطل‬ ‫ننك‬‫ن‬‫با‬ ‫طراحني‬ ‫بنراي‬ ‫مندلي‬ ‫چنن‬ ‫ننام‬ ‫بنه‬ ‫ننت‬‫س‬‫ماساچو‬ ‫ننتيتو‬‫س‬‫ان‬ ‫در‬ ‫كنامپيوتر‬ ‫دكتري‬ ‫دوره‬ ‫دانشجوي‬ ‫يك‬ ‫منندل‬ ‫يننافت‬ ‫جهنناني‬ ‫مقبننوليت‬ ‫كننه‬ ‫بننود‬ ‫كننرده‬ ‫پيشنننهاد‬ER (Entity Relationsship))‫اي‬‫رابطه‬ ‫منندل‬(‫در‬ ‫اوراكننل‬ ‫شننركت‬ ،‫بننود‬ ‫آقناي‬ ‫كنرد‬‫نمي‬ ‫كنار‬ ‫اي‬‫رابطه‬ ‫اطلعنات‬ ‫هناي‬‫بانك‬ ‫زميننه‬ ‫در‬ ‫شنركتي‬ ‫هينچ‬ ‫كنه‬ ‫زمناني‬ ‫قبل‬ ‫دهه‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫خو‬ ‫تاريخچه‬ Larry Ellison‫آقايان‬ ‫ايشان‬ ‫دوستان‬ ‫و‬Bob Miner , Ed Oates‫تواند‬‫مي‬ ‫بالقوه‬ ‫بصورت‬ ‫اي‬‫رابطه‬ ‫اطلعات‬‫بانك‬ ‫كه‬ ‫دريافتند‬ ‫ننركت‬‫ش‬ ‫ننذا‬‫ل‬‫ف‬ ‫نند‬‫ش‬‫با‬ ‫آور‬‫ننود‬‫س‬ ‫ننيار‬‫س‬‫ب‬Relational software Inc‫ننات‬‫ع‬‫اطل‬ ‫نناي‬‫ه‬‫بانك‬ ‫روي‬ ‫ننر‬‫ب‬ ‫ننار‬‫ك‬ ‫نندف‬‫ه‬ ‫ننا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫ننر‬‫ف‬‫ن‬ ‫ننه‬‫س‬ ‫ننن‬‫ي‬‫ا‬ ‫ننط‬‫س‬‫تو‬ ‫شد‬ ‫تاسيس‬ ‫اي‬‫رابطه‬. ‫نسخه‬ ‫اوراكل‬ ‫سال‬ ‫همان‬ ‫در‬1‫تحت‬RSX‫در‬ ،‫نند‬‫ش‬‫ن‬ ‫معرفي‬ ‫رسمي‬ ‫بصورت‬ ‫اوراكل‬ ‫نسخه‬ ‫شداين‬ ‫نوشته‬ ‫اسمبلي‬ ‫زبان‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫سننال‬1980‫نسننخه‬2‫از‬ ‫اسننتفاده‬ ‫بننا‬ ‫بننود‬ ‫اي‬‫رابطه‬ ‫اطلعنناتي‬ ‫بانننك‬ ‫اوليننن‬ ‫كننه‬ ‫آن‬SQL‫و‬ ‫مقبننوليت‬ ‫بننه‬ ‫تننوجه‬ ‫بننا‬ ،‫شنند‬ ‫نوشننته‬ ‫شدند‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫بسرعت‬ ‫اوراكل‬ ‫بعدي‬ ‫هاي‬‫نسخه‬ ‫متعدد‬ ‫هاي‬‫درخواست‬. ‫آن‬ ‫ترين‬‫معروف‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫متعددي‬ ‫محصولت‬ ‫اوراكل‬oracle database‫نسخه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫باشد‬‫مي‬10g‫و‬11g‫آن‬ ‫به‬ ‫توان‬‫مي‬ ‫اوراكل‬ ‫محصولت‬ ‫ديگر‬ ‫از‬ ،‫دارند‬ ‫را‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫كاربرد‬ ‫بيشترين‬oracle application9i,10g، oracle developer suite10g‫و‬...‫كرد‬ ‫اشاره‬. ‫فروشندگان‬ ‫بزرگترين‬ ‫از‬ ‫يكي‬ ‫اوراكل‬ ‫گفت‬ ‫توان‬‫مي‬RDBMS(Relational Data Base Management System)،‫است‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫توان‬‫مي‬ ‫محصول‬ ‫اين‬ ‫رقباي‬ ‫مهمترين‬ ‫از‬CA,DB/2,Informix DB,Microsoft Access , Microsoft SQL server… ,‫برد‬ ‫نام‬. ‫تراكنش‬ ‫تعداد‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫كارايي‬ ‫سنجش‬ ‫هاي‬‫معيار‬ ‫از‬ ‫يكي‬)transaction(‫توسط‬ ‫زمان‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫همزماني‬ ‫هاي‬
 • 9. ‫گردد‬‫مي‬ ‫اجرا‬ ‫بانك‬ ‫آن‬.‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫در‬ ‫قابليت‬ ‫اين‬ ‫به‬TPC(Transaction Processing Performance Council)‫گفته‬ ‫قابليت‬ ‫بالترين‬ ‫اوراكل‬ ،‫شود‬‫مي‬TPC‫دارد‬ ‫ديگر‬ ‫اطلعاتي‬ ‫هاي‬‫بانك‬ ‫ساير‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬. ‫حل‬ ‫بر‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫باشد‬‫مي‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫اطلعاتي‬ ‫بانك‬ ‫نگهداري‬ ‫و‬ ‫معماري‬ ،‫طراحي‬ ‫به‬ ‫نياز‬ ‫امروزي‬ ‫پيچيده‬ ‫دنياي‬ ‫در‬ ‫آمد‬ ‫فائق‬ ‫مشكلت‬.‫اوراكل‬ ‫آموزش‬ ‫بخش‬)oracle education(‫مرحله‬ ‫سه‬ ‫اي‬‫حرفه‬ ‫كاربران‬ ‫پرورش‬ ‫براي‬: OCA(Oracle Certified Associate) , OCP(Oracle Certified Professional) , OCM(Oracle Certified Master)‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اوراكل‬ ‫المللي‬‫بين‬ ‫مدرك‬ ‫اخذ‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫فرد‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫قبولي‬ ‫نمره‬ ‫كسب‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫گرفته‬. ‫در‬ ‫آنها‬ ‫تعداد‬ ‫كه‬ ‫كنند‬‫مي‬ ‫استفاده‬ ‫برنامه‬ ‫اين‬ ‫از‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫دولتي‬ ‫بزرگ‬ ‫هاي‬‫سازمان‬ ‫از‬ ‫بسياري‬ ‫ايران‬ ‫ما‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫امروزه‬ ،‫است‬ ‫افزايش‬ ‫حال‬. ‫اوراکل‬ ‫محصولت‬: • oracle Linux • oracle DB • oracle soa (service oriented architecture) • oracle web center • oracle HTTP server • oracle web cache • oracle identify management • oracle Internet directory • oracle virtual directory
 • 10. • oracle identity federation • oracle web server manager • oracle platform security service (opss) • oracle portal • oracle business intelligence • oracle enterprise content management suite • oracle virtual box • oracle open office • oracle mysql • oracle express • oracle maestro ‫چیست؟‬ ‫اوراکل‬ ‫کلمه‬ ‫ریشه‬ ‫خطا‬ ‫از‬ ‫مصون‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫پرستشگاه‬ ‫یا‬ ‫معبد‬ ‫معناي‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گویی‬ ‫غیب‬ ‫و‬ ‫پیشگویی‬ ‫معنی‬ ‫به‬ ‫اوراکل‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫گناه‬ ‫از‬ ‫منزه‬ ‫و‬.‫سازمان‬ ‫اوراكل‬ ‫اصلي‬ ‫متقاضيان‬ ‫و‬ ‫مشتريان‬ ‫اولين‬ ‫از‬ ‫يكي‬CIA‫بود‬.‫اين‬ ‫براي‬ ‫كه‬ ‫اي‬‫برنامه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ورودي‬ ‫رمز‬ ‫شد‬ ‫طراحي‬ ‫سازمان‬Oracle‫ننول‬‫ص‬‫مح‬ ‫ننام‬‫ن‬ ‫ننت‬‫ف‬‫گر‬ ‫ننميم‬‫ص‬‫ت‬ ‫ننون‬‫س‬‫الي‬ ‫ننري‬‫ل‬ ‫نناي‬‫ق‬‫آ‬ ‫ننه‬‫ك‬ ‫بود‬ ‫آن‬ ‫بعداز‬ ‫شد‬ ‫انتخاب‬ ‫سنال‬ ‫در‬ ‫برننامه‬ ‫اينن‬ ‫جهناني‬ ‫شنهره‬ ‫و‬ ‫مقبنوليت‬ ‫بنا‬ ‫آن‬ ‫دنبنال‬ ‫بنه‬ ‫و‬ ‫نمايند‬ ‫انتخناب‬ ‫اوراكل‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تجاري‬1997‫شنركت‬ ‫رسنما‬ ‫آقاي‬ ‫توسط‬ ‫نام‬ ‫اين‬ ‫با‬ ‫اوراكل‬Lawrence Joseph Elison‫آقايان‬ ‫و‬Bob miner , Edward oates‫شد‬ ‫تاسيس‬. ‫باشند؟‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫کدام‬ ‫اوراکل‬ ‫اصلی‬ ‫رقباي‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫تجاري‬ ‫رقباي‬ ‫ترین‬ ‫:مهم‬
 • 11. • CA with Ingress • IBM with DB/2 • Informix with Informix DB • Microsoft whit Access, SQL Server • Software AG whit ADABAS • Sybase whit their Sybase System • Postgre SQL (free open source Database) ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کاربردي‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫تجاري‬ ‫رقباي‬ ‫ترین‬ ‫:مهم‬ • SAP (R/2 and R/3) • Baan • People Soft ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫حال‬tablespace‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫ها‬::: ‫را‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫تقسیمات‬ ‫واحدمنطقی‬Tablespace‫طریق‬ ‫از‬ ‫نامند‬ ‫می‬.Tablespace‫منی‬ ‫ها‬ ‫نمود‬ ‫تقسیم‬ ‫آسانتر‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫کوچکتر‬ ‫واحدهاي‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫توان‬. ‫ترین‬ ‫مهم‬Tablespace‫اوراکنل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬SYSTEM‫اینن‬ ‫باشند‬ ‫منی‬.Tablespace ‫جداول‬ ‫تمامی‬Data Dictionary‫قنرار‬ ‫از‬ ‫بایند‬ ‫اوراکنل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫مدیر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نگهداري‬ ‫را‬. ‫این‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫جداول‬ ‫دادن‬Tablespace‫این‬ ‫زیرا‬ ‫کند‬ ‫جلوگیري‬Tablespace‫انندازه‬ ‫بنه‬ ‫واقنع‬ ‫در‬ ‫گنردد‬ ‫می‬ ‫سیستم‬ ‫کارایی‬ ‫شدن‬ ‫کند‬ ‫باعث‬ ‫کاربران‬ ‫سایر‬ ‫اشیا‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫بزرگ‬ ‫کافی‬. : Tablespace ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫منطقی‬ ‫تقسیمات‬. «‫وظیفه‬Tablespace‫ناپیوسنته‬ ‫فیزیکنی‬ ‫فضناي‬ ‫کنردن‬ ‫پیوسته‬ ‫بهم‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ DataFile‫است‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫براي‬ ‫تر‬ ‫بزرگ‬ ‫پیوسته‬ ‫فیزیکی‬ ‫فضاي‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬. «‫از‬ ‫را‬ ‫خنود‬ ‫نیناز‬ ‫منورد‬ ‫مصرفی‬ ‫فضاي‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازي‬ ‫ذخیره‬ ‫پارامترهاي‬ ‫تمامی‬ Tablespace‫گیرند‬ ‫می‬ ‫ها‬. ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬:
 • 12. ‫پنتیوم‬ ‫سیستم‬3‫پنتیوم‬ ‫یا‬4‫با‬CPU‫حداقل‬256 ،800MHz‫مگابایت‬) RAM‫اگر‬215‫بهتر‬ ‫باشد‬ ‫حداقل‬ ‫و‬ ‫است‬)01‫دیسک‬ ‫در‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬ ‫گیگابایت‬. ‫اگر‬RAM‫شما‬ ‫سیستم‬652‫حداقل‬ ‫شما‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ،‫است‬ ‫مگابایت‬004‫مگابایت‬ Virtual Memory‫باشد‬ ‫داشته‬. ‫حداقل‬6‫شود‬ ‫می‬ ‫پر‬ ‫زیر‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫هارد‬ ‫از‬ ‫گیگابایت‬: ‫فایل‬ ‫کپی‬ ‫یا‬ ‫دانلود‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬zip‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬=5,1‫گیگابایت‬. ‫فایل‬ ‫کردن‬ ‫خارج‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬zip‫فشرده‬ ‫حالت‬ ‫از‬=5,1‫گیگابایت‬. ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬01‫جی‬=2‫گیگابایت‬. ‫اوراکل‬ ‫جانبی‬ ‫هاي‬ ‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫براي‬ ‫خالی‬ ‫فضاي‬01‫جی‬=2‫تا‬5‫گیگابایت‬. ‫اوراکل‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫نسخه‬: ‫نسخۀ‬1‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1978‫حافظنۀ‬ ‫حنداکثر‬ ‫بنا‬ ،‫اسنمبلی‬ ‫زبنان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ،128‫اینن‬ ‫کیلوباینت‬. ‫نشد‬ ‫معرفی‬ ‫رسمی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫اوراکل‬ ‫از‬ ‫نسخه‬. ‫نسخۀ‬2‫ننال‬‫س‬ ‫در‬ ‫نند‬‫ی‬‫تول‬ :1980‫از‬ ‫ننتفاده‬‫س‬‫ا‬ ‫ننا‬‫ب‬ ‫نناي‬‫ه‬‫رابط‬ ‫نناتی‬‫ع‬‫اطل‬ ‫ننک‬‫ن‬‫با‬ ‫ننن‬‫ی‬‫اول‬ ،SQL‫اینن‬ ‫شد‬ ‫نوشته‬. ‫نسنخه‬ ‫تحت‬VAXVMS‫میشد‬ ‫اجرا‬. ‫نسخۀ‬3‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1982‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ،،C‫اطلعناتی‬ ‫بانک‬ ‫اولین‬DBMS‫روي‬ ‫بنر‬ ‫کنه‬PC ‫و‬Minicomputer‫شد‬ ‫اجرا‬. ‫نسخۀ‬4‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1983‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫تغییر‬ ‫با‬ ‫همگام‬ ،Relational Software Inc‫بنه‬،Oracle ‫نسخۀ‬4‫ویژگی‬ ‫شد‬ ‫نوشته‬.Read Consistency‫شد‬ ‫مطرح‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫براي‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ‫در‬. ‫نسخۀ‬5‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1986‫قابلینت‬ ‫داراي‬ ،Client Server‫از‬ ‫پشنتیبانی‬ ‫همچننین‬ ‫و‬Query‫هناي‬ ‫ابزار‬ ‫بعد‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫همچنین‬ ‫توزیعی‬.4GL Case‫شد‬ ‫اضافه‬ ‫آن‬ ‫به‬. ‫نسخۀ‬6‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1988‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫زبان‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫قابلیت‬ ‫داراي‬ ،.PLSQL ‫نسخه‬6/2‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1989‫قابلیت‬ ‫داراي‬ ،.Parallel Server ‫نسخۀ‬7‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1992‫عامنلهناي‬ ‫سیسنتم‬ ‫بنراي‬ ‫اوراکل‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬ ،UnixLinux‫طراحنی‬ ‫شد‬.
 • 13. ‫نسخۀ‬7/1‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬ :1994‫روي‬ ‫بنر‬ ‫اجرا‬ ‫قابل‬ ،،PC‫روز‬ ‫بنه‬ ‫نسنخه‬ ‫اینن‬ ‫در‬ ‫اوراکنل‬ ‫اصنلی‬ ‫سناختار‬ ‫شد‬ ‫رسانی‬. ‫نسخۀ‬8‫نننال‬‫س‬ ‫در‬ ‫ننند‬‫ی‬‫تول‬ :1997‫را‬ ‫ننننگینتري‬‫س‬ ‫ننناي‬‫ه‬‫داده‬ ،‫داد‬ ‫نننرار‬‫ق‬ ‫نننش‬‫ش‬‫پو‬ ‫نننت‬‫ح‬‫ت‬ ‫را‬ ‫نننتري‬‫ش‬‫بی‬ ‫ننناربران‬‫ک‬ ، ‫تبنادل‬ ‫داشت‬ ‫بالتري‬ ‫دسترسی‬ ‫قابلیت‬ ،‫میکرد‬. ‫نسخۀ‬:8i‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬1991‫اینترنتی‬ ‫نسخۀ‬ ،‫جاوا‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫نوشته‬ ،= (.(i ‫نسخۀ‬:9i‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬2001‫قبلیت‬ ‫داراي‬ ،.Real application Server ‫نسخۀ‬:10g‫سال‬ ‫در‬ ‫تولید‬2004،(،(grid=g‫است‬ ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫اوراکل‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫این‬. ‫نسخه‬11g: ‫نسخه‬12g: ‫پیکربندي‬ ‫فایلهاي‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫پیکربندي‬ ‫فایلهاي‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬: TNSnames.ora o Listener.ora o Sql.ora o Spfile[SID].ora o Pwd[SID].ora o :TNSnames.ora ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطلعات‬ ‫پیکربندي‬ ‫فایل‬ ‫این‬Net Service Name‫بنراي‬ ‫کنه‬ ‫شنده‬ ‫ایجناد‬ ‫هناي‬ ‫پیکربندي‬ ‫در‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫برقراري‬SQL*Net‫منی‬ ‫نگهنداري‬ ‫را‬ ‫باشند‬ ‫منی‬ ‫نیناز‬ ‫مورد‬ ‫تعریف‬ ‫براي‬ ‫کند‬.Net Service Name‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫ابزارهاي‬ ‫از‬: 1‫گرافیکی‬ ‫برنامه‬ -Net Manager
 • 14. 2‫گرافیکی‬ ‫برنامه‬ -Nat Configuration Assistant 3-Notepad ‫هر‬Net Service Name‫از‬4‫شود‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫زیر‬ ‫مشخصه‬: 1‫کامپیوتر‬ ‫نام‬ -Server‫یا‬ ‫و‬IP‫آن‬ 2‫ا‬‫ا‬ ‫عمدت‬ ‫که‬ ‫ارتباطی‬ ‫پروتکل‬ -TCP/IP‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬. 3‫درگاه‬ ‫شماره‬ -Listener‫ا‬‫ا‬ ‫عمدت‬ ‫که‬1251‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬. 4‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫نام‬ -SID‫یا‬ ‫و‬Global Database Name‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫بانک‬. :PWD[SID].ora ‫کنه‬ ‫فایل‬ ‫این‬password‫مجنوز‬ ‫داراي‬ ‫کنه‬ ‫کناربرانی‬ ‫تمنام‬ ‫عبنور‬ ‫کلمنه‬ ‫و‬ ‫ننام‬ ‫شنود‬ ‫منی‬ ‫نامینده‬ SYSDBA‫یا‬ ‫و‬SYSOPER‫مسنیر‬ ‫در‬ ‫همنواره‬ ‫فاینل‬ ‫اینن‬ ‫کنند‬ ‫منی‬ ‫نگهنداري‬ ‫را‬ ‫باشنند‬ ‫منی‬. ORACLE_HOME/database‫دارد‬ ‫قننرار‬.SYSDBA‫و‬SYSOPER‫بانننک‬ ‫در‬ ‫مجننوزي‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اطلعاتی‬Instance‫جهنت‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬shutdown ، start‫تغیینر‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫واگذار‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پارامترهاي‬.Oracle 10g‫کناربر‬ ‫تنها‬SYS‫پنیش‬ ‫صنورت‬ ‫بنه‬ ‫مجوز‬ ‫داراي‬ ‫فرض‬SYSDBA‫مجنوز‬ ‫ویژگنی‬ ‫تنرین‬ ‫مهم‬ ‫باشد‬ ‫می‬.SYSDBA‫و‬SYSOPER ‫اطلعناتی‬ ‫باننک‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬shutdown‫و‬ ‫شنده‬ ‫وصنل‬ ‫مجوز‬ ‫اعطاي‬ ‫با‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫مطلوب‬ ‫وضعیت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬.SYSDBA‫و‬SYSOPER‫سنا‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬ ‫عبور‬ ‫کلمه‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کاربران‬ ‫یر‬password‫دستور‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬. ‫مجوز‬ ‫واگذاري‬SYSDBA‫و‬SYSOPER‫است‬ ‫زیر‬ ‫صورت‬ ‫به‬: ;GRANT SYSDBA TO username ;GRANT SYSOPER TO username
 • 15. :Spfile[SID].ora ‫هر‬Instance‫را‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫باید‬INIT.ORA‫و‬ ‫پارامترهنا‬ ‫تنظنیم‬ ‫بنراي‬ ‫نامند‬ ‫می‬ ‫زمنان‬ ‫در‬ ‫پنارامتري‬ ‫فاینل‬ ‫اینن‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خود‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانکی‬ ‫وضعیت‬.Start‫شندن‬Instance ‫که‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫خوانده‬ ‫مدیریتی‬ ‫ابزارهاي‬ ‫توسط‬start ، Instance‫پنارامتري‬ ‫فاینل‬ ‫این‬ ‫شد‬ ‫که‬ ‫بعد‬ ‫دفعه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دیگر‬Instance‫دوباره‬start‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬. ‫بایند‬ ‫مدیریتی‬ ‫ایزارهاي‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬ ‫کامپیوتري‬ ‫روي‬ ‫بر‬Instance‫فاینل‬ ‫انند‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫آنجا‬ ‫در‬. ‫پارامتري‬INIT.ORA‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫براي‬: «‫اوراکل‬ ‫اي‬ ‫حافظه‬ ‫ساختار‬ ‫به‬ ‫تخصیص‬ ‫قابل‬ ‫فضاي‬ ‫میزان‬ «Rollback Segment‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬Instance‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬. «‫شود‬ ‫می‬ ‫پشتیبانی‬ ‫که‬ ‫زبانهایی‬ ‫سایر‬ ‫تنظیمات‬. «‫حالت‬ ‫براي‬ ‫اوراکل‬ ‫تنظیمات‬. Parallel Server «‫و‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬Control File‫هستند‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫هاي‬. «‫که‬ ‫زمانی‬Checkpoint‫شود‬ ‫می‬ ‫اعمال‬. «‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کنترلی‬ ‫ساختار‬ ‫براي‬ ‫محدودیت‬. «‫اندازي‬ ‫راه‬ ‫تنظیمات‬(Multi – Threaded Server(MTS «‫اجباري‬ ‫غیر‬ ‫زمینه‬ ‫پیش‬ ‫هاي‬ ‫پردازش‬ ‫دهی‬ ‫مقدار‬ «‫اطلعات‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فایل‬ ‫مسیر‬ ‫و‬ ‫نام‬Dump ،Trace‫نگنه‬ ‫را‬ ‫فایلها‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫داري‬. ‫از‬ ‫بنیش‬ ‫نندارد‬ ‫همنراه‬ ‫بنه‬ ‫را‬ ‫حساسنیتی‬ ‫هیچ‬ ‫حروف‬ ‫بودن‬ ‫بزرگ‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫پارامترها‬ ‫ترتیب‬.081 ‫فایل‬ ‫در‬ ‫پارامتر‬INIT.ORA‫اوراکنل‬ ‫کنه‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫پارامترها‬ ‫این‬ ‫اکثر‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تعریف‬ ‫قابل‬. ‫ینک‬ ‫از‬ ‫پارامترهنا‬ ‫اینن‬ ‫تعنداد‬ ‫اسنت‬ ‫یکسنان‬ ‫شنود‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬ ‫در‬.Version‫بنه‬ ‫اطلعناتی‬ ‫باننک‬ Version‫ننام‬ ‫بنه‬ ‫اوراکنل‬ ‫بنا‬ ‫همنواره‬ ‫نموننه‬ ‫پنارامتري‬ ‫فاینل‬ ‫ینک‬ ‫یابند‬ ‫می‬ ‫افزایش‬ ‫همواره‬ ‫بالتر‬. INIT.ORA‫دارد‬ ‫وجود‬. ‫براي‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫از‬start‫چنندین‬ ‫از‬ ‫تنوان‬ ‫منی‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫کردن‬.
 • 16. ‫یک‬ ‫براي‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬Instance‫بار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫واحد‬.startup‫تنهنا‬ ‫اطلعناتی‬ ‫بانک‬ ‫دیگنري‬ ‫تنظیمنات‬ ‫بنا‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫بخواهیم‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫پارامتري‬ ‫فایلهاي‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬. start‫را‬ ‫بانک‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ‫شود‬shutdown‫را‬ ‫آن‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫مجدد‬ ‫دیگر‬ ‫پارامتري‬ ‫فایل‬ ‫با‬ ‫و‬start‫بعضنی‬ ‫کرد‬. ‫مقدار‬ ‫داراي‬ ‫پارامترها‬ ‫از‬Minimum‫شنود‬ ‫گرفتنه‬ ‫نظنر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کمتنري‬ ‫مقندار‬ ‫اگنر‬ ‫کنه‬ ‫هستند‬ Instance‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬Start‫فاینل‬ ‫در‬ ‫اجبناري‬ ‫پارامتر‬ ‫تنها‬ ‫شود‬ ‫نمی‬.، INIT.ORA‫پنارامتر‬ CONTROL_FILES‫مسنیر‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫که‬ ‫است‬Control File‫هناي‬Instance‫منی‬ ‫مشنخص‬ ‫را‬ ‫کند‬.Control File‫زمان‬ ‫در‬Startup‫محل‬ ‫و‬ ‫نام‬ ‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫براي‬Data file‫و‬ ‫هنا‬Redo log File‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫هاي‬. ‫پننارامتري‬ ‫فایننل‬ ‫جنناي‬ ‫بننه‬INIT.ORA‫در‬Oracle 10g‫نننام‬ ‫بننه‬ ‫فایننل‬ ‫یننک‬ ‫از‬ SPFILEsid.ora‫از‬ ‫آن‬ ‫تغیینر‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫باینري‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫طریق‬Editor‫اطلعناتی‬ ‫باننک‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫تغییر‬ ‫براي‬ ‫ندارد‬ ‫وجو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬. ‫دستور‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫وصل‬ALTER SYSTEM‫عننوان‬ ‫به‬ ‫داد‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پارامترهاي‬. ‫ناحیه‬ ‫اندازه‬ ‫تغییر‬ ‫براي‬ ‫مثال‬shared pool‫از‬SGA‫اندازه‬ ‫به‬50M‫صنورت‬ ‫بنه‬ ‫دسنتور‬ ‫است‬ ‫زیر‬: ALTER SYSTEM ;SET shared _pool size=50 M ‫در‬Oracle 10g‫فاینل‬ ‫وجنود‬ ‫براي‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫ابتدا‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬SPFILEsid.ORA ‫فاینل‬ ‫بنراي‬ ‫جسنتجو‬ ‫آنگناه‬ ‫باشند‬ ‫نداشنته‬ ‫وجنود‬ ‫مطلنوب‬ ‫مسنیر‬ ‫در‬ ‫فاینل‬ ‫این‬ ‫اگر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬. INIT.ORA‫و‬start‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بانک‬. ‫فایل‬ ‫پارامترهاي‬ ‫توان‬ ‫می‬INIT.ORA‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬Editor‫باننک‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬ ‫مطلوب‬ ‫پارامترهاي‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اطلعاتی‬start‫پارامترهناي‬ ‫تغیینر‬ ‫امکنان‬ ‫امنا‬ ‫کرد‬.SPFILE ‫توسط‬Editor‫حنذف‬ ‫صنورت‬ ‫در‬ ‫نندارد‬ ‫وجنود‬ ‫عامنل‬ ‫سیستم‬ ‫هاي‬.SPFILE‫از‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تنوان‬ ‫منی‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫طرییق‬INIT.ORA‫از‬ ‫بعند‬ ‫ینا‬ ‫و‬ ‫قبنل‬ ‫توانند‬ ‫منی‬ ‫دستور‬ ‫این‬ ‫کرد‬ ‫ایجاد‬.start ‫شدن‬Instance‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬. ;CREATE SPFILE FROM PFILE ‫فایل‬ ‫هر‬INIT.ORA‫یا‬SPFILE‫تا‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫پارامترهاي‬ ‫حداقل‬ ‫باید‬Instance‫باننک‬
 • 17. ‫بتواند‬ ‫اطلعاتی‬start‫شود‬. DB_NAME INSTANCE _NAME COMPATIBLE CONTROL_FILES UNDO_MANAGEMENT UNDO_TABLESPACE :Listener.ora Listener‫روي‬ ‫بر‬ ‫است‬ ‫پردازشی‬Server‫طنرف‬ ‫از‬ ‫ارتبناطی‬ ‫درخواستهناي‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫گوش‬ ‫جهت‬ Client‫به‬Server‫ترافیک‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬.Server‫یک‬ ‫گاه‬ ‫هر‬) Client‫یک‬ ‫یا‬Server‫ینک‬ ‫همانند‬ (Client‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫درخواست‬Server‫یک‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬Listener‫اگنر‬ ‫دارد‬ ‫عهنده‬ ‫بنه‬ ‫را‬ ‫ارتباط‬. ‫اطلعات‬Client‫اطلعات‬ ‫بر‬ ‫منطبق‬Listener‫آنگاه‬ ‫باشد‬Listener‫بنا‬ ‫ارتبناط‬ ‫مجوز‬Server‫را‬ ‫یک‬ ‫ارتباطی‬ ‫پروتکل‬ ‫هر‬ ‫ازاي‬ ‫به‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫صادر‬.Listener‫بنا‬ ‫ارتبناط‬ ‫برقنراري‬ ‫جهنت‬Server‫را‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫صادر‬. ‫پیکربندي‬:Listener ‫گرافیکی‬ ‫محیط‬ ‫طریق‬ ‫از‬Net manager‫انتخاب‬ ‫و‬Listeners‫امکنان‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫کلیک‬ ‫سپس‬ ‫و‬)+( ‫یک‬ ‫ایجاد‬Listener‫یک‬ ‫تنها‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جدید‬.Listener‫بنه‬ ‫کنه‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫اطلعاتی‬ ‫بانک‬ ‫براي‬ ‫روي‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬Server‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬Listener‫بیشنتر‬ ‫هاي‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫هاي‬ ‫پروتکل‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یا‬ ‫و‬Listener‫مربنوط‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫قبال‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫پیکربندي‬ ‫به‬Listener.ora‫شود‬ ‫ذخیره‬. :TNSListener ‫درگاه‬ ‫شماره‬ ‫کردن‬ ‫باز‬ ‫وظیفه‬ ‫پردازش‬ ‫این‬1521‫ماشنین‬ ‫روي‬ ‫بنر‬ ‫را‬Server‫اینن‬ ‫دارد‬ ‫عهنده‬ ‫بنه‬. ‫پنارامتري‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫پارامترهاي‬ ‫پردازش‬Listener.ora‫آورد‬ ‫منی‬ ‫دسنت‬ ‫بنه‬. ‫پردازش‬ ‫اینن‬ ‫.اگر‬Start‫پیکربندي‬ ‫فایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشود‬Listener.ora‫باننک‬ ‫بنه‬ ‫دسنتیابی‬ ‫باشند‬ ‫نداشنته‬ ‫وجود‬
 • 18. ‫درگاه‬ ‫شماره‬ ‫زیرا‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫ممکن‬ ‫اوراکل‬ ‫اطلعاتی‬.1521‫بنراي‬ ‫نیناز‬ ‫منورد‬ ‫پارامترهاي‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پیکربندي‬SQL*Net‫بنا‬ ‫ارتبناط‬ ‫برقنراري‬ ‫بنراي‬ ‫پردازش‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫بنابراین‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫باشد‬ ‫می‬. ‫است‬ ‫ضروري‬ ‫بانک‬. ‫ننونیکس‬‫ی‬ ‫ننا‬‫ی‬ ‫و‬ ‫ننوکس‬‫ن‬‫لی‬ ‫ننل‬‫م‬‫عا‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫گرددا‬ ‫می‬ ‫اجرا‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫فرمان‬ ‫خنط‬ ‫از‬ ‫اجراینی‬ ‫فاینل‬ ‫اینن‬ . ‫شود‬ ‫اجنرا‬ ‫دسنتی‬ ‫صنورت‬ ‫بنه‬ ‫باید‬ ‫سرویس‬ ‫این‬. ‫یک‬ ‫طی‬ ‫با‬ ‫ت‬ ‫ار‬ ‫کل‬ ‫ت‬ ‫پرو‬ ‫هر‬ ‫ازاي‬ ‫به‬Listener‫ارتبناطی‬ ‫پروتکنل‬ ‫آن‬ ‫بنراي‬ ‫کنه‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیاز‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫پیکربندي‬.Listener‫در‬ ‫کنه‬ ‫اسنت‬ ‫پردازشنی‬ ‫سناختاري‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫امکنان‬ ‫عامنل‬ ‫سیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫بنابراین‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬.start‫ینا‬ ‫و‬stop ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پردازش‬ ‫این‬ ‫کردن‬.
 • 19. ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬ ‫اوراکل‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫نصب‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬: : ::
 • 20. ‫اوراکل‬ ‫نصب‬12cR1‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬Oracle Linux 6: ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬Oracle Linux 6.3‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬. ‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیاز‬. ‫در‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬Oracle Linux 6‫بسته‬oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.3. Oracle Linux 6‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫و‬yum‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬. ‫نسخه‬Oracle Linux 6.3‫نصب‬ ‫چگونگی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬-Oracle 12c 64 bit‫آموزش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نصب‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫خواهم‬. . •‫نسخه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬64‫بیتی‬3.Oracle Linux 6 •‫برنامه‬ ‫نصب‬oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall •‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫تنظیم‬Oracle 12g 64 bit ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫توایند‬ ‫می‬ ‫راهنما‬ ‫این‬ ‫از‬CentOS 6‫یا‬RHLE 6‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دایرکتوری‬ ‫یک‬80‫هستند‬ ‫نصب‬ ‫ها‬ ‫پارتیشن‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫سفارشی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫گیابایتی‬. •‫حداقل‬2‫حافظه‬ ‫گیگابایت‬+2‫فضای‬ ‫گیگابایت‬swap‫فضای‬ ‫کمبود‬ ‫صورت‬ ‫در‬ .swap‫توانید‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫راهنمای‬ ‫از‬swap file‫یا‬swap partition‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫فضایی‬ ‫افزودن‬ ‫برای‬ ‫جدید‬. ‫بسته‬ ‫مورد‬ ‫در‬oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall ‫در‬ ‫پیشفرض‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بسته‬ ‫این‬DVD‫توزیع‬Oracle Linux‫برای‬ ‫آنرا‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫شامل‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫شدن‬ ‫نصب‬.
 • 21. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫اوراکل‬ ‫بتواند‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫شما‬ ‫توزیع‬. ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫که‬ ‫کردید‬ ‫فراموش‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫اوراکل‬. ‫دستور‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫توزیع‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫توانید‬yum‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬. ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫دیگر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫جز‬ ‫به‬ ‫دیگری‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫لینوکس‬ ‫کرنل‬Oracle Linux‫مانند‬CentOS‫و‬RHLE‫استفاده‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تغییراتی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫پیکربندی‬ ،‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫کنید‬ ‫می‬oracle-rdbms-server- 12cR1-preinstall‫با‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫دستی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫خدکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫فرمت‬rpm‫کنید‬ ‫استفاده‬. ‫نصب‬ ‫های‬ ‫گام‬Oracle 12cR1‫توزیع‬ ‫در‬Oracle linux 6.x ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گام‬. •‫نخست‬ ‫گام‬‫بسته‬ ‫نصب‬ :oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall‫توزیع‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬Oracle Linux 6.x‫این‬ ‫کردید‬ ‫فراموش‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫لزم‬ ‫تغییرات‬ ‫و‬ ‫تنظیمات‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬. ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫آنرا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫توزیع‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسته‬. yum install oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall -y ‫های‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫اگر‬CentOS 6.x‫یا‬RHLE 6.x‫را‬ ‫تغییرات‬ ‫دستی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬: 1‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫باید‬ ‫نخست‬ –oracle‫گروه‬ ‫دو‬ ‫و‬oinstall‫و‬dba‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬: groupadd -g 54321 oinstall groupadd -g 54322 dba groupadd -g 54323 oper groupadd -g 54324 backupdba
 • 22. useradd -u 54321 -g oinstall -G dba,oper oracle 2‫از‬ ‫استفاده‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫دستورا‬ ‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬) . –yum‫مخزن‬ ‫و‬ Public‫یا‬ULN( yum install binutils -y yum install compat-libcap1 -y yum install compat-libstdc++-33 -y yum install compat-libstdc++-33.i686 -y yum install gcc -y yum install gcc-c++ -y yum install glibc -y yum install glibc.i686 -y yum install glibc-devel -y yum install glibc-devel.i686 -y yum install ksh -y yum install libgcc -y yum install libgcc.i686 -y yum install libstdc++ -y yum install libstdc++.i686 -y yum install libstdc++-devel -y yum install libstdc++-devel.i686 -y yum install libaio -y yum install libaio.i686 -y yum install libaio-devel -y yum install libaio-devel.i686 -y yum install libXext -y yum install libXext.i686 -y yum install libXtst -y yum install libXtst.i686 -y yum install libX11 -y yum install libX11.i686 -y yum install libXau -y
 • 23. yum install libXau.i686 -y yum install libxcb -y yum install libxcb.i686 -y yum install libXi -y yum install libXi.i686 -y yum install make -y yum install sysstat -y yum install unixODBC -y yum install unixODBC-devel -y ‫فایل‬ ‫در‬ ‫کرنل‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫تغییرات‬ –etc/sysctl.conf‫وجود‬ ‫پارامتری‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬. / ‫با‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطوط‬ ‫باید‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫زیر‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫مقدارش‬ ‫باشد‬ ‫لزم‬ ‫شاید‬ ‫دارد‬. ‫مانند‬ ‫دلخواه‬ ‫ویرایشگر‬vi‫کنید‬ ‫باز‬ ‫را‬ ‫فایل‬. fs.file-max = 6815744 kernel.sem = 250 32000 100 128 kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 1073741824 kernel.shmmax = 4398046511104 net.core.rmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 4194304 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 1048576 fs.aio-max-nr = 1048576 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫بال‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫سپس‬. sysctl -p
 • 24. 4‫فایل‬ ‫در‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ –etc/limits.conf‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫فایل‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطوط‬. / oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile 65536 oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384 oracle soft stack 10240 oracle hard stack 32768 ‫دوم‬ ‫گام‬‫فایل‬ ‫ویرایش‬ : etc/hosts/ : ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ (hostname) ‫فایل‬ ‫باید‬ hosts ‫ویرایش‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫سیستم‬ ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬ ‫کنیم‬. oracle12c-falearn ‫آدرس‬ ‫و‬192.168.32.142‫فایل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ hosts ‫است‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬. •‫سوم‬ ‫گام‬‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫تمامی‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ : ‫نام‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫ایجاد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نصب‬.oracle‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬oinstall‫و‬dba‫گروه‬ ‫که‬ oinstall‫کاربر‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬ ‫بعنوان‬oracle‫کاربر‬ ‫پسورد‬ ‫لزم‬ ‫پس‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.oracle ‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫را‬passwd‫کنیم‬ ‫تنظیم‬. sudo passwd oracle •‫چهارم‬ ‫گام‬‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ : xhost +HOSTNAME sample xhost +oracle12c.falearn •‫پنجم‬ ‫گام‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫پنجم‬ ‫گام‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫های‬ ‫دایرکتوری‬ ‫ایجاد‬ :
 • 25. ‫گیرند‬. mkdir -p /u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1 chown -R oracle:oinstall /u01 chmod -R 775 /u01 •‫ششم‬ ‫گام‬‫فایل‬ ‫اوراکل‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫ایجاد‬. :bash_profile‫کاربر‬oracle‫با‬ ‫را‬vi ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫متغیر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫خطوط‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫باز‬. ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫پست‬ ‫همین‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫اوراکل‬( ) ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ،‫خودتان‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شوند‬. . TMP=/tmp; export TMP TMPDIR=$TMP; export TMPDIR ORACLE_HOSTNAME=oracle12c.royaflash; export ORACLE_HOSTNAME ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/db_1; export ORACLE_HOME ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
 • 26. •‫هفتم‬ ‫گام‬‫متغیر‬ ‫تنظیم‬ :DISPLAY‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫کافیست‬ ‫تنها‬. DISPLAY=HOSTNAME:0.0; export DISPLAY simple DISPLAY=oracle12c.falearn:0.0; export DISPLAY ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫سپس‬reboot‫کنید‬. reboot •‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬: •‫هشتم‬ ‫گام‬‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬ :oracle‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬Oracle‫با‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫فشرده‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬) . ‫دایرکتوری‬Downloads‫کاربر‬ ‫خانگی‬ ‫دایرکتوری‬ ‫در‬oracle‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫قرار‬(. cd ~/Downloads unzip linuxamd64_12c_database_1of2.zip && unzip linuxamd64_12c_database_2of2.zip •‫نهم‬ ‫گام‬‫پوشه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬ :database‫دستور‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬runInstaller‫اجرا‬ ‫را‬ ‫کنید‬. cd ~/database ; ./runInstaller •‫دهم‬ ‫گام‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گام‬. : 1‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫درست‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬ ‫اگر‬ –1‫نصب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باشد‬. ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫سیستمی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اوراکل‬2‫حافظه‬ ‫گیابایت‬RAM‫حافظه‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬swap‫داریم‬. ‫شکل‬ ‫پیغام‬2‫را‬yes‫کنید‬.
 • 28. ‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ -3‫گزینه‬Skip software update‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬. 3‫شکل‬ ‫در‬ –4‫گزینه‬Create and configure a database‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬. 4‫شکل‬ ‫در‬ –5‫توانید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫نوع‬ ‫یا‬ ‫کلس‬ ‫باید‬.Desktop‫یا‬Server ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬. 5‫شکل‬ ‫در‬ –6‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫باید‬Single instance database installation‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬. 6‫شکل‬ ‫در‬ –7‫گزینه‬ ‫باید‬Typical install‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬. 7‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –8‫های‬ ‫متغیر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دایرکتوری‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫تنظیمات‬ ‫پنجره‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫مدیرتی‬ ‫پسورد‬ ‫باید‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫دهی‬ ‫مقدار‬ ‫بال‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬.12c‫الگوی‬ ‫اوراکل‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫پسورد‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬. . 8‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ –9‫روی‬Next‫گام‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬.Oracle Inventory‫شود‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬. 9‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬ –10‫مطابق‬ ‫سپس‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫ها‬ ‫نیازمندی‬ ‫وجود‬ ‫برای‬ ‫بررسی‬ ‫یک‬. ‫شکل‬ ‫با‬11‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫اید‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫خلصه‬ ‫یک‬. 10‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –12‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫نصب‬ ‫فرایند‬‫بکشد‬ ‫طول‬ ‫نیز‬ ‫مدتی‬.
 • 29. 11‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –13‫دستور‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫دو‬– .su‫را‬ ، ‫مجوز‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬root‫شده‬ ‫گفته‬ ‫اجرا‬ ‫چگونگی‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اسکریپت‬. ‫است‬. 12‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ –14‫وارد‬Oracle Database Configuration‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫سپس‬ ‫شوید‬ ‫می‬.15‫یعنی‬ Database Configuration Assistant‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫آغاز‬. 13‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫سپس‬ –16‫فرایند‬Database Configuration Assistant‫شود‬ ‫می‬ ‫تکمیل‬‫روی‬ ‫باید‬ ‫و‬ Password Management‫کاربران‬ ‫پسورد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬SYS‫و‬SYSTEM‫شکل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬. ‫به‬ ‫شدن‬ ‫متصل‬ ‫برای‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫آدرسی‬Oracle Enterprise Manager‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬. 14‫شکل‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ –17‫روی‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫نصب‬ ‫فرایند‬Finish‫کنید‬ ‫کلیک‬. 15‫آدرس‬ ‫نصب‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬ –OEM‫با‬ ‫مطابق‬ ‫که‬ ‫را‬Hostname‫مطابق‬ ‫کرده‬ ‫وارد‬ ‫مرورگر‬ ‫در‬ ‫شماست‬) ‫شکل‬18‫کاربر‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ (SYSTEM‫شوید‬ ‫وارد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫بودید‬ ‫کرده‬ ‫تنظیم‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫پسوردی‬ ‫و‬. ‫شکل‬ ‫)مانند‬19( ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫گام‬ •‫یازدهم‬ ‫گام‬‫فایل‬ :etc/oratab‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫زیر‬ ‫مطابق‬ ‫را‬. / vi /etc/oratab ‫زیر‬ ‫خط‬ ‫در‬orcl‫باید‬ ‫حتمن‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫نام‬Y‫باشد‬ ‫آمده‬ ‫خط‬ ‫انتهای‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬. ( ) orcl:/u01/app/oracle/product/12.1.0/db_1:Y
 • 46. ‫اوراکل‬ ‫نصب‬11g R2‫لینوکس‬ ‫اوراکل‬ ‫در‬6.3 ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫از‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬Oracle Linux 6.3‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬. ‫تنظیمات‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫توزیع‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫در‬ ‫تنظیمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫نیاز‬. ‫در‬ ‫ولی‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬Oracle Linux 6‫بسته‬oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫اعمال‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫تنظیمات‬ ‫تمامی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬.3. Oracle Linux 6‫دستور‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫یا‬ ‫و‬yum‫حاظر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬. ‫نسخه‬Oracle Linux 6.3‫نصب‬ ‫چگونگی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬-Oracle 11g 64 bit‫آموزش‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گفته‬ ‫نصب‬ ‫نیازهای‬ ‫پیش‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫داد‬ ‫خواهم‬. . •‫نسخه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬64‫بیتی‬3.Oracle Linux 6 •‫برنامه‬ ‫نصب‬oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall •‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫تنظیم‬Oracle 11g 64 bit ‫بسته‬ oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬. yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall -y •‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬Oracle Linux 6.3‫انجام‬ ‫دستی‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫باید‬ ‫کنید‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫دهید‬. •‫خواهد‬ ‫نصب‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬ ‫تمامی‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫کاربری‬ ‫ایجاد‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫شد‬.oracle‫های‬ ‫گروه‬ ‫و‬oinstall‫و‬dba‫گروه‬ ‫که‬oinstall‫بعنوان‬ ‫کاربر‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬oracle‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬.
 • 47. groupadd -g 5250 oinstall groupadd -g 5251 dba groupadd -g 5252 oper useradd -u 5250 -g oinstall -G dba,oper oracle •‫اعداد‬ ‫جای‬ ‫به‬UID‫و‬GID‫کنید‬ ‫جایگزین‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫دلخواه‬ ‫عدد‬ ‫هر‬ ‫بال‬. •‫فایل‬ ‫درون‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫دارند‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫کرنل‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬ ‫بسته‬ ‫این‬ ‫نصب‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ etc/sysctl.conf‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫تنظیم‬. / fs.file-max = 6815744 kernel.sem = 250 32000 100 128 kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 1073741824 kernel.shmmax = 4398046511104 net.core.rmem_default = 262144 net.core.rmem_max = 4194304 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 1048576 fs.aio-max-nr = 1048576 net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500 •‫برای‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫تعداد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فرایند‬ ‫تعداد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫محدودیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫همچنین‬oracle ‫فایل‬ ‫درون‬etc/security/limits.conf‫کنید‬ ‫اعمال‬. / oracle soft nofile 1024 oracle hard nofile 65536 oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc 16384
 • 48. oracle soft stack 10240 oracle hard stack 32768 •‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫نصب‬Oracle 11g‫بسته‬ ‫نصب‬ ‫با‬ .oracle-rdbms-server-11cR2- preinstall‫گیرد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫بال‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫مراحل‬ ‫تمامی‬. yum install binutils -y yum install compat-libcap1 -y yum install compat-libstdc++-33 -y yum install compat-libstdc++-33.i686 -y yum install gcc -y yum install gcc-c++ -y yum install glibc -y yum install glibc.i686 -y yum install glibc-devel -y yum install glibc-devel.i686 -y yum install ksh -y yum install libgcc -y yum install libgcc.i686 -y yum install libstdc++ -y yum install libstdc++.i686 -y yum install libstdc++-devel -y yum install libstdc++-devel.i686 -y yum install libaio -y yum install libaio.i686 -y yum install libaio-devel -y yum install libaio-devel.i686 -y yum install libXext -y yum install libXext.i686 -y yum install libXtst -y
 • 49. yum install libXtst.i686 -y yum install libX11 -y yum install libX11.i686 -y yum install libXau -y yum install libXau.i686 -y yum install libxcb -y yum install libxcb.i686 -y yum install libXi -y yum install libXi.i686 -y yum install make -y yum install sysstat -y yum install unixODBC -y yum install unixODBC-devel -y ‫برنامه‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬oracle-rdbms-server-11cR2-preinstall‫درون‬ ‫را‬ ‫تنظیمات‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫نخست‬ ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫لینوکسی‬ ‫توزیع‬ ‫محیط‬. ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫سیستم‬ ‫پیکربندی‬ ‫های‬ ‫گام‬ •‫فایل‬ ‫ویرایش‬etc/hosts‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬) : /hostname‫فایل‬ ‫باید‬ (hosts‫کنیم‬ ‫ویرایش‬ ‫را‬. ‫من‬ ‫سیستم‬ ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫مثال‬ ‫بطور‬oraclesrv.localhost‫آدرس‬ ‫و‬192.168.1.2‫فایل‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬ hosts‫است‬ ‫زیر‬ ‫بصورت‬.
 • 50. ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬root‫کاربر‬ ‫برای‬oracle‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫پسورد‬. – su passwd oracle • ‫ماشین‬ ‫نام‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ xhost +HOSTNAME Sample xhost +oraclesrv.localhost •‫ننل‬‫ی‬‫فا‬ ‫ننل‬‫ک‬‫اورا‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫لزم‬ ‫محیطی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫ایجاد‬.bash_profile‫اربر‬‫ک‬oracle‫ا‬‫ب‬ ‫را‬vi‫و‬ ‫د‬‫کنی‬ ‫از‬‫ب‬ ‫ننل‬‫ک‬‫اورا‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننام‬‫گ‬‫هن‬ ‫در‬ ‫ننا‬‫ه‬ ‫ننر‬‫ی‬‫متغ‬ ‫ننن‬‫ی‬‫ا‬ ‫ننه‬‫ک‬ ‫ننید‬‫ش‬‫با‬ ‫ننته‬‫ش‬‫دا‬ ‫ننوجه‬‫ت‬ ‫نند‬‫ی‬‫کن‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫ننر‬‫ی‬‫ز‬ ‫ننوط‬‫ط‬‫خ‬ ‫ننپس‬‫س‬. ‫ننی‬‫ب‬‫آ‬ ‫هنای‬ ‫ننر‬‫ی‬‫متغ‬ ‫نند‬‫ی‬‫توان‬ ‫ننی‬‫م‬ ‫ننوند‬‫ش‬ ‫داده‬ ‫ننر‬‫ی‬‫تغی‬ ‫اوراکنل‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫نباید‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬. ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ،‫خودتان‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬ ‫را‬ ‫رنگ‬. TMP=/tmp; export TMP TMPDIR=$TMP; export TMPDIR ORACLE_HOSTNAME=oraclesrv.localhost; export ORACLE_HOSTNAME ORACLE_UNQNAME=orcl; export ORACLE_UNQNAME ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
 • 51. CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH ‫متغیر‬ ‫تنظیم‬DISPLAY‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترمینال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫کافیست‬ ‫تنها‬. . DISPLAY=HOSTNAME:0.0; export DISPLAY Sample DISPLAY=oraclesrv.localhost:0.0; export DISPLAY •‫را‬ ‫سیستم‬ ‫سپس‬reboot‫کنید‬. reboot ‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫های‬ ‫گام‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫پس‬: •‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫با‬oracle‫شوید‬ ‫سیستم‬ ‫وارد‬ •‫شده‬ ‫دانلود‬ ‫های‬ ‫فایل‬Oracle 11gR2‫کنید‬ ‫خارج‬ ‫فشرده‬ ‫حالت‬ ‫از‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬. unzip linux.64_11gR2_database_1of2.zip && unzip linux.64_11gR2_database_2of2.zip
 • 52. •‫پوشه‬ ‫وارد‬ ‫ابتدا‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫با‬database‫دستور‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫شده‬runInstaller‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬. cd ~/database ; ./runInstaller ‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫خروجی‬ ‫باید‬ ،‫باشد‬ ‫درست‬ ‫موارد‬ ‫تمامی‬ ‫اگر‬1‫نصب‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫باشد‬. ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫سیستمی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اوراکل‬2‫حافظه‬ ‫گیابایت‬RAM‫حافظه‬ ‫مناسب‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬swap‫داریم‬. •‫شکل‬ ‫مطابق‬2‫روی‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫لزم‬ ‫اطلعات‬ ‫اگر‬ ،Next‫اطلعات‬ ‫اگر‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬. ‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫نکنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫درخواستی‬3‫روی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫خطا‬ ‫یک‬.Yes‫شکل‬ ‫در‬3‫کلیک‬ ‫کنید‬. •‫گزینه‬ ‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫در‬Create and configure a database‫شکل‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.4 •‫گزینه‬ ‫بعدی‬ ‫گام‬ ‫در‬Desktop Class‫شکل‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.5 •‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫پنجره‬ ‫در‬6‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫نام‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫توجه‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پسورد‬ ‫یک‬ ‫تنها‬.orcl ‫فایل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ،‫ها‬ ‫مسیر‬ ‫و‬bash_profile‫پسورد‬ ‫اگر‬ ‫باشد‬ ‫می‬. ‫شکل‬ ‫خطای‬ ،‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫نامناسبی‬7‫روی‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬).Yes‫شکل‬ ‫در‬7‫کنید‬ ‫کلیک‬( •‫شکل‬ ‫پنجره‬8‫را‬Next‫کنید‬. •‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬9‫مثال‬ ‫بطور‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ،‫ها‬ ‫نساز‬ ‫پیش‬ ‫تمامی‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بررسی‬ ،. Checking OS Kernel parameter •‫شکل‬ ‫در‬10‫نسخه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫لزم‬ ‫های‬ ‫بسته‬ ‫تمامی‬ ‫آیا‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫بررسی‬. ‫شکل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫نسخه‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫سیستم‬ ‫روی‬ ‫بسته‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫نصب‬10،‫باشد‬ ‫متفاوت‬ ignore all‫روی‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬Next‫کنید‬ ‫کلیک‬. •‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬11‫روی‬Save response file‫شکل‬ ‫نمایید‬ ‫ذخیره‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کلیک‬.12‫اجباری‬ ‫البته‬ – ‫توانید‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬‫شکل‬ ‫پنجره‬11‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫بدون‬ ‫را‬Next‫کنید‬. •‫شکل‬ ‫مطابق‬13‫اوراکل‬ ‫نصب‬ ‫تا‬ ‫کشد‬ ‫می‬ ‫طول‬ ‫مدتی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫شدن‬ ‫نصب‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫اوراکل‬ ،. ‫شود‬ ‫تکمیل‬.
 • 53. •‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫مدتی‬ ‫از‬ ‫پس‬14‫پنجره‬Database Configuration Asistance‫تکمیل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باز‬. ‫آنرا‬ ‫کشید‬ ‫خواهد‬ ‫طول‬ ‫مدتی‬ ‫نیز‬ ‫فرایند‬ ‫این‬).Stop‫نکنید‬( •‫شکل‬ ‫فرایند‬ ‫تکمیل‬ ‫از‬ ‫پس‬14‫شکل‬ ‫مطابق‬ ،15‫کاربران‬ ‫پسورد‬ ‫تنظیم‬ ‫برای‬SYS‫و‬SYSTEM‫روی‬ Password Management‫کنید‬ ‫کلیک‬. •‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬16‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫پسورد‬SYS‫و‬SYSTEM‫دیگر‬ ،‫بینید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬. ‫پیشفرض‬ ‫بصورت‬ ‫کاربران‬Lock‫روی‬ ‫سپس‬ ‫هستند‬.OK‫کنید‬ ‫کلیک‬. •‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬17‫دستور‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫اسکریپت‬ ‫دو‬– .su‫را‬ ، ‫مجوز‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬root‫گفته‬ ‫اجرا‬ ‫چگونگی‬ ‫شکل‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫اجرا‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اسکریپت‬) . ‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫ها‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫است‬ ‫شده‬(.18‫روی‬ ،OK‫شکل‬ ‫پنجره‬ ‫در‬17‫کنید‬ ‫کلیک‬. •‫روی‬ ‫کلیک‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫نهایت‬ ‫در‬OK‫شکل‬ ‫پنجره‬17‫شکل‬ ‫پنجره‬ ،19‫نصب‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نشان‬. ‫روی‬ ‫شد‬ ‫تمام‬ ‫اوراکل‬.Close‫کنید‬ ‫کلیک‬. ‫نصب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اوراکل‬ ‫اگر‬Login‫در‬ ‫که‬ ‫اوراکل‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ،‫ویندوز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫به‬) ‫پست‬ ‫این‬orcl‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ، ‫شد‬ ‫گذاری‬ ‫نام‬(start‫کاربر‬ ‫با‬ ‫ابتدا‬ ‫باید‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫شود‬ ‫می‬.sys ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ‫وارد‬startup open‫شکل‬ ‫مطابق‬ ‫کنید‬.20،‫اسکریپت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫البته‬ . ‫خودکار‬ ‫بصورت‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬start‫کنید‬.
 • 74. ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫ما‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫نکته‬:oracle 10g‫های‬ ‫نیاز‬ ‫پیش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫میکنیم‬ ‫نصب‬ ‫را‬. ‫از‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫ما‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫سیستمی‬oracle linux 4.8‫بگیریم‬ ‫بهره‬. ‫در‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫پارامتر‬etc/sysctl.conf‫است‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫به‬: # Kernel sysctl configuration file for Enterprise Linux # # For binary values, 0 is disabled, 1 is enabled. See sysctl(8) and # sysctl.conf(5) for more details. # Controls IP packet forwarding net.ipv4.ip_forward = 0 # Controls source route verification net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1 # Do not accept source routing net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0 # Controls the System Request debugging functionality of the kernel kernel.sysrq = 1 # Controls whether core dumps will append the PID to the core filename. # Useful for debugging multi-threaded applications. kernel.core_uses_pid = 1 fs.file-max = 327679 kernel.msgmni = 2878 kernel.msgmax = 8192 kernel.msgmnb = 65536
 • 75. kernel.sem = 250 32000 100 142 kernel.shmmni = 4096 kernel.shmall = 1073741824 kernel.shmmax = 4398046511104 net.core.rmem_default = 262144 # For 11g recommended value for net.core.rmem_max is 4194304 net.core.rmem_max = 4194304 # For 10g uncomment the following line, comment other entries for this parameter and re- run sysctl -p # net.core.rmem_max=2097152 net.core.wmem_default = 262144 net.core.wmem_max = 262144 fs.aio-max-nr = 3145728 net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000 vm.lower_zone_protection = 100
 • 76. ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اوراکل‬ ‫نصاب‬ ‫پوشه‬ ‫به‬ ‫رفتن‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫گام‬ ‫اولین‬runinstaller‫باشد‬‫می‬.
 • 77. ‫قسمت‬ ‫در‬Installation Method‫ورت‬ ‫ص‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اول‬ ‫ه‬ ‫گزین‬ ‫د‬‫میباش‬ ‫ود‬ ‫موج‬ ‫ه‬ ‫گزین‬ ‫دو‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬: . : ‫ننی‬‫ش‬‫سفار‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫ننتری‬‫ش‬‫بی‬ ‫ننات‬‫ن‬‫امکا‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫ننرفته‬‫ش‬‫پی‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬ ‫نند‬‫ش‬‫با‬‫می‬ ‫ننرفته‬‫ش‬‫پی‬ ‫ننورت‬‫ص‬‫ب‬ ‫دوم‬ ‫ننه‬‫ن‬‫گزی‬ ‫و‬ ‫نناده‬‫س‬ ‫و‬ ‫ننا‬‫ه‬ ‫ننز‬‫م‬‫ر‬ ‫از‬ ‫داده‬ ‫نناه‬‫گ‬‫پای‬ ‫ننتمی‬‫س‬‫سی‬ ‫ننات‬‫م‬‫تنظی‬ ‫ننا‬‫ه‬ ‫یونیکد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫تنظیمات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫باشیم‬ ‫می‬ ‫سازی‬… . ‫ننق‬‫ی‬‫طر‬ ‫از‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننی‬‫س‬‫برر‬ ‫ننه‬‫ب‬ ‫ننا‬‫ج‬‫این‬ ‫در‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫ننه‬‫ک‬basic installation‫ننه‬‫ب‬ ‫نندی‬‫ع‬‫ب‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ننت‬‫خ‬‫پردا‬ ‫ننواهیم‬‫خ‬. ‫بررسی‬advanced installation‫را‬ ‫ننر‬‫ی‬‫ز‬ ‫ننه‬‫ن‬‫گزی‬ ‫دو‬ ‫نصنب‬ ‫قسنمت‬ ‫در‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫کلنی‬ ‫صنورت‬ ‫به‬ ‫پرداخت‬ ‫خواهیم‬. ‫هستیم‬ ‫دارا‬: Enterprise Edition standard Edition ‫؟‬ ‫چیست‬ ‫در‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫های‬‫تفاوت‬ ‫حال‬ ‫ننننبی‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننننم‬‫ج‬‫ح‬enterprise Edition‫از‬ ‫تر‬ ‫بیش‬standard‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫وده‬ ‫ب‬Enterprise‫ورت‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬ ‫ننی‬‫ل‬‫و‬ ‫ننود‬‫ش‬‫می‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫کنسول‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫لیسینر‬ ‫اتوماتیک‬standard‫دام‬‫اق‬ ‫د‬‫بای‬ ‫ود‬‫خ‬ ‫ا‬‫م‬ ‫نماییم‬ ‫مربوطه‬ ‫های‬ ‫پیکربندی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫به‬. ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬oracle home location‫ننایین‬‫پ‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫ودر‬ ‫ننم‬‫ی‬‫کن‬‫می‬ ‫نناب‬‫خ‬‫انت‬ ‫را‬ ‫ننب‬‫ص‬‫ن‬ ‫ننه‬‫ب‬ ‫ننوطه‬‫ب‬‫مر‬ ‫ننیر‬‫س‬‫م‬ ‫ننا‬‫م‬. ‫کناربران‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫ننور‬‫ب‬‫ع‬ ‫رمنز‬ ‫اینن‬ ‫کنه‬ ‫ننت‬‫س‬‫ا‬ ‫ننر‬‫ک‬‫ذ‬ ‫شنایان‬ ‫کنینم‬‫می‬ ‫انتخناب‬ ‫داده‬ ‫پایگناه‬ ‫ننرای‬‫ب‬ ‫ننوری‬‫ب‬‫ع‬ ‫رمز‬.SYS , SYSTEM,SYSMAN,DBSNMP‫میگیرد‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬.
 • 78. ‫قسنننمت‬ ‫در‬Specify Inventory directory and credentials‫ل‬ ‫مح‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ ‫ال‬ ‫ح‬:inventory directory‫نصب‬ ‫جهت‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
 • 79. ‫ننننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬Product-Specific Prerequisite Checks‫و‬ ‫ا‬ ‫پارامتره‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫نی‬ ‫ش‬ ‫پی‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬: ‫شود‬‫می‬ ‫بررسی‬ ‫تنظیمات‬.
 • 80. ‫نننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬summary‫را‬ ‫م‬ ‫ای‬‫داده‬ ‫ام‬ ‫انج‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫اتی‬ ‫تنظیم‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫مراح‬ ‫ه‬ ‫خلص‬ ‫و‬ ‫اختار‬ ‫س‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬ : ‫گزینه‬ ‫روی‬ ‫بعد‬ ‫نماییم‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬.install‫مینماییم‬ ‫کلیک‬.
 • 81. ‫قسمت‬ ‫در‬install‫نصب‬ ‫مرحله‬ ‫وارد‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ :oracle DB‫شویم‬‫می‬.
 • 82. ‫ننننننه‬‫ل‬‫مرح‬ ‫در‬configuration Assistants‫ه‬ ‫مرحل‬ ‫ن‬ ‫ای‬ :net cofiguraion assistant‫ا‬ ‫ی‬netca‫و‬ Database Configuration Assistant‫یا‬dbca‫و‬isql*plus configuration assistant‫شوند‬‫می‬ ‫نصب‬ .
 • 83. ‫قسمت‬ ‫در‬Database Configuration Assistant‫نمایید‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬. :
 • 84. ‫ننننای‬‫ه‬‫پارامتر‬ ‫ننننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫در‬Database Configuration Assistant‫د‬ ‫بینی‬‫می‬ ‫ه‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫مرحل‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫در‬. :Sid , GLOBAL Database name‫باشد‬‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬.
 • 85. ‫یابد‬ ‫اختصاص‬ ‫ساختاری‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫پسورد‬ ‫که‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫اختصاص‬ ‫ما‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫در‬.
 • 86. ‫نناربری‬‫ک‬ ‫ننام‬‫ن‬ ‫ننا‬‫ب‬ ‫ننتی‬‫س‬‫میبای‬ ‫ننا‬‫م‬ ‫ننمت‬‫س‬‫ق‬ ‫ننن‬‫ی‬‫ا‬ ‫در‬root‫را‬ ‫اج‬ ‫ر‬ ‫زی‬ ‫ای‬ ‫ه‬ ‫یر‬ ‫مس‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫کریپت‬ ‫اس‬ ‫و‬ ‫ده‬ ‫ش‬ ‫وارد‬ ‫نماییم‬. ‫نمود‬ ‫خواهید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫اجرا‬ ‫های‬ ‫اسکریپت‬ ‫بعدی‬ ‫صفحات‬ ‫در‬ ‫که‬.
 • 88. ‫میرسد‬ ‫اتمام‬ ‫به‬ ‫موفقیت‬. ‫مسیر‬ ‫از‬ ‫حال‬http://<ip> /em‫زار‬‫اب‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫رده‬‫ک‬ ‫مانیتور‬ ‫را‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫میتوانید‬ <sql developer‫دام‬‫اق‬ ‫نمایید‬ ‫ها‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫پرس‬ ‫انجام‬ ‫به‬.