Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Dr.Woravith Chansuvarn(20)

Último(20)

Anúncio

Plastic : พลาสติก

 1. พลาสติก PLASTIC Asst.Prof.Woravith Chansuvarn, Ph.D http://web.rmutp.ac.th/woravith woravithworavith.c@rmutp.ac.th Learning for All by Woravith Chansuvarn
 2. พลาสติก คืออะไร สารผสมระหว่างพอลิเมอร์และสารเติมแต่ง สารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้น ใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเมื่อเย็นจะแข็งตัว เมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัว บางชนิดแข็งตัวถาวร
 3. เทอร์โมพลาสติก เทอร์โมเซตติงพลาสติก • แข็งตัวโดยไม่อาศัยปฏิกิริยาทางเคมี แต่ อาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ • หลอมขึ้นรูปใหม่ได้ • ตัวอย่าง โพลีเอทิลีน (PE) โพลีโพรไพลีน (PP) โพลีสไตรลีน (PS) โพลีไวนิลคลอ ไรด์ (PVC) • เป็นพลาสติกที่มีรูปคงทนถาวร • หลอมขึ้นรูปใหม่ไม่ได้ • ตัวอย่าง เมลามีน (melamine) อีพอกซี (epoxy) ดูโรพลาสติก (ประเทศอังกฤษ) ประเภทพลาสติก พลาสติกเทอร์โมเซต (พลาสติกคืนรูป) (พลาสติกคงรูป)
 4. • พลาสติกที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามอุณหภูมิ • มีโครงสร้างโมเลกุลแบบโซ่ตรง เป็นสายยาว และมีการ เชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมาก • เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและหลอมเหลวเป็น ของเหลวหนืด แต่หากอุณหภูมิลดลงจะกลับไปแข็งตัว ตามเดิม • สามารถหลอมกลับไปกลับมาได้ โดยไม่ทาให้สมบัติทาง เคมีและทางกายภาพ • นากลับมารีไซเคิลได้โดยการบดและหลอมด้วยความ ร้อนเพื่อขึ้นรูปใหม่ • ข้อเสียและขีดจากัดการใช้งาน คือไม่สามารถใช้งานที่ อุณหภูมิสูงได้ เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสีย รูปทรง เทอร์โมพลาสติก
 5. ▪ Polyethylene (PE) ไอน้าซึมผ่านได้เล็กน้อย อากาศผ่านเข้าออกได้ มีลักษณะขุ่นและทนความร้อนได้ พอควร เช่น ท่อน้า ถัง ถุง ขวด แท่นรองรับสินค้า ▪ Polypropylene (PP) ไอน้าซึมผ่านได้เล็กน้อย แข็งกว่า PE ทนต่อสารไขมันและความร้อนสูง ใช้ทาแผ่น พลาสติ ถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่ทนร้อน หลอดดูดพลาสติก เป็นต้น ▪ Polystyrene (PS) มีลักษณะโปร่งใส เปราะ ทนต่อกรดและด่าง ไอน้าและอากาศซึมผ่านได้พอควร ใช้ทา ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้สานักงาน เป็นต้น ▪ Styrene-acrylonitrile (SAN) เป็นพลาสติกโปร่งใส ใช้ผลิตชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น ▪ Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) ทนสารเคมี เหนียว โปร่งแสง ใช้ผลิตถ้วย ถาด เป็นต้น ▪ Polyvinylchloride (PVC) ไอน้าและอากาศซึมผ่านได้พอควร และป้องกันไขมันได้ดีมีลักษณะใส ใช้ทา ขวดบรรจุน้ามันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ เบียร์ ใช้ทาแผ่น พลาสติก ห่อเนยแข็ง ทาแผ่นลามิเนตชั้นในของถุงพลาสติก ▪ Nylon มีความเหนียวมาก คงทนต่อการเพิ่มอุณหภูมิ ทาแผ่นลามิเนตสาหรับทาถุงพลาสติกบรรจุอาหาร แบบสุญญากาศ ▪ Polyethylene terephthalate (PET) เหนียวมากโปร่งใส ราคาแพง ใช้ทาแผ่นฟิล์มบางๆ บรรจุอาหาร ▪ Polycarbonate (PC) มีลักษณะโปร่งใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกได้ดี ทนความร้อนสูง ทนกรด แต่ไม่ทนด่าง ใช้ทาถ้วย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก
 6. พลาสติกที่มีสมบัติทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และทนปฏิกิริยาเคมี เกิดคราบและรอยเปื้ อนได้ยาก คงรูปหลังการผ่านความร้อนหรือแรงดันเพียงครั้งเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความร้อนและความดัน ไม่อ่อนตัวและเปลี่ยนรูปร่างไม่ได้ ถ้าอุณหภูมิสูงจะแตกและไหม้เป็นขี้เถ้าสีดา พลาสติกเทอร์โมเซตเกิดจากการเชื่อมต่อกัน เป็นร่างแห (network cross-linking) จับกันแน่นของโมเลกุลของพอลิเมอร์ พลาสติก เทอร์โมเซต
 7. เมลามีน ฟอร์มาลดีไฮด์ : ใช้ทาภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด ข้อเสียคือ น้าส้มสายชูจะซึมเข้าเนื้อพลาสติกได้ง่าย ทาให้เกิดรอยด่าง แต่ไม่มีพิษภัย ฟีนอลฟอร์มาดีไฮด์ : ใช้ทาฝาจุกขวดและหม้อ อีพอกซี : ใช้เคลือบผิวของอุปกรณ์ภายในบ้านเรือน ใช้ในการเชื่อม ส่วนประกอบโลหะ แก้ว และเซรามิก ใช้เคลือบผิวของพื้นและผนัง พอลิเอสเตอร์ : ใช้ทาพลาสติกสาหรับเคลือบผิว ขวดน้า เส้นใย ฟิล์มและ ยาง เป็นต้น ตัวอย่างพอลิเมอร์ในกลุ่มนี้ เช่น PET, PETE ยูรีเทน ชื่อเรียกทั่วไปของ เอทิลคาร์บาเมต มีสูตรทางเคมี คือ NH2COOC2H5 พอลิยูรีเทน ใช้เป็นกาว และ น้ามันชักเงา พลาสติกและยาง
 8. เป็นรหัสบอกชนิด พลาสติกที่ใช้ทา ผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยมีทั้งหมด 7 รหัส เพื่อช่วยในเรื่องการ คัดแยกพลาสติก สาหรับการรีไซเคิล กาหนดโดย NA Society of the Plastics Industry ในปี ค.ศ.1988
 9. Biogradable plastic คือ พลาสติกที่สามารถย่อย สลายโดยสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ โดยส่วนใหญ่ผลิต จากวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นส่วนประกอบ เช่น มัน สาปะหลัง ข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น Compostable plastic เป็น ส่วนย่อยของ biogradable plastic นอกจากย่อยเป็น อนุภาคที่เล็กแล้วยังสลายเป็น สารอินทรีย์ในเวลาที่ไม่นาน หรือเรียกว่าเป็นปุ๋ยเป็นดินได้ เลย
 10. โพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลท (PET) ▪ สัญลักษณ์ PET, PETE ▪ เป็นพลาสติกที่ส่วนใหญ่มีความใส มองทะลุได้ ▪ มีความแข็งแรงทนทานและเหนียว ป้องกันการผ่านของก๊าซได้ดี ▪ มีจุดหลอมเหลว 250-260C มีความหนาแน่น 1.38-1.39 ▪ นิยมนามาใช้ทาบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ขวดน้าดื่ม ขวดน้าเปล่า ขวดน้ามันพืช เป็นต้น
 11. ▪ เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลินชนิดความหนาแน่นสูง ▪ เป็นพลาสติกที่เหมาะสาหรับทาถุงหิ้ว ขวดน้าดื่มหรือถังน้า เป็นต้น ▪ มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดี Chemical structure โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)
 12. ▪ พลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ ▪ เป็นพลาสติกที่เหมาะสาหรับใช้ทาท่อน้า ฉนวนหุ้ม สายไฟฟ้า กระเป๋าหนังเทียม ประตูพีวีซี เป็นต้น ▪ มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนสารเคมี ▪ สามารถทาเป็นสีได้ไม่จากัด และทนน้าได้ดี Chemical structure โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
 13. ▪ เป็นพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า ▪ เป็นพลาสติกที่เหมาะสาหรับนามาเป็นถึงเย็น ถึงใส่ อาหารแช่แข็ง เพราะมีความยืดหยุ่นสูง เหนียว ไม่มี กลิ่น ไม่มีสี ▪ พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะบรรจุอาหารร้อน ▪ สามารถนามารีไซเคิลเป็น ถุงดาสาหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้ว ถังขยะ กระเบื้องปูพื้น เฟอร์นิเจอร์ แท่งไม้เทียม Chemical structure โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่า (LDPE)
 14. ▪ เป็นพลาสติกที่เหมาะสาหรับทาถุงร้อนบรรจุอาหารหรือผลิตกล่อง บรรจุอาหารสาหรับนาเข้าไมโครเวฟ เพราะมีความยืดหยุ่นสูง ทน สารเคมี และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง 175C ▪ สามารถนามารีไซเคิลเป็นกล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชนและกรวยสาหรับน้ามัน ไฟท้าย ไม้กวาดพลาสติก แปรง Chemical structure โพลีโพรพิลีน (PP)
 15. ▪ เป็นพลาสติกที่เหมาะสาหรับทาเป็นโฟม กล่อง ถ้วยและจาน เนื่องจากง่ายต่อการขึ้นรูป สามารถ พิมพ์สีสันและลวดลายให้สวยงามได้ ▪ สามารถใช้งานกับอุณหภูมิตั้งแต่ -10 ถึง 80C สามารถนามารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ โพลีสไตรีน (PS)
 16. ▪ เป็นสัญลักษณ์สาหรับสาหรับพลาสติกอื่นๆ หรือเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากพลาสติกหลายชนิด Other
 17. พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) พลาสติกที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นพืช สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (biodegradable) ช่วยลดปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ (Biodegradable plastic)
 18. วัสดุธรรมชาติที่สามารถนามาผลิต เป็นพลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด เช่น cellulose, collagen, casein, polyester, แป้ง (starch) โปรตีนจากถั่ว และข้าวโพด เป็นต้น และในบรรดาวัสดุธรรมชาติทั้งหลาย แป้ง นับว่าเหมาะสมที่สุดเพราะมี จานวนมากและราคาถูก เนื่องจาก สามารถหาได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันสาปะหลัง เป็นต้น
 19. วัสดุชีวภาพ แป้ง (starch) กระบวนการเปลี่ยนแป้งเป็นน้าตาลกลูโคส น้าตาลกลูโคส PHAs bacteria Lactic acid bacteria Lactic acidPolylactic acid (PLA) poly beta hydroxybutyrate polymerization ผลิตภัณฑ์วัสดุชีวภาพ
 20. วัสดุธรรมชาติที่สามารถนามาผลิตเป็น พลาสติกชีวภาพมีหลายชนิด เช่น cellulose, collagen, casein, polyester, แป้ง (starch) โปรตีนจากถั่ว และข้าวโพด เป็นต้น และในบรรดาวัสดุ ธรรมชาติทั้งหลาย แป้ง นับว่าเหมาะสม ที่สุดเพราะมีจานวนมากและราคาถูก เนื่องจากสามารถหาได้จากพืชชนิดต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี มันฝรั่ง มันเทศ มันสาปะหลัง เป็นต้น
Anúncio