O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

บทที่ 1 การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

บทที่ 1 การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน

Baixar para ler offline

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a บทที่ 1 การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน (17)

Anúncio

บทที่ 1 การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน

 1. 1. © 2006 Prentice Hall, Inc. 1 – 2 นิยามการจัดการการปฏิบัติการ? การผลิต (Production) หมายถึง การสร้างสินค้าและบริการ การจัดการการปฏิบัติการ Operations Management (OM) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าในรูปของสินค้าและ บริการโดยอาศัยกระบวนการแปรรูปหรือแปรสภาพปัจจัยนาเข้า ให้ออกมาเป็นปัจจัยนาออกในรูปแบบสินค้าหรือบริการ
 2. 2. © 2006 Prentice Hall, Inc. 1 – 3 มุ่งเน้นเรื่อง ต ้นทุน มุ่งเน้น คุณภาพ มุ่งเน้นตาม ความ ต ้องการของ ลูกค ้า ความเป็นมาของการจัดการการปฏิบัติการ
 3. 3. © 2006 Prentice Hall, Inc. 1 – 4 ระบบการผลิตและการปฏิบัติการ ปัจจัยการผลิต Input •Money •Man •Machine •Materials •Management •others ขบวนการแปรรูป (Conversion Process) ผลิตผล (Output) • Goods • Services ลูกค้า (Customers) ข้อมูลย้อนกลับ ข้อมูลย้อนกลับ
 4. 4. © 2006 Prentice Hall, Inc. 1 – 5 คุณลักษณะของสินค้า  ผลิตภัณฑ์ที่มีตัวตน  มีการจัดเก็บเป็นสินค้าคงคลัง ได้  การขายแยกออกจากการผลิต  สามารถเคลื่อนย้าย ขนส่งได้  ทาเลที่ตั้งในการผลิตมี ความสาคัญต่อต้นทุน
 5. 5. © 2006 Prentice Hall, Inc. 1 – 6 คุณลักษณะของการบริการ  ผลิตภัณฑ์ไม่มีตัวตน  ส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บเป็นสินค้าคง คลังได้  การขายมักเป็นส่วนหนึ่งของการ บริการ  การบริการเป็นสิ่งที่มีปฏิสัมพันธ์กับ ลูกค้าสูง  การบริการมักเกี่ยวข้องกับฐานความรู้
 6. 6. วัตถุประสงค์หลักคือ การขยายตัวของส่วนแบ่งตลาด (Market Share) และความพึงพอใจของ ลูกค้า (Customer Satisfaction) วัตถุประสงค์หลักคือ ความสามารถในการทากาไร (Profitability) และการรักษาสภาพ คล่องของธุรกิจ (Liquidity)
 7. 7. วัตถุประสงค์หลัก คือ คุณภาพ (Quality) และผลิตภาพ (Productivity) แต่แม้คุณภาพและผลิตภาพคือ หัวใจของการผลิต แต่วัตถุประสงค์ทั้งหมดของการผลิตจะมี ดังต่อไปนี้ – มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กาหนดได้ – ต้นทุนต่า – ส่งมอบสินค้าได้ตามเวลาที่ลูกค้ากาหนด – มีความยืดหยุ่น
 8. 8. ผลิตภาพ ผลผลิต ปัจจัยนาเข้า
 9. 9. โรงงานแห่งหนึ่งผลิตสินค้า A ได้ 2,000 ชิ้นต่อวัน โดยใช้คน 250 คน ดังนั้น ผลิตภาพ (Productivity) ในการผลิตสินค้า A ของโรงงานแห่งนี้จึงเท่ากับ 2,000/250 = 8.00
 10. 10. ผลิตภาพ (Productivity) = ผลผลิต (output) แรงงาน+วัตถุดิบ+พลังงาน+ เงินทุน+ทรัพยากรอื่นๆ
 11. 11. จงคานวณผลิตภาพแบบพหุปัจจัยของ ผู้ผลิตยางรถยนต์ ซึ่งผลิตจานวน 1,000 เส้นต่อวัน โดย ใช้ทรัพยากรต่างๆ ดังนี้ –แรงงาน 400 ชั่วโมงที่อัตราค่าจ้าง $12.50 ต่อชั่วโมง –วัตถุดิบ 20,000 ปอนด์ต่อวัน (1 ปอนด์ เท่ากับ 1$) –พลังงาน $5,000 ต่อวัน –เงินทุน $10,000 ต่อวัน
 12. 12. ทุกชนิดให้อยู่ในหน่วยเดียวกัน เช่น ดอลล่าร์ ($) –แรงงาน 400 ชั่วโมง x $12.50 = $5,000 –วัตถุดิบ 20,000 ปอนด์ x $1 = $20,000 –พลังงาน $5,000 –เงินทุน $10,000
 13. 13. ทั้งหมดแล้วนำไปหำรผลผลิต (Output) –รวมปัจจัยนำเข้ำ (Input) = 5,000+20,000+5,000+10,000 = 40,000 ดอลล่ำร์ –ผลิตภำพแบบพหุปัจจัย = 1,000/40,000 = 0.025 เส้นต่อดอลล่ำร์
 14. 14. ถ้าผลิตภาพเพิ่มจาก 100 ไปเป็น 120 ดังนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะ เป็น (120 – 100) / 100 = 0.20 หรือ 20% อัตราการเจริญเติบโต ของผลิตภาพ = (ผลิตภาพของปีปัจจุบัน – ผลิตภาพของปีก่อนหน้า) ผลิตภาพของปีก่อนหน้า
 15. 15. ประเภทของการผลิตแบ่งตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ดังนี้ –การผลิตตามคาสั่ง (Made-to-order) –การผลิตเพื่อรอจาหน่าย (Made-to-stock) –การผลิตเพื่อรอคาสั่งซื้อ (Assembly-to-order)
 16. 16. แบ่งตามลักษณะ ของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต • การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) • การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermittent Production) • การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) • การผลิตแบบไหลผ่าน (Line-Flow) • การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Process)
 17. 17. เศรษฐกิจ (Economic) สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social)
 18. 18. เกี่ยวข้องกับความยุติธรรม และผลประโยชน์ต่างๆ ที่กิจการธุรกิจพึงมีต่อแรงงาน ชุมชน และสังคมในบริเวณที่กิจการ ดาเนินธุรกิจ บริษัทจะต้องสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้น คานึงถึงผลกระทบของบริษัทที่มีต่อ สิ่งแวดล้อม บริษัทจะต้องช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม หรืออย่างน้อย ที่สุดต้องไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม

×