Xuntanza coas familias parte 4

603 visualizações

Publicada em

xuntanza coas familias EI de 4 anos

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Xuntanza coas familias parte 4

 1. 1. XUNTANZA COAS FAMILIAS CURSO 2014-2015 4 ANOS PARTE 4
 2. 2. RREECCAANNTTOO DDEE NNÚÚMMEERROOSS TRABALLAMOS COS PUZZLES, DOMINÓS, CON PINCHOS DE CORES, E MOITAS ACTIVIDADES RELACIONADAS COS NÚMEROS (REPASALOS, COLOCALOS EN ORDE….) SERIES DE CORES, REGLETAS, BLOQUES LÓXICOS, EMPEZAMOS A FACER SUMAS…
 3. 3. RREECCAANNTTOO DDEE LLEETTRRAASS MIRAMOS LIBROS DOS PROXECTOS, CONTOS, ACTIVIDADES COS NOSOS NOMES (XOGAMOS COAS TARXETAS DOS NOMES, REPASAMOS OS NOMES DOS COMPAÑEIROS CON ROTULADOR MAXICO, COLOCAMOS AS LETRAS DOS NOMES DOS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS, AGRUPAMOS OS NOMES QUE TEÑEN UNHA LETRA CONCRETA..ETC), TRABALLAMOS CON PALABRAS DOS PROXECTOS, TRABALLAMOS CON DIFERENTES TIPOS DE LETRAS, ESCRIBIMOS…ETC
 4. 4. RREECCAANNTTOO DDOO XXOOGGOO SSIIMMBBÓÓLLIICCOO XOGAMOS A SER MAIORES, FACENDO COMIDAS, RECEITAS DE COCIÑA. TAMÉN SEGUIMOS CO RECANTO DO CENTRO DE SAÚDE (ESCRIBINDO LISTAS DE PACIENTES OU FACENDO RECEITAS MÉDICAS) AO LONGO DO CURSO MONTAMOS ALGÚN OUTRO RECANTO SEGUNDO OS PROXECTOS.
 5. 5. RREECCAANNTTOO DDEE CCOONNSSTTRRUUCCIIÓÓNNSS XOGAMOS A CONSTRUÍR CON DIFERENTES PEZAS. SEGUNDO OS PROXECTOS CONSTRUIREMOS DIFERENTES COUSAS CON MATERIAIS RECICLADOS.
 6. 6. RREECCAANNTTOO DDOO AARRTTIISSTTAA TRABALLAMOS DIFERENTES TÉCNICAS PLÁSTICAS, PINTAMOS CO PINCEL, FACEMOS CADROS, E DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS COS PROXECTOS.
 7. 7. METODOLOXIA DDEE TTRRAABBAALLLLOO:: OOSS EEQQUUIIPPOOSS CCOOOOPPEERRAATTIIVVOOSS  AAPPRREENNDDIIZZAAXXEE CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA NNOOSS RREECCAANNTTOOSS EE NNOOSS EEQQUUIIPPOOSS DDEE MMEESSAA FFAACCEEMMOOSS TTRRAABBAALLLLOOSS CCOOOOPPEERRAATTIIVVOOSS:: PPIINNTTAARR UUNN CCAADDRROO,, FFAACCEERR UUNN DDIIBBUUXXOO,, FFAACCEERR UUNN PPUUZZZZLLEE,, TTOOMMAARR DDEECCIISSIIÓÓNN SSOOBBRREE UUNN TTEEMMAA……
 8. 8. PROXECTOS -METODOLOXÍA POR PROXECTOS, XORDE DAS SÚAS INQUEDANZAS. OS NENOS E AS NENAS SON OS PROTAGONISTAS DA SÚA PROPIA APRENDIZAXE. -PAPEL FUNDAMENTAL DA FAMILIA NA BUSCA DE INFORMACIÓN E APORTACIÓN DE MATERIAIS E VALORANDO E ESCOITANDO O QUE CONTAN OU PREGUNTAN OS NENOS E AS NENAS. -PAPEL DO PROFESORADO: ESTIMULADOR, GUÍA DAS APRENDIZAXES. -PAPEL DO ALUMANDO: OPINAR, TOMAR DECISIÓNS, NEGOCIAR, VOTAR, PROPOÑER ACTIVIDADES…
 9. 9. LECTOESCRITURA -ENFOQUE CONSTRUTIVISTA (POUCO A POUCO VAN DESCUBRINDO A LECTURA E A ESCRITURA) SEGUIMOS A ESCRIBIR EN MAIÚSCULA. -SEGUIMOS A TRABALLAR COS SEUS NOMES E COS DOS COMPAÑEIROS E DAS COMPAÑEIRAS, CON PALABRAS DOS PROXECTOS E PALABRAS SIGNIFICATIVAS. -ESCRITURA: 1.FAN COPIAS DE PALABRAS, FRASES OU TEXTOS. 2.ESCRITURA Á “SÚA MANEIRA” DE PALABRAS -- NON DICIRLLE QUE O QUE ESCRIBEN ESTÁ MAL, TRASCRIBILO DEBAIXO.
 10. 10. ETAPAS DA LECTOESCRITURA PRESILÁBICA: INDIFERENCIADA DIFERENCIADA; PELOTA SILÁBICA: Exemplo; PELOTA SILÁBICA-ALFABÉTICA: Exemplo: ASA (casa); PLO (pelo) ALFABÉTICA: Exemplo: CASA; PELO
 11. 11. AA LLEECCTTOOEESSCCRRIITTUURRAA EENN CCAASSAA • ESCRIBIR O NOME DO QUE DIBUXAN. • ESCRIBIR A LISTA DA COMPRA , UNHA RECEITA DE COCIÑA… • FIXARSE POLA RÚA NOS LETREIROS • LERLLE CONTOS • VER LIBROS CON ELES E CON ELAS • NON UTILIZAR MÉTODOS ANTIGOS (CARTILLAS) • ESCRIBIR PALABRAS DOS PROXECTOS DE CLASE • XOGAR COS NOMES E FOTOS QUE VOS DEMOS O CURSO PASADO. 1. COLOCANDO NOMES COAS FOTOS DOS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS 2. BUSCANDO OS QUE TEIN UNHA LETRA CONCRETA 3. OS QUE EMPEZAN POR.. 4. CLASIFICANDO OS QUE SON NENOS E NENAS 5. CLASIFICANDO POR NÚMERO DE LETRAS. 6. ETC
 12. 12. FOMENTO DA LECTURA NO COLE • RECANTO DE LETRAS • EMPRÉSTITO DE LIBROS • BIBLIOTECA DO CENTRO, LAMPI (INVESTIGAR PROXECTOS) • MOCHILAS VIAXEIRAS.
 13. 13. OS NÚMEROS • CONTAR (ASEMBLEA, RINCÓN NÚMEROS.. • IDENTIFICAR NÚMEROS • ASOCIAR NÚMEROS A CANTIDADES • INICIAR NA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS SINXELOS • ESCRIBIR NÚMEROS (TRAZO) • MÉTODO QUINZET
 14. 14. AVALIACIÓN • AVALIAMOS CON INSTRUMENTOS VARIADOS: OBSERVACIÓN, LISTA DE CONTROL, TAREFAS QUE FAN, REXISTRO DE CONDUTA,… • O CARIÑÓMETRO • A AUTOAVALIACIÓN
 15. 15. GGRRAAZZAASS

×