Anúncio
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Anúncio
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Anúncio
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Anúncio
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Anúncio
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Anúncio
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
how add and remove Mgr in ceph cluster
Próximos SlideShares
radosgw radosgw
Carregando em ... 3
1 de 29
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

how add and remove Mgr in ceph cluster

 1. ‫حق‬ ‫بسمه‬ ‫نود‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ Mgr ‫در‬ : ‫نویسنده‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ : ‫نسخه‬ ۰.۱
 2. : ‫نویسنده‬ ‫درباره‬ ‫رشته‬ ‫آموخته‬ ‫دانش‬ ‫دخت‬ ‫اسمعیل‬ ‫یاشار‬ ‫بنده‬ cyber security . ‫هستم‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۱۵ . ‫دارم‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬ ‫سال‬ - - : ‫مولف‬ ‫مدرس‬ ‫مشاور‬ ‫داد‬ ‫شرح‬ ‫زیر‬ ‫های‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫بنده‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫جمله‬ ‫از‬ gnu/linux system/network/security/cloud Engineer/administrator & oracle dba | Linux Trainer |devops . ): ‫جدید‬ ‫دنیاهای‬ ‫کشف‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫به‬ ‫مند‬ ‫عالقه‬ . ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫استراتژی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫و‬ ‫اوتلو‬ ‫و‬ ‫شطرنج‬ ‫بازی‬ ‫به‬ ‫میتوانم‬ ‫من‬ ‫های‬ ‫سرگرمی‬ ‫از‬ ‫واقع‬ ‫در‬ / . ‫تبریز‬ ‫الگ‬ ‫گذاران‬ ‫بنیان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫و‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫دنیای‬ ‫عاشق‬ ‫هستم‬ ‫عاشق‬ ‫یک‬ ‫من‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫میتوانید‬ ‫چطور‬ ‫خب‬ Mob : 09141100257 Telegram ID Telegram channel Instagram Account Linkedin Account . ‫بشنوم‬ ‫را‬ ‫انتقادتون‬ ‫یا‬ ‫پیشنهاد‬ ‫هرگونه‬ ‫میشم‬ ‫خوشحال‬ ‫همچنین‬ : ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫را‬ ‫من‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫دیگر‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫چطور‬ ‫توی‬ slideshare ‫را‬ ‫کردم‬ ‫منتشر‬ ‫آزاد‬ ‫بصورت‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫های‬ ‫کتاب‬ ‫میتونید‬ ‫بگردید‬ ‫من‬ ‫اسم‬ ‫دنبال‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ . ‫کنید‬ ‫پیدا‬
 3. : ‫مشاوره‬ . . ‫خدمت‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫فرمایید‬ ‫حاصل‬ ‫تماس‬ ‫کردم‬ ‫اشاره‬ ‫قبل‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫کانال‬ ‫از‬ ‫میتوانید‬ ‫مشاوره‬ ‫جهت‬ . ‫بود‬ ‫خواهم‬ ‫شما‬
 4. : ‫است‬ ‫کسانی‬ ‫چه‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫کتاب‬ ‫این‬ STORAGE ‫میکنند‬ ‫فعالیت‬ : ‫ازجمله‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫میتواند‬ • SYS ADMIN ‫ها‬ • SYS ENGINEER ‫ها‬ • ‫ها‬ ‫کار‬ ‫دواپس‬ • ‫داده‬ ‫دانشمندان‬ • ‫میکنند‬ ‫کار‬ ‫داده‬ ‫کالن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ • DBA ‫ها‬ • … ‫و‬
 5. : ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫خدا‬ ‫شتافت‬ ‫یاریم‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫او‬ ‫تنها‬ ‫هایم‬ ‫سختی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫مادرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫حبت‬ َ‫م‬ ‫و‬ ‫انسانیت‬ ‫داد‬ ‫یاد‬ ‫و‬ . ‫کرد‬ ‫تقدیم‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫پدرم‬ ‫اویم‬ ‫مدیون‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫من‬ ‫حامی‬ ‫همیشه‬ ‫روحش‬ ‫که‬ ‫عشقم‬ ‫هست‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫مشوقم‬ ‫که‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫جامعه‬ ‫بشریت‬ ‫را‬ ‫هایش‬ ‫دانسته‬ ‫میکند‬ ‫منتشر‬ ‫و‬ ‫میخواند‬ ‫که‬ ‫او‬ ‫و‬ : ‫هیچ‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫جهانی‬ ‫صلح‬ ‫امید‬ ‫به‬ ‫و‬ )
 6. ‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫از‬ ‫چرا‬ / ‫برای‬ ‫جایگزین‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ،‫نیست‬ ‫‌تان‬ ‫ی‬‫نیازها‬ ‫رفع‬ ‫برای‬ ‫مناسبی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫ویندوز‬ ‫که‬ ‫رسیدید‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫باشید‬ ‫آن‬ . ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فراوانی‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫انتخا‬ . ‫و‬ ‫مک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫بتواند‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫سایر‬ ‫میان‬ ‫از‬ ‫ما‬ ‫‌های‬ ‫ب‬‫انتخا‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ ‫گنو‬ / ‫شود‬ ‫منتهی‬ ‫لینوکس‬ . ‫اختصاصی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫به‬ ‫محصور‬ ‫اپل‬ ‫شرکت‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫انحصارطلبان‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫مک‬ ‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫کارکرد‬ ‫نیز‬ ‫نصب‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫‌افزارها‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫سایر‬ ‫روی‬ ‫سختی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شرکت‬ ‫همان‬ ‫ندارد‬ . ‫گنو‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ / ‫دارد‬ ‫جالبی‬ ‫بسیار‬ ‌ ‫ه‬‫تاریخچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫رایانه‬ ‫تاریخ‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ . ‫علت‬ ‫به‬ ‫بعدها‬ ‫اما‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫سرگرمی‬ ‫جهت‬ ‫تنها‬ ‫اندی‬‫ل‬‫فن‬ ‫دانشجوی‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫مونولیتیک‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫که‬ ‫‌عاملی‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫انتخاب‬ GPL ‫در‬ ‫اکنون‬ ‫و‬ ‫پیمود‬ ‫جهشی‬ ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫مسیر‬ ۲۲ ‫نفوذ‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫انسا‬ ‫اکثر‬ ‫زندگی‬ ‫در‬ ‫‌اش‬ ‫ی‬‫سالگ‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‌ ‫د‬‫کر‬ . ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫پسوند‬ ‫که‬ ‫وسایلی‬ « ‫هوشمند‬ » ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫‌کشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫خود‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ‫مثل‬ ‫خانگی‬ ‫وسایل‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و‬ ‫ماشین‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نقلی‬ ‫وسایل‬ ‫از‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫جای‬ ‫نیز‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫تبل‬ ‫و‬ ‫موبایل‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫گوش‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تلویزیون‬ ،‫یخچال‬ … . ‫گنو‬ ‫روی‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هم‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫زمین‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫‌گیرد؟‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چشمه‬ ‫سر‬ ‫کجا‬ ‫از‬ ‫موفقیت‬ ‫همه‬ ‫این‬ ‫اما‬ / ‫کرد؟‬ ‫باز‬ ‫حساب‬ ‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫احتمال‬ ; / ‫است‬ ‫کم‬ ‫لینوکسی‬ ; ‫دنیاست‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫‌ترین‬ ‫ن‬‫ام‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫لینوکس‬ ‫مسلما‬ . ‫پشت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فلسف‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫دلیل‬ ‫گنو‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ / ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ . ‫ایسنیس‬‫ل‬ ‫طبق‬ GPL ‫شما‬ ‫است‬ ‫لینوکس‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫که‬ ‫اما‬ ‫آزادانه‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ،‫ببینید‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ،‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫یک‬ ‫کدهای‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کنید‬ ‫منتشر‬ ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫همان‬ ‫تحت‬ . ‫و‬ ‫برسند‬ ‫نفر‬ ‫هزار‬ ‫صدها‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫‌دهنگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حفر‬ ‫و‬ ‫برده‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫بسیار‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫پایداری‬ ‫امر‬ ‫همین‬ . ‫است‬ ‫حقیقت‬ ‫یک‬ ‫نگرفتن‬ ‫ویروس‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫که‬ ‫‌باشید‬ ‫ه‬‫شنید‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫شاید‬ . ‫توجیه‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کم‬ ‫کاربرد‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اتفاق‬ ‫‌این‬‫‌ها‬ ‫ی‬‫خیل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ۴۰۰ ‫از‬ ‌ ‫ه‬‫ابررایان‬ ۵۰۰ ‫همچنین‬ ‫‌کنندو‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫دنیا‬ ‫برتر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ابررایان‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ۷۰ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دهند‬ ‫سرویس‬ ‫درصد‬ ( servers ) ‫‌اند‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نیز‬ ‫جهان‬ . ‫خاصی‬ ‫ایل‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫از‬ ‫دسکتاپ‬ ‫کاربران‬ ‫تعداد‬ ‫همچنان‬ ۳ ‫‌است‬ ‫ه‬‫نکرد‬ ‫تجاوز‬ ‫درصد‬ . ‫کاربران‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫مسلما‬ ‫حساب‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫خرابکاری‬ ‫برای‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫پتانسیل‬ ‫سرورها‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫ابر‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫حیاتی‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫مسئولی‬ ‫و‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬
 7. ‫دارد‬ ‫ویندوز‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫که‬ ‫‌کنیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مشاهده‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫نفوذ‬ . ‫ویروس‬ ‫لینوکس‬ ‫چرا‬ ‫اما‬ ‫‌گیرد؟‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫وجود‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‌ ‫ی‬‫دسترس‬ ‫مجوزهای‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫دید‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ . ‫مثل‬ ‫اجرایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫هر‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫مراحل‬ ‫‌ها‬ ‫س‬‫ویرو‬ : ۱ . ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫بودن‬ ‫اجرایی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ابتدا‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ۲ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بررسی‬ ‫اجرا‬ ‫برای‬ ‫کاربر‬ ‫مجوزهای‬ . ۳ . ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫قرار‬ ‫برنامه‬ ‫فایل‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫‌افزاری‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫فایل‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫تایید‬ ‫صورت‬ ‫در‬ . ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طی‬ ‫چگونه‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫حال‬ . ۱ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫نوع‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ . ‫پسوند‬ ‫فایل‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ , exe com ‫یا‬ bat ‫فایل‬ ‫مانند‬ ‫‌باشد‬ ‫ه‬‫داشت‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫رفتار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫اجرایی‬ . ‫توسط‬ ‫تغییر‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناخته‬ ‫آنها‬ ‫داخلی‬ ‫سرنام‬ ‫روی‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫نوع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫نیستند‬ ‫کاربر‬ . ‫فایل‬ ‫یک‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫ایجاد‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫تغییری‬ ‫هیچ‬ ‫پسوند‬ ‫نداشتن‬ ‫یا‬ ‫داشتن‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫پسوند‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫است‬ ‫اجرایی‬ ‫حتما‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫اجرایی‬ jpg ‫باشد‬ . ۲ . ‫دارند‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫برای‬ ‫‌ها‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هم‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ . ‫‌فایل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫البته‬ Ntfs ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫آزادند‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫مجوزی‬ ‫ا‬‫ل‬‫اص‬ ‫وگرنه‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ . ‫است‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫‌های‬ ‫ش‬‫بخ‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫برای‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫اجرایی‬ ‫اگر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬ ‫یعنی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شدن‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫باید‬ ‫اجرا‬ . ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫فایل‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫‌رود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫فایل‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫داده‬ ‫خاص‬ . ‫اینترنت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫شما‬ ‫اگر‬ ‫یعنی‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫منابع‬ ‫نشود‬ ‫داده‬ ‫اجرا‬ ‫مجوز‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫توسط‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دانلود‬ ‫اتوماتیک‬ ‫ایلی‬‫ل‬‫د‬ ‫به‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫اختیار‬ . ‫پایین‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هزین‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ GPL ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پایین‬ ‫بسیار‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫نهایی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هزین‬ . ‫کدهای‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫نوشته‬ ‫دنیا‬ ‫سراسر‬ ‫مردم‬ ‫طرف‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫داوطلبانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫آن‬ .
 8. ‫دبیان‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آنالیزهای‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫جالب‬ ( debian ) ‫شمار‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ ‫توزیع‬ ‫بزگترین‬ ‫که‬ ‫تقریبا‬ ‫دبیان‬ ‫دوباره‬ ‫تولید‬ ،‫است‬ ‫برنامه‬ ۱۹.۱ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬ ( ‫حدود‬ ‫چیزی‬ ‫یعنی‬ ۲۴ ‫و‬ ‫هزار‬ ۷۰۰ ‫تومان‬ ‫میلیارد‬ ) ‫بر‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫ارزش‬ ‫دیگری‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫محاسب‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ۳ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫زده‬ ‫تخمین‬ ‫ار‬‫ل‬‫د‬ ‫میلیارد‬ . ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صنعت‬ ‫برای‬ ‫اب‬‫ل‬‫انق‬ ‫یه‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حقیقتا‬ - ‫فلسفه‬ ‫این‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ - ‫برای‬ ‫بود‬ ‫هم‬ ‫موفق‬ ‫حقیقتا‬ ‫و‬ ‫آمد‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫پیشرفت‬ ‫سد‬ ‫برداشتن‬ . ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫یعنی‬ ‫لینوکس‬ ‫ویژگی‬ ‫چهارمین‬ GPL ‫آمده‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تفکر‬ ‫و‬ . ‫طبق‬ ‫کرد‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫خود‬ ‫نیازهای‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫ویرایش‬ ‫آزادانه‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫کدهای‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫مجوز‬ ‫این‬ . ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫ببینیم‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ . ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ 02 TTX ‫شرکت‬ ‫محصول‬ Mavizen ‫داخلی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫با‬ ‫الکترونیک‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مسابق‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫نخستین‬ ‫است‬ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫هدایت‬ ‫لینوکس‬ ‫طرق‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫سیکلت‬ ‫موتور‬ ‫این‬ . ‫شرکت‬ ‫شیردوشی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫دستگا‬ ‫یا‬ DeLavel ‫از‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ . ‫سیستم‬ ‫بر‬ ‫متحده‬ ‫ات‬‫ل‬‫ایا‬ ‫پست‬ ‫سرویس‬ ‫همچنین‬ ‫‌تپد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکسی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫یک‬ ‫آن‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بوده‬ ‫متکی‬ ‫اتی‬‫ل‬‫مراس‬ ‫سازی‬ ‫مرتب‬ . ‫ایزامو‬ ( Isamu ) ‫سال‬ ‫حوالی‬ ‫در‬ ‫که‬ ۲۰۰۱ ‫شناخته‬ ‫لینوکس‬ ‫‌بر‬‫مبتنی‬ ‫‌نمای‬ ‫ن‬‫انسا‬ ‫روبات‬ ‫نخستین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫روبا‬ ‫انواع‬ ‫تمام‬ ‫معمول‬ ‫بنیان‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ،‫‌کنون‬ ‫ا‬‫ت‬ ‫زمان‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اما‬ . ‫‌ها‬ ‫ت‬‫روبا‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پلئو‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ( Pleo ) ‫کاتانا‬ ‫روباتیک‬ ‫بازوی‬ ‫و‬ ‫‌متحرک‬ ‫ی‬‫‌باز‬ ‫ب‬‫اسبا‬ ‫دایناسور‬ ( Katana Robotic Arm ) ‫توسط‬ ‫که‬ ‫نورونیکز‬ ( Neuronics ) ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫صنعتی‬ ‫کاربردهای‬ ‫برای‬ . ‫دارد‬ ‫حضور‬ ‫هم‬ ‫راهنما‬ ‫‌های‬ ‫غ‬‫چرا‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ . ‫ترافیک‬ ‫پیک‬ ( Peek Traffic ) ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیویورک‬ ،‫آیوا‬ ‫نظیر‬ ‫‌هایی‬ ‫ن‬‫مکا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ترافیک‬ ‫کنترل‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تولید‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫راهنمایی‬ ‫‌های‬ ‫غ‬‫چرا‬ ‫بزرگراه‬ ۱۰۱ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫‌آنجلس‬ ‫س‬‫ل‬ ‫در‬ . ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫کدهای‬ ‫از‬ ‫اع‬‫ل‬‫اط‬ ‫دارید‬ ‫خبر‬ ‫خود‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫رازهای‬ ‫و‬ ‫رمز‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫‌سورس‬ ‫ن‬‫اپ‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫از‬ ‫یکی‬ . ‫ا‬‫ل‬‫مث‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫شناسایی‬ ‫باعث‬ ‫ویژگی‬ ‫همین‬ carrier IQ ‫و‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫همراه‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫تلف‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫اعات‬‫ل‬‫اط‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارسال‬ ‫معلومی‬ ‫نا‬ ‫جای‬ ‫به‬ .
 9. ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫تر‬ ‫افتاده‬ ‫پا‬ ‫پیش‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫هم‬ ‫کمی‬ ‫‌توانیم‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بگذریم‬ ‫کلیدی‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫چشم‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫دسکتاپ‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ . ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫آماده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫صدها‬ ً‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫‌شوند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نصب‬ ‫دیگر‬ ‫درشت‬ ‫و‬ ‫ریز‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫هزاران‬ ‫با‬ ‫فرض‬ ‫پیش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫اکثر‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برطرف‬ . ‫خود‬ ‫به‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫خرید‬ ‫و‬ ‫یافتن‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫دیگر‬ ‫توزیع‬ ‫هر‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شما‬ ‫همین‬ ‫برای‬ ‫بدهید‬ . ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫آماد‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ . ‫کلیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نصب‬ ‫تکان‬ ‫خود‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫پشت‬ ‫از‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫نگرانی‬ ‫جای‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫نصب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ ‫حتی‬ ‫بخورید‬ . ‫به‬ ‫را‬ ‫بروزرسانی‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫کار‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫لینوکس‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌هایی‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫مدیریت‬ ‫یا‬ ‫نصاب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫سادگی‬ . ‫متفاوت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫استفاد‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫آماد‬ ‫آن‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫اح‬‫ل‬‫اص‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫بعد‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫بشود‬ ‫کشف‬ ‫باگی‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫لینوکس‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫است‬ . ‫اکثر‬ ‫رسانی‬ ‫بروز‬ ‫قدرت‬ ‫شما‬ ،‫آپدیت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یکپارچه‬ ‫طوری‬ ‫لینوکس‬ ‫سیستم‬ ‫اینکه‬ ‫ضمن‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫برنامه‬ . ‫آن‬ ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫ات‬‫ل‬‫اشکا‬ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫تنها‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ‫این‬ ( ،‫پلیر‬ ‫مدیا‬ ‫مثل‬ ‫و‬ ‫اکسپلورر‬ … ) ‫است‬ . ‫بروزرسانی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نیز‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫آپدیت‬ ‫بر‬ ‫اوه‬‫ل‬‫ع‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ . ‫نیست‬ ‫پوشیده‬ ‫شما‬ ‫بر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫شده‬ ‫‌روز‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫بست‬ ‫تمامی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫توضیحات‬ ،‫نام‬ ،‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ ‫ببینید‬ ‫را‬ ‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫فرآیند‬ ‫ذره‬ ‫ذره‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫‌گذارد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ . ‫سریع‬ ‫پیشرفت‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫روی‬ ‫آزاد‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نویی‬ ‫اتفاق‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫فلسف‬ ‫و‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫لطف‬ ‫به‬ . ‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫هستند‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫سورس‬ ‫اپن‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ . ‫را‬ ‫پیشرفت‬ ‫این‬ ‫سرعت‬ ‫لینوکسی‬ ‫نویسان‬ ‫برنامه‬ ‫تعدد‬ ‫طرفی‬ ‫از‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫بیشتر‬ . ‫درایورها‬ ‫نصب‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫هیچ‬ ‫نیست‬ ‫ازم‬‫ل‬ ‫درایورها‬ ‫اکثر‬ ‫نصب‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫در‬ . ‫استفاده‬ ‫معروف‬ ‫قطعات‬ ‫با‬ ‫رایانه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫قطعات‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫لینوکس‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫هست‬ ‫‌کنید‬ ‫ی‬‫م‬ .
 10. ‫داشته‬ ‫‌انداز‬ ‫ه‬‫را‬ ‫به‬ ‫احتیاج‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قطعاتی‬ ‫تنها‬ ‫گرافیک‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫کار‬ ‫و‬ ‫وایرلس‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫مود‬ ‫باشند‬ . ‫‌العاده‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫افک‬ ‫و‬ ‫زیبایی‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اینکه‬ ‫در‬ / ‫نکنید‬ ‫شک‬ ‫است‬ ‫‌تر‬ ‫ن‬‫‌ر‬ ‫د‬‫م‬ ‫و‬ ‫زیباتر‬ ‫بسیار‬ ‫ماکروسافت‬ ‌ ‫ل‬‫‌عام‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫لینوکس‬ . ‫مدیر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫وسیل‬ ‫به‬ ‫‌های‬ ‌ ‫ه‬‫پنجر‬ compiz ‫یا‬ Kwin ‫بدهید‬ ‫خود‬ ‫دسکتاپ‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫افکت‬ ‫دهها‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ . ‫زیبایی‬ ‫همچنین‬ KDE ‫سادگی‬ ‫و‬ Gnome ‫است‬ ‫‌زد‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫لینوکس‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ . ‫سلیقه‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫لینوکس‬ ‫قدرتمند‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫متفاوت‬ ‫توزیع‬ ‫هزاران‬ ‫امروزه‬ . ‫‌شده‬ ‫ی‬‫ام‬‫ل‬‫اس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫به‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ ‫میان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫د‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫برق‬ ،‫ریاضی‬ ،‫فیزیک‬ ،‫شیمی‬ ‫مثل‬ ‫دانشگاهی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رشت‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫و‬ ‫بازی‬ ‫مخصوص‬ ‫‌هایی‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫تا‬ … ‫کرد‬ ‫اشاره‬ ،‫‌اند‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫‌آوری‬ ‫ع‬‫جم‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رشته‬ ‫مخصوص‬ ‫کاربردی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫برنام‬ . ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫توسط‬ ‫جادویی‬ ‫کنترل‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫لینوکس‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫‌اند‬ ‫ه‬‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسیاری‬ ( ‫شبیه‬ ‫محیطی‬ command prompt ‫آن‬ ‫برابر‬ ‫چند‬ ‫قدرتی‬ ‫با‬ ‫ویندوز‬ ‫در‬ ) ‫دارد‬ ‫جدا‬ ‫دنیایی‬ ‫خود‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫ترمینال‬ ‫بدانید‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫اما‬ ،‫گریزانند‬ . ‫است‬ ‫مشتتان‬ ‫در‬ ‫لینوکس‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاری‬ ‫هر‬ ‫ترمینال‬ ‫با‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شما‬ . ‫دستورات‬ ‫فهمیدن‬ ‫کند‬ ‫سرگرم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫مد‬ ‫برای‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌آید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫با‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫که‬ ‫ترمینال‬ . ‫بدانید‬ ‫نیست‬ ‫بد‬ ‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫فرمان‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ترمینال‬ ‫از‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫امنیت‬ ‫بردن‬ ‫ا‬‫ل‬‫با‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ ‫لینوکس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫که‬ . ‫رایگان‬ ‫دانلود‬ ‫کنید‬ ‫دانلود‬ ‫توزیع‬ ‫آن‬ ‫اینترنتی‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫رایگان‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫‌های‬ ‫ع‬‫توزی‬ ‫اکثر‬ ‫از‬ ‫جدیدی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫هر‬ . ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برداشته‬ ‫شما‬ ‫دوش‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫خرید‬ ‫زحمت‬ ‫پس‬ . ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫صدق‬ ‫نیز‬ ‫آزاد‬ ‫‌های‬ ‫ر‬‫‌افزا‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اکثر‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫دربار‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ . ‫البته‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫دریافت‬ ‫پولی‬ ‫کدهایشان‬ ‫برای‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫دهنگان‬ ‫توسعه‬ ‫چون‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫رایگان‬ ‫این‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ ‫را‬ ‫‌تری‬ ‫ف‬‫ضعی‬ ‫محصول‬ ‫پس‬ . ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫باز‬ ‫متن‬ ‫مدل‬ ‫در‬ ‫کسب‬ ‫شیوه‬ ‫ا‬‫ل‬‫اصو‬ . ‫ا‬‫ل‬‫معمو‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌آورند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫شیو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫سرمای‬ . • ‫پشتیبانی‬ ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫ارائ‬ ( ‫اوبونتو‬ ‫برای‬ ‫کانونیکال‬ ‫مانند‬ ) • ‫ایسنس‬‫ل‬ ‫دو‬ ‫با‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫انتشار‬ ( ‫مانند‬ sun ‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منتشر‬ ‫پولی‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫استار‬ ‫و‬ ‫رایگان‬ ‫را‬ ‫آفیس‬ ‫اپن‬ ‫که‬ )
 11. • ‫اجرایی‬ ‫فایل‬ ‫پولی‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫کد‬ ‫رایگان‬ ‫انتشار‬ • ‫قبلی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫اصل‬ ‫بودن‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫‌ی‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫آخرین‬ ‫فروش‬ • ‫گوناگون‬ ‫‌های‬ ‫د‬‫نها‬ ‫برای‬ ‫برنامه‬ ‫سازی‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫‌تر‬ ‫ی‬‫اضاف‬ ‫امکانات‬ ‫بابت‬ ‫پول‬ ‫دریافت‬ • ‫داوطلبانه‬ ‫‌های‬ ‫ک‬‫کم‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫دونیت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ • ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫سایر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ( ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫جستجوی‬ ‫موتورهای‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ل‬‫موزی‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫فایرفاکس‬ ) ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫شود‬ ‫همسان‬ ‫ملت‬ ‫یک‬ ‫فرهنگ‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫لینوکس‬ . ‫مانند‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫مختلف‬ ‫‌های‬ ‫ن‬‫زبا‬ ‫برای‬ ‫‌عامل‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫این‬ ‫اهمیتی‬ ‫در‬ ‫فارسی‬ ‫تقویم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫‌فرض‬ ‫ش‬‫پی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فارسی‬ ‫استاندارد‬ ‫کیبورد‬ ‫از‬ ‫بشتیبانی‬ KDE ‫بسیاری‬ ‫شدن‬ ‫ترجمه‬ ‫یا‬ ‫مانند‬ ‫مهم‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ , libreoffice gimp ‫و‬ .. ‫ملی‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬ ‫بستر‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫لینوکس‬ ‫کشورها‬ ‫سایر‬ ‫اف‬‫ل‬‫برخ‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫متاسفانه‬ ‫که‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ( ‫آفریقایی‬ ‫کشورهای‬ ‫حتی‬ ) ‫اهمیت‬ ‫کمتر‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫‌است‬ ‫ه‬‫شد‬ ‫داده‬ .
 12. ‫لینوکس‬ ‫و‬ ‫گنو‬ ‫تاریخچه‬ ‫مخفف‬ ‫گنو‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سازگار‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫فزایند‬ ‫طــور‬ ‫به‬ ‫کــه‬ ‫بــوده‬ ‫آزاد‬ ‫ا‬‫ل‬‫کام‬ ‫عامل‬ ‫سیــستم‬ ‫یک‬ ‫گنو‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ “ GNU’s Not Unix ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫اولیه‬ ‫اعیه‬‫ل‬‫اط‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ .‫است‬ ” ۱۹۸۳ ‫آن‬ ‫‌تر‬ ‫ل‬‫کام‬ ‫نسخه‬ .‫کرد‬ ‫منتشر‬ ‫سپتامبر‬ ‫در‬ ‫گنو‬ ‫امیه‬‫ل‬‫اع‬ ‫نام‬ ‫به‬ ۱۹۸۵ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ترجمه‬ ‫زبان‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫منتشر‬ ‫برای‬ ‫بازگشتی‬ ‫مخفف‬ ‫یک‬ ،‫نخست‬ ‫‌کند؛‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بــرطــرف‬ ‫را‬ ‫نیــازها‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫علت‬ ‫این‬ ‫به‬ »‫«گنو‬ ‫نام‬ “ GNU’s Not Unix .‫است‬ ‫جالب‬ ‫آن‬ ‫خواندن‬ ‫یا‬ ‫گفتن‬ ‫آهنگ‬ ،‫سوم‬ ،‫است‬ ‫واقعی‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ،‫دوم‬ ،‫است‬ ) ( ” ‫مبلغی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫آوردن‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫برای‬ ‫شما‬ .‫قیمت‬ ‫نه‬ ،‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫آزادی‬ ‫به‬ »‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫«نر‬ ‫در‬ »‫«آزاد‬ ‫کلمه‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫ویــژه‬ ‫آزادی‬ ‫ســه‬ ،‫باشید‬ ‫داشتــه‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫وقتـی‬ ،‫صورت‬ ‫هر‬ ‫در‬ .‫نپردازید‬ ‫یا‬ ‫بپردازید‬ ‫بــرای‬ ‫آزادی‬ ،‫دوم‬ ‫همــکاران؛‬ ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫هدیه‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫نسخه‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫نخست‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫توزیع‬ ‫برای‬ ‫آزادی‬ ،‫سوم‬ ‫منبع؛‬ ‫کدهای‬ ‫به‬ ‫کامل‬ ‫دسترسی‬ ‫داشتن‬ ‫با‬ ،‫دلخواه‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫تغییرات‬ ‫اعمال‬ ‫انتقال‬ ‫فیزیکی‬ ‫کار‬ ‫بــرای‬ ‫‌تــوانـید‬ ‫ی‬‫م‬ ،‫نمایید‬ ‫توزیع‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مجددا‬ ‫اگر‬ .‫جامعه‬ ‫ساخت‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافته‬ ( . ‫کنید‬ ‫هدیه‬ ‫رایگان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫را‬ ‫مبلغی‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ) ‫ســال‬ ‫در‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نامیده‬ «‫گنو‬ ‫»پروژه‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫پروژه‬ ۱۹۸۳ ‫روح‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫گنــو‬ ‫پــروژه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫موانع‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫ایجاد‬ ‫داشـت‬ ‫وجــود‬ ‫کامپیــوتر‬ ‫کاربران‬ ‫جامعه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫نخست‬ ‫روزهای‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫همکاری‬ .‫سازد‬ ‫ممکن‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ،‫بودند‬ ‫شده‬ ‫تحمیل‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫صاحبان‬ ‫سال‬ ‫در‬ ۱۹۷۱ ‫دانشگاه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫استالمن‬ ‫ریچارد‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ MIT ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫منحصرا‬ ‫کــه‬ ‫گــروهی‬ ‫در‬ ،‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫‌نویسان‬ ‫ه‬‫بــرنام‬ .‫‌کــردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توزیع‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اغلب‬ ‫نیز‬ ‫کامپیوتری‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫حتی‬ .‫پرداخت‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ .‫‌دادند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫همین‬ ‫نیز‬ ‫اغلب‬ ‫و‬ ‫بودند‬ ‫آزاد‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫در‬ ‫دهه‬ ‫در‬ ۱۹۸۰ ‫را‬ ‫کاربزان‬ ‫توسط‬ ‫همکاری‬ ‫آنها‬ ‫مالکان‬ ‫و‬ ‫داشتند‬ ‫مالک‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫این‬ ‫بــه‬ ،‫بودند‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تمام‬ ‫تقریبا‬ .‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاب‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ‫ضرورت‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫‌کردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫منع‬ ‫حتی‬ ‫شـما‬ ،‫بــاشـد‬ ‫نـداشـته‬ ‫وجــود‬ ‫آزادی‬ ‫عامل‬ ‫سـیـستم‬ ‫اگــر‬ ‫دارند؛‬ ‫نیــاز‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یــک‬ ‫به‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫تمام‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫در‬ ‫ضرورت‬ ‫اولیــن‬ ‫بنــابــراین‬ .‫کنید‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫کامپیوتر‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫‌توانید‬ ‫ی‬‫نم‬ .‫است‬ ‫آزاد‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫وجود‬ ،‫آزاد‬ ‫خورده‬ ‫محک‬ ‫ا‬‫ل‬‫قب‬ ‫آن‬ ‫کلی‬ ‫طــراحی‬ ‫زیرا‬ ‫بساند‬ ‫یونیکس‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫عاملی‬ ‫سیستم‬ ‫تا‬ ‫گرفتند‬ ‫تصمیم‬ ‫آزاد‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫جنبش‬ .‫‌کرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آسان‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫به‬ ‫یونیکس‬ ‫کاربران‬ ‫حرکت‬ ‫سازگاری‬ ‫این‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،‫بود‬ ‫انتقال‬ ‫قابل‬ ‫و‬
 13. ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ ،‫ویــرایشــگـرها‬ ،‫کامپــایـلرها‬ ‫شــامــل‬ ‫و‬ ‫اســت؛‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫خیلی‬ ‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بسیار‬ ‫کار‬ ‫کامل‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫نوشتن‬ ‫بنابرایـن‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫دیگر‬ ‫چیزهای‬ ‫خیلی‬ ‫و‬ ‫پستی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ،‫متن‬ ‫‌بندی‬ ‫ب‬‫قال‬ ‫ژانویه‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫بزرگی‬ ۱۹۸۴ ‫اکتبر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫انجامید‬ ‫طول‬ ‫به‬ ‫سالها‬ ‫کردند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ۱۹۸۵ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ .‫شد‬ ‫تاسیس‬ ‫گنو‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫جهت‬ ‫سرمایه‬ ‫جذب‬ ‫سال‬ ‫تا‬ ۱۹۹۰ ،‫یونیکس‬ ‫شبه‬ ‫هسته‬ ‫یک‬ ،‫لینوکس‬ ‫سپس‬ . ‫یافتند‬ ‫دست‬ ‫هسته‬ ‫جــز‬ ‫بــه‬ ،‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫اصلی‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫در‬ ۱۹۹۱ ‫ســال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫پیدا‬ ‫توسعه‬ ‫تروالدز‬ ‫لینوس‬ ‫توسط‬ ۱۹۹۲ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫لینوکس‬ ‫ترکیب‬ .‫شد‬ ‫آزاد‬ ‫‌افـزار‬ ‫م‬‫نــر‬ ‫یــک‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫د‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬‫ه‬ ‫که‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫زده‬ ‫تخمــین‬ .‫لینوکس‬ ‫گنـو‬ ‫سیستم‬ :‫شد‬ ‫کــامل‬ ‫عامــل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫گنو‬ ‫کامل‬ ‫تقریبا‬ / .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫غـیـره‬ ‫و‬ ‫ردهــت‬ ،‫دبیــان‬ ،‫اسلکور‬ ‫شــامــل‬ ،‫لینوکس‬ ‫گنو‬ ‫‌های‬ ‫م‬‫سیست‬ ‫از‬ ‫نفر‬ ‫میلیون‬ / ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫است‬ ‫نشده‬ ‫محدود‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫گنو‬ ‫پروژه‬ ،‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شــامــل‬ ‫مــوضــوع‬ ‫ایــن‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫‌خواهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاربــران‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫هر‬ ، ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫‌افزارها‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ .‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نیز‬ ‫کاربردی‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نـر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫تهیه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نیز‬ ‫ندارند‬ ‫مهارت‬ ‫کامپیـوتر‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ .‫کرد‬ ‫ایجاد‬ ،‫گنو‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫‌کار‬ ‫ه‬‫تاز‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫گرافیکی‬ ‫کار‬ ‫میز‬ ‫یک‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫‌اکنون‬ ‫م‬‫ه‬ ‫آزاد‬ ‫بازی‬ ‫تعدادی‬ .‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫دیگــری‬ ‫تفریح‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫باز‬ ‫‌خــواهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫همچنین‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بنیاد‬ ‫مانند‬ ‫قوانینی‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫جز‬ ‫بـه‬ ،‫نـدارد‬ ‫وجــود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫برود؟‬ ‫پیش‬ ‫‌تواند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کجا‬ ‫تا‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ .‫است‬ ‫دسترس‬ ‫تمام‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫آزاد‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫فراهم‬ ‫نــهـایی‬ ‫هــدف‬ .‫کننــد‬ ‫منع‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫گنو‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ،‫انحصاری‬ ‫سیستم‬ .‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫انحصاری‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫کردن‬ ‫مطرود‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫انجام‬ ‫‌خواهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کامپیوتر‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬
 14. ‫باز‬ ‫متن‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Open Source Software ‫مقدمه‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اکوسیستم‬ ‫در‬ ‫‌گذاران‬ ‫ه‬‫سرمای‬ ‫اقتصادی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫احظ‬‫ل‬‫م‬ ‫قابل‬ ‫تأثیر‬ ‫با‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫کننده‬ ‫اعمال‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سعی‬ ‫‌دهنگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫تازه‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫قواعد‬ ‫گذاشته‬ ‫سود‬ ‫انتظار‬ ‫سیستم‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حس‬ ‫را‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫تولید‬ ‫فشار‬ ‫شرکتها‬ ،‫باشند‬ ‫کد‬ .‫‌کشند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫را‬ ‫سرشاری‬
 15. ۱ ‫معرفی‬ . ‫اتفاق‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫آورده‬ ‫بار‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫ارزانتر‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫چیزی‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ظهور‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫حوزه‬ ‫بازیگران‬ ‫بین‬ ‫اقتصادی‬ ‫انفعال‬ ‫و‬ ‫فعل‬ ‫در‬ ‫عمده‬ ‫تغییراتی‬ ‫زندگی‬ ‫از‬ ‫سبکی‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫توسعه‬ ‫به‬ ‫ویژه‬ ‫نگاهی‬ ‫تجسم‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌ها‬ ‫ی‬‫خیل‬ ‫برای‬ - - ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫گابریل‬ ‫ریچارد‬ ‫و‬ ‫گلدمن‬ ‫ران‬ ‫پیشنهاد‬ .‫هست‬ ‫هم‬ ‫تجاری‬ ‫تدبیر‬ ‫نوعی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫اطراف‬ ‫زنده‬ ‫محیطی‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫استفاده‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫از‬ ‫کاربرانشان‬ ‫جامعه‬ ‫رشد‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫شرکتها‬ .‫نمایند‬ ‫ایجاد‬ ‫خدماتشان‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ل‬‫محصو‬ ‫کاربر‬ ‫احتیاجات‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫دادن‬ ‫تطبیق‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رایگان‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫معمول‬ ‫بطور‬ ‫اوه‬‫ل‬‫بع‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بازپخش‬ ‫اجازه‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروان‬ ‫اغلب‬ .‫دارد‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫بصورت‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫تغییرات‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫‌دهند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بازپخش‬ ‫برای‬ ‫مبلغی‬ ‫دریافت‬ ‫ازای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫تغییرات‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ( . . www opensource org .) ‫بجای‬ .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫جمعی‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫داوطلبان‬ ‫از‬ ‫برگزیده‬ ‫گروهی‬ ‫گاهی‬ ‫باشد‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫مالک‬ ‫حقوقی‬ ‫شخصیت‬ ‫یک‬ ‫اینکه‬ ‫کدام‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫پذیرفته‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫اعمال‬ ‫همکاریهای‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫درباره‬ ‫بخصوص‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫کد‬ ‫کنندگان‬ ‫اعمال‬ ،‫شخصی‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ .‫برود‬ ‫سو‬ ‫آپاچی‬ ‫وب‬ ‫سرور‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تصمیم‬ ( . . httpd apache org .) ‫حق‬ ‫شرکت‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫‌دهنده‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫و‬ ‫مالک‬ ،‫سود‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫شخصیتی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫‌افزاری‬ ‫م‬‫نر‬ ‫تجاری‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بپذیرد‬ ‫اصلی‬ ‫کد‬ ‫متن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫کد‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تالیف‬ ‫مورد‬ ‫مانند‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬ ‫چه‬ MySQL ‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫و‬ . . MySQL (www mysql com) . ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫اغلب‬ ‫جامعه‬ ‫بوسیله‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫توسعه‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫اقتصاد‬ ‫درباره‬ ‫پیشین‬ ‫مطالعات‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫به‬ ‫‌آوری‬ ‫ب‬‫تعج‬ ‫فراوان‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫میزان‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متمرکز‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫شخصی‬ ‫لذت‬ ‫بخاطر‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اشاره‬ ‫ریموند‬ ‫اریک‬ .‫‌یابد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تخصیص‬ ‫در‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هارووی‬ ‫ارنان‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫همتایانشان‬ ‫بین‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬
 16. . ‫رسیدند‬ ‫مشابهی‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫خود‬ ‫تجربی‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫تواناییهای‬ ‫کردن‬ ‫مستند‬ ‫برای‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ال‬‫ل‬‫استد‬ ‫تیروله‬ ‫جین‬ ،‫لرنرو‬ ‫جاشوا‬ ‫رابرت‬ ‫اخانیو‬‫ل‬ ‫کریم‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫آتی‬ ‫کارفرمایان‬ ‫برای‬ ‫شغلی‬ ‫‌انداز‬ ‫م‬‫چش‬ ‫بهبود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫مهمی‬ ‫ذاتی‬ ‫محرک‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫گزارش‬ ‫گلف‬ .‫‌اند‬ ‫م‬‫مه‬ ‫هم‬ ‫مالی‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫انگیز‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫نشان‬ ‫مطالعه‬ ‫این‬ ‫گرچه‬ ‫است‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫نم‬ ‫شرح‬ ‫را‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫داوطلبانه‬ ‫کار‬ ‫برای‬ ‫توضیحات‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫پار‬ ‫اینها‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫کمک‬ ‫‌باز‬ ‫ن‬‫مت‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫کاری‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استخدام‬ ‫را‬ ‫اشخاصی‬ ‫شرکتها‬ ‫آپاچی‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫بنیاد‬ ‫پروژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫حقوق‬ ‫که‬ ‫دریافتند‬ ‫همکارانش‬ ‫و‬ ‫هان‬ ‫هورن‬ ‫ایل‬ .‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫گرفتند‬ ‫نتیجه‬ ‫محققین‬ ‫پس‬ .‫دارد‬ ‫آپاچی‬ ‫ات‬‫ل‬‫تشکی‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رتبه‬ ‫با‬ ‫مستقیمی‬ ‫رابطه‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کمک‬ ‫بکار‬ ‫مولد‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫توانای‬ ‫سنجش‬ ‫برای‬ ‫معیاری‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بنیاد‬ ‫در‬ ‫‌دهندگان‬ ‫ه‬‫توسع‬ ‫رتبه‬ ‫کارفرمایان‬ .‫‌گیرند‬ ‫ی‬‫م‬
 17. ( ‫افزار‬ ‫م‬ ‫نر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ sds ) . ‫هم‬ ‫میباشد‬ ‫صنعت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫در‬ ‫گذار‬ ‫تاثیر‬ ‫و‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫امروزه‬ ‫امکان‬ ‫بتواند‬ ‫که‬ ‫ساختی‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫نیازمند‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫چنین‬ scale up ‫و‬ scale out ‫داشته‬ ‫را‬ . ‫مفهوم‬ ‫از‬ ‫دور‬ ‫و‬ ‫باشد‬ SPOF ‫یا‬ Single Point Of failor . ‫میباشد‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫باشد‬ . ‫از‬ ‫هدف‬ SDS ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫مدیریت‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫توسط‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ما‬ ‫که‬ ، ‫هست‬ ‫مفهوم‬ ‫این‬ ‫بیان‬ ‫ها‬ . ‫با‬ ‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫کالسترینگ‬ ‫برای‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫ببریم‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫برند‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫وابستگی‬ SDS ‫نصب‬ ‫با‬ ‫میتوانید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫تمام‬ ‫بین‬ ‫سازیکسان‬ ‫ذخیره‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کالستر‬ ‫وارد‬ ‫انرا‬ ‫برندی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫سازخود‬ ‫ذخیره‬ ‫روی‬ ‫مربوطه‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ Ha ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫ی‬ ‫الیه‬ ‫رادر‬ . ‫نمایید‬ ‫محقق‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ceph ‫برای‬ big data . ‫است‬ ‫ای‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫گزینه‬ ‫واقع‬ ‫در‬ Ceph object storage ‫گزینه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫لطف‬ ‫به‬ ‫ساختارهای‬ ‫و‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫محبوب‬ HI TECK ‫شده‬ ‫تبدیل‬ .‫است‬ object storage ‫چنین‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫مقیاس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫زیرا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫دیده‬ ‫بیشتر‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫معموال‬ .‫هاست‬ ‫محیط‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ Ceph object storage ‫که‬ ‫است‬ ‫محصوالتی‬ ‫ترین‬ ‫محبوب‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫پیکربندی‬ ‫برای‬ ‫اخیرا‬ backing storage ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫ماشین‬ ‫برای‬ KVM .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫از‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مجموع‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سیستم‬ ‫فایل‬ ‫و‬ ‫بالک‬ ،‫آبجکت‬ ‫ایجاد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫سکوی‬ ‫یک‬ ‫سف‬ . ) ( ‫است‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫کالستر‬ ‫هم‬ ‫به‬ ‫متصل‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫رایان‬ ‫بیشتر‬ ،‫سف‬ ‫در‬ .‫آورند‬ ‫فراهم‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫توزیع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫یکدیگر‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫کالستر‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫نودها‬ . ) ( ‫طریق‬ ‫از‬ ‫اینکار‬ ‫شوند‬ ‫متصل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫ها‬ ‫گره‬ ‫نودهای‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫از‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ‫نود‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫ای‬ ‫متاداده‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دستیابی‬ ceph-mon . ‫نرم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬
 18. ‫افزارهای‬ Ceph object storage .‫اند‬ ‫یافته‬ ‫توسعه‬ ‫جدید‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ( ‫مستقیم‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫رابط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫اپلیکیشن‬ API ) ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ . ‫امکان‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫باشند‬ . ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫آورد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ object storage ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫تنها‬ ، API . ‫کاربردی‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫زیاد‬ ‫هایی‬ ‫برنامه‬ ‫چنین‬ ‫خاطر‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ( . ‫سف‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫مقابل‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫نخواهند‬ Ceph ) ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫روش‬ .‫کند‬ ‫دارد؟‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫هایی‬ ‫محیط‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫برنامه‬ ‫این‬ ، ‫گفت‬ ‫که‬ ‫باید‬ Ceph object storage . ‫در‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫اهمیتی‬ ‫حائز‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫عملکرد‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫؛‬ . ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫خاطر‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ساختار‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ای‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫سفارشی‬ ‫ها‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫برخی‬ INTEGRATE . : . ‫محصول‬ ‫زیرا‬ ‫میباشد‬ ‫ها‬ ‫مثال‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ابری‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫نمونه‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫باالیی‬ .‫کرد‬ ‫بندی‬ ‫مقیاس‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫فضاهای‬ ‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫محدوده‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ !!!!. ‫که‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫نیست‬ ‫آسان‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫زیاد‬ ‫سف‬ ‫تنظیمات‬ ‫دادن‬ ‫انجام‬ ،‫وجود‬ ‫این‬ ‫با‬ . ‫سایر‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سف‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫محصول‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫دانش‬ ‫باید‬ ‫مربوطه‬ ‫کارمندان‬ SAN ‫سنتی‬ ‫های‬ . ‫باعث‬ ‫امر‬ ‫همین‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫امروزی‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫بیشتر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫‌تر‬ ‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫بسیار‬ . ‫تنها‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫بیشتر‬ ‫باشد‬ ‫بزرگتر‬ ‫های‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫سف‬ ‫است‬ ‫شده‬ . ‫بر‬ ‫که‬ ‫پیشنهاداتی‬ ‫در‬ ‫کنند‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫کنند‬ ‫میزبانی‬ ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫اندکی‬ ‫تعداد‬ ‫خواهند‬ ‫می‬ . ‫های‬ ‫بلوک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫نویسد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫باینری‬ ‫های‬ ‫ابجکت‬ ‫سف‬ ‫کالینت‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫سف‬ ‫اساس‬ (‫تکرار‬ ‫بار‬ ‫سه‬ ‫حداقل‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫سف‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫داده‬ Replicate . ) ‫مهم‬ ‫شود‬ . ‫را‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫ادمین‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫دارد‬ ‫توزیعی‬ ‫ماهیت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫سف‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫قابلیتی‬ ‫ترین‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫نوشته‬ ‫باینری‬ ‫های‬ ‫ابجکت‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تکرار‬ ‫نسخه‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫این‬ ،‫کند‬ ‫می‬ ‫ایجاد‬ . ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫نماید‬ ‫سازگار‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مختلفی‬ ‫سرورهای‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫کار‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫سف‬ ‫آبجکت‬ ‫ساز‬ ‫ذخیره‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫ندارند‬ ‫نیازی‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ،‫آید‬ ‫می‬ ‫میان‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫رابط‬ ‫مسئله‬ . . ‫بدین‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سرور‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ،‫عوض‬ ‫در‬ ‫باشند‬ .‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫افراد‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫که‬ ‫معناست‬ : : :: ‫بودن‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ،‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اجرا‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫این‬ ‫سف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫خبر‬ ‫بهترین‬ ‫شاید‬ . ‫این‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫نتیجه‬ ‫کرد‬ ‫اجرا‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬ Ceph object storage ‫از‬ ‫ارزانتر‬ ‫بسیار‬ ‫تواند‬ ‫می‬ SAN . ‫را‬ ‫سف‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربران‬ ‫باشد‬ ‫سنتی‬ ‫های‬ . ‫ارزان‬ ‫سف‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫اگرچه‬ ‫کنند‬ ‫تنظیم‬ ‫رک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫سرورهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫سرمایه‬ ‫باید‬ ‫شبکه‬ ‫افزارهای‬ ‫سخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫قیمت‬ . ‫بار‬ ‫سه‬ ‫باینری‬ ‫آبجکت‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬ ‫بگیرید‬ Replicate ‫شبکه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫داده‬ ‫مقدار‬ ،‫شود‬ ‫می‬ . ‫فضای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫برابر‬ ‫سه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ۱ ‫تست‬ ‫را‬ ‫چیز‬ ‫همه‬ ‫بایتی‬ ‫گیگا‬ ‫به‬ ،‫تولیدی‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫سف‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫هنگام‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫کنید‬ ۱۰ ‫فضا‬ ‫گیگابایت‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ‫نیاز‬ ‫خود‬ ‫شبکه‬ ‫برای‬ :‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫کالستر‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫اجزای‬ ‫به‬ ‫ابری‬ ‫محیط‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫نداره‬ ‫فرق‬ Object Storage ‫یا‬ Block Storage ‫فایل‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬ Ceph File System ‫از‬ ‫بخواید‬ ‫دیگه‬ ‫منظور‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫یا‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫رو‬ Ceph .‫کنید‬ ‫استفاده‬
 19. ‫سازی‬ ‫پیاده‬ Ceph Cluster ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ Ceph Node . ‫یک‬ ‫میشه‬ ‫شروع‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ،‫ها‬ ‫کالستر‬ Ceph (‫مانیتور‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫برای‬ Monitor Node ( ) ‫مدیر‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ، Manager Node ( ) ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نود‬ ‫یک‬ ، OSD Node ) ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫و‬ Ceph File System ‫همون‬ ‫یا‬ CephFS ‫به‬ (‫ابرداده‬ ‫نود‬ ‫یک‬ MDS Node . ) ‫دارد‬ ‫نیاز‬ (‫مانیتور‬ ‫نود‬ Monitor Node :) ceph-mon . ‫دارای‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اجزای‬ ‫تمامی‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کالستر‬ ‫کلی‬ ‫وضعیت‬ ‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬ Map . ‫اعضای‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫و‬ ‫تصدیق‬ ‫وظیفه‬ ‫همچنین‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬ . ‫کالستر‬ ‫عضو‬ ‫مهمترین‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫کالینت‬ ‫و‬ ‫کالستر‬ Ceph ‫که‬ ‫هست‬ ‫مانیتور‬ ‫نود‬ ‫همین‬ . ‫سرویس‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫برای‬ ‫متوسط‬ ‫تا‬ ‫کوچک‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فعالیت‬ ‫کالستر‬ ‫قلب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ 3 .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مانیتور‬ ‫نود‬ (‫مدیر‬ ‫نود‬ Manager Node :) (‫نود‬ ‫این‬ ceph-mgr ) ‫نگهداری‬ ‫وظیفه‬ Runtime metrics ‫و‬ ‫کارایی‬ ،‫سازها‬ ‫ذخیره‬ ،‫کالستر‬ ‫جاری‬ ‫وضعیت‬ ، . ‫تواند‬ ‫می‬ ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫پایتون‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫ماژول‬ ‫میزبانی‬ ‫با‬ ‫همچنین‬ ‫دارد‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫لود‬ ‫مثل‬ ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ Dashboard, Exporter, Remote Logging . … ‫و‬ ‫افزونگی‬ ‫برای‬ ‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫و‬ ‫حداقل‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫پایداری‬ 2 .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫نمونه‬ (‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نود‬ OSD Node :) ‫یا‬ ‫کننده‬ ‫ذخیره‬ Object Storage Daemon ‫مدیریت‬ ،‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫وظیفه‬ Replication ‫و‬ ‫بازیابی‬ ، Rebalance ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ Monitor ‫و‬ Manager . ‫جهت‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫پایداری‬ ‫و‬ ‫افزونگی‬ 3 OSD .‫است‬ ‫نیاز‬ (‫ابرداده‬ ‫نود‬ MDS Node :) Metadata Server ‫در‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫متا‬ ‫اطالعات‬ ، CephFS ‫یا‬ Ceph File System ‫را‬ . ‫استاندارد‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ POSIX ‫بدون‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫قابلیتی‬ ‫کالستر‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫بار‬ ‫آوردن‬ Ceph . ‫به‬ ‫حداقل‬ ‫افزونگی‬ ‫و‬ ‫پایداری‬ ‫برای‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫به‬ 2 MDS .‫داریم‬ ‫نیاز‬ . : ‫نکرد‬ ‫استفاده‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫میتواند‬ ‫و‬ ، ‫نیست‬ ‫الزام‬ ‫یک‬ ‫نود‬ ‫این‬ ‫نکته‬ :‫کالستر‬ ‫در‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫نحوه‬
 20. ‫‌ها‬ ‫ن‬‫میلیو‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫بزرگ‬ ‫کالسترهای‬ ‫در‬ Obecjt ‫تعداد‬ ‫این‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫‌داری‬ ‫ه‬‫نگ‬ ،‫است‬ Object ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫و‬ . ‫نام‬ ‫به‬ ‫مفهومی‬ ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫سخت‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫آ‬ PG ‫یا‬ Placement Group ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫که‬ ‫است‬ Object ‫یک‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ Pool ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ PG .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌داری‬ ‫ه‬‫نگ‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫تمام‬ Ceph ‫صورت‬ ‫به‬ Object (‫استخر‬ ‫در‬ Pool ) ‫به‬ ‫الگوریتمی‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫منطقی‬ ‫های‬ ‫نام‬ CRUSH ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫وظیفه‬ Replication .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫روش‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ CRUSH ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫محاسبه‬ Object ‫کدام‬ ‫در‬ PG ‫و‬ PG ‫کدام‬ ‫در‬ OSD . ‫وجود‬ ‫با‬ ‫کلی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫ذخیره‬ CRUSH .‫است‬ ‫شده‬ ‫فراهم‬ ‫اطالعات‬ ‫پویای‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫باالنس‬ ،‫پذیری‬ ‫مقیاس‬
 21. Red Hat Ceph Storage ‫و‬ ‫‌پذیر‬ ‫س‬‫مقیا‬ ‫بسیار‬ ،‫باز‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫پلتفرم‬ ‫یک‬ ، ( ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ Software-Defined Storage ) ‫برای‬ Cloud :‫‌باشد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫برخوردار‬ ‫زیر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫قابلی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ • ‫برای‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫زیرساخ‬ Cloud ‫و‬ Object Storage .‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫طراحی‬ ‫باال‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ • ‫پایدار‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ Ceph ‫یک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مدیریت‬ ‫پلتفرم‬ Ceph ‫‌های‬ ‫س‬‫سروی‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫پیاد‬ ‫ابزار‬ ، .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ترکیب‬ ‫پشتیبانی‬ • ‫در‬ ‫حجیم‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ ‫برای‬ ‌ ‫ه‬‫صرف‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫و‬ ‫‌پذیر‬ ‫ف‬‫انعطا‬ ،‫خودکار‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬ ‫را‬ ‫ابزاری‬ ‫مقیاس‬ Petabyte .‫‌آورد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫در‬ • ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ Cloud ‫تمرکز‬ ‫خود‬ ‫‌وکار‬ ‫ب‬‫کس‬ ‫مدیریت‬ ‫بر‬ ‫‌توانند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ، .‫نمایند‬
 22. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫مزایای‬ Red Hat Ceph Storage ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ ‫برای‬ ‫تا‬ ‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫‌ها‬ ‫ت‬‫شرک‬ ‫امروزه‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫چابکی‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫حفظ‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫امکاناتی‬ ‫از‬ ، ‫جهت‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫سریع‬ ‫رشد‬ ‫مدیریت‬ ‫برخوردار‬ ‫نیز‬ .‫باشند‬ ‫تکنولوژی‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫‌ها‬ ‫ن‬‫سازما‬ Cloud ‫مدیریت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫جهت‬ ‫امروزی‬ ‫‌وکارهای‬ ‫ب‬‫کس‬ ‫در‬ ،‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫انبوهی‬ ‫حجم‬ .‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫ویژگ‬ Red Hat Ceph Storage ( – ‫اگزابایت‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫مقیا‬ Exabyte ) • ‫قابلیت‬ Scale-Out : ‫یک‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کالستر‬ Node ‫هزاران‬ ‫به‬ Node .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توسعه‬ ‫دیگر‬ • ‫قابلیت‬ Rebalancing : ‫معماری‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ Peer-to-Peer ‫هر‬ ‫در‬ ‫ظرفیت‬ ‫افزایش‬ ‫جهت‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫پروژ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫عملیاتی‬ ‫اقدامات‬ ‫حداقل‬ ‫با‬ ‫زمان‬ Migration ‫اجتناب‬ ‫آن‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫داده‬ .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ • : ‫هیچگونه‬ ‫بدون‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کالسترها‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫مرحل‬ ‫یا‬ ‫وقفه‬ ‫بدون‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌افزار‬ ‫م‬‫نر‬ ‫ارتقاء‬ Downtime .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقاء‬ - API ‫ها‬ • S3 ‫و‬ Swift API : ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ Object Storage • RESTful API : ‫و‬ ‫کالستر‬ ‫عملکردهای‬ ‫تمامی‬ ‫مدیریت‬ Object Storage - ‫‌های‬ ‫ه‬‫برنام‬ Storage-Aware ( ‫در‬ ‫فقط‬ ‫وب‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ Object ) • ‫برنامه‬ ‫مستقیم‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫یکپارچ‬ ‫جهت‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫کتابخان‬ ‫توسعه‬ : ‫مانند‬ ‫پیشرفته‬ ‫عملکردهای‬ ‫برخی‬ ‫قابلیت‬ ‫این‬ Trigger ،‫ها‬ Message Passing .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫امکانپذیر‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ • ‫پروتکل‬ ‫یک‬ Native : ،‫قابلیت‬ ‫این‬ ‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫با‬ Overhead ‫کاربری‬ ‫واسط‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ RESTful ‫را‬ ‫عملیاتی‬ ‫توان‬ ‫حداکثر‬ ‫و‬ ‫تاخیر‬ ‫زمان‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ،‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫حساس‬ ‫‌افزارهای‬ ‫م‬‫نر‬ ‫برای‬ I/O ،‫دارند‬ .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫حذف‬ ( - ‫امنیت‬ Security ) • : ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫دقیقی‬ ‫کنترل‬ ‫کنترل‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ Object Storage ‫مجوزهای‬ ‫و‬ Bucket-Level .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اعمال‬ • Quota : ‫کاربر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫محدودی‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‌ ‫ه‬‫سوءاستفاد‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ Object Storage ‫یا‬ Pool ‫ها‬ ( - ‫اطمینان‬ ‫قابلیت‬ Reliability ( ) ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫دستر‬ ‫و‬ Availability )
 23. • ‫اندازه‬ ‫تغییر‬ Block ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ : ‫با‬ ‫زمان‬ ‫حداقل‬ Downtime ‫تجهیزات‬ ‫‌توان‬ ‫ی‬‫م‬ Ceph Block ‫را‬ Expand ‫یا‬ Shrink .‫نمود‬ • ‫های‬ ‫قابلیت‬ Striping، Erasure Coding ‫یا‬ ‫و‬ Replication ‫در‬ Node : ،‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫پایداری‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫یا‬ ‫باال‬ ‫‌پذیری‬ ‫س‬‫دستر‬ ( High Availability (HA .‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌مند‬ ‫ه‬‫بهر‬ ‫باال‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ • Policy : ‫تا‬ ‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیکربندی‬ ‫را‬ ‫گرفتن‬ ‫قرار‬ ‫نحوه‬ ‫‌سازی‬ ‫ه‬‫ذخیر‬ ‫های‬ SLA ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫ملزومات‬ ،‫ها‬ ( ‫خطا‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫حوز‬ Failure Domain . ) ‫دهد‬ ‫بازتاب‬ ‫را‬ • ‫یا‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ Data Placement : ‫الگوریتم‬ ‫از‬ CRUSH ‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫یک‬ Client ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫استقرار‬ ‫محل‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫جداول‬ ‫جستجوی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فراهم‬ ‫ها‬ .‫کنند‬ ‫تعیین‬ • ‫قابلیت‬ Failover : ‫و‬ ‫عملکرد‬ ،‫‌پذیری‬ ‫س‬‫دستر‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تاثیر‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫دیسک‬ ‫خرابی‬ ‫از‬ ‫خودکار‬ .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫جلوگیری‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫صحت‬ ( - ‫عملکرد‬ Performance ) • Copy-on-Write Cloning : ‫قابلیت‬ ‫این‬ Image ‫یا‬ ‫مجازی‬ ‫ماشین‬ ‫های‬ VM ‫ارائه‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫را‬ ( . ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ Block ) • Cache ‫سمت‬ ‫در‬ ‫کردن‬ Client ‫صورت‬ ‫به‬ In-Memory : ‫هم‬ ‫ویژگی‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ Kernel ‫هم‬ ‫و‬ Hypervisor ‫را‬ Cache ( . ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ Block ) • ‫ارتقاء‬ I/O : ‫مدل‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫برای‬ ‫همتراز‬ Client-Server ‫مدل‬ ‫از‬ ، Client-Cluster ‫استفاده‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ • Cache Tiering : ‫انقضا‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫سیاس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ( Hot Data (Expiration Policy ‫به‬ ‫را‬ SSD .‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقا‬ • Flash Journals . : ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارتقا‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫نوشتن‬ ‫عملکرد‬ • ‫تنظیم‬ ‫قابل‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫انداز‬ Stripe : ‫چند‬ ‫ویدئویی‬ ‫‌های‬ ‫ل‬‫فای‬ ‫نمودن‬ ‫ذخیره‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫بهینه‬ ‫عملکرد‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تنظیم‬ ‫کوچک‬ ‫تصاویر‬ ‫ذخیره‬ ‫تا‬ ‫گرفته‬ ‫گیگابایتی‬ - ‫پشتیبانی‬ Multi-Datacenter ( ‫و‬ Disaster Recovery (DR • ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ Zone : ‫با‬ ‫مشابهی‬ ‫‌های‬ ‫ی‬‫توپولوژ‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫ها‬ Amazon Web Service S3 ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫موارد‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫و‬ Namespace (. ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫کلی‬ Object ) • : ‫‌های‬ ‫ه‬‫نسخ‬ ‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫خواندن‬ Local ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫از‬ Local (. ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ارائه‬ Object ) • ‫یا‬ ‫‌سنتر‬ ‫ا‬‫دیت‬ ‫‌سازی‬ ‫ن‬‫همسا‬ Datacenter Synchronization : ‫‌ها‬ ‫ه‬‌ ‫د‬‫دا‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫یا‬ ‫کامل‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬ (. ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫‌گیری‬ ‫ن‬‫پشتیبا‬ ‫مناطق‬ ‫بین‬ ‫در‬ Object ) • Snapshot ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ارسال‬ ،‫جغرافیایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫پراکنده‬ ‫دیتاسنترهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ Disaster Recovery ( . ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ Block )
 24. • Snapshot ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ Incremental ( . ‫فقط‬ ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫ارسال‬ ‫در‬ Block ) - ‫بودن‬ ‫‌صرفه‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫مقرون‬ • Thin Provisioning ( . : ‫در‬ ‫فقط‬ ‫‌گردد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫فضا‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫استفاده‬ ‫موجب‬ ‫امر‬ ‫این‬ Block ) • ( : ‫بارکاری‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫قیمت‬ ‫و‬ ‫عملکرد‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ Workload . ) ‫‌دهد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫پیوند‬ • :‫ناهمگون‬ ‫‌افزار‬ ‫ت‬‫سخ‬ ‫جایگزینی‬ ‫در‬ ‫اجبار‬ ‫عدم‬ Node ‫با‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬ Node ‫تغییرات‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫ساختاری‬ • Erasure Coding : ‫ماندگاری‬ ‫گزینه‬ ‫از‬ ‫‌ها‬ ‫ه‬‫داد‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫‌گیرد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫بهره‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ - ‫وب‬ ‫تحت‬ ‫مدیریت‬ • ‫مدیریت‬ ‫پلتفرم‬ Ceph . : ‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ایجاد‬ ‫کالستر‬ ‫‌های‬ ‫ت‬‫عملیا‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫داشبوردی‬ • ‫عملکرد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ارقام‬ ‫و‬ ‫آمار‬ ‫ارائه‬ Per-Disk ‫و‬ Per-Pool : ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫مشکالت‬ .‫‌نماید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫شناسایی‬ • . : ‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‫تسریع‬ ‫را‬ ‫‌یابی‬ ‫ب‬‫عی‬ ‫فرآیند‬ ‫کار‬ ‫محیط‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬
 25. ‫نود‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫برای‬ MGR : ‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫نیاز‬ . . . . . .
 26. . . : ‫کردن‬ ‫فعال‬ ‫به‬ ‫تمایل‬ ‫اگر‬ ‫نکته‬ selinux : . ‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫دارید‬ [root@node06 ~]# vi cephmon.te # create new module cephmon 1.0; require { type ceph_t; type initrc_var_run_t; type sudo_exec_t; class file { execute execute_no_trans lock map open read };
 27. class capability { audit_write sys_resource }; class process setrlimit; class netlink_audit_socket { create nlmsg_relay }; } #============= ceph_t ============== allow ceph_t initrc_var_run_t:file { lock open read }; allow ceph_t self:capability { audit_write sys_resource }; allow ceph_t self:netlink_audit_socket { create nlmsg_relay }; allow ceph_t self:process setrlimit; allow ceph_t sudo_exec_t:file map; allow ceph_t sudo_exec_t:file { execute execute_no_trans open read }; [root@node06 ~]# checkmodule -m -M -o cephmon.mod cephmon.te [root@node06 ~]# semodule_package --outfile cephmon.pp --module cephmon.mod [root@node06 ~]# semodule -i cephmon.pp ‫نکته‬ ‫سرویس‬ ‫میبایستی‬ ‫فایروال‬ ‫در‬ mon ‫برای‬ ceph . ‫نمود‬ ‫فعال‬ ‫را‬ : ‫میبایستی‬ ‫نکته‬ node ‫به‬ ‫را‬ ‫مانیتور‬ ntp . ‫زمان‬ ‫بودن‬ ‫یکسان‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫سینک‬ ‫چراکه‬ ‫نمود‬ ‫وصل‬ ‫سرور‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫سف‬ ‫کالستر‬
 28. ‫فایل‬ ‫حتما‬ . ‫کردم‬ ‫اضافه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ : ‫نکته‬ . ceph conf . ‫میکنیم‬ ‫اضافه‬ ‫جدید‬ ‫نود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫بروز‬ ‫را‬ ‫نود‬ ‫حذف‬ ‫جهت‬ : ‫نکته‬ MGR : ‫کرد‬ ‫استفاده‬ ‫زیر‬ ‫دستور‬ ‫از‬ ‫میتوان‬ ‫گره‬ ‫یک‬ ‫حذف‬ ‫برای‬ Ceph Mgr :‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫مراحل‬ ‫این‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ، ‫مانیتور‬ ‫های‬ ‫گره‬ ‫وارد‬ ) ( Ceph ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫شوید‬ ceph mgr dump ‫های‬ ‫گره‬ ‫لیست‬ ، Mgr ‫را‬ ‫موجود‬ ‫دیمون‬ ‫نام‬ .‫کنید‬ ‫دریافت‬ Mgr .‫کنید‬ ‫یادداشت‬ ‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫خواهید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫دیمون‬ Mgr ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫‌خواهید‬ ‫ی‬‫م‬ ‫که‬ ‫را‬ ceph mgr disable <mgr-daemon-name> .‫کنید‬ ‫غیرفعال‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ceph auth del <mgr-daemon-name>، ‫دیمون‬ Mgr ‫خوشه‬ ‫از‬ ‫را‬ Ceph .‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫که‬ ‫‌ای‬ ‫ه‬‫گر‬ ‫در‬ Mgr ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ،‫‌شد‬ ‫ی‬‫م‬ ‫اجرا‬ ‫آن‬ ‫در‬ systemctl stop ceph-mgr@<mgr-daemon-name> ‫سرویس‬ daemon .‫کنید‬ ‫متوقف‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ daemon ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫غیرفعال‬ ‫را‬ systemctl disable ceph-mgr@<mgr-daemon-name> .‫نشود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫بوت‬ ‫در‬ ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬
 29. systemctl daemon-reload && systemctl reset-failed ceph-mgr@<mgr- . daemoname> service .‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫سرویس‬ ، ‫دستور‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬ ceph orch host rm <mgr-daemon-name> ‫خوشه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫گره‬ Ceph .‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫‌های‬ ‫ه‬‫گر‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‫توصیه‬ Mgr ‫گره‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬ Mgr ‫در‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫اضافی‬ ‫خوشه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫عملکردهای‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ Ceph .‫کنید‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬
Anúncio