Xuntanza coas familias PARTE 2

639 visualizações

Publicada em

XUNTANZA FAMILIAS INFANTIL 4 ANOS PARTE 2

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Xuntanza coas familias PARTE 2

 1. 1. XUNTANZA COAS FAMILIAS CURSO 2014-2015 4 ANOS Parte 2
 2. 2. DEIXAMOS O ABRIGO NO PPEERRCCHHEEIIRROO.. EESSTTEE CCUURRSSOO PPOOÑÑEEMMOOSS OO MMAANNDDIILLÓÓNN EE AABBOOTTOOÁÁMMOOLLOO SSOOSS EE SSOOAASS
 3. 3. RUTINAS DA ASEMBLEA CCAANNTTAAMMOOSS AA CCAANNCCIIÓÓNN ““ BBOOSS DDÍÍAASS”” ESCOLLEMOS O ENCARGADO OU ENCARGADA DO DÍA CON UNHA CANCIÓN
 4. 4. O ENCARGADO OOUU EENNCCAARRGGAADDAA PPAASSAA LLIISSTTAA OOSS NNOOMMEESS SSOOSS SSEENN FFOOTTOO CONTAMOS OS E AS QUE ESTAMOS NO COLE
 5. 5. E OS E AS QUE QUEDARON NA CCAASSAA EE FFAACCEEMMOOSS AA SSUUMMAA DDEE NNEENNOOSS MMÁÁIISS NNEENNAASS
 6. 6. SINALAMOS O DÍA DA SEMANA CCAANNTTAANNDDOO UUNNHHAA CCAANNCCIIÓÓNN EE MMIIRRAAMMOOSS QQUUEE EESSPPEECCIIAALLIISSTTAA NNOOSS TTOOCCAA EESSEE DDÍÍAA
 7. 7. SSIINNAALLAAMMOOSS EE PPEEGGAAMMOOSS OO DDÍÍAA NNOO CCAALLEENNDDAARRIIOO
 8. 8. ESCRIBIMOS A DATA E O NOME E CONTAMOS AASS LLEETTRRAASS QQUUEE TTEENN.. OO EENNCCAARRGGAADDOO TTEENN QQUUEE PPEENNSSAARR NNUUNN DDEEBBUUXXOO EE AA PPRROOFFEE DDEEBBÚÚXXAAOO NNAA PPIIZZAARRRRAA EE LLOOGGOO EESSCCRRIIBBIIMMOOSS PPAALLAABBRRAASS EENNTTRREE TTOODDOOSS EE TTOODDAASS SSOOBBRREE EESSEE DDEEBBUUXXOO ..
 9. 9. OBSERVAMOS OO TTEEMMPPOO EE CCOOLLOOCCAAMMOOSS OO PPIICCTTOOGGRRAAMMAA..
 10. 10. NNAA AASSEEMMBBLLEEAA TTAAMMÉÉNN::  CCOONNTTAAMMOOSS AASS NNOOSSAASS CCOOUUSSAASS,, HHÁÁBBIITTOO DDEE EESSCCOOIITTAA,, QQUUEENNDDAA PPAARRAA FFAALLAARR,, EEXXPPLLIICCAACCIIÓÓNN DDOO TTRRAABBAALLLLOO QQUUEE IIMMOOSS FFAACCEERR DDUURRAANNTTEE OO DDÍÍAA,, FFAALLAAMMOOSS DDOOSS PPRROOXXEECCTTOOSS,, VVOOTTAAMMOOSS,, DDAAMMOOSS IIDDEEAASS,, RREESSPPEECCTTAAMMOOSS AASS IIDDEEAASS DDOOSS EE DDAASS DDEEMMAAIISS,, EESSCCOOIITTAAMMOOSS CCOONNTTOOSS,,PPOOEEMMAASS,, RREELLAATTOOSS,, EEXXPPOOMMOOSS OOSS TTRRAABBAALLLLOOSS QQUUEE TTRRAAEEMMOOSS DDAA CCAASSAA……..EETTCC
 11. 11. O ENCARGADO OU A ENCARGADA ((CCLLAASSEE DDEE 44 AAÑÑOOSS AA)) ÉÉ RREESSPPOONNSSAABBLLEE DDEE MMEESSAA((CCLLAASSEE 44 AANNOOSS BB)) RREEPPAARRTTEE OO MMAATTEERRIIAALL,, PPAARRAA TTRRAABBAALLLLAARR NNOOSS EEQQUUIIPPOOSS
 12. 12. TTRRAABBAALLLLOO DESPOIS DA ASEMBLEA UNHOS DIAS FACEMOS TRABALLOS INDIVIDUAIS E OUTRAS VECES IMOS A RECANTOS. TRABALLO INDIVIDUAL REALIZAMOS FICHAS, RECOLLEITA EN FOLIOS DE ACTIVIDADES QUE TRABALLAMOS PREVIAMENTE. ELABORACIÓN DE LIBRIÑOS DOS PROXECTOS E DOS CENTROS DE INTERESE.
 13. 13. RREECCAANNTTOOSS UUNNSS DDÍÍAASS AANNTTEESS DDOO PPAATTIIOO EE OOUUTTRROOSS DDÍÍAASS DDEESSPPOOIISS DDOO PPAATTIIOO IIMMOOSS AA RREECCAANNTTOOSS.. TTEEMMOOSS 55 RREECCAANNTTOOSS
 14. 14. GGAARRDDAAMMOO SS OOSS NNOOSSOOSS TTRRAABBAALLLLOO SS NNÓÓSS SSOOSS
 15. 15. BBAAÑÑOO EE HHIIXXIIEENNEE  IMOS SOS AO BAÑO  LIMPAMOS AS MANS CUNHA TOALLIÑA, ANTES DE MERENDAR  LIMPAMOS OS MOCOS SOS.

×