O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Strategic Management - Starbucks Case

Learning Starbucks case study

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Entre para ver os comentários

Strategic Management - Starbucks Case

 1. 1. Starbucks’  b k International  Operations By Group 5
 2. 2. ALL’S NOT WELL  ALL S NOT WELL  WITH STARBUCKS ป 2003 เศรษฐกิจของ US  ถดถอย หลายๆบริษัทตองรายงานขาดทุนและลมหายตายจากไป ไ Starbucks ประกาศวามี Net Income เพิม 31% และ ยอดขายเพิม 21 %  ่ ่ ความสําเร็จของ Starbucks  การทําให Product ขายตัวมันเอง ทําใหใชงบโฆษณาไมถึง 1% กลยุทธในการหาพื้นที่ตั้งรานที่ดีที่สุดในการเขาถึงกลุมเปาหมาย Starbucks ประสบความสําเร็จในดาน Operation ภายใน US เทานั้น แตใน Japan,  Europe, Middle East ยังประสบปญหาขาดทุน สิ่งแวดลอมที่แตกตาง Focus ที่การขยายกิจการในตางประเทศ เพื่อรายไดและการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต เพราะตลาด ภายใน US เริ่มอิ่มตัว
 3. 3. BACKGROUND NOTE 1971 Jerry Baldwin , Zev Siegel , Gordon Bowker เริ่มทําธุรกิจขายเมล็ดกาแฟที่ Seattle ในรานชอ Seattle ในรานชื่อ Starbucks 1981 Schultz ทํางานที่ Hammarplast บริษัทผลิตเครื่องทํากาแฟสัญชาติสวีเดน เขาเห็นวา Starbuck สั่งของของเปนจํานวนมาก เลยสนใจเสนอตัวเองเขามาทํางานที่บริษัท แลวเกดความ สงของของเปนจานวนมาก เลยสนใจเสนอตวเองเขามาทางานทบรษท แลวเกิดความ ประทับใจ จึงเขามาทํางานดวย และเริ่มศึกษาดานกาแฟอยางหลากหลายมากขึ้น 1982 8 Schultz S h l เขาทํํางานทีี่ S b k  ใ Starbucks ในฐานะ M k i  M Marketing Manager 1983 Schultz ถูกสงไป Milan เพื่อดูงาน เขาไดไอเดียในเการทํารานขายกาแฟ ดวยความคิดเห็นขัดแยงกัน ในการทําธุรกิจ เขาจึงออกจาก Starbucks
 4. 4. BACKGROUND NOTE 1985 Schultz ไดเปดรานกาแฟของตนเอง ชื่อ II Giornale  ที่ Seattle 1987 Starbuck ประกาศขายกจการ Starbuck ประกาศขายกิจการ Schultz ไดเขาซื้อไว และใชชื่อ Starbuck เปน ไดเขาซอไว และใชชอ Starbuck เปน รานของตนเอง 1990 Schultz ขยาย Starbuck ไปยังเมืองใหญ เชน Chicago   Los Angeles ซึ่ง Starbuck ไปยงเมองใหญ เชน Chicago , Los Angeles ซง พบปญหา Overhead ที่สูง ทําใหขาดทุน แต Schultz ก็ยังคงเชื่อมั่นในแผนการ ตลาดของเคาและขยายสาขาตอไป  1991 เปนบริษัทเอกชนบริษัทแรกที่ใหหุนแกพนักงาน 1992 เขาตลาดหลักทรัพย New York Stock Exchange ที่ราคา $17 ตอหุน
 5. 5. BACKGROUND NOTE การทีี่ St b k ใ กลยุทธในการกระจายสาขาทํําใ  Starbuck ใช ให ชวยลดความหนาแนนของลูกคา ชวยลด Di t ib ti  C t  Distribution Cost  ชวยลดระยะเวลาในการรอของลูกคา ชวยเพิมรายไดของสาขา ่ จํานวนลูกคามากขึ้น ลูกคาเขารานเฉลี่ย 18 ครั้งตอเดือน 1994 145 สาขา145 สาขา การขายกาแฟพรอมกับอาหารอื่นๆ เปน Partner กับสายการบิน : Canadian Airlines , United Air lines  , โรงแรม : Starwood Hotels, Barnes and Noble  เพื่อให Serve กาแฟ Starbuck 
 6. 6. BACKGROUND NOTE Product Innovation  เพื่อดึงดูด และตอบสนองความตองการของลูกคา เครื่องดื่มที่มีไขมันต่ํา Ice cream แทง Growth 20%  ตั้งแต 1991 และสาขาขยาย รวมกับ Pepsi ออก Product ที่เปนแบบขวด เพิ่มขึ้น 6 – 8 % ตอป เศรษฐกิจใน US เริ่มถดถอย Starbucks มองตลาดตางประเทศ 2003 Starbucks มีสาขาทัวโลก 1,532 สาขา 23% เปนสาขาตางประเทศ ่
 7. 7. International Expansion Strategies ขยายไปในตลาดเอเชียแปซิฟก : การขยายตัวของจํานวนผูบริโภค ความตองการของวัยรุนที่ตองการลอกเลียนแบบวิถีชีวิตของชาวตะวันตก การเขาสู International Market  : ลักษณะ Product & Service  การขยายตัวของตลาดในตางประเทศ ิ วธี ี รายละเอยด ขอดี ขอเสย ี Exporting หลายบริษัทเริ่มตนใชวิธีนี้ ทําไดงายในแตละ คาขนสงสูง กําแพงการคาที่ลดลงในป 1990 99 Location  มีกําแพงการคา การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด คอยๆสรางประสบการณ ปญหากับตัวแทนการตลาดในประเทศ ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน Turnkey  Contractor เขาไป Setup ธุรกจ Contractor เขาไป Setup ธรกิจ สามารถเขาไปดาเนนการ ไมไดประโยชนในระยะยาว สามารถเขาไปดําเนินการ ไมไดประโยชนในระยะยาว Project Training, จัดการวาง Process  ในประเทศที่ FDI เขมงวด ของการ Operation  สรางคูแขงที่มีประสิทธิภาพ โอนกิจการใหกับ Foreign Client  g เคมีภัณฑ ยา น้ํามันเชื้อเพลิง Licensing ธุรกิจที่มการจดลิขสิทธิ์ มีการออกแบบ ี ลดคาใชจายในการพัฒนา ไมสามารถคุม Technology ที่ใชได มีสตร หรือมีเครื่องหมายการคา เพอให มสูตร หรอมเครองหมายการคา เพื่อให ลดความเสียง ลดความเสยง ่ ไมสามารถที่จะทําไดงายในแตละ ไมสามารถทจะทาไดงายในแตละ สิทธิกับบริษัทอื่นมาใชสงที่คิดคนขึ้นมา ์ ิ่ Location และการสรางประสบการณ ไมสามารถผูกมัดกลยุทธไดในระยะยาว
 8. 8. International Expansion Strategies International Expansion Strategies วิธี รายละเอียด ขอดี ขอเสีย Franchising คลายการทํา License แตทําใน ระยะยาวกวา ไมไดใหสิทธิ์การใช แตยังมีการ ถายทอดวิธีการดําเนินการ โดย franchiser ก็จะไดรับ ผลตอบแทนเปนสัดสวนของรายได ั  ไ ตามที่ตกลงกันไว Joint  อนุญาตใหอีกบริษัทหนึ่งมีสวนรวม สามารถถายโอน Knowledge  ไมสามารถคุม Technology ที่ Ventures ใ ในการบริหาร จากประเทศที่เปน Partner ได ไ ใ ได ใช มีการถายทอดความรูของ เปนการ Share ตนทุน และ ไมสามารถผูกมัดกลยุทธไดในระยะ Product และการดําเนินงาน ซึ่ง ความเสี่ยง ยาว จะรวมลงทุนดวยหรอไมกได จะรวมลงทนดวยหรือไมก็ได เพื่อลดการเมืองระหวาง 2 บริษัทค เพอลดการเมองระหวาง 2 บรษทคู มีเงื่อนไขมาก มเงอนไขมาก คา Wholly  y ยังคงความเปนเจาของ 100% Protect Technology gy คอนขางมีเงื่อนไขมาก Owned  เขาไปตังสาขาใน Local  ้ สามารถสรางกลยุทธของตนเองได ตนทุน และความเสี่ยงสูง Subsidiaries Country  ในระยะยาว ‐ Setup Operation ใน ตางประเทศ ป ‐ หาบริษัทเพื่อจะ Promote  สินคาผานบริษัทนั้นๆ
 9. 9. International Expansion Strategies การเขาสูในตลาดตางประเทศ การใหความสนใจกับสภาวะทางการตลาดในประเทศนั้นๆ ใหหุนสวนซึ่งเปนคนในทองถิ่นมีสวนรวม ใหคําแนะนํา และตัดสินใจรวมกัน เชน วัฒนธรรมการทานกาแฟของ คนในประเทศนั้นๆ เปดสาขาจํานวนไมมาก เปดในสถานที่ซึ่งกําลังเปนที่นิยม ใชผูจัดการที่มากประสบการณจาก Seattle และฝกคนทองถิ่น การกําหนดใหเมนูเครื่องดื่มในสาขาทั่วโลกใหคลายคลึงกัน + หามสูบบุหรี่ภายในราน S b k มองเห็็นตลาดในเอเชีย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีคานิยมในการเลีียนแบบวััฒนธรรมตะวันตก Starbuck ใ ี โ ั ี ใ ั Starbuck In Japan with SASABY : Learn  from the partner  Produce the new  product  and became popular Starbuck In Asia                                 : การทานขนมคูกับกาแฟ b k   Starbuck In Europe : วัฒนธรรมที่เขมขนในการทานกาแฟและคูแขงรานกาแฟมากมาย ทันสมัย + บรรยากาศ การบริการตนเอง Starbuck In Middle East : แบงโซนสําหรับผูหญิง ขายแคกาแฟเทานน แตขายประสบการณที่เปน ขายแคกาแฟเทานั้น แตขายประสบการณทเปน เอกลักษณเฉพาะตัวที่หาไมไดจากที่อื่น
 10. 10. Problems in International Markets  Type of Risk in international Market Strategies Risk g ความเสี่ยงในรูปแบบ five force ซึ่งสงผลกระทบกับการแขงขันของบริษัท ‐ สินคาทดแทน , ขูแขงรายใหม, อํานาจตอรองของ Supplier และลูกคา, การแขงขันภายในอุตสาหกรรม เดียวกัน Operation Risk ความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินงาน ‐เครื่องจักรชํารุดเสียหาย, การประทวงของคนงาน, สินคาคงคลังมากหรือนอยเกินไป, วัตถุดิบคุณภาพไมดี เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการ ‐การลดตนทุนโดยการลดของเสีย, การลด Lead time ุ , Political Risk คงามมั่งคั่งของบริษัท ‐Macro political risk มีการเกิดสงคราม, การตอตานยุคโลกาภิวัต การตอตานบริษัทสัญชาติอเมริกา ‐Micro political risk กฎหมายที่ออกเพื่อควบคมอตสาหกรรมบางอยาง Micro political risk กฎหมายทออกเพอควบคุมอุตสาหกรรมบางอยาง Country Risk รวมความเสี่ยงดานเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล และ ความปลอดภัยของประเทศ Technological  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงแบบตรงกันขาม Risk - ความลาหลังของเทคโนโลยีเดิม, ตนทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีใหมสงหรือพัฒนาไมสําเร็จ, ความปลอดภัย ู ในการทําธุรกรรมทางอีเล็กโทรนิค Environmental  ‐ เกิดจากกฎหมายทางดานสิ่งแวดลอม, มลพิษที่ปลอย Risk ‐ เกิดจากแรงตอตานทางสังคม อาจไมกอใหเกิดผลกําไรในระยะสั้น แตในระยะยาว ดานภาพลักษณของบริษัท, การแขงขันกับบริษัทอื่นๆ
 11. 11. Problems in International Markets  ป 2000 Starbucks พบกับปญหาหลายอยางในดานการดําเนินงานในสวนของตลาดระหวางประเทศ สภาพทางการเมองทผนผวนในตะวนออกกลาง ส ื ี่ ั ใ ั : อสราเอล กลุมอาหรบ ป สไ  ส ิ  ั ปาเลสไตน : อเมริกาประกาศสงครามกับอิรักในป 2003 : ปดสาขาในอิสราเอล 6 สาขา ปญหากับ NGOs ที่ประทวงการซื้อใ ใบประกาศรับรองของพันธุเมล็็ดกาแฟ ปญหาภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศ เยอรมัน สวิสเซอรแลนด และญี่ปุน การแขงขันอยางหนักและการกีดกันจากลูกคาในตลาดระหวางประเทศ : แถบยุโรป ดวยราคาและขอเสนอพิเศษ ความหนาแนนของรานในประเทศญี่ปุนซึ่งเปนตลาดตางประเทศที่ใหญที่สุดไดลดลง สาเหตุที่ Starbucks ไมสามารถทํารายไดไดจากตลาดระหวางประเทศ ุ ความซับซอนในดานการหาความรวมมือและการไดรับลิขสิทธิ์ตางๆ ลงทุนอยางมากในการ เทรนนิ่งและประชาสัมพันธ แตกลับทํากําไรจากราคาหุนและตราสินคาเทานั้น ซงทาใหไมสามารถทจะควบคุม Operation cost ได ซึ่งทําใหไมสามารถที่จะควบคม Operation cost ได ปญหาดานการดําเนินงาน ขาดการฝกสอนใหกับพนักงานแตละสาขาที่เหมาะสม
 12. 12. Future Prospects การควบคุม Operation Cost  ใช Supplier เจาใหมในประเทศที่ไปทําธุรกิจในบางรายการ เชน แกว กระดาษ หรือวัสดุอื่นๆ บริษัทเปดเผยถึงการที่ขยายสาขาลดลงเพราะตองปดรานที่ขาดทุนลง มุมนกวเคราะห มมนักวิเคราะห วิธีนี้ใชเพิมกําไรทําไดในระยะเวลาสั้น แตไมสามารถที่จะเติบโตในอนาคตได ่ ควรคิดใหมเกี่ยวกับกลยุทธที่จะนํากิจการเขาไปสูตลาดในตางประเทศ และควรใสใจกับการกําหนดราคา ระวัังเรื่องความเสีี่ยงจากภายนอกทีี่มีผลมาจากการผัันผวนทางการเมืองและสภาพแวดลอมของธุรกิิจรอบ ื ื  โลก โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต และบางประเทศที่เขาไปทําธุรกิจไมชอบ อเมริกา มีเพียงเวลาเทานั้นที่จะบอกไดวา Starbucks สามารถ ประสบความสําเร็จในตลาดตางประเทศไดหรือไม
 13. 13. Political & Social Perspectives ควรวางตัวเปนกลาง ไมเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมือง เสริมสรางภาพลักษณใหองคกร เชน ทํา CSR (Corporate  เสรมสรางภาพลกษณใหองคกร เชน ทา Social Responsibility)  CSR Platform ชาวไรกาแฟ และแหลงเพาะปลูกกาแฟ ู Win‐Win Situation สิ่งแวดลอม Recycle/นํากากกาแฟมาทําเปนปุย/ประหยัดน้ํา การศกษา รบบรจาคหนงสอรวมกบมูลนธเพอเดก ศึ ั ิ ั สื  ั ิ ิ ื่ ็
 14. 14. Operation Cost วัตถุดิบ ี่ ใ  ั supplier ทมคุ ควรทจะใชวตถุดิบจาก s pplier  ี่ ี ณภาพแตมตนทุนตํ่ํากวา และหาเมลดกาแฟทได  ี   ็ ฟ ี่ไ คุณภาพจากทองถิ่น เพื่อสงเสริมธุรกิจภายในประเทศและเสริมสรางภาพลักษณใหองคกร อกทงยงชวยควบคุมตนทุนดานการขนสงวตถุด อีกทั้งยังชวยควบคมตนทนดานการขนสงวัตถดิบ แรงงาน การสงเสริมการจางงานคนในทองถิ่น กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ, ลด Lead time กระบวนการผลตทมประสทธภาพ,
 15. 15. Starbucks closing 600 stores in the US www.business.com July 1, 2008
 16. 16. ส ปขาว สรุ  Starbuck ประกาศจะปด 600 สาขาในอเมริกาปหนา จํานวนสาขาที่ปดคิดเปน 19% ของสาขาทั้งหมดที่เพิ่งเปดในสองปที่ผานมา ปจจุบนมีสาขาถึง 16,226 สาขาทัวโ ั ี ึ 6 6  ั่ โลก 7,257 สาขาใน US. 1,867 ในตางประเทศ และ 7,102 กับ license partner สาเหตุของของการปดเนื่องมาจาก แผนการขยายสาขาอยางรวดเร็วในอดีตจึงทําใหจํานวนสาขามากเกินไป จึงเกิดปญหา cannibalization ตลาดกาแฟในอเมริกาเกิดการอิ่มตัว ความสามารถในการทากาไรของ Starbuck ลดลง ใ ํ ํไ เศรษฐกิจในอเมริกาเกิดภาวะ recession  
 17. 17. Starbucks ควรทําอยางไรกับปญหานี้ แผนการขยายสาขา Starbuck ครั้งตอไปควรคิดถึงเรื่องของ Location จํานวนสาขาของ Starbuck ในละแวกนัน ้ ความใกลกับทีตั้ง Supplier และลูกคา ่ ขนาดควรมีความเหมาะสมในแตละพืนที่ ้ Customer need ความตองการของลูกคาในบรเวณสาขาทจะไปตงและจานวนลูกคา ความตองการของลกคาในบริเวณสาขาทีจะไปตั้งและจํานวนลกคา ่
 18. 18. Starbucks ควรทําอยางไรใน ควรทาอยางไรใน การเขาไปทําธุรกิจในตางประเทศ การเขาสูตลาดใหมในตางประเทศ ื่ Starbucks ไดเผชญกบปญหาการอมของตลาดกาแฟในอเมรกา จง เนองจาก Starb cks ไ  ิ ั ป ิ่ ฟใ ิ ึ จําเปนที่ Starbuck ตองไปหาตลาดใหมในตางประเทศ นอกจากเหตุผลในดานการอิ่มตัว แลว การกระจายความเสยงในการทาธุรกจในตางประเทศจงเปนสงทสาคญเชนกน แลว การกระจายความเสี่ยงในการทําธรกิจในตางประเทศจึงเปนสิ่งที่สําคัญเชนกัน โดย แสวงหาตลาดที่มีศกยภาพ มีแนวโนมเติบโตมากในตลาดกาแฟ ั อีกมุุมมอง การเปดรานในตางประเทศเปนเรื่องที่เสี่ยงมากสําหรับบริษัทดวยเชนกัน สาเหตุหนึ่งก็คือ บริษัทจะทําเงินไดนอยลงในตางประเทศ เพราะวาจะตองแบงรายไดกับพวก คูคาทองถิ่น การรวมทุนกับคนทองถิ่นจะชวยใหขยายอาณาจักรในตางประเทศไดงาย แตก็  ทําใ สวนแบงกําไ ให ไรของบริษัทลดลง
 19. 19. กลยุทธสําหรับ Starbucks  ุ ในการเขาตลาดในตางประเทศ (Entry   strategy) Exporting Turnkey projects Licensing Franchising Joint ventures Wholly owned subsidiaries
 20. 20. ปจจัยที่ควรคํานึงถึงในการทํา ตลาดตางประเทศ 1. Industry Analysis Five forces model  1) Threat of substitutes 2) ) Threat of new entrants in the industry h f h d 3) Bargaining power of supplier 4) Bargaining power of customers g gp 5) Intensity of competition ศึกษาตลาดตางประเทศ I d t  St t   ื่อดูลักษณะของตลาด เชน ตลาดแขงขัน ึ ป Industry Structure เพื  ั เสรี ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด ตลาดผูแขงขันนอยราย
 21. 21. ปจจัยที่ควรคํานึงถึงใน การทํําตลาดตางประเทศ  ป 2  Environmental Analysis 2. Environmental Analysis Social วัฒนธรรมในการดื่มกาแฟของประเทศนั้นๆเชน ในยุโรปอยางใน ฝรั่งเศสหรือในอิตาลีที่มี bar ในการดื่มกาแฟพรอมทั้งการอนุญาตใหสูบบุหรี่หรือกรณีในจีนที่สี Starbuck ตองเปลี่ยนเปน สีแดงเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ และวัฒนธรรมการดื่มกาแฟที่ตองดื่มพรอมกับอาหาร วางหรือของหวานอยางอื่น อยางเชนในญี่ปุนมีการเสริฟพรอมซูชิและทํา Green tea coffee Political  ดเรื่องของความมั่นคงทางดานการเมืองและดวาลกคาในประเทศนั้นมีความตอตาน Political  ดูเรองของความมนคงทางดานการเมองและดูวาลูกคาในประเทศนนมความตอตาน อเมริกาในมากแคไหน Economic ดูวารายไดและจํานวนของลุกคานั้นมีความสามารถในการบริโภคกาแฟราคาแพงไหม และอัตราในการเติบโตของเศรษฐกิจ ใ โ Environment  กฎขอบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ในการทําธุรกิจ Law กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายธรกิจ กฎหมายระหวางประเทศ กาแพงภาษ และกฎหมาย กฎหมายธุรกจ กฎหมายระหวางประเทศ กําแพงภาษี อื่นๆที่เกี่ยวของ Technology เทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
 22. 22. ปจจัยที่ทําให Starbucks ประสบความสําเร็จ ภาพลักษณขององคกร Starbucks ยังคงสามารถรักษาภาพลักษณเอาไวไดอยางดีมาก เพราะ ยงคงสามารถรกษาภาพลกษณเอาไวไดอยางดมาก บริษัทจะเปนเจาของรานเอง ไมมีการขายแฟรนไชส ที่อาจทําใหภาพลักษณเสีย ไปได ไปได การควบคุมตนทุน Starbucks ไมตองสูญเงินไปกับงบโฆษณามากนัก เพราะใชวิธีแบบปากตอ ปากแทน บริษัทใชเงินสําหรับทําโฆษณา คิดเปน 1% ของรายได แถมบริษัท ยังไมมีคูแขงระดับเดียวกันอีกดวย
 23. 23. ปจจัยที่ทําให Starbucks ประสบความสําเร็จ กลยุทธการกระจายราน และขนาดของรานที่ใหญพอ ทําใหสามารถรับการเสียรายไดไปเวลาที่มีรานเปดใหมได แตหลังจากนั้น ยอดขายทั้งหมด จะโตเกินกวาที่มีเพียงรานเดียว จากการกระจายรานทั่วทุกหัวระแหงเชนนี้ Starbucks สามารถครองตลาดทองถิ่นไดอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถออกแบบและเปด รานไดในเวลาเพียง 16 สัปดาหหรือนอยกวานั้น และถอนทุนคืนไดในเวลาสามป ุ กลยทธสรางความแตกตางจากคแขง ุ ู ไมมีนโยบายเรื่องลดแลกแจกแถม สตารบัคสไมเคยเลน Pricing หรือ Promotion  เชน Join Promotion เนน Quality และความรับผิดชอบตอสังคม เนนบุคลากรที่มี H  C i มนุษยสััมพัันธดี (Human Connection)
 24. 24. มาตรการฟนความเชื่อมั่น มาตรการฟนความเชอมน 1. เครื่องทํา Espresso รุนใหม Mastrena เครืื่องชงกาแฟรุนใ จากสวิิส ไ รับการแนะนํําสูสาธารณะ โ ลตซ M ใหม ได โดยชู ประกาศวาสามในสี่ของสาขาจะเปลี่ยนมาใชเครื่องชงชนิดนี้ภายในป 2010 เครื่องซึ่งมี ขนาดประมาณซีพียูของคอมพิวเตอรตั้งโตะรุนโบราณถูกคาดหวังวาจะชวยใหปฏิสัมพันธ ระหวางคนชงกาแฟหรอบารสตากบบรรดาลูกคาเปนไปอยางใกลชดขน จากความสูงที่  ฟ ื ิ  ั  ป ไป  ใ  ิ ึ้ ลดลงลูกคาสามารถชมการชงกาแฟของบาริสตาไดโดยตรง เหมือนชมการปรุงอาหารโดย เชฟชั้นนําในภัตตาคารที่ออกแบบใหสวนกั้นระหวางครัวกับที่นั่งในรานเปนกระจกใส
 25. 25. มาตรการฟนความเชอมน มาตรการฟนความเชื่อมั่น 2.  ซื้อกาแฟดวยคุณธรรม
 26. 26. มาตรการฟนความเชอมน มาตรการฟนความเชื่อมั่น b k 3.  สรางสังคม Starbucks 
 27. 27. มาตรการฟนความเชอมน มาตรการฟนความเชื่อมั่น 4. ของฟรีสําหรับผูถือ Starbucks card  b k d ฟรี WiFi 2 ชั่วโมงตอวัน เติมกาแฟฟรี ไมอั้น สําหรับลูกคาที่ดื่ม Brewed Coffee 
 28. 28. มาตรการฟนความเชื่อมั่น มาตรการฟนความเชอมน 5. พัฒนา Brewed Coffee ใหดีข้ึน   d C ff ใ กาแฟดํารายการพิเศษ เดิมทีจะชงทิ้งเอาไวในเครื่องทีละล็อต ประมาณ 10‐15แกว แลว คอยชงใหม ใ เวลาประมาณ 1 ชัั่วโ ใ ใ ใช โมงในระดัับรานสาขาทัั่วไ ไป มีนโยบายใหลดปริมาณการชงใหนอยลง คอชงรอเอาไวแค 5 7 แกว เพื่อทําใหลกคาไดกาแฟทใหมตลอดเวลา คือชงรอเอาไวแค 5‐7 แกว เพอทาใหลูกคาไดกาแฟที่ใหมตลอดเวลา คาดวาเวลาที่ Brewed ทิ้งไวในเครื่องจะอยูที่ไมเกิน 30 นาที จากนี้จะบดกาแฟที่จะใช Brewed ในรานเลย ((เดิมนี่มีการเตรียมเอาไวกอนแลว)) มีกาแฟ Blend ตัวใหม Pike Place Roast  ((Pike Place ชอสาขาแรกทอยูในตลาดของ Seattle)) ((Pike Place  ื่ ี่  ซึ่งจะมีทํา Coffee of the day ทุกวัน
 29. 29. มาตรการฟนความเชื่อมั่น มาตรการฟนความเชอมน 6. เขาซื้อกิจการ Clover Coffee Machine  เครืองชงกาแฟรุนใหมที่พยายามรักษา “กลิ่น”  ่ ของกาแฟที่ชงเอาไวใหไดมากที่สดุ และจะเปนการชงแบบ Brewed to order  คือลูกคาสามารถเลือกเมล็ดกาแฟที่ชอบ แลวบด ตามที่ตองการ เพื่อชงไดทันทีตรงนั้นเลย แกวตอแกว!!!!
 30. 30. Team Member NAME ID นายกิิตติศักดิ์ิ โชติชวง ิ โ ิ 4920224085 นายปรัชญ นิ่มมุกดา 4920224090 นส.พรทิพยภา ทรัพยรัตนกุล 4920224092 นายวิภู รักษนภาพงศ 4920224093 นส.พรรณทิพย ลีตะชีวะ 4920224100 นส.อุษณีย ชุมชื่น 4920224107 นส.ปยวรรณ ศรีเจริญ 4920224117 นายพิสิฐ อัศดรบริการ 49 4920224126 4 นายวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง 4920224134 นายสุจนต โยธนอุปไมย นายสจินต โยธินอปไมย 4920224140 นายฬุจศักดิ์ รมฟาไทย ิ 4920224143

×