Anúncio

About Paliz C.T. Co - Full

-- em Paliz c.t. - فن آوران ارتباطات پالیز
29 de Jul de 2015
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Anúncio
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
About Paliz C.T. Co - Full
Próximos SlideShares
تجارت الکنرونیکتجارت الکنرونیک
Carregando em ... 3
1 de 55
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a About Paliz C.T. Co - Full(20)

Anúncio

About Paliz C.T. Co - Full

 1. ‫صفحه‬1 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫معرفی‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫شرکت‬‫فن‬‫آوران‬‫ارتباطات‬‫پال‬‫ی‬‫ز‬‫که‬‫در‬‫سال‬1381‫تأس‬‫ی‬‫س‬‫گرد‬‫ی‬،‫د‬‫هم‬‫اکنون‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫از‬‫شرکت‬‫ها‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شرو‬‫در‬‫زم‬‫ی‬‫نه‬‫ارائه‬ ‫راهکارها‬‫ی‬‫اختصاص‬‫ی‬‫فن‬‫آور‬‫ی‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬‫برا‬‫ی‬‫کسب‬‫و‬‫کار‬‫مبتن‬‫ی‬‫بر‬‫ا‬‫ی‬‫نترنت‬‫م‬‫ی‬‫باشد‬. ‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫شرکت‬‫با‬‫ب‬‫ه‬‫کارگ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫مدل‬‫ها‬‫و‬‫متدولوژ‬‫ی‬‫ها‬‫ی‬‫منحصر‬‫به‬‫فرد‬‫و‬‫بهرر‬‫ه‬‫منرد‬‫ی‬‫از‬‫کارشناسران‬‫مجررب‬‫و‬‫متخصر‬، ‫خدمات‬‫ی‬‫را‬‫به‬‫مشتر‬‫ی‬‫ان‬‫خود‬‫ارائه‬‫م‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫د‬‫که‬‫به‬‫لحاظ‬‫هز‬‫ی‬‫نه‬‫اثربخش‬،‫و‬‫از‬‫نظر‬‫تکنولوژ‬‫ی‬‫برتر‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬. ‫واحد‬‫واحرد‬ ‫سرایر‬ ‫برا‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫خود‬ ‫تخصصی‬ ‫گرایش‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫در‬ ‫ها‬4:‫زمینره‬«‫میزبرانی‬ ‫وب‬»،«‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬»،«‫نرم‬ ‫تولید‬‫افزار‬»‫و‬«‫شبکه‬»‫حرفه‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫به‬‫پردازنرد‬ ‫مری‬ ‫مشرتریان‬ ‫به‬ ‫ای‬.‫زیرر‬ ‫در‬ ‫خالصه‬‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫واحد‬ ‫هر‬ ‫شاخ‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ای‬.
 2. ‫صفحه‬2 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫وب‬ ‫طراحی‬ ‫واحد‬‫پورتال‬ ‫و‬ ‫اینترانت‬ ،‫سایت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬«‫وب‬»‫به‬‫گونه‬‫واژه‬ ‫از‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫گسترش‬ ‫ای‬«‫وب‬»‫برا‬ ‫مترادف‬«‫اینترنرت‬»‫می‬ ‫اسرتفاده‬‫و‬ ‫شرود‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫کمتر‬‫چشم‬ ‫فضا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫یافت‬ ‫توان‬‫نماید‬ ‫پوشی‬.‫در‬ ‫را‬ ‫مناسربی‬ ‫ابرزار‬ ‫اینترنرت‬ ‫امروزه‬ ‫هر‬ ‫غول‬ ‫شانه‬ ‫به‬ ‫شانه‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫کوچک‬ ‫کارهای‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫اختیار‬‫حضرور‬ ‫مجرازی‬ ‫فضرای‬ ‫در‬ ‫تجراری‬ ‫ای‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬.‫مری‬ ‫کره‬ ‫است‬ ‫نق‬ ‫بی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫بلکه‬ ‫نیست‬ ‫مهمی‬ ‫خیلی‬ ‫چیز‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫داشتن‬ ‫فقط‬ ‫اما‬ ‫بشود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫بالفعل‬ ‫خریدار‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬. ‫سایت‬ ‫وب‬‫مخ‬ ‫با‬ ‫دوطرفه‬ ‫تعامل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پویا‬ ً‫ا‬‫غالب‬ ‫امروز‬ ‫های‬‫می‬ ‫اطبین‬‫باشرد‬.‫شررکت‬ ‫سرایت‬ ‫وب‬ ‫طراحری‬ ‫واحرد‬ ‫فن‬‫بهره‬ ‫با‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬‫فن‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫گیری‬‫آوری‬‫از‬ ‫اسرتفاده‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫دنیا‬ ‫روز‬ ‫های‬«‫پرالیز‬ ‫پورترال‬»‫بره‬ ‫پورتال‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کشور‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫های‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫افزار‬ ‫شد‬‫می‬ ‫خود‬ ‫مشتریان‬ ‫برای‬ ‫پورتال‬ ‫و‬ ‫اینترانت‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ،‫است‬ ‫ه‬‫نماید‬. :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫مهمترین‬ -‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ -‫اینترانت‬ ‫طراحی‬ -‫پورتال‬ ‫طراحی‬ -‫الکترونیکی‬ ‫فروشگاه‬ ‫طراحی‬ -‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫موجود‬ ‫های‬ -‫راه‬ ‫برنامه‬ ‫تهیه‬‫مشتری‬ ‫برای‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫بردی‬ -‫سایت‬ ‫وب‬ ‫کارایی‬ ‫تضمین‬ ‫جهت‬ ‫محتوایی‬ ‫معماری‬ ‫تهیه‬ -‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬‫از‬ ‫بیش‬100‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کوچک‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫سازمان‬‫سایت‬ ‫طراحی‬ ‫واحد‬‫می‬ ‫استفاده‬‫نمایند‬ ‫می‬ ‫اشاره‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫که‬‫شود‬:
 3. ‫صفحه‬3 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫اینترانت‬ ‫و‬‫بانک‬‫سپه‬: ‫سال‬ ‫از‬ ‫سپه‬ ‫بانک‬1386‫پیوست‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫جمع‬ ‫به‬. ‫بروز‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫دائما‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫خویش‬ ‫پورتال‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمای‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫هرساله‬ ،‫سپه‬ ‫بانک‬ ‫ز‬ ‫رسانی‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫پورتال‬ ‫های‬ ‫یرسیستم‬‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬.:‫شرحند‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫زیرسیستم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫معرفی‬‫شعب‬‫و‬‫نمایندگی‬‫ها‬ ‫مکان‬‫یاب‬‫هوشمند‬(‫بر‬‫روی‬)‫نقشه‬ ‫اسناد‬‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬‫و‬‫مزایده‬ ‫نمودار‬‫سازمانی‬‫پیشرفته‬ ‫نتایج‬‫قرعه‬‫کشی‬ ‫سهام‬ ‫محاسبه‬‫شبا‬ ‫محاسبه‬‫سود‬‫سپرده‬ ‫محاسبه‬‫ت‬‫سهیالت‬ ‫جستجوساز‬‫بانک‬‫اطالعاتی‬ ‫جستجوی‬‫ماژول‬‫های‬‫پورتال‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫کماکان‬ ‫همکاری‬ ‫این‬7‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫سرورهای‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫همچنان‬ ‫سال‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالیز‬.
 4. ‫صفحه‬4 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫بانک‬‫رفاه‬‫کارگران‬ ‫بانک‬‫پیشرو‬ ‫از‬ ‫کارگران‬ ‫رفاه‬‫ایرا‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫ترین‬‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫اینترنتی‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نی‬‫سایبری‬ ‫فضای‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬.‫سال‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬1386‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫زمره‬ ‫در‬. ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ‫درخواست‬ ‫و‬ ‫سفارش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫پالیز‬ ‫مشتریان‬ ‫ترین‬ ‫فعال‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ،‫بانک‬ ‫این‬‫خدماتی‬‫ن‬‫بان‬ ‫وین‬‫و‬ ‫کی‬ :‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫معرفی‬‫شعب‬‫و‬‫نمایندگی‬‫ها‬ ‫مکان‬‫یاب‬‫هوشمند‬(‫بر‬‫روی‬)‫نقشه‬ ‫اسناد‬‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬‫و‬‫مزایده‬ ‫نمودار‬‫سازمانی‬‫پیشرفته‬ ‫نتایج‬‫قرعه‬‫کشی‬ ‫سهام‬ ‫محاسبه‬‫شبا‬ ‫محاسبه‬‫سود‬‫سپرده‬ ‫محاسبه‬‫تسهیالت‬ ‫جستجوساز‬‫با‬‫نک‬‫اطالعاتی‬ ‫جستجوی‬‫ماژول‬‫های‬‫پورتال‬ ‫وضعیت‬‫حضور‬‫و‬‫غیاب‬ ‫فیش‬‫حقوقی‬ ‫تسهیالت‬‫کارمندی‬ ‫ثبت‬‫نام‬‫تور‬‫تفریحی‬ ‫سوابق‬‫خدمتی‬ ‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫مشاغل‬‫و‬‫رزومه‬‫ها‬ ‫مدیریت‬‫آموزش‬‫دوره‬ ‫صورتحساب‬‫حقوق‬‫و‬‫مزایای‬ ‫سیستم‬‫امتیاز‬‫دهی‬‫کاربران‬ ‫رای‬‫گیری‬‫کارکنان‬ ‫مراکز‬‫درمانی‬ ‫تسهیالت‬‫مسکن‬
 5. ‫صفحه‬5 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫معاضدت‬ ،‫همکاری‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬7‫مشابه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬ ‫ارتباط‬ ‫موجبات‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫ساله‬ ‫است‬ ‫آورده‬ ‫فراهم‬ ‫را‬.‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالیز‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫سرورهای‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫همچنین‬. ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫کارگران‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫به‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خدماتی‬ ‫دیگر‬ ‫از‬‫نمای‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫گرافیکی‬ ‫خدمات‬ ‫نماید‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ‫و‬ ‫پورتال‬.
 6. ‫صفحه‬6 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com )‫(رواق‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫اینترانتی‬ ‫پورتال‬ ‫برای‬ ‫فضایی‬ ‫ایجاد‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫بانک‬ ‫کارکنان‬ ‫میان‬ ‫سازمانی‬ ‫همبستگی‬ ‫حس‬ ‫تقویت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کارگران‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫با‬ ،‫سازمان‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫میان‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫درون‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬‫پورترال‬ ‫انردازی‬ ‫راه‬ ‫بره‬ ‫اقدام‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫رواق‬ ‫اینترانتی‬. ‫سال‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫پورتال‬ ‫این‬1388‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫تاکنون‬. ‫است‬ ‫کرده‬ ‫عمل‬ ‫موفق‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نظیر‬ ‫کم‬ ‫خود‬ ‫مخاطبین‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫به‬ ‫ارائه‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫پورتال‬ ‫این‬. ‫گو‬‫های‬ ‫بخش‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کارگران‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫کارکنان‬ ‫خوب‬ ‫استقبال‬ ‫مدعا‬ ‫این‬ ‫اه‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫اجتماعی‬.
 7. ‫صفحه‬7 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫کارگران‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫کارکنان‬ ‫تعاونی‬ ‫بخشهای‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫رضایتی‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫جدید‬ ‫مشتریان‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫کارگران‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫تعاونی‬ ‫با‬ ‫تعاونی‬ ‫فروشگاهی‬ ‫پورتال‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫اند‬ ‫داشته‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬. ‫هرر‬ ‫در‬ ‫کره‬ ‫نمایرد‬ ‫می‬ ‫سواری‬ ‫خودرو‬ ‫همچون‬ ‫اقالمی‬ ‫فروش‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫گاهی‬ ‫چند‬ ‫از‬ ‫هر‬ ‫تعاونی‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مورد‬‫است‬ ‫گردیده‬ ‫مواجه‬ ‫خویش‬ ‫مخاطبان‬ ‫پرشمار‬ ‫اقبال‬. ‫خدمات‬ ‫ارائه‬‫و‬ ‫مطلوب‬،‫محردود‬ ‫زمران‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫همزمان‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫مخاطبین‬ ‫از‬ ‫حجم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مناسب‬‫جملره‬ ‫از‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ ‫کارگران‬ ‫رفاه‬ ‫بانک‬ ‫کارکنان‬ ‫تعاونی‬ ‫فروشگاه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫مزیت‬.
 8. ‫صفحه‬8 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫بانک‬‫مسکن‬ ‫مسکن‬ ‫بانک‬‫سال‬ ‫از‬1388‫است‬ ‫پیوسته‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫مشتریان‬ ‫جمع‬ ‫به‬.‫رسرانی‬ ‫اطالع‬ ‫پورتال‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫خویش‬ ‫اینترانتی‬ ‫پورتال‬ ‫و‬. ‫افز‬ ‫نرم‬ ‫است‬ ‫رسیده‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫اختصاصی‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫ار‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫برخوردار‬ ‫بفردی‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫جامع‬ ‫سازد‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫مستغالت‬ ‫و‬ ‫امالک‬ ‫به‬ ‫مربوط‬.
 9. ‫صفحه‬9 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫پست‬‫بانک‬‫ایران‬ ‫پست‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫بانک‬‫پنجمین‬‫سال‬ ‫در‬ ‫ایرانی‬ ‫بانک‬1390‫ارتباطرات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫فهرست‬ ‫در‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫پالیز‬.‫امنیرت‬ ‫از‬ ‫برخرورداری‬ ‫منظرور‬ ‫بره‬ ‫شرده‬ ‫تعیین‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سیاست‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫آورد‬ ‫روی‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ،‫سایبری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬. ‫اخ‬ ‫های‬ ‫ماژول‬ ‫از‬ ‫رقبا‬ ‫سایر‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫این‬‫که‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫تصاصی‬‫و‬ ‫شده‬ ‫سازی‬ ‫بومی‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫هستند‬ ‫پاسخگو‬ ‫مطلوب‬ ‫نحو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫نیازمندی‬.
 10. ‫صفحه‬10 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫بانک‬‫قرض‬‫الحسنه‬‫رسالت‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫رسالت‬ ‫الحسنه‬ ‫قرض‬ ‫بانک‬1390‫افرزار‬ ‫نررم‬ ‫بهتررین‬ ‫عنروان‬ ‫بره‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫بحث‬ ‫در‬ ‫موجود‬‫برگزید‬ ‫خویش‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پورتال‬ ‫برای‬ ‫بانکی‬. ‫شرکت‬ ‫گرافیک‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫خواسته‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫گرافیکی‬ ‫نمای‬ ‫تعویض‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ساله‬ ‫هر‬ ‫رسالت‬ ‫بانک‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫برآورده‬ ‫پالیز‬. ‫باشد‬ ‫می‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫بخش‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫این‬ ‫سرورهای‬ ‫پشتیبانی‬ ‫همچنین‬.
 11. ‫صفحه‬11 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫موسسه‬‫ما‬‫لی‬‫و‬‫اعتباری‬‫میزان‬ ‫کسرب‬ ‫از‬ ‫پرس‬ ‫کره‬ ‫باشرد‬ ‫مری‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫بانکی‬ ‫مشتریان‬ ‫از‬ ‫میزان‬ ‫اعتباری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسه‬ ‫پیوست‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ،‫پورتال‬ ‫طراحی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ناخوشایند‬ ‫ای‬ ‫تجربه‬. ‫ا‬ ‫سامانه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫بانک‬ ‫این‬‫پورترال‬ ‫سال‬ ‫یک‬ ‫گذشت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫میزان‬ ‫بانک‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫یده‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫میزان‬ ‫ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫باشگاه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬1393‫کامل‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫به‬ ‫رسید‬.‫است‬ ‫گردیده‬ ‫میسر‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫بانک‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫باریتعالی‬ ‫لطف‬ ‫سایه‬ ‫در‬ ‫همه‬ ‫این‬. ‫همچ‬ ‫نیز‬ ‫میزان‬ ‫بانک‬‫بانرک‬ ‫ایرن‬ ‫بررای‬ ‫صررفا‬ ‫کره‬ ‫بررد‬ ‫مری‬ ‫بهره‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ‫از‬ ،‫ها‬ ‫بانک‬ ‫سایر‬ ‫ون‬ ‫اند‬ ‫گردیده‬ ‫اجرا‬ ‫و‬ ‫طراحی‬.
 12. ‫صفحه‬12 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫موسسه‬‫مالی‬‫و‬‫توسعه‬ ‫اعتباری‬ ‫توسعه‬ ‫اعتباری‬ ‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسه‬‫سال‬ ‫در‬ ‫بانکی‬ ‫مجموعه‬ ‫هشتمین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،1392‫فرن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫پیوست‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬.‫ا‬ ‫سرعت‬‫(از‬ ،‫حجیم‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫جرای‬21‫اسفند‬1392‫اردیبهشرت‬ ‫اول‬ ‫ترا‬1393) ‫گردد‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫رکورد‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫نوع‬ ‫در‬. ‫ارسرالی‬ ‫تصراویر‬ ‫میران‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خرویش‬ ‫پورترال‬ ‫نخست‬ ‫صفحه‬ ‫تصاویر‬ ،‫نوآورانه‬ ‫و‬ ‫ابتکاری‬ ‫اقدام‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫بانک‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برگزیده‬ ‫خویش‬ ‫مخاطبین‬.‫باعث‬ ‫امر‬ ‫همین‬‫با‬‫ایرن‬ ‫بره‬ ‫نسبت‬ ‫عمومی‬ ‫افکار‬ ‫مثبت‬ ‫زخورد‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫اقدام‬.
 13. ‫صفحه‬13 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫کیش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫بانک‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بانکی‬ ‫مجموعه‬ ‫نهمین‬1393‫گردیرد‬ ‫اضرافه‬ ‫پرالیز‬ ‫ارتباطرات‬ ‫آوران‬ ‫فرن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫کیش‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫بانک‬. ‫ک‬ ‫در‬ ،‫پورتال‬ ‫این‬ ‫اجرای‬‫پذیرفت‬ ‫صورت‬ ‫کاری‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫متر‬.‫این‬‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫مشی‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫سیاست‬ ‫بدلیل‬ ‫بانک‬ ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫بهره‬ ‫اختصاصی‬ ‫زیرسیستم‬ ‫هیچگونه‬ ‫از‬ ،‫خود‬.
 14. ‫صفحه‬14 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫بانک‬:‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬‫از‬‫سال‬1384‫سال‬ ‫تا‬1393‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫مشتریان‬ ‫زمره‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫بانکی‬ ‫نخستین‬ .‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫ط‬ ‫در‬‫گردید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫تجارت‬ ‫بانک‬ ‫پورتال‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ،‫مدت‬ ‫این‬ ‫ی‬ :‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫اختصاصی‬ ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫معرفی‬‫شعب‬‫و‬‫نمایندگی‬‫ها‬ ‫مکان‬‫یاب‬‫هوشمند‬(‫بر‬‫روی‬)‫نقشه‬ ‫اسناد‬‫الکترونیکی‬ ‫مناقصه‬‫و‬‫مزایده‬ ‫نمو‬‫دار‬‫سازمانی‬‫پیشرفته‬ ‫نتایج‬‫قرعه‬‫کشی‬ ‫سهام‬ ‫محاسبه‬‫شبا‬ ‫محاسبه‬‫سود‬‫سپرده‬ ‫محاسبه‬‫تسهیالت‬ ‫جستجوساز‬‫بانک‬‫اطالعاتی‬ ‫جستجوی‬‫ماژول‬‫های‬‫پورتال‬ ‫مدت‬ ‫به‬ ‫همکاری‬ ‫این‬9‫همچنین‬ .‫است‬ ‫گردیده‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫با‬ ‫بیشتر‬ ‫ارتباط‬ ‫گذار‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫ادامه‬ ‫سال‬ ‫ب‬ ‫این‬ ‫سرورهای‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬.‫بود‬ ‫پالیز‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫نیز‬ ‫انک‬
 15. ‫صفحه‬15 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫سازمان‬‫تعزیرات‬‫حکومتی‬ ‫اگر‬‫چه‬‫تعزیرات‬‫حکومتی‬‫به‬‫معنای‬‫عام‬‫خود‬‫پدیده‬‫ای‬‫تازه‬‫و‬‫بعید‬‫نیست‬‫لیکن‬‫بعد‬‫از‬‫پیروزی‬‫انقالب‬‫اسرالمی‬‫و‬ ‫تقریبا‬‫در‬‫آغاز‬‫جنگ‬‫تحمیلی‬‫بحث‬‫تعزیرات‬‫حکومتی‬‫بره‬‫معنرای‬‫اخر‬‫خرود‬‫و‬‫بررای‬‫جلروگیری‬‫از‬‫بسریاری‬‫از‬ ‫تخلفاتی‬‫که‬‫در‬‫زمینه‬‫مسائل‬‫اقتصادی‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫وضعیت‬‫بحرانی‬‫کشور‬‫در‬‫آن‬‫زمان‬‫به‬‫وقوع‬‫مری‬‫پیوسرت‬‫پایره‬ ‫ریزی‬‫شد‬. ‫جمله‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫سازمان‬ ‫وظایف‬ ‫اجرای‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬‫رسیدگی‬‫به‬‫شکایات‬‫اشخاص‬‫حقیقی‬‫و‬‫حقوقی‬، ‫حدود‬ ‫با‬ ‫حکومتی‬ ‫تعزیرات‬ ‫سازمان‬ ‫پورتال‬30‫است‬ ‫پورتال‬ ‫زیر‬‫راه‬ ‫پرالیز‬ ‫پورتال‬ ‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫انی‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬.
 16. ‫صفحه‬16 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پورتال‬‫سازمان‬‫ثبت‬‫احوال‬‫کشور‬ ‫سازمان‬‫ثبت‬‫احوال‬‫کشور‬‫به‬‫دلیل‬‫دراختیار‬‫داشتن‬‫اسناد‬‫هویت‬‫و‬‫تابعیت‬‫فردی‬‫و‬‫آمارهای‬‫حیاتی‬‫یکی‬‫از‬‫ارکران‬ ‫مهم‬‫حکومت‬‫تلقی‬‫می‬‫شود‬.‫ارائه‬‫خدمات‬‫عمومی‬‫به‬‫آحاد‬‫مردم‬‫و‬‫اطالعات‬‫ویژه‬‫جمعیتی‬‫بره‬‫ارکران‬‫حکومرت‬‫از‬ ‫ویژگی‬‫های‬‫اختصاصی‬‫و‬‫انحصاری‬‫این‬‫سازمان‬‫است‬. ‫راستای‬ ‫در‬ ‫سازمان‬ ‫این‬‫پرالیز‬ ‫سرازمانی‬ ‫پورترال‬ ‫از‬ ‫اسرتفاده‬ ‫بره‬ ‫اقدام‬ ‫خویش‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫های‬ ‫سیاست‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫ک‬ ‫بفردی‬ ‫منحصر‬ ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫بهره‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫سرازی‬ ‫پیراده‬ ‫و‬ ‫طراحری‬ ‫سرازمان‬ ‫بررای‬ ‫پالیز‬ ‫توسط‬ ‫ه‬ ‫شده‬‫است‬ ‫برداشته‬ ‫بلندی‬ ‫گام‬ ‫سازمان‬ ‫ادارات‬ ‫به‬ ‫رجوع‬ ‫ارباب‬ ‫حضوری‬ ‫مراجعات‬ ‫کاهش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫اند‬.
 17. ‫صفحه‬17 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫اتاق‬‫تعاون‬‫مرکزی‬‫ایران‬ ‫اتاق‬‫تعاون‬‫مرکزی‬‫جمهوری‬‫اسالمی‬‫ایران‬‫به‬‫عنوان‬‫عالیترین‬‫نهاد‬‫مردمی‬‫بخش‬‫تعراونی‬‫ک‬‫شرور‬‫تمرامی‬‫مسراعی‬ ‫خود‬‫را‬‫برای‬‫توسعه‬‫همه‬‫جانبه‬‫و‬‫کیفی‬‫فعالیت‬‫های‬‫بخش‬‫تعاونی‬‫در‬‫حوزه‬‫های‬‫مختلف‬‫به‬‫ویژه‬‫کمک‬‫به‬‫تحقرق‬ ‫سهم‬25‫درصدی‬‫از‬‫اقتصاد‬‫ملی‬‫کشور‬‫معطوف‬‫نموده‬‫است‬. ‫جمهرور‬ ‫مرکزی‬ ‫تعاون‬ ‫اتاق‬ ،‫تعاونی‬ ‫های‬ ‫توانمندی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫جامعه‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬‫ی‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫پورتال‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫ایران‬ ‫اسالمی‬1387‫نمود‬. ‫الکترونیکری‬ ‫راسرتای‬ ‫در‬ ‫مهمری‬ ‫گام‬ )‫کانفر‬ ‫(ایران‬ ‫خویش‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫همکنون‬ ‫سازمان‬ ‫این‬ )‫نمایشگاه‬ ‫افتتاح‬ ‫از‬ ‫(پیش‬ ‫نمایشگاهی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫نمودن‬‫است‬ ‫برداشته‬.
 18. ‫صفحه‬18 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫مرکز‬‫فرهنگسازی‬‫و‬‫آموزش‬‫بانکداری‬‫الکترونیکی‬ ‫سال‬1386‫مدت‬‫کوتاهی‬‫پس‬‫از‬‫تشکیل‬‫شورای‬‫راهبری‬‫بانکداری‬،‫الکترونیک‬‫کمیته‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫این‬‫شورا‬‫در‬ ‫قالب‬«‫دبیرخانه‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫بانکداری‬‫الکترونیک‬»‫شکل‬‫گرفت‬.‫چندی‬،‫بعد‬‫وظیفه‬‫آموزش‬‫بانکداری‬ ‫الکترونیک‬‫هم‬‫بر‬‫دوش‬‫این‬‫دبیرخانه‬‫گذاشته‬‫شد‬‫و‬‫به‬‫مرکز‬‫آموزش‬‫و‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫بانکداری‬‫الکترونیک‬‫یا‬‫به‬ ‫اختصار‬«‫مرکز‬‫فابا‬»‫تغییر‬‫نام‬‫داد‬.‫این‬‫مرکز‬‫در‬‫واقع‬‫با‬‫ادغام‬‫و‬‫ترکیب‬‫دو‬‫کمیته‬‫آموزش‬‫و‬‫فرهنگ‬ِ‫ی‬‫ساز‬«‫شورای‬ ‫راهبری‬‫بانکداری‬‫الکترونیک‬»‫متولد‬‫شد‬‫تا‬‫به‬‫عنوان‬‫عضوی‬‫از‬‫آن‬‫شورا‬‫و‬‫زی‬‫ر‬‫نظر‬‫مجموعه‬‫مدیران‬‫عامل‬ ‫بانک‬‫های‬،‫کشور‬‫در‬‫سه‬‫سطح‬‫هم‬‫برای‬‫مدیران‬‫شبکة‬،‫بانکی‬‫هم‬‫کارکنان‬‫بانک‬‫ها‬‫و‬‫هم‬‫مشتریان‬‫برنامه‬‫ها‬‫و‬ ‫فعالیت‬‫های‬،‫آموزشی‬‫فرهنگ‬‫سازی‬‫و‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫را‬‫طراحی‬‫و‬‫اجرا‬‫کند‬. ‫ب‬ ‫مالی‬ ‫موسسات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بانک‬ ‫زمره‬ ‫در‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫برترین‬ ‫که‬ ‫آنجایی‬ ‫از‬‫این‬ ‫روند‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫ه‬‫مرکز‬‫یک‬ ‫در‬ ‫مشترک‬ ‫همکاری‬ ‫پروژه‬‫با‬‫شد‬ ‫افزوده‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫کنندگان‬ ‫استفاده‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ،‫پالیز‬.
 19. ‫صفحه‬19 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پورتال‬‫شرکت‬‫بیمه‬‫آتیه‬‫سازان‬‫حافظ‬ ‫شرکت‬‫بیمه‬‫آتیه‬‫سازان‬‫حافظ‬‫به‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫بزرگ‬ ‫مشتریان‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫می‬ ‫شمار‬‫رود‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫که‬‫رساند‬ ‫می‬ ‫مخاطبین‬ ‫اطالع‬ ‫به‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کاربردی‬ ‫اطالعات‬. ‫شرکت‬ ‫این‬‫در‬‫راسترای‬‫اهداف‬‫عالیه‬‫نظام‬‫مقدس‬‫جمهوری‬‫اسالمی‬‫ایران‬‫و‬‫به‬‫استناد‬‫قانون‬‫بیمه‬‫همگانری‬ ‫خدمرات‬‫درمانری‬‫و‬‫سراختار‬‫نظام‬‫رفراه‬‫و‬‫تأمین‬‫اجتماعری‬‫در‬‫سال‬1380‫تشکیل‬‫گردید‬. ‫شرکت‬‫بیمه‬‫آتیه‬‫سازان‬‫حافظ‬‫پورتال‬ ‫خود‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانمندی‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫به‬ ‫بخشی‬ ‫آگاهی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نموده‬ ‫نادزی‬ ‫راه‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬.
 20. ‫صفحه‬20 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ای‬ ‫زورخانه‬ ‫و‬ ‫پهلوانی‬ ‫فدراسیون‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫زورخانه‬ ‫و‬ ‫پهلوانی‬ ‫فدراسیون‬1393‫اطرالع‬ ‫پایگاه‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫باز‬ ‫برای‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ .‫پیوست‬ ‫پالیز‬ ‫دوستان‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ،‫فدراسیون‬ ‫رسانی‬
 21. ‫صفحه‬21 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫میزان‬ ‫ورزشی‬ ‫فرهنگی‬ ‫باشگاه‬ ‫باشگاه‬‫فرهنگی‬‫و‬‫ورزشی‬‫میزان‬‫در‬‫سال‬1390‫پای‬‫به‬‫عرصه‬‫فعالیت‬‫گذاشت‬‫و‬ ‫مالی‬ ‫موسسه‬ ‫حمایت‬ ‫با‬ ‫امروزه‬ ‫میزا‬ ‫اعتباری‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خویش‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫ن‬. ‫باشگاه‬ ‫وبسایت‬ ‫تا‬ ‫گرفت‬ ‫تصمیم‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫خویش‬ ‫پورتال‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫میزان‬ ‫موسسه‬ ‫نماید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫میزان‬ ‫ورزشی‬ ‫فرهنگی‬. ‫تما‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬‫با‬ ‫ورزشی‬ ‫وبسایت‬ ‫یک‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تالش‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫متدها‬ ‫بروزترین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫ه‬‫سال‬ ‫آغاز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫کار‬1393‫وب‬ ‫از‬ ‫توانست‬ ‫باشگاه‬ ‫این‬‫کند‬ ‫رونمایی‬ ‫خویش‬ ‫سایت‬.
 22. ‫صفحه‬22 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ایران‬‫نیدز‬(‫نیازمندیهای‬‫مشاغل‬‫و‬‫برندهای‬‫ایران‬) ‫ایران‬ ‫سایت‬‫نیدز‬‫سال‬ ‫در‬ ،‫اینترنتی‬ ‫نیازمندیهای‬ ‫و‬ ‫تبیلغات‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ،1392‫پورت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫عرصه‬ ‫به‬ ‫پالیز‬ ‫ال‬ ‫نهاد‬ ‫گام‬ ‫حوزه‬ ‫این‬ ‫برتر‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫با‬ ‫رقابت‬. ‫با‬ ‫و‬ ‫خویش‬ ‫اندرکاران‬ ‫دست‬ ‫تالش‬ ‫به‬ ‫اتکا‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫میگذرد‬ ‫آن‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫در‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫ر‬ ‫به‬ ،‫گزارش‬ ‫این‬ ‫تنظیم‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫رشد‬ ‫الکسا‬ ‫رنکینگ‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫به‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫امکانات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫زیر‬ ‫تبه‬ 600‫یابد‬ ‫دست‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫میان‬ ‫در‬. ‫قدرتمند‬ ‫سامانه‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫سایت‬ ‫این‬I – Content‫جایگاه‬ ‫کسب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫تاثیرگذار‬ ‫شک‬ ‫بی‬ ‫فعلی‬.
 23. ‫صفحه‬23 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫شرکت‬‫حامی‬ ‫تدبیر‬ ‫سامان‬ ‫شرکت‬‫خدمات‬‫بیمه‬‫ای‬‫سامان‬‫تدبیر‬‫ح‬‫امی‬،‫اولین‬‫شرکت‬‫خدمات‬‫بیمه‬‫ای‬‫زیر‬‫مجموعه‬‫شرکت‬‫سهامی‬‫بیمه‬‫سامان‬ ‫و‬‫یکی‬‫از‬‫نمایندگان‬‫برتر‬‫باشد‬ ‫می‬.‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫گوشی‬ ‫آنالین‬ ‫نامه‬ ‫بیمه‬ ‫صدور‬ ‫سیستم‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫نماید‬ ‫پیدا‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫فروشندگان‬ ‫و‬ ‫خریداران‬ ‫میان‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫جایگاه‬ ،‫سرعت‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫توانسته‬. ‫ای‬ ‫در‬‫سامانه‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بیمه‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫فروش‬ ‫عوامل‬ ،‫سامانه‬ ‫ن‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫اقدام‬ ‫فوری‬ ‫نامه‬ ‫بیمه‬ ‫صدور‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫خریدار‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫مشخصات‬ ‫درج‬ ‫به‬ ‫اقدام‬.‫طور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫تدبیر‬ ‫سامان‬ ‫بیمه‬ ‫و‬ ‫معرف‬ ،‫فروش‬ ‫عامل‬ ‫سود‬ ‫محاسبه‬ ‫به‬ ‫خودکار‬‫نماید‬ ‫می‬.
 24. ‫صفحه‬24 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫شرکت‬‫دخانیات‬‫ایران‬ ‫شرکت‬‫دخانیات‬‫ایران‬‫در‬‫سال‬1307‫با‬‫هدف‬‫توسعه‬‫و‬‫پیشرفت‬‫صنعت‬‫دخانیات‬‫کشور‬‫بصورت‬‫انحصاری‬‫تشکیل‬ ‫گردید‬.‫این‬‫شرکت‬‫از‬‫قدیمی‬‫ترین‬‫صنایع‬‫دخانی‬‫خاورمیانه‬‫محسوب‬‫می‬‫گردد‬‫که‬‫در‬‫ارتباط‬‫با‬‫کشت‬‫و‬‫استحصال‬ ‫توتون‬‫و‬‫تنباکو‬‫و‬‫تولید‬‫سیگارت‬‫فعال‬‫است‬.‫در‬‫حال‬‫حاضر‬‫شرکت‬‫دخانیات‬‫هفت‬‫مجتمع‬‫تولیدی‬‫دارد‬‫که‬‫با‬ ‫بهرمندی‬‫از‬‫تکنولوژی‬‫و‬‫فن‬‫آوریهای‬‫جدید‬‫مشغول‬‫تولید‬‫محصوالت‬‫دخانی‬‫می‬‫باشد‬. ‫برد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫عمومی‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫شرکت‬ ‫این‬.
 25. ‫صفحه‬25 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پورتال‬‫سفر‬‫کارت‬‫ملی‬ ‫سفرکا‬‫رت‬‫ملی‬‫به‬‫ابتکار‬‫شرکت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫ایرانگردی‬‫و‬‫جهانگردی‬‫از‬‫سال‬1383‫و‬‫پس‬‫از‬‫تحقیقات‬‫گسترده‬‫بازار‬ ‫سفر‬‫و‬‫گردشگری‬،‫کشور‬‫در‬‫قالب‬‫الکترونیکی‬ ‫اعتباری‬ ‫کارت‬،‫تولید‬‫گردیده‬‫و‬‫در‬‫اختیار‬‫سازمان‬‫ها‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬ ‫عالقمند‬‫قرار‬‫گرفت‬. ‫ه‬ ‫و‬ ‫کارت‬ ‫این‬ ‫درخصوص‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫راستای‬ ‫در‬‫ملی‬ ‫سفرکارت‬ ‫پورتال‬ ،‫کارت‬ ‫صدور‬ ‫درخواست‬ ‫ارائه‬ ‫سهولت‬ ‫مچنین‬ ‫گردید‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬.‫رزرواسیون‬ ‫همچون‬ ‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫زیرسیستم‬ ‫از‬ ‫پورتال‬ ‫این‬ ‫برد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫آنالین‬.
 26. ‫صفحه‬26 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫انجمن‬ «‫انجمن‬‫پیشگیری‬‫از‬‫آسیب‬‫های‬‫اجتماع‬‫ی‬»‫بعنوان‬‫سازمانی‬،‫غیردولتی‬‫غیرسیاسی‬‫و‬‫غیر‬‫انتفاعی‬‫و‬‫با‬‫مجوز‬‫رسمی‬‫از‬ ‫وزارت‬‫کشور‬‫جمهوری‬‫اسالمی‬‫ایران‬‫در‬‫زمینه‬‫پیشگیری‬‫از‬‫آسیب‬‫های‬‫اجتماعی‬‫فعالیت‬‫دارد‬. ‫دست‬ ‫خود‬ ‫بشردوستانه‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫توسعه‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫انجمن‬ ‫این‬‫یاری‬‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫کرد‬ ‫دراز‬‫و‬‫انجمن‬ ‫پورتال‬ ،‫انجمن‬ ‫همیار‬ ‫و‬ ‫حامی‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫پالیز‬ ،‫مسیر‬ ‫این‬ ‫در‬‫پیشگیری‬‫از‬‫آسیب‬‫های‬‫اجتماعی‬‫با‬ ‫را‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫انجمن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫های‬ ‫انجمن‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫برداری‬ ‫الگو‬.
 27. ‫صفحه‬27 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫وب‬‫سایت‬‫گالری‬‫پوالدخان‬ ‫نقره‬ ‫آثار‬‫قلمزنی‬‫عالوه‬‫برآنکه‬‫می‬‫تواند‬‫ما‬‫یه‬‫لذت‬،‫شده‬‫بیننده‬‫را‬‫به‬‫ژرفترین‬‫بخش‬‫هنر‬‫و‬‫صنایع‬‫دستی‬‫ایران‬‫برده‬‫تا‬‫بتواند‬ ‫ردپای‬‫نیاکان‬‫ما‬‫را‬‫در‬‫این‬‫فن‬‫احساس‬‫کرده‬‫و‬‫اندکی‬‫بر‬‫گذشته‬‫ایران‬‫بیندیشد‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫عنوان‬‫سرمایه‬‫و‬‫پس‬‫انداز‬ ‫و‬‫پشتوانه‬‫ای‬‫برای‬‫اقتصاد‬‫خانواده‬‫و‬‫همچنین‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫میراث‬‫خانوادگی‬‫نقش‬‫ب‬‫زرگی‬‫ایفا‬‫کند‬. ‫درهمین‬‫راستا‬‫گ‬‫الری‬‫نقره‬‫پوالدخان‬‫با‬‫دارد‬ ‫تالش‬ ،‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫وبسایت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬‫انواع‬‫قلمزنی‬‫به‬‫سبکهای‬‫گوناگون‬‫و‬‫در‬‫سطوح‬‫مختلف‬‫بر‬‫روی‬‫جامعه‬ ‫عموم‬ ‫برای‬ ‫نقره‬ ‫نماید‬ ‫معرفی‬.
 28. ‫صفحه‬28 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫شرکت‬‫تولید‬‫و‬‫بهره‬‫برد‬‫اری‬‫سد‬‫و‬‫نیروگاه‬‫دز‬ ‫شرکت‬‫تولید‬‫و‬‫بهره‬‫برداری‬‫سد‬‫و‬‫نیروگاه‬‫دز‬‫در‬‫سال‬1370‫ثبت‬‫و‬‫تاسیس‬‫گردید‬.‫این‬‫شرکت‬‫در‬17‫کیلومتری‬ ‫شرق‬‫اندیمشک‬‫و‬‫در‬‫منطقه‬‫حفاظت‬‫شده‬‫سد‬‫دز‬‫قرار‬‫دارد‬‫و‬‫هم‬‫اکنون‬‫به‬‫عنوان‬‫یکی‬‫از‬‫شرکت‬‫های‬‫وابسته‬‫وزارت‬ ‫نیرو‬‫انجام‬‫وظیفه‬‫نماید‬ ‫می‬. ‫من‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫استفاده‬ ‫خویش‬ ‫سازمانی‬ ‫های‬ ‫ماموریت‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫وظایف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫هرچه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ظور‬ ‫است‬ ‫برگزیده‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫از‬.
 29. ‫صفحه‬29 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫گلرنگ‬ ‫برند‬‫گلرنگ‬‫در‬‫سال‬1351‫و‬‫با‬‫عنوان‬‫محصوالت‬،‫شوینده‬‫آرایشی‬‫و‬‫بهداشتی‬‫ثبت‬‫گردیده‬‫و‬‫عالوه‬‫بر‬‫آن‬‫به‬‫نام‬ "‫موسسه‬‫تولیدی‬‫شیمیای‬‫ی‬‫گلرنگ‬"‫هم‬‫ثبت‬‫گردید‬.‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫چهل‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫امروزه‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫اند‬ ‫برگزیده‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫خویش‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫آنها‬.‫برندها‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫نمایند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫که‬‫اوه‬،‫گلرنگ‬،‫سافتلن‬،‫پ‬ ‫هوم‬‫الس‬،‫لمیس‬،‫گلدنت‬‫و‬‫مریدنت‬‫اشاره‬ ‫نمود‬.
 30. ‫صفحه‬30 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬)‫(پاکشو‬ ‫لمیس‬ ‫برند‬‫لمیس‬،‫پاکشو‬ ‫شرکت‬ ‫برندهای‬ ‫مجموعه‬ ‫از‬‫به‬‫عنوان‬‫برندی‬‫لوکس‬‫و‬‫تخصصی‬‫در‬‫گروه‬‫محصوالت‬‫بهداشت‬‫البسه‬ ‫شرکت‬‫پاکشو‬‫می‬‫باشد‬‫که‬‫با‬‫هدف‬‫پاسخ‬‫به‬‫نیازهای‬‫سبک‬‫زندگی‬‫جدید‬‫و‬‫جهانی‬‫مردم‬‫ایجاد‬‫گردید‬‫ه‬‫است‬. ‫برگزیده‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ، ‫فاخر‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫خویش‬ ‫اهداف‬ ‫تحقق‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫است‬.
 31. ‫صفحه‬31 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫فکرانه‬ ‫فرهنگی‬ ‫موسسه‬ ‫موسسه‬‫فرهنگی‬،‫فکرانه‬‫در‬‫سه‬‫حوزه‬،‫تولید‬‫توزیع‬‫و‬‫آموزش‬‫انواع‬‫بازی‬‫های‬‫فکری‬‫فعال‬‫است‬.‫هدف‬‫اصلی‬،‫فکرانه‬ ‫ترویج‬‫استفاده‬‫از‬‫بازی‬‫های‬‫فکری‬‫و‬‫بهره‬‫مندی‬‫تمام‬‫گروه‬‫های‬‫سنی‬‫از‬‫این‬‫امکانات‬‫است‬.‫به‬‫همین‬‫خاطر‬‫این‬‫مجموعه‬ ‫عالوه‬‫بر‬‫تولید‬‫باکیفیت‬‫و‬‫توزیع‬‫گسترده‬‫انواع‬‫بازی‬‫های‬‫جذاب‬‫فکری‬،‫به‬‫آموزش‬‫آنها‬‫نیز‬‫می‬‫پردازد‬. ‫ا‬ ‫فکرانه‬ ‫موسسه‬ ،‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬‫افزارپورتال‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫راستا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫خویش‬ ‫وبسایت‬ ‫طراحی‬ ‫باز‬ ‫به‬ ‫قدام‬ ‫داد‬ ‫قرار‬ ‫کار‬ ‫دستور‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پالیز‬.‫که‬ ‫است‬ ‫اختصاصی‬ ‫و‬ ‫ویژه‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫موسسه‬ ‫این‬ ‫هواداران‬ ‫باشگاه‬ ‫همچنین‬ ‫است‬ ‫گردیده‬ ‫اجرا‬ ‫طراحی‬ ‫فکرانه‬ ‫مخت‬ ‫و‬ ‫پالیز‬ ‫شرکت‬ ‫توسط‬.
 32. ‫صفحه‬32 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ایران‬ ‫مدیریت‬ ‫انجمن‬ ‫بیش‬ ‫با‬ ‫ایران‬ ‫مدیریت‬ ‫انجمن‬‫از‬50‫سال‬‫سابقه‬‫در‬‫امر‬‫آموزش‬‫و‬‫مشاوره‬‫مدیریت‬‫در‬‫سازمانهای‬‫دولتی‬‫و‬‫خصوصی‬‫در‬ ، ‫سال‬1391‫پیوست‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫جمع‬ ‫به‬.‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫معرفی‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫انجمن‬ ‫این‬ ‫قدرتمن‬ ‫پورتال‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫خویش‬ ‫توانمندیها‬‫گرفت‬ ‫پالیز‬ ‫د‬.
 33. ‫صفحه‬33 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫آریا‬ ‫کارت‬ ‫مبنا‬ ‫شرکت‬‫مبنا‬‫کارت‬‫آریا‬‫دارای‬‫مجوز‬PSP‫از‬‫بانک‬‫مرکزی‬‫جمهوری‬‫اسالمی‬،‫ایران‬‫فعال‬‫در‬‫زمینه‬‫تأ‬‫مین،پشتیبانی‬‫و‬ ‫بازاریابی‬‫دستگاه‬‫های‬‫پایانه‬‫فروشگاهی‬(‫کارت‬‫خوان‬-POS)‫و‬‫پرداخت‬‫اینترنتی‬(Internet Payment Gateway)‫می‬‫باشد‬. ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫برگزید‬ ‫را‬.
 34. ‫صفحه‬34 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫آما‬ ‫صنعتی‬ ‫شرکت‬ ‫مبتکر‬ ‫آما‬ ‫صنعتی‬ ‫شرکت‬‫تولید‬‫الکترود‬‫جوشکاری‬‫در‬‫ایران‬‫در‬‫اردیبهشت‬‫ماه‬1338‫شکل‬‫با‬ ‫امروزه‬ ‫و‬ ‫گرفت‬‫ظرفیت‬ ‫سالیانه‬45.000‫تن‬‫تولی‬ ‫برترین‬ ‫صف‬ ‫در‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫ایرانی‬ ‫دکنندگان‬. ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ،‫آنها‬ ‫بهتر‬ ‫هرچه‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫خویش‬ ‫محصوالت‬ ‫تخصصی‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫گرفت‬ ‫پالیز‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬.‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫محصوالت‬ ‫معرفی‬ ‫تخصصی‬ ‫زیرسیستم‬ ‫از‬ ‫آما‬ ‫شرکت‬ ‫پورتال‬.
 35. ‫صفحه‬35 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ماندگار‬ ‫تجارت‬ ‫تعالی‬ ‫شرکت‬ ‫گروه‬‫ما‬‫ندگار‬‫از‬‫چهار‬‫شرکت‬‫تخصصی‬‫تشکیل‬‫شده‬‫است‬‫که‬‫هریک‬‫بخشی‬‫از‬‫نیازهای‬‫بازار‬‫در‬‫حوزه‬‫فناوری‬‫اطالعات‬ ‫را‬‫پوشش‬‫می‬‫دهند‬.‫تنوع‬‫سبد‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫ارائه‬‫شده‬‫و‬‫نیز‬‫همکاری‬‫سیستماتیک‬‫شرکت‬‫های‬‫گروه‬‫باعث‬ ‫شده‬‫تا‬‫گروه‬‫ماندگار‬‫سیس‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ،‫جامعه‬ ‫به‬ ‫بخشی‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫پوشش‬ ‫برای‬‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫جامع‬ ‫تم‬‫احساس‬ ‫را‬ ‫نماید‬. ‫سال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫یافت‬ ‫پالیز‬ ‫قدرتمند‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫پاسخ‬ ‫ماندگار‬ ‫گروه‬1391‫آوران‬ ‫فن‬ ‫مشتریان‬ ‫جمع‬ ‫به‬ ‫پیوست‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬. ‫ب‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫وبسایت‬ ‫برای‬ ‫ماندگار‬ ‫گروه‬ ‫همچنین‬‫رد‬.
 36. ‫صفحه‬36 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ماندگار‬ ‫تجارت‬ ‫محدودیت‬‫های‬‫زمانی‬‫و‬‫تخصصی‬‫از‬‫یکسو‬‫و‬‫تنوع‬‫برندها‬‫در‬‫بازار‬‫سخت‬‫افزار‬‫از‬‫سوی‬،‫دیگر‬‫تشخی‬‫بهترین‬‫و‬‫با‬ ‫کیفیت‬‫ترین‬‫ها‬‫را‬‫بسیار‬‫مشکل‬‫کرده‬،‫است‬‫تجارت‬‫ماندگار‬‫با‬‫شعار‬‫فراهم‬‫آوردن‬‫یک‬‫سوپر‬‫مارکت‬‫دیجیتال‬‫در‬‫کنار‬ ‫ارائه‬‫خدمات‬‫پس‬‫از‬‫فروش‬‫و‬‫مشاوره‬‫ه‬‫ای‬‫مختلف‬،‫تخصصی‬‫کند‬ ‫نزدیک‬ ‫واقعیت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ایده‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫خواسته‬. ‫ماندگار‬ ‫شرکت‬ ‫منظور‬ ‫بدین‬،‫بتوان‬ ‫تا‬ ‫برگزید‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫قدرتمند‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬‫د‬‫ایده‬ ‫زوایای‬ ‫از‬ ‫ممکن‬ ‫حد‬ ‫بیشترین‬ ‫را‬ ‫خود‬‫نماید‬ ‫عملیاتی‬.
 37. ‫صفحه‬37 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ماندگار‬ ‫دیکاو‬ ‫شرکت‬‫دیکاو‬‫ماندگار‬‫فعالیت‬‫خود‬‫را‬‫درحوزه‬‫ارائه‬‫راهکارهای‬‫جامع‬،‫مالی‬‫اداری‬‫و‬‫صنعتی‬‫آغاز‬‫است‬ ‫کرده‬.‫راه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫سال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫برگزیده‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫خویش‬ ‫خدمات‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫و‬1391‫به‬ ‫است‬ ‫پیوسته‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫جمع‬.
 38. ‫صفحه‬38 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫گارانتی‬‫ماندگار‬ ‫گارانتی‬‫ماندگار‬‫سع‬‫ی‬‫دارد‬‫تا‬‫در‬‫حوزه‬‫گارانتی‬‫و‬‫خدمات‬‫پس‬‫از‬‫فروش‬‫نیز‬‫همانند‬‫دیگر‬‫حوزه‬‫های‬‫فعالیت‬‫خود‬‫به‬ ‫استاندارد‬‫روز‬‫دنیا‬‫دست‬‫یابد‬. ‫نموده‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫خود‬ ‫وبسایت‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫همتایان‬ ‫مانند‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫است‬.‫بدلیل‬ ،‫سایت‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫ویژه‬ ‫گرافیک‬‫ظرافت‬‫نماهای‬ ‫زیباترین‬ ‫از‬ ،‫آن‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬‫سایت‬‫رود‬ ‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬.
 39. ‫صفحه‬39 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مجتمع‬ ‫شرکت‬‫پتروشیمی‬‫مارون‬‫در‬‫ماه‬ ‫بهمن‬1377‫و‬‫برای‬‫اجرای‬‫الفین‬‫هفتم‬‫تاسیس‬‫گردید‬.‫با‬‫اجرای‬‫این‬‫طرح‬‫که‬‫ب‬‫ا‬ ‫ظرفیت‬‫تولید‬‫سالیانه‬1/1‫میلیون‬‫تن‬‫پلی‬‫اتیلن‬‫در‬‫زمره‬‫بزرگترین‬‫الفین‬‫ها‬‫در‬‫جهان‬‫می‬‫باشد‬‫برای‬‫اولین‬‫بار‬‫در‬ ‫کشور‬+2C(‫اتان‬)‫از‬‫گاز‬‫طبیعی‬‫استحصال‬،‫شده‬‫طی‬‫فرآیندهایی‬‫به‬‫مواد‬،‫الفینی‬‫فرآورده‬‫های‬‫پلیمری‬‫و‬‫شیمیایی‬ ‫تبدیل‬‫می‬‫شود‬. ‫و‬ ‫لرستان‬ ‫پتروشیمی‬ ،)‫(برزویه‬ ‫نوری‬ ‫(پتروشیمی‬ ‫کشور‬ ‫دیگر‬ ‫پتروشیمی‬ ‫مجتمع‬ ‫سه‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫مارون‬ ‫پتروشیمی‬ ‫نفت‬‫برگزیدند‬ ‫را‬ ‫پالیز‬ ‫سازمانی‬ ‫پورتال‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ،‫خود‬ ‫واحدهای‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫نیازهای‬ ‫برآوردن‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،)‫خزر‬.
 40. ‫صفحه‬40 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫وب‬‫سایت‬‫شرکت‬‫نفت‬‫خزر‬ ‫شرکت‬‫نفت‬‫خزر‬‫در‬‫دیماه‬1376‫تاسیس‬‫شد‬.‫این‬‫شرکت‬‫یکی‬‫از‬5‫شرکت‬‫اکتشافی‬‫و‬‫تولیدی‬‫زیرمجموعه‬‫شرکت‬ ‫ملی‬‫نفت‬‫ایران‬‫می‬‫باشد‬. ‫خزر‬ ‫نفت‬ ‫شرکت‬‫گیرد‬ ‫می‬ ‫بهره‬ ‫خویش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫معرفی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬.‫اطالعات‬ ‫همچنین‬ ‫در‬ ‫مزایدات‬ ‫و‬ ‫مناقصات‬ ‫اختصاصی‬ ‫زیرسیستم‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫شرکت‬ ‫مناقصات‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫عموم‬ ‫اختیار‬.
 41. ‫صفحه‬41 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پتروشیمی‬‫نوری‬ ‫پتروشیمی‬ ‫شرکت‬‫نوری‬‫م‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نفتی‬ ‫صنایع‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫نیز‬‫فضای‬ ‫در‬ ‫خویش‬ ‫محصوالت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫عرفی‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ،‫اینترنتی‬. ‫کارایی‬‫این‬‫پتروشیمی‬ ‫برای‬ ‫پورتال‬‫نوری‬‫های‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫بین‬ ‫ارتباطی‬ ‫راه‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تعریف‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫نیز‬ ‫سنتر‬ ‫ایمیل‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫مرکز‬ ،‫اداری‬ ‫اتوماسیون‬ ‫مانند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫دیگر‬.
 42. ‫صفحه‬42 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫ما‬ ‫خبرگزاری‬‫نا‬ ‫به‬ ‫متعلق‬ ‫مانا‬ ‫خبرگزاری‬‫سازمان‬‫توسعه‬‫فن‬‫آوری‬‫اطالعات‬‫دریایی‬‫جامعه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫شبکه‬ ‫اولین‬ ،)‫(کشتیرانی‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫حساب‬ ‫به‬ ‫دریایی‬. ‫است‬ ‫شده‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫قاصدک‬ ‫زیرسیستم‬ ‫نسخه‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مجموعه‬ ‫این‬.‫به‬ ‫زیرسیستم‬ ‫این‬ ‫تح‬ ‫یک‬ ‫مدیریت‬ ‫امکان‬ ‫سایت‬ ‫مدیر‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کامل‬ ‫مجازی‬ ‫ریریه‬.
 43. ‫صفحه‬43 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫بهشتی‬ ‫شهید‬ ‫دانشگاه‬ ‫چشم‬ ‫تحقیقات‬ ‫مرکز‬ ‫هدف‬‫نهایی‬‫نظام‬‫سالمت‬‫هر‬،‫کشور‬‫ارتقاء‬‫سطح‬‫سالمت‬‫مردم‬‫و‬‫برقراری‬‫و‬‫پیشبرد‬‫عدالت‬‫بهداشتی‬‫در‬‫میان‬‫آنان‬ ‫است‬.‫پژوهش‬‫در‬‫این‬‫میان‬‫می‬‫تواند‬‫از‬‫طریق‬‫ارایه‬‫رهنمود‬‫در‬‫جهت‬‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫و‬‫برنا‬‫مه‬‫های‬ ،‫بهداشتی‬‫نقش‬‫بسزایی‬‫در‬‫نیل‬‫نظام‬‫سالمت‬‫به‬‫این‬‫هدف‬‫ایفا‬‫کند‬.‫مرکز‬‫تحقیقات‬‫چشم‬‫در‬‫راستای‬‫تحقق‬‫اهداف‬ ‫آموزشی‬‫و‬‫پژوهشی‬‫خود‬‫پورتال‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫با‬ ‫و‬‫مرکز‬‫آید‬ ‫نائل‬ ‫عالیه‬ ‫اهداف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫تالش‬ ،. ‫سال‬ ‫در‬ ‫منظور‬ ‫همین‬ ‫به‬1392‫آ‬ ‫فن‬ ‫مشتریان‬ ‫فهرست‬ ‫به‬ ‫پیوستن‬ ‫با‬‫را‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫وران‬ ‫برگزید‬ ‫خویش‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫نیل‬ ‫برای‬.
 44. ‫صفحه‬44 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫المپیک‬ ‫هتل‬ ‫هتل‬‫چهار‬‫ستاره‬‫المپیک‬‫در‬‫شمال‬‫غرب‬،‫تهران‬‫مشرف‬‫به‬‫پارک‬‫جنگلی‬‫چیتگر‬‫با‬‫چشم‬‫اندازی‬‫زیبا‬‫از‬،‫دماوند‬ ‫بلندترین‬‫قله‬‫ایران‬‫و‬‫رشته‬‫کوه‬،‫البرز‬‫بهره‬‫مند‬‫از‬‫فضای‬‫دلپذیر‬‫دریا‬‫چه‬‫بین‬‫المللی‬‫آزادی‬‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬. ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫بهره‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ‫خویش‬ ‫موقعیت‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫بهتر‬ ‫هرچه‬ ‫معرفی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫هتل‬ ‫این‬.
 45. ‫صفحه‬45 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫وب‬‫سایت‬‫هتل‬‫صادقیه‬‫مشهد‬ ‫هتل‬‫صادقیه‬‫مشهد‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫برای‬ ‫سرشور‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫واقع‬‫زائرین‬‫حضرت‬‫علی‬‫بن‬‫موسی‬‫الرضا‬(‫ع‬)‫شناخته‬ ‫مکانی‬ ‫ش‬‫ماندیست‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ده‬.‫معرفی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫السالم‬ ‫علیه‬ ‫صادق‬ ‫امام‬ ‫رفاه‬ ‫و‬ ‫ارشاد‬ ‫بنیاد‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫هتل‬ ‫این‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پالیز‬ ‫قدرتمند‬ ‫پورتال‬ ‫از‬ ،‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خویش‬ ‫امکانات‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫موقعیت‬.
 46. ‫صفحه‬46 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬‫گیالن‬ ‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬‫و‬‫خدمات‬‫بهداشتی‬-‫درمانی‬‫گیالن‬‫در‬‫سال‬1365‫تاسیس‬‫شد‬.‫این‬‫دانشگاه‬‫مشتمل‬‫بر‬ ‫دانشکده‬‫های‬‫پزشکی‬،‫دندانپزشکی‬،‫پرستاری‬‫و‬‫مامایی‬‫شهید‬‫بهشتی‬‫رشت‬،‫پرستاری‬‫و‬‫مامایی‬‫لنگرود‬،‫پیراپزشکی‬ ‫لنگرود‬،‫بهداشت‬،‫داروسازی‬‫و‬‫واحد‬‫بین‬‫الملل‬‫دانشگاه‬‫می‬‫باشد‬. ‫همچنین‬‫این‬‫دانشگاه‬‫به‬‫منظور‬‫آموزش‬‫عملی‬‫دانشجویان‬‫خود‬8‫بیمارستان‬‫مجهز‬‫شهر‬‫رشت‬‫شامل‬:‫مرکز‬‫آموزشی‬ ‫درمانی‬،‫پورسینا‬‫مرکز‬‫آموزشی‬‫درمانی‬،‫والیت‬‫مرکز‬‫آموزشی‬‫درمانی‬،‫الزهرا‬‫مرکز‬‫آموزشی‬‫درمانی‬17،‫شهریور‬‫مرکز‬ ‫آموزشی‬‫درمانی‬،‫شفا‬‫مرکز‬‫آموزشی‬‫درمانی‬،‫حشمت‬‫مرکز‬‫آموزشی‬‫درمانی‬‫و‬ ‫رازی‬‫مرکز‬‫آم‬‫وزشی‬‫درمانی‬ ‫امیرالمومنین‬‫را‬‫در‬‫اختیار‬‫دارد‬. ‫دانشگاه‬‫علوم‬‫پزشکی‬‫گیالن‬‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ،‫خود‬ ‫گسترده‬ ‫زیرمجموعه‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫و‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫ظرفیت‬ ‫معرفی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ، ‫نماید‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫پالیز‬ ‫قدرتمند‬.‫زیرپورتال‬ ‫هفتاد‬ ‫حدود‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫پورتال‬ ‫یک‬ ‫بر‬ ‫مشتمل‬ ‫دانشگاه‬ ‫این‬ ‫پورتال‬ ‫می‬‫باشد‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫ادامه‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫تحت‬ ‫همگی‬ ‫که‬.
 47. ‫صفحه‬47 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫واحد‬ ‫در‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫آوران‬ ‫فن‬ ‫شرکت‬ ‫مشتریان‬ ‫دیگر‬ ‫جمله‬ ‫از‬‫وب‬،‫سایت‬‫اینترانت‬‫و‬‫پورتال‬،‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ :‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫زیر‬ ‫وب‬‫سایت‬‫بنیاد‬‫ارشاد‬‫امام‬‫صادق‬()‫ع‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫خدمات‬ ‫شرکت‬‫آرمان‬ ‫مهر‬ ‫مسکن‬ ‫ای‬ ‫بیمه‬ ‫خدمات‬ ‫شرکت‬‫آریا‬ ‫مسکن‬ ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫شرکت‬‫پتروشیمی‬‫برزویه‬ ‫وب‬‫سایت‬‫شورای‬‫انجمن‬‫صنایع‬‫لوازم‬‫خانگی‬ ‫وب‬‫سایت‬‫کانون‬‫لوازم‬‫خانگی‬‫انرژی‬‫بر‬ ‫وب‬‫سایت‬‫موسسه‬‫خیریه‬‫صاحب‬‫االمر‬ ‫سامانه‬‫مدیریت‬‫نظام‬‫توزیع‬‫و‬‫پخش‬ ‫پورتال‬‫شرکت‬‫سیب‬‫سامانه‬ ‫پورتال‬‫شرکت‬‫آتیمکث‬‫فردا‬ ‫وب‬‫سایت‬‫شرکت‬‫آرنگ‬‫آی‬‫تی‬ ‫وب‬‫سایت‬‫شرکت‬‫کوشا‬‫ریزپردازه‬ ‫پورتال‬‫شرکت‬‫کشتیرانی‬‫والفجر‬ ‫وب‬‫سایت‬‫شرکت‬‫آسیا‬‫سیر‬‫ارس‬ ‫وب‬‫سایت‬‫شرکت‬‫سیم‬‫و‬‫کابل‬‫تبریز‬ ‫سامانه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫شرکت‬‫داناپژوه‬ ‫وب‬‫سایت‬‫شرکت‬‫زمین‬‫سنجش‬‫رایان‬ ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫کوی‬‫دانشگاه‬‫تهران‬ ‫پایگاه‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫آموزشکده‬‫نقشه‬‫برداری‬‫ایران‬ ‫انجمن‬‫متخصصین‬‫داروسازی‬‫بالینی‬‫ایران‬ ‫آفاقی‬ ‫بازرگانی‬ ‫تجارت‬ ‫امید‬ ‫نفت‬ ‫صبا‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫شرکت‬ ‫بلوچستان‬ ‫و‬ ‫سیستان‬ ‫مخابرات‬ ‫دریایی‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت‬ ‫شمیرانات‬ ‫شهرستان‬ ‫مشترک‬ ‫صنفی‬ ‫امور‬ ‫مجمع‬ ‫مشت‬ ‫کامل‬ ‫فهرست‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ ‫شرکت‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫ریان‬.
 48. ‫صفحه‬48 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫نرم‬ ‫تولید‬ ‫واحد‬‫افزار‬ ‫انفجار‬‫اطالعات‬‫را‬‫با‬‫ی‬‫د‬‫مهمتر‬‫ی‬‫ن‬‫حادثه‬‫قرن‬‫ب‬‫ی‬‫ستم‬‫دانست‬‫که‬‫تمامی‬‫عرصه‬‫ها‬‫ی‬‫زندگ‬‫ی‬‫را‬‫دستخوش‬‫تحوالت‬‫عظر‬‫ی‬‫م‬ ‫نموده‬‫است‬.‫در‬‫دن‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫رقابت‬‫ی‬،‫امروز‬‫اطالعات‬‫هم‬‫تراز‬‫سرما‬‫ی‬‫ه‬‫و‬‫ن‬‫ی‬‫رو‬‫ی‬‫انسران‬‫ی‬،‫در‬‫شرما‬‫ر‬‫عوامرل‬‫تول‬‫یر‬‫د‬‫و‬‫بره‬‫عنروان‬ ‫مهمتر‬‫ی‬‫ن‬‫مز‬‫ی‬‫ت‬‫نسب‬‫ی‬‫بنگاه‬‫ها‬‫ی‬‫اقتصاد‬‫ی‬‫محسوب‬‫م‬‫ی‬‫شود‬. ‫با‬‫تکامل‬‫هر‬‫چه‬‫ب‬‫ی‬‫شتر‬‫فن‬‫آور‬‫ی‬،‫وب‬‫جهت‬‫گ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫نرم‬‫افزار‬‫ی‬‫ن‬‫ی‬‫ز‬‫به‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫سمت‬‫گرا‬‫ی‬‫ش‬‫پ‬‫ی‬‫دا‬‫کرده‬‫است‬‫و‬‫امروزه‬‫نررم‬- ‫افزارها‬‫ی‬‫مبتن‬‫ی‬‫بر‬‫بستر‬‫وب‬‫به‬‫تدر‬‫ی‬‫ج‬‫جا‬‫ی‬‫گز‬‫ی‬‫ن‬‫مدل‬‫ها‬‫ی‬‫قبل‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫شوند‬.‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫فن‬‫آور‬‫ی‬‫به‬‫کاربران‬‫امکان‬‫م‬‫ی‬‫دهد‬‫کره‬ ‫به‬‫اطالعات‬‫مورد‬‫ن‬‫ی‬‫از‬‫خود‬‫در‬‫هر‬‫زمان‬‫و‬‫از‬‫هر‬‫مکان‬‫دسترس‬‫ی‬‫داشته‬‫باشند‬. ‫شرکت‬‫فن‬‫آوران‬‫ارتباطات‬‫پال‬‫ی‬‫ز‬‫از‬‫شرکت‬‫ها‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫شرو‬‫در‬‫زم‬‫ی‬‫نه‬‫استفاده‬‫از‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫فن‬‫آور‬‫ی‬‫بوده‬‫و‬‫نرم‬‫افزارها‬‫ی‬‫مورد‬‫ن‬‫یر‬‫از‬ ‫مشتر‬‫ی‬‫ان‬‫خود‬‫را‬‫بر‬‫پا‬‫ی‬‫ه‬‫وب‬‫و‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تکنولوژ‬‫ی‬‫رو‬‫ز‬‫دن‬‫ی‬‫ا‬‫طراح‬‫ی‬‫و‬‫پ‬‫ی‬‫اده‬‫ساز‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫د‬. ‫نرم‬ ‫از‬ ‫برخی‬:‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫افزارهای‬ ‫پالیز‬ ‫پورتال‬ ‫نرم‬‫افزار‬‫مد‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫ت‬‫خبر‬‫گزاری‬‫قاصدک‬ ‫سیلور‬ ‫کد‬ ‫مولد‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫خودرو‬ ‫ردیابی‬ ‫سامانه‬ ‫ایران‬ ‫دخانیات‬ ‫شرکت‬ ‫فروش‬ ‫اطالعات‬ ‫سامانه‬ ‫خا‬ ‫مکانیک‬ ‫شرکت‬ ‫مدیریت‬ ‫اطالعات‬ ‫سامانه‬‫ک‬ ‫کشور‬ ‫احوال‬ ‫ثبت‬ ‫سازمان‬ ‫امالک‬ ‫حقوقی‬ ‫سامانه‬ ‫شرکت‬ ‫اطالعات‬ ‫بانک‬ ‫سامانه‬‫تهران‬ ‫شهرداری‬ ‫عمرانی‬ ‫و‬ ‫فنی‬ ‫معاونت‬ ‫همکار‬ ‫های‬
 49. ‫صفحه‬49 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫شبکه‬ ‫واحد‬ ‫ا‬‫ی‬‫نترنت‬‫و‬‫شبکه‬‫ها‬‫ی‬‫را‬‫ی‬‫انه‬‫ا‬‫ی‬‫موجود‬‫در‬‫سازمان‬‫ها‬‫و‬‫شرکت‬‫ها‬‫به‬‫عنوان‬‫ابزار‬‫ی‬،‫قدرتمند‬‫در‬‫امر‬‫تجارت‬‫انقالب‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫جراد‬ ‫کرده‬‫اند‬.‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫پ‬‫ی‬‫شرفت‬‫ن‬‫ی‬‫از‬‫به‬‫داشتن‬‫را‬‫ی‬‫انه‬‫ها‬‫ی‬‫امن‬‫و‬‫فضا‬‫ی‬‫دسترس‬‫ی‬‫ا‬‫ی‬‫من‬‫به‬‫اطالعات‬‫را‬‫ن‬‫ی‬‫ز‬‫الزام‬‫آور‬‫ساخته‬‫اسرت‬. ‫شرکت‬‫فن‬‫آوران‬‫ارتباطات‬‫پال‬‫ی‬‫ز‬‫با‬‫ارائه‬‫راهکارها‬‫ی‬،‫مناسب‬‫سازمان‬‫ها‬‫را‬‫در‬‫ا‬‫ی‬‫جراد‬‫چنر‬‫ی‬‫ن‬‫فضرا‬‫و‬‫پ‬‫ی‬‫شرگ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫در‬‫برابرر‬ ‫تهد‬‫ی‬‫دات‬‫امن‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫ی‬‫ار‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫نما‬‫ی‬‫د‬. ‫این‬‫شرکت‬‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬‫کارشناسان‬‫فنی‬‫مجرب‬‫در‬‫واحد‬،‫شبکه‬‫آمادگی‬‫ارائه‬‫خدمات‬،‫طراحری‬،‫اجررا‬‫پشرتیبانی‬‫و‬ ‫نگهداری‬‫تمام‬‫وقت‬‫از‬‫شبکه‬‫های‬‫کامپیوتری‬‫مشتریان‬‫را‬‫دارا‬‫می‬‫باشد‬. ‫این‬‫مجموعه‬‫با‬‫تکیه‬‫بر‬‫دانش‬‫تخصصی‬‫تیم‬‫خود‬‫و‬‫آشنایی‬‫با‬‫چگونگی‬‫استفاده‬‫از‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬‫به‬‫گونه‬ ‫ای‬‫که‬‫کارفرما‬‫را‬‫در‬‫راه‬‫رسیدن‬‫به‬‫اهدافش‬‫یاری‬‫دهد‬‫در‬‫کنار‬‫صاحبان‬‫صنایع‬‫خواهد‬‫بود‬‫و‬‫رسیدگی‬‫به‬‫تمرامی‬‫امرور‬ ‫مربوط‬‫به‬‫حوزه‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬‫کارفرما‬‫را‬‫بر‬‫عهده‬‫می‬‫گیرد‬. :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫واحد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ارائه‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬ -‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫شبکه‬‫های‬Wireless -‫سرویس‬‫های‬‫پیشرفته‬‫شبکه‬‫های‬‫مخابر‬‫اتی‬(2G / 3G / LTE) -‫و‬ ‫استانداردها‬ ‫آخرین‬ ‫با‬ ‫مطابق‬ ‫زیرساخت‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫اجرای‬ ‫و‬ ‫طراحی‬‫فن‬‫آوری‬‫موجود‬ ‫های‬ -‫طراحی‬‫و‬‫اجرای‬‫سیاست‬‫ها‬‫و‬‫استراتژی‬‫های‬‫موثر‬‫و‬‫کارآمد‬‫در‬‫زمینه‬‫مقابله‬‫با‬‫تهدیدات‬‫روزافزون‬‫شبکه‬‫ای‬ -‫سرویس‬‫های‬‫پیشرفته‬‫شبکه‬‫ای‬ -‫سیستم‬‫های‬،‫مدیریت‬‫مانیتورینگ‬‫و‬‫ا‬‫عالم‬‫خرابی‬‫در‬‫شبکه‬ -‫سیستم‬‫های‬‫ثبت‬‫متمرکز‬‫وقایع‬‫شبکه‬ -‫س‬‫یستم‬‫های‬‫سنجش‬‫کیفیت‬‫و‬‫کارایی‬‫شبکه‬ :‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫شرکت‬ ‫شبکه‬ ‫واحد‬ ‫مجرب‬ ‫تیم‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫برخی‬ -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬‫شرکت‬‫دخانیات‬‫ایران‬ -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬-‫وزارت‬‫راه‬‫و‬‫ترابری‬(‫ساخت‬‫مان‬‫های‬‫ستادی‬) -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬‫و‬‫خدمات‬‫پشتیبانی‬-‫آزمایشگاه‬‫های‬‫فنی‬‫و‬‫مکانیک‬‫خاک‬ -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬/‫امنیت‬‫شبکه‬‫دانشگاه‬‫علمی‬‫و‬‫کاربردی‬ -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬‫و‬‫پشتیبانی‬‫شبکه‬-‫سازمان‬‫تعزیرات‬‫حکومتی‬
 50. ‫صفحه‬50 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبک‬‫ه‬‫ای‬/‫امنیت‬‫شبکه‬–‫سازمان‬‫بیمه‬‫خدمات‬‫درمانی‬(‫ستاد‬) -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬/‫امنیت‬‫شبکه‬–‫سازمان‬‫بیمه‬‫خدمات‬‫درمانی‬(‫استان‬‫تهران‬) -‫ارائه‬‫خدمات‬‫مشاوره‬‫و‬‫اجرا‬–‫شرکت‬‫بیمه‬‫دی‬ -‫همکاری‬‫با‬‫سازمان‬‫پژوهشهای‬‫عملی‬‫و‬‫صنعتی‬‫ایران‬‫در‬‫زمینه‬‫امنیت‬‫شبکه‬‫های‬‫کامپیوتری‬ -‫راه‬‫اندازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬/‫امنیت‬‫شبکه‬–‫شرکت‬‫کشتیرانی‬‫ایران‬‫و‬‫هند‬ -‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬‫ارتباط‬‫امن‬WAN‫و‬‫شبکه‬Passive‫ساختمان‬‫ستادی‬‫سازمان‬‫ثبت‬‫اسناد‬‫و‬‫امالک‬ ‫کشور‬ -‫طراحی‬‫ارتباط‬‫امن‬WAN‫کشوری‬‫سازمان‬‫ثبت‬‫اسناد‬‫و‬‫امالک‬‫کشور‬ -‫طراحی‬‫و‬‫برقراری‬‫ارتباط‬‫امن‬‫اکسترانت‬(‫از‬‫طریق‬‫بستر‬‫اینترنت‬)‫ادارات‬‫سازمان‬‫ثبت‬‫اسناد‬‫و‬‫امالک‬‫کشور‬ (30‫مرکز‬‫استان‬) -‫طراحی‬‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬‫سرویس‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬-‫اداره‬‫کل‬‫ثبت‬‫اسناد‬‫و‬‫امالک‬‫استان‬‫قزوین‬ -‫ارائه‬‫خدمات‬‫مشاوره‬‫و‬‫اجرا‬–‫شرکت‬‫بیمه‬‫معلم‬ ‫برای‬‫دریافت‬‫اطالعات‬‫بیشتر‬‫در‬‫زمینه‬‫های‬‫ذیل‬‫به‬‫سرایت‬www.palizct.com‫مراجعره‬‫نمروده‬‫و‬‫از‬‫خردمات‬‫مرا‬ ‫بهره‬‫مند‬‫گردید‬: -‫توانمندی‬‫های‬‫تخصصی‬‫و‬‫مشاوره‬‫ای‬‫در‬‫حوزه‬ICT -‫انواع‬‫محصوالت‬‫و‬‫خدمات‬‫قابل‬‫ارائه‬ -‫پروژه‬‫های‬‫موفق‬‫بهره‬‫برداری‬‫شده‬‫در‬‫کل‬‫کشور‬ -‫پروژه‬‫های‬‫در‬‫حال‬‫اجرا‬‫و‬‫پیاده‬‫سازی‬
 51. ‫صفحه‬51 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫واحد‬‫خدمات‬‫سرورهای‬‫اختصاصی‬‫و‬‫میزبانی‬‫وب‬: ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫سیاست‬‫های‬‫موجود‬‫کشور‬‫وهمچنین‬‫وضع‬‫تحریم‬‫ها‬‫ی‬‫بین‬‫الملللی‬‫ارایره‬‫خردمات‬‫برروی‬‫بسرتر‬‫شربکه‬ ‫داخلی‬‫کشور‬‫از‬‫مزیت‬‫های‬‫یک‬‫ارایه‬‫دهنده‬‫خدمات‬‫اینترنتی‬‫مری‬‫باشرد‬.‫برا‬‫اسرتفاده‬‫از‬‫خردمات‬‫شررکت‬‫فرن‬‫آوران‬ ‫اطالعات‬‫پالیز‬‫تمامی‬‫سازمانها‬،‫شرکتها‬‫و‬‫افرادی‬‫که‬‫مخاطب‬‫داخل‬‫کشور‬‫دارند‬‫بر‬‫ه‬‫صرورت‬‫کرامال‬‫مشرهود‬‫قرادر‬‫بره‬ ‫تشخی‬‫افزایش‬‫کیفیت‬‫خدمات‬‫ارایه‬‫شده‬‫به‬‫مخاطبین‬‫خود‬‫در‬‫صورت‬‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫سرویس‬‫ها‬‫خواهند‬‫بود‬. ‫شرکت‬‫فن‬‫آوران‬‫ارتباطات‬‫پالیز‬‫اقدام‬‫به‬‫ارایه‬‫خدمات‬‫زیر‬‫با‬‫کیفیت‬‫و‬‫هزینه‬‫مناسب‬‫نموده‬‫است‬: ‫ثبت‬‫دامنه‬‫با‬‫انواع‬‫پسوندهای‬‫اینترنتی‬ ‫میزبانی‬‫فض‬‫ای‬‫اشتراکی‬/‫اختصاصی‬‫ویندوز‬ ‫میزبانی‬‫فضای‬‫اشتراکی‬/‫اختصاصی‬‫لینوکس‬ ‫ارائه‬‫سرورهای‬‫اختصاصی‬ ‫ارایه‬‫سرورهای‬‫مجازی‬‫ویندوز‬‫و‬‫لینوکس‬ ‫ارائه‬‫خدمات‬‫اشتراک‬‫فضا‬‫در‬‫مرکز‬‫داده‬(‫دیتا‬‫سنتر‬) ‫خدمات‬‫اختصاصی‬‫پست‬‫الکترونیکی‬ ‫مدیریت‬‫سرورهای‬‫مشتری‬ ‫استفاده‬‫از‬‫دیتا‬‫سنتر‬‫با‬‫استاندارد‬‫بین‬،‫المللی‬‫ارتباطات‬‫قدرتمند‬‫و‬‫متنوع‬‫با‬‫شبکه‬‫اطالعاتی‬‫داخلی‬‫کشور‬‫و‬‫همچنرین‬ ‫استفاده‬‫از‬‫تجهیزات‬‫پیشرفته‬‫در‬‫کناز‬‫بهره‬‫مندی‬‫از‬‫تیم‬‫فنی‬‫متخص‬‫و‬‫مجرب‬‫از‬‫مزیت‬‫های‬‫ایرن‬‫شررکت‬‫در‬‫ارایره‬ ‫خدمات‬‫می‬‫باشد‬. ‫متخصصین‬‫فنی‬‫این‬‫شرکت‬‫به‬‫صورت‬‫تمام‬‫وقت‬‫با‬‫نظارت‬‫بر‬‫عملکرد‬‫و‬‫وضعیت‬‫سا‬‫مانه‬‫ها‬‫اطمینان‬‫مورد‬‫نیاز‬‫مصررف‬ ‫کننده‬‫را‬‫تامین‬‫نموده‬‫و‬‫آماده‬‫پاسخگویی‬‫به‬،‫مشکالت‬‫سواالت‬‫و‬‫درخواستهای‬‫مشتریان‬‫محترم‬‫در‬‫کوتاه‬‫تررین‬‫زمران‬ ‫ممکن‬‫می‬‫باشند‬.
 52. ‫صفحه‬52 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ( ‫پالیز‬ )‫(آنالیتیک‬ ‫تحلیلی‬ ‫سرویس‬Paliz Analytics:) ‫تحلیلی‬ ‫و‬ ‫آماری‬ ‫گزارشات‬ ‫نیازمند‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫سایت‬ ‫تمامی‬.‫هستند‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬‫هرگونه‬ ‫انجام‬ ‫درک‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫نیازمند‬ ‫سایتها‬ ‫بروی‬ ‫محتوایی‬ ‫و‬ ‫ظاهری‬ ‫تغییرات‬ ‫کنندگان‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫کنندگان‬ ‫تولید‬ ، ‫اینترنتی‬ ‫سایتهای‬ ‫صاحبان‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫رفع‬ ‫نحوه‬ ‫پیگیری‬ ‫و‬ ‫مشکالت‬ ‫صحیح‬ ‫ح‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خدمات‬‫وزه‬‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫توانند‬ ‫می‬‫نسبت‬‫اقدام‬ ‫مستقیم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ .‫نمایند‬ : ‫آوریم‬ ‫می‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫اطالعاتی‬ ‫چه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تحلیلی‬ ‫سرویس‬ ‫با‬‫پالیز‬‫می‬ ‫شما‬‫ت‬‫مفصلی‬ ‫جزییات‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫دقیق‬ ‫آمارهای‬ ‫وانید‬‫نح‬ ‫از‬‫بازدید‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫داشت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫سایت‬.‫باشد‬ ‫ه‬‫اطالعاتی‬: ‫مانند‬ ‫بازدید‬ ‫نوع‬ ، ‫صفحه‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫مراجعین‬ ‫آمار‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫توقف‬ ‫میزان‬ ،‫خروج‬ ‫نحوه‬ ،‫ورود‬ ‫نحوه‬ ،‫بازدید‬ ‫دفعات‬ ،‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫مشخصات‬ ‫آماری‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫های‬ ‫بخش‬ ‫ترین‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫معرفی‬ ، ‫بازدید‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫گنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫رفتار‬ ‫نحوه‬ ‫گزارش‬‫تعداد‬ ، ‫صفحات‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫ایتم‬ ‫انتخاب‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ، ‫مرورگر‬ ‫نوع‬ ، ‫سیستم‬ ‫مشخصات‬ ‫همراه‬ ‫به‬ ‫جزییات‬ ‫به‬ ‫کنندگان‬ ‫بازدید‬ ‫جغرافیایی‬ ‫گستره‬ ‫گزارش‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫دقت‬ ، ‫کاربران‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫وب‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫و‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫معرفی‬ ‫چگونگی‬ ‫گزارش‬ ‫سایت‬ ‫شرک‬ ‫توسط‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫تحلیلی‬ ‫سامانه‬ ‫توسط‬ ‫دیگر‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫ده‬ ‫و‬ ‫فوق‬ ‫اطالعات‬‫آ‬ ‫فن‬ ‫ت‬‫شما‬ ‫برای‬ ‫پالیز‬ ‫ارتباطات‬ ‫وران‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫مهیا‬ : ‫پالیز‬ ‫تحلیلی‬ ‫سرویس‬ ‫امکانات‬ ‫سایر‬ : ‫کرد‬ ‫اضافه‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫امکانات‬ ‫بایستی‬ ‫می‬ ‫فوق‬ ‫لیست‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫بروی‬ ‫اطالعات‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫دریافت‬ ‫فارسی‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫از‬ ‫بیش‬30‫مختلف‬ ‫گزارش‬ ‫نوع‬
 53. ‫صفحه‬53 :‫تلفکس‬22824433-021‫وب‬:‫سایت‬www.palizct.com:‫الکترونیکی‬ ‫پست‬info@palizct.com ‫بروز‬‫آ‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫وری‬ ‫کاربر‬ ‫توسط‬ ‫مدیریت‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫اختصاصی‬ ‫دسترسی‬ ‫پانل‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫اینترنتی‬ ‫خدمات‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫روشهای‬ ‫بهبود‬ ‫امکانات‬ ‫مجزا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫اتفاقات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫رخداد‬ ‫پیگیری‬ ‫متون‬ ( ‫سایت‬ ‫محتوایی‬ ‫رهگیری‬‫کلیه‬ ‫و‬ )‫ها‬ ‫بنر‬ ، ‫تصاویر‬ ،‫آ‬‫صفحه‬ ‫روی‬ ‫های‬ ‫یتم‬ )‫است؟‬ ‫بوده‬ ‫چه‬ ‫بعدی‬ ‫و‬ ‫قبلی‬ ‫فعالیت‬ ( ‫صفحه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫رفتار‬ ‫پیگیری‬ ‫امکان‬‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بروی‬ ‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫آمار‬ ‫ارایه‬ ‫م‬ ‫مراجعات‬ ‫گزارشات‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫عرفی‬‫های‬ ‫موتور‬‫جستجوگر‬ ‫دریافت‬ ‫امکان‬‫گزارشات‬‫فرمت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫صورت‬ ‫به‬pdf ‫ا‬‫الگ‬ ‫تحلیل‬ ‫مکان‬‫گزارش‬ ‫ارایه‬ ‫و‬ ‫شما‬ ‫سرور‬ ‫های‬ ‫دسترسی‬ ‫سطوح‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫کاربران‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫معرفی‬ ‫امکان‬ ‫؟‬ ‫شویم‬ ‫عضو‬ ‫چگونه‬ ‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫خدمات‬ ‫سامانه‬ ‫به‬ ‫مراجعه‬ ‫با‬‫آدرس‬members.palizct.com‫مشخصات‬ ‫فرم‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ .‫شوید‬ ‫سرویس‬ ‫این‬ ‫مشترک‬ ‫میتوانید‬
Anúncio