O slideshow foi denunciado.

Xuntanza coas familias 2014 PARTE 1

576 visualizações

Publicada em

XUNTANZA FAMILIAS INFANTIL 4 ANOS PARTE 1

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Xuntanza coas familias 2014 PARTE 1

 1. 1. XUNTANZA COAS FAMILIAS CURSO 2014-2015 4 ANOS
 2. 2. TTIITTOORRAASS NNUURRIIAA MMª CCAARRMMEENN
 3. 3. EESSPPEECCIIAALLIISSTTAASS  AATTEENNCCIIÓÓNN EEDDUUCCAATTIIVVAA,, AAPPOOIIOO IINNFFAANNTTIILL,, IINNFFOORRMMÁÁTTIICCAA:: MMEERRCCHHII  AAUUDDIICCIIÓÓNN EE LLIINNGGUUAAXXEE:: AALLEEJJAANNDDRRAA  MMÚÚSSIICCAA:: LLOOLLAA  PPSSIICCOOMMOOTTRRIICCIIDDAADDEE:: PPAAZZ  IINNGGLLÉÉSS:: AADDRRIIAANNAA  RREELLIIXXIIÓÓNN:: JJAACCKKLLIINNEE ((44 AA)),, VVIICCTTOORR ((44BB))  OORRIIEENNTTAADDOORRAA:: AAZZUUCCEENNAA  CCOOIIDDAADDOORRAA:: NNUURRIIAA,, IINNÉÉSS OOUU MMEERRCCHHII
 4. 4. RECORDANDO CUESTIÓNS XERAIS E NORMAS -PUNTUALIDADE EN ENTRADAS E SAÍDAS. - XUSTIFICAR AUSENCIAS Á TITORA. - ASISTIR AO COLE CON REGULARIDADE.
 5. 5. O COLEXIO NON SUBSTITÚE O LABOR DAS FAMILIAS SENÓN QUE A COMPLEMENTA… PEDIMOS A VOSA COLABORACIÓN • AUTONOMIA • LINGUAXE • VALORAR TRABALLOS • COLABORAR NOS PROXECTOS • CONTARLLE CONTOS • FALAR CON ELES E ELAS SOBRE O COLE • CARPETAS OS VENRES (CONTO) • NORMAS EN CASA • BLOG • …
 6. 6.  TRAER ROUPA CÓMODA (NON TIRANTES, CINTURÓNS, …) PARA FACILITAR A SÚA AUTONOMÍA.  CALZADO CÓMODO (CON VELCRO)  PARA PSICOMOTRICIDADE: CHÁNDAL E TENIS. (LUNES)  A ROUPA DE SACAR E POÑER TERÁ NOME E CINTA PARA COLGAR.  EVITAR TRAER GORROS, BUFANDAS…
 7. 7. MERENDA • BOLSA DE TEA PARA A MERENDA (NON MOCHILA). • BOTELLA DE AUGA (CO NOME). • TRAER CANTIDADES RAZOABLES PARA A IDADE.
 8. 8. ALIMENTOS SAUDABLES: NON TRAER BOLLERÍA, NIN LÍQUIDOS:
 9. 9. CONSELLOS PARA A MERENDA…  NNeecceessiiddaaddee ddee aapprreennddeerr aa mmaassttiiggaarr.. CCoommeerr ddee ttooddoo.. NNoonn bbiibbeerróónn nniinn cchhuuppeettee  EEssttaabblleecceerr uunn lluuggaarr ddee mmeerreennddaa,, ccoommiiddaa ((sseennttaaddooss ee sseennttaaddaass……))  AAccoossttuummaallaass ee aaccoossttuummaallooss aa qquuee ccoommaann ssooaass ee ssóóss,, sseenn aaxxuuddaa……  FFoommeennttaarr bbooss hháábbiittooss ddee aalliimmeennttaacciióónn (( mmeennooss bboolllleerrííaa ee mmááiiss ffrrooiittaa,, bbooccaaddiillllooss,, aauuggaa……))  NNoonn ttrraaeerr ttooddooss ooss ddííaass oo mmeessmmoo.. ..
 10. 10.  MANDILÓN CON CINTA PARA COLGAR  NNOONN TTRRAAEERR MMOOCCHHIILLAASS NNIINN XXOOGGUUEETTEESS  NNOONN TTRRAAEERR CCOOLLGGAANNTTEESS,, CCAADDEEAASS,,  AASS PPIINNZZAASS EE DDIIAADDEEMMAASS PPÓÓDDEENNAASS PPEERRDDEERR  RREEVVIISSAARR DDIIAARRIIAAMMEENNTTEE AASS BBOOLLSSAASS DDOOSS NNEENNOOSS EE DDAASS NNEENNAASS SSEE LLEEVVAANN AALLGGUUNNHHAA NNOOTTAA..  RREEVVIISSAARR OOSS CCAABBEELLOOSS CCOONN FFRREECCUUEENNCCIIAA PPAARRAA EEVVIITTAARR AA PPEEDDIICCUULLOOSSEE..
 11. 11.  -- CCOOMMEEDDOORR EE TTRRAANNSSPPOORRTTEE EESSCCOOLLAARR:: ÉÉ IIMMPPRREENNSSCCIINNDDIIBBLLEE TTRRAAEERR DDIIAARRIIAAMMEENNTTEE AA TTAARRXXEETTAA DDOO CCOOMMEEDDOORR OOUU TTRRAANNSSPPOORRTTEE,, PPAARRAA PPOODDEERR AACCUUDDIIRR..  TTIITTOORRííAASS OO MMAARRTTEESS ((1166 AA 1177)) PPRREEVVIIAA CCIITTAA..  MMAATTEERRIIAAIISS
 12. 12. CCEELLEEBBRRAAMMOOSS OOSS AANNIIVVEERRSSAARRIIOOSS NON
 13. 13. NNOORRMMAASS DURANTE OS PRIMEIROS DÍAS ESTIVEMOS FALANDO SOBRE AS NORMAS COMPORTAMENTO  RREECCOOLLLLEERR  CCOOMMPPAARRTTIIRR..  PPEEDDIIRR AASS CCOOUUSSAASS PPOORR FFAAVVOORR EE DDAARR AASS GGRRAAZZAASS..  RREESSOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE CCOONNFFLLIITTOOSS  FFAALLAARR BBAAIIXXOO..  EESSPPEERRAARR TTUURRNNOO..  EESSCCOOIITTAARR ÓÓSS MMEEUUSS CCOOMMPPAAÑÑEEIIRROOSS,, ÁÁSS MMIIÑÑAASS CCOOMMPPAAÑÑEEIIRRAASS EE AASS MMEESSTTRRAASS.. REMATAR OS TRABALLOS TER MÁIS RESPONSABILIDADES CARIÑOMETRO
 14. 14. .. RRUUTTIINNAASS DDUUNN DDÍÍAA AS RUTINAS DANLLE SEGURIDADE E AUTONOMIA, SON PARECIDAS ÁS DO CURSO PASADO, TENDO MAIS COMPLEXIDADES NALGÚNS ASPECTOS.
 15. 15. DEIXAMOS A BOLSA DA MERENDA, 44 AANNOOSS AA,, NNAA CCAAIIXXAA DDAASS MMEERREENNDDAASS EE 44 AANNOOSS BB.. NNAASS BBAANNDDEEXXAASS DDOOSS EEQQUUIIPPOOSS.. DEIXAMOS A TARXETA DO TRANSPORTE

×