O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Mobile App Install Ads Hebrew

803 visualizações

Publicada em

כיצד נערכים להעלאת מודעות פייסבוק להתקנת יישומים במכשירים סלולאריים

  • Seja o primeiro a comentar

Mobile App Install Ads Hebrew

  1. 1. ‫יישומים‬ ‫התקנת‬ ‫מודעות‬)‫אפליקציות‬(‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬‫תורג‬ ‫זה‬ ‫מדריך‬‫יאן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ם‬)‫יאנקו‬(‫קוטליארסקי‬,‫בחברת‬ ‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫מנהל‬Social-ly.‫אך‬ ‫חופשי‬ ‫לשימוש‬ ‫ניתן‬ ‫המדריך‬‫שתופס‬ ‫הוא‬ ‫המקורי‬ ‫המדריך‬ ‫בתרגום‬ ‫טעות‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬.‫המקורי‬ ‫למדריך‬:ads/-app-https://developers.facebook.com/docs/tutorials/mobile.‫אליכם‬ ‫שנתקשר‬ ‫תבקשו‬ ‫או‬ 1 800 69: ;600 ‫חייגו‬ ,‫בחינם‬ ‫התקנה‬ ‫לשירות‬?‫לארה"ב‬ ‫מחוץ‬‫היישום‬ ‫להגדלת‬ ‫אפקטיביות‬ ‫מאוד‬ ‫סלולאריים‬ ‫במכשירים‬ ‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫מודעות‬‫שלכם‬ ‫הסלולארי‬‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫הנכונים‬ ‫לאנשים‬ ‫להגיע‬‫ה‬ ‫שבו‬ ‫במקום‬‫מתקשרים‬ ‫הכי‬ ‫ם‬,‫החדשות‬ ‫בזרם‬.‫שלכם‬ ‫הסלולארי‬ ‫ליישום‬ ‫התקנות‬ ‫הניעו‬‫ל‬ ‫שתוביל‬ ‫בלבד‬ ‫הקלקה‬ ‫בעזרת‬App Store‫ו‬Google Play.‫לכם‬ ‫יש‬‫כבר‬‫בפייסבוק‬ ‫רשום‬ ‫יישום‬?‫בסיסיים‬ ‫שלבים‬1‫את‬ ‫רשמו‬‫היישום‬‫בפייסבוק‬‫תיצרו‬‫יישום‬‫בפייסבוק‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫במודעות‬ ‫להשתמש‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫בפייסבוק‬ ‫יישום‬ ‫ליצור‬ ‫עליכם‬.‫שעליכם‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫שאין‬ ‫לב‬ ‫שימו‬‫להטמיע‬Facebook Login‫הזה‬ ‫בשלב‬ ‫בפייסבוק‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫או‬;‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בפייסבוק‬ ‫יישום‬ ‫צריכים‬ ‫אתם‬ID.‫יש‬ ‫כבר‬ ‫אם‬‫אחד‬ ‫לכם‬,‫הזה‬ ‫השלב‬ ‫על‬ ‫לדלג‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬.‫לא‬ ‫אם‬,‫תבקרו‬ ‫אם‬ ‫אחד‬ ‫ליצור‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬‫לאפליקציות‬ ‫הניהול‬ ‫בממשק‬‫ותלחצו‬‫על‬"Create New App."‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫שם‬ ‫למלא‬ ‫תתבקשו‬ ‫אתם‬,‫ולמלא‬namespace.
  2. 2. 2‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫הוסיפו‬‫ותמונות‬ ‫נתונים‬ ‫להוסיף‬ ‫השליטה‬ ‫במרכז‬ ‫השתמשו‬‫ליישום‬ ‫בסיסי‬ ‫מידע‬ ‫עמוד‬‫הבא‬ ‫בשלב‬,‫ה‬ ‫במסך‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫אודות‬ ‫מידע‬ ‫הוסיפו‬Basic.‫ספציפית‬,‫השדות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ ‫תצטרכו‬Basic Info ,Native iOSApp,‫ו‬Native Android App)‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫בהתאם‬.(‫העליון‬ ‫בחלק‬ ‫המידע‬ ‫רוב‬)Basic Info(‫אוטומטית‬ ‫מוזן‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬.‫ספציפית‬ ‫להגדיר‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬‫דומ‬‫יין‬‫אירוח‬ ‫כתובת‬ ‫או‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫למודעות‬.‫במצב‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫וודאו‬Sandbox.‫יישום‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬iOS,‫של‬ ‫בחלק‬ ‫הבאים‬ ‫השדות‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫תצטרכו‬ ‫אתם‬Native iOS App:•App Store ID:‫ב‬ ‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫בקישור‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫את‬App Store,‫לדוגמא‬:https://itunes.apple.com/us/app/my-great-app/APP_STORE_ID.•‫נדרשים‬ ‫אינם‬ ‫האחרים‬ ‫השדות‬‫למילוי‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬
  3. 3. ‫אנדרואיד‬ ‫למערכת‬ ‫יישום‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬,‫של‬ ‫בחלק‬ ‫הבאים‬ ‫השדות‬ ‫את‬ ‫להשלים‬ ‫עליכם‬Native Android App:•Package Name:‫בקובץ‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫תוכלו‬AndroidManifest.xml‫שלכ‬‫ם‬.‫בתצורה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫החבילה‬ ‫שם‬com.example.androidapp.‫לחלופין‬,‫ב‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫והקישור‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫תוכלו‬Google Play,‫לדוגמה‬:https://play.google.com/store/apps/details?id=PACKAGE_NAME•Class Name:‫למצ‬ ‫תוכלו‬‫ה‬ ‫את‬ ‫וא‬class name‫ה‬ ‫של‬launch activity‫בקובץ‬AndroidManifest.xml‫שלכם‬.‫ה‬classname‫בתצורה‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬com.example.androidapp.MainActivity,‫הפעילות‬ ‫של‬ ‫בשם‬ ‫להשתמש‬ ‫וצריך‬‫הטאג‬ ‫את‬ ‫שמכילה‬.•‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫להעלות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫למילוי‬ ‫נדרשים‬ ‫אינם‬ ‫האחרים‬ ‫השדות‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬‫יישום‬ ‫נתוני‬ ‫מסך‬‫הבא‬ ‫בשלב‬,‫היישום‬ ‫נתוני‬ ‫במסך‬ ‫שלכם‬ ‫למודעה‬ ‫המידע‬ ‫את‬ ‫מלאו‬.‫דרך‬ ‫הזה‬ ‫למסך‬ ‫להגיע‬ ‫תוכלו‬‫ההגדרות‬ ‫במסך‬ ‫הצדדי‬ ‫הסרגל‬‫היישום‬ ‫של‬,‫ב‬ ‫כאן‬ ‫ישירות‬ ‫לעבור‬ ‫או‬https://developers.facebook.com/apps/YOUR_APP_ID/appdetails.‫את‬ ‫למלא‬ ‫רק‬ ‫עליכם‬‫השדות‬Display Name‫ו‬Primary Icon (75X75).‫היישום‬ ‫את‬ ‫לרשום‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫בחשבון‬ ‫קחו‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫להריץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫היישומים‬ ‫מרכז‬ ‫ברשימות‬ ‫שלכם‬.3‫שלכם‬ ‫המודעה‬ ‫את‬ ‫והעלו‬ ‫תבנו‬‫את‬ ‫להריץ‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הפשוטים‬ ‫והשירותים‬ ‫הכלים‬ ‫באחד‬ ‫בחרו‬‫שלכם‬ ‫המודעה‬‫לב‬ ‫שימו‬:‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעה‬ ‫ולהריץ‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לקדם‬ ‫שברצונכם‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫מנהל‬ ‫להיות‬ ‫עליכם‬‫יישומים‬ ‫להתקנת‬
  4. 4. ‫מודעה‬ ‫ליצירת‬ ‫כלי‬)‫זמין‬ ‫עכשיו‬(‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫למודעות‬ ‫גם‬ ‫זמין‬ ‫עכשיו‬ ‫שלנו‬ ‫נפוץ‬ ‫הכי‬ ‫המודעות‬ ‫כלי‬.‫מודעות‬ ‫ליצירת‬ ‫הכלי‬‫הפרסום‬ ‫מוצרי‬ ‫שאר‬ ‫לכל‬ ‫גישה‬ ‫לכם‬ ‫נותן‬.‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫כיצד‬ ‫כאן‬ ‫למדו‬.Get d‫ליישומים‬ ‫השליטה‬ ‫לוח‬‫פייסבוק‬ ‫מודעות‬ ‫הרצתם‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫אם‬ ‫הזה‬ ‫הפשוט‬ ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬,‫הקמפיין‬ ‫העלאת‬ ‫לפני‬ ‫בדיקות‬ ‫להריץ‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ ‫או‬.‫פועל‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ‫כאן‬ ‫למדו‬.Power Editor‫קמפיינים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫להרצאה‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫האפשרות‬ ‫וזו‬ ‫מתקדמים‬ ‫ופילוח‬ ‫מיקוד‬ ‫יכולות‬ ‫מאפשר‬ ‫הזה‬ ‫המתקדם‬ ‫הכלי‬.‫פועל‬ ‫זה‬ ‫כיצד‬ ‫כאן‬ ‫למדו‬.G dPreferred Marketing DevelopersPMD‫את‬ ‫לכם‬ ‫אין‬ ‫אם‬ ‫שלכם‬ ‫הקמפיינים‬ ‫את‬ ‫ולייעל‬ ‫לנהל‬ ‫יכולים‬ ‫אשר‬ ‫בתחומם‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫המפתחים‬ ‫של‬ ‫קהילה‬ ‫זו‬‫העסק‬ ‫מתוך‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫המשאבים‬.‫למדידה‬ ‫מתקדמים‬ ‫שלבים‬1‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫הגדירו‬‫מודעות‬ ‫דרך‬ ‫התקנות‬ ‫למדוד‬ ‫יהיה‬ ‫שניתן‬‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬‫ה‬ ‫את‬ ‫הורידו‬‫פייסבוק‬SDK‫ל‬iOS‫ה‬ ‫את‬ ‫או‬‫פייסבוק‬SDK‫לאנדרואיד‬‫ההתקנה‬ ‫הקוד‬ ‫את‬ ‫והכלילו‬‫ה‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫עליכם‬SDK‫עם‬ ‫לעבוד‬ ‫או‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫האחרון‬‫למדידה‬ ‫חברה‬‫ומדידות‬ ‫להתקנות‬ ‫גישה‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫אתם‬‫ה‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫להתחלת‬ ‫עזרה‬ ‫לקבל‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שלנו‬ ‫במדריכים‬ ‫להשתמש‬ ‫יכולים‬SDK‫ל‬ ‫פייסבוק‬ ‫של‬iOS‫ו‬‫אנדרואיד‬.‫לא‬ ‫אתם‬‫צריכים‬‫פייסבוק‬ ‫להטמיע‬Login‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫במודעות‬ ‫להשתמש‬ ‫או‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬.‫ה‬ ‫התקנת‬ ‫לאחרת‬SDK,‫הטמיעו‬‫הקוד‬ ‫את‬‫במצב‬ ‫היישום‬ ‫כאשר‬ ‫שיפעל‬foreground.‫אירוע‬ ‫של‬ ‫פינג‬ ‫להחזיר‬ ‫ליישום‬ ‫יאפשר‬ ‫זה‬‫לפייסבוק‬ ‫ההתקנה‬‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫פותח‬ ‫הגולש‬ ‫כאשר‬,‫רשת‬ ‫שגיאת‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫בעתיד‬ ‫פעם‬ ‫ושוב‬.‫שלנו‬ ‫הלקוח‬ ‫קוד‬‫לשלוח‬ ‫יפסיק‬‫חיובית‬ ‫תשובה‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫שהוא‬ ‫ברגע‬ ‫התקנות‬‫מהשרת‬,‫והשרת‬‫יקבל‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫ההתקנה‬ ‫את‬ ‫יספור‬ ‫שלנו‬‫מכשיר‬ ‫מאותו‬ ‫הקלקות‬ ‫מספר‬:‫ל‬the FB iOS SDK 3.0‫י‬ ‫מתקדם‬ ‫או‬‫ותר‬,‫ל‬ ‫הבאה‬ ‫השורה‬ ‫את‬ ‫הוסיפו‬UIApplicationDelegate applicationDidBecomeActive‫לסלקטור‬:
  5. 5. [FBSettings publishInstall:YOUR_APP_ID];‫ל‬the FB Android SDK 3.0,‫ל‬ ‫הבאה‬ ‫השורה‬ ‫את‬ ‫הוסיפו‬onResume()‫כל‬ ‫של‬Activity‫שלכם‬ ‫ביישום‬:com.facebook.Settings.publishInstallAsync(context, YOUR_APP_ID);‫שלכם‬ ‫ליישום‬ ‫לסטטיסטיקות‬ ‫כראוי‬ ‫מדווח‬ ‫ההתקנות‬ ‫שנפח‬ ‫לאמת‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬‫היישום‬ ‫של‬ ‫השליטה‬ ‫בלוח‬‫פייסבוק‬ ‫עם‬ ‫יתחבר‬ ‫שלכם‬ ‫שהיישום‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫הורידו‬SDK‫מעודכן‬ ‫הכי‬,‫בנוסף‬ ‫נוספים‬ ‫מגוונים‬ ‫ליתרונות‬ ‫גישה‬ ‫וקבלו‬‫ההתקנה‬ ‫מודעת‬ ‫של‬ ‫למדידה‬.‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫של‬ ‫ההתקנות‬ ‫למודעת‬ ‫ביצועים‬ ‫של‬ ‫נתונים‬ ‫בעוד‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬)‫ערך‬ ‫כולל‬‫כללי‬,‫המרות‬,‫ועוד‬(,‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ליצור‬ ‫תוכלו‬‫למדידה‬ ‫חברה‬.2‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫התקינו‬ ‫שכבר‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫הכללה‬ ‫למנוע‬‫שלכם‬ ‫המודעה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫הנכונים‬ ‫שהאנשים‬ ‫וודאו‬‫לאנדרואיד‬,‫של‬ ‫החבילה‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫מספקים‬ ‫אתם‬ ‫עוד‬ ‫כל‬ ‫יכללו‬ ‫לא‬ ‫אוטומטית‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬ ‫את‬ ‫התקינו‬ ‫שכבר‬ ‫משתמשים‬‫היישום‬ ‫של‬ ‫ההגדרות‬ ‫בעמוד‬ ‫שלכם‬ ‫היישום‬‫ל‬iOS,‫הוסיפו‬‫מערך‬‫שנקרא‬URL types‫לקובץ‬main.p‫שלכם‬ ‫ביישום‬,‫תתי‬ ‫יכיל‬ ‫ושהמערך‬-‫שנקראים‬ ‫מערכים‬URL Schemes.‫ל‬ ‫יחיד‬ ‫נתון‬ ‫הוסיפו‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬URL Schemes‫ה‬ ‫עם‬ID‫התחילית‬ ‫עם‬ ‫היישום‬ ‫של‬"fb",‫לדוגמה‬"fb1234567".‫וידאו‬ ‫ומאגרי‬ ‫מומלצות‬ ‫עבודה‬ ‫שיטות‬•‫או‬ ‫מומלצות‬ ‫עבודה‬ ‫לשיטות‬ ‫הקצר‬ ‫בסרטון‬ ‫צפו‬‫האינפוגרפיק‬ ‫את‬ ‫קבלו‬•‫יישומים‬ ‫להתקנת‬ ‫סלולאריים‬ ‫למכשירים‬ ‫מודעות‬ ‫להתקנת‬ ‫המדריך‬‫מע‬‫ההתקנה‬ ‫שלבי‬ ‫את‬ ‫אתכם‬ ‫ביר‬)‫שלבים‬ ‫כולל‬‫התקנת‬ ‫כמו‬ ‫מתקדמים‬SDK(,‫היישום‬ ‫של‬ ‫השליטה‬ ‫בלוח‬ ‫הפשוט‬ ‫הרכישה‬ ‫ותהליך‬•‫ה‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬Power Editor‫גדול‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫קמפיינים‬ ‫ליצור‬ ‫ניתן‬ ‫בקלות‬ ‫איך‬ ‫לכם‬ ‫מציג‬

×