Xuntanza coas familias parte 3

704 visualizações

Publicada em

xuntanza coas familias parte 3

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
704
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
346
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Xuntanza coas familias parte 3

 1. 1. XUNTANZA COAS FAMILIAS CURSO 2014-2015 4 ANOS Parte 3
 2. 2. MMEERREENNDDAA EN 4 B. O RESPONSABLE DE CADA MESA REPARTE AS BANDEXAS DAS MERENDAS, EN 4 A. O ENCARGADO OU ENCARGADA REPARTE AS MERENDAS. ABRIMOS AS MERENDAS SOS, E USAMOS A TESOIRA PARA CORTAR AS BOLSAS.
 3. 3. SSAAÍÍMMOOSS AAOO RREECCRREEOO  ESTE ANO XA IMOS EN FILA SEN AGARRARNOS DESPOIS DO PATIO DESCANSAMOS UN POUQUIÑO, E IMOS AO BAÑO.
 4. 4. CONTOS, LLIIBBRROOSS,, PPOOEEMMAASS AADDIIVVIINNAANNZZAASS.... TTEEMMOOSS UUNN MMOOMMEENNTTOO MMÁÁXXIICCOO,, NNAA AALLFFOOMMBBRRAA OONNDDEE TTOODDOOSS EE TTOODDAASS EESSTTAAMMOOSS CCOOAASS PPEERRNNAASS EE OOSS BBRRAAZZOOSS CCRRUUZZAADDOOSS,, AA BBOOCCAA TTAAPPAADDAA EE OOSS OOLLLLOOSS EE OOSS OOÍÍDDOOSS MMOOII AABBEERRTTOOSS.. AASSÍÍ DDEE AATTEENNTTOOSS EE AATTEENNTTAASS EESSCCOOIITTAAMMOOSS UUNN CCOONNTTOO OOUU UUNN LLIIBBRROO QQUUEE NNOOSS CCOONNTTAA AA PPRROOFFEE.. AAPPRREENNDDEEMMOOSS AADDIIVVIIÑÑAASS,, CCAANNCCIIÓÓNN,, PPOOEEMMAASS……
 5. 5. TTAAMMÉÉNN FFAACCEEMMOOSS CCAANNCCIIÓÓNNSS,, BBAAIILLEESS,, DDRRAAMMAATTIIZZAAMMOOSS……
 6. 6. PPEELLÍÍCCUULLAASS EE VVIIDDEEOOSS DDEE IINNTTEERRNNEETT RELACIONADOS COS PROXECTOS OU CENTROS DE INTERESE QUE ESTAMOS TRABALLANDO.
 7. 7. TTAALLLLEERREESS EE MMUURRAAIISS…… RELACIONADOS COS PROXECTOS. TRABALLAMOS A CREATIVIDADE
 8. 8. ADEMAIS DE TODO ISTO AALLGGÚÚNNSS DDÍÍAASS TTEEMMOOSS:: IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA,, PPSSIICCOOMMOOTTRRIICCIIDDAADDEE,, MMÚÚSSIICCAA,, IINNGGLLÉÉSS,, RREELLIIXXIIÓÓNN
 9. 9. RECOLLEMOS, QUITAMOS OS MANDILÓNS DISPÓMONOS A MARCHAR PARA CASA DESPEDÍMONOS
 10. 10. HORARIO (4 ANOS A) LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES P A T I O PSICOMOTRICIDAD RELIGIÓN/ A. EDUCATIVA INGLÉS INGLÉS INFORMÁTICA JACKLINE/ NURIA PAZ ADRIANA LOLA ADRIANA NURIA MERCHI MÚSICA
 11. 11. HORARIO (4 ANOS B) LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES P A T I O PSICOMOTRICIDAD RELIGIÓN/ A. EDUCATIVA INGLÉS INGLÉS INFORMÁTICA Mº CARMEN VICTORIA PAZ ADRIANA LOLA ADRIANA Mº CARMEN VICTORIA MÚSICA
 12. 12. CONSTRUÍR APRENDIZAXES COOPERAR EN GRUPOS OPINAR E ACEPTAR O QUE DIN OS COMPAÑEIROS E COMPAÑEIRAS QUE FAREMOS ESTE CURSO? MEMORIZAR POEMAS, ADIVINANZAS … RESOVER CONFLITOS E ACEPTAR AS NORMAS DA AULA INVESTIGAR AUMENTAR O XOGAR CREAR VOCABULARIO APROXIMAR A LECTOESCRITURA E OS NÚMEROS. RAZOAR EXPRESAR SENTIMENTOS CON UNHA LINGUAXE CLARA. CAMBIA A LEI, PERO EN EI SEGUIMOS CO MESMO CURRÍCULO, TEMOS QUE TER EN CONTA OS CAMBIOS METODOLÓXICOS E AS NOVAS COMPETENCIAS. ASÍ POIS, PARA ESTE CURSO FIXARÉMOSNOS EN:
 13. 13. COMO TRABALLAMOS ?
 14. 14. RREECCAANNTTOO SS • O LUNS ESCOLLEMOS O RECANTO NO QUE IMOS TRABALLAR. A PROFE EXPLICA O TRABALLO QUE IMOS FACER DURANTE TODA A SEMANA EN CADA UN DOS RECANTOS. • CADA DÍA DA SEMANA TRABALLAMOS NUN RENCANTO DIFERENTE • EN CADA RECANTO TRABALLAN CINCO NENOS E NENAS, ESTE ANO XA NON POMOS A TARXETA NO PESCOZO •TRABALLO COOPERATIVO. •HÁBITO DE ORDE. •TEMOS UN TEMPO PARA RECOLLER TODO. •SOMOS AUTÓNOMOS E AUTÓNOMAS PARA REALIZAR AS ACTIVIDADES

×