Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Detyre kursi bq&pm

  1. Makroekonomi Detyre kursi : Banka Qendrore & politika monetar Punoi: Eva Zogu Pranoi: Manjola Tavanxhi
  2. Permbledhja 1. Funksionet e Bankes Qendrore 2. Tregu monetar, mekanizmi i politikes monetare 3. Politikat Fiskale 4. Mekanizmat fiskale 5. Pasojat ekonomike te borxhit qeveritar
  3. Funksionet e Bankes qendrore 1. :Banka Qendrore ka te drejten e emetimit te parase 2. B.Q sherben si banke e bankave te nivelit te dyte 3. B.Q mban gjithashtu edhe rezervat e institucioneve depozituese 4. B.Q ju siguron kredi bankave 5. B.Q sherben dhe si banke e qeverise 6. B.Q rregullon oferten monetare 7. B.Q nderhyn dhe rregullon tregjet monetare
  4. Tregu monetar Mekanizmi i politikes monetare • Ndikimi i politikes monetare ne variablat kryesore makroekonomike realizohet nepermjet nje mekanizmi te caktuar, ku nje vend qendror ze tregu monetar. Tregu monetar perfshin nje bashkesi institucionesh ku realizohet shitja dhe blerja e letrave afatshkurtera me vlere • Dy jane kategorite kryesore te tregut monetar: kerkesa dhe oferta per para • Kerkesa per para, mbeshtetet ne tre motive 1. Motivi i transaksioneve 2. Motivi mbrojtes 3. Motivi i spekullimit
  5. Politika fiskale • Politika fiskale konsiston nga njera ane, ne politiken e shperndarjes se shpenzimeve qeveritare per mallra dhe sherbime dhe per kryerjen e pagesave te transferueshme dhe nga ana tjeter, ne politiken e sigurimit te te ardhurave dhe para se gjithash te taksave. dhe fiskale realizohet per te arritur qellime te caktuara makroekonomike, si ulja e papunsise, stabilizimi i cmimeve, rritja ekonomike. Llojet e politikes fiskale: 1. ekspansioniste aktive 2. kontrantuese aktive 3. ekspansioniste automatike 4. kontraktuese automatike
  6. Mekanizmat fiskale 1. Projektet e investimeve publike 2. Projektet publike te punesimit 3. Ndryshimi i normave te taksave
  7. Lidhja sasi e kerkuar e parase-norme interesi
  8. Pasojat ekonomike te borxhit qeveritar • Huate e akumuluara nga Qeveria per te mbuluar deficitin buxhetor, perbejne borxhin qeveritar ose publik Pasojat: Borxhi qeveritar perfaqson nje barre per ekonomine dhe popullsine e vendit qe e ka ate borxh. Disa pasoja: • Nevoja per t'i sherbyer borxhit te jashtem • Humbja e eficences per shkak te rritjes se taksave ne menyre qe te paguhen interesat dhe vete kestet e borxhit • "Zhvendosje e kapitalit"
  9. Referencat: • Informacione nga interneti / Wikipedia • www.albforum.com • www.scribd.com • Te dhena nga raporti i Bankes Qendrore
  10. Referencat: • Informacione nga interneti / Wikipedia • www.albforum.com • www.scribd.com • Te dhena nga raporti i Bankes Qendrore
Anúncio